OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, March 28, 1888, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-03-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

v
I.
Hr. Redaktør!
Jeg fer, at Deres Blad tager
Standpunkt imod Jernbane- og Ele
vator-Ringene, som undertrykker Fol
ket, og gjør, hvad meget faa andre
Blade i Staten tør, nemlig aabner
Deres Blad for saadanne, som ønsker
at vise Publikum Stillingen i sit san
de Lys.
Legislature« i 1885 hav os endel
meget gode Love, som, hvis de blev
gjennemførte, vilde blive as stor Be
tydning for den produserende Klasse.
Dersom de derimod ikke bliver gjen
nemførte, vil de bevirke samme Klas
ses Undergang, hvilket klart kan blive
paavist, ved hvad jeg har erfaret i de
sidste faa Aar. Og jeg tror, at dette
nu af Henfyn til de kommende Begi
venheder bør holdes frem for Folket,
saa det kan lære at kjende de Mænd,
som indehar de fornemste Embeder i
Staten.
Træt as at blive plyndret af Ele
vator-Kompagnierne dannede Farmer
ne omkring Battle Lake Høsten 1885
en Forening og byggede et Barehus,
og de valgte mig til sin Bestyrer, en
Stilling, som jeg hele Tiden siden har
indehavt. Kun lidt blev udrettet den
første Høst. Men i 1886 haandtere
de jeg omkring 150,000 Bushel og
havde imens Anledning til nogle saa
Gange at appellere til Jernbane^
Commissærerne, Baker, Murbod og
Becker, ianledning Jernbanevogne.
Resultatet var altid øjeblikkelig Op
mærksomhed, og jeg fandt altid, at de
var virksomme og gjorde sin Pligt.
Derpaa kom den nye Grøde af 1887
og tillige et nyt Sæt af Commissæ
rer, nemlig Austin, Gibbs & Co.,
som aabnede Campaignen for sine
Herrer Jernbane- og Elevator-Rin
gene ved at indsætte en Mand som
Chief Inspector of Grain, og som
ifølge mit personlige Kjendflab ved
kun lidt angaaende Hvede og maafle
kan se en Smule Forskjel mellem bøh
mist Havre og No. 1 hard Hvede.
Jeg betalte en Pris, som var 11c un
der Duluth- Prisen, saaledes som
Overenskomsten var med Farmerne,
og en stor Del af Hveden kom tit mig.
Den Iste Octoder fik jeg Ordre No. 1
fra Jernbane-Kompagniet, at jeg kun
kunde faa en af ti Vogne, som blev
fatte igjen ved denne Station. Da
jeg Paa den Tid fik det meste af Hve
den, troede jeg, at jeg led Uret, og jeg
flagede til Commissærerne. Paa
den Tid sortjente de sine Salærer ved
at strive til Folket i Staten, at de
kunde gaa ombord paa Trænet med
sine 3c og blive udkastet og derpaa
sagsøge Konduktøren paa sin egen Be
kostning. Derfor hørte jeg intet fra
dem for en Tid. Endelig strev de
mig til og meddelte, at en anden
Mand havde indleveret en lignende
Klage men havde senere meddelt, at
Besværet var bleven lettet. Jeg var
imidlertid ogfaa bleven lettet nemlig
for endel Kontanter, idet jeg havde et
Hus fuldt af Hvede og Tab i
Duluth.
Jeg fkrev dem til igjen, at Ordren
endnu ikke var tilbagekaldt, men
jeg fik intet Svar i hele October.
Jeg maatte holde lukket i 15 Dage,
fordi jeg manglede Bogne.
Den 5te November fik jeg den Un
derretning fra Jernbane-Kompagniet,
at hvis jeg ikke betalte den Pris, font
N. P. Elevator Co. betalte, kunde jeg
ikke faa nogen Vogn. Jeg betalte
fra 2c tit 5c mere end det nævnte
Kompagni hele Tiden. Jeg nægtede
naturligvis at rette mig herefter, og
inden næsten al Hvede var bragt til
Markedet, fik jeg kun nogle faa Vogne,
og dtsse var ordrede af Farmere, forn
paaftod, at de fluide bruge dem selv.
Jeg strev en formel Klage og sendte
beediget Vidnesbyrd fra dem, font var
tilstede og hørte, at Agenten gav Un
derretningen, men tiltrods for sin
Pligt, der tydelig er dem foreskrevet
ved Statens Lov, nægtede de mig at
blive hørt og fagde, at jeg havde in
gen Grund tit at flage. De ræso
nerede maaste fom faa, at fordi jeg
blot bar Agent for endel Farmere og
ikke bærer Silkestrømper og høi Hat
og ikke hører Ringen til, derfor har
jeg ingen Regler, som de og deres
Herrer er nødt til at refpeftere.
Jeg finder, at Brandborg i Hen
ning og Canning i Hendrum er ble
ven behandlede omtrent paa samme
Maade som jeg. Det synes, som om
den Ring vil nu fe al .Medbeilen i
Kornhandelen og bringe den Tid til
bage, da Farmeren var nødt til at
sælge sin Hvede for, hvad Kjøberen
behagede at give. En Ting er sikfert,
og det er, at ingen, som ikke tilhører
Ringen, fan uden Tab kjøde Hvede og
»give rimelig Pris og Gradering. Jeg
vil ikke forføge at udrette mere i dette
Slags Forretning, før et nyt Board
af Commisfærer er kommen til Mag
ten. A. C. Hatch.
Hr. Hedaktør!
Mens vi i disse Dage læfer om
blokerende Snestorme østenfor, har
vi i den sidste Maaneds Tid ikke havt
nogen nævneværdig Snestorm, men
kold Vind har vi fremdeles, faa det
fer ud tit, at vi skat faa en fen Vaar.
Sidste Høst fik vi ogfaa her i
Coun
tiet indført den faakaldte Lvkal-Opti
on-Lov, men uagtet dette har de to
Satoonmænd, font Rutland hufer,
hidtil uhindret brevet sin Forretning
dog maafle tneb lidt mindre Søgning,
En as bisse Herrer omkom paa en
høist sørgelig Maade sidste Lørdag.
De seirede den saakaldte St. Patricks
Dag med at drikke sig fuld, og efteråt
den, ene med Hug og Stag havde
overfaldt ett uskyldig Farmer paa Ga»
den reiste han ud paa Eftermiddagen
tit Havana, dett nærmeste Station
for, fom det siges, at hente mere
Brændevin. Her forsøgte han at
komme ombord paa el gaaende Træn.
Dette mislykkedes, han faldt ned,
blev overkjørt og døde øjeblikkelig.
Hans Legeme blev forfærdelig tilredt.
Hovedet var splittet, det ette Ben og
den ene Arm reven af, og det andet
Ben var brukket paa flere Steder.
Den ulykkelige Mand var formodent
tig en Irlænder. Han efterlader
Kone og et uforsørget Barn.
Som overalt i Dakota har vi ogfaa
her en hel Det Pebersvende. De
har i Vinter maattet sordøie mangen
sveden Pandekage, da de fleste ikke har
havt'andet end Halm al stege den paa.
Hr. Redaktør!
Jeg saa i Deres ærede Blad for«
14de Marts, at De ikke qnsaa det for
usandsynligt, at jeg vilde blive Kan
didat for ©kolejuperintendent- Embe
det i dette County. Jeg er Dem me
get taknemmelig for Deres venlige
Bemærkninger om mig, og nu efter
at have iagttaget Stillingen lidt nær
mere og talt med endel ledende Mænd
her i Byen. har jeg besluttet at opstil
le mig som Kandidat for det nævnte
Embede ved den republikanske Con
vention.
Haabende at erholde mine Lands
mænd hjertelige Medvirken og venli
ge Understøttelse tegner jeg mig
forbindtligst Deres,
Vi supplerer idag Listen over ny
valgte Townembedsmænd med følgen
de Navne:
Torbeuftjolb.
Fra Berlin meddeles, at en keiser
lig Forordning er bleven udstedt, iføl
ge hvilken Kronprins Wilhelm auto
riseres til at repræsentere Keiseren i
Udøvelsen af alle offentlige Forret
ninger i Tilfælde af, at Keiseren selv
ikke sormaar at handle. Forordnin
gen er henvendt til Prins Wilhelm
og udtrykker Ønfle om, at han vil
gjøre sig bekjendt med Statens Affæ
rer ved strax at begynde at tage Del i
dem. De^ giver ham Jnstrux til at
forberede og expedere saadanne Sa
ger, fom Keiseren maatte henvise til
ham, og bemyndiger ham til at sorsy
ne Dokumenterne med Keiserens Sig
natur uden speciel Bemyndigelse for
hver enkelt Gang.
Keiserens Helbredstilstand er til
det bedre, og man er ikke uden Haab
om, at han kan blive fuldkommen hel
bredet.
Nyt Middel mob Spedalskhed.
Idet ben „katholfle Presse" beskriver
hvad den katholfle Diakonissestiftelse
i Jerusalem har gjort for at mindste
de fpedalfles Lidelser, udtaler den
videre: „Bi kan ikke afslutte bisse
Bemærkninger om ben kristelige Mis
sion i Palæstina uben meb nogle Orb
at henlebe Opmærkfomheben paa ben
nye Mebicin, ber er bleven anseet
font et særligt Mibbel mob Spedalsk
hed." Mr. Poyet paastaar, at No
anghan
saalebes Heber Medicinen
har frembragt de atlermærfeligfte
Helbredelser af denne Sygdom ikke
alene i Palæstina, men ogfaa paa
Trinidad, Antillerne, i Pondichery
og flere andre Steder, hvor denne
Sygdom er optraadt. Mr. Poyet op
fordrer al Verdens Læger til at un-«
derføge og prøve denne Medicin, som
ifølge hans Paastand ikke alene skat
kunne Helbrede Spedatflhed, men
ogfaa Kræft og Vandskræk, selv om
bisse er langt fremflrebne i sin Ud
vikling.
Fifles Frugtbarhed. Det paastaa
es, at ber Hvert Aar sanges fra 60 til
70,000,000 Torsk paa Newsonnb
tanbsbankeme. Men selv belte Tat
er sorsvinbenbe, naar vi hører, at en
enkelt Torflehun lægger ca. 3i Mill.
3Eg i hver Sæson, og at men enbog
har sunbet op til 8 Millioner i en en
kelt Rogn. En Silb, ber i bet hele
veier 6 a 7 Unger, er forsynet meb
30,000,000 ZEg. Efteråt have taget
i Betragtning alle mulige Uhelb, fea
sant ZEggenes Ødelæggelse og Unger
nes Tilintetgjørelse efter en stor Ska
la, er bet blevet ubregnet, at et enkelt
Par Silb i tre Aar vilbe probucere
154,000,000. Buffon, Naturforske
ren, pleiebe at sige, at hvis et Silde
par blev overladt til sig selv og fik
Lov tit at formere sig uforstyrret i
20 Aar, vilbe be udgjøre en Bunke
Sild, der var lige faa stor fom hele
Jorden. Bar der ikke den Omstæn
dighed, at talløse ZEg og Unger gaar
tilgrunde, vilde Bandet blive helt
fyldt med Fifl.
Adelina Pattis Vifte. Den be
rømte Sangerinde eier en stor hvid
Elfenbenviste, der fom en Art Album
bærer egenhændige Indskrifter fra
næsten alle Europas regjerende Fyr
ster. Czar Alexander den Tredie
gaar i Spidsen med følgende Udtalel
se: „Intet beroliger saa sødt som De
res Sang, selv opflræmmet Vildt vil
de den strax give Følelsen af Ro".
Keiser Wilhelm har skrevet: „Til alle
Aarstiders Nattergal!" Fra Dron
ning Christine as Spanien findes de
smigende Linier: „Til den elskvær
digste Spanierinde fra en Dronning,
der er stolt over at tælle hende blandt
sine Underfaatter". Keiser Franz
Joseph har nøtedes med at strive sit
Navn under Kejserinde Elizabets
tilligemed Datoen for en Hofloncert,
ved hvilken Kunstnerinden medvirkede.
Dronningen af Belgien har tegnet
nogle Tafter af Arditis Kys-Vals
(ilBacbio), som Patti synger saa hen
rivende. Dronning Victorias Hyl
deft lyder faalunde: „Har Kong Lear
Ret i, at „en blid Stemme er Kvin
dens Smykke", saa er Du hulde Ade
lina, den mest fortryllende af hele det
fotndeltge Kjøn". Midt imellem dis
fe fyrstelige Autografer findes Nav
net: „Mr. Thiers, Præsident for
den franske Republik", ledsaget af den
spøgende Vending: „Sangens Dron
ning, jeg rækker Dem min borgerlige
Høire!"
„Tribunes" Præmier. „Surehead
Cabbage" (etflags Hovedkaal) er
mærkværdig ved den Sikkerhed, hvor
med den former sig til et „Hoved"
endog i Sommere med uheldigt Beir.
Den smager fødagtig, har nisten in
gen løse Blade, holdet sig godt og er
almindelig godt likt af Gartnere, fom
fælger Grøntsager hele Sommeren, og
saadanne, som fornemmelig dyrfer
Kaat. I
god rig Jord og under hel
digt Vejr vil,/Hovederne" opnaa en
Størrelse af femten Tommer tverti
gjennem og vil veie fra 30 tit 40
Pund. De har endog opnaaet en
Størrelse af 50 Pund og derover.
Forat faa gode Kaalhoveder maa mart
plante rent Frø, og matt fan ifke væ
re for Omhyggelig med at udsøge det
te.'
Minneapolis Tribune tilbyder
Farmere og Gartnere en stor Paffe
Frø af denne berømte Kaat (Prisen
er lOe) og et Prøvenummer af Far
mers ugentlige Tribune frit sendt
med Posten ved Modtagelsen af et 2c
Frimærke, ved Modtagelsen af 2qc
vil vi sende en stor Paffe af samme
Slags Frø og Bladet i 3 Maaneder.
Adressen er: Farmers' Weekly
Tribune, Minneapolis, Minn.
Kunstige Tänder.
Bedste Sort kunstige Tænder
til $5 pr. Sæt (enten Overstjæve el
ler Neberfljæve) hos Tanblæge Met
calf ligeoverfor Occibental Hotel.
Tænber udtages smertefrit veb
Hjælp af Gas. jr25tf
Grimsrttds Restaurant
veb Siben af Kapt. Coles Maflinnb
fotg anbefales tit reifettbe og andre,
fom ikke har Raab til at tage hen til
be store Hoteller. Meb stor Omhu
vit ber paasees, at saavet Beværtning
som Sengsteder flat tilfredsstille alle
rimelige Krav. Der er ogsaa godt
©talbrum for Hefte. Prisen meget
billig.
Bogt Dem for billigt Dentistar
betde. Det betaler sig ikke. Hen
vend Dem tit A. C. Greenlee
i Chase
Blocken og saa et godt Styfke Arbeide
udført. Han forlanger ifke formeget,
men han gjør det heller ikke for in
genting.
IsteWard,
2detWard
3dieWard
County-Commissærer:
Kongresmand, Knute Nelson.
Svelger Billetter
til og fra Europa
med alle Linier.
fciftf
Kasserer.
Den störste Nationalbank i nordre Minn
Kapital $70,000
Overskud 35,000
Almindl. Bankforretning udfores.
jll-2
H. O. Barke.
(Skandinavisk Sagsörer.)
Udforer Collections, tegner Assurance, ud
laaiier Penge paa fast Eiendom til 10 Pro
cent uden Commission. Sælger EmHrant
Billetter m?d alle Linier, ftra Norge og
hertil med sorste Klasses Linie $50. Billet
ter sælges ogsaa paa Henstand til Hoften.
31 lv Lincoln Avenue, Fergus ,iallS.
Dr.M.M»gelsjen
fra Kristiania Universitet i Norge
har nedsat sig i Fergus Falls.
Office ovenpaa i Picket Block, No. 3.
Bedste Fonografer i Fergus Falls.
Portræter. Cmö' ns og Landskaber
i alle Stvrrelser.
Bi leverer intet uden förste Klasses Arbeide.
H. S. MiingS & Co.
Fergus Falls, Mim.,
Handler med alle lags Bygaematertaite».
Giver Andud paa Levering af lUatcrtalfct
til Bygninger
i
hvilkcnsomhklst Del af Couv
tiet. my16 tf
jlöly
Wldst, størst og bedst.
Nye Barer ankommer daglig.
'Dry Goods.
Det fineste Assortment, vi nogensinde havde, og tillige billigt.
Strpmper.
For Damer, Herrer og Børn.
Handsker.
Af Skind, af Silke og Bomuld, alle Farver.
Gulvtapper. Gulvtaepper. Gulvtapper.
Mønstrene er smufke og fuldkomne. Prisen 20 Procent lavere end ben
alMinbelige.
Fcrrdige Klader.
Nette Dragter for fmaa Penge.
Stövler og Sko.
For Damer og Herrer. Fine Varer. Det bedste, der kan faaes for Pengene.
Hatte. Hatte. Hatte.
Se paa dem.
Grass, Morrijou & Grant.
Og De faar en Maskine, som arbeider bedre og er varigere end
nogen anden.
O.Bertelson & Co.,
Fergus Falls Fanning Mill.
(Patenteret 15de Nov. 1887.)
Förste Præmie ved Park-Negionens Ud'
stilling. Den sidst forbedrede og bedste Ren
semajkine i Markedet. Send efter Eirkula
re.
Den er fim ve og stærk og har mange For
dele fremfor andre Maskiner. Man be hover
ikke at kjobe en extra Cockle-Mafkine forat
rense Saahvede, dersom man bruger denne
Maskine. Der er ingen Skufling af Hvede,
^oa denne ved Elevator lostes op i Sæk
kene. Kom og se. för De kjober andetsteds.
Lavm end lavest!
Eaadan vil Prisen blive i
i de näste 10 Dage.
Vi vil gjore et stort Skaar i Prisen paa enhver Ting
«den Hensyn til, hvad den koster os.
Kom oq se. Vi vil indrette Priien.sa der ikk lcenger
bliver Tale om noat n Medbeiltn.
Er ft rt Assortment af, Plnjh Sacques" og „Short
Wraps" samt „C o.l) Garments" for Damer og Bör alt
sammen ttl mindre en o Jndkjøl^pns. ^ør De kjob'r an
detsteds, vil det Mrv i Deres J.itereöse at age vorc Oplag i
Dlesyn og høre vore Priser
Topp Kros. & Mirth.
'Wl,, iff* 1, I, •..»..•.••ilMnlMII.I.
I I
3
3i

Battle Late.
Marts 1888.
Rutland, Dakota.
23de Marts.
LErbødigst,
Martin L. Moe.
S. S. Langland.
Leaf Mountain.
Supervisors: Albert Larson, For
mand, Simon A. Line, August Mo
ling. Clerk, B. Jacobson. Kasserer,
Theober Mor stab.
Assessor, Paul Knoerl. Justtcer:
Albert Larson, Paul Knoerl. Con
stabler: Morris Johnson, John Lar
son.
Norwegian Grove.
Supervisors: Anton Wester, For
manb, Ole Grina, Jr., Jacob Han
sen. Clerk, D. Christensen. Kas
ferer, H. Back. Assessor, I. C.
Dunham. Justice, S. H. Ongstab.
Constable, Martinus Tollerub.
Supervisors: H. P. Bjorge. For
manb, Peder Jenson, Thos. I.
Hilden. Clerk, N. H. Nelson. Kas
ferer, Andrew Voten. Assessor, Pe
der Hanson. Jnsticer: Thos. I. Hil
den, Emil Gundersen, konstabler:
©under Kvilvang, Niels O. Htl
stead.
ByembedSmænd.
Fergus Falls.
Mayor, Jacob Austin.
©ouncilmænd.
A. S. Anderson,
M. T. McMahon,
0. M. Week,
A. H. Kirk.
E. M. Wright,
1. F. Cowie.
City Clerk,. E. I. Evans.
Treasurer, F. G. Barrows.
Attorney, H. E. Rawson.
Justices os the E. Frankberg,
Peace. $ I. G. Shouts.
Street Kommis.: Chas. Anderson.
County- Embedsmænd.
Otter Tail County.
Auditor, Oscar Hanson.
Treasurer, .G. A. Lindquist.
Clerk of Court, C. I. Wright.
Register of Deeds, Geo.W.Boyington.
Sheriff, A. Brandenburg.
County Attorney C. L. Lewis.
Supt. of Schools,..Geo. F. Cowing.
Judge of Probate,..C. E. Chapman.
Surveyor, D. G. Keefe.
Coronor, W. C. Bedford.
Court Commissioner.R. H. Marden.
Iste Distrift: Peter Jung.
2det Distrikt: August Kowalfli.
3die Distrikt: Knud Pederson.
4de Distrift: Franf Saunders.
5te Distrikt: O. C. Chase.
Oliver Olsen,
Fergus Kalls, Minn.,
Oliver Olsen.
G. Page, I. H. Allen,
Präfident. Biceprafident.
F. I. EvanS,
Fergus Falls National Bank
Fergus Falls.
Bud kan nedlægges i o linsons Apotbek.
Overland & Holand
Kontor og K allen 128 Lincoln Ave.
mrl4tf Fergus Falls, Minn.
Kjiib Ban Brunts Saamaskine,
Agenter, Fergus Falls, Minn.
Fabrikeres og fælges ved
Grollimund,
Fergus Falls, Minn.
Dry G?oods Store
221 Lincoln Avenue.

xml | txt