OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 29, 1885, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1885-12-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

3iit '-Si is
HOLLISTER & CO.
HSLISy V9 BETAR. DEALERS IK
Drugs. Chemicals & Patent Medicines
TSILET ARTICLES. FANCY SOAPS.
AikinsB Oakfexiad Per fames.
LesifeKrs Perfames, Inrjin s Perfumes,
Hoyt s German Cologne. Also,
TOBACCO. CIGARS & CIGARETTES
Saa&sr s Aitieias of Every Description.
2m2eikciKrers of
Soda Water and Ginger Ale
EOLLISTSR & CO.
OF
HOLIDAY GOODS I
Popular Millinery House
Sact Strec Honolulu. H. X.
. a SACHS, PEOPBXST OIL
Endless Variety of Fans. Ladies" Hand Satchels
iat iMaaaa imr mat imf i.ir- . -v ikaes. Be
laaaa Aaks-taara. c LimulK ui 1h BuftotM, ,
v . f Ka-eie. Cca?ctc. Ksc.. V 3Sfc
TEE yTTTTWHV DEPiETMEiT
Sacns STo. 104 Fort Street.
Waltham Watches at Reduced Prices
LADIES AND GENTS FINE GOLD WATCHES
Gent's Ziegant Sterling Silver Wateh.es,
33ot2i stem and. Key Winders
iH iH! t M at tee-- Ktmct Gii brirr
New York Life -insurance. Company
OECkVNtZED IK .85.- PURELY MUTUAL.
fe MjBija Hit iM BE iK-fttoteE r?te ri lifp Itcsrtr.:
s soxuaooo
iooixunu
.'" . .kr-LaTta Haste- 1 . . .
Been
s ralC acre Serine list Vesr
$ 3SX)0
1.000,000
r. 1ST AT. i rVEXEEK .
..ajire Cirtacsaa..
B?aai aieMj raaaar
Is - T r
xvuk!. V us IVr.
Em a Kum
mm are-. A- rMr,Wi,a. 4
ill iril 1 MM-MilnHMoM
I -"JTa L ik mill J
BiaV. -
m ynwminiii a.aaai
Baa. rA Wr V i'.r aikt Haar
W mh aarafcf- MA tar Mr ,
raaa-vwka- er? "' " kr as
I itnaaaj asi i.iiftiai mwt i ra aaam ak
r1i. 1 1 f.iMjna. lw i im
OB a JbM'iiVlillli -Wkrr airA
ftmnnriymtnn'"" mieaa
y aTSiJSirm' phmiww
,' aawaata? kMb are Sk-dBar" aa kat 1 III ktt
Mr B'aUjeaaTaam 1iiii aaa.
krwiX'tai aat aa af km- "'
Sm SawjeMae ar raw. saiSaa iOmi aa.
nmfcuto- aw
MaSilItatewaollmui earsiaarna I
. r - - - MhM.
ill '
Te Wi
aaaVV-t. i H : v
S. i - x,, VsAtr,aitT ivy b.
titlr-sxvir tiw v tt joints
in- K WB uf MTvttoe u rco IJ
ly ic tine, u s3ut$ M i ctrarir w"
iWx-Ji -- S kr JMnr 1 rvcs4 for tire ivtt
n 1 WJJ-
EuiEUi l 1 TJ H. C (UK, JLKCL
Str. K Saauxrxx.
Am u mom tt inMl 1 imw
f far t id Mm Jtej t hiiwKw
TW ME f nitidin dan m-irt Ina Ik
trc3 ?jc ml ltWrflg;Mi
A: t jtmJ ike MWiiaSTtilwOT
wwri lntwifciiiiiTiliiaMt.
1 HMtr t M ihniiwi an wt i -5fuBaXm
ia at afcm cmm n i iffiiiw ac
WtMW r art W aWlinnwa rf -
aaraf lai a.rwn aWakmiaipaii
ytiaa at tWtnaitia.
Cacr akMnccaaw tW jarr fciaii taeeatX
MaiuiwacikaMMMclirNijcui
UiC fui t fS. urf fac the vaaV ariai
n.anf ty tat n aaaiiar tl
Cinain it iar aWawif Tiaiij- & Pamj.
takaattkt allla
xaRK lrii at faniiTiil faajcrtjr
w u i mi f mau naxta:
St 31. IS X-Mi.
xami aai ri mrm .1 i f Iriu In f
iW iwnt f hiaWrtan. tr CaL It
-r aVhcaf SkiiiB,aii taxlaawl
n&fiak taaMic MawatoapriWi fc x
mill Ur, aa tW iriii au terec t raa
fir litfuliat liiaii Ac am
ur. ai MX tat Wlc 4c-
aaa Otti tfcctiatiau jallroii
am u ail cn-
ili'l 1T1I11 imiihiIj iV aiaiiiiali gin ay
iiiof At crtsee it. 4a it dnrif tkn
But bc .xavcje? m kft at trott, ui ii iu
t(af3aaVfar tetn.Hi tttOwrt k
tixaek.'
fltai.il L iaaeupr m mvti if
Sdkamt, u SaiKTar Mai a
'I .al liir cwaT wt anaey aa3 Iai aU
a taahnaYjmilat. I qummri.
Bt 9Ti tu ix 3 M W pal&M jIi at
Tear n.ir.l ttt mi f a.' Danag;
ku iut W taai, JM uallat afctax
yaar aa. at knl n i r. Sdkn(ir
hU Xtr nai abiaiar slrt ui Wr
Xwm iTckuitpaaaife
aib Lite i oirWi e tin "
-It vaaH kuT liajitiKaarjkMISW
u tnann u xScaat aalt k u
awwSc ia wfet mao "
kn Xtrr MMaaHBCfsaiMT'
reUti(rla . vxidk ra & dr MaMbn
axat a4 ncafaiaaa af a trat."
It at ihetakafBOcKie'artailc
Xkc LapUwan oa naiir n"
"V tahaal faRkcr tW lk u aa c
tl.:i.iiiatt :W M K imitt lin
tt tbatat i ifiiai tt uie it hi af
ikrHuau.
wai if irakr ynan u iluaaj kj
vv4 fcoia tfc I lliaali k ar
aaf irVairm-iawalaf AtMtoa kr ia'
frackitk feagka rad. 1Vm
HaUiiaMMtaaR.lkjiBiI lijfct.
w a naij. aai 1 saaa; am la.
MtiMn wWlr sW.-araaiWlliti
IiW t WlkK .W !..
laiiNMinkf waaal MkaV T -
laak ma- ajrij tka a HaWai jatyWtn
9ABaI M S7tkeM. TVat tt.
V Ik CIW.JAwalec V rri ..
cu -xu knai k; k au m mi iu a .
ktoiitktkOKiV! "
wit kO.a aa4 tk
Vn tr aak wtW tw mam.
TVf Ctifl Cwk. Sc IRS. ain t:
kki (W trrtacs-. nws et,vss
i at tkr tc t; tk trat al -s c
j AVcmakft. sa.-lt aa siS-Uxit
' cvnM jrxvrfr Iv aii. tfc .Vjvocl
; cvM art kvsjNy Viitv Inona -bt m
vaa nx iii.Urits f tb tvltK
u aait ir at a5TPt xai loknn.'
Xr. F. X. Hakdk iatlkc i capiat oW .
wtjfkl, imaka aa Cf. a
Xr. Xeniibi. htt u.r.ia
kj k am anr.
Jgt. ym; We Ik tiwki i tm aUSaiatVn
iW ml hbw Ik awm il t kto kimiM i
(W 7T an ty HiMftu) a4 Ko -
ibsiutmlkTOakaK tkitilan a Tr
IbnHHjadakVMnkMkaaMki
v rkrOKK:
It kat fctjf to kiaiMiifc iimiJ rcvi
ate .kaai ialtvatiJ BVnJkuatm f :W
a kaik alaktimaart UK aatanat tkkjw? n
il iftu nf .aiaaiji aaat it afv kM awiai
transraitk 6aaa aaktr JawMAaaa. Hat
fntm f aar r OMBki at NMrcias ks
Ml kaac aaiilTiffB. aa t-- kai awnk rpr.
TW aaia niaLtyli at kt Watkkr w kkl'ai
SMSanakawejawcitf akair tana, i
nfiaj; taapakkt takt t )aia,kt ( V
titnt Havauaav. aa Ike Kker at' lanafam
aikW aBn ar amnkjaii.
VT taaatr aka! ki kna k a laal Mian at
nesri. 'fiV cikaaT, lalmiti ia naj caw
kpgakijiat tke ncarj aajl aMstnata a
azv kV mrae i iakBraft. 1V juiaftyitaa
m labi taaa m znat caaaatxatiaa aavi w
aWtiajiiaalaretkv
aanaWj xtcat aVc tW Wiatili iJs.f
aikam m rt katm UaaafiaM aaatatWira
aanr iaiattvatua. IVat aU aanautta; a
katmeaks Wtaaaa 8kam k aaiL aalmat
- " aimaasll aivQlviatx4jif v-X tlw
dtfmiaBb. tava&ussHft. ahbcst: tix
jvia! aat not taos risir oa biricj:
annual ssetxere Ktkpjval.i tit
tir v x &4 cU Axl is xv cocrt. or M
focf occkt rx- 5o haw twa nvriiw or
tvsi sJ trot thil s-aci irrxv1'
air act kfua corer.
dRSHS thii xhf vssfetxas so tsrs-
jirOU tfc s-'ir.c oi tb r- trial oa tfc
crvmna tit iroT3-saTT.K'j
iboikW prvriiL Et oc x cocjivitntioa of
taw en&actf giwa il Use ttisl tro r ct
niBivsi tiaS ti jcrr Scvi an
ki. ij tvroa saa icnvim ia:tk uat
ki asctaer jcrr.
tfc aaxioa ia ife CVert l4oa- J thi
3aval. t& uu of ta fororr trill to
A. aw trill is tLvwoc -mixvL
KiaT -t IVf.ra foe jliicti?. L. A.
IfetMlait. lXvveKr IStb. 1&5.
hK. IW IW. aaxkc aat to a nia ifnit
HKt M aavaucif a Cnal ka aajpt aka cckrr
aakc kW laauruatt tk rliaai af facvaw
ka kaa a awatit lafirtTrl ka kW matt.
Im ttsr caw kckm tkt aMl.tkat U tfc
liif i. ilaf tWaiiL H li tW ai anii
af tie Ktkta vkack am left k Ike jar?- ai
saCktktcafiei car paiauC ttntkitdatr
to kaaaaaat tkt a Sat placate. TVeir re
savaf lagatast XMaoaatc ia tW aiK. Scaw
u ra lull TV Ifavrauakf. va H at Ckiaa
aaaa. ant at tkt St. jLairrat'a tckaat kar ptW.
ut tke tract Mwtiint. a caarkmd iaca
tiaa. alasaakarc i tkeartftertr i left. Tk
I l'iaiiii.t af tt ciwftwraat larirll I. kiaa t'
fcTt.ag.rftka jarr r iaafil arf ca katrca Ha.a
Sua. Taat aK ikr atatakt atcana k kua
aki sW a ka. kiai S tat at u rt tt tkt
Jacy M I'aartfaia a ar aat jaraiiittl kra
aWjptkaktwilaiclB araik tW taktmta c
oWQaWt lhiiiitoL tke arkaaV tkt nmi
Baa-riiain ca& aaC tkr fkaiiuf aaat tkrt-
f Ike aaaCuni artw akatv MI Acr
HitaK aat rtL rmaiil ia Oeart. aai
'all at tkeyeol d a era- tnal T stronl
aaaaV tikal riaia j mini law aW
uaaki Liattal ar tke ulaalaai'af kV reasata.
ar jartn. It ntan, be J niaaitj wacuaait
tatawcarnkstaattBTgar ku six Ht.aoac
jarrar. tke Can WaU ataecttbe atkar ta
firaoa tke Icvaca aaat Havaiaa kaaal mwi.
Il ia i aovritae tke ilirailkt tt tke n.
rami fiattaav aatafieeaei ta laa alia la' tke mill.
TVe aakre partr at tkt cm aw tkf tnnUr,
tkeaaeva aaawl tkr aiSaava Ltceataer,
aatt IkeTVart a aa rkt takataaartkat (ke ae
miiaaar jaaar akl be fatayaUJ
Jaxeeaoeas 4Mnastt
F.X liaatk.C.ElwaaviJ
P. Kaaauam aar ibbUhI ia.
lk
Savmaa Cecrt aftl lUai'ln '-T-ff-Ia
Eeait j- Ix Saxca. Octaker
Teas.
jtcas Norr. t& N. F. BsaEt& Tbrv U.
"Dittk A Qa aXB C
am: tan, r. i. wctui a Yusreei. i
ki i n af ailtie flnU',J.
TStfe b aa aw by tkplaiMK aciiawt
tanmaa Bjrtav i kaaevf t-, OKtac
ek. ttor of JaakBMt. Yltaj- W
aifoed flw bfll lor mat of BtnatT.
Ocaperfcalot tke paieo is tbe-tae
Af OMmoaof the I a acaky itepl
tkr 4n was fiuperij aaadk. at tke saaw
Sfcae-mr lAaf tkr tajttxuar tatnl br tiae
ChaaeeBor a So tke aaWt of a ckaMi
caoctracv apias the prwt r oraprtI
saems.
Taeafralk tneref diaUKi aitt
cx4$w
Klamej-A IVaeisoa fpfauabfL 1" if.
HakkiarTWIL Diiiet A Cx: Jbmfori
aat! Uard for r aai caak.
liotaorraT. Dereaabar Mtfc.
tackaafc ai Wlkl'iiitBBl
la laie tke cue aat af tkr lUtaar. tTcef aa
T aiMatlnil. a. IK. aatt feaWariarr-
"It it aat aaccMarr tkat it .WxW t ia 5 Fmn . tf.t ,.m af u irt rcr Kesask
naay, aJtM tWoatattaf aa.ilali.m- i i Itaa (iu. KlLJJti I J ill- Kilrul
i'miuw. WaaaaaT aaaatiai .;a i li.
Ia ti Snnst Cert T tij :
BTCor.-Viaa.aellTilt-!invinarj -aV..n.o. .
a-aaar tkeatatsteaf amnsajau. I Ktj l'ateet o 7733. nnatli xwmti No.
laaat-Ta?'Z!E.C0aE JTnf " TUSl - "
-- 7T hi - -. a-aw naiiii aioaa iiaanikiiif a..a
"J " " a attaa.kaif iu MMuin
-a' . .a a -l- I. ttr.i "
JaT- ir Hi iimik 1 1 "--rta
Aew Ooocls by JLate Arrivals
P201I SA5" ERA5GISC0.
3TEW YOBS &, EKGLA2TD.
Received by Castle & Cooke
AS- T XX-kJ V 1 BY VXSSH UVjX rKOX AEOVZ POSTS. AXD
To bo'oli) at LOWEST KATO
GOODS - -
Su"rtabIeforPlantations;CountryStores
r t UrJUJfc rWr. FaV4 xt krtrt Xctk aid itk Sti--
a lapra.rr. Xlteetiec K Ciltral ta (Jar
IniX3i-oved JPaa is JPL O W
-at raa im Kata jt ,nt a
a-- jjj. aSkKJa-;S: la. lllSASiLS'
SKSSTOX-S CtXS3BSAm SAtS jSJtD PTTT-c att cm.
. a a.
Lasesx Imprbvements in Shelf Hardware
I- n I ti.l a.aat aa. .' - ily ravaucasasrexa
J? A JE JLm oil. X 2FLS" G- O O 2D S
" .. a a . IWMIilaaMCaaa.lw.b.
I tifiH."EB!La GoMea date, Star t Sapeifiue Floor
iii.Hi B-lia tyaao aat CaatetUnlaiSaelaaaEicaaakr Cant.
TTXurmrnMM Oil We 0er TEE PAI-ACE. M-ad GEaraEte
U PirntK, e ea.t ftx- qsality or price; also, XEE
TXXjCAX, a. seed eH asd above test;
N010 1 HOWN'S CELEBRATED PIANOS
Tlwrrftett&ai Ke; v Saxs rszs C.V Pariar
Oxr atakBkccf auii aat ' A,
xnai tiaa Ika: al Mbtnoauorcrea
aaet af treat, ar e.nfikni as ur Uaa. ata
eaeattar kareliUiHau, iH te aauafeaW
kcmaX br aaaw tinaar za br dbe
fafty . W u bi Uar ta atdare fcttk Itsh, r
br ku IaM aaE a vnoa; ar aatt tker akaB
te aatarlT raac aa4 at aaa caVcL
Kr kcTT a k A aa uasu, Stc eS
aaaa. "Fltraaaai ckaoeU an aat .atic ibe
af tke Katakt, aaa mat iaperfai
rnceaa- maj be aVrfera! aiat pnTvibT
a, tkrasb Xr. Bfca aaat tbatbe bai aac
kraaakirtr U ax xvatam af a aVcdUrUaw
nmt af aenwi acareetr camel iata m
eaaac. A a. cefiiatj tke afi case tlx
atij aaSenea at aa t- eentaik acapro-
at exarun ateaa. nan ac aat ma l
ir!EgJic4 IS Eaake IT. Ecaa Haata. I-
laari of Ha-aan. ccatauicaf 113a aescs.
Ti pteattf. eiaci tkat Kbiata is ia
suae aw as ta- ta (atcaace sad as sat
is eauded to tke bad.
Tb? cavse -mas. tneii as the laft J air
Tecs Wot HrCtiShr. J. aad s HxarBoaa
ierr na ncaraed a Teitfitt Lxr ska Tatiav
tik thrw eSeatuig. to vhirh toifict the
atfesiisstj eszeoted.
Itarsc acbaced at the trail that the
!BtiQsTCtiasaVaar at lav
oftfce felaskes. The jifialna' rahied
os the sataie of Bawatiraw. to
&tTebeecacaafteriussaaB far aore
be acr etkKfiaa ber-r. a cbe eafiilaik
BRtsatnlaf K.asi Lecaaaea xat traufa j e ihe Etwatals. fiw
Or tie eaeemfc dav of JaK ifce-iWesi
aaU aroi fa- jadLiam aa. aimn eenr
vHtli aotice iras ifaiatrl -Wbere-
ftir a
lait the
vabaaa tna k. t, .v i Ttracs of the issrr eaaaut tc the
naaaawirbf mr set inzsfts Ktfcttsri i ''' al the etiiefate. Sanaa: Bxa
b,a-Ei terasasl to ma pea mi trsKa as ; had dssaweml aear aad
ieaatjeecn. It zai teez rde
atecuacaa iiti Tiatof Siaa." ifaret&etml
It 3ow tKoesa seaaairT u renra aa j 12! actite arss arrsed OB tb 1-i of
u earned rta'KtSra il AL ag oe: ttj? 6tti ti? CVasr: lilrCVB
wt waw aeceeaMciEa- J .rKierBl is cuasua nsrair j
-a iar anae ilertt yam, iBcHmr u Ui ; trnj ca tfc? !cci mjarA To Wfeicfc tie-
;tke o-if aa. -- tfe jiiiS daly esf icd asd H
avba.kjjabaI ti-
tat. nmne aat baa ha. tar trrcacka I fr ta. bu?, Jf.l
karrat.TKt(a' I thrttSoi joists JeT
aa tajre tea cute. . r. A . .
tae riaaarf uja beM a. ... it r i "if e a ssea" Bval
-I ai r.v.,. j i i deace fkocM sixnr tbax 1
aKIvalTritUTtx. If awa utrttnr I s5 cHfeOTeried ari tiat dae dihpaaoe
n aa val area! i: anf ii -a ! as tasie u usrer it.
teeave." Safar !naikti rraTi-adecttr- i CasafSdaTitsaitbeab3Tetopoit
aaca ijt Sckrancr beta ttaa autsa-r ia tzaat merrrd at all afur tee JUj-s bin
Joe ;liiitif. dsbn; ;tto afco iitoi w I iizxv tie Terct ol if so rao
rraie farueat f -ar ta a ktmra Ezrix j tiajr lie reeared nnsTtwae fciavs afier
aac ae eaate tuexage bc nrrer atuaa jaj- 1 Termcl zna alter U mooea til tveaj ar-
arc.
Il u aeu aetded Lutt axiject asauixea'
tke tra tw te cfeufj aanrtuoci, aa sxS
aa tic f iaM at ib trxat aad tke eriGa
ak-atebtatetbelotsxlitsseKa. L
larot aid iacaatc xnmskat are itufotu
aa cnata l&e treat." Perrj Sec. s.
Ia dsr cai ike aTant cf Busier, tie ni
amneraf ale trui. trae set aiceriliacd seal
tkenrssxef tie jtrr. Tkere it aa rrxeaoe
tfcatdeceaaed bat te OAe macj kt aaj
part ef is, eaza fnaa tia a-a ,rrc"crsr, cr
Lad aaj fsatl 5ek ke tzeatcd as r' -'"f"f
rrcevxtj. Tiie aaort skat mtcaaxt it fTar
u El ctKtin, araa tsat it as ta te Sl fxr
Pl. lea aa3 axsa as ska yi e,.
krraa-XBK. It a mini trm r t j.
ef Kertr, t&at SJaieia, n Hi list Sim.
naaaa; ta aaaae aceoe-ecrran ccsur fca
crrperte, fcr tips 'axasaa tebo fc2 bees tea-
atasj Ttxri to ItiOrU Iccieixxrer.ls: taes
tixjjt a rVfrrr txa cf zscarr. Ke f.? is
car tie ei i lessaicatanle ad a dear
arxiVHtriTaamTHcrtareatjaat.
VeanUere&n f tcrtas.aatiorrct:
a-at crtaied, aad tbere&n tLe -Tr tf lin
flatirre -c3 raa szxsat tke t
Eat Ae erkt" ar Kirri tar TTS, tie
uraagg tee br tii fare, eiiia i!i-Jt-
jean laat pc Se&zxrer' dedarstxea t
"feja aeie. .arTr-ira. t rsn acaintt tar
aaraatt: ferawaak.
JkcrTrBt ajeiaJLLCiy-ajmrT&Fesrac&terlaiiSP?rn-r.
Sir eradatc
Eraala, Dec ltt, 1S5S.
rsed befcre Use trill is-tice.
3. If so. ire Ox t2daTili ia befealf ef
defeaidi ssSdoil as tkxt pt. there
tetz as aauis tse aetezicaxts ttaets-
I- If iSitviii- oc boiaif of de&iiisls
are ssrases: sta-nftTg aiisie to jctfv a
lar trill, stH in the fcil cl eoeLfer aS
ditits Sod t-T risti fbwaVl se& aev
tsalbe
Hazy aibari&s visv titai CO Iciall
of tbe yhrrt;F ir fSKxrt of lb gescnl
Br isr Cntn-r
Tbsreesabeao clucis tiat the aSda-
Tzt& is spcet of Eutxsa far a raew irtal
cc toe crocail of zseafr discoTered en-
tew abseH fixra- that tke eridssca.
larwij cHsecrend asd tWt diHraee
a-Xi r"i to dicCTtr il. TVe are ziso of
otibicctialraii abatis 5ayb resetted
zjierttapM-citeaitaTBttoaTeTaat.
tbsllaccisEs "xascr tdaico scccml
ct rwnfra of tlie far. fcr oe-arfr d
cOTeredersdeaee. sbecude
lA'aTitaSed-Bihtbreiert ritHa
tec dajB afier TerdicV is n r!e raade br
tbe Cijcri arilh a liea the irijrpr.aliBi
cittsepsiefceeof tceCoctcaad is
jeeSto tbe ocoircissd iicr.icc. the
uxnassreicretbe Cocrt in its ds-
cretico aad oa Tjerjoex essfe abaam. 2Z1 to
Tkia Cleier Grwiv
If tob tsns a Kxi crU djarcaad
VNk at the letters erery V williwea
BMk saaUerai tbe Kjttuet thaa at tbe
tocv ahkoac. 'akea lie IvcV i rroj-ri5
head, both kaltvtb arjvir the aa m to
the ere. The ajvr part of .tbe tTps that
nriat the letter "s is taaJe ataUer thas
ike Vaer half. :o ccrrxvi tke fash c! tbe
eye. irhieh alalia sSsitSr eaasgvraiws the
fviraaer. VThea tse letter i tersod crer,
thi $aak Irki of the sixit cafe the
idtSeretxe $eeet greater thaa it nuUt- i;
aad. of coasse, treritaf tie ae widili
aH the trar. it -uveal still loot tetvli. Ia
greaser aatters the fate refer; of the ere
I jnvisr tistirerats- taocsiies!. ute
that oa Bssbs- UxtL or liVe tbe oivl&aT ia
Ceasral lark. irere stade iiiti pwrf ectly
straijst $id it irocld Kxi to us for,
jwsee -mereaHj- ca&aet trc$t oarotrs
ejs a if it Iwlknred is a little, or,
we $tWBM sir i- taore scezttM laa-
caace. its des -axeki appear roaratv.
Tho? eletvr GiwV. atbo dal socmr
aarreikiBS thirds c art tisocjtt all this
mo. aad c&ie tetr anfittectcre ttvts
nrtawie$ ss sattie asd s cociprvtsiTe
that ire kit re never Kon ale to is.run
ob thest sirx. Thry fNtsd that tbeir
tvftdifal IXxid eoJtnss. if raide artlh
straight sides, had tb eocraro eCoct of
vaars. I hate stvkeo: aad so aritb the
acist delieaie art ta tbe trcrid. tber ciade
tke pilkr sireii a Kt-Je a! tbe twiddle, asd
tkeei it aotvafvil eiirtlr nrtt- Tbe-D-
iacr sf the tMcBSaa at its nuABe arss cxEod-
costs rt bad u becaleaiated
aitk the atot aioetTt asd ns artsallr
mo wrr sbM that it can oeJ.r K detected
by dathsate aiaeafkresaeeU: bat it added
ffreatfy to the beaat r of the eolntis and
to tbeir efieeiiveeess. Then t! Uses
- flack -trere tojcot: boTiaoetai hadtore
cvrte gafcatioa- If tos kvi at a Lssr.
perfectly lenel lisev as the elgv of a roof,
mr afciaac. it has the apfearaaee of sip-
tic. rkiiu Tk. f:b-
tawsrd
uretateet eorrrvttxl this fault by T.Vt--
has Itaes nse a little The froctof tbe
Ineo- at Alii ts ltfl f eet 3 isdbes
kar. aad ia this the ri? froo tb. bori
aoLta! is afvwtSJ iscaws- Ia other words,
there is a cttrratar njiward that cakes it
a bttie more thas 3 taefces bitter ta the
cvavtre tnaa at the esals. seal the eSect of
ikfc rneaOBS aparard ts to make tbe baes
aerver rrftfy letei. Indeed, tbis sarsc
Parshactoe the bmX besstif al bciilirr
ik the -a-oriJ iiea deBcately asd care
fairy sreajsand vas foasl to he eTvrr
vhere tsadea Ettle iaeonvea. so that It
ssar apfver rich!, ubicfc is cwrtiitlr -a-hat
aaay I called aa arcbitecisral psradcx.
The grtcef al eniaaBs. afcici seaa to stasd
so siraigkt. are saade to leaa is ward a lit
tle, stare if they -were pert eetly tree ad
yatsfc tnev wvM bare tie e Jcct of leaa
mjosJatard. The piCarsai tbe eora ers
elaat nmgard BHce thas the others, asd
eiw i ahere the comers are rs&de square
by beittc it trati a htile btoader aagled,
aad the liaes are csrred ia crder tbat tbey
shaB anr straight to tbe eye.ti
Jiaw.
APpalar Prtoce.
"Pioneer" Line
FROM LIVERPOOL.
ThePriac af fTalcs is asedtateiar
arirjsjy areacase araeterrr ta pees, tt
vaere, fckifw, to sk u iz Puis. He is
stnagctj aid curerfalty pcftar ia tte
Freatk cankal. Tbe anieal aai red Deocerati
ksbtrate his last- aad erMkxtt fcts raral ,1m-
at beeaase ke cnaxfasud iriik ti.a.et:i ea
a "Taftet tateaahriaki' ia tie .aAuaStVL-
aaa-af a resuarasl. itti ilraeased tkemta
see a fame tie- batuati Mb Its sea cf a E:
Bsblarai. t-wer. Tbe arsr Utrs hia recaxse
ke arses- tau. taTiatt Htlmstl Cazrttettta
bu taaaneaw. asj la refer -a-ilk ti ta tki
U Gbkaxax dijs, ibcatke Frescb asd Ear-
lib craaw iMrbt sate br sale. Tbedatcsea
at tbe Ceccte cm la Bae aUeale rreet fcia eve
aaQr. Tacy awccialc bis aalared fa-
ataaziiy aal easy baifcai a a. bat act sa aacb
as las sarerb atttaait at tbe raid Litie aad kit
caal astamasica af iaaVBeKnee mbes bekwres
bvr saas. Sis Etfrai ffibsess states ia
tke rreeaneas ef at! tbe tkeaarcs is les aacb
a autter tf C3Qtccseraae&&s bsstsry te be rses.
tascdataB.
ABEChcrtraitef tke Priace of Wales tich
Bans aeareciiics it tkat be a Bsaistabttjy
wk s aeikbars caS a feaVoacieat. Bt
tus a m 3jpcti!e xti TrjtttTpjI!e. Al
Stsdnarbux btbailbrcecocL, Frencij.Ka
lUk aad Itasua. aad tbry are b?ad te tead
bj ta ne-a- aoi crcriaal dutes at eack dlaser.
Tail ui ef ctttr.-T xrtrslt is firaacatly kea-
atassefi k loj ar c-rre tarect rasmaezic
aamraes, aaa erea rrsot at tines la a sar-
Tsessriees trx&futeamce i balf faraUcD ceil
racks.
life ac Saafnesbaa it aw. Irrdy aad
aavesis saa izt asy alter rejal resileisce.
aat basic! xpc ia cxoieesice arub HItlj
4ssBaeascie f raa rfaeaxsteredeeiaraaof tTicd-
aar aai Qenie. tMbetaxafefy, liCe atatd
siaxaa is eafe ecyed by Su aad elans, ard
ae-rer at Kc; iaterrals. Tke serifs af rrrsts
re katiled. Tbe bwse party as a
ra:.. of tea a-enee aaf aUct iieca oca.
Pnrahe tbealncals. tabtcacs, aasic, iTffrr
asd aoae raaafsv; passes OI cp Uk ertaiEr.
Tbe-Pnaex af ttaks cUt tke kvoers -aitb
tkat aauklu.s an! syanalketic rare ubitb
btt saaie act a (Scsarredly paiaria society,
bat saiaabtb9y iheaata berrmt ssccessia
EarUad, as! tbe caJiipslet ace tbe has
latea aad aaxataiaed at Gecit. to beTabsolcte
ajaat af asalstiaa asd hex cci4tte abslestica
fiao all tbe prater qaestioo cf Goretsracat
aac pciaxx. se is siacerdy attutiet tacc
iaai, aid is feed cf Eszhsk Hccte. bat ber
nacmatst ndeikiien aad faUfclcl tore is fsr
aerama tA5ttfcaT3v i Tmxh llj ia
acnatsaa with ker manVtdltatabespee all
tubuses djiaJly Caeatlj, Ecjlisk, Fncek,
ard Ceratsa. -Tea,"" exactly istTCjed tbe
P akt. Tl. " 7 I
Stctrd 2itrtxsisifs.
SOAF WOHKST
HAWAIIAN
GREY & CO.,
ALL KINDS OF SOAPS,
llarts, Klvr rei, flmtttwlm
Er4L X KIM Cli CatoVX TxiOaaj tora W Sl-i.. -
A d'cQtm tJtS. -mui nrt tl fwtm ml
2 Surlmrbazi Cottages
TO LET!
I7I1&T. TUAJ KLEGAXT CXTT
; tartkSaaaTtaee. tm Eaaa.
ak taw uw arsra:ca9ra,auaSec.ele. Knal,
StCOSD-Ta ravatTCce. twm saa-s wU
U San. atlaWaraay ajOc UUJTbin,
ksarzaidcsvKae.eu. Xna,aaaatta.
intra ErxisMtosT
rl
Arrival of the Iron Ships
"Ophelia," "Bordeaux"
and a Clan Grant"
Theo.H.Davies&Co
Hart! lleciivctl by these Vessels
And other Late Arnvalv
the Following :
An Asst. of Dry Goods
COXStSTOQ IX r.VKT or
H.vtvcts to CSetkt asd otker bracds rt
Vfiile CMNcuTCataMetird tVMvica,
rnata. twa- strtea. fast colon s
1Sm.-&kI acd Kwia (.Vtwen, $ to 10 oaartet :
lem Liaaa tlrilta. Vtute Uara Itaea.
Crma Cum. Kt Jt CM FMack atetua. alt
UnJ- W.terrcw TtK iirrj, K and
Mixed Flannel
IAKGK A5?srur DKKSS tHXHS, SILKS,,
Vx vssi Attt lUtW. lisa itaKt CVttloa
lladUtM. VTUt 3Li CVkWa 5?iirta
5Jena l?&aVrsaadrt ul Dr&wMiL
lAi)k tstiNra-yar. lltta juvJ IVttv Tvjrrl,
7fa.VkI a-Xa, 1 Vila?, IV 3 lMaUaVi
Rubber Coats & Leggings
FTorao Bloulcots,
Bed Blankets,
Alt Site", WeiAts, gttvIilMS aad CVAsrs .
Velvet & Tapestry.
Hugs and Mats.
rrw or the xkw sttlk
OK jST Tli-E HUGS
NAVY JL5D
lYEcrcbant Canvas !
BAGS.
Filter Press Bags 22 x 36
VT baIc tatia oo of oar airtrit JlsJ
Ih.t at rtSl ixtxl f t
Sugar, Rice & Coal Bags
WtiekatareteUiuatrWttoca Prkes.
3 cfc SiJlyTxvdLxxo
SGUSH. UAWilliX. ASD
3.S,aadTiari;
FLOOR OILCLOTHS
Ettrs Ueaty, assocted VTUlkt :
Ladies' & Gent's Saddles
AND SADDLEKT,
CbMjyr ttv&a Enr.
Iron Bedsteads,
Galvanized Buckets,
TISSKD IKOS
Tea Kettles & Sauce Pans
Afiiocted Sim . Pry Pac.
Eotcifr Ku'ies, Knites & Ferls.
Tin Pltte, SStet Lead,
tUlnntted Water Pipe, 3 to 2 In.
WHITE LEAD, various qualities ;
BOILED OIL, TURPENTINE
CORRUGATED HOOFING,
:itlcja.G..3aa19 ft. Iiej-J;, ; Clh.
&rm aad VTaaben, tialr. Baltics,
Yellow Sheathing Metal, and Nails
iaaealtd Peace Win. yece Marie,
Wire mat Gauds aad Aittee,
STEEL RAtLS,
Witk Ftsb Plate, BolU asd Spt'.
Portland Cement,
Fire Clay, Fire Bricks,
Both Square and arch ;
Lump Rock Salt,
Fishery Salt.
English Belting,
3KC ieea vaUhs
AN ASSORTMENT Of
ENGLISH GROCERIES
JvatU. affor. Etc Elc, Kzc
I"We fcjTt XsO jpSt RCttlTv tUX ZKfi. ofj
AMERICAN GOODS
Bleached & Brown Cottons
37 to 30 iat viie .
PaVSarr PttxIa. R ZWsXXatL
GsZoa FUsacH. Uea, VTozcca atri
Stjlrt dxptd to this Mikct;
A LAKGE rEESH ASSORTMENT OF
Shelf HARDWARE
Croeitrr aad GUaraxre, Ooa, Picas, Sbortb,
Plantation and Mechanics' Tools
EOEET a COs
IozytaT3lo Engines
I D-r aat B-F
ONE SPLENDID PIANO,
BT BEntsVEAD A MISS.
TOBtOd fThnt-n.
Goraie'-s Sm p. ta-o qailitKS. ia bna c f :t Ban
aaa hi run;
Best Welsh Steam Coal
1WV, XOB tX 111 lRCTIvr.-.ia.Trn. -'
A X X Mi MiT
Sail l?Initnlon
5Wl.aVt.7eaV.l
rrtaTwt..,u.,.Vb
Is enabled to Lareetv Reduce itm Ratne tha um .t n ..
" iwi mi. iiuiintf, ct bicami", U tim
TI1K Iltllnn IXM M ia 'aV I Sii.V,W "".I.
i.t-N.ps,..,ti, .rvk.,,ws..ni, Jk.t-.wu.knii,,w,.
CStttrvol &Wttitt;
IjVDIA 1UCB MIIXS
COKK. noOKTSG TILES,
te-. Ac. Ac.
The Fisher Cider Company
racroEi- ta uunt stbeet.
Aiw rw atrpni U IctU an
Cejebrated CkaBpasaeCiderattDortKetke
aaa la QatatHiei to Sail
A ecamalll aim trans aruauaa i aUceeriar
" nm vkct i-atfas7.
H- T DOXSEli, Vaucrr
re-ataii Tltitai XSL. KK 1,
PATENT KOTICE.
YTTHETtEAS .V P.VTET WAS IS-
' ' lOeT X. Jarri.. lVUliii
SiiirtTJ-srv- em """nf-iMwiiiiiii
atf iLViaM rraial
C. ESEVXC A COXPAST.
Mr I. aCOTa.SeeiT'"W-""1' r"""C'
Bcwbti. reWwyi'-lflg.
UNION FEED CO.,
DEALEK9 15
HAY and GRAIN
lisna aat Eslstak au.
Tolophono 170.
blaas arSn, Elites.
CAKTI.I: . cookeT
tsnrae aid conaniu Iezzceasti
ixroa-TZSS A5D
Dealers In Ceneral Merchandise.
9a.aEtasRReI.Haa.Ma.il. I.
. ACaTTTS rOT
Zfe",c- -Hslai.a-hlis
TVe Batka SaearCa. rlarttttaa.
TjJUBa A-H.t5STlv.Ka.
Ba-ata. RaauOra. J, JucSS:Hfct
ueiieaecC.-a Xaal.
I? JfT f t."rs, Caaqar.rrE
V- "S" ' caias vaineaeal nasataes.
tnlail.C Kalnhdlilhiintrtiuli, '
tk-refce a,l l;iMae la ijiiniret '
lk-t"lteklllj aa4tteaallaetrctaer.
A.tn ' ' - T" tinier Rate 11 tlaan O.
CONSIGNMENTS OF PADDY SOLICITEB.
"Wm. M. GH3S3SJS "WOOD.
General Comratttian Mereliaat and Proprietor of tk
INDIA RICE MILLS. San rraact.ee. Cat
altSaat
At the Old Stand, No. 8 Kaahumanu Street,
TIN, CUPPER & SHEET IRON WORKEK
PIiUMBING, in all its branches;
Artesian Well PIpo, all sizes:
STOVES AND RANGES
lode Sua. Medallioa, P.jcacMnd. Ttt Toi tVbcr. Hon, M ir.CVntest, Grand Priie.
Nea- IUtsL Opr. Ilbx.M'ltB.I)Ue. Gn-aTieent I'aar, Jfc Army Ilancra.Mvnat'karttr.Baer.
Sanonor. Al icaet, lwola, Alroedt factipas Ckarter ttik. NtmMe. Ina-tyxl and I .sundry Sores.
Gslrantred I rwi a&i C-TVr IVlers tor IUrj, Ursnitelron M'are, Nickel Hsted and Fbist
Galvanized Iron Water Pipe, nil sizes. and laid on at
lowest Rates; Cast Iron and lVead Soil Pipe,
TTitll "Pllltrt'cllin aa OL-a J-klrs 11 t-I J,
AvuavMi aaa. aaaaaaaaiMj uiU0f taas uiuug
til'MlER UOsE-AlX SttES AMI GltVIIES:
lift aad Korea Pamr. Clrtern PararM. Galraaired Iroo. Sheit (inirr.Sbtet lead,
lead Pipe, Tta PUte, Water Oevts, Alsrble Slibs and Ilovls, Enameled Wash SLuds,
Chandeliers, Lamps, Lanterns
9- OtUT Sum, Sur rrrtrrkry Tm.3
OI4M iilu ta tb CtTtb-'l aBaA
MjB WamtSJtSm Jrnfc': pfsfrrt BattM ajkJ J
RmjMW " .'k'tUatr. Vai aVa, r-. "&a!f avml
ElW f-- -at A-avJ tram ttat KTKrm far lift wi fefVa
nTi r" " T ""' "" " 1 ' ''Til B
t B ' - Taaaa niS41e.ara4sa40l4 r3Pa.Ka3alliiAaMl?.H.alH
ctataoMaotaSEaMSr-rTrSrraS I XM
- f i ,t mii.i"iTTi ffri 1 HB
I 1 caalysral.Mijalai.bT .rprea frri ViiJi.u i.TH 1 till
biea-eTtaial lau a paraaia wm pre. ku rMUMa ii i M
t B aenaa,abecalli.aaaie.talia.rjnrtne. IWH.U..- f l
tairtarrrJl.eyiaeeurt. (annu hmtSStaabJ b!
l-t 1 m.Usna.1 J-t. rrrutr nv TltoSSrTi?ai?T
V -mrm,aiiiBj r.f3rmimlLi,ma.mt-, M
1 ta. ywrrfa. Mrrartara. ta anarle cams taa sf
ay ta UMil w UariaaemT M -I
twrMinBijiAw ijTT fiTrjcu JVpgi'
HV t i" u I? y 'a-., MBmjKDf'
B? rn7i?T " " llaw.tiwwwa aaaaTr
1
aiaaiii kiirnu.T. aa enr, ic.ar.Crf.
aaaata
iris
THE EQUITABLE
LIFE ASSURANCE SOCIETY:
No. 120 Broadway, New York.
iZSTAELIsnrD iS IMS.
Imts PtSKi-a oa til tV- UVt riaf. aamr -.kitk
Vtbc roBtt Blir er LrraarTr enstelaTu ia-
ttW MC JTt l BM N DibCT raMXfatV. ilDl c t IV
aama.vaa aaraj axsrilj l tBC ITJ1.H. 1 I.UUICKS.
tais veMijK7 17 itMMyallca- tkt ltfMcr la
Ut)l kf UK ijprtt tsaaTTakCC rtftXXtV ll4 fttT tlU
feucka a. a ais-M a. a aaaat cattVaaa-a It - Inauri. lk
tlrartA. ItkllcirvAMWc-s.
NON-FORFEITABLE AND IXD1SPUTIBLE
t vmixsu
csn
&arrlaa - NCaOTU
&arra. sr. l era staacsrs ar H V
ceat. Ixhml itarrmAia last olaar
ataer la. On. aSJtJSS t
Sea- AMSfaace.vTlnea ia IVI, (iinrr
leaa last at aar aW restaur HSZSK W
TatsOstfssisrAtraTxare.. S3. SO. 171 (S
I arrraac at maiiaai lacsaaa lnj!SSi
laenasecf Strsltt Leal Uiitrt. . 1,C3LK?M
taorueat Aarru . uaarSSf
Teal aaacal aais ratter Usidrn .iae
laeafxsaUatlaaaria-Scirrr-. M17S,S4M
Contcstort CXtaiaxxei-Zg-orao
Tke Skelrtj l,.r a sat rtaipl. cealrsct af
Atrcnarc. free Inaa aarscaauar aaS tecaalesl until
Bea. MJ.T rOKTEITAELi: rj ISCOSTrsTaELE
artei Larrc jeara.
.iS.t?2?rt, ir-V. AI aeooelaceatlUM.
larfarj traef ef oesth. aad wttaaal lae deU j ar 1U11
" alartj tsri. asaal arts sUicr caaaaales.
Sir- rr aaaraUrls ar f til rarOcaiirr. spjirr fa
Atcx J. cAEnrgjGnT. Areat.
Ridge House,
SOUTH K0NA, HAWAII.
THE UXDKItSIGXKIJ TIEGtj TO
Tatars aeftMctattU.arrl-taeTi Booar. ,Ifc
sates tva Bile, frees Kealakeaas Ssr. at as cJersUa.
af I.M fen. U ajsia rr4r reeelre rla Ian.
Hoetr. afil be rraSr.1 taa lsadrar x laaes.
S?T " " --i.t.
13onjr& T Per Woolc
tgr . A. TODD.
IfMrliall e-r.
STEAM A j.0 YACU0M PDHF8
TSSSSHPP "AVE.TUST
KTrtoiatltu (IktTtntu
C SSZTXEA CO.
BISHOP & COS
Savings Bank
The Undersigned will Receive Money at
their Savings Bank; upon' the
Following Terms :
i tcot avfTiY Uaivtrcd l(Ur or Blrr. Uamx mt
pthm, tkJ wllJ juj Utrmt stfhae nktl Klrti ft
ML, per tula, ffw dtU rf ncic l tvH n that
tLVal1IUTtmXaa4 dtOtr.l Uvri". aC-tkfl,aar Itir
brat ec dtTuwtt U:fT-? Mitvr i rt tin of uiz
p Oke JTt1j ictsnU. S rrjtrt ltWomyt-d
t fntiham f tWUn r far fractMt f i Mclk
X tft-t44 will br llmrl ra namry Wttbtli-MB
vtlkta til? R9lk( fren tUtc f ArfwaJt,
Tkir1j,lJT Mf 1 mnt W ji-rm at tit Etsfc 4 a
litnttftva Im arttlflrav y iJaic DrtJ-.
nbov1t Bt m TxlactJ as die xa tfasyr
Ko Booty vill b etxrpt oa live Draft W tW
IfpofTltr. accvrxLilcti br lb- prvpex PibM
tta tbe frt dsjr Stmbcr ftf ccb ju M -cocata
win be mx&s ap. aal tewrrat a all ! A
Ivin mxr rrmiimtd M dail. Ifcrrr bmU.
aal tapoM. IH bn creiHet i iIk dpoUaW b1"
Uiit date tana t-wt vf tb priMiMt. a.
&rni T wejre tlua. Iir 11ssr4 Mun n
rtfftift. V)cS to iprcUl tixiat- .
Tkt? IiB. vil br ctu t-TT Uy ta 'b icit KT
Kt-7 Zta " EIBOPabt,
Visiting and Francises
' i rixDTne
Hawaiian Papers on File
at nrr orriec op tut
S. F. Merchant-
e-p tr,. Pre. rat Direcacla aad .Jo6' "
asad.
C. R. BTJCKLASH.
ElItard:PrFrf'Ur .
IW -S.r.tareisft.
0
Stamped Envelopes
V THE jiI2flJaA'ATipa "
J.z. I, i,tt loc-au, tie K?r.oi-4
f
PHOTOGRAPHIC VIEWS
rpiIE UXMEItolOyE" ni
ArtiadcaltcaottKSsejalKrai
iwraa . . fea
- IUad Tim " siat ai a. rj-r; csssa.
litkl

xml | txt