OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, January 25, 1888, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-01-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Endelig er der taget Skridt til et
Forsøg paa, hvad der kan udrettes fot
Nils Holong. Ver er bleven trykt
nogle og nitti Blanketter til Petitio
ner, som skal sendes rundt til Under
skrift. De ledsages as et Cireulære
fra Kittel Olson Holong.
Ägebladet havde flere s maa Uheld
sidste Uge. For det første fik vi ikke
Supplementer nok. Dog var der ikke
ret mange af vore Abonnenter inden
Countiet, som intet fik. Bi sendte
intet til de udenfor Countiet væren
de Abonnenter, da det kun var Coun
tyafsærer, Supplementet indeholdt
Dernæst, var der, da de fire Jndsider
blev trykte, begaaet den Feil, at ikke
Oplaget var stort nok. Og der var
ikke anden Raad for dette, end at vi
maatte sende et Halvark til nogle faa
Abonnenter. Bi beder dette undskyldt,
og vi haaber, det ikke stal indtræffe
igjen.
Esterretningerne om Snestormen
i sorrige Uge er antagelig nu alle ind
komne. Det største Antal as forulyk
kede, som vi har seet opgivet, er 300.
Tette er muligvis sor stort.
Der er noget ved Esterretningerne
om alle flige større Ulykker, som lig
ner Flod og Ebbe. Tendentsen fra
først af er at gjøre Ulykken saa strække-stod
lig som mulig, og Tallene vokser sta
dig, indtil der er blevet Høivand.
Saa begynder de at gaa ned igjen.
Sidste Uge begyndte man at øse
inb igjen meget af det, som var „flød
over", og det hed, at mange af dem,
font var rapporteret som døde og bor
te, var ikke ganste døde alligevel, idet
man fandt dem igjen i Hus et eller
andet Sted, efteråt man tiet havde
grædt og sørget over dem en 3—4
Dage som rimeligt kunde være.
Men Ulykken har visselig været
stor nok, og det høres ganste besyn
derligt naar f. Ex. Dakotafolk un
der Bekymring for Følgerne af de
nedflaaende Efterretninger derfra sø
ger at paavise,at det nu flet ikke var saa
sarligt alligevel. Det var ikke flere
Dødsfald,end der i de store Byer som
s. Ex. St. Louis indtræffer paa li
gesaa lang Tid. Dette er en noget
søgt Sammenligning, forekommer det
os.
Zom Exempel paä Jernbanekom
pagniernesVilkaarlighed kan anføres,
at Northern Pacisic-Kompagniet har
lukket sine Stationsbygninger baade
i Clitherall og Bining. Det angiver
som Grund, at det ikke lønner sig at
holde Agent der. Trænene standser
dog og tager Post og Passagerer.
Men herved er at mærke, at man sor
det sørste selvfølgelig ikke kan faa
kjøbt Billet uden paa Trænet, og her
kan man igjen ikke saa kjøbt andet end
Billet for en Vei,—ikke Tur-og Re
tur Billet altfaa. Det sidste Slags
har pleiet at koste 3 Cents vr. Mil,
medens de andre koster 4c. pr. Mil.
Desuden maa man betale 10c extra,
fordi man kjøber Billetten paa Træ
net.
Men dette er ikke alt Trænet kom
mer østenfra omkring Klokken 5
om Morgenen. Folk, som har
lang Bei, maa være ude saa
betids, at de ikke resikerer at komme
for sent men maa hellere vente lidt.
Dertil kommer, at Trænet kan være
forsinket mange Timer, og Folk maa
stoa ude i timevis i 30—40 Graders
Kulde, thi Bysolket paa flige Steder
pleier ekke staa op saa tidligt i Sligt
Beir og Føre, som man nu en Tid
har havt. Der er ikke meget at staa
op ester.
Og nu Grunden, at det ikke lønner
sig at holde Agent paa Stedet. Mr.
A'.
T. Lund oplyser, at der til Bi
ning i Aarets Løb er ankommet
Kjøbmandsvarer, hvoraf blot Frag
ten beløber sig til omkring $2500. Og
der er assendt, foruden en hel Del
Kjød fra to Slagtere og mange andre
Ting, ikke mindre end 40,000 Bushel
Hvede. Dertil kommer al Passager
trafik. Mr. Lund anflaar Indtægten
ved Sining Station til mindst $7000
for 1 Aar.
Men det lønner sig ikke alligevel!
Det var vor Hensigt, at Addresse
lappen, som bliver sat paa ethvert
Exemplar as Bladet, flulde meddele
vedkommende, hvorledes hans Regn
skab mod Bladet staar. Vi erforer,
at mange ikke forstaar dette, og vi vil
give en Smule Forklaring.
Foruden Boxnumeret, om der er
noget saadant, staar der ogsaa i de
allerfleste Tilfælde endda et Numer
til paa Lappen, og dette Betegner det
Numer af Bladet, hvortil Regnskabet
er opgjort. Bladet for idag er No.
322 (det er Lødenumeret fra Bladets
Begyndelse). Hvis der derfor paa
AddreSselappen f. Ex. staar 300, faa
betyder dette, at De skylder fra No.
300 til 322 eller for 22 Uger. Staar
der derimod 330, faa betyder det, at
der endnu er 8 Uger igjen, font De
har betalt for. Saa meget til Forkla
ring af den Ting.
Bi ønsker, at enhver, som indbeta
ler, er opmærksom paa, om Addresse
lappen bliver forandret, saa den stem
mer med Kvitteringen eller den ind
sendte Betaling. Hvis den ikke bli
ver forandret, eller den ikke bliver
forandret rigtig, ønsker vi, man vil
være saa god at underrette os her
om.
Paa Addresseloppen til en Del os
vore Abonnenter staar Tal, som be
tegner meget gamle Nnmere as Uge
bladet, oste faa gamle som No. 61
hvilket var det sidste Numer af „Nor
manna Bonner", Ugebladets For
gjænger. Disse hor ikke betalt en
Cent altfaa, siden Ugebladet begynd
te at komme ud, og det er itu nøiagtig
sem Aar siden.
I
tidligere Aar pletede vi gjemte nt
Blodet at anmode om Indbetaling
as Kontingenten og mente da natur
ligvis, at vor Notis fornemmelig flui
de gjælde dem først og fremst, som
mest tilrest. Men tit traf ikke
paa dengang. Disse gode Folk tog
det med Ro, medens de, forn ikke skyld
te noget eller høist lidet, tom ind og
gjorde Undskyldninger, forbi de ikke
hatide betalt op i Forskud. Siden
har tii holdt op hermed. Jstedet og
for sikrere at opnaa Hensigten har vi
derfor benyttet den langt besværlige
re Maode, at strive til den enkelte.
Dette tager Tid, og det er kostbort.
Store Hauger as Breve og Regnin
ger maa sendes hver Uge. Vi har
sendt de somme Mænd Regning ester
Regning og holdt paa med det i de
tre sidste Stor. Endel as dem hor
svoret os, enten ved at betale eller
ved at beklage sin Fattgdom eller lig
nende. Til dem henvender vi os
derfor ikke heller denne Gang. Deri
mod ønsker vi en Forklaring fra alle
dem, som skylder os et Svar idet
mindste. Bi anmoder om, at de vil
meddele os, enten de ikke vil betale
eller ikke kan betale. Det koster bo
re 1 eller 2 Cents at underrette os
herom.
Er dette urimelig forlangt? Vi
haaber net. Det har kostet os man
ge Cents og megen Tid at trygle om
det, som burde kommet uden Opfor
dring, og vi har gjort os den samme
Umage med Ugebladet for deres ved
kommende som alle de andres.
Bi kan tænke os mange Aarsager
for, at matt ikke har svaret os. Og
vi er villig til at at lytte til hvilken
fonthelst Grund endog den allerurt
toeligste, naar vi blot maa faa høre
nooen Ting. Husk paa, at det er
sem Aar idag, siden Ugebladet første
Gong kom ind til Dem, og det anmo
der Dem venligst om, at De, om blot
en eneste, den sørste Gong, vil lytte
til og opfylde dets billigste Krav. I
Haab herom vil Ugebladet trøstigt
gtøre Forberedelser til at paabegyn
de 6 te Äargang og ogsaa sende Dem
den.
Mr. Nicolay Grevstad, der har
strevet en hel Del om Ski og Skiløb
i „Minneapolis Journal" striver i
„Tribune" om somme Emne soole
des:
„At gaa paa Ski begynder hurtigt
at blive en populær Vinter-Sport i
Nordvesten. Det er den historiske og
nationale Sport i Norge og vore
norske Borgere hor anvendt baade
Tid og Penge paa at gjøre Skispor
ten bekjendt her i Landet. Deres
Bestræbelser har heller ikke været sor
gjæves. De elegante Ski vinder dag
lig nye Beundrere, og flere Prøveløb
har allerede sundet-Sted i Nordve
sten i Vinter. Som mandig Sport
kan det at gaa paa Snesko ikke sam
menlignes med at gaa paa Ski, og
Tobogganing kan ikke engang blive
nævnt i denne Forbindelse. At gaa
paa Ski er en udmærket Motion,og
at løbe nedad bratteBakker er en ma
geløs Fornøjelse. Enhver Ungdom
i Nordvesten burde kunne bruge etpar
Ski. Dersom vi stal have mange faa
danne Storme som den sidste, kan det
blive nødvendigt at indføre Ski sorot
vedligeholde Kommunikationen, naar
Jernbanetrænene er blevne staaende
fast i ett Snedrive.
Den lokale Skiklub holder paa at
træffe Arrangement for et storartet
Skiløb, om stal finde Sted i de store
Bakker nær Jernbaneværkstederne til
hørende St.Louis^BanennæsteLørdag
(28de. Jon.) Et Hundrede af de bed
ste Skiløbere i Nordvesten vil tage
Del i dette Tournament. Skiklubben
burde møde al mulig Opmuntring,
faa dette Præmieløb maatte blive
Kronen poo denne Vinters Skiaffæ
rer.
mMTTX co
Billige Stiivler og Sko.
Da tit har kjøbt C. Tangens Beholdning af Støvler og Sko, vil vi
indtil 1ste Marts sælge ud denne Beholdning mod Kontant til meget ned
satte Priser.
Vi har kjøbt dette Oplag sor en meget rimelig Pris, og vi vil sælge
det saa billigt, at det vil lønne sig at komme ind og handle med os.
Her er intet Skryd.
Oplaget er fremdeles i C. Tangens tidligere Butik ved Siden af
C. O. D.- Butiken.
Fagerlund & Skavlem.
A Cooper
vil til næste Baar og Sommer komme til at have paa Oplag Vogne fra en
af de største og bedste Vognsabrikonter her i Landet. Der er allerede ble
ven sendt ett Ordre paa to Vognladninger, deri indbefattet Spring-Vogne,
Delivery-Vogne og Carriages as alle Slags. Han er Agent sor disse Va
rer, som er bleven kjøbt sor Kontant og maa sælges. Dersom- De har tænkt
at kjøbe en soadatt Vogn, saa venk endnu lidt. De vil være her i Slutnin
gen af Februar.
KZTTSCO
Til hvem det maatte interessere.
jl6
ly
I det store Mmckatti»«
Bjorge &
tilhørende
kan De nu kjøbe alle Slags Vintervarer saasom Overfrakker,Skindpelse osv.
for mindre Penge, end De nogensinde kjøbte dem for før noget steds. Va
rerne maa sælges til hvad Pris font helst. Nu er det Tiden for godt
Kjøb.
Det store gttmilmttcnClothing House.
Dcsky Brs., Gere.
117 Lincoln Ave., C. O.D.-Bygningen.
Sjordals
Underwood, Minn.,
Sælger alleflags Varer ualmindelig
billigtefter Kontantsystemet.
Drygoods, Groceries, Hatte og
Huer, Støvler og Skoe, samt en hel
Del Patent-og norste Mediciner. Li
geledes de berømte Diamond Pack
age Dyes (Farve-Pakker) nt. m.
H. P. Bjorge af nævnte Firma
sælger Emigrant-Billetter med alle
Linier. Billetter sælges ogsaa paa
Henstand til Høsten.
Ligeledes sælges Veksler paa alle
større Byer i Europa samt Bank
Post Remittance.
Fergus Falls Fanning Mill»
Förste Prcemie ved Park-NegionenSNd
stilling. Den sidst forbedrede og bedste Ren-
stmaskine i Markedet. Send ester Cirkula-
Den cr simpel og stcvrk og har mange For
dele fremfor andre Maskiner. Man behöver
ikke at kjöbe en extra Cockle-Maskine fotat
rense Saahvede, dersom man bruger denne
Maskine. Der er ingen Skufling af Hvede,
da denne ved en Elevator lystes op
i
S«k-
kene. Kom og se, för De kjvber andetsteds.
Fabrikeres og fælges ved
Grolttmund,
L.B.Larsons
nye
Altsammen nye og sørste Klasses
Varer.
Grønne ZEbler i Partier til nedsat
Prise.
Farme
tilsalgs
pr.
eller til Bytte i Byeiendom
ved
A. H.Clambey.
Fergus Falls,
Minn.

A. C. Cooper.
Herved bekræftes, ot jeg har udnævnt C. M. Bretter fra Fergus
Falls til local Deputy Boiler Inspector and Examiner of Engeneers.
Robert Patrick,
State Boiler Inspector
District of Duluth.
Defly Brothers
Cheap Cash Store,
Fergus Falls, Minn.
Fergus Falls, Minn.
paa Bismarck Ave.
Commission

xml | txt