OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 02, 1884, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

MaaBBBBBaaWBaMBaWBaaBaBBBBBWBaBaa ... T o'V.twf ?ibbiiib"' 'Ti'"
I T Finn T JTitV itunmli. .-?-'"i7''f O'fl" kthtwiw,' 1
TtTiH i inn
.
- W - -
m-mm m Kaaajdhjaaaaaao aaBaaaaaam
Wi jaaawja .-
KH aUa-aa
'irawit .av-v.t,
V-aaav MM
A
C-i'b!1 ' " ''
IMttM a MH
IMMKlta .. VmWi " .Baa
BNaaaa. - laae.aa ""
I i t t m i ' o.i'
ifS"" : - "SEwS
HAbi ,m ..- . ..,,
(SU.T MTUTC JB-al aaaar
i .' 'i- a aat
naBatatBaaa. t' M . Him
.rfr- 1
Bat. Ba. MM
a SaMaaaaaif miana aW mKtamm
tm.m C iiiln nr - mK " 'I "'
ZIZT" cut t eruccj
im n iii .iri -i i- xiacawiaf
BararnaDtT ar rnuvs
Tin i feM- dM aaamaiwa. aaj
fc w... w a. ni - a- twe? l
M I . -Set .ar .-a a
a mm; - a :- PraaV ar- ira-i 1J
a MMwm T.v . Mm
J"M It kiFINA
.M.y,r
ymuanan (gazette.
xt jirs is I1C)
far
iVtwkV
ami athts w qicite
thaw Cast 7 ajfv oid liW" "
Ik caw at aW Cku
pk - Mfcot TV
Aa4 tkn
t? c vaoW s4aar. Win i
jk tin il mmi k hM w tc
J Ar W ami tkw
.V tat Caalvt I'm
kv a&M -Mil IkaW rvi? W
k5 hr v bos ttnr afcac-xB
MOM tan. Xk pant m be am
tar wttttJM eabr v sot
aWaprvf raeuo-
aaaa
a)Baa'MMa
aar. TWaRKl)
a aa? 4atak t
aaaaaafr oasa?
TM dOr Kat aa lanii tn-. acaLak
al; naaxa; tb p.ak susmC rv
aaaasMK? ac aac e i ?w
aoaaV m fr. att ' brayr- tar
aaa at air ii 1 1 j av oatadarabuc.
tla-Caaa i. atOiai t i ai ante
aaaaaV aay gaa r u tk
aaaaiaat aaaaaaa. pat tab. or
mb a k laaaais iMnMsg
aa laiaaaMi i
totnmeaVi
at baJha
1m sakaaBna at ensioa; sil
a fc ir aa rf afcuac aWaaw
rwim , T n n;i aa-iapwas
kt prwMnwa i slwc a am
or jajrwi tn tar MioaiG? msh
a aw jbxmlv wdk okitk
in S-. i! tbn sac-
u anr cvia aa. nk
aakVai.
sat iia.aai
a Ne niiaaat
la c-uoiBwaaB will b
tibf iacat a in A
a far aaal anawass It W K'
ui ESac; viaitia. wdlWcua
W iiianliri n-jfe waaraoa-
BBKtaat araaW ac acr ka Cabowt
Stat sW anaacsee to-
aaM Batn u cgancl
raaataf aar was. ; orie-
laao aai aecaacc fcj Mfeet caaeiuV
3av fiaar at
cad (ocan ow.
amaB aat ckMni tar mint talk,
kat aBBnr as ms aiaaW. bV ba!
ai amvn Swc amj fiurirax aadt &e
r Vni atarwd
Owajaa awaaaa
iai a i mmm mf V at m
HI 'mail itaiac
1aa4MvlMlMa a? band.
Ia(lwraitaia trmtd.
A mm BMa baK
iaiWrf" angaan laan 1 1 n ataatc
iBijL &aBK)aaa wwv w4a
Coal aaCTWSftrirB.'riia
ataof at,aar.a'aaiaDce n
i i. i
if port. &J ti Jjrs votrEii
oct oopS est taiacrrtiin'.iK Tfc iix
calira txth taiTTrsjl ndica! Kni boc
fl ivrB9ca to lb? srckx cars! cJEffrr
rrrvJ sa kfeabj Ki? KxUiaaa. Use
rvar- ot lb Olbilsrt. ca lb pixtorr
t lb Frraier. fess Kvaraarbrdfeyxa
cvEskntK-Cil ad atrbttrirr vtv. Misy
y: tk a4 aM cciio4tbGoWE
ant aTf Kra 4tcsassM. wmaiaw
Wa mvetasctwl el tb hvi cj tb oea
jo www. aai pifSilVEn cf laJiT
Ibtt Nv -rxrUTjr i52ltwl tbi Lu K
TiB? rurttJ i tb cue ot tb IViiini
at Bftacabes aal H2tb. trcmsswst
tetraets tare Iwn pns witawa waif r.
KrfecwO.tae'TOer sarpJreastws
iasaSaeBt aai ct pai qsahtr. iber caw
K -whs" is fcriir KaJdisi:. a
wetrtsctK&iBTirierpjTtatwcrls.
lit! E'ttZar'T?ee&ara!Biasttwa
trp T- if Kalva lEt
saas t.ssNKaaccs aw rvesa w
twee oar Gwc2eci aai tbo ot tb
raaW S?ik aai Great Brilaia The
K -wtui reterrace to ta Jwew, a steat
saip vaks. aa a bavy eiaiai Jvc Jaaasw
twaas at irteBts.'c'ce acrceatot si
KBtsaueseat ot tie Board ct jueaaa,
ark taIVeBrFit. Cap
et ts i waca
saa W tb iassXeda aktterot
afvieig?- vas asdeml to ai. Aacther
KialuTe waMii vti rvessect is tb senr
DC naost: tnt ebw tree asir-
lakvc iS5ajT te attesil a i&ksatic
iati.i.. actBa&y Ice tbv per ot
as taenSBale xaaitr
Sx autun -was sad at tk Jalj trat
c u Mfreat uart wane see ibu
icadcat fn-js ot tbis evesfcx tifi
kst ixucs bI sit acab&S tba:
Are sans irr brocAt br r.'TecsasfEi
Km rmkiol. Tb At Ja,J jii
frmm aad Gurrrx r tb ISWoied tic-
Ktt tb cias ot Wvrrr tr.KwM
aai tvtfe. a aatnw aai Jeretga jerr pro-TnraiTn-i!
3ais3 tb gvneswet. lk
was aswt Katvrtaat. fct it sJWwwi cjVadr
waat wi tb teorterof & people. aatt
tae adaaaoscatMic. was iaacst alesve
wskl it bas tains: b aearL
Once aziie. kowTr. sas aagtaiiha'J
avt Kvt aBerarted. T&eGaixrrsaxdtb
wccrtBSBtr oi aontria? sJccaanoe; of
ske aaer wecBsrs tx a Taaoas aeport
1 eVe Protest, ilr. J-S-Oep
IwWWSbJJJIbI
I'Srja-1
smm. aad.
aocs kctecs aai Calais. HaWs ren
affeared ic &m Oar Sw
was seared BBder a polke warraat ox
taehst ivtuicc gcTt-,T wx ixisi bat
tae iocS9fOt tsrani apatta
jmrrnar arSn aort!T after -cnaawet b
aevrss. Tb y.erament is raJfaNr
eareiass aboat oost iaafoctaat iiVweBb.
aac mr are eawcnx roaa tae streets
waea tae SEafcters tssagis tbej are safe
AaeOer satter waiea obta3d cufcsd
I'niie iWiHiWiiaagtfeeaaBtfcsog Jtay.
Jlasast aad Septeadbvr. was lb flmrvr
j-- la tww of tae revvoi Ofair
ot a viaoecC eeBrrsuasaeat at &e Part
aad ta rBinVBfif SMaas ot mcaa? tae
saaw. it was a-dfMetl Eucerr ant to
giaat iir Iftawajdew a barter. H tac
bh rvf-jarr cuee a awwra vece But
Wr. aaiaV Braaab Gewssswat acar il
far ciaafvesaktea. foe bob as wQ as for
la xh.
The tree brnx kw. brwA aUsaatw
are afiWweii to iaX wkat Btawr feVer
please, aasaaia a sue saaL xaecuawat
BoWB;iaTAadslveBBBiTrsaI PiaacatouB
ot aE binds of best
ass, unawijii i ot tatur. sii h i Tii aad
Bawp aeea sees. rveftp.T afeiMt tae stnete.
BMeaasaaiccie&acnKrBas eatioacasir
iiiTseiL taW ftiininVw et tae satireo are
c becaaee tb fasbrrs spied. tbr
JbtaK-. la rwcfflMtt cr
jaa aas saii effort after eilcrt to pat a
sm ate as. tae Jaw. tat ta auMssavsi!
c ta wmptr--- mas tviaiiii tb Wibc-
BBsas&caaabvaaL Iieecsesaare
Ka.aateI rrty sa HseaBa. ad tt is
aa of aVe- otectks. cd ut tbeFalac
PittF tiji kkecses ire to b c&triateil
rremfin-T over tb etber sisrjis-Sass giT
aur aa a ttasre s-hsz. rnaserv rap-
a&V to tbot o-tnirrr wbicb is reirarded as
too ewal fr erai ai Aris-'na sac
a wonr tvXT iCt-wir lrrrrr tb Tear
Lars asMaass aar tvc lett nafoaL
aaiS aaMaata! kan twe smrkcted. B
Bi'aaiHr has tte; Treasgrj tii pracOcallT
baa&rapt Tba hw vritb. iwrxni to a qsar-
Wrbr pobbratioc of ts eapsteres ot
tk warns Xreasarrwas dBsvtriri&d
aaaU Jxar Ja. INSI. woi a leva; state
nmiir was sad. Tb G-crxrrr iHscoreml
a rcVic ta tfcsa acomat ot $4flWW. front
tw XrafMxv-atd. o eTsfar.Tfcpg.aas
mpr fetL ocVreiL ad. as to vs) pecksteu
ta aamat. ao acia7ws. inc tbn a
iBiriira'it. statnaecb aas cc rnscs&mi.
Aw aad a eirerie of ti?2c Iiss oc
OecSfe. Br thai ills fee aiiraajstrarjjc.
aseaCEd tbat &esr aasesarr traasac-
Bscs s by skiiril rrtry cecal
Bat be ma&i to arrar jnst. so nervl?
ibeadorAeiisiafew'iZajs. OnOconerlst
tae iieusij. jEasiace was a cars
Ik cdr to nxt tae eatrat'murT ex
peffiwccniaiapjateii.a&aatiHTasfosed
tkwua. hst. Lsgislattre Tb beads it
wa? aT!paHe toacatiaaaTqnntftyaaii
aMBr ftas beeo Kh mim? TTr'ai-3- -ir-ifc.
peaiei tcaa act e ISS at9
craasaccca caa aardqr c caeil caac.
1.L T. -i . - .
lrmK to art becser-becas. &s Cabinet
njrtjeI by tit CaS&rafa eapialist Cel.
ScciriEEls. Tb axffieat &ss ccalzactwas;
TTrmV prbcjc. letagq aatianici wyrggcb
HsbaL. sbuwisr tie dsadTaatai? vnudz
wchmjem fjaaaoormr tae countey T3La
silver. KeedLesa ot warsia?-. 13. tbis as at
air else, tbi cic afijT tittiTt litui-r
bas brar breoatt tira aai a acv Himr
staeTmssry
At t2ds stag? ccmes tbje fai'--' rlawcnaiL
ot a vear at A writ c t aummmtttw
was asaziltacCvceisber I"ir?i. trjCgtB.
S. SWtT. K Castle aai W O. Smrfe,
to teieut ateSisaiiPiaxace traa.
tuc.beiaiBtataa "rnxxdii be rfnar tbern.
bajwptr IfcCBMJnsiwialedajaSE
t5g Gmrmwt, as. arceal was mik' to-
ta taHBaeaaadlBagccaaaferj ajw tT3
tfnt ih XSaabaaeairiiiwxagrafciiail
iSwaaBaatiaTiiia mi n eteg.yawaSy as
ia petrjr iar. Bsr CwVfrK ntzrad. aVe
IVsst trwitir art rmHwrty a tfa CteMa
to -u- trailers, lae bci cu .sect
cat has tberafbre teeefTeilamrn aaeatua
ta Ituligiae jstweefa ct&gyear
rmiiis a Di-perra. c
rat fcr a4aacac arrrimccss a 5s"t'JT ;f A wri 'j ''"inHis t: fbrce taeTPrnriter
wuui Aji Tb aiewcair jl Ocwfcwr was ;f f-iterjjr t cni tb Girrra etarwr ce-
a vaaBBBB! vio. ana" sot taiparaBt ami 1 6m tb Pij.ij CcnacE bas a&e tn
Bcvaacwt paac wrv prr-nsapl , ormuc. raafieilty 4mLps Aastia.i aas
or a teaewai. ft a& jura , cea acpijetl & tae rau. aca aaa op-
auiieaiwl naar ot Tmei m as aifo ccsam is raou tor
at aar ata. eat Cabinet aaBvril The cccsatarigcal astcrr at tae CDRa.-
M aaaa. aase atnauiwaHg am saw ' try then. Tas cma raciiEj writsnt dnriaz'
ib puce? a&iTTinail the abereesCTgrtbelartpartatfcTbg
bmbx m. st I HBBrataaiiaa-r; irjr ireesgrsaiwsicaaig
A sstMMr: ot the ! 6aTnanac bas beeo. ecamicteil bare
jt ahSsT kas met I tas aua. Catier tbe; cnranL-
asts at crtwgrra acxast tae gavfrrngut
Tb ivlic las eaJJeil foe evosWrtJe
cocaaeat; cae bar occarml v Mu,
Hawaii. Kaaai aaa CViba siowias ta at
fer iaerSseoCT ot tb tore, Ux l-rataKtv
ot evrtaia cocitvrk s tb alter Lora
racitr of tb beait ot tb ileparteWBt. la
iltai a woribv ptwt to taj&tbr arc4
em Kaaai. tb p.jijc tore was atrokl
to taebl a fw Cimaaa lalvcrs. I'ttll
detail tare boea pricsbl atostb after
cwetb.
V rxtr tb sdaaatstratica ftt lt 31a
ter- lTrxlAiterrr tbItoEc ba. Ks-n
taao tborocblr efeoirot. XiapatA
aad JeKrvrr ot soils is r-rorapt: sivciil
taeihties baTetwa iatroilac-J. s? taatft
a triiiaj: cJsars late letters caa K- f r
wanlei ilay lt saw tb iatnxlsftScs: of
local csoct order. Tketw have Iwa a
sreal coateowae. Two iys betoro tc
New- Year, rootal asace.T onJers f tb
Vart4 Statee. harebwa issaeJ. Mr. "kft
bt las ai-o TWtei the Torioe&islaads
ad. kas tivl birsea practKoUT ae-
Qoaiated, witb tb frV-rr of tb oasot-s
Tb IVes 0c aad tb CasUxa Hoc
say V regarded, as tie E saibbcteT
tcreaas of lb pjTercaxat.
Lptost -tkat coSaajr saai tkak has
wrapped Itself aroaad tb Sehs ot yoaair
hrw taajrs. ba sapped tb rv htbxxl
oi tbaaticc l,n-T i. alas, still wita
as. aad a terrifcie day ot reciosia? ts coot
is wkea tb proseat i-resiBt oi tn
BMrd ot HealtStis railed area to reo3r
aa arcoeat of bis ;4warAaiiv Masysad
taaay a poor Hawauaa wtii potat witfe
rotaasr aad drsterted axvr at tb ataa
wb bad tb taa aad tb po-ffer ta it
least arresi tie plague, bat wiohas taBed
to do he- duty who to wia a fen-Toteshas
Kvc wiliiar- to let kx lepers that mtrht
spread roabtBOsatios. s i3
im in witEvws ariast tb aiaE:udo
aad iaoated shapes will baaat bis waad.
wha h rvaders-onsr ta base-cx-ea, bj-
wajett C trsea to coissec up toe ibuk
power. ik leprcsT- aacter nas a)Bru
as abroad. Tb oppeseo a'spil'rs
bar ba obeyed to tompfcim ahHsi. aal
tbea aad cot til tbo was aar action
taiee. DnrtEir tb last laoeths of &Tar
tt jNTerasect aas agaia ceB caam y
B(mS.
Tb bfciaj of tb ctjaatryhasoeea
prwperoos. bet oar exports toe tb tia
estates bozbt z?pcetavr aaiv m
lea short otrb eaicrts fee tb saate po-
rkxlotlS ItistrobabfciaattBeeawrts
for tk year will b soewhai less- thaa
A of "ll-Si la iatpores tbere has Kva
as. t&erease, aaul autsy qBqbx laac we b&t
bees overiaipcraBg. At any rat the
coeztry ss wB stocked with good. A
la&Kr featsre ia bestaess circles has bees
the fcraaboa ot a asaivr ot chartered
coatjnsiies. Bsaay private arafc Lav tstts
chaa-vd ia ciaracter. Tb mnuaeat
ha.hewTer.sbowaTSfidB portiahrr ia
mHiir.-.- tb cbarnrs. aad th acrbca
twa ot those who are oprvvvd to than, ia
polities hate K-k deiayeu or aBkdL
there hare Kvc coesWahH! additiocs
to oar inter islaad iwt Tfe later-Island
Steam XartnaMK Coatuar. aad tae V u
dvrSteaasbis Cospaar fcaT pot oo, two
ombc seassers, im? w imii
shin Comranr now raa two PhSndttia
buak boats between Sia b'raaetsco aad
HoeotahL Th Jlaria Baflway. which
was opoaed or. ts arst tary ot ts year,
has lacal a satx--s aa4 kas Kvc. i.ta
.: T . l ti J ktuTAwd
O. S. S. v-!i ' has proirvd tturoagbly the
eacacnie oc ta nauway
IWtfc has Kvc basT dariBir th Tear.
Hk KirettMKT K K .UWc, oor :3IiinVtr
at VTashaKraw. died Junaiiry 1st. He was
aadartaly sairfaa. dowB while irteadinjr a
reoatthYhtteHoos. May 35h
closed the career of Her Hyaii-i s Koch
Kwuastaai. who has be& trwy aoaraed
br th HawaaaB mod a a recreseBta-
ttT chtcVs. Oahec Botaht daiths wvrv
Mr J BO. E. Bazaafd, tor so Eatay years
Uwrs. oc tae fereace iourt. ir J .
Pasrer. Hawaaaa Coesal General at Bre-
anHt.Mr. K-O-HaE. oa ot oar proaiiiuft
awchoBas: ilr Jasos. Perry, at one taa
Purtaa-Bese Oiaeal here, asd. a ree
reseotattT Bias ot hta BatMe. Mr H. L.
aeWoeu a Tvra& jonroalK. aai Xr H
Swintoo- ob of oar moaeers.
So the year has roc: w hare Botucv-d.
only th Boast jtvuiwet Tesae:
eaaefcte saaiaary wO. foaad
or coiaraa. AiSeo, thva. nucBSMa
eitythreor ywt haw bceagst sorrow
aad ts, success aad faabxr. uteatr aad
waat aad bar d&br3trd mm. a urn
after the of raxr Dredeeossors.
Kfgiteeg eqratyfoar wiH BKst prohabty
b a atur- eTeatroI year to tb Hawaaas
Islaads. Let as tbea hop that tie events
wiE tarn, oat faTcnbiT for as aI Hmt w
est K abi to writ -It was a hacDT aad
fOrtasafce ysar.'' as an. apt epitaph Ofos.
ih rril which has consaenced wifeV aw
words- A Klirr JTrw Yut!
m maai foMakaaereacratrr
1 ii iila apoc has toxafeeajoe
TaeBtustaaai iiiaitm toJaJeproawoiy
the I TinaV h m tg tae BBBaceaBsttof
Ok th Try arst day i InSL
H. Uitm. so ooc-Jr JiJfi
Vaakacun. oceii Br Most
as at Vaiatsaetua at iiV taoe.
Xr Aiiaa- aiwa kuaawaWtae
Mr
A. F Caraarwas irjponated to tae Tacaai
aaa at .-ace flroceetseitsi asi pot.
r part X tavaasrCoicBei tpiu
waac f rwafj to Waeimtrtoc.
jti- &-aa sa- .eiiai'iiii'n are saa-
fata as to bmllui j . tea fry at? awaas cer
Bca The . uaji.Lt rf znaaxoar-- boa beea
thec' caa7 mil Tm T aad tae L--aii aad
av been wxaaes abuea, aerrared afcod
ajEt alasufct -rexTpciat
fBfTar . oEaaaw. oorj taRfieit
1 Baeir i"tvt!. & lata, favor
far as csear-as- anr-xepcLini- cf
m at fmnri servrstieUna- razed
Bee wszch ha-" at cue- fct aa
OaaVeaWbaaAifr Hwon: E.Tbcrae
has aaassrt tamAiy Tbi tact tbat
baah aW Preadnt aalSecetary jar
at Zxvxxxy or rr- c.acnaaae
,af aar U-uj v sssiaeaat. bat i r-a.
atmevfc a to eoau; Ta Putalsrs' Laccr
tJ
KETROsr ECT Or EXT3CTS IS HAWAII.
TV XVlo Year,
tnoit.
St iVni4ra.aail wwwM triU iW lUv
sWi alittia KniNvr. tnt lean marl
rta. sv-wwr Lttttil tvKwsrdt riwJ Ma-
riMltuhrv
Hxv kJi -a luifc. ilia. itw
! m- lssist Kwit-a trta. lvnwa( te
31,-Oatv ia ib lAirXrsa kvt ttiJ(
Wta. lVlk oriirvv J'fcicv-vt'toV-oisrtvw.
ttrr IKa. Jutinl c4 Gnaaa Nul Usnuaa
(Kim kcwu xvv . ia uruxws.
&nmnafcttw. m.i nan. .-cri
rua. lVturnr lta9n Ct U. 10.f aJ K-
atsi ,Vmn la !WnhiatJarKMetaalr.
Stti Irrtrmi V.S. tJKlavua. Sa
ueal aaa CVwiw Hj half nMtJ ia rwreet I
awn r ti&aa H. jkSra tuu.ariuic ro
M .m.-ML vrth. littveiUBd traffic Ufcrms'tril
r-, ateeoca t iWntn ta sra C Sari. ?ia.
Krtwru t fua c KHKaea tl-- rrtm eram inw
Sk 3Kb. Vmrilot IL K.iI.NWcU3. rTta.
ft I SvS. Lacaaaaasa, aal MavaiLia Qct4KT.
rjta aaa.-airttt tttanfer ot a -wiaaa M a wiw
as WaiUU. alsoaioarr t-ri: Utrewitu t
taraa truw crais la S.wth Sas. twtWK of
vivisv r KaaaraaaMFna L. airm r Kr. aai
i.Wn acta Kstnj tort a tl.vtara.
aaa car: of lt tmMrwOs.
raaarttT.
IbA armal7ccacaKwlLiBiivc.
Fast aaattat aMctaat vt lbs HoeoMia .Vl&Wtie
Asavvfcitiec.
trk ttrvere bctars acw m Ue au4a aaramrr
ea. atiimTaloC.&s.vrjctt.Ma.l!nK
It SmwIiN armva ua "nevwrarec accoaata
.-tniin of stoaaire aa. &o.VfcBir. Ceaawr
Si armea aa Hooufal aarcor. lTta. CVeona
a . tasCaM la Mag aaa wtt ct tit
VUL VvnaieaorcKat v fyatmta-a.
kTSarHsanv M H. A. K Carter K. IS. M.
ax rfatfC2aaB Tica t. ti. ADwQ &ctrafet. Waw
KKeamer ZeaXiadu for ti VtiilfJL Siat. Ilta
!BTifisf t atatsa KaaKoaaMroa Z, lalWrvro.
Mat bauilkajt crues&, lifltw ltaacb cC Un
0n a lcht -HaUm" SSL teccfc.caB
tvu 1-nxaK- aiis fsr Taaili. rtla. EaJuwt (
cuevaxs iVcrriba b, crrl baH dasc at
raive. 1Mb. ssaarat C-K. Rai rrtana f rota
crsrse sitae &ra.
XOTICK I
TOTICK IS llKUVaiY UIVKN
vail axvj i iiwaknra, "
y.ikAMim
C omiiXATioST
USnXD WE STAND.
DIVIDED WE TAIX."
WISEMAN & ASHLEY
tilt oMv KtVWlMIID
Business Agents
vaL (ta. iVtUDUr MBarni nuorr SMXim
oh immI f It K. It. S. tiftsinv lttla.H.U.
KaDwfhlavWka 111 SaUXVl&I bufrJaVt IXlU L
t UBiais Vawiaf tletct of StXIXXX. fAi.
.wmrraj CiCVVrt U CJCfflJi atUt OT tXXBftUltftl U
tBac rycv uboaxt iatauxil Lyvt of U. K
M.atwahra B.Tal NatllP r.'tL WtftAM Cttk "aTtO
IV nth uf CbawwHi Ttwcmd a &asT 04 v
Slrtr- jjjaa sadli oc 2. irxlltl.-tl to iinA.
ucTiicmjc toe MLSauaww uw mew
U TWaAs' qTiaj Slit, Ctfflaiiv'nnt of t!tt
3 cow 134 1 toll. Hoitcitt cvl; iirirv'fweJ y
BUS. L. UaS.lCX 2- LVCOU-A la U GtiA pCV
trot HohIogaz, C&stla JL Cwlvw toce ben:-
IkMsHL Swat, imnloa H.LIwl4Te?0ul.
MoxtL TlUu aCVpairar of aalm ul Uttur
Ran fcat Eeoev. irtft. hivvrtMX t?ll tvHM L.NX
Mtiui t3X TwIULLCt IW 1MB U 3Ct3a
Klut lnaaXtTtC CZalSMat aVt TmMKthwl iLTOC.
ISBC Ut War JSJfOTttW vVart IWCV ZZSt iADC&
ttuB r iLCl bait. Hotvt vtxwta rnt lrtui
iLthi. ISaul b ort of ILL K. II. NiTrijaicl.
Sttt. Uaa-ttCwr cf Sltiaiacii rnttfliU tCatraMoU of
tMimi pylBfriwt Jarftcrtwf iW-OU. 1. CVsili
4CMhv fsA- VattfaKrof vflcuul statu ef
1 H.vbAL Ha1. 3tlL Attorn
GaaEatnl ftwtott tntiVaV Jvtswcyrj 3DXtm
SjuJa vutX. it&iu Mr GibA. afcatint AtUtruv
tjCBtfn. ra UtaWnaM. tsb Tvb,us It M ICOC ILiK
fvlT b4JX. tUKOCV Vita. fUilwaaSS HM MUTaX, UM
wuaui itict aOAr atat tatuC tnt kA tbt tvrt.
PiH wa kvrvrl Sut IUcu.ua. Sit. BaUUrr
KaVat Mtytmt f kaoiiof, j.ukU lWr cuclttmct
u tafc HftBa iviua H. K. U. tvaiix
of l . S. UaUtTooL
XtL H xn'iitaw otiM a Mlic U.tL BUL.tUtutL
F. sirajwiBtt wwigo fima tSoau-i of Hamlta. littu
CWt UUOit QlbJXt a4W lalfflCXI. tc vuj-u Ul
Tte b-irc tWratainrt aoairt th Bauoa of T. K-
FaMtxr atta atiuotki L vnimn oast.
LSik. Mr. JartiBSwc. cbtt IKtrunpaiL. Imtc Fort
ftm zd ooi aDrac mZ MMabnL tMuot.
iTlfc AriVml WrvoA "rtabuait L Eotilrwar-- tSUl
XTf UCaJT jftWaHaJ b3 ttailai flJC litO SafttttL- 3pL
IX S. Ss. &tax ( .Mi axu haafttal oa tit iLtnua
Kdattvajf ani. IhsaUt of J Jl. Baro.ini', duct of ttto.
In tho Hawaiian Klnptiom.
riu; x:w vnoi takk thk
L, rtVaUMtrt ta UU V tit Pt OfOWOttj
wl ttM nVK tiwmli. tkat lrr f Ut
nic of Uv Kl.t t:rv4 lVc tm U?
NEW CAMPBELL FIRE-PROOF BUILDING
Om Mrckttt Strrot. Homollv
Wrta, tk7 Cari3t Ulf lT TTrftT. 4
W mK tvanv t m uHr ptToai kext (ivtl iVtftii
3rtni iaV4t aO I ta44 tritrKtiOtt Ut W TOOlttfM
t ow m vrtry f-rrnr:w to li t of lfcT iVaiitj.
OkV U MUOitM wi.
AGENCIES
NOTES.
Tax iiiuiactasea of tta Li-t -whh EMcnewfiov-
rsmetit tcirfa to bo aggrf t atit ttiHw mt: ntt.
bo wea. often, it bt airjercu siattf after 1
bo aoiii avt & ce cwrtt bwAro. tictjaillfab
pifluinnrta.
tlin oat of taa et.ianiLitrr in r-a-irri t lilo eoo
zv&xahzicv auJunX for bo tsa Cbjtrnfeer of Oicl
icf cce. We may fed ihiriy ctram fcLtas
CmiaaJ Stat VnrKfir Ktceiit cotiiti Ha ia
otipctsim to tllM tCciT
lii3al ?xt 3Cx DHCtr rawj, ud In? crirtui-' ' id
r3u alaia of Dec. llth. th S. F rR w Am
inuowjuz ttinn of news Tbo ptssECt euufact q
tSa 2?icflat 3ta Sir-amitftTr; CompixilT oit Aastrif
Qa. xrjii Njw Smti WZanf x5irfrJ2 jehceriiy oa to
Ertrai ve araiiaaifr jmnwat. mtrrxctiir czd
PtofliT V-,it"T Cfciiipoxtj" frxc esrTTTaj; t-o aaii has
mttml m eocirifiBCiix of tHHUS auunciaTy, bnt !
tiTf? Ia roeocrjat of. tia GowEarrrect aat3hi!S !
c tUffiC RTU3CBbV At zWUcCSDIt 03lf- inalat of Utt 1
ssasaZ ximinug is $3aUKKL OmsoqaraitlY ct t
fataro Zmt ttre scbbumis -anil pty betawut tStxa
purl xml tftiTtft fiUTFfi eoaiatrwo. Tits aawrs !
( 'an f .Sf-foro, X-aifnWr auxd Z4atWiiat an ZB
llliiTMlaixtiis toa2B. ta ' Jo- JTtio rri( b9ir
oitiiira-wa to b piacrrf ni tae Outra iinc. It m
4xs aiaaill aSir!ix tito tiamiitHi of tints occuuflii bj
Tsx enter BMTTraTaaamrB. at Soa Tnciissci.
tUS fiU TTnJ ttt TflTTTT Tft-fl"- laiisiv. ypaayr:
to ttct a 3 of peniM qf rT-ianlnna ar VmcInrot
Cf tlao a2T tltg 2T (. Swf mtst its 2ct.
atrilblticil Of GotaltaBrt FTnTTTrV if tfltf MrrF!
LhJSZIXS CTJY aV aaaXTtOXtrflatTtM aiaC Haaar;rT fjg, (ia
BaiflTirta Titti frr. Forliir3idiBi imii2rtiin
anynt tu ; i;rTiiTTrnTifT iihiihiuhj if 'da tiuciinxerT
tmrof oal?. kbI Sep- Iwcsi:er, Mr. Ctmw. -wiiuw
JejieagC'm oork. aait boer prepared vtta. mart
afey flPiTLl-T( J CaatVi f'tTIIMif lit- StUUO flf tabaf
P"1u 'i""ai Willi CtM IZil ypi" tTlTat ffl'lT'g a'T'
bwagg. Tmnr.i iTMT far &g rranil f maaj- traits turn.-.
TOfioo pums an db saX3aIitlunil3eoD
wo nnarraigyjiaTMiiiaiTn pnia. crasr oc Tnteurcmi
mi ntSer RtXteea. e intarMtv aas paaiiitlvit3t
ttDtmaataCuurisixn IijX of
iZSs&ceSarC. To brst of Uunn rvora laUR ibsjsr-
myr- yi 11 f T"iTfsint 4b3IX 51UR tUTlSalCiTIlT uT
artapn of C2w owauiiBaU Tn irmrcsi ware ff"r-j
12aiioiiiXix ami. CStts Satrnc ararti if tlie SxmaMXi
iOaUYtil
AsrfirnT WaiUi.ut Watches
iwiH Tuvbofii Vtriaaaab T&f TOijBiiaJrTfc.
Al rr Wat-kt JtoilMarntc tataTWallOatOal SxAlaMaafaa,
TTMi ft VOii Srfi; aahto tftr pwAil a4
lTC -WaataW, SBrT
Tbo (Soa VaAhl. Par4J'. JrMtt lint Itfcut Vei,
iia pnniawml x tv-wc fT wooUawav joJurtana Bnjr
ami IjaaB I 'I ! Tri ta SFArb. WiUlW 31JaK' at-fffH04rwiWWtaM-ofJl
iana- vaaun Wlcb4
taiB rw. inatUuMl i W CaK. r- f Uk-1 lli
WafatnTDiiWila. SMH
Bnulj TaCT
3U 4'
3f. Aair. a
aaahpat Bat Tfr as a stweuy. aHt of
ah rnaani SWa &nmanm. isdhns
ato Lawat atat he eaa get aa sat
e.
fcr ft deal at ta asaaaiat'W'aah-
BKrae BLap he atae to 'Jwctew ate era
ajat aas aeea. aaee i" nnroMttg
JUaaialaal .
La
MaiiefJv japar ins 1b jci of em-
t?f smr sum -vac toat
ce ib. 3ar atug ci jrryr imx
z pan rf Jc51 bcr. tiiimra a2eril
gf hy rszjHUwi tie arrtf tie jcescii
st4 has eatZaT?d cosst?i7 3tr. Hue
32&i ras rrcfacwl fey Hr. jcix
iVr. aTecs E. TW. reczsd from dbe ia-
rf tiar wpwmw u.u'u of &ucr
weC2r asd .iSc was SHti m uniu
Tv'wnrvr ISSI t 3r Fan! Shtot",
avewptswi site purfliQ- z mn isnie tbxr
cacr liar ywtr ti& Praoaas &! no less
Tfn) i i t till rzmXZrr-i-&in
ainnrrnt. On. ttio "TtnMa tho amhenco .tperaeti
fcipTi tt'T tin? rrirta. cf ''ppg are 33t
cu-azrr cieiiniHl Tfeprg aaa narer cwe a.
n?ar ct TrhidL so mnnj esses Eots tni
2 war ia TaTtpi-o tj tfecssciis QaXTQ ceen.
atlrcrse to stat coir
TSir jwur ES pi'r:nxH"y cki tt7Ti!t
thtj CTtdemfr. lar9 ars yfrrnf cf a cant-sjai-n-
naSTc anil fr-nTHrs ar- aHii?
tlf sr-rrn ta'T? fi I sail iaaW rrTrtmnrTTT rr of til?
rcKifis, It is liowgygr. aUras tiarizst
just b&ra ilaTt-r. ami i is ta bubcpMltiat
litC aSTteaf ny ct gnTPT-TTriamt may
yit arf-Tfyi witii tile trickles cir tiur
Prioco Ocmrof Sorodoixifi Cornfa
WV IUto teeoreii &a Silliroiitrr atafiinnaSim
Tho SowCair maa-f var ilia
siiip. "wirJi. Ha Sajyiu. KicftTtw F"uea tjnear on
board, n tttt!; tn rnn' 4 Trryai imiziaf t4m TwikL
Sirwtuga. puroae Sto iiiig Tag to- tenTi bjat sfc?
turn, at Cariacuca. aUwat i&b lac Beegmber. asll
pTpgrgtl Jlrgct 2t a-rabain. am cacitai oc rwtnuaal
iitOTtaaimoiriitrrertw CIctmnaa anil so
JunLt Oal nr board Tdl HaTa a httt emi Cut
vaajc PoitarwM Crnwascnco baa bfitea
b-Ma TrtatEC ioiiei. anil 3ut-it telT wnrciiCTei
LjiffMiiL ulrget ta BlaJie Jaaena. annicn. t&
gCarta of Sfaiyi'an ta aanrnato, "Ilau. aurrco-
taaiwfB X'1! otsaCzir otit r 7-r ?f tlio
nriffTTiffi in fflatTmifwinBiif1 tnii am i ta
Kanolniri ami peragpa to Saa Fcaac&tsi. m. Tbidi
eao uupv wan is ux tjiMTit u graUfg: as-v-tiuniraf
iiinfTBStloiiramntEj. nil """jit i
tnt fijaaiiaxt r7"TTi vnul Hoe i-n !
from. !iu gnaewa arnt zcesraai him -ni tmri
acun. do yLcstnl liftailii)! 01II thn, fc tissbIV
Aixmt Sib int Srtocatwr. 14, Hia et-
"pgggil toagrpaat. Tatohanva, -atiaiB ttvc erwtii
. Qui iU. iTimiiiu abacc a nnvutiu fusag ift
fcfrwaa Pc. Stoivo "Till taJta. twnm-aa.-t fv-mt
The ereOidra "-riHiirtiicr TXaicwaai, aragc
baxaiia. "1 VjtttTI. Prrrcrfriaa. $rzQrr
Calcatta. TlaiSriK vaLSnabAY- tfttitt oOnnie,
t&arSTaattJtmOliX3 tlalTERXSt tttt &1a CaLaXal anif
3m;-iirpd ane rs sxjecni yr-hr ta lioodax is
itaj. CMu, THe otpMfaara mil bam on board a
Hctf. rm ;uijaiijj.gargr in nrdtr ta laato "am if
Srxsxer?. pmtrffs,Kri.CC, lltliiey -tfrjiaasd tar tSis
tiispnsaai of bo p-ii5iii To tsar tzxpimiz that
aaj- bo wnahto and of mair-ac to ansg aiTms
gaiTiiigaTijac
iu I' ftI faTTf ire at b LubI:
A. 3L JtETLatVt I Fo? .
LatlErC 'SaTWriltln BJO OtU ftjfil att
.1. 2Z. XCX.1.X. 10 1 rr !M.
mtiaTM vanocr ke Vidua t b hatl at
5ST A.!t.JtELUV MIFtrtH.
j --nt3n a: if Bmstlca caa be soea at
X. JC It SJ.LJS-". t Tmrt C
iiiaf'irtalaHi or an-il-fllti . ?C ? ui
A. 3. 31 ILU 14 1 Fort c
READ I ALU
IT MAY SAVE YOUR LIFE
Hop Bitters
The Purest and Best
3faaalca over BUataV
TB3T .oajot"5ia FSa3
Hopo Socb. "atfanalri.lto Ua audaIios.
" TZue. WMtafla. Bat awK trmwixti
Mi aat aalfc.n OTOtam jX fir (vf;
laBaf aWtM -rIftrat'W niTtltl JUJOrjaaMf
X iA qOwr tMOfets. Seioz & -most
iiwT fi nrntin nnOFtzs
ao Ob Md aoaJttL rsiwrta ant ea
To7 Civo 'o T.ifat a
iti Vfcjrnr to ttto atoal
auzd Ia2rro.
UfVlJBHHIa LaWJaaJS. aaitaTXT7
Sew. aaaafcaor :?ia Ladte anH all OrT
vtn ti-Tjlarr roifT3iatv can:
-jaj-ti(ati4tt-B oaf rtto Drot4. Irtaonaciu
nw6 r Ctfarxia, or wtro rgyur? an
Tirp - a oat nBd Mntalaat
tte BIttKni mm
JaC"r CTfaHOW-
mvalaaMRL
U( atbaOWttaX.
I E. r, I Tbi trutvaa a h TnrU nirr err Cj aberwi aruriL M
I Tib" liTisai- rf gr3i232HCt ira
"H1 IT J
-Lll 1 wfxalw awwaiiiHjaT.Ba r-a Hgiulw Wirt RTT AtbT UTTif iia
TTTItfCTI J lrfrTiqyi7irTtarr?7 j ottUT HmAO$iSL. A. irrtTrrrfa-tB OTOOaf-of Liia crybaU
Iro- an. -raaffitir anro?c -wiiii a 5ew ! S'51 3c Bacst aiesz-a to aotif? ttu
tiiri feui bt i r Arjat tas j tt'ESSZSSfSS
iWti. ffasnn" ta iSJtltalHO. Isllllljis. ?wt 1 tmar if ffimiz da pawn. famTwwwfai-tytn a.fcfrwaBtf
wSar it I nlirtllcns ' F tt-ow- atfcfc aambiX: crrrnjr Hotel aai
of Oe " aiLnxC Oavferr and. Sauia? &jt X. jirrmo
misUBM ace. tr vtaat tln aSMaaxt nr
ai&awat fa. me Hip Starr. Dotvt
-ajrait salil an? vinx. bc UT nr amTf
find Sm! r rtwrrmSJav aa tSi XUltrra aC
mcr ti nay mto ywr Itfr Q3b
"t luaai iju. Mmrt ftf f atslsCr U E
Jiairat"
C or Pa7t1aTaa.
Aalc joisz aOr
-So tm. fljf BaWrtt r IrC jaw
(TSaOtata tOHT: WaU aal ttOO fly taVm CS
"O-" afctp BUTw
-OafamBtlfT. naaO- SUftCT ab BO -!.
draiHa. atronjtist ann AtQ. tut Cko
gora- ad. W amrilrlno frr maii.
HOP BIT IiKS KA3 L a ACT L iLZXC CO-
Xn-aia. Aaat-Bl?a- 17 ! iOif, "M. T, CI
5
t- So v-
Xalre Notice ! I !
JKnles I
Horses
- Ara F-rtt aca-
Hotlx Native Califlorziia
GOOD rA3QXY EOSSES
irffiw.'ii it w.- "TxJUC iiraar aT PtaealMivl
aiw eiB Jfcei'l Bimalala.
Lait or Stifea
T7Enit vrilAC. RAW AIT.
X UHnf 3s Joe T Fiarure Pl. Gny tfone
ardlir ta pT!wanlarC3ftTraasiara
ana. CTcaegcTTBTl.
hipping
lVIIilll IK'S
Steamship Company
Wells, Fai-go & Co.
Hanibal and St. Jo
.. aM
CHICAGO, BURLINGTON & QOINCT
3Et.ll 3Ft.O.Cir3.
REAL ESTATE
EMPLOYMENT
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
City oi Ionium Fire Insurance Co,
ALSO
House Brokers,
Money Brokers,
aSD
Custom House
BROKERS !
r-a-- n aaal n 1 aUtajnOJal Lm l fJlrtaT lMttn1lt
out Kwtitn. -lot tiitw joorearTh.rtraMt-a
lolIsa. Far-o at Co
W. JelKer UtaM. Phfka-n. Iamb attat Momt aUl
aate Ut VtaprtO. aoo4 aWeT Hrl loaor AxU Hat
wtw. m b tiW aat wwitJ. iat Ur-.wt tao
taftrt Mt aaal Vrrz CaMan Xtirfcaa.
ITatla At- fcOOl tiO lUaaSMU. JV 1N1 aUjkt
joar ftiooato awjoJ to to4 rarorto, rcix in-
rAKtJO A IV ofeataa Azrocit TO nUbrttM lm ail
laettaawlMLilTlaaw. Da?0t OJO 4alr ta X !
Oato irax tluoasa a, at vo ottS ianat 700.
?aor-acTiari to Borrnowr aao ion. vtutwlii
Afaaot lr tb ILaaiVIo A St. Jo. aad
TaTM ltoa BTV tJr BltW Caamfot ta.t4 iu UtUlaf
rlMtl xototr K4. Twrt til ta4 tho Senary, Uo
PIKaW ItlV EB SUBaa HnUatlM UN? HOC roaus
mai loai(aoa aad msttW. ia-1 Latbrr otll b rttn
o lTMHr. aa-d Tnntj oiaXwtawT a lt -Ja
(MM P4WBCT H (W ITtBTpu OjVnl ' 4a a raa
trtsea w(w ajill taJia tBetai pam ia tMliaTO C
tattOaOatohtb tlifway ftt1aJ llfaMk kaUP tO taUt
tV tni Wilt aat OieaPt, cnjwjiirra; a j at.
RaKkl ZUtato Acaata.
WE BUY AXD SEIX BXAZ. ESTATE
la ail saxU f rb SMaHmi. latcb RarcoWa aa4 at-
Bsai Tnaii ta mvtt braocfc ta 5Htaf Baal aa-l
a.aTWwiaOtaa rTwDvrrr. uvje wnacaj wtaa. mum map (
,XM t 1' VI .0
STEAMER 'KINAU '
H1U, t aL-tMMAMi:U.
n Ule ltOn)mlt raa.-V YaurkAtB ill" V I -r 1 Jt-
ataa Vaata, VaLwoa. Mttiatuia Kata', Uar
tvocbi t4 HIKv Arrvtt at ItU crj rtarW-j
Kw-,ivr. Vavo ,4H TfWT at ovw
o, vwrAT Vat aA V,; Vaabta ttVs A. M .
aJ UHM ai M .TWrtWat Hoawtala cb
SafaTai aTTTMi
rtdtav at ir haoiaTl l Hp Moaaai Va
TTM- M WILL Tv-l 1 IT tl 11 -etkala labai
tt MMnn Ktaaa 1M tV, .v rtokat fw
bwOiT ttricat No tf aWr woii s kraVta
UVTfiar.
au. Miininr. i i ini MtJt-
Wtu l-n tlaaotata arfa tka bltaatac al a
Wiwday.tve . ..Wraaw4ay.aia y
vjiV.tvr.. .yai,r . -i
Taatwlr,Jia .. la-TaarUr. tK .tl
-VMlarTJaa. VJ. -Vaa.. . . I
Ttviat frftl fw UaalavMMaa.XVra.Maa
la. Kavaiaae. raaaaav HaaataU. KaUJa
iVlaU. laaraaovaaa, lUkatav. Uaalaea. Vaataa.
raptll0 alaata aa4 lllkv Knatalai " laa al
all ta ivn ?ctt.
AH Hva st,t Drck Kiaalaa t.l w aaipW V; tac
UtlU-
STEAMER 'LEHUA
LUIttvXak t UiNNANDCK,
WHWTrUoSotViaar V. tVc Va-
iiuui I'uvw.v. iiacM, utaa. .aiaaae, Kiiaaani ta
; wM KraKM vtrv atat wok
Krtaratae otll Vtor! at Laaafao. r9o aa! Kim
aalit, rraritr ItvoohDo Wav r M.
STEAMER 'MOTCO&XX'
XVH trar llooo.'ara -vV !vt:N T J r ih- a4
or4 W ct tk. W l sr. V i t Waia at otwa
WC ac'rt iaaft.-r t nrtrr: Trry
tVrtfitt or faatlacwo .uk- nvxfTal ft K
Wall camraTV aratarw (Ball T SWraVTM.
fee KM'
at w la-a'aVK. lTt-"rI
omvK l.f. -Tvn -ia arMiwi-
friapgrtitf ht ta nmthxrz Vt natt a fpwnaN?
ilWlUi: JUniaa. aaVrfRLT ITtmNCI IS lODaair. rti
laaanaCMs. Ovv-naf ProocrtT aaoolat Barar ia Balail
taootiTtohwaj tam frritt xtria t&ttT attatiooto
ltr a aomuial cyBJcrttm fnc rrte La tal aooon-
mrnt, Kmv Ccx:r aa-t Xaatoo to lot at ail
am re B?paitraua m ts.
Fjxtployaaoat Acomta.
We Supply all Kinds of Help
Boca aulo aal fVauIa at all tb ntiona benacao C
ta lias try m taoawlalaaa'la.
imiii. Ptamftn. aat VrTtrrlarit tkM.1
ao4lf a wtrw Taaraaerrra axirt as wr oW ftnitk 00
a aip aoca aa t.te?aa, aojamica book, lerpm, xetaaa
lea ax tatftircn naiim ovQ rrcomairrailarrf to an.
Cbl-aM jWrraata xal Femaf ?rrat win bo t
5IW tn taoulloaj u aaUKt Botlca, far waicb a aoaUaal
Cifo aI Flro Iararoaco Axxta.
w lleel it a orstv to till ererr masa atteratiOo t nar.
aowJario a am ai1 faaailv tm awaif t if-r Uanmifaa
Ciit Bwne-flr. af Jataily wje m iftr aw iprrUai
a.mD M aw ucv waijjHjrv. aoB; nm aao
nrcuau wawtit, m tv 19 10 piraaiac tyKj (
dietr ttm to taJta ot a railcr 00 tb TaaOao" arts
cioa; a ta a Usw year bAooM taa-7 lfro tAw will
ha aoffleiwat fnsatat raaafttneottaa.9eai
caHt-)i fca jack Cktb. Wc taTUat yw to caJ a aarwayg
"w aaa iau jrc-ar-i uav taaaraiiuuiE aaa njax wTW BOTJCaV'
Ctj I tt h ftjrTxr Wavf JSp- n b laaiai-aaal f
Eaarraian. w!li mi Prwrn tamilrf fiiH'iiWra.t
Tan. t!lar jnzn arT?n-T afn makra tio rlca. or
WCaa-lalHaaaViBTaW Ufa 1"TT.J lanCEII. Ml IU BO a
waram w ytro aatt cal 00 a at antra aa pntart jnr-
MU.UI TO LOAX t
FHG1 SliW TO SJ0,56Q 01 RH5T-CUSS SEC3HTT
Ctaoa Hama Brokora.
bot mad wai ama-mata wU-r-by ot can
- Knoifo tf. lie Owtam hToom Qn ?rocr if
W! Bare axada
aataft
XSnrnrj anrt wtj caif wro a.1 ncrciiaita atul Starts
aaer-p i-r aa ajaaur aJTTT- JTJ X aUW. IJIfrUI"
frw tat waartt t T teaawmaaiar bn an avail In
unaTTrrt yror rnauaa tVaTCT. hi JTUlT prOCatOOC BOPrwew
prrwri Jt. a win 31 aahaiaa aaaal aaau taHaaaaan al a
tatfirifpoaC attVaaCiti tn tam ta trrrj wy
GoaoraX Bosiaaraa Afoata.
iara wris 11 Bnrnnai Catamiraatr
tarrraafr km InrWat aH Imuo
rraa acarw. ilOwittaraO ma wbt
wr laaaactwainCxai
lo ooftBssara aad w j
an aoacarraj af a aifraSa bjCbr. iManTtaa am
WW onrsaa agic rnwiaifmni atatGJT-a a a star
Srrf aV tB loiBT. V lTJIrrv laviawi blT aaa
cibaBC ac aH tamara xatrt aafvaia aa ail kfulana Imwi
TrrU arrj, nw i a au iam Ti"w
ca ota omaJFrai vMevnna aJarnfurai o acat
"ttijiaio ta tbe CaMomarnrls Irno. foea so tae todoo'-
msv oenaur acn aeeitoaca vrn awt aiiaTiff
curat . atady aod otUeSrta,r ES3to totWla-fa
pmragajrw and prrCTvCac ta&irai aaCaisvt erttsora
wlHta- ataaaitNa ratr-t s tvml-f TtrVmnt. taJ
la9ex of aTtory rf-aTt3iia-i. awch Brn..
Xoriics. Sato ac si-. tai(. WlBo Part-f-rajy
li5rv iKdrawa. AXjH A-trrrfcttrrnfraw Jfntle.
Jkr&timJCmKfc3&nM aotf Coi rvoadanca wTttXo.
AETO a3onr5 drafX aad gajruai.C XVai.
5ti?- ITitta C Kinase. lOtr sf CcsttSa. aod. lrafc.
toaarscrj rsrreralvaiariU-t to.
All Orion Tram tkm Vavriato tij.
tfto Lat SatraK Eatna aad ainea nww nMuU
tStam 010 OS. anf wr fataftert rt7ntin; fT wr
now ana LaerT'jr- k to wnr BB.'H o aa-rw who:
rjTnrWW l TTB) aar v taM fcai i mm. MaMa4Ma. aauf tltl
ataaB TOnffwiii jai pwf a fa Iri tftao vtac rwarr
pmraaap anwiniit as tMjvn so too ban" n dMa;
IWaa.
mrXii orHiodoea btiT taae ataaor-i
aTOTE:
Wg .nf q; T-taaaja a Tajtyttt iir a agf toglwoa tf
Scwda-awaTwiTJiiai mnvtAr
aotf fpawqatf r4fMLmtrm Car wif orUc boa ha""
fitw lia f5 aaoBtasnr? at Jarjw an IX w trJSl its
AaVrwiM Que aack Boa3au toxOtartno ka
rtaaiTati wbisrwtaewwtaf aA Btay oap (ittX Br
Toe? Moot Obadloart Sut a4ita
Wiseman & Ashley,
General Busiuess Agents,
i & r 1 TTLzrjT'i.rr air
acr CktZmtouuf ao 3ao Tr Bt
arraiaj 00 wv
Xr Wkavaaoa. atu: Tr Xattfirf A-ffnr t tsaaft tS-
postlo -ntcraiio r tBw trayaarBi
aaon Cfca wuW omnsxir eamnaeOkS
UattaUa auj atav os aotsnar7 r iae bow e
iate&TtllT.
at Jaaaarj ,V
tbfti
t'Itl-aj
lolao
ttaoAlaa
ta raaaa I.
Ta l')rrk U atlMarfrJ Kiatal ft la FvOia. ' .
axtrra M tua uf Uta ntfT, 3 marllr5,?,,,.1
tatna raaMtM IkiBatlk t aamrai Tr' o Ita
p tow Ot voaiu
JataBBt-r A. IV 1L a ll X IV? I1
Vail has Fwanailfaaat lai rata ai
mkihaky tti'KT or tnr.
iw'UM lotktrrora tf tkiu Ivan 1
toffTTai ma tar iirmw
tjrruK-MB ttxruT or thi
L 1 allaa lalanJa la lV nlt at iVa 1
VttJlKfcT OKltLlttirriaX. a, waalaaiLAI I
J to It Nltlrt OX tk Satalta f lit BAT
:itVTtltKaatartalaatotTKitliwM, twdirlVt
f AnlriM.
IrtTraaJaa, I. ivomoottaf laino wtmi
a a Biminr inwiaa a wi aaav ai-v rt:ari aPJaB DM
1 3U. 11 drrttard to rrr aa b a Ira to
obrrraa aMtlttKO V Waa IM lcoi tr ttfUlo
rttHKhfa oat4 tatAnrtttUtfa, ptajlar Ual a a
rlrrtloai to ttM tt ItHaWrtnl an aaafenao t tl)
t-lrfjrardb-ltrTriatrTfcMMJ t lVX
No llMTtfMT It Uw0anT4tkatBilatal mdT
twa who Jhato rwra Mi arai! tb td ratatao tw
a aawaat ot JPVpc kot o bt-M at tb r ta
r hwt, t ta aamBM toM ta IIola1, o WEDN tv
At taoira dajrur Jaaaaty. . u ioi, Tanatftti
c Vwb a aa. tb vartwoo f thitlae ao aai
aw taf ta.- aNo aaattd tutra to at) aaid vactaer ad
tbtl avirr- tfcrrreaf b-riTra Vj p-VUcatraw. U tfca n.
antiuiiim pTrwTawrr.
IH-rd HcfUahi. lVrrawwna. 10SX
A. F JVIUV
Attntt rtWJa.tit?aNTaaCart
HasiT yartm. ivpaiT CaQtk. nst
CtruKMK wintT or thk ha-
ratlaa talaaala. IB TBot la tka aittn aat
U KfUtaaf A.5. XrVAU.lM. Ut ot )U)-a Ha-aJl,
a'-aaa a-v n-w . t aaia,i at anrai, Bin af BlUC.
y iawiar aoo mns tMttio aad afooaia of
a a naiisei, aiiiairT H IB a.auif Bf
S. Nlc-tn.ltattn!VxlUwU.rfwoai.aef.
ha ata at a1kfttt taMBl lairharata kla.1
til. rfiJRe.'V tii ab Ut W aa ava be aiaaataaal
aad a-rTt, " J ttt a laal rwdrr aaav V mad (
juiriavun.-w r-t c , oiHTrrtaalalar la hi, Itaadato
tfc wr tbcrrt . tTiuik!. aad tfbebarttae blot aad
bia nmtN ftoat aU rmufcit iwafOOtlVm a aark ad
talatvmiao ti tt wWrrd. taal FKtDAT thKbdij-r Wo
arr, A IA M, at tvothwa. a, m twfvwv lat aald I klrT
JnUtrw at ta Cvatt llnar at tloooIaTa. bo aid
tb taai barrbr I arrotattd kt lb ttaa aad
fatar tW bcariax aaVd wAlum aad araaU, aad tbat
aU twTwaa latrmtrd may tba aadlbno apot aad
aatoocaaftotfaayiBovaaiootj tb uar aaaotd aat
Vo rraalrd. aad tavt Jairwat trtdrar aa tootvo at
rautkrd to tao aatd wvwTtj. Aad tbat tal rdr. ia
tb KaxlUb tiia-, b pabllvbrd la tb rUw.mi
ii irrra -wparrT jnjru aaai pa a.i am i iiamerora,
feo tkiro aacrraaiT wrrt f mtooa to tb tlaa ibrtola
iSatrd at Ucaotara, It. Utbl mv dir IVt. Alt twA,
A. r alTDBL
Attt- CbUtJaatlcoattb Saprraj Coart
HiNaT ?im, iwtaiy .Kt. won
rr-Tb vmoiv o
-o br :
ft aa
titn
N.aC rr-rattIO
frwrt3 aoterrt atd (n srbjrjf l tbtj
In the Supreme Court of British CoIimMt
a UNaMATTKKOFTHKKSmTK
1 tnrtKnivnv - - i n
d Uo tVtlllvo ot MAKT ikxtTT tad ta Ttaat Aft,
ft nrdaavCaf Ikr TlfwaAr tl taar IS. rat- ri.J
Krttr, btart Nanalaao. IrtU-a Cotaatbta, a dld
aboat tk tetb daref A twit. Jr iomiJIi tkrtr
etaUat to Jim Vaartra ft twi, tb Vtrtatr? t tb
Coart. to Vrtara, lai it X W Uoot at Laatl7 ftrttt,
Tftrrta, Altorarj for tb lwttiloor. w tiki a taro
aatatA fro xAa oat kfTrf. ttw!w tba caUtt ov
b ttwHiW aad tb fi-wmlt Umot to tbo aatd
rwtlttoatr. aha rktait u b yoitty tatltlcd tkrrtt.
t"nra ta iai hit r Trmc'arr. a. v. 11,
Rvawdia JAMKH fit (Ml K fttlCVtyaiT'
a)itm ,Rrtrr arrra,e Ct,ru PxUla. Caa-Au
TIME TABLE OF 11MM
INTER-ISLAND
STEAM NAVIGATION CO.
EATtX .oauaaaarx.
Will Kim Kesular Tor Kona ami Kau
LeAHvi Honolulu at t i.iu.uu
tWJoj. CV-l
rTMaj, vti.
SvrnraK coukt or tu: ua
oallaa tUasda. Ia nbait la th autttt at tb
EtUtdKU5tLlt AtXC.N Uf ot ltavtef. Mita
dxML At v baatbeta. Wfvn Ilea A, t raacit itdd,
i"kt,f Jaatitf
Oa ttodins aad thaa tb rtlttoo aad mtmU ot
WUHaaaF AUra AdBataUrnWwtb t III aaaid of
tk Eut ar Eit.u ii, AUra, t&i at fva
. bToaj. N'v .
.iVrrtoaj, jfaa... .
Arrlt-' at llonoliilii on
TMla Naa....
..HiTaagaaa. Nit...
.jrajaK ..
4kOaodtya at..,
..WlfrtavTW
Sfctnr I WA.XjA.jSTI
Lorn Hoaolsln trtry TutsJij. at 5 p-nu
for XtwUiwili. Kotoa. Eleelc aad VTaimta.
Saaal. Ketarnlar. Ltarn iiwuiwill tterj
SatanlaT tteaia.
Stnir. JAS. MAKEE
team Hjaclola every ThunJaj. at 3 p. bl,
for Sapaa & Kilaaca, HetarBiaj. laT
Kauai every Jlonday, at 1 p. m . aad Uaen-
ia; at Wataaae tola waji.
Stmr. C. R, BISHOP,
DAN la. Vaaiuailar
IcaTta Hoaotala Xrerr Tceslir, at 4 p. m
fjr Kalsiiitle, Hcaokaa and Fuahaa. Re-
tsraiaj. arrirej at Hoactola erery Soaday
JCoramj.
irvniitnik
aarUa PMsswaar
OCEANIC STEAMSHIP CO
tub yjGxirtctTT jct laos t i vxmirs
Hariposii and Alameda
Will Laave Honolulu A San Francisco
Ontho I at and ISth of Each Month.
PASSCTCEIU BJair Ll ahoic aaiOLaa bar-rl tat ad
aaaco bo applytax attno oAc oi tb- tib.
tT Plar-ra ky tkia Uaarkfbo tbat
Uc? witt to ataarwaZU madj nt b-UZK fKEE Vf
tko OrtrUad EailwaT wtwa traiJa5 aocx.
ttiar-aiwa. Tie kit Oar toe rooad trta. jm. aw
rafars 17- aa C tb Conaaat Steaiaora arm
aar.
H ataZCTIA vnta, E iarni r w aUDaorot bo tkia 11a
wfB ko mt-f fiao ff eftarr?a Ibo L'oofooey'a is
ITirttva. aaafnTtiau Sonl for aas tacarcac
oo Xercaaaitlao ra ca wafoJaOoae win kw it ooacrt
ftit
an Afnu o a
PlCiFIC MAIL STEIMSHIP COMPART
For San Francisco.
inr.iru3DiD T&nuir
.taa-f olaaUl MiaaBnbIr
CITY hp XEW YORK
tail. raaaiuXar.
VU.L lUU H919LDLB fB3 Sll FEMOSCO
Oa or aagat gaioaT Jaa. ZL
FOR SYDNEY VIA ADCKLAHD!
rut trixiDin rtiaamr
AUSTRALIA
vRtAi. roanuuus.
On or about DecemTier 29, 1883
ri ffw?aat aad Paaoar ?J'-7
177 IT. n Hi XCP CO t
d ii far 3aiaaiS ptf AStraawoT' rmm
rroool rtaorro.ta tm rtr-
Tb irot ktra aiw ar prr-parrd r
IiacTklettaB Fmtei al Ecfan.
FOR EUROPE VIA HEW YORK
KA1 St
WIU.1AV row!
,BtW. Vilma
drtwai.kota bo aka to bo aTVwrd 1 taj tM. aa4
tbarm btmfolt oitb mtt9k aad tskt tbat tk hm
aaay V cxacalard aad arfwow!, aad tkat a taal rrdft
a- b vaid Ot dumtatloa ft tb vtwrrtr taJata;
to ait aaaa vo ia rnaai ta-rrt catUW. aad dl
waixi aw ai itirtnt ttoci an TtnatT irri'
tt U wAtrei. tkai WKDwniT ia ai at 1
Jn V, IV lttovio(ka.ainiVfKtbaldl.Vt
" "l aaaaawT. voan 11 Oft, at ll(tNIOI,
ko aad tk nakmbrlaaprdat(tkUai aad
jac fcw kraiiax mM wtiilw. aad actooala. aad tbat
alt r-rwc tattrratcit aaay and tarr arroar aad
b ctaatrd, aad bmt famwol'ntdrar aa to obo r
Braa aav.
ttthtd to th MM rrttpmr Aad that thla frdrr. ta tkf.
BfiK "iTBr. tw rmtnar iitiuaitusu.
tttra ipipr toWtrd adrabHibrdtalI(aetaei.
IVr lhraxTt "wk fmWa to tb tlai Ibm .a
pmam ivaj nib uttbi l"r
tVatedtl UaWat.H I.tkUltdij 1 .V J). 13.
A. RAvIw JtTD,
. , w LtWJmlrt -TT Crott
Attfft ttasaT yarra. Pogat Virtk. a-att
Moxtpjt,t Xotice of Fcredtture & of Sle
l.V ACCOUOA'CK WITH .V ltiV
1 Hd ate toatatotrd ta a rrrtkla aacaitpara aaaJa k
taprc UirdtT tad Mabor KatdfT to lHalal T Ta
datrd tk tub da f Matrh. tw mod, la btvt
Tt, prVf aiko ta hrrrfey rTro tkat Mtdamtrao
siTooa nwTTBraw amrwrzajw iac coaannot
krakva. aad aw hM trtwk-eO ol t.1 at pV
aatatvo at tk loiwot ot K I Adaaas la Mamorafo.
MOMUY.tkX1udaTt JaaaatT lM,feltSo'tlork
aooo of hi dir. tat irmUrt drfcribod la aald aaoci
tr a- vtivb fiTniin.
ftSartkrt MrUcwtan ra W had of VNlaitb At.
ttkTaTot Uar D A tXL t TKl E M catsart
iTwaca .at ao an anaat f if ot u or
Liltha atraot la Itootata, aditait tb Wd rraao
pmalav. aaviao a troataxo t ttt tttt oa aahl ilmt
wnk a dfpth f avoai Ui tYrt, toauiatat t atta
TftW t twaaral. SW It
MorttJVi Xotice of Foreclosure A of Sale
T ACCOUOAXCK WITH A 1HNV
A ot Mir (OalUtard la a rrrtahi newttan aaada by
oatrd ta 7,i aij
r IJ
J tt' Valaaal to Vn l n Awatiwara.
f Mttib, ttta twardt . la MbrrftV var!,
tairw
bawwk dm tkat aatd aawtiano talraita m 1
awl Baonraat tW twaatdtttwo Vokro. aad fn a4
fwTkwar ota ao.) at pohlt aawU at tho Mta-arma
4 E P Adaaaa ta lloaafaJt, oo MUND V. the thk da
ot Jaaaary. mtlUM. ot aatddiy. tk twraaui
kmkh ta iaisi amitr at i-tfow tprtiirni.
t wTvarr Mrocaian caa a k vaatic .
torawyatUo MR? V B. ANDHEM S.
"Otrif
lrmhaV4 III tHaahl IN -altaitpd al Vak.ta.1 a rat
raatW-a Utrt Vraaltat f Otka t. 4k-r. aad tmUIti
lot atIMht "f aa art warn
CUNARD LINE
Csta&I.shed .340.
Two Sailings t?tj Vvek.
roR i.ivi.ui'imji
Voav -W rVi esw '&4tlijr
Ft ac joai erry .TFaVrj,
7ATES OF PASSAGE:
fatfcraa 3. auatt l0 atd
AtwtE; v Aciui am lUffcag.
rrna Tietrri wr i-AFfrsusiE rrat
aaftcaClm to
otw oo aatva ho wwi S IV
WTL4.IUXS sorrcsab t
Sam Frao-
4" a. ttxupr.ct
VXSC5y5t IT. at
at i i Hon "Viwyo 3 -e i --t
owtw 7avw-32ro Ctn XraAo, 5- Ztioad
rd Itiavfat. Ta Crtrl tirWia- ai r- -Ivaa aa
iVttttlW to Oro4 owgiii TT-?eiaf
tHf-r 4-ay l Taart.
55f7 aWOTfa.3rTort
POS SALE.
Fowlers Patent Tramway,
WithPatent SteelSleepers
Orito Cars.
aRrflTag V tT Svaoar-is-w -jia-ras
t zzzvrzx CO.
-41
St.
BBfta. x
CMS.. ' j
ria
aa
i
Mort4Ti5e,i Xotice of Forecloture aad Sale
p aVCXAiHOAXCK tvITH .V VOW-
L r avf aai; riatatrd ra a mlili aanriraaai ma.tar a,
U 1 ftktidaao t Mr f B Aadfwat. dalJd l 41 a atav
of Hit, t?, moraVd fa. hkwtfk aacSto, STtUfO
t kmbr ftTa thai taid wircT lattmda to tot
ctoa mm Mtirc-. I coadtitoa brekra. aad a
aaa tai '; -u wwti at roWV aottleal at ta mWv
Noaaottr ASana m liaao.ra,oo Moodajr U 3th
aUr-aarr tL at U ao f aaid da tb twtavi
tw ta mm ataotcat aa kolWo imitH.
rattan portHobara caa ho bad f W rattw, At
totary-at-Uo R-ANDHSW?
Stcotrar"
t lotwYta tt W aaad toaalata af I Waa aad f drd
v Mvottaara trtaalol i Kehala. HaoaU. at titlaoa.
t-lt lleob ta M C kMoo m Bb ron ht
S Kltea t II i htdoo r Bb X a-o SI
A(o tho hottdlar attutaal M uii araaiaoa ,
tkt wtth a fall tt mt BlathiKHb! taata. 'at Pi
tawot. troo. Tar ohot cwapi.tws am- rt..
bjfwibalaaa lUadf aai aotlta ta boh a la. ywj n
INTlIKCIItCL'IT COVMtT OKT1IK
A Ma?4ika) Chraft th HaoaHaa Klorlam
KAuaAlA.FjtaaUraoC H ad tho LtaoaLaa
I.tud Err
Ta WILLIAX C rAltKS. EaO. Varakal afta TI..
dota, h(i ivpatj to tkt hi Jadktal CTrtalt Urrrr
n
taw ar aarrT7 caisaayw I aisaoo J t SUE 31
XER JfTo4aL ta rsao h thall SJ ortttn
wltkla twMitj dr alVr a-TTfc kTTf.to to aad a
par ltorc tb Clrratt Coart it lb Srptrator Trm
larRToi i o tanci u ia loan Bvaraat ar (k .avairt
Iteoa. Walebtaa. la the It land of HawalL m TUCKS
DAT. thth dlf f YrtcmbrTaoat. at a rhark a. aa.
to ikrv caaac why tho -latn ef KLLE A aiJtMIX
riaiati, ahoakd aot bo awarded In aaaraaaatt U.
tar t aaacxrd. prtitba
Aad bare yoo tha thcr Ibia wrlf. otll la. tttara
f joax ptOtdtra tkTom.
Wmto, BOX. A. rR.NCI JVVV. Chief Jattr
at otr ?ipTrt Caort. tkla I-tk dat at Jalj lDltt
,5tad Daaixx Foarra.
CVrk at t bralt Coart.
To wkwh aaaaaaena thr Martkal audw th fsLVywia
tatanu. kavtax aado dHttat ararth r?thoUkto
iratoad J E. Ahaaaar h I aaa to h faoad t&lkl
Klodaioa, aad I krc ty mara tkla -aaaa oc arrrnL
ar. c. FAJCKE, JtanhaL
Haoavato, Ar ITlb. VKL
Aid h app-arla from th rrtara of !h Xinaal that
tbo roapoadeat coold aot bo fooad batloz left tho
KfafiOaa, th caa oa adjjorord owrr to tho Jfar
Tcm f th CtirH Ceort for tk W Jadiial cimlt,
to h k4d ai Ilika, o ti IiUad at ILraalt. A D. mi,
aad that ta th amatraa aa attctd topf f the Saat
aaooo ho aohfiwhM ta tbo Bawattia aad Eazttih Lua
tht fr tt race! ttam, aad that tb hut pwo
IkcadM a let thaa toaatj dayi hrSao tho Sot
day f wd Urrx.
t brhr nrOfr that tkt oitkra a4 ff zMa; i a
trta aad faiikfal cwpy at th arlrtaaJ SsaoaxMt I -
hi the ffbet fa Drotr. ElVa A, Skemaiet n i
ahantT aad at of th StanhaTk rrtara thTta. aad
that ta the avaatixt aa attatd eopT of aa" &a
Bmi br BtlaLd a 8rKx.hai by tbo Statac a-ajalrtox
th ald iwooodatt to aatwrr at th aaM 31 7 Trraa.
AD t
Is wrracaw ohoi-eof 1 har bamM aataryhaaO
tftitf54taVfT V O-t .
DA 5 in. fOKTEB,
la Cirk hi -adkial Orcait Coart Hawaii
iXtiikcikccit cormor twk
1 JadSria t .rrr-aia of Hi walla Uaxdawa.
EALAKA17A 7 th Craca f Ood d th lUa!laa
Ih4. Xrr
To-rrLLUHt tltEt 1, 3Ur-l f lb Kla;
r QU Drpvtj I h Taixd JaalLeiai Ctfcait Uaa
Too ar' hiw fiawiiM to ra naoo nUCIIB
XOSTMncEET XHrfltdxatlmuaobcthaaskajrattra
ir vithta to-tj aUya aftar aorTtca bnaof to ho
ad aowar h9irc tb ttH l"Emlt CtMrt tt lk5r
W Trm TAwa. to h- hoktrm at th Cawrl bVaooi ( tho
t -art Hart. aralaw-Ia th lalaafd flaw alt. eai Twr
aar.taofaooar Sawh-T -at.a o m.
.r tftoo ex wby h Hatat af Saar K. XntTxrj
rttotdl hold aot bo awarW kr aaaTtaaat to tb
raw wt haT aXaFXxd ftatXa1.
A T thfra Witt, wtth fail rtitt j
f yaar ytwawaj thafma.
Seal if tb ' ChWiaTtle ad trr nmw Caaj;'
aat3M Coart f tl 3Mh dar of Jaac A. t. IR5.
!lwVad; Dirus. Fttm.
Ccrt of Cirtaittaort
To oblcb aaamaaooo tho atafwhaii aaado tbo aUfeotax
rxrst Hatla aaxd ifli-mi -. fwh. aU a.
atfoayd tlaih MaoTaary U oac lo be (flood
ca iao aiocaooa.
I da !Wro 7Cora tbo iiaBMi aot amd tli It i
d7 A!- A.D.Twa
'aicai w a FABlaC
JSarthoi
Aad K aaVtBcfiOz frwaa (W man f tAo HanLJ Aal
tbO S?rteat COOst fMC taf IWad bOTjK left th
Rasfema tW ea va irfaoTad or to thtXtf Trrav
f 0?aH Coon &r thM ZoOtaJ Chxoa. t h
mam a itsv. oo sa liavt as ntain, A. It. VtSK aava
taUt ha tho atoaoftaM a at3td oh ad 11 " ajaa. -h
p-jb4Uh to fho IXrvaSUa aod Vo.-aaji
hr aaerra f lm, awd that th hC hca
thoa h aa h ha twraty dara WUrv tho ra da
af aJadTtrsx.
aWrvar trrW fkjX (W oltkrm aad Bat-gaiof 4
ln cad WtbJ at yy af tb VritU oomaaooa
ha tho Jht fr d(Wer yaawty E,Xavnf jatm ry - B'gh
S. Xotna7 aadhawf thoanhtrrtantbriw
aad tht: ra ta aaaraa-. aa auiad ewyy ad ad
oatatOM V Trtatd aa f fTfTiV4 by tbo KaXaV. T
awi aa aaaijai aa aw bp-t m UO
m. x, Xr tm.
Ia Orrwaaaai ainjaarf i Lua i ll aaal tmm L.aJ rt
dftUof arh-T A t t3.
. ""Ha. ruxiia
Wfc Tbiad aTaUtClfCTtCoortbUw.
AisnsijtrilrfiA Xotice to freAtort-
A t tAa4 ha tiU LY lm BwWaJaaal MaAtf
Mrafrt a EV Zdltr M trt-rt W a 0
t.rxri- as iTaai tav4 MaoaaXawoari--
iwvif m avau tataWUio yaraafal, a3 aaa
aia y Ia3fla arsaart said iiat wiaatT ae-of
h- aaatffr m avrtaw art aweaX toaawortrt
rm ''J --T-a w aw ajaa-ar ij bomb, WTVaWW -
aa-aBth fooaa tht daco e tby afl W tvwa r Var--
AisrltairauTx af ti EtaC vl JtTVrt t1.
laaoaofwbt; Ttm 3Kb. xott, ll '
- T X BMlttM HY.KTTSO '
aabu!Tea.acatetf atA.. baa Baia J
Mr Baiara7VaauJ IwCa. a
w fcrat, ti ii s Tm tir
5 e j IU iB tZ!
Paints and Faint oil.

xml | txt