OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, May 02, 1888, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-05-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

»orttastet Indflydelse.
Dr. H. K. Carroll, Redaktör af Bladet N.
Independent, besvarer SpörgS
maalet om Nödvendigheden
afettredie Parti.
De« sande Stilling og Virkningen af et
treble Parti belyst paa en me»
sterlig Maade.
For ikke længe siden blev paa Pro
hibitionSpartietS Foranstaltning holdt
et Møde i Brooklyn foråt diskutere
Spørgsmaalet em, hvorvidt et tredie
Parti er nødvendigt fotot tilveiebringe
Temperance-Reform. Prohibitioni
sterne valgte Gen. Clinton B. Fisk,
nylig deres Kandidat for Guvernør i
New Jersey, til at forsvare deres
Side af Sagen. Den anden Side of
Spørgsmaalet blev forsvoret of Dr.
H. K. Carroll, Redoktør of Blodet
„Independent", der tolle saaledes:
Hr. Formand, Damer og Herreri
Jeg er ikke her som en politis!
Partigjænger, ikke heller som en Op
Pvnent of Principerne for Prohibiti
on. Jeg har en stærk Tro poo Pro
hibition, og jeg vilde fotene mig med
eder og marschere under ederS politi»
ste Banner, dersom jeg kunde overbe
vise mig selv om, at Gud hat förbe
holdt eder at indføre Prohibitions» i
dette Land. Jeg storligen respekte
tet edet, thi eders Sag er Guds og
Menneskehedens, eders Mod et Hel
tes Mod, og eders Hengivenhed er
Martyrers Hengivenhed. (Bifald).
Det gjør mig ondt, at jeg ikke ogsaa
kan tilføie, at eders Visdom er lige
saa stor som eders Mod og Hengiven
hed. Det gjøt mig ondt, at jeg ikke
kan fige, at eders Angreb altid er
imod Fienden og ikke undertiden imod
Venner. Det gjør mig ondt, at jeg
ikke kan nægte, at eders Kugler oltfor
ofte bagfra træffer Mænd, som staar
i første Række i Kampen mod Fien
den. Jeg beundrer eders Intoleran
ce ligeoverfor ett hel Del af virksom
me og virkelige Fiender as Saloonen.
Det er, fordi jeg tror, at
tv A'
I har sat
edet et umuligt Arbeide som en for?
udgaaende Betingelse for Gjennemfø
telsen af dett store Sag, font eders
Partinavn ftoor for det er, fordi jeg
tror, at det uundgaaelige Resultat af
eders „Valgkamps Plan" vil blive at
adskille Temperonce-Reformens Ven
net og opmuntre dens Fiender det
er, fordi jeg tror, eders Politik ikke
er fund mett upraktisk og hindrende,
det er, forbi faadatt er min Over
bevisning, at jeg har modtoget den
venlige Indbydelse til at komme her
iaften for, med Forsikring om at bli
ve nogenlunde hørt, at diskutere det
Spørgsmaal: „Krævet Temperan
ce-Re formen et nationalt Prohibits
onSparti?"
Prohibitivnspartiet fjender blot ett
lovlig Methode at bekjæmpe Saloo
nen paa, og det er Prohibition og
blot ett Form af Prohibition, og det
te er Stats- eller føderal Prohibiti
on. Det har Tro paa blot ett Maa
de at ttaa og gjennemføre denne Pro
hibition paa, og denne er ved et Pro
hibitionsparti. Det tror blot paa
partisan Prohibition. Det har intet
Ord til Opmuntring for nonpartisan
Prohibition. Det er Prohibition
begyndt, forsvaret og gjennemført ved
et tredie Parti, som det vil have, og
intet andet vil tilfredsstille det. For
åt jeg ikke stal blive beskyldt for fejl
agtig Fremstilling, vil jeg attføre min
Authoritet. Den findes i de Reso
lutioner, som blev vedtoget of den no
tionole exekutive Komite for Prohibi
tionspartiet i Chicago den 5te Nov.
1886. Disse Resolutioner erklærer,
at medens Prohibitivnspartiet vil
„samvirke med al Bevægelse gjort i
god Tro" foråt opttaa Forbudstillæg
til Konstitutionen, „har tidligere Er
faring overbevist os om, at vort vig
tigste Arbeide maa blive at vise Fol
-ket, at der kan ikke blive nogen effekt
fuld Prohibition af Likør-Trofiken,
ikke engang ved faabottne Tillæg til
Konstitutionen, hvis det ikke bag dis
fe Tillæg staar et Parti, som kan gi
ve dem Styrke ved ot vedtoge og gjen
nemføre passende Love." Prohibi
tionspartietS vigtigste Organ haoner
endog nvnportisane Bestræbelser og
kalder disse, som er virksomme med
'tis
saadanne Bestræbelser,Noiinies. Ik
ke heller har Prohibitionspartiet Rum
i sin Platform for noget Slags Ind
skrænkning, hvor Stots.Prvhibition
ikke strax kon erholdes. Det tydelig
misbilliget „Local Option" som for
„lokal" og for „optional".
ProhibitionspartietS Stilling er
derfor: ^Prohibition, Stats- eller
føderal, ved Prohibitionspartiet felv,
font dets øjeblikkelige og endelige
Maal. Og dette et detS Politik: At
modstræbe alle andre Forsøg, enten
de er i Retning as Indskrænkning el
ler Prohibition, enten be er repub
likanske, demokratiske eller nonparti
fane.
Hvilken Udsigt til Fremgang har
Prohibitionspartiet med ett saodan
Platform og med ett saodan Politik?
Absolut ingen, forekommer det mig,og
jeg vil attføre nogle Grunde,
.hvorfor
jeg tænker faa.
Fot det første hor det paotaget sig
to næsten umulige Forarbeider. At
omstøde Saloonen er næsten i sig selv
et umuligt Arbeide. LEdru Mænd
kan ikke tænke sig denS fulde
ett
Styrke
uden i nogen Grad åt føle Modet
fvigte og fyldesmed bange Anelser.
Saloonen et overalt, og overalt et
den
Ulykke. Den hor flere
Skjænkeborde, end Vorherre har Al
tete flere Præster end Vorherre hat
Prædikanter, og næsten saa mangeLa
stens Skoler, som det offentlige hat
Skoler fot Lærdom. Dens
uhyre
Arme of Kunder et loyale mod Sa
loonens Interesser, og Tusinder of
dem holder ingen Dyd fot kjær til at
ofre
dett
for Saloonen. Betænk og­
saa den enorme Kapital, som staar til
dens Roodighed. Dens
uhyre
For-
retning beløber sig til $900,000,000
oorlig dens
uhyre
Felt, hvori Fabrikationen foregaat,
betragt, siger jeg, dens Karakter,
dens Antal, dens Hjelpekilder, dens
Evne til at udbrede sig og det Tog,
den har faaet over Menneskeheden,
og det ntixa forstrække
dett
mest be­
hjertede og stembringe Kuldegysnin
ger i Blodet hos
dett
mest sangvin­
I har ikke betænkt eder paa
at lægge Planer for endnu flere fore
løbige Arbeider, der for enhver anden
tttaa synes haobløse jeg mener den
proktiste Tilintetgjørelse of de to gam
le Partier. I
kan ikke hugge løs paa
Saloonen, før
I har politisk Magt
I
fatt iffe faa politisk Magt, før
I
har revet den fra de gamle Partier.
Foråt blive det første istedetsor det
tredide Parti, tttaa
I
praktisk ødelæg
ge det republikonste Parti i Norden
og det demokratiske Parti i Syden.
(Bifald.) Lod mig minde eder om,
at gamle Partier som det demokratiske
og det republikanske ikke lettelig er til
intetgjorte. I erindrer. alle, at ved
Enden of Borgerkrigen var den Fø
lelse ganske almindelig, at det demo
kratiske Partis Historie var endt.
Det hovde forsvaret Slaveriet, det
havde vovet ett bitter og blodig Krig
imod Unionen og Konstitutionen, og
naar Oprøret var koalt, sagde man,
ot det demokratiske Parti faldt med de
konfødererede, og at dets Navn og
Organisation og Principer inaatte al
drig gjenopstaa. Dette vor for min
dre end femogtyve Aar siden. Hvor
er dette Parti idag tabt i Historien
ont det hastigt hensmuldrende forbi
gangne? Nei, men i Livets fulde
Styrke holdende Tømmerne i dett
nationale Regjering. Dersom Sla
veri og Foræderi og Optør ikke kan
ødelægge et Parti, hvad hor I, Gent
lemen, som et mere virkningsfuld?
(Bifald).
Men I stget, det republikonste
Parti er ogsaa dømt. Det herlige
gamle Parti tttaa gaa. Det har gjort
store Ting. DetS Historie et uden
Spot of Foræderi det frelste Landet.
Det brød fot stedse Slaveriets Læn
ker det gjenindførte Unionen det
bragte Fred og Velstand tilbage til
vor splittede Nation. Det vor Lin
colns, Sumners, Grants og Gar
fields Parti. (Bifald.) Tror I,
at dersom Ryggesløshed ikke kunde
tilintetgjøre et Parti, at Dyden do
vil gjøre det republikonste Parti til et
let Bytte? (Bifald).
Å/ i* ""J
I
venter Fremgang ved at stille
det bedre Element fra de gamle Par
tier og føic det til eders eget. I
maa
seile de gamle Partier isænk og plyn
bre beitt, kan jeg gjerne sige, sorat
I
kon ubftyre ebers eget,
I tttaa goo til
bet bemokratiste Parti i Syden og
sige: EderS Skib er en kjeltringSag
tig gammel Skude vor et ny, end
skjønt en meget smækker Farkost. Vi
vil flaa eders Krigsstib istykker og
gjøte vort eget Fartøi stærkt og ud
holdende. I tro vel, at det ikke vil
falde de gomle Veteraner ind ot be
skytte sitt egen Skude mod Angrebet
fra eders lille Cano. Det synes ikke
at falde jet ind, at det republikonste
Parti i Norden har Visdom oa Styr
ke nok til at overliste eders Planer og
modstaa eders Angreb. Det synes
ikke ot folde eder ind, at begqe disse
Partiet tttaa idetmindste faa Kredit
for Selvopholdelsesdrift. Og er det
iffe fuldfotnmen tydeligt, at naar beg
ge Partier er i Besiddelse af demte
Drift, forn tilhører alt, der hor Liv,
de da vil vide, hvorledes de stal be
skytte sig, ttaar Faren bliver be
kjendt?
Lad mig illustrere dette. Bi vil
toge Staten New Aotk. Het et de to
gamle Partiet næsten lige i Styrfe,
og der behøves ingen stor Forandring
i Stemmegivningen foråt give Seie
ren til hvilfensomhelst of Partierne.
I
det republifanfle Parti er der et
meget stort Temperance-Element, som
udtaler sig stærfere og stærfere for
hvert Aar og stedse gjør større og
større Krav paa den rette Temperan
ce^Lovgivning. Lad os antage, at
det republifanske Parti vælger at
ig­
norere og modstaa disse Fordringer.
Eders Parti
Vilde
maaste vokse, mine
Herrer, og Væfsten af eders Parti
vilde
ste paa Befestning af det
republifansfe Parti, og dette
Parti vilde efterhaanden finde, at
dets Volgkompe vor meget nær
haobløse, og det
vilde
se, at det vor
Mangelen ved dets Temperance, som
forfrøblede det. Do Lifør-Jnteres
sen er fiffer, tilhuse i det demofratiste
Parti, vilde det forftaa, at dets Til
bagevenden til Magten kunde alene
ste ved at tage Standpunkt paa
Tempetance Gtund. Naar det gjor
de dette, som det sikkerlig vilde, hvor
vilde do eders Parti være? For
svundet som et Røgpuf i den klare
Novemberluft. (Bifald.) Saaledes
vil det blive i de andre Stater. Tryk
ket af Temperance-Elementet inden
det republikanske Parti i Norden og
inden det demokratiske Parti i Syden
er et uimodstoaeligt Tryk, og istedet
sor at komme til eder, som
I
fore-
stiller eder, vil dette Element staffe
sig, hvad det ønsker, hvor det er.
Hvorledes kan i fornuftigvis vente, at
det vil. blive anderledes? Tempe
tance-Bevægelsen blev iffe født med
eders Organisation. Der var Pro
hibition ifroft, før I nævnte eders
første Præsidentkandidat. Og hele
den nylig stedfundne storartede Frem
gang i Temperanee-Lovgivningen er
iffe blot ett Følge as eders Tempe
rance-Jndflydelse, men den stede i
nogle Tilfælde endog tiltrods for
eders Indflydelse. Hvilfen rimelig
Udsigt har
I
forat komme til politisk
Magt ved at befjæmpe og ødelægge de
gamle Partiet? Iffe den ringeste.
(Bifald). (Fortsættelse.)
Formand I. P. Wallace og Sekre
tær L. 2 Baxter af den demokratiske
County-Komite i Ottertail County
har sammenkaldt en demokratisk
County-Convention til Møde i Con
cordia Hall i Perham Lørdag dett
12te Mai førstkommende Kl. 11 For
middag forat vælge syv Delegater til
Stats-Conventionen samt Delegater
til Distrikts-Conventionen for femte.
Distrikt. Antallet af Delegater til
denne vil blive bestemt af Distrikts
komiteen.
Grundlaget for Repræsentationen
vil blive ett for hvert organiseret
Township, og Landsby (Ward i Fer
gus Falls) samt en for hver 25 Stem
mer (eller hvad det et over Halvdelen
deraf) fastet for Præsident Cleveland.
Komiteen anbefaler, at alle Caucu
fer bliver holdt Onsd'ogasten den 9de
Mai Kl. 7.30 forat man kan faa ett
rigtig Repræsentation.
Angaaende det i sidste „Ugcblab"
nævnte Morb i Nærheben af Aba
blev bett 24be April mebbelt fra
nævnte Steb, at Banner stjøb paa sin
Kotte, efteråt hatt havbe skudt Søn
nen. Skuddet gik imiblertib forbi
men bog faa ttær, at bet rev itu hen«
bes Kjole paa venstre Sibe. Af bet
Forhør, font Ligsynsjuryen holdt,
fremgoar, at Manden i femten Aat
har behanblet fin Familie som Hun
be og flere Gonge har jaget bent ub
af Huset meb Kniven. Den offentli
ge Mening har foranbret sig meget si
ben tgaar, heber bet, og bet har væ
ret ettbel Tale om uben videre Cere
monier at hænge Banner. Fangen
skulde samme Aften flyttes til Moor
heab forat afvente Maiterminen af
Distriktsretten.
Et stort Kullager tilhørenbe
Manitobabanen tog Jib i St. Cloub
forrige Titsdagsmotgen. Omkring
en Fjerdedel af Beholdningen, der
vor paa mere end 2500 Tons, blev
reddet, men det tog hele Dagen at
slukke.
Ifølge Meddelelser fra Duluth
strømmet der en saodan Masse Men
nesker dertil, at der ikke er Arbetbe at
faa. Det norske Blad paa Stedet
sroraadet at reise did endnu, før Ar
heidsrørelsen bliver lidt større.
En 8 Aar gammel Søn af Ro
bert Halvorsen og Kone i Tumuli dø
de Mandagsmorgen efter ett MaattebS
Lideiset af „Mumps". Det flog sig
tilslut til Brystet, og dette blev hans
Død. Begravelsen antages at fore
gaa idag.
Papirmøllen i Fergus Falls
agter at udvide sin Virksomhed og for
dette Itemed at opføre flere Bygnin
ger og anskaffe mere Maskineri. For
Øiebliffet staar Møllen stille of Mon
gel paa Holm.
Fro Red Wing, Fuldo, Monte
video, Adrian, og flere Stedet i søn
dre Minnesota tttebbeles ber, at bet
stteebe libt lørdag og tilbets Søn
bag.
De strikenbe Piger i Minnea
polis havbe Møbe Lørdagsasten. Et
flags Forligs- eller Voldgistsfomite
havde tidligere paa Dagen forhandlet
med Shotwell, Clerihew & Lothman,
og de forsamlede var nu spændte paa
at erfare Resultatet. En Miss Roo
net), der vat Komiteens Formand,
oplyste, at det havde ikke gaaet videre
rart. Det vat bleven bem meddelt, at
de maaste kunde faa lidt høiere Beta
ling for ende! Arbeide. Benklæder,
som før var bleven betalte meb 8 og
9 Cents, knttbe blive betalt med 9 og
10c. og de til 12 Cents kunde blive
forhøiet til 13c. Mett, dersom Pi
gerne modtog dette Tilbud, vilde der
rigtignok samtidig bl.ive foreskrevet
endel Regler til Efterlevelse. Disse
var, at ingen Mandsperson maatte
tillade sig usømmeligt Sprog i Pi
gentes Nærvær. Pigerne vilde iffe
faa Tilladelse til at aflægge hveran
dre Visiter i Arbeidstimerne. De
bedst lønnede Piger maatte iffe tjene
mindre end $6, og ingen mindre end
$3, og de, som iffe tjente saa meget
som dette, vilde blive afskebigebe.
Firmaet gjorde ogsaa opmærksom paa,
at de ikke kunde tage ind igjen alle de
tidligere Syersker, da de iffe vilde as,
stedige alle, som de nu havde. Da
Spørgsmaalet om, enten de stulde
vende tilbage og gjenoptage Arbeibet
etter ei, blev sat til Afstemning, blev
bet enstemmig oebtaget iffe at venbe
tilbage. Der strømmebe inb en
Mængbe Rapporter fra forskjellige
Komiteer, som alle opmuntrebe Pi
gerne. Fra en Arbeiberklub kom bet
Tilbub om en Pengeunderstøttelse as
$100 til Pigernes Underhold, og be
stulbe saa mere, om bet behøvebes.
Miss Rooney oplyste, at ber vor $300
i Kassen, saaat olle, som behøøebe
Bistonb, kunde faa det.
Moorhead News for sibste
Lørdag meddeler noget nærmere an
gaaende Mordet
i Normatt County for
lidt over en Uge siden. Jsølge„News"
hedet Morderen Broerner. Denne er
bragt til Fængslet i Moorheab, og
der Har en Repræsentant fra Blabet
talt med ham. Det er en liden, no­
get af Alderen foroverbøjet Mand
meb et næsten stygt Anfigt. Han an
gav som Grund for Mordet, at hans
Familie og fornemmelig hans Søn
var opsætsig og vilde iffe lystre Ham.
Den Dag, da Mordet stede, havde Hatt
paalagt Sønnen at gaa ud paa Mor
fen og arbeibe og se til be to Par He
ste, som vat berube. Og Hatt havbe
sagt Ham, at bersom Han kom tilboge
saa langt som til en liben Bro, Han
nævnte, vilbe Han flyde Ham. Den
unge Mand kom imidlertid tilbage,
forat drikke Heber bet, og fanbt, font
bet synes, ot Foberen og Moberett
var i attbett Etage, og at Faberen
mishandlede Moderen. Da Boerner
blev spurgt, hvab han gjorbe, vilbe
han ikke mebbele bet. Attgaaettbe
Skydningen mebbelte han, at hatt saa
Sønnen komme og befotebe ham at
gaa tilbage til sit Arbeibe, mett iste*
betfor at gjøte bette kom han op
Troppen til Loftet. Hin laafte Dø
ren og faa gjennem Nøglehullet, at
Sønnen kom op. Han varflebe ham
„et Dusin Gange" om ikke at komme.
Dersom han vovebe at komme,
vilbe han flybe ham, men Gutten
brøb sig ikke beront, kom hen til Dø
ren og forsøgte at komme ind, hvilket
bog ikke lykkebes. Han gik derpaa
til en anden Dør, som iffe var aflaa
fet, og som han traadte ind i Værel
set, skjød Faderen ham med ett Hagl
ladning, saa han faldt død om. Han
svarede paa Spørgsmaal besanzaa
ettde, at hatt iffe angrede paa, at hatt
havde skudt ham. Han havde sagt
ham „et Dusin Gange," at om han
font, vilde han flyde ham. Han sy
nes iffe at satte, siger Bladet, hvilfen
frygtelig Forbrydelse han har begaa
et, og han synes at tro, at han er
den, som har lidt Uret. Han er ban
ge forat blive ført tilbage til
Aba, ba hatt tror, hatt vil blive lyn
chet. Vi kunbe ikke ftnbe noget, som
tybet paa Sindsforvirring, siger Bla
bet.
Dakota.
Skovbranb gjorde stor Skade tolv
til fjorten Mile fra Rapid City sid
ste Uge. Branden varede flere Dage,
og dett stærke Vind bibrog til at nære
bett.
Deadwood 28de April. Tåbe-'
tte veb Ildebranden i Central City
er ikke faa store, som ber fra først af
blev rapporteret, men be vil ttaa op
til omkring $150,000, medens Assur
ancen ikke er over 25,000. Der er
ingen Nød blondt Befolkningen og
Tilbub om Bistanb fra anbre Byer
er bleven afslaaet. Tre Timer efter
at Jlben blev opdaget, var Byen i
Ruiner. Meb Unbtagelse af Jlde
branbett her for nogle Aar siden er
dette den største, som nogensinde er
indtruffet i Black Hills.
En Skandinav ved Navn John
Thornwalb har sunbet Gulderts 20
Mil fra Bismarck, meddeles der, og
Fundet har soraarsaget ikke liden
Sensation. Thornwald er nu den
mest populære Mandi Egnen, heder
det. Han har sendt Prøver af Ert
sen til Ömaha, og hvis Resultatet
Heras er saa gunstigt,som det foreløbig
fer ud til, vil der strax blive organi
seret et Kompagni for Ubvinbing af
det kostbare Metal. Ertsen finbes
30 Fob under Jorboverflaben, men
Stebet holder Thornwald hemmeligt.
I
Sioux Falls faldt der tre
Tommer Sne Søndag. Matt ved
ikke, at der tidligere er falden faa
tfleget Sne paa denne Aarstid, heder
det.
I
Water town begyttber ibag ben.
bemokratiste Convention sot Territo
riet. Den sorubsiges at blive baabc
lang og bitter, men man haaber at
opnaa Harmoni, før matt er særbig.
Det tttebbeles fra Watertown, at
Præsibent Clevelanb og Territoriets
Guvernør, Church, vil blive unber
støttede. Conventions« vil udsøge tf
repræsentative Mænd, som er Venner
as Regjeringen, som Delegater til den
demvkratiste Notional# Convention i
St. Louis. Demokraterne i Territo
riet haaber paa (konventionen i
Watertown at kunne bilægge alle sine
indbyrdes Stridigheder.
konste Valgkamp i Territoriet blev
affyret Her idag, idet ben republikon
ste County-Convention for Burleigh
County valgte en stærk Delegation
til Watertown for at unberftøtte
Jubge C. B. Little herfra forn Kan
bibat for Kongresmonb, tttebbeles
ber fra Bismarck ben 28be April.
Jubge Little er en lovenbe ung Re
publifaner, font vil gaa inb i Con
ventionen titeb en stor Styrke. Con
ventionen udtalte sig ogsaa i Favør
af Bevægelsen for Deling i Syd
Dakota og for Optagelse i Unionen.
Fra Washington meddeles 29be
April. Tarif-Billen er den Sag,
som vil foreligge Huset hele benne
Uge, dersom iffe den Resolution, un
der hvilken Huset handlet, ikke bliver
suspendet. Den almindelige Mening
er, at den ikke vil, men at hver Dag
vil blive viet til Tarif-Diskussion.
Skulde en Afbrydelse finde Sted, er
det Elve- og Havne-Billen, som har
første Ret, men de, som har denne un
der sitt Beskyttelse, erklærer, at de ikke
paa nogen Maade ønsker at lægge
Hindringer iveien for en fortsat Be
handling af Mills-Billen.
Billen om Tab af Retten tilLanb
grants, som ikke er rettelig fortjente
paagrunb af, at Betingelserne for
Grantet ikke er blevne opsylbte, samt
Billen om Oprettelse af et Bureau for
animal Jnbustri og Billen om Ko
piret foreligger alle Senatet i halv
færbig Tilstand og vil blive behanb*
lede denne Uge. Skulde alle disse
blive expeberede, vil maaste Nord
Dakota-Billen komme op. Fifleri
traktaten venter endnu paa, ct Ko
mite-Rapporterne stal blive fulbfør
te. Dette Arbeibe ligget i Hænder
ne paa en Subkomite bestaaen&e af
Senatorerne Edmunds,Frye og Mor
gan. Den vil antagelig blive opta
get, saasnart Rapporterne er sulbsør
te og forelagt Senatet. Præsi beu
tens Budflab vil blive Texten for
Senator Ingalls' Bemærkninger
Tirsdag.
En tidligere Præsident i en Far
merklub i Goodhue County tilraabe
de Farmerne for en Tid siden at
brænde det Affald og dett Halmstub,
font fandtes paa Marfen forat dræbe
Chinch-Buggen. Hans Raad blev
publiceret vidt og brebt i Aviserne.
Nu har man forsøgt det, men det før
te ikke til andet,end at Buggen syntes
at vaagne op og ruste paa sig igjen
efter Vintersøvnen.
^hinjUIacSj^
BU?
.—S
.AND
11
VILLOV/ERSVP

Profit det store
ske.
Mett, Gentlemen frtf Prohibitions
partiet,
No. 336! Fergus Falls, Minnesota, Aden Mai 1888. 7de Aarg.
Minnesota.
Det første Skud i ben republic
Fergus jattø UgMsS
udkommer hver Onsdag.
A. Solem, Udgiver.
Snbstripttonspris 81.50.
FERGUS FALLS UGEBLAD,
The only Norwegian newspaper in
northwestern Minnesota.
A. SOLEM, Publisher.
Entered at the post office at Fer
gus Falls as second class matter.
For 1888 Is better than ever, and should be in the hands
o e v e y e s o n o n e a i n u y i n
PLANTS BULBS. telMSE'
thousands of Illustrations, and nearly 150 pages, telling
what to buy, and where to get it, and naming lowest
rices for honest goods, Price of GUIDE only 10 cents,
icluding a Certificate good for 10 cents worth of Seeds.
JAMES VlCK, SEEDSMAN,
Rochester# N. Y.
ESTABLISHED IBÄI"
TRACTION
MACHINERY.

xml | txt