OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, January 04, 1888, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-01-04/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

2S*
A
v
z
——11
Det forekommer os at være meget
urimeligt, at vore Brandmandflaber
ingen Godtgjørelse flal have for sin
Tjeneste under Jldebrandstilsælde.
Der er ganfle vist ingen Tjeneste, som
er fa« ubehagelig og saa farefuld, og
vi kunde gjerne for mange Tilfælde
sige saa vigtig som den. Brandfolkene
udfører, og dog faar de flet ingenting
for den uden TEren. Og med ZEren
er det nu ogsaa saa som saa. Det er
ialfald flig, at Størsteparten af os sy
nes, vi kan undvære den.
Hvis det var saadan, at der opstod
Ildebrand kun naar Folk var i Virk
somhed og i Klæderne, altsaa om Da
gen, og at det traf til at blive i godt
Veir, naar alle har Lyst til at gaa ud
forat spadsere, ride og kjøre, da kunde
det endda gaa an. Det kunde være
nok saa interessant at vise sig for
Publikum i smukke Uniformer haand
terende lakrede Vogne og stinnende
Dampmafliner kjørende i Gallop efter
den ud-af-Beien-varflende Gongong.
Men desværre liker ikke Ulykken et
sligt smilende paa Gaden værende
Publikum. Den liker helst at optræ
de alene paa Scenen. Ben liker helst
det Tidspukt, da Natten er som mør
fest, og Husfaderen, den flittige saa
velsom den dovne, har forsigtig lukket
og tættet igjen alle Luger og trukket
alle Tæpper opover Prene. Da, og
helst da, begynder Ulykken sit Spil.
Brandmandskaberne ved dette. Den
bitre Erfaring maa have lært dem
det. De kan vel heller aldrig sove
som andre Folk, men prikker Øret op,
saa de kan høre det sørste Barsel, og
de tørner ud, som om de sad fast i
Klokkestrengen. Det er det samme,
hvor koldt det er. De maa ud. Sam
fundsaanden i dem og ZEren byder
det. Dagen efter flal jo det store
Publikum enten berømme dem eller
fordømme dem. Oz saa optager de
Kampen, som var det for bare Livet.
Ko.ane lige ud af den varme Seng
bliver di staaende paa Brandstedet
tildels i en Kulde, hvori Bandet
størkner som ligesaameget smeltet
Talg, og tildels i en Hede, hvor man
er nær ved at blive stegt. Man har
frivilligt og dog nødtvungent maafle
med Fare for eget Liv og Heldred
stillet sig paa Post forat bevare Na
boens eller Byens Eiendom og na
turligvis ogsaa hans Liv, om det
maatte være i Fare.
Dette er Brandmandskabets Lod.
Bel neppe nogen Gang imdgaar
det enkelte Medlem at faa sine Klæ
der ødelagte under Ildebrand. Dette
er det første direkte Tab. Heldig er
vedkommende, om det er det eneste.
Men hvis det træffer faa, at vedkom
mende er anden Mands Tjener, faa
gaar han dernæst glip af sin Løn for
den Tid, som han maa forsømme paa
grund af Brandtjenesten. Men hvor
slemt alt dette endnu er, staar maafle
det værste tilbage, nemlig at Helbre
den ved et saadant Tilfælde ofte har
faaet et saadant Knæk, at det aldrig
staar til at oprette.
Der er kanste knappest nogen, som
rigtig betænker, hvormeget et godt
Brandmandflab er værd, og der. hvor
det findes, burde det blive belønnet
faa nogenlunde.
Hvis ikke vore Byfædre har fljæn
ket denne Sag nogen særlig Opmærk
somhed før, burde det fle snarest mu
ligt. Bi ved meget godt, at det kan
blive lidt vanfleligt at ordne paa en
saadan Maade, at ikke Udgifterne flal
blive for store for Byen, men en ri
melig Udoet maa der da være. Der
maa gjøres nogen Forfljel i de for
skjellige Tilfælde. At Brandmand
flabet bliver udkaldt et Kvarters Tid
eller lidt mere midt paa Dagen eller
naar Anstrengelsen, Faren og Arb et
det ikke er af videre Betydning, maa
ikke sammenlignes med et Tilfælde
midt paa Natten i den haardefte
Aarstid, naar man kanske bliver staa
ende et halvt Døgn eller mere. Det
ene Tilfælde er mere' til Moro, me
dens det andet udsætter ens Liv eller
Helbred for Fare.
Der kan ikke være noget fornuftigt
Menneske i Byen, som ikke vil være
med paa en rimelig Godtgjørelse for
Brandfolkene, naar de har havt
haardt Arbeide. Vi er visselig ikke
faa svært knebne i andre og mindre
vigtige Tilfælde. Se blot paa de
Regninger, som ved hvert Council
møde forelægges vore Byfædre. Der
skal ikke være stort udrettet, før Reg
ningen er paa 2—3 Dollars. Bare en
liden Sneskavl bliver flnflet væk sra
Fortoaget, eller en Vandflange bliver
tørret, saa flal vore Bytjenere have
Extra Betaling sor det, selv om de
ellers staar og hænger paa et Hjørne
den udslagne Dag, at sige dersom Bei
ret er godt nok for dem.
Ma« burde gjøte nogen Forfljel
paa Værdien af Arbeidet og ligefaa
paa det større eller mindre Tab og
den større eller mindre Fare forbun
det dermed.' Ligefaa bør man gjøre
nogen Forfljel paa, enten Arbeidet er
udført af Byens egne lønnede Tjenere
eller af Folk, som er med om at lønne
disse Tjenere.
Der er naturligvis en hel Del
Borgere og Forretningsmænd med ved
Brandvæsenet, hvem det maafle,
aldrig vilde falde ind at fordre nogen
Godtgjørelse, men de, som vi her
nærmest har havt for Die, er fattige
Arbeidsfolk, hvem en Smule Godt»
gjørelse vilde være velkommen, og som
kun med Savn maa miste sin Dags
fortjeneste hos vedkommende Arbeids
giver og bære de øvrige med et Red
ningsarbeide forbundne Tab.
Minnesota Farmers' Live Stock
Association of Fergus Falls, er
Navnet paa den nye Forening, som vi
nævnte forleden som „et nyt Kompag
ni for Assurance af Heste og Krea
ture". Vi kjendte kun lidt til Fore
ningen, dens Sammensætning og Vir
kemaade dengang, men vi kjender den
lidt nøiere nu og tror, at det ogsaa vil
være af Interesse for de fleste af vore
Læsere, at fjende de«, ialfald dem,
som har Heste og Kreature, og vi med
deler derfor følgende.
For det første er det ikke et alminde
ligt Assuranceselstad, til hvilket man
indbetaler saa og saa stor Præmie forat
faa sine Kreature forsikrede, men det
er en Forening, hvis Medlemmer har
sluttet sig sammen om i Fællesskab at
bære hverandres Tab, i Tilfælde no
gen mister Kreature ved Sygdom
eller Ulykke. Naar nogen gaar ind i
Foreningen som Medlem, lover han
at understøtte de andre Medlemmer
for dette nævnte Øiemed, og dette Løs
te gives i Form af en Kontrakt, som
kaldes et Medlemsbevis (Cetificate of
Membership).
Foreningen er delt i tre Departe
menter,» og hvert Departement arbei
der udelukkende for sig selv og betaler
sine egne Tab.
Departement No. 1 omfatter For
sikring af Heste, Muldyr, Hingste og
Jacks. Forat blive Medlem af det
te Departement og saaledes sikre sig
Betaling for Dyr, som man har mis
tet ved Sygdom eller Ulykke, er det
nødvendigt at ansøge derom ved at
udfylde en Blanket, som Foreningen
forsyner vedkommende Ansøger med.
For at dække Udgifterne med den hele
Transaktion maa vedkommende nye
Medlem betale 1 Procent af Værdien
af de Hefte eller Muler, han forsikrer,
samt $1 for Certificated Dette sidste
fler blot en Gang, og man forbliver
da Medlem, saa længe man betaler de
for Skadeserstatning udlignede Beløb
saaledes som bestemt i Artikel n Sekti
on II i Bilovene. Intet Dyr erstat
tes med mere end $1000.
Departement No. 2 omfatter For
sikring af Kvæg af alle Slags. For
at blive Medlem af dette Departe
ment gjælder det samme som ved No.
1. Medlemsbeviset vil ikke gjælde
noget Dyr under & Maaneder og in
gen Værdi, som er større end $5000 i
en Hjord. Kvæg flal ansættes til
fuld Værdi
i Tilfælde af Tab. Med
lemmer af dette Departement kan kjø
be og sælge, just som de behager, og
Erstatningen vil gjælde de Kreatu
re, som findes paa eller ved Eiendom
men. Den, som forøger Værdien af sin
Hjord over 25 Procent, flal underrette
Foreningen derom, og et større Be
løb for eventuel Erstatning vil blive
indrømmet.
Departement No. 3 omfatter For
sikring af Faar og Svin. Reglerne i
dette er om i No 2. Grundlaget for
Erstatning er tre Fjerdedele af
den virkelige kontante Værdi i Til
fælde af Tab. Bidragene til For
dringer om Erstatning i dette Depar
tement vil blive noget større end i de
to førstnævnte Departementer, men
paa samme Tid, som de er lidt større,
er man ogsaa selv mere udsat for Tab
og vil da saa det igjen.
Foreningen vil ikke overtage nogen
Resiko for Heste, som tilhører Sete
stalde, er tilsalgs ved Hestehandlere,
transporteres paa Jernbane eller
som idethele er udsat for mere Fare
end almindelig. Noget lignende gjæl
der i de andre Departementer.
Stigen uærlige Fordringer vil blive
godtgjort. Enhver Forsigtigheds«
gel vil blive taget imöd Bedragerier,
og ethvert Forsøg paa Bedrageri vil
blive ført for Retten uden Henfyn til
de dermed forbundne Udgifter.
Under Foreningens Regler findes
blandt andet følgende Bestemmelser:
Heste as alle Slags under sem Aar og
"VT
over 6 Maaneder kan erstattes fuldt
ud men ikke med større Beløb end
$500. Me Heste over fem Aar men
ikke over tolv erstattes med tre Fjer«
dedele af deres kontante Værdi ved
Tabet, og alle Heste over tolv Aar
men under sexten vil blive erstattede
med to Trediedele af deres kontante
Værdi paa den Tid, Tabet flede.
Hvert Medlem vil blive ilignet et
Erstatningsansvar, som staar i For
hold til Værdien af de Kreature, som
hans Certisicat gjælder for.
Foreningen har sor Tiden følgende
Embedsmænd: G. W. Sheldon, Præ
sident A. B. Erikson, Sekretær
Jas. Compton, Kasserer C. C.
Houpt, Foreningens Sagfører.
Den nye Forening til gjensidig Be
flyttelse modTab ved at miste Heste og
Kvæg, nævnt paa et andet Sted i Bla
det, vil gjøre adskillig Anstrengelse
forat faa et stort Antal Medlemmer,
ester hvad vi kan sorstaa. Der er ble
ven sagt, at maafle henved 100 Agen
ter vil blive sat i Virksomhed.
Ester det Kjendflab, vi har til For
eningens nuværende Direktører, flnl
de vi tro, at ingen behøver at være
bange forat slutte sig til Foreningen
af Henfyn til Svindel. Man har her
noget lignende forn de to gjensidige
Assurance-Foreninger, vi har før her
i Conntiet, og disse har jo vist sig at
være en god Ting. Forskjellen er
blot, at de to sidste gjælder Tab ved
Ildebrand altsaa fornemmelig Huse,
medens den nye gjalder blot Buflap.
Desuden er den nye beregnet paa et
større Territorium end de to andje,
som Navnet viser.
De engelfle Aviser taler nu meget
om Hon. Knute Nelson og speknlærer
svært paa, om det er sandt, at han
ikke længere vil besatte sig med Poli
tik, naar hans Termin som Kongres
mand er ude. Der er ikke nogen norsk
Mand og knapt nok andre Amerika
nere end Præsidenten, som saaledes
har optaget dem i de sidste Uger, som
vor egen Knute.
Mr. Johannes Wist, nu i Madi
son, Wisconsin, og Kand. jur. Da
vid M. Schoyen har under Bearbei
delse en Bog om Norflerne i Ameri
ka.
Den antages at blive færdig til næ
ste Sommer eller Høst.
Paagrund af anden Bestemmelse
med Hensyn til Virksomhed ønfler jeg
paa meget rimelige Betingelser at
sælge min Farm i Dane Prairie, 3*
Mil Øst fra Fergus Falls. Man kan
henvende sig mundtlig eller flriftlig
til undertegnede Eier,
Høiflolebygningen her i Byen blev
ødelagt ved Ildebrand Torsdags
morgen. Ilden opdagedes en Stund
efter Midnat, men uagtet Brand
mandflabet ankom ganfle hurtigt, lyk
kedes det ikke at redde Bygningen.
Deaf Brandmandskabet, som ankom
først, meddeler, at det tun brændte
lidt i det ene Hjørne i første Etage, da
de ankom, men alle Døre var stengte,
og de kunde ikke komme ind. Ilden
spredte sig da hurtigt over hele Byg
ningen, saa det var omtrent ugjørligt
at tomme ind. Derved besværlig
gjordes Slukningsarbeidet
i den Grad,
at det blev saa godt som unyttigt.
Bygningen var af Sten, og Band
ftraalerne font til at spille paa maa og
saa ind gjennern Vinduerne, hvor det
futtde træffe.
Bygningen blev opført for 5 Aar
siden og fostede dengang $26,000, men
der er siden festet paa den faa meget,
at den vistnot mindst foster $30,000.
Hvormeget Inventariet Ittrtde være
værd ved vi ikte saa siffert, men det er
sagt, at det fluide være værd omkring
$10,000, deri da indbefattet Biblio
thet og Skvlemateriel tilhørende Ele
verne. Dette er dog antagelig noget
for høit anfat.
Bygningen var assureret sor $16,
000. Tabet vil altsaa blive ganfle
betydeligt. Murene staar igjen, men
Meningerne om, enten de vil være af
nogen Nytte eller et ved Gjenopbyg
gclfe, er delte.
Anton Pederson herfra, hvem
vi sidste Uge nævnte som liggende syg
i Nervefeber, døde Lørdagsaften om
kring 22 Aar gammel. Han har ikke
andre Slægtninge her end to ugifte
&'j-x
Brødre, i hvis Hus han laa syg. Da
han tidligere har holdt til etpar Aars
Tid paa Dane Prairie, nemlig hos
Pastor Kasa, indtil han flyttede til
Wheaton, flal han begraves derude.
Den afdøde var en meget stilfærdig
ung Mand.
Efteråt ovenstaaende var fat, erfa
rer vi,at den afdøde ikke kom tilSands
igjen, før han døde. De to sidste
Døgn var han meget urolig hele Ti
den men blev roligere mod Enden og
døde meget stille, saa man næsten ikke
vidste, at han døde. Begravelsen
flal foregan tmorgett Kl. 1. Liget
blev flyttet ud til Kirken i Dane Prai
rie igaar.
Pederson-Brødrene er fra Løiten i
Hedemarken, Norge, hvor deres Mo
der endnu bor. De. har flere Søflen
de i Norge.
Dette vil fange dem.
Minnefota-Johnsen forkynder et for
fiirdeligt Afflag i Prisen paa
Klwder.
Minnesota-Johnson, tidligere de
kjendt som I. G. Johnson, lommer
tilFronten idag med en Underretning,
som vil bringe Folk at til omfavne sig
felv af Tilfredshed over den sjeldne
Anledning til godt Kjøb, som han nu
tilbyder. Mr. Johnson har kjøbt
et stort Oplag af almindelige Barer
hos Hon. Soren Listoe sra Brecken
ridge til meget lav Pris og har bragt
dem ind i fin Butik paa Bismarck
Avenue, hvor han vil fælge dem til
omkring samme Pris (eller mindre),
som andre Kjøbmænd har maattet
betale for sine Barer. Der vil ikke
blive Plads for altsammen i Butiken,
mett Minnesota-I. vil pakke fuld og
saa anden Etage og aabne hele
den uhyre Beholdning til Es
tersyn for Kjøbere. Han forsikrer
Publikum om, at dette ikke er noget
Skryd men et simpelt Udsagn om
Kjendsgjerninger. Oplaget bestaar
af blot nye, friske, rene Varer af nye
ste Mode, og dette er dett bedste An
ledning, som Folk har havt paa man
ge Aar, til at faa af det bedste Slags
til laveste Pris.
Af de forskjellige Slags Varer vil
man finde Klæder, „Dry-Goods",
„Groceries", Støvler, Sko og i Vir
ligheden enhver Ting, som findes i en
første Klasses Kjøbmandsforretning
paa Landet. Ved denne kloge Han
del har Mr. Johnson vist, at han
endnu er i første Række blandt vore
Kjøbmænd og vil beholde sin Plads
ligeoverfor enhver nyankommen. Der
font der var Tid og Plads nok, vilde
han nævne for Publikum endel af de
„Godkjøb", som han vil tilbyde, men
da der ikke vil blive nogen Ting i
Butiken, uden den vil blive forbau
sende billig, vil han lade sig ttøie med
at meddele disse Fakta ialmtndelighed
og hjertelig indbyde alle Kjøbere, som
ønsker,at deresPenge flal naa saa langt
som muligt.
Hos
STORE,
sælges nu alle Ting ualmindelig bil
ligt efter Kontantsystemet.
En Mængde fine Hænglamper fin
des, passende tit Julepresenter.
Fem- og Ticentdiflen er overlastet
affine Legetøier.
Norsk Tyttebær og bedste Sort
Tørfisk en Specialitet.
Endvidere: Forat glæde mine
Kunder til Jul flal jeg bortgive 6
Par fine kulørte Porselainskvpper,
som er idetmindste værd $1.50, til en
hver, som kjøber $10 Værd as Varer
hos mig.
kjöbe
Nils Elden,
—..»gr-
$1.00 Bllshclm
for Hvede
er hvad vore Farmere vil have, og de vil ogsaa faa det ved at
Kwder og Skindpelse
hos
At spare Penge er at tjene Penge, og vi kan overbevise en-
hver om, at Penge er sparet, ved at handle hos os.
B» bil ogsaa tage al Slags Bed
i Bytte for Kleeber.
Fordelen ved at gjøre Forretning med os er, at
I
har det
Drste og bedste Udvalg af Varer at vcelge i, at i vil blive ret-
flasfent behandlede, og at
I vil erholde Varer langt billigere,
end
I
nogensinde kjöbte dem tilforn.
Det store Manlmttrn(Tlotljittit House.
Desky Bros.,
Eiere.
Lawt end lavest!
Saadan vil Prisen blive
i de n&fte 10 Dage.
Vi vil gjore et stort Skaar i Prisen paa enhver
pden Hensyn til, hvad den koster os.
Kom og fe. Vi vit indrette Prisen, saa der ikke længer
bltwr Tale om nogen Medbeilen.
Et stort Assortement af „Ptujh Sacques" og „Short
Wraps" fdmt „Cloch Garments" for Damer og Börn, att
sammen til mindre end Jndkjobspris. For De kjober an
detsteds, vil det være i Deres Interesse at tage vort Oplag i
Dlesyn og hore vore Priser.
r. v.v KALLS ttlU
fly
.v.. G-HOLumm
EROTO:,r-iB£KS,
jlSIY
Topp Kros. & Mirth.
Kramers Skohandel,
Lincotn Avenue.
Ting
Formeget Skotiii.
Vi har kjobt formeget Skotoi for Vinteren. Vi vilde
langt hellere havt flere Penge og færre Varer at lægge over,
og af den Grnnd har vi bestemt at tilbyde enhver Ting af
l'æfcer, Rubber cg Uld, Sko og Stovter til saadanne, Pri
fer, at det vit rent forbause vore Medbeilere, som vil blive ude
af Stand til at fatte, hvordan vi kan sælge tit saa lave Priser.
Det er det samme for Kjöberen, hvortedes vi kan gjore
det. Han nyder Fordeten just det samme.
ftmaskine i Markedet. Send ester Cirkulä-
Den er simpel og stoerk og har mange For
dele fremfor andre Maskiner. Man behöver
ikke at kjöbe en extra Cockle-Maskine forat
renfe Saahvede, derfom man bruger denne
MMaskine. Der er ingen Skufling af Hvede,
da denne ved en Elevator lostes op
i
rf
Sjek­
kene. Kom og fe, för De kjöber andetsteds.
Fabrikeres og ftelges ved
-ji

Foreningen bestyres af følgende
Direktører: A. B. Erikson, L. B.
Larson, W. H. Davenport, F. Kuhl
mann, Geo. W. Sheldon, A. L.
Berge, H. Knhlmann, Erik Larson,
I.
I. Brown, I. L. Berge, P. P.
Lokker, F. Peters.
Andrew L. Berge,
d2ltf Fergus Falls, Minn.
Han har kjöltt Listoes store Oplag i
Breckenridge og lover,
At han flal fordanse Rom.
PI* Clben.
The Cheap Cash Grocery
n30 Bismarck Ave., Fergus Falls.
Desky Bros.,Det Store Manhattan Clothing Honse
117 Lincoln Ave., C. O. D.-Bygningen.
Fergus Falls, Minn.
Chicago Bry Goods Store
221 Lincoln Avenue.
Fergus Falls Fanning Mill.
Förste Praunie ved Park-NegionenS Ud
stilling. Den sidst forbedrede og bedste Nen
-v
Grollimttttd,
Fergus Falls, Minn.

xml | txt