OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, January 19, 1887, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1887-01-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ndkommer hver Onsdag,
Udgivet og redigeret af
A. Sole«.
Betalbart i Forstud.
Bestillinger og Betaling indsende« under
Adresse: fterguS Fall« Ugeblad,
Sergu« FallS.Mn«.
Eounty-EommiSsaererneS For«
handlinger.
Auditør Hanson kaldte Mødet til
orden Kl. 9 em Morgenen og edfæste
de de tilstedeværende Commissærer.
Knud Pederson fra Sverdrup for
3die Distr. var ikke tilstede.
Commissærernes Valgcertificater
med Paategning om, at Eden var af
lagt,blev bogførte hos Clerk of Court,
hvorefter County-Boardet begyndte
sin Gjerning.
Clerken oplyste, at det første, som
forelaa, var at vælge en Formand for
dette Aar, Dg O. C. Chase blev
valgt.
Kowalfli og SaunderS blev ud
nævnte somKomite til at besørgeKon
Lorrum i Courthufet for Skiftedom
meren og rapportere under dette Mø
de.
Boardet godkjendte de tilveiebragte
Bonds for følgende Embedsmænd,fom
blev valgte i November:
OScar Hanson, Auditør $10,000
G. A. Lindquist, Kasserer 100,000
A. Brandenburg, Sheriff 5,000
C. E. Chapman,Skiftedommer 1,000
R. H. Marden.Court-Com. 2,000
C. W. Bedford, Coroner 500
D. G. Keeses Bond som Landmaa
ler, $500, blev opbevaret hos Kasse,
reren.
En Ansøgning fra Bosiddere iBluff
ton om Bidrag til Bygning af en Bro
nver Leaf River blev lagt over til
Julimødet.
Et Opgjør over modtagne Sports
ler i Register of Deeds Kontor for
1886 blev modtaget og bogført. De
modtagne Sportler udgjorde tilsam
men $5,851.15.
Lignende Opgjør fra Clerk ofCourt
viste for dette Kontors vedkommende,
atSportlerne havde været $4,005.40.
I
Sheriffens Kontor havde Sport
lerne været $2,910.63 og Kost til
Fanger $554,98, tilsammen $3,465.=
61.
Der blev bevilget $19.50 af Reve
nuefondet til Klæder for John Lid
berg, der fra dette County et sendt til
Statens Døvstummeinstitut.
Det besluttedes at sende to „halvt
forældreløse" og med Forstandsevner
daarligt udrustede Børn, Alla May
Floyd og Amanda Floyd, der forfør
ges af Countiet, til Daareanstalten i
Faribault paa saadanne Betingelser,
som Anstalten maatte bestemme.
Et Kopi af Grand-Juryens Rap
port fra Retsterminen i November
blev modtaget og bogført.
Det blev besluttet at paalægge
County-Auditøren at gjøre Forbere»
deiser til at offentliggjøre Opgjør
over CountietS financielle Stilling for
det forløbne Aar, saaledeS som be
stemt ved Lov. Samme at blivk^ of
fentliggjort i de Blade, som anti
Boardet bestemmer.
Sto. 869.
1
Følgende Skoleansøgninger blev
modtagne, og Bekjendtgjørelser blev
beordret opslagne om Behandling ved
næste Møde:
£. O. Sletvold, Elizabeth, om at
blive overflyttet fra Distrikt 125 til
37.
John Peterson, St. Olaf, om at
blive overflyttet fra 42 til 114.
Henry GaSperS og S. Miller om
Forandring af Grændferne for Distr.
130 og 13.
Skoleanføgning fra HeinrichSchroe
der fra Perham om at blive overført
fra Distr. 32 til 128, modtaget 20
Juli 1886, blev paa Ansøgerens An
modning tilbageleveret.
tien Beianføgning fra H. G. Page
og 29 andre med Anmodning om Vei
fra Bygrændsen øst gjennem Towne
ne Buse, Fergus Falls, Dane Prai
rie og Aurdal til Wall Lake blev op
læst og modtaget. Commissær Chase
blev udnævnt til at møde paa Beili
nien den
10de Marts Kl.lOFormiddag
foråt besigtige den foreslaaede Vei.
Det var nu Middag.
Kl. 1.30 blev atter Forhandlinger«
ne fortsatte med de samme Medlem
mer nærværende.
Det blev besluttet at onmode de for
fljellige engelske Blade i Countiet om
at indlevere forseglede Anbud paa at
trykke og offentliggjøre County-Boar
dets Forhandlinger for dette Aar.
Anbudene skulde aabneS den 6te Jan
Kl. 10.
Ligcsaa angaaende Trykning og
Offentliggjørelse af financial state
ment.
SpsrgSmaalet om Trykning af ben
belinquente Skatteliste for 1885 blev
forebragt, men efter Raadførfel med
Countyadvokaten fandt man, at Be
stemmelsen herom under Januarmødet
ifjor var „ud af Orden", hvorfor
Chase kaldte Commissær Jung til
Formandsstolen og foreslog at tilba
gekalde Beslutningen fra ifjor desan
ganende. Forslaget gik igjennein.
Chase indtog atter Formandsstolen,
og nu besluttedes at indbyde til An
bud paa Trykningen af nævnte Skat
telifte ligedan som ved de andre Tryk
ningsarbrider nævnt.
En Skoleanføgning fra I. C.
Coulter og andre fra New Aork Mills
med Anmodning om Forandring af
Grændfer af Distrikterne 105 og 110,
modtaget ved sidste Novembermøde,
da Noticer blev beordret opslagne,
blev nu behandlet for anden Gang.
Paa Anbefaling af County Superin
tendenten blev Ansøgningen indrdm*
met saaledes som ansøgt.
En Ansøgning fro Frank A. Larsen
i Amor blev ligeledes behandlet fot
anden Gang, og der indrømmedes ham
ifølge denne at blive overført fra Dist.
22 til 69.
Ligefaa blev B. C.- Barrett fra
Bluffton overflyttet fra 97 til 62 un
der samme Omstændigheder.
Fremdeles G. H. O bert i Star
Lake sta Dist. 144 til 129.
En Skoleanføgning fra R. E. Pat
terfon og andre med Anmodning om
Dannelse as et nyt Distrikt as følgen
de Territorium: Nordre Halvdel af
Sektion 2 fra Distrikt 138, Sektion
9 og 10 fra Distrikt 79 og følgende
Territorium, fom ikke er organiseret:
Sektionerne 3,4 og 5 i Town 136,
Range 42, og de ikke organiserede
Sektioner 33, 34,35 og 36, Town
137, Range 42, hvilken var modtaget
ved sidste Novembermøde, da Opslag
af Bekjendtgjørelser blev beordrede,
blev mt behandlet for anden Gang.
Superintendenten anbefalede Dannel
sen af et nyt Distrikt af det beskrevne
Strøg med Undtagelse as Sektionerne
9 og 10 i Town 136 og Range 42.
Ansøgningen blev indrømmet som an
befalet, og der blev udstedt Ordre til
Dannelsen af Distrikt No. 210.
Ifølge tidligere Ansøgning fra I.
I. Moak og andre blev dannet ct nyt
Skoledistrikt af nordvestre Kvart af
Town 136, Range 37, før tilhørende
Distrikt 186. Det nye Distrikt fik
Numer 211.
En Ansøgning fra C. R. Thornton
og andre om et nyt Skoledistrikt be
ftaaende af søndre Halvdel as Sektio
nerne 29 og 30 og hele Sektion 31 og
32 i Town 133, Range 37, og hele
Sektion 5,6 og 7 i Town 132, Ran
ge 37, Landet i Town 133, Range 37,
at blive afffaaret fra Distrikt 113, og
Sektion 7, Town 132, Range 37, at
blive afffaaret fra Distrikt 27 blev
behandlet for anden Gang, og paa
Anbefaling fra Superintendenten blev
der givet Ordre til Dannelse af Dist.
212.
Ansøgning fra Mather Geiser og
andre om et nyt Distrikt af Sektioner
ne 1, 2, 3, 4, 9, 10,11, 12,13,14,
15 og 16, Town 136, Range 38, før
tilhørende Distr. 184, blev behandlet
sot anden Gang, og paa Snperinten
dentens Anbefaling blev Ansøgningen
indrømmet, og Ordre udstedt til Dan
nelsen af Distrikt 213.
Mødet hævet til næste Dag.
Den 5te. Jan. Kl. 9 fortsattes For
handlingerne. Knud Pederson fra
ftie Distrikt var nu tilstede og aflagde
den ved Loven forefkrevnc Embedsed.
Hans Valgcertificat med Paategning
om, at Eden var aflagt, blev bogført
hos Clerk of Court, og Commissær
Pederson indtog fit Sæde.
Fuldt Countyboard tilstede.
Beslutningen om at aabne Anbudene
for Trykning den 6te Jan. blev en
stemmig tilbagekaldt og forandret
derhen, at de aabneS Kl. 2 den 5te.
En Rapport fra Revisionsboardet
(Board of Audit) angaaende Under
søgelse af Kassererens Regnskaber den
Ilte Decb. sidstleden blev oplæst, mod
taget og bogført.
Oliver Olsens Bond for $500 fom
Clerk hoS Skiftedommeren blev frem
lagt og godtkjendt famt bogført hos
Register of Deeds.
County-KaSfereren blev bemyndi
get til at sende en Mand fotat modta
ge Skat for 1886 til Østsiden af Coun
tiet famt til Pelican Rapids. HanS
Regning for Udgifter forbundne her
med bliver et forelægge Countyboar
det.
Janledning en Sag mellm O. H.
Hagenes og Bertha K. Olsen angaa
ende OpfoSstringSbidrag blev vedta»
get en Resolution, hvotved Forlig
mellem nævnte Personet bliver god
kjendt, idet Bertha Olsen, Martin
Moen og T. ft. Moen har forbundet
sig til at fritage Countiet for Udlæg
Barnet vedkommende.
I
en lignende Sag mellem Ole Hel«
gefon og Johanna M. Wiglo blev
ligeledes vedtaget en Resolution, hvor
ved indbyrdes Forlig blev godkjendt,
og Ole Helgeson fritaget for andet
Ansvar end hvad Forliget bestemmer,
idet Ole Helgeson og Reier Helgefon
indestaar for, at Countiet fritages for
Udlæg Barnet, vedkommende.
Forstjellige Regninger, som senere
anføres, blev behandlede om Formid
dagen.
Forhandlingerne afbrødes til efter
Middag.
Kl. 1:30 var alle Medlemmer til
stede. Tiden indtil Kl. 2 benyttedes
til at behandle Regninger.
Klokken 2 var den bestemte Tid for
Aabning af Anbudene for Trykning,
og følgende Anbud uåbnedes:
Fergus Falls Printing og Publish
ing Company tilbød at offentliggjør
re County-Boardets Forhandlinger i
den ugentligt „Journal" for 75c pr.
Folio.
Samme Kompagni tilbød at offent
liggjøre i samme Blad det financielle
..Statement" for 1886 for 75c pr.
Folio første Gang og 35c pr. Folio
for hver Gang fettere jamt at forsyne
„Fergus Falls Ugeblad", „Ottertail
County Farmer", „Pérham Bulletin"
og „Battle Lake Review" med Sup
plement af samme „Statement".
Trykning af Listen over resterende
Sknt for 1885 tilbød famine Kom
pagni at trykke i den ugentlige „Jour
nal" for 12c for hver Beskrivelse og
desuden at forsyne de ovenfor nævnte
Blade i Countiet med Supplement af
samme Liste.
Da der ikke var andre, som havde
indleveret Anbud, blev Anbudene
modtaget, og den ugentlige „Journal"
blev erklæret at være det offentlige
Blad i Countiet dette Aar.
Det blev bestemt, at nævnte Kom
pagni stal give Bond for $3,000 til
Betryggelse for, at Trykningen bliver
udført med Troflab.
En Skoleanføgning fra Lars A.
Berge og andre angaaende Oprettelse
af ct nyt Skoledistrikt blev behandlet
for anden Gang. Distriktet ønfledes
dannet af følgende Territorium: Den
Del af Sektionerne 4 og 9, fom ligger
paa Vestsiden af Wall Lake det hele
af Sektionerne 5,8 og 17, og saa iye
get af Sektion 16, „fom ikke er i no
get Distrikt", i Town 132, Range 42.
Det nævnte Distrikt med Undtagelse
af Sektion 16 tages fra Distrikt 28.
Modforestillingerne mod Deling af
Distrikt 28 blev oplæst og overvejede.
Connty-Superintendenten anbefalede
Delingen med følgende Forandringer:
Den nordvestre Kvart af Sektion 17
tages ikke med i det nye Distrikt.
Derimod medtages de Dele af Sekti
onerne 4 og 9, som ligger østenfor
Wall Lake. Med disse Forandringer
indrømmedes Ansøgningen, og der
blev givet Ordre til Dannelsen af Di
strikt No. 214.
Resten af Dagen gik med til at be
handle Regninger. (Fortsættes.)
Varsko tit de interesserede i Far»
mer»Elevatoren i Fer
gus Falls.
Et saadant burde ikke være nødven
digt, men det er alligevel.
Den nævnte Elevator er vistnok den
største i sit Slags i en vid Omkreds.
Den er, saavidt os bekjendt, den før
ste, font blev bygget her i Countiet og
paa lang Afstand udenom. Over 200
Perfoner har Aktier i den, og omkring
100 flere har tegnet sig for Aktier uden
at betale.
Vi var som sagt de første, fom fatte
afsted med et sligt Foretagende, og
det var derfor i en vis Forstand et
Prøvestykke. Vi havde ingens Erfa
ring at bygge paa, og dertil kom, at
det vat noget sent for det Aars Høst.
Man vat lidt nervøs, og der blev
handlet fort.
SaaledeS gik det til, at denne In
stitution kom istand, før de nødvendige
Midler vat indkomne. Det vat vist
nok subskriberede men ikke indbetalte.
Nu stod Varehuset der. Det var
sin Funktion upaaklagelig tro, thi
Prisen holdtes nogenlunde oppe. De
to AarS Hvedeavling, fom Farmerne
i Nabolaget sidst har havt, har for
dem vist sig at være værd mangfoldi
ge Tusen Dollars mere, end om Va
rehuset ikke havde været bygget.
Men hvad er det saa iveien?
Jo, Egennytten har for det
første i disse to Aat siddet og gjort
Overflag, og Beregningen er blevet
derefter.
Den Del af vore Farmere, fom ikke
betalte strax, vår fule nok til at indse,
at siden Barehuset nu engang var
der, havde de Nytten alligevel, om de
ikke betalte. Det vat i, saa Maade
ingen Forskjel paa den, som havde be
talt for 10 Aktier, for 1 Aktie etter
ingen Aktie. Derfor lod de vare at
betale.
Dernæst har alle Farmere taget
altfor liden Interesse i det hele Stel.
De tommer ikke engang til Møderne
Der er mange Byfolk blandt Aktieei
erne, men de fleste er dog Farmere,
og af de 200, fom har betalt de an
dre flal vi ikke tale om er da
mindst over Halvparten Farmere, men
felt) til AarSmøderne mødet kun nogle
faa frem, endda man kan fe dem
i
Byen
jamme Dag.
Byfolket et naturligvis ikke meget
interesseret i Sagen. De har skjen
ket sine Penge blot forat støtte Far
nierne i en god Sag. De venter ikke
at faa sine Penge tilbage, venter ingen
direkte Fordel deraf. Alligevel væl
ger Farmerne Præsident, Sekretær og
Kasseret blandt Byfolket.
Kan Farmerne vente, at det kan
gaa? De lægger hele sin Sag i uin
tereSferede Mænds Hænder og ven
ter. at disse flal sætte Ryggen imod og
trække det Mafliiteri, som de ikke en
gang selv vil olie. Der er nogle Und
tagelser, men de er meget faa.
Men nu. Godtfolk Farmere, nu er
ogfaa Legen ude. De faa, fom h»r
kautioneret for Gjælden paa Barehu
fet og har Pant i det, vil ikke staaLast
og Brast for det længere.
Fire af Foreningens Direktører,
(og det var kun en Farmer blandt
dem, de andre var Byfolk) holdt sidste
Lørdag et Direktørmøde, og der var
det paa et hængende Haar nær blevet
bestemt at fælge Varehuset, og
I flul-
de ikke have vist et Ord om det, før det
havde været for sent, om ikke nogle af
dem havde været istand til at modstaa
det Pres, som andre øvede.
Det er ingen Mangel paa Kjøbete.
og det er en let Sag at faa folgt og
komme vel ud af det. Hver Cent af
Gjald vil blive betalt, og der vil an
tagelig blive noget tilovers. Men
SpørgSmaalet et nu: Er
I tjent
med, at det bliver folgt? Hat
I
glemt den „Fix", hvori I nys var
itedt£ Naar
I
faar høre, hvem Kjø
lerne er, saa kanske
I
kommer til Be
indelse. Det et Møllerne her i By
en, de samme Møller, som har er
kjendt, at Farmerelevatoren har væ
ret dem ett Torn i Oiet i disse to Aar!
Dem er det!
Mett lad os ikke se skjævt til Møl
lerne derfor. Møllerne er all right
og leoer op til fine Interesser, men
det gjør ikke vi. Dette er Forskjellen.
Der kunde være en hel Del mere at
lige i denne Sag og en hel Del mere
at meddele Foreningen vedkommende,
men det faar bero for denne Gang.
Ugeblodet som Farmerorgan har fun
det det at være sin Pligt at give et
sidste Varsko, og nu er det gjort.
Vil Farmerne flippe Taget nu og lade
in Eiendom og sine „Chances" gaa
over til mere smarte og dygtige For
retningsfolk for igjen at blive Vilkaat
ligheden prisgiven godt og vel,
der gives ikke den Magt, der kan for
hindre det.
Det er en anerkjendt Sanhed, at
Tal lyver ikke. Hvis man derfor
med Tal kan bevise, at de nye Coun
tiet, som der nu Har været Tale om,
ikke kan staa sig som selvstændige
Countiet, saa er troligtvis Projektet
om Countydelingen dermed tilintet
gjort.
„Fergus Falls Journal" har taget
fig for at paavise, at det paatænkte
Perham County, som vel er mest inde
for Delingen, er det fattigste af dem
alle. Bladet opfører i en Tabel,
hvormeget hvert Town i Countiet er
værdsat for ved Skatteligningen og
finder, at det paatænkte Fergus Falls
County med 20 Towns og Byen Fer
gus Falls er værdsat til $3,660,315,
og at dette County for 1886 betaler
$35,871.09 i Skat.
Perham County med 14 Towns og
Perham og New Iork er værdsat for
Z~72,203 og betaler $8,547.59 i
Skat.
Henning County med 16 TownS er
værdsat for $1,069,177 og betaler
$10,477.93 i Skat.
Fordelingen af Towns paa hvert
County faaledeå fom ovenfor angivet
flal være den fra Perham paatænkte.
Efter at have paavist, hvad hvert
Town var værdsat for ved sidste Lig
ning.og derefter hvad hvert nytCoun
ty er værdsat for, og hvad de betaler
i Skat, siger Bladet:
Fra ovenftaaende Tabeller vit det
seeS, Hvormeget Hvert af de foreflaae
fce nye Countiet Har ydet til at bestri
de CountietS Udgifter gjennem Staret.
Det Beløb, font Perham County Har
betalt, vil ikke forflaa, mod hvad det
felv Har trukket ud. Ikke Heller vil
det Beløb, fom Henning og Pelican
Rapids Countiet Hat betalt, forflaa
til at gjøre en Begyndelse med eget
Styre for ikke at sige noget om de sto
re Udgifter, fom er forbundne med at
faa det. Byen Fergus Falls olene
betaler mere Skat end noget af de
paatenkte nye Countiet og betaler
næsten to Gange saa meget som det
foreslaaede Petham County. Naar
Skatyderne betænker, hvad Divisioni
sterne prøvet at lægge paa dem,et det
intet Under, at de et imod det.
Vil man forsvare Kvindens Stem
meret af den Grund, at Kvinden bør
have samme Ret som Manden og i
ingen Henseende staa tilbage'for Ham,
da bør man ogfaa medgive, at Kvinden
naturligvis ikke heller bør fritages for
Forpligtelser, fordi Hun et en Kvinde
Fergus Falls, Minn., Onsdag isde Januar »887. 6te A arg.
og ikke en Mand. Thi det vilde blive
en altfor ensidig Argumentation at
fremhæve Kvindens fuldkomne Lig
hed med Manden, naar det gjælder
Rettigheden, men derimod hendes store
Ulighed, naar det gjælder Forpligte!
ser. Vil Kvinden være med i at stem
me om, hvorvidt vi skal have Krig eller
ikke, da lad hende ogsaa bære forplig
tet til i Lighed med Manden at tage
sin Musket paa Skuldre« og forsvare
Landet. De kan gjerne faa Lov til at
Danne fine egne Regimenter og Satta
Itoner under sine Kapteinindet,Oberst
inder, Generalinder, men de skal være
med ialsald, naar det gjælder at for
svare Landet, ligcsaa vel som naar det
gjælder at styre det. Men vi er lidt
bange for, at det vil gaa galt med
disse Kvinderegimenter. Kanfle de
selv vilde finde ud, at de kan tjene
Landet bedst ved at være huSlige og
lade Manden styre Landet.
Det faldt os ind at gjøre disse Be
mærkninger, da vi læste, at visse
Womans Rights Advokater proteste
rer høitidelig mod, at Mordersken
Mrs. Druse i New Bork stal hæn
ges, tænk! en Kvinde flal hænges!!
Ja, men en Kvinde, som paatager fig
at myrde sit Medmenneske, har ligesaa
god Aet til at blive Hængt, som en
Mand har det, naar han gjør en Mor
der af sig. (Nordvesten.)
Som vi engang tidligere har nævnt,
er Mr. John B. Hompe fra Deer
Creek i New Iork ivinter. I
„Oswe
go Times", fom omtaler et „Grand
Army"-Møde, der forleden Holdes i
5u(ton, en liden By, der ligger fent
Mil fra Mr. Hvmpes gamle Hjem,
finder vi ogsaa Mr. Hompe nævnt og
gjengiver nedenfor følgende:
„Taler blev Holdt af Revs. Chafe,
Olinftead og Fader Early. Comra
des Warner og I. B. Hompe fra
Minnesota, tidligere fra dette County,
talte ogsaa. Mr. Hompe var as 47de
Regiment, saa tappert et Regiment,
som nogensinde bar et Flag in tlie
grand old army of Potomac. I
hvert eneste Slag fra Wittiamsburgh
til Appoinatox bar be sin Andel med
LE re. Mr. Hompe, fom dengang
blot var sexten Aar, var aldrig borte
fra sin Post og blev forfremmet paa
Grund af sin Tapperhed og fine Egen
flaber fom Soldat. Efter Krigen var
han i sit Hjem i Hanibal agtet font en
retskaffen og Hæderlig Borger."
Da vi erfarer, at det fortælles,
at vi har nægtet Pastor Fosmark og
hans Venner at optage noget til hans
Forfvar, ianledning hvad fom har
været fagt om Ham i Ugebladet, famt
at Pastor FoSinark selv ogsaa er ble
ven forledet til at sige saaledes, fin
der vi at flyide os felv at oplyse, at vi
ikke er bleven anmodet om at optage
nogen Ting i Hans Favør.
Fremdeles flal vi oplyse, at vi ikke
for nærværende, og fom Sagen nu
staar, ønsker at optage mere fra den
anden Kant. Indsendelser imod Pa
stor Fosmark holder nemlig endnu
paa at komme. Saaledes fik vi to
Stykker sidste Uge, men vi Har Hidtil
været istand til at fraraade vedkom
mende at offentliggjøre dem.
En uforholdsmæssig stor Del af
Bladet optages denne Gang af offent
lige Sager, men dette kan ikke forhin
dreS. Det er det fornemste for en
stor Del af Læferne.
County CommissærerneS Forhand
linger har vi forkortet en Hel Del ved
at udelade Resolutioner osv., men
Indholdet af alle Beslutninger ogRe
solutioner er dog gjengivet. Endel
maa ligge over til naste Uge.
Vi erfarer, at man ved et Diskus
sionsmøde hos H. Back i Norwegian
Grove sidste Uge fom til det Resultat,
at Kvinden ikke bør have Stemme
ret.
Det kan gjerne være, at det ikke har
saadait gruelig Hast med det. Der
burde ingen have Stemmeret, før Han
er sig bevidst, hvad han gjør. Naar
matt er kommen faa langt,at man ved
det, burde der ikke er tigere være nogen
Hindringer iveien.
Forflaget om at udnævne de treRe
dakiørcr L. Ombotn fra Glyndon, E.
E. Adams fra Fergus Falls og H.G.
Jves fra St. Hilaire gik ikke igjen
ttem i Stats-Senatet igaar. Ingen
Nordre-Minnefota Redaktør behøver
at melde sig, men disse fra Syd kan
blive udnævnte, felv om de ikke føger
noget. Moorhead News.
Efter Iste Januar.
Bi Holder Auktion Hver Mandag,
Onsdag og Lørdag. Varer vil blive
folgt ved privat Salg til den famine
Pris, fom de fælges for ved Auktion.
Vi Har netop modtaget en stor Del
Klædet og andre Herte-Artikler. De
vil fom før blive folgt enten ved Auk
tion eller privat Salg.
Den gamle C. O. D.-Buttk.
DG Bros.
Tit vvre mange skandinaviske Venner og Kunder!
Desky Brothers har idag
noget at sige jer, som er as
stor Betydning for eder se!v.
Det erenvelbeksendt Saa
at vi har det bedste og største
Udvalg i dette County as
Kllrder» Skindpeltse, Over
frakker, Handsker, Vanter osv.
Og en anden velbekjendt Sandhed er, at
I
altid kan faa
mere Varer for eders Penge hos os end noget andet Sted.
Vi scelger ingen gamle elendige Varer for nye, og hvor
billige andre end vil tilbyde jer saadanne, vil vi alligevel fælge
friske, nye og moderne Varer billigere.
Vcer forsigtig og lad jer ikke fange af nye Plattenslagere
med et Lager af gamle] forlagte Klceder.
vore Priser og seet vort Lager
Kjch ikke en Dollars Værdi af Varer, før
I
har erholdt
Li vil undersælge enhver
her i Countiet.
Wrbödigjt,
Desky Brothers,
Kast ikke bort Pengene.
Faa hvad de er vcrrd. Man for
søgte at tvinge Kjøberne til at betale
$20 for Ting,som de kan faa for $10,
men det gik ikke. Vi fortsætter end
nu med at sælge ved Auktion og pri
vat Salg. I. P. Schmitz, Auktion og
Commission.
Tilsalgs eller tilleie.
Union Hotel i Ava, Minn. Til
Hotellet hører suldstrndigt Møble
ment. Bygningen er 3 Etager Høi og
60 Fod lang. Fremdeles tilhører Lei
ligheden Stald med stort Høloft og
Rum for 60 Heste,samt flydende Brønd
(flowing well). Ada har lOOOJndb.
og er Countysæde i Norman County,
og da Befolkningen væsentlig er norsk,
er her god Anledning for en Standi*
nav, som liker Hotelforretning.
Nærmere Underretning kan erhol
des ved at henvende sig muntlig eller
skriftlig til
Den direkte Linie mellem
SAINT PAUL,
MINNEAPOLIS
DULUTH
og
alle Punkter
i
Minnesota. Dakota, Montana,
Idaho, Washington Territory,
Oregon,
Britisk Columbia, Puget Sound og
Alaska.
Daglige Expresstog,der fører Pull
man Palads-Sovevogne og elegante
Spisevogne.
Ingen Ombytning af Bogne mel
lem St. Paul og Portland for
nogen Klasse.
Emigrant Sleepers sri.
Den eneste direkte Linie til
Aellow Stone Park!
Nærmere Underretning angaaende
Tid, Taxter osv. ved
Chas. S. Fee,
General Passager Agent. St. Paul, Minn.
Dr. N. M. Irgneltø.
Anden Etage. Geo. Mile» Apothek.
Bil følge naar tilkaldt,
Dag eller Nat.
Den store Gjennemgang til Nord
vesten,
St. Pan, Minneapolis og
Manitoba Jernbane,
med sine
1500 Mil Jernvei
er den eneste Linie gjennem
Minnesotas a k Region
Den store Red River Valley-Have
til alle vigtige Punkter i
Red River Dalen,
Nordre Minnesota,
Nordre Dakota.
Time-Tabel.
Fra St. Paul.
Til St. Paul.
No. 2. No. 4.
(CljiiÉs 3. MW,
Fergus Falls, Minnesota.
(Office i Court-Huset).
Local- Agent for Salget af
Rail-Noad-Land i Countierne
Ottertail, Grant, Wilkin og
Elav. Karter og Beskrivelser sen
des frit paa Forlangende. Breve
besvares
i det engelske og norfleSprog.
apistf. L. A. Levorsen, Clerk.
letter.
AY.,
O Dnrke,
Skandinavisk 8 røter,
Speciel Dpmarflom^tt skjcrnkeS,,Eol»
lection#*.
Salger
Dam 'vil»
Veksler
og tegner
AS'nra»c«
V. G. Eaagttt,
Battle Lake, Minn.,
af alle Slags. Forskjellige Slags Vogne.
Arbeidsvogne og Buggier, flere Slags Ploge,
deriblandt Sulky-Ploge Slaattemaskiner.
vesteriver, reapers Selvbindere osv.
Kasserer.
Den störste Nationalbank i nordre Minn.
Kapital $70,000
Overstud 35,000
Almindl. Bankforretning udsöreS. jllS
K. O gofottøoit,
Ashby,
Sälger Vexler paa alle större Byer i
Europa.
Agent for over lyve Dampskibslinier.
Doktorerne
McLean fit Duncan,
Läger og Ehirurger (nylig ansatte
Monireil Hospital).
ved
Kontor over
Oliver Olsen,
Sælger Billetter
til og fea Europa
med alle Linier.
bi7tf Cityer Cfcn.
Nlttumger
anbefaler sin Forsyning as Lomme-og
Vcrguhre af forstjellige Slags samt
en pen Samling Guld-og Sølvsager,
Solvplet og lignende. Pudsning og
Reparation af Uhre udføres godt og
billigt. Symastiner forefindes.
2inj30
Zogbiniter H. Ekeberg,
anbefaler sig
for alt Faget tilhörende.
Värksled i fin Bolig n-er Manitobabanent
Passagcr-Depot. 7
W Slagterbutik.
Den har ikke stnKige.
American No. 1 Symaskine er fuld
kommen, stærk og simpel, er letgaa
ende, er let at forstaa og har den bedste
Skyttel i Verden.
Den er nylig bleven forbedret, har
aldeles nyt Træværk og har the
great tensiom liberator device.
Ingen anden Maskine har denne Del.
Er den bedste Mafline, som Farmeren
kan kjøbe, da den aldrig kommer ud
af Orden. Den vil vare i femten
Aar og er garanteret for fem Aar.
SælgeS ved

Fergus Falls MgeblkS
Rentot: Hj»raetafLtlmarck Av. Mll-St.
Fergus Falls, Minn.
AbomemvltS-BUkgar:
I
Exemplar 1
Aar 91.50.
1 i $0.75.
County-Commissærerne i Ottertail
County begyndte sit Januar-Møde
den 4de ds.
Tilstede var: Peter Jung fraPer
ham sør 1ste Distrikt, August Kowal
fli fra Erhard for 2det Distrikt,Frank
SaunderS fra Parkers Prairie for
4de Dist. og O. C. Chase fra Fergus
Falls for 5te Distrikt.
Nævnte Bonds blev bogførte hos
Register of Deeds.
C. L. Lewis' Bond som County
advokat, $1000, og Geo. W. Boying
ton? fom Register of Deeds, $5000,
blev ogsaa godkjendte og opbevarede
hos Clerk of Cvurt.
Pelican Rapids County med 12
Towns og Byen Pelican Rapids
er værdsat for $978,936 og betaler
for 1886 $9,593.57 i Skat.
I. P. iZchmitz,
Auktion og Commission.
The People's Square Dealing Clothiers.
122 Lincoln Avenue 122.
John Christenson,
Ada, Minn.
Northern Pacific
Jernbane.
Stationer: No. 3. No. 1.
St. Paul 8,30 6fm. 8:20 Fni.
Minneapolis 9:10 8:55
St. Cloud 11:50 11:40
Sauk Center 1:47 Fm. 1:32 Efm.
Alexandria 3:00 3:05
Asbby 4:09 4:13
Dalton 4:27 4:32
Fergus FallS 5:05 5:10
Carlisle 5:30 5:33
.liothsay 5:53 5:56
öarnesvllle 6:30 6:35
LarneSville 8:40 Fm 9:50 5fm
Rotbsay 9:15 9:51
Carlisle 9:36 10:13
vei'guS FallS 9:55 10:32
Lalron 10:36 11:10
.'lshbv 10:55 11:27
Alexandria 12:05 Efm 12:37 Fm
Zaitt Center 1:32 1:47
Cloud 3:15 4:00
Minneapolis 5:40 6:25
Zt. Paul 6:15 7:00
Pelican Rapids Branch:
8:20 Fm for—St Paul—ank 6:15 Ef
8:55 Minneaplis 5:40
5 25 Efm Fergus FallS 9 20 Form
6 15 Elisabeth 8 40
6 50 ErhartS 8 05
7 25 Peliean Rapids 7 30
E. H. Warren, F. Van Sant,
Gen. Passgr. Agent, Lokal Agent.
St. Paul.
Entered at the post office at
Fergus Falls us second class mail
mattor.
Fergus Falls Ugeblad,
The only Norwegian newspapei
in northwestern Minnesota.
A. SOLEM,Proprietor.
Advertising rates on application.
Office 204£ Bismarck
Fergus Falls, Minn.
udlaaner Penge paa fast Eiendom til 10 Pro»
cent uden Commission.
31 ly Lincoln Avenue. Fergus i^allS.
handler med
H.G.Page, J- H. Alle»,
Präsident. ViccprSfident.
I. D. Boyd,
Zergns Falls National Bank
Fergus Falls.
Dr. T. Wilson.
Over Week & WcfsbergS Butik.
Fergus Falls. s3tf
5ity Drug Store, Fergus Falls,
Minn,
M-rrk: Speciel Opmärksomhed
skjänke»
Oie- og Lrensvgdomme. jll4 v
Fergus Falls, Minn..
Bismarck Av..
Bismarck Av.
Theo. Johnson.
L. H. Johnson.
John Holms Boghandel, Lincoln Ave.
AMERICAN SEWING MASHINE CO.
mt)5
ADVERTISERS
can learn the exact cost
of any proposed line o)
advertising in American
papers by addressing
Geo. P. Rowell & Co.,
Newspaper Advertising Bureau,
lO Spruce St., New York.
I tend lOots. for lOO-Page Pamphlet

xml | txt