OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, October 13, 1886, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1886-10-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Fergus Falls og Omegn.
Gudstjenester.
Konfirmation i Kongsberg forstkommende
Söndag Formiddag.
Proediken i de skandinaviske Methodisters
Vokale fSrstkommende Söndag Aften»
Demokraternes Guvernørkandidat,
Mayor Ames fra Minneapolis, var
i Fergus Falls sidste Mandagsaften,
og et Fakkeltog tit hans Wre blev
foranstaltet af Demokraterne. Sene
re paa Aftenen talte han i Operahu
set, hvor der var forfamlet en saadan
Mængde Mennesker, som der vistnok
aldrig før havde været der. Folk var
blevet Nysgjerrigheden selv, og var
drevne af Lyst til at se Manden med
„det store Hjerte". Det var nok saa
interessant at høre paa ham og Folk
lo. Hans Bemærkninger var klarli
gen ogsaa lagt an paa at vække Mun
terhed. Det var den joviale Mand,
som talte.
Den republikanske Klub her i Byen
havde foranstaltet et politisk Møde
Courthuset sidste Lørdagsaften, hvor
Klubben først organiseredes, og ved
kommende Komite foreslog følgende
Embedsmænd:
Ikke mindre end fire Talere op
traadte nemlig T. C. Hodgson, fra
Grant County, Frank M. Rey og
Farmerne gjør Regning paa, at
dette Aars Avling er saa meget større
end ifjor, at Fjoraarets Avling maatte
have været betalt med 90 Cents pr
Bushel fotat være jevngod med dette
Aars Avling til den nuværende Pris.
En Mandi Town of Folden, Nils
Rækstad, fik 41* Bushel pr. Acre paa
et Stykke paa omkring 5 Acres, og
forresten fik han gjennemsnitlig over
30.
I
Rothsay vll der Lørdag den
23de ds. blive et Møde ianledning
det paatænkte Meieri dersteds. Mr.
O. Ellison fra St. Paul vil blive
tilstede og holde Foredrog baade paa
Norsk og Engelflog forklare Meieri
stellet for Farmerne.
Lørdag den 16de ds. vil der i
Rothsay blive afholdt en Union Con
vention for Wilkin County forat no
minere en Countyticket. Der var en
republikansk Countykonvention i Bre
ckenridge den 5te ds., men en stor Del
er misfornøjede med den nominerede
Valgseddel, og nu vil man forene sig
uden Hensyn til Parti om at nominere
en ny. Det er fornemmelig Sheriff
det gjælder. Mr. E. Pierce fra
Rothsay ønskes af en hel Del, og vil
rimeligvis blive nomineret ved den
paatænkte Konvention.
John Hindruin fra Town of
Fergus Falls mistede 25 Tons Hø
ved Ildebrand Tirsdag sidste Uge.
Høet stod i Stakker paa et Stykke
Land, som han har i Town of Car
lisle. Ole Anderson og Mr. Sten
berg begge sra Elizabeth mistede ogsaa
tilsammen 25 Tons samtidigt og paa
samme Sted. Ilden soraarsagedes
ved Gnister fra et Lokomotiv. Der
var taget Forholdsregler mod dette,
men detjhjalp ikke. Dette er et tem
melig slemt Skaar ind i disse Mænds
Vinterforfyning.
Aktie-Eiere i Elevator-Forenin
gen i Fergus Falls bør erindre sit
Kvartalsmøde Tirsdag næste Uge,den
19de ds. Kl. 1 Eftermiddag.
Knute Nelson og McGill vil
blive her Lørdagsaften.
To voxne Sauer, tre Lam siden
sidste Vinter samt en stor Væder sor
synet med Bjelde kom bort sra Anders
Bradstad i Aurdal sidste Onsdag.
Finderen bedes venligst varsle i Uge
bladets Kontor.
H. Halvorsen, eit 24 Aar gam
mel Mand, som i den senere Tid har
boet hos Albert I. Hagen i Torden-
Penge tillaans
Paa alslags god Sikkerhed store og fmaa
Beled, paa lang eller kort Tid. Panteobli.
gatioaer kjedes og salget ved
Kontor samme» med
W.
8. Parsons,
Virilt« Block. ag8 tf
kjold, blev Mandag ført tit Fattighu
set, idet han lider af Tæring. Han
har ingen Slægtninge her og har væ
ret uheldig med sin Fortjeneste, idet
han et Aar tabte hele Sommerfortje
nesten, $125, da vedkommende gik fal
lit. Commissær Pederfon fulgte ham
ind til Fattighuset.
Republikanske Valgtaler i get*
guS Falls.
McGill, Knute Nelson og T.
Hodgson vil være i Battle Fake Lør
dag, 16de, og kommer hid om Aste
nen.
Et Ord fra Mr. Hompe.
Hr. Redaktør!
Da min Stilling i denne Valgkamp
ofte er bleven fejlagtig fremstillet a
I
D. Hay fra Minneapolis og M. E
Clapp fra Fergus Falls. Der var
ogfaa Musik tilstede, og det varede
næsten til Midnat, før Mødet blev
slut.
Ugebladet har en Korrespondance
Mr. Robens Favør idag. Bi tilstaar
aabent, at vi engang var i Tvivl om
enten vi flulde optage den eller ei
Naar andreBlade optager noget i Fa
Dør as sine Modstandere eller tilbedste
for Ugebladets Kandidater, saa river
de det uden Naade og Barmhjertighed
ned igjen paa et andet Sted,enten der
er nogen gyldig Grund for det eller
ri. Vi ved ikke, om vi kan gjøre det
Kun stal vi denne Gang minde om, at
naar vor Korrespondent delvis bru
ger Landsmandsskabet til at bygge
paa for Roben, da bliver Fordringen
ikke meget begrundet, thi paa Farmer
nes Ticket findes ikke mindre end 6
skandinaviske Navne, om end ikke Mr
Nobens er der.
Ikke heller er Stordocks Dom altid
ufeilbar. For sire Aar«siden, daHon
Knute Nelson laa i en desperat Kanip
med C. F. Kindreds Pengemagt, yde
de Mr. S. sin Smule imod ham.
Jeg, hvem Mr. Compton i sine Be
mærkninger i Elizabeth sidste Lør»
dagsaftcn dømte som den, der var til
kjøbs, blev af en af Kindreds faakald
te Agenter anmodet om at bestemme
Prisen for min Understøttelse as Kin
dred, men jeg foretrak at kaste min
Lod med den Lille Nordmand. Lige
saa en Tale, ssm Mr. S. holdt i Ka
pitolet for to Aar siden sidste Vaar.
Han udtalte sig i Favør af at forkaste
baade det republikaufle og demokrati
ste Parti og at oprette et tredie Parti.
Jeg havde den 3Ere at svare paa hans
Bemærkninger ved den Lejlighed. Vil
han sige, at han havde Ret i den
Sag?
De tre store Monopoler, font tærer
Livet ud af Folket i Nordvesten, er
Jernbanerne, Møllerne i Minneapo
lis og de, som driver Bank- og Laane
forretning. Alle disse er, naar de
drives ret, en Velsignelse for Staten,
men naar de paatager sig, som de nu
gjør, at forme Regjeringen of County
og Stat, bliver der Spørgsmaal efter
noget til at holde igjen med. Med
Hensyn paa de to først nævnte Korpo
rationer er det tilstrækkeligt at sige, at
det kofter os mere at saa sendt vor
Hvede til Dnlnth eller Minneapolis,
omtrent 200 Mil, end det foster der
fra til Liverpool, en Afstand af 4,000
til 5,000 Mil. Og dog, skjønt Folket
lider meget heraf, tror jeg, at det li
der endnu niere af Peitgelaoneres Ud
presninger. Jeg ved, at Senator
Compton trækker omkring sig en hel«
lig Kaabe og siger med Sandhed, at
han ikke er faa stem fom endel andre,
og at han tager blot 12 tit 20 Pro
cent Rente af sin Kapital, men jeg vil
minde denne Herte om, at Penge er
værd blot 3 til 4 Procent i Verdens
markedet. Det er sagt, at vi hat Lo
ve imod Aagreri. Hvorfor gjennem
søres ikke disse? Jeg vil svare ved
at sige, at disse Love er bleven givet
as Bankørerne selv', og de har sørget
for, at det blev endel Hullet igjen
dem. Hvad vi behøvet er jernklædt
Lov imod Aagreri, og denne fan ikke
opnaaes ved at vælge Bankører og de
res Venner til Legislatures Idag
er jeg alene i Kamp mod de forenede
Kræfter af disse Monopoler, som for
øvrigt i Baghaand har Støtte i en
tætsluttet Skare af pantsatte Stem
mer. Men jeg tror, at den medfødte
Sands for Ret, font ligger paa Bun
den af den amerikanske Karakter, til
sidst vil søre Retten til Seier.
Elitherall.
i
Pressen, ønsker jeg Tilladelse til at
sige nogle Ord til mit Forsvar. Læg
gende tilside alle de forskjellige Me
thoder, paa hvilke politisk Stemme
hvervning er foregaaet, er jeq gaaet
ud i den Hensigt at holde Valgtaler
for mig selv og at undgaa alle Per
sonligheder. Jeg antog, at saa læn
ge som jeg betalte mine egne Regnin
ger og opførte mig ordentligt, flulde
jeg faa være uforstyrret. Men Sena
tor Compton overgaar alle andre Po
litikere i Fergus i deres vel fortjente
Ry for Forsøg paa at lede Countiets
Affærer. Idet han asslaar at møde
mig i Overensstemmelse med vel fast
satte Regler for Debat, følger han
mig rundt fra Sted til Sted, og naar
jeg er færdig med min Tale, kommer
han med et langt og tørt Forsøg paa
at tilintetgjøre Virkningen af mine
Bemærkninger. Hvad der fornem
melig gaar denne Gentleman til £jcr
te et Afsløringen af, hvordan han
stemte ligeoverfor Jetnbanelovgivnin
gen ved sidste Session. Han givet en
meget rimelig Grund sor endel af sin
Stemmegivning, men det er vanskeligt
for ham at forklare, hvorfor hans
Navn i næsten alle Tilfælde sindes
blandt Jernbane-Sagførere og Agen
ter for Millers Association. Han har
nylig faaet sin Ben H. G. Stordock
til at forsvare sig mod sin egenRecord
Men med al Respekt for denne Gent
lemons værdifulde Tjenester vil vi
sige at intet af det, som han eller no
gen anden kan bekræfte, ikke heller Ti
dens Løb, perfonligtVenfkab eller no
gen anden Indflydelse kan forandre
de tause Pagina i Senatets Journal
Sde Oktober 1886.
Hr. Redaktør!
Den Strid, font nu roser om Regi
ter of Deeds Embedet, et den mest
usømmelige og unødvendige, som man
kan tænke sig. Indehaveren, Geo.
W. Boyington, hat havt Embedet i
ni
Aar. Det burde tilfredsstille ham.
Tre Aar siden sagde han, at det da
var sidste Gang, han forlangte Embe
det. Han har nu ikke en Skygge of
Ret til at forlange det igjen. Han
gjør Fordring paa at have den repu
blikanste Nomination, men det har
han ikke. Sandt nok, med Trudsler
om at kaste Formanden ud gjennem
Vinduet tvang Boyingtons Venner
ham til at erklære Boyington for no
mineret. H. E. Boen har ligefaa
megen Ret tit at kaldes det republi
kanske Partis Kondidat.
Vi trænger en ny Mandi dette
Embede. Det burde ikke være to Me
ninger om, hvem man stal understøtte
til Boyingtons Efterfølger. H. E
Boen er en af Countiets ældste Set
tere. I
16 Aar har jeg fjendt ham
fom en dygtig, hæderlig Mand.
Han er en af de bedst fjendte Mænd i
Conntiet og hat gjort mere godt for
Countiets Formere end nogen anden
Mand. Han er den eneste Farmer,
som søger Register os Deeds Embe
det. Boen er Starsagen til, ot det
nu ikke betaler sig for Maskin-Agenter
ASfurance-Bedragere osv. at streife
rundt blandt Farmerne, og derfor
modatbeides han af disse Kla
Hver eneste Mastinagent i Conntiet er
imod ham. En stormaget Maskin
handler sagde, at han vilde give fem
Hundrede Dollars forat fe Boen sta
gen. Dette er Bevis nok for, at
Boen hat hjulpet Farmerne, og der
for bør de hjælpe ham.
Antagelig er Boyington nu en vel
havende Mand. Boyington har al
drig gjort noget for Folket. Hver
eneste Ting, han har udført, hor han
faaet Betaling for. Boen derimod
har opofret Tid og Penge for Fol
fetS Bel.
Ingen tvivler om Boens Dygtig
hed til at bestyre Embedet. Som
Bevis for hans Kjendskab til det en
geiste Sprog fan anføres, at han tre
Gonge er bleven valgt til Sekretær
County-Allioncen, og sidste Februar
valgtes han til korresponderende Sek
retær for Statens Farmeralliance.
Derfor,Farmere i Ottertail County
lad os vise vor Taknemmelighed mod
vor bedste Ven. Lad oS ikke føres
bag Lyset ved fal ste Beskyldninger men
hævde vor Stands Ret ogAnfeelfe ved
at vælge til Register os Deeds Fat
nieren Haldor E. Boen.
1887.
9be Oktober
Til Fergus Falls Ugeblad!
Det almindelige Samtale-Emne cr
fortiden: Hvem stal vi vælge tit det
te eller hint Embede, af alle de Kan
didater, der beder om Vælgernes
Stemmer. Det maa vel iffe være
nogen Tvivl underkastet, ot enhver o
Hon. H. E. Rawsvn, ben bemolra«
tiske Kandidat for Stats-Senator, vil
holde Valgtaler for Folket i Countiet
paä følgende Steder:
Paddock, Thorsdag lide Oktober.
Bluffton, Fredag den 15de Oktb.
Seer Creek, Mandag den 18deOft&.
Battle Loke,Tirsdag den 19deOktb.
ParketsPtoitie,Onsdag den20Okt.
Ottertail City, Fredag den 22 Okt.
Elizabeth, Lørdag den 23de Okt.
PelicanRapidS,Mandag ben250kt.
Ttondhjem, Tirsdag den 26de Okt.
Norw. Grove,Onsdag den 27 Oktb.
Western, ThorSdag den 28de Oktb.
Fergus Falls, Fredag den 29 Oktb.
Dalton, Lørdag den 30te Oktb.
Farmere.
Featherston & Wiley vil mole ol
Slogs „Feed" fra nu of, tre Sække
or 25 Cents, 7 for 50c og 15 for $1.
forsikret: ot Arbeidet vil blive godt
udført.
Bckjendtgjørelse.
Herved bekjeudtgjøres, ot Oscar
Afholdsforening vil afholde fit Kvat
talsmøbe Lørdagen den 23 Oktober
Kl. 9 Formiddag i Skolehuset ved
Andets Tetterud. En talrig For
samling ønstes.
Oscar, Mitttt., Oktober 1886
I. Jacobfon,
Formond.
Fra Town of Oscar meddeles,
at Tærskningen fot det meste et forbi,
og at Udbyttet blev godt tiltrods for
dett stærke Tørke i Sommer. Det
befrygtes ot der i Vinter vil blive
Vandmangel det, hvor matt ikke har
gode Brønde, eller hvor man ikke (an
natt store Indsøer. Smaa Vondsom
linger er udtørrede. Mange holder paa
at grave nye Brønde. Suudhedstil
[tanden er god, noot undtages en F«
milie, hvor 3 Børn allerede er døde o i
Difteritt, og flere er meget fyge.
Alexandria, 12 Oktb. Hon. Knute
Nelson hovde nær druknet igaar. Han
var ude og fistede og havde faaet en
'tor Gjedde paa Krogen. Han lænede
sig ud over Baoden forat toge ben op
men tabte Ligevægten og faldt over
bord. Vandet var koldt, og han blev
[närt gjennemftofen og tabte Bevist
heden. Omkring en halv Time senere
blev ha* funden og bragt til Hotellet
næsten død. JmorgeS gjenvandt han
Bevidstheden og et istand tit at goa,
Uheldet antages iffe at hove nogen
farlige Følger, og Mr. Nelsons
mange Venner vil lyfønfle ham med
at han saa lyffelig undflap.
The Mutual Accident Assosia
ion of Minnesota forsikrer imod
Ulykkeshændelser of olle Slogs for
ett Udgift of $16 ont Staret. Ugent
lige Bidrog i Ulykkestilfælde fra $5—
$25, efter font ens Bestjæftigelse er.
Bidrogene betales for 52 Uger. Ved
Tabet af Hoond eller Fod eller
at Arbeidsdygtighed betales det
halve af Forfifringen. Sikker og øko
nomist Bestyrelse, prompt Betaling as
Fordringer, en liberal Police, hvis
hele Beløb udbetales, om den Assu
rerede dør inden 90 Dage.
i
Kandidaterne er dygtige nok. I
hvert Tilfælde bør vi tænke'faa. Om
de alle er lige redelige og hæderlige
Subjektet, er en ganske anden Sag
Det er nu engang bleven en alminde
lig Skik het i Landet, at, naar en op
stiller sig som Kandidat for et Embe
de, det være det høiefte eller det lave
ste, paa ham lægges da den politiske
Maalestok fortit fe, om han virkelig
holder Maal han stal veies paa alle
mulige Slags politiske Vægtskaaler
forat man kan fe, o tit han er solid et
ter itidhul, tung nok eller findes for
let. Dette er bra nok, faafremt man
under en faadan Fremgangvmaade er
ærlig og redelig thi man bør i
hvert Tilfælde have en vis Tryghed
for, at den Perfon, matt betror dette
eller hint Embede, er en dygtig og hæ
derlig Mand. Iblandt Em beds-An
søgerne i dette County finder vi i Aor
ogsaa to eller tre norskfødte Mænd, og
det fer ud, font at der rnooste er mu
Uge Udsigter for en eller to of dent
Nordmændene i dette County har hid
til, hvad Stræben efter Embeder an
gaar, været meget tilbageholdne, uag
tet der ikke er ringeste Tvivl om, at
her i County of Otter Tail findes nok
af dygtige Nordmænd, font med Hæ
derlighed kan gjøre Fyldest i hvilken
fomhelst County-Osfice. At de ikke
før har holdt sig frem paa den politi
ske Skueplads, moa vel ncrtmest til
strives Nordmændenes bekjendte Be
tkedenhed.
Naar vi nu i Høst har Haldor Bø
en, Republikaner, og Lewis Foss
Demokrat, sor Register os Deeds og
Petter Noben for Judge of Probate
faa er dette i Høst en god Begyndelse
og vi bør i ethvert Tilfælde understøt
te den, som vi tror er bedst stikket
den Office, han føget. Særskilt vil
jeg gjerne tale et godt Ord for Hr
Noben. Han et i Besiddelse afEgen
staber, det gjøt ham færdeles flikket
fremfor nogen anden til det Embede
han føget. Flere Aar har han stud
ret Lov 4 Aat har han været Clerk
i Judge of Probates Office i Decotah
Winneshiek Co., Iowa, hat altsaa nøie
Kjendskab tit de Forretninger,der ved
rører det Embede, han søger. Foru
den fit Norsk taler han flydende En
gelfk og meget godt Tydsk. foo En,det
er mindre kjendt med det engelske
Sprog, ikke behøver at rende Byen
rundt forat finde en Tolk thi Hr. No
ben vil fpore dem for faadaitne Ulei
ligheder. Derfor Nordmænd i Otter
Toil Co., lad o8 give Hr. Noben vor
Stemme i Høst og vi gjørRet.
E. L. Haugsvær.
I. F. StraS,
Sex Særere, to forskjellige Kursus,
fire forskjellige Klasser, og flere KlaS
ser vil blive dannet, faafnart Elever
nes Udvikling kræver det.
I College-Klossen, der svorer til
Kvarta i
Luther-College, er Under
visningen fri. Gutter og Piger op-
Vinterterminen begynder den 4de
Nov., og alle unge Mænd og Kvin
der, der tænker paa at beføge ett god
Høiflole i Vinter, bør tilskrive Under
tegnede, ©folens Bestyrer, og Kata
loger, som giver fuldstændig Under
retning om ©folen, vil blive dent til
sendt gratis.
Ry Barer»
Ny Barer,
Ry Barer.
Alle Botet ny hos Pickits, den
eneste Bntif i Byen, hvor du fan fin
de blot nye Voter, nye Moder, og det
fortrinligste Udvalg.
$taaber,NetomorfctS,Ofl lorteWrapS
fælges 20 Procent billigere end HoS
andre, som fører stort Prat og store
Ord.
Ingen gammeldagse Ting.
Ingen sorliggede Varet.
Ingen mølædte Vorer, som har lig
flet over i mange Aor og som udbydes
som ett stor Block of smukt nyt Gods.
Hufl, at vor Bntif er den eneste, hvor
alting i Dry GoodS-Linien er absolut
not og er kjøbt særlig for dette Aars
Handel.
Kjoletöier.
Vi hor ett endeløs Mangfoldighed
heraf, og altsammen er netop kommet
fra Vævstolen.
Strikkede Vater, Strømper og Un
bertøi forskjelligartet ttof tit at forfy
ue endog dett, fom er mest nøie paa
det, og att pent og nyt.
Floneller og andre Uldtøier iOoer
flod og fra 10 tit 20 Procent billigere
end de gamle paa Hylderne udslidte
Varet.
Kläder.
Vi har netop tilføiet et fortrinligt
Udvalg af Klædet, bestooende af Her
te-og Guttedragter faml Overfrakker.
Alting lider af Nedgang i PtiS i
Pickits Cheap Cofh Dry Goods Store.
Et Snes af Aar i Nordens Duftmiig
Har modnet Liljen fljøn og klar
Med Hjerte purt font 3E del stene,
En Hand, fom minder om Krystal.
Et Snes af Aor i Faders Omsorg,
Af Moders Ømhed værnet om
I fljønne Hjem, hvor Dyden lærtes,
Hun i sit Hjerte den bekom.
Det Snes as Aar, fom ligger foran,
Bi ved ei, hvad det bær i Favn
O, gid det maatte Lykke bringe,
Og ei for mange tunge Savn.
Nu lad os derfor vandre varlig,
Paa Kjærlighedens Stier frem
Saa Lykken den maa med oS følge,
Og blomstre i vort Fremtids-Hjem.
P. H.
Om nogen vil laane Penge, da be
taler det sig at goa til W. I. Holmes
i Fergus Falls, font er ett af de ældste
og bedst bekjendte Pengeloonere i Ve
sten. De mange Loan, hatt daglig
gjør, taler tydeligt nok for dett gode
Behandling, han giver Folf. Norsk
tales. jn2tf.
Hvorfor foat W. I. Holmes
udlaotte flere Penge til Farmere end
nogen anden? Fordi han udlaaner
paa de bedste Betingelser og er be
fjendt som en erfaren og poolidelig
Agent. Skandinavist Clerk er tilste
de i Kontoret. fltf.
5 & 10c counter goods iSDiættg
de hoS Niels tølden.
Norsk Gammelost billigere end
nogensinde HoS Niels Elden.
Fire Sække „Feed" males for
25c ved Pork Roller Møllen.
Norske Sukkerkovringer, en Va
re fom er meget efterspurgt, findes
HoS Niels Elden.
Tilfredshed forsikres ved Park
Roller-Møllen.
Park Roller-Møllen maler det
bedste straight flour.
Prøv Park Roller-Møllen, naar
De flat male.
De kan faa malet Deres Hvede
„Feed" ved Park Roller-Møllen
Mysost (Primost) hos Nils
Elden. j«t23tf
I. S. Billings & Co. vil jøde
200 Oxer for Skogsbrug og 10,000
Bufhel Havre. o6tf
De nu brugelige Stamp-Fotogra
sier leveres tit en Pris af 2 Dollars
pr. Hundrede hos Overland & Ho
land. agists.
Da jeg har folgt nd min Forretning,
anmodes enhver, der staar i Gjæld til
mig, om ot indfinde sig og ofgjøre
denne inden 1ste November. Jeg vil
være at finde i „Minnesota Shoe
Store" paa BiStnatck Ave.
Kaaber.
Netop modtaget det smukkeste og
billigste Oplag as Dante-og Bøtnekao
bet, som nogensinde vat bragt nor
densot St. Paul.
Vi ryster det røde Flag lige foran
Tænderne paa vore Medbeilere.
De kan ikke møde vore Priser.
Bi kjøbte lige fra Fabrikanterne til
Prifer, font simpelthen er forbon
fende.
Vi er forberedte paa at føre Kti
gen ind i Afrika denne Gang.
Vi inviteret huer Evas Datter at
komme ind og exarninere disse New
morfets, forte Wraps og Jodets, fom
fælges tit faa forbausende latte Prifer
i Pickets Cash Dry Goods Store
A. L. Coles Oplog of Groceries
er netop bleven flyttet ind i den Bu
tif i Picket-Blocken, fom tiender imod
Mill Street, og Herefter vil Forretnin
gen blive dreven i Forbindet fe med
vor Dry Goods- og Clothing Forret
ning. Alle Hons gamle Kunder og
faa mange nye fom muligt indbydes
venligt til at beføge ham paa det nye
Forretningssted.
9 9
o6tf
3dieWard
City Clerk,.
John McCiillvch & Co.
er forberedt paa ot levere olle Slags
Lumber" og Byggemateriale
til laveste Priser og hor til enhver Tid et stort og fuldstændigt Forrood,
De, font hor tit Hensigt ot byge, bør henvende sig til dem.
Bi forsikrer saa gode »Grades" og saa lave Priser som
hoS nogen.
John MrCuUoch & Co.
Til vort store Lager af færdigsyede Kl«der har vi nu stiet et saa stort og udsogt Oplag
af Stövler, Sko og Bubbers, som det finde« i Byen. Det hele er nyt og friskt, «dftgt
med stor Omhu og kjSbt for Kontant. Bi vil altid have haandsyet FodtSi paa Lager eg
haaber at kunne skaffe enhver, just hvad han önsker. Vi har ikke kjSbt noget, fom vi ikke
fuldt kan forsikre. Bi har martet vor« Barer, saa de vil give oS en liden Fordel, stor ne
til at levt af og ikke mere. og vl haaber. De vil give oS endel af Dere» Handel.
«rbödigst
H. Crocker, Frm.
K. Pederfon,
Mayor,...
IsteWard,
2detWard
Polittmoend.
Den store Gjennemgang til Nord
vesten,
St. Paul, Minneapolis
og
Manitoba Jernbane,
«ed fint
1300 Mil Iernvet
er den eneste Linie gjennem
Minnesota» Var? Siegiou
Den store Red River Ballev-Have
til alle vigtige Punkter i
Red River Dalen,
Nordre Minnesota,
Nordre Dakota.
Time-Tabrl.
Fra St. Paul.
5:56
BarncSville 6:30 6:35
Til St. Paul.
No. 2.
Ro. 4.
BarneSville 8:40 F,
u 9:50 Esm
8:20 Fm for—St Paul—ank 6:15 Ef
8:55 Minncavlis 5:40
Gen. PaSszr. Agent. Lokal Agent
St. Paul.
Markedslste-!
f8
Enhver Farmer,
Enhver Kjöbmand,
Alle og enhver,
som beböver
Herreklirder
eller andre
Herrcartiklcr,
maa
forat spare Penge gaa til
og kjöbe der.
floRlen Elich Dne price.
On sker De at vide, bvor vort Forretningssted er
Spor blot nogen, som bärer en vakker' Alädning, der
sidder godt" og De vil faa Besked.
Glem ikke at goo til Daley & Gray, naar De behøver noget i Ret
ning af Fodtøi, Sko eller Støvler. De har et stort Oplag og vil sælge
billigere end nogen anden i Ottertail County.
Stirste Oplag
og
Laveste Pris
i
Bi foreviser nu et fuldstændigt Assortment of Høst. og Vintervarer
i olle Afdelinger. Idet vi tidligt gjorde Jndkjøb af Floneller, Undertøj og
©orit, erholdt vi disse Ting, før Prisen steg, og dette sætter oS istand til at
sælge alle Slags Uldvarer til lavere Pris end nogen anden Butik i ©onn»
tiet ved Siden af, at vi giver vore Kunder et vel assorteret Oplag at vælge
fra.
1500 Yards Kjoletøier til 7c per Yard, værd 12c.
2000 do do 10c do do do 15c.
2250 do do 124c do do 18c.
2400 Yards Coshinere af dobbelt Bredde til 16c per Yard, værd 22c.
For alle Slags Kjoletøier af dobbelt Bredde er vor Pris meget lavere
end HoS nogen anden.
Kom og fe, hvilket godt Kjøb vi kan byde Dem i
Vi kan forevise flere Klædningsstykker af det SlogS end hvilkesomhelst
tre andre Butikker i Fergus FollS til lavere Pris, end famme Kvalitet vor
solgt for sidste Aat.
Tænk Dem blot: En Barnekaabe syet paa en Never Rip SRastine
for 75 Gents. De kan ikke finde Magen i Nordvesten for mindre end $1.25.
Alle andre Kaaber fælges efter famme Forhold.
Et Ord til Varsko.
Kom og gjennemfe vort Mommoth-Asfortement af Strømper, Un»
dertøi, ©am, Calico, Gingham, Shirting, Lærred, Flonel og Tepper samt
andre diverse Borer, før De kjøber en Dollars Værd af nogenting, da vi
kan spare Dem Penge paa hver eneste Gjenstand. Bi er Agenter for the
Never Rip Jersey. Se paa dem, kjøb dem. De er de bedste i Markedet.
Extra Kvalitet af Kvrnsäkke uden Som, blot $2.28
per Dnfkn.
Agenter for Butterick Patterns.

Præsident, F- W. Burnham.
Vicepræsidenter: E. E. Corliss,
C. D. Wright, G. O. Dahl, I.
Shonts, I. V. Haave, JameS Comp
ton, Jacob Austin, O. C. Chase, A.
S. Anderson, H. G. Page, I. W
Mason, James A. Brown.
Sekretær og Kasserer, F- G. Bar
rows.
Executiv Komite: H. W. Childs
A. F- Czeskleba, E. Frankberg, De
Witt Stanford, O. M. Weck.
Mr. John B. Hompe taler ved
Wall Lake iaften Kl. 7 og imorgenAf
ten i Underwood.
James A. Brown.
Jaften taler Col Mardcn,
I
Court
hnfet.
Lørdagsaften, den 16de,taler Knute
Nelson, C. A. Gilman og A. Barto.
Thorsdag, den 2'lde, taler Win.
Windom, R. G. EvanS, D. B. Searle
og A. Barto.
Tirsdag, den 26de, taler W. S.
Pattee, A. D. Keyes, E. A. Sum
ner og D. B. Searle.
Wm. Windom vil være i Pelican
Rapids næste Thorsdag, 21de,og kom
mer hid om Aftenen.
Med Agtelse,
John B. Hompe.
LErbødigst..
K. W. Bondy.
Elizabeth.
Box 642 Fergus Falls, Minn.
St. OlafS School.
Northfield, Minnesota.,
Th. N. Mohn.
Northfield, Minn.
Darlings Birthday.
(Indsendt.)
Theo. Berg.
Eonutp-EmbedSmaeud.
Otter Tail County.
Auditor,... Oscar Hanson.
Treasurers... G. A. Lindquist.
Clerk of Court, C. I. Wright.
Register of Deeds, Geo.W.Boyington.
Sheriff, A. Brandenburg.
County Attorney C. L. Lewis.
Supt. of Schools,..Geo. F* Cowing.
Judge of Probate,..I. P. Williams.
Surveyor, D. G. Keefe.
Coronor, W. C. Bedford.
Court Commissioner. R. H. Morden.
Fergus Fu Us Clothing
BOOT AND SHOE CO.
22« Bismarck Av.
Fergas Falls Clothing, Boot and Shoe Co.
Commissioners: M. Leonard,
A. S. Blowers,
O. C. Chafe.
ByembedSmaend.
Fergus Falls.
...C. D. Wright.
Councilmænd.
A. S. Anderson,
I. P. Haave,
0. M. Weck,
C. M. Brener,
E. M. Wright,
1. P. Schmttz.
E. I. EvanS
Treasurer, I. Compton.
Attorney, H. E. Rawson
Engineer, Geo. A. Burbank.
$ Justices of the E. Franfberg,
I Peace. I. G. ShontS.
Street Commissioner. W. A. Evans.
Chief, D. Sullivan.
Roundsman, John Potter
KongreSmand, Knute Nelson.
Repræsentanter,
Stationer: No. 3. No. 1.
St. Paul 8.30 Qfin 8:20 Fm
Minneapolis 9:10 8:55
St. Cloud 11:50 11:40
Sauk Center 1:47 Fm. 1:32 Sfm
Alcxandria 3:00 3:05
Ashbv 4:09 4:18
Dalton 4:27 4:32
Fergus Falls 5:05 5:10
Carlisle 5:30 5:33
Rothsay 5:53
Notbsay 9:15 9:51
Carlisle 9:36 10:13
Fergus Fall» 9:55 10:32
Dalton 10:36 11:10
Ashbv 10:55 11:27
Alexandria 12:05 'm 12:37 Fm
Saul Center 1:32 1:47
St. Cloud 3:15 4:00
Minneapolis 5:40 6:25
St. Paul 6:15 7:00
Pelican Rapids Branch:
5 25 Sfm Fergus Fall» 9 20 Senn
615 Elisabeth 8 40
6 50 Erhart« 8 05
7 25 Peliea« Rapid» 7 30
E. H. SLarreu, F. Bau Sant,
FergnS Falls. 12te Oktob. 1886.
v e e
No. 1 Hard $0.58
No. 1 Northern 0.55
No. 2 Northern 0.50
a o u k e
Smør pr. Pd. 12i
LEg, ferske pr. Dus.
HønS pr. Pd.
Poteter, pr bu.
Løg
Huder, grønne pr. Pd.
GOLDEN EAGLE
eWE PRICE
De bedst syede Klaeder for de mind»
ste Peuge findes altid hos
Golden G»gle One Price Clotlriers.
Det største og bedst udrustede Klæde-EtabliSsement
ol4tf i Fergus Folls.
Daley & Gray.
227 Lincoln. Ave., Fergus Falls, Minn.
New York Dry Goods Store.
Kaaber, Nevmarkets og Wraps.
Harrison $ Hr»rr.
Lincoln Avenue og Mill St.. Fergus Falls.

xml | txt