OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 14, 1883, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-11-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

fir-- JF.f. rr
1
H.HAGKFELD & GO
INVOICES OF HEW GOODS
BARK 4C. R. BISHOP," AND
STEAMER " EHKENFELS."
PSOK 3R.KMEX.
eW-
A brgv Asst. of Dry Goals,
N"i .il. cn: r-A out el TkcraasJTaii.
e-J ve.a.e.. :U-.;deitmfi.W tit.
; --- kt-ta cums. Tke- ic3era
t t-i esM is JKr.f--.rJ
JOHN
At lie Old Stand. Xo S Aaaimmanu Street,
T1.G0PPEB & SHEET IRON WORKER
PLUM3HSTG. in all its branches:
iVr-teia "WeU Pipe- all sixes-.
STCvUS AB RANGES
sr- Omit .r te h.iu xaa, ; tH''iCifil? w l5,ivu is,s ;v-
tJtiu-V. . ;eea rvauter cOcw 11. t. Lk-
AarJai IkUw. larker M, ar.
HI fl m.wilii,Qii.Mi
Dress Goods.
Mr s
fan lrilv.T'i.riTTfntMif
Oaackfi urn ketawts. saaaa strapta.
kwara arantai OMiiM,
BkaawCaaveeai Teresas.
n E SILKS,
Gm(rm- Tao (HlW aa Mra)v4
, tin j Zrw TTaver Pi-e. all sises, and laid on at
Xtkrwej: Sei; Cats?. Ira and Lead Soil Pipe.
Souse Furnisiiiiis; G-o ods.aii kinds;
s a-
CiLa-ndeiiers. lamps, Lanterns
TaT am -FIT .TSTT - X IS SO.
J.W. RO
TSGN & Co.
TAILORS" (rOODS
A Splendid Asst. of Shirts,
kteroraaii CWlim laMrai.
c j, :m. Jec
A LArll.K 1XT0ICK OF CLOTH lt.
Tarn Stack. Cimt YsaA (Wk amt htt.
M1
J aae, aj Traaaiaac iats.
(Vox aai iBrksak Imk
tkSkt aid kasarr Qaam.
Mi fcviut kAiuuek. Czrm.
fun sera fi Waaaac. f.v mm.
a-rWc t.Vratfy. antaai VTvaa.Aua j ll
Ikxaada. Ta . X-MK.$0-----t. Ac
StU aa-l Tainc rili- nar.
Krtas- !c Ctets. Fut-v D m
PEKFCSEKT. FLORIIU WiTEB.
Gi cai Saa. it Cmau b-Ml liiuw,
ctfaa-ii. nw
5 -n-L.i-o-c(
i i xa-.a-.j9---JL-caa.(i-il
Impodkig and Manufacturing Stationers,
Publishers, Printers. cck-Binders and
L) E A. L E R S !
iStattenety Establish-:
Ket constantly Ion hand.
i VIEXXA iTTCCTrCBK:
Lxvos.-e. I3B9y &Aaai aaal Jftuaae
firihr a T iaili i.
ill.TE?OK V?.1KTL1 CKOCKtKY.
CBtaaaa Itoa. Caa. laam aVvxt.
CaoacSw. Km UkAM ui taOan.
IViat. J aaat (aaV ; raaaaar Kaa.
Vi aM' toay-aaCT.Viaial lattttontSara.
Hci- tad - t r-it Cc; FiuMs.
Sugar ctr Hico Bags
iFtLLi:! 4ICE 4riKfttt ofmT!0RRY
Of A 11 IeoriptiOai.
In Our Subscription B epar tin' t
It aW Haaatt iltHlir ! At WN PHIIMI' Ul lit 11 1 , FxafTaMi
If Hfi aaaaali. aaTWlik' an rprLVB B 11 1.1 S hr rTflfl Hf.n .- K if. iaWM
yVe All 2escription Blank Books, ; Cernfanan'd Havana Cigars
I eiwKc S.- bU 1T, W tin tiaTmatst
. . . . , .... . . ! Stot. U ir-t Akmicu
aj"n --iT-ii:
Cod GnmM. Tvaavlasaiaa
Aadci!Tla1a!ieKIjHIIin,
GRt-JCEKIE? X
at iaK tmi cnaettr tat,
E.r-lanrti, sAaljaw.
" iSlw Taat -auraxTVaai f. T llrft.
KwrBim .Caw i nilCaL aaja
TliafMl'TaDl.dPaaatClV EKIaV &m.
taai Car Ites.
UQtVR? :
" - n H i- rimaiTini
JS. - raai tW. lit tmi fWHC
I
Fiaasi jy.vok Frt3. CcaMc ! S
daw. 4c.
Q VaV aWMa.a B'SMVNtl,,, V
-w Pf5ftThC DEPARTMENT, we are p Ofvaf cd to do ALL !
KKS OF BOOK AKD JOS PRtNTINC.
e li aal Kacaw Sam. Sawats.
Sai Sa V.J(,DtfK.
XtCum JtatjaatCaaiywaaattXaaa;
BOOK OEDEEING DEPAETMENT :!
Portland Cement.
CUj BOflsaaala. Caaf. Fb Sl3-
anamtcMM tfceaitoiaw uMuMaMi of K.
P Wrbtatat. (Wal t)ramF. M. Hatrkar
a aaaViiXr of tfctam. Ta m intr aciwail.
4ft4 Man i Jan s( t .art aM
vmt a a rale tt iVart.
ts tW a atajmlT t iW artwn.
an mailt ac avuat vWci aru V:tw4 to
bVOkM. ad a tW tal f OMtcr, tW Cart
atas aa,T4 aa amt ta tvuj ta W vaapr4
liati McMMcfCat. ki Ur. IW,.
oa VAiff a! tW aVfcaaHat. cy.-t aad anew
dni tkt avari ht Ht sV vc tW crwa2 t&at
eW t arc Ims aat Vrc adV ix aOKXiaecc
itk tW k (' tW tstansueK. Mr. IVat
anl'kaaaiiii i a WWT TW i&rtx afnol
an tk aaaii!Mt"tntiait at! wJlIrr acr
at t.fmt Uim tWap," u vStW-
1I. QaaK af XxtaT afaani IVivan tar
feaaaft malaaT (naa ajWrd VUt sa met.
aaj; anR," fc., ttr. ateaiiac nnW,
AB rf uii aaatrm aiuav; tna cvuact Vv
tame i': ! Aanl Hi, It
tatwt K ... V . cc ailalWpl, cWz tW aaje
far artaO. - . -raW fJ,K axe iattrci,
AaaaapR Kxuhaac ta U tM MaJ-f
Pawaifcawdiag aagar aalH. arasM crr af
r raa laaaavi V Xai, ls Ja4V l,.,
cacal aaoattu wnim toaVnalnM.
7Wi V the caatnet ivTi aenxt at "tct
fajv varkl fat aW pttcav j awaalffa :taiii
laar napu uSt Bt ar XlaVj. M
NtlrT agreed bp raaac ttbtt jtar ina; to
aaae. art 4 tbac v Vsarvid aa4 fcft' crv
fa.
It ant aW ardauRrc tal the eat faraaark
Aiaiijf i rrr imwi w raa U; JaaMrj.
daM atajte itani ti!i Jaaw ISTi. taE
tW aaul wis n$7 ua! csaamni t sriai
Iks Aprf.
It k tWaa ,i fac St. Omt ba SW nwi
lot oaaEar tor tti vaM ara aec ia acoarankacr
amk tW aiiaaiijjiaa, is at l ajaf taa aau
taftiawrf(KiaiLalrf JLya 1m.
It i chiawJ far Mr- NalW'r tku aa (ki a
w ca tk j.iaai aaal T3tj i Mr.
IWxaM bbbb tW ntsul K rs ap x aaCi at
aacsl aaw Wc n m rmnaarliTiiiB
tVKcwtaflarOKKiiietitlictuvi,
Kkt oiii tkat tke aarari aconit witk
tW aflUKlk ainia, Wt tWGMCtca
a nceauaarr tW evaaWw aavc tWaBttas
(nrnii I ilaiinia ta tk arfcatraaan. T!m
MM taCHjBMI atl BM IM ta
oaaaap cAaiarra! )e? XatWf . as refattaBf: to
fc Sar eciaf at Jtr. Ia3 a rra&E x
MiaaK,ii aaH Tstaix im Saras ;(
tkc taiaacVMaav
It w trw tkat Nader It fccai aJBtMt: t
iiiaat at anus tmt kttaami aaitftxxre pn
aaaasat. bat k ak kaaaW xiactif Oat a cu
jtw-w vttaaa vana satire at aitk ar aaa auie
itKgtk f tto t ajar "vvrka al be gttaa
at ixt taer auU tkaa Xr. Iitm". i Xr.
IVaraw taaSertakts w enct. o a aalt ute a; b
camr w km r-r Satatv, rats tt
tn: cats, caaakle f ukat$ tf etx tans
taar pee st aW sriti xad aaaaataecare
uzz: acar m oaav 1 &r 4iauuv it sibb tc$ir
axrks W Xatier, esc ia tae t acna are i.;
taaKiT ueaarcid fiaat the efanaia rf uis
(vaarart.
It rn-Ttav I iwa akn sail, tkat I
raea aras ivarc tkat tass cxae an Baaacai
W drt ctckxkc in mat ia i aa ft:
aaHweJ Xr. Xaurr te aaaat M ier aaai .
It as be at txss ci iinnil la8e It skMat, read
Cee ftavjaqp. as Sate u Jaae. Tbe trsc
!5 arm f caae ataMei saaee r&e ceatracc
anat nacr ae B aoa-rteaK latae EaU.saj r.
lT. I tkaak it cscH rrascaate b cxevte'i
ef Xr. 2iTf e, teat, u ttii ii icra af cae
anu aai? cajut ana.it' sai i lae ccacrjt
vis t3C. aas atrS sajoali aaine bN efwaK
a wrfen ule Lais ift If in W c.o
m, tie aafi mK cale Wi Uia afle i e
limit txaare tae Srst tavUr a aader t
temiaat reWj s t)e
X:. "N.iiej fcaj KCM ktaueafaat to taie
aii case at atr eaW suit isc it seeau to n
It-i! W -t x rszkt w euct Xx. Sum u
erect las 8m ax sue sack erer eae rear zrvm
trnr lane vkes tke eeacact u iiei, er a
tc griai aH Sr. Xecke's ooe.
I eaaaa sa ckat tke irtasuvi kiT jvoe
breaBitkefcactke ixkaav-c at ar
avSdaaaapntirtkeMaerasaa casiaeee aaal I
aeOMaajT aranfe tfce iBkyrtiimi aaai totec
tke ri S; eassej ar a a jajapnem: at
Coart.
F. X Ht4 te aauBXa: i. B ISax
kneaae.
OaetiBKie f eke SxareaM Casst.
Ar. j, isL
TVe tve ceat a-as a brkt Inira cW-
Veat t.V eAifir eif Vaskar0ee. At tk
Qbm ;h rate of tv:iir ireasj traceaU.
ceeev t;t- Jiaac. la ISiJ a erte cf
Hi e;--aBii. s were ,ari .'ire.
DILLINGHAM k GO
plows :
51. i .- -ur(MaiNrTet.netaa4VT
T Ftaacccwt
DilUaghsmBrcaKngPloTr, S siscs
! Kiat frr s-rKtl! PUX
K atWlr rAI INT ta
TWi net v.
Dipi-raOcebJe Fanes Fle w, 3 szes
Tkk Tlr k Wtwt yyw. g-cu .t, m4
tatal & fVianai afftMC VAlSf
Dillingham Eice Plows,
S mt nttafar rsw ma ptnt
w n l.t: rSf-n fc .-v cHxrr
WW (WHt-kU XV V iat .-aaJ.t.TlLOBTa
Jih l-n HoIiHt IMew !VorV,
UW F"jai- VTrrl tx. tW vi-
WE ARE SOLE AGENTS
A I-ai-spa Stoclr of Plovrs
-X Lowest Katos.
Ok XMj lew W- iVv Citixx.
llanhrare for Plantation Use
Srudebaker Bros. Wagons
and Carriages.
OIlJ ;i iiooiiilry.
KKROSEXE OIL
KTTtOSEyE orx STOVES
immsa asS Efigitslt Fts iaa Oris
YiLESTlSES' uj YIS.SISHES.
rris i-M r irce Bitx
Magness-Caicite Fire-proo
Safes and Boxes.
Other recent Vessels
TO E rvUlOWMl
DRY GOODS 2ND CLOTHING
Priat rl Ulwt steles ft colors ;
Blae Deaiats. VTlatt Crtylca Skeetia;
UomxV Le dctkUlro b Licec Drills
Wiiernrretf Tareeds To-el TovcKr,,
Gli Tewtls, TaNe Cttks Xarkics
I ere J.iaees, frktwls, fcrtnMsBea,
DRESS GOODS. WHITE & COLORD SILKS
Cufcmtl SttizJ, Grass CVsis.
Aruccssl IVwers aJ Fter.
CVXMl Uia&erehxfe. Sdt lliaJVrrekWfs.
vriiea tVwrs. CWJ &ucs i trsret
I aart. Munre, one isa virax r isnceis
Metceta Laaxs. lv-vXIV Scvxjl Oottco.
Lace Cterutns. bhae aad atitK
rVKk UUSaJaK rue? Dress GofUs.
raey ttuis. Kess.ru Siirts. Wcul Siirtf,
VTkile aal (J CotQ &irts.
IM. Keeler. laiit IMttr Onts Cifes athl
Xra'a ie, Brcwa asd 0)arr4 Hslt Ileoe,
Vtea't tUts. r3u asJ GtiT IKvse KUskets.
tvtea Eatnlet. all ecejrs sues A vtiMs;
Vrlret Carpet, Vehot Knss, Volret
ami Tajetr.v Door Mats.
SADDLERY !
A rail Xrtaaeet ci Gents. Lfclies,' Gtrb'
A few JPCKtT SADDUX.
BtisV. SUVf Ckehj. Ctle Slis.
Snir lUt.S, 20x36: Coal lUKS.
Filter Press Bag-s,
53 5 S O O-
SomctliincNen ami iu Croat Demand
11H l.t KI.1ll.MMi
Tltf aVtt ssait te Fit rmtes. sa
at- -' a- . Sij, aW Beeaer testate
RICE BAGS .VXD TWKE.
CALVANIZEO
CORRUGATED ROOFING
ttt. - ?. -t t r. xartas-.tlruX ximt Wstter
HiSSSESS FIRE EXfCt GUIS HERS, ri1"1
Ot!tMi BtSiO. GilT GlKeit tvsrdensfs
"Pioneer" Line ,
FROM LIVERPOOL. 6 ft M , , S ' ,t I
U n: V IRS Jr .
OFFER FOR SALE I " fJV, - T .9 f V lf I
:o. ii, bub no,
From the Carsroes !
or -nit:
BARK M ALLS GATE,
3Tew Goods hy Iate Arrivals
FROM SAK" FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSELS DUE rRO?I ABOVE PORTS. AITO
ffo i: Soi at "LOWEST U A.TES
GOODS
Suitable for Plantations, Country Stores
Or F.VJllLIhfc. Orders tilletl at bliurti.t Xotircantl with SatK
tactiou to l'lircltasers. Attention i Called to Onr
Improved Paris PLO "W
THE ONLY OSNVINB TARIS PLO 5IAPK t.r 1-tlUMlKD t VT vTSri ..j . .
tV-" letr.t. we .v a,rS..."tL Stoke? Aui ii iS"
'atlm-
retn.
A.t,letlertaaJMer,r v. .Ma,. Ut.! ., Ri r,(.
DISSTON-S CELEBRATED SAWS .VXD riLES, .VLL SIZES;
attKa, s4StVa'rie-lliBieTsfwCarBeat,rt. Vartt'ai.i. jb..,..,.,.
Cat . tearM NaLK an .tee,; H. It.,. iMiSSflS
Latest Improvements in Shelf Hardware
State XtaarsetartacC.VMU rd. 1 rr-rti t minrirvZL 5?." '" ' 00.
PtrtW Tie. nstaratms; Wire. GahaateW Keaa. '"' e Pstea t Ceatrlftn!. .
15 FLS?- C3- O O ID r
t r, - - - r- . w aa ceanet xataati.
Heeteilee rtsaet Jr.Caar Kan- V be,i tcr taeareeaVr.' rualrr. j i .... .
Its Kt.v AlW U, t- sad laK t. aV.ulliv,,,iiTii1 Ul
ttsaVet Mtal. In Us
PjTajliis 1
Slacli Sardwaro.
UtltUI. tAEICTt.
fioiiscPiiriiisliiiigfioods
tAJU-S-CtlASDCUrsv t.vVTEJ!v
IVE"7S7 GOODS!
J:J..T auti:
eat L.Tbr ai u
Sa at Lowest Possible Pigrres.
DILLI.SCHAM JL CO,
FcrtStreei
1 -J 1 4 X-
FOR SO DAYS !
'IHmi Hli!!l,illTifll 1ST, Wi
Cnas. J. Fisnel will Offer
Astounding Bargains in Millinery
ltvwki W a Mtzktr isne U it ae
TeaCsae ABBiaatraaaf tbat tke rjaandi
abi aW&tt ef KfTf ire tasii ainintttm.
ctete. A asraeer ax !k &acar isam
, isjrss rkat tke efcefr-jl at New V.xi. it cisaw
' pwW e coaerse. tke aaane evrcsas bcb-
! . reeaisirate e tke keaatrCerskacs wiack )Lrr
1WII H C P . i i atwiri2 et- keas aawkM aKai af I
t It t Lm U C ri. U V. jot Tt ffitata was ck a;;ei xai f.eiaj 9
I rBekle srr S PLATE GLASS
I i ecaatKs. tt tke etcfisi eu nccuieii to le
V.e want the Fublic to under
stand that the
Union Peed Company,
l i0 nt S3.-;
HT, GATS. BiF.LE), BRiK. Sc.. ic
AT THE LOWEST RATES.
A- - via,, V ILit" FTflai f,c Lur-
v . s. a vi fje
? Tetephcr.e Nc. I 7 5 . tt
ST PLtB
STAPLE GROCERfES, Golden Gate, Star 4 Supcifino Flour
re!raVtaRmr;laea. SatatViii. Atte CaJLfcma Liar tVnttad sad Hjirsa"f Crarat,
For Kerosene Oil We Offer THE PALACE, and Guarantee
it cannot be beat for quality or price: also, THE
v ulCAN, a grood oil and above test:
WOODWARD & BROWN'S CELEBRATED PIANOS!
The Cheapest Good l'Luo: New HaTen Orsan Co.'s Parlor Organs
122 Vritm-c
Ta3BM laSiacwos5. jlU sum;
PAHXC U1CKS,UARUN TILF.S
Gaz&o. fidUers. Laws, feau aai C&urs.
raateetU Stirc. Iran fvesrers.
Hit li.ciirj Kttli, Ht S TU.VNTS SEIS,
CVictes Kuieti, lUsi Bukets, Work Bukcu
Crockery and Glassware,
Fisrjr Glut IVwee Susis Fen Kukets, etc I
PORTLAND CEMENT & FlflE BRICKS JOSEPH E. WISEMAN, J, J. WATERHOU E
tJitlTUt IANPLCTII1X limit
Followino Goods Just lieceired
KX UtTC .tKBIY.lL.St
Fin Ctty. Wiitia Ckali. Telkw Ockre,
R.ooniig Slates
Ltnrruot azj E.vl SUt,
ZIKCS. PAESTS AND BOILED OILS
Worcester &tsre xai Gra.-eries.
Enrlbh, American Jt Hawaiian Flao
REAL ESTATE BROKER
EHri.OYME.Vr AGENT
And General Business Office.
Hob aad Lxeii
LeM4 asJ R
la All rirtf r this KIbjJm
Black French Merinos,
i, 5, tad a Tutii kejlts.
La4tea- aaal Seat , t atareiiu.
T , T I 1 r "I? l-t TZr I ow. SU BKaMt frU-asan tie
- ' ' 1 ; l i JL. k I aeeasipefkaw Seaaj cast tx waoi asti iarsiastc X1 -t rt t
e aaie a
f
A Grand Gleerance Sale of MOjinei-y1
3 2&ie Kdois Pot Ohx- Extensive Stocks I
ae psaalaaaw. aw klic KiiSICK - rerc aac n w ASSTTE PiSjg
AKtrT SHE XXWLF ..vr" NoTEKBEB.
" r. EtSCCTlOBSe are CEnnst. r;, L ItmrtcaBB aa HAL?
tU kr aDi kw CASSTTI. i Siiil --prf ii atujt ii mn.il u a.
- BBaaaaraaaatL J.:- -et AXXvCXCQiEyT.
Far YsFJetr -a Lw Piiees. we CaaH&t be Excelled
E THIS GITY !
"-V;iV9t!
.j. it i - BAKGAIXS
I li axnaanKaa.u!a: ctt.tlt w
. . J . a. - - m
t' " taw . as rapaarr a u k; l
X rccettC wrxer ciaans tie dae Txst sate
. .,. ... S1"1 tjrtMi are Keeij cttcrece t
! eexenee&s sseatts & tke kesrii af eke reaA
' ar itisu IjTaaoi. A rsRa3T cf ke-rrmnrt er i
. 3cr jtetatj cesBBE carre s ta sssat
.II 1 !i P P P ! V F n """""n tatrfta! tsstut
' a: ji.-ijterf rtWt wiack karr kees ota-t-i
stniea at tig Ttmarmataia f asai a ear.
: ;j uk: j. ae ssoaes wxr xaffierrf
t fare.
I UJ tkat tke laraaK wnkj atxie a
; kaaa&ac eoaaac wkaek wras u Lirt or?
; sue as ssaa. Tke caen ct tke xanctasc f
t ssoeita ssaaae sastaracre ataacu rke suter-
eats jet teew
LATE ARRIVALS!
I "1.. ULU.L-RO l-At.uL'i.o ( BJjrssSartJtieA.
-WFST IMBM
JUL 7HE r$CAZ STOCK SIZE
I TLES2S. rliSX. ?'"--
!
: -vlv j;rss at
ar SOT..T j5-OJEi 0l.Sj3C OZNTH,- -Ss
GECAS. J. PISHEL,
Tlae ILeadixLg- Millinery House. VL-02r 3I-Vi
Coarser Tort and Hotel Streets. '
Brs2 Store Gemer Serciast and Nuuana Streets. k m 'SSIEf EST If BML rfcrta
1 . ' LlIEtT 3.TXJLUL.
iettei wici juinfni aaal ,aa,f
! r:t. rrtm earw t akiBa aotSer tke raMeas
n saaa. is n eaater ceaarrx aarr
aaataaaaeaal sack, x lejase ae
Erwat. kie wsdee x . e
xtai k fiat xiy a&eaaevMs ca karcaac racks.
la trees at aMeti, rke fam rf mazn
sac cecaaw aeaeec taac tk ewesct-.aj at
aartawleA hErrkceexi acatkrrraat
ar fcwt. aaai gfcr niwmiwnlli are atatr wen
ir k, nmus d MasL TVe imsact jsaare
war.aiT. lewjltke ataaaa ef Efj,..
at Iktw aw UK ir kaadnr ki k. Hae
ajaaaali tW tke wraat rf ski ases. aaj
wketker tkee ke nak 2f. rf enrme er
fl lTMe keatfa. tkte aaw
cTsoaSr eraatae.
ONE Vyl-E F
Just Arrived ! BONE MEAI,"1
SUPERFHOSP HATES, ;
DRY BEDWOO
f
?ieos a4Sr,
AAX arrfeTXal
aj,
'E; Hat, jEfaer aai 3B
AILEY&CO.!S!-
.M akk aa I
i
Jtxaaa. ii
sr-t ertf.hfcotash Ert--.ci
BITX trj p
eaSTTBTJIiCT-.
03REJA.T
r-r-'r ttTfr. ' 3 fi Cent Store!
"I Class.
Tort St -.- - - Honolulu.
I. ,
c r aucraaj-axx a
t Fer
Salt-
ICS 03rJ.33.3k5::
j 2V5! ' vrm? np.nr itrntti. e..-.i rirewccc.
rs-K. a hast hjl ai-r nr-S ..-t.vi. uuuno OflOn DLIHUO
Ice Cream Saloon.'
in itrs
oi Ettora ace- CxJafrr.ts ittakc
InWua Prearr
Is tke (Maker Ctataer "latiin aVtL a
eajiemattkenGataaaae esaSei Lacker.
t ls-w k,i- ta areeck. W kc
es-az seat uar mM 9 aakjai. Oaw Mtn,
" '""- eosawe; aaaiimaj rats ar x
irncaer. w. nasi Jea i iaj ike jm
wirtcee asaiaii i kati i x ssas r V.. .
se3eiwketaa3ekekawais izsi .aatl, tke aaarie
eraisf kear skat rscti auid kacesr 1 i
sstssKiBSiir aslsl lat rac riiuMi
A arsuSBBrtkit vat neat .a. etia taa
iexascs ax kss asstf as ar x3sar aksc irisa
aariet. aaf. amtaij iecker naai. aafax
seaaal. taal tkarj Saeal i cee.aarkat.'- H
- ; aktsef rke iaarir tjr aaaaxxnr.
t is rke ripest aoaax Is tke ekaacav wkaa at
jaameeeja fnackexs.' ttawixrraS area-
ecaars akat at tke iL&Ja-ii. sen xt ka-k soi
f tewai tkiljT, seectitaWaTatxkas2&
ar ie jeag-. saearteC f ,np.. e aij txi
amar W fnite. ii akorrwi& aa p.
aKertajLaaBesc3ezKs. Tsslftntk
Vcaara jirEKstxts, rfwkesiiii kers ai f
cssnea. a--tr aasrr lalbit ar
ate rwliBi i fi rf jaaac leuaa.. jkatLa."
eerrzatf. rf wtes zst saare ckiix rw --.t
& t- ana sa sen, Jj-extat- rmajf
BKkuais.Tr seasi aajarat. o5 awe tie
tatsTTKt. sXaBBsr,Saa;I
a aa sanr. asaase scat, rf rrraaV .
BK. aiaZZ BJET tJSE B 5 t.
XritTrfkm. ar v w
ekaw tS-ar csaar kawr kEuaa exu-z kc
aaewsjaaar wr-t aa tSarcca. J
aararSuieact. Erirr-tr. tri. aai T..-
Maajaaw: eexscaa utbcs BasrereeH
an"
C3-3SO. LTJCja.S,
AT THE
Honolulu Steam Planing Mill.
'Hi TlXEVr A3.MJSTITA-T or
FANCY COLORED GLASS
it -j iit - r ',"hkijnra- Ait
Tixe"ELrrE!10 Cents ?I inr
. ' A. T. X
urens ir ezhsr Is-
prdv H sin resrvn-?- Tar and Pitch.
Tkar Faase Seasry.
sect. aaix jsuarrr sexsas a" ts a
btbeg aa oaastt ex aas rttrsss. rf an-
bfa, fi treekt akar ft .it kas ken. 3ea
ir;cixe. Jc at fcsrwi &tt &s K S3 wl.
3bsc rf ass as xm2rfSktC ex zafen si-m
as sda qb. roe - -
eiea- fceias jrasca ar y-f,--
;ijt smi er ii ra aria
krwirac, ken as a-a-hiiL tkm
Plate Glass3
bak rxxr cxi2 rtirr.
Ik Akt i Ottrri ii EisnxMe itr.
u n-u txi b :axrm -
GEO. LUCAS.
T0BAGCMIGAR8
SMKERS ARTICLES
the Ltucr A3TJ JIOT
Varied Assortment
.f UUSB IS HONnT.iTT.TT I
Iresh Supplies !
TSCX TEE
Sost Eeliabie MaBofaciarers
Ii THE riTT3TjlTI.
ILUtt rax
P. lorillard & Co.Js
Tm Tag Toliaccos.
Vanity Fair Tobacco and
Cigarettes,
s-a-XLci O tlx c r fs.-x
CIGARS, MEEBSCHAUM !
A33
Hollister & Co.
"eTasilearf EeliH TeiartwiKf.
- itsinjr iiiit
ROOMSTO llCT T"1'l'urr IIOMS. laaVa'arf GeatHesirrr.
I. Lt.t.DMBItiCl. LeaattoetasaalOn. ' K--.i..l . ...t -r-.v.. ,
TOPSAIL SHEET CHAINS SS.riSr, 31
Alsralte Testes: i,. pu.iisxSiSc1e?aU:
PoweU Dufiryn Steam Coal
'"J I Iawiace. S.-Iin. Tares aaa! BTaKr Awtn.au .,-
STATION-rKT.lEOXEEIte-nilK, T T .
LUimo rciuuiJJiiiiU
ESGUSH LZiTHES BELTTXG, Stoli
FLO OE OILCLOTHS
STEEL "R A TT .ft.
S.t.Lear'Ai Miu4tS fee Ttrt
TT.-V. T5-t - - .
BAllSOtB PISD TO MITCH
0XE SES HORSE-POWER
Ladies' it Gent's Underwear,
Woolen tt Cotton Shirts,
LARGE AVtOBTJIEST or
j White Linen Shirts and Collars,
EirPi.orjfK.xT amp t r
I LATEST SIILU,
fOK ALL EEKISli WOEK OS THESE Is j v., r,,.
I ..VXD.-'. "J" Bt ndLtricarf.
Oatrca ItiUfrs.
AfTatt ut Stsssf r, o Pnatat-uaa. Skiaaim- m- EdlTi riaf: nnrt Tncanttnna
in. tst Ttssoen tal tb rwpfescrr ia. iota!
ca.rrii ststxuea ta uatt bates',. wwat4 aa veil aa
aeetfrseesTacssttexut AriSELOTor
Wr f '1 . i V .t. r.H ...
PORTABLE ENGINE I n" r,,rkS;S
HOMES AND EJIPLOYilZNT. auolt'M TWEEDS,
New Designed Prints,
"'it'. ti'ij.' a
ALSO, OKE THREE EOKSE-POWEB
VERTICAL ENGINE
&x it.' ii. i-c
TBIu H. DATTES t CO
GENERAL OFFICEWORK
English and American Goods
row sr3iEitoi-TojicarTioj
prt;aii.uxrf ktrn Bci. d cmta km
Hi B1ctt, cxt tut Ufcn. i . ".tk lie a:-tc f jj
n citrcr.
Steel Rails
T2
POHTAELE OR PERMANENT
Railways I
IS E. lesgtia; 14 Tat. to tie yrf
itk. af iaecaaa
. eneit- irr at
Ajuta be7s. TewVr A Oa
etstxe9.aae Aa. itut. . . . i .
tattiBMicatatazawgaase-rxartEtaactertTTaaartq, t r-nsi Tptihn n . . . n
QiUtcttMe tnu tfc city tCoanf. ,WUM 7f
Swlldti5 Acrt for tie
21 LIT UAL LUTE nfSTJRA2?CE COMITY
or rcxrvtr toiue.
rAfaTTV-f e-- t t . ... . - J
T tlilklL
- ..cc rcErnrD to
Furnish Stone
S. M. CARTER AND COMP'Y! Btiilding Ptxruoses,
J. KRAFT,
OPTICIAN AND JEWELER!
EATAIiS tsAtrm k-llLDCEu. XI 2-
Has RiGciTciJ, Per Isle Importations
A lari aoJ tliti AsseetlRa: a!
Optical Goods,
.r si "Vu 33 -s-, Firewood Goal and Feed. I
-"3 t i riaset Icr-uiKi,
LATEST
Watches S
Frro Os rcr. ar:- ccT tit Kasc iyjr-r-
CURIOS Fran All Paris cf Oceania.
cAXXAixtJnaiwTeTocx. ir
Z. S. M. GARTER & Co.,
n.tti.M. cott.ur THE
1
-aa.rKu, arxa:lTaar-
a ta. bescRSSea wnaaxsra Hiae
lataatgat aas .Caaat aavt
'r ""MttaaeallimiHii aeria.'
BALLAST for SHIPS
I xaal iaanaSateaVSseixi
CIVE US A CALL
Telejhcme i's. 205.
THE WOMEN'S FRIEND I
Washing Made Easy,
Bj- tie KALAKiUA AI.
Washing Machine
T JtSO A7- J HMOCK
Say a2a.ci Oats,
Oafitaraa and Xew Zeakasal
m-ErSOKEXO.Jaai
Ml
HaiTiHaaWssIiing MacMne Han'fe. Co w,,
UwrjnparfcrhKirfales.thas.a.wexr . " " 14
ra-roaaALsn
K. O. XTnll Ac Son.
e rw-.asA&jlgaga. Brtaieife. E I
sec.
SALAMANDER FELTING
- rj
CcreriBa Hoilers, Steam Pipes
Saves 25 per Cent, of Fuel
3BICB SEDUCED TO S7.50BBL
THEO. H. DAVIE3 at Co.,
Cidatse Intelligence Ofice
C. Monb'ng and Kee Sang,
TK-iee CMa I- u. .. e . . . .
?th tit Lot rt csa txa
X -J -I'll... I alt? ITT., -r- . . - .
TIIJTCI:! "VnrrtT t-frtrr tirtTi- I 1 lens at. o- ,,, . 1 LASS
.j .v - -: .i i ararr areETaeaffQ. I T j ', - -a t
ass sae sane xieaaaaxaar Trtsa I - . .,, - " - ' rs,
t OAaXzr.r;iliitRmt.
To tts Prcprisfors cf Sum Mflls.
BEACH ANDBLACK SAND
DTJMP CARTS.
? aa aaa4 ati user, at .lasn aetlca aaal n
KntaMUt Batn.
coicnnrj: the aisiccs:
S3 KTlfGrSTIlEBT.
''Telephone SOi.tt to
A.A.MONTAN0
PHOTOGRAPHER,
Cor. Eort and KicrSts.
' ' iB, a.t isst.vai rtfaaO at
ae aasek ptnnj Last ae ka.
fliucd the Prices of Pfiotssrajfc,
?' SJ aa4 rtaiaa. eaaaat W
rx'S- Un t. Lifealxa la erer
7 A e4at Ansrtseas m
HEW PHOTO FEAMES
Stt.ri. Valla, tttf B
Aba.. LosaCesSatSswet
aXerW:i.. .-.e rUauSa..
wveae at Eawaata'.
ao. 67 Fort Street. Oppo.it E. O. BaS
a.. OTS , cs
s8i ah.ij, g....--.. j'4fc

xml | txt