OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, May 30, 1888, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-05-30/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

1
•&
'l
I'f-iflSl Sveriges'
v
IrJ
Svenfle Sangere ved Kjøbenhav
nerudstillingen. Til Göteborgsp.
telegreferes fra Stockholm 24de April.
Det filharmoniske Selflab befluttede
igaaraftes at modtage Indbydelsen
fra Kjøbenhavn til Nordens fornem»
ste Sangerforbund, bl. a. Mufikfor
eningen og Swdenterkorpferne i Up
sala og Lund, til en Sangerkon
kurranse dersteds i Begyndelsen af
Inni, hvor større Berker af Nordens
Komponister flal udføres. 40 Per
soner valgtes, 14 Sopraner, 10 Alter
8 Tenorer og 8 Basser.
Frøken Gerda Grønberg, den
fremragende Operettesangerinde, er
for næste Sæson engageret ved
Stora Teatern i Gøteborg, skriver
„Göteb. Hdls. och Sjöfarts Tid
ning
Prins og Prinsesse Bernadotte
kom forleden med Middagsbaaden
fra Kjøbenhavn til Malmø og fort
satte med Hurtigtoget Reisen til sit
vordende Hjem i Karlskrona. De
nygifte reiste helt og holdent som
Privatpersoner og havde ikke paa
Forhaand anmeldt sin Ankomst. Par
rets hele Optræden var præget af
den største Fordringsløshed. Der
fulgte ingen Tjener, og deres Bagage
førtes med det øvrige Reisegods til
Jernbanestationen, blot Plaidrem
mens Mærke „O. Bernadotte" tilkjen
degav Eieren. Dagen efter kom de
til sit Hjem i Karlskrona.
Om MellemrigslovenS Opsi
gelse fremsattes Forflag den 27de
April i den svenfle Rigsdags første
Kammer af I. E. Nystrøm. Nya
dgl Alleh. meddeler herom: For
flaget tilsigter, at Rigsdagen, forbi
MellemrigslovenS nuværende Be
stemmelser paa Grund af de netop
vedtagne Toldsatser kommer til at
give Norge uforholdsmæssige For
dele paa Sveriges Bekostning, flal
opsige Mellemrigsloven og anmode
Regjeringen om, hvis der flal istand
bringes en ny Mellemrigslov, at ud
arbeide Forflag til en saadan, ved
hvilken Udarbeidelse man i Almin
delig bør tage Hensyn til Principet
syr saakaldte skilnadstullar ved
Indførsel af Barer fra det ene Rige
til det andet.
Stockholms Handelsbank, der,
som det vil erindres, for ikke lang
Tid siden var udsat for omsattende
Tab, forvoldt ved dens Direktørs og
Kassadirektørs Terminspekulationer,
flriver „Aftp"s Korrespondent, er
atter Gjenstand for Rygter, der
gäar ud paa, at en af dens Direktions
medlemmer, der for nærværende flal
være paa Reise, har anbragt tildels
værdiløse, tildels daarlige Papirer
for et meget stort Beløb. For en
Uges Tid siden gav et Ugeblad An
tydning, der hen^ pillede paa Sagen,
og nu har en af Morgenaviserne ta«
qet den op til Behandling. Med
rette opfordres Direktionen til at
redegjøre offentlig, saa man kan blive
fuldt klar over det fande Forhold.
Banken har Fonds nok, men flulde
der komme det ene Stød efter det
andet af denne Art, saa kan jo Pub
likum tilsidst begynde at frygte for
betænkeligere Svækkelser i dens Virk
somhed.
Ofoten-Luleaabanen. Sv.T.-B.
telegraferer 30te f. M. fra Stock
holm til svenfle Blade: I 1ste
Kammer gjorde Hr. Hugo Tamm
Regjeringen det Spørgsmaal, om
den troede,at Luleaa-Gallivarabanens
Fuldbyrdelse flulde fremmes ved
yderligere Indrømmelser, eller om
ikke Arbeidet krævede strengere Tilsyn
samt om Banen ved fri Overenskomst
kunde blive den svenfle Stats Eien
dom. Civilmniister Krusenstjerna sva
rede: Den første Tilladelse var
overensstemmende med Rigsdagens
Udtalelse. Selskabet har havt den
nødvendige Kapital. Banen flulde
have været færdig i 1887, hvorfor
Koncessionen var tabt, men var det
billigt at tilintetgjøre et saadant
Foretagende? Det vilde nu være
umuligt at afgjøre, hvilken Beflut
ning Rigsdagen fatter i Anledning
af den ventede Ansøgning. Begjæres
der Indrømmelser, vilde antageligt
Staten sikre sig tilsvarende Fordele.
Raadspørg altid ey dygtig Læge,
selv om den Upasselighed, Du lider
as, synes at være temmelig ubetydelig.
En ubetydelig Upasselighed kan oste
gaa over til en alvorlig.og uhelbredelig
Sygdom. Dr. Lucas Dispensary,
68 Randolph Street, Chicago, be
handler flere Patienter end nogen
anden Anstalt. Dets Bog „Livets
Hemmeligheder," sendes frit til alle
og enhver.
Danmark.
Dræbt ved lhbfle Heste. Forle
den hændte paa Svendborg-Egnen
en Ulykke, idet Gaardmand Anders
Pedersen i Boldstrup kjørte lydfl
og blev slæbt med Bognen en længe
re Strækning med Hovedet mod Jor
den, hvorved han ifølge „Svendb.
Amtst." paadrog sig saa betydelige
Læsioner, at han kort efter afgik ved
Døden.
Kvalt i en Hakkelsemafline.
Forleden kom en Karl, Søn af Bæver
Niels Mortensen i Herringløse, der
tjente hoS PræstegaardSforpagteren i
Hvedstrup, beklagelig af Dage, ved at
Sneglen i en Hakkelsemafline, som
han stod og passede, sik fat i et Tør
klcsde han havde om Halsen, og trak
Hovedet ind i Maskinen, saa han i
samme Øicblit kvaltes. Man blev
opmærksom paa Ulykken ved at Hesten
standsedes, men inden Hjælpen kom
tilstede var han død.
Et døvstumt ZEgtepar jordes i
en fælles Grav. Onsdagenden 10
April jordedes ifølge „Ribe Amtst."
paa Billums Kirkegaard Mand og
Hustru i en fælles Grav. Manden
hed Knud Sørensen og var 61 Aar
gammel og Hustruen Karen Gunders
datter 80 Aar begge var døvstumme.
Skjøndt Hustruen var den ældste, var
det dog altid hendes inderligste Øn
ske, at hun maatte faa overleve Man
den, da hun følte, at hvis det mod
fatte fandt Sted, vilde det blive ham
faa stort et Savn, at han vanflelig
vilde kunne bære det. Hun ønskede
dog kun at overleve ham nogle faaDa
ge,og vor Herre opfyldte hendesPnfle,
idet hun,efter omhyggelig at have plei
et Manden,indtil han døde, uden fore
gaaende Sygdom hensov 4 Dage ester
sin Mands Død.
Dræbt as Lynet. Forleden
trak ifølge „Bornh. Tid." et stærkt
Tordenveier over Svaneke og Om
egn. En af de hjemmehørende Baa
de var paa Laxevragning. Under
Uveiret flog Lynet ned i Toppen af
Masten, splintrede den foroven, løb
ned ad Seilet og Masten ned i Baa
den, hvor en af Besætningen under
Fordækket havde dækket sig for Reg
nen, og ramte ham i Hovedet, saa
Døden øjeblikkelig indtraf. De andre
to Mænd bedøvedes ved Lufttrykket,
og den, der sad nærmest Masten, kom
først ester en længere Tids Forløb til
nogenlunde Rørighed. Hans Ørne
blev en Del forbrændte, ligesom et
Brandsaar paa hans ene Haand viser
Spor af Straalen.
En sørgelig Ulykke forefaldt for
leden paa Kongens Nytorv i Kjøben
havn, idet en Murarbeidsmand, der
arbeidede ved Reparation af Kvisteta
gen paa Huset Nl. 6, faldt ned og
flog sig ihjel paa Stedet. Ulykken
flete, medens Arbeidsmanden var i
Færd med at fasttømre den øverste
Afsats paa Stilladset. En af Tvær
bjelkene, paa hvilken Manden vilde
støtte sig, mens han paaflog en Lægte,
var endnu ikke fastgjort i den ene En
de, og Følgen blev, at den ulykkelige
Arbeider styrtede ned mod Stenbroen
fra en Høide og med en Kraft, der
uundgaaelig maatte have Døden til
Følge. Den faldne gav heller intet
fomhelst Livstegn fra sig og blev som
Lig bragt til Frederiks Hospital.
Falskmyntneriet i Horne. Som
tidligere meddelt, er en i Horne bo
ende Haandværker bleven anholdt for
at have forfærdiget falfle 25-0 rer og
har tilstaaet sig flyldig i denne For
brydelse. Ifølge „Svendborg Amts
tid." har han, der er Uhrmager, først
i den senere Tid begyndt paa Falfl
myntneriet og havde endnu ikke facet
drevet det i noget vidt Omfang, da
det opdagedes. De Apparater, hvor
med han fabrikerede de falfle Mynter
foruden 25-0rer har han ogsaa
sat nogle falfle 10-0rer ud i Verden
var meget primitive, og Mynter
ne, der udelukkende er tilvirkede af
af Tin, er ogsaa saa tarvelige, at de
kun ved Aftentid og i Halvmørke kan
skuffe nogen. Præget er saaledes
meget utydeligt, den ophøiede Rand
mangler næsten fuldstændigt, ogMyn
terne er stærkt fedtede at føle paa.
At Mistanken henlededes paaUhrma
gerett skyldtes den Omstændighed, at
et af hans Børn havde udgivet flere
as de falske 25=0rer med forte Mel
lemrum. Ester Anholdelsen afgav
han hurtig en uforbeholden Tilstaa
else. Jalt har man hidtil faaet fat
paa henimöd et halvt hundrede fal
fle 25-0rer og nogle falfle 10-0 rer.
Dødsfald. Natten til den 12
April døde paa Skovgaard ved Vei
le en gammel Kvinde, der vil være
kjendt af mange, som har deltaget i
i K 'i*«» i'Z-flCLj? "K-t If ""'2V 'i'
vore Krige 1848—1850 og 1864,nem
lig Fru Cathrine Petersen, sødt Tof
te, Enke efter den i 1874 afdøde Pa
triot,Kjøbmand Hans Jørgen Peter
sen, Flensborg. Hans nu afdøde
Enke var født i Ribe Ilte Septem
ber 1803, og hun blev saaledes om
trent 85 Aar gl. I
omtrent 50 Aar
boede hun med sin Mandi Flensborg
hvor de særlig i Krigens Tid. udfol
dede en Godgjørenhed, der ikke glem
mes. I sidste Krig udgik fra deres
Hjem en meget betydelig Hjælp, ikke
blot til vore faarede Soldater paa de
tyske Lasaretter,men ogsaa til de man
ge usaarede, Fienden triumferende
førte gjennem Byen, ydedes der Bi
stand. Særlig paa Sofaretterne var
deres da hjemmeværende Datter, Frk.
Marie Petersen, en stadig og utræt
telig Hjælperinde og Trøsterinde for
de Saarede. Den Afdøde blev i sit
lange Liv naturligvis hjemsøgt.
af
Sorger, men ingen Sorg var hende
tungere at bære end de, der i hendes
Levetid er overgaaede vort Fædre
land.
Fanget i fiti ege« Fælde.
Det synes oste at være en let Sag
at narre Folk til at tro baade det ene
og det andet men „Kunsten at lyve"
flal dog ikke høre til de letteste. Dette
betænker ikke alle, som tror at de
kunne opnaa en Fordel ved at begaa
en „liden Streg". Men intet er
mere sikkert end, at „Synden formør
ker din Forstand", og at selv de bedst
udtænkte Rænker oste bliver aaben
barede, naar man mindst venter det,
eller paa en Maade, som ingen kunde
have nogen Anelse om.
Det er et norsk Ordspil, som siger,
at „han var saa flu,at han endog narret
sig selv" et mere betegnende Udtryk
jor Falskhedens Følger haves ikke.
At blitié fanget i sin egen Fælde er en
dagligdags Ting men man hører
dog faa lidet derom, fordi ingen har
nogen særlig Interesse af at fortætte
om sin egen Skam og Skade. Det
Slags Historier har dog en mærkelig
Evne til at belære og advare, og de
burde derfor fortælles: Følgende er
ganske god sit Slags:
En bekjendt Literat i Paris mær
kede, at Synet begyndte at svigte ham
han gik derfor til en Øienlæge, hvis
Berømthed for det meste skyldes hans
Avertissementer, som stadig sandtes
i alle Aviser. Lægen kom ester endt
Undersøgelse til den Slutning, at
det bare var en sorbigaaende Øien
betændelse, som hverken var sarlig
eller as nogen Betydning. De to be
gyndte at passiare om Lægesorret
ningen, og de blev mere og mere sor
trolige og meddelsomme overfor hin
anden.
„Monsieur", sagde Øienlægen, da
han havde mærket sig den andens
Karakter, „jeg har opfundet en Salve
som endog vilde have gjengivet Tobi
as Synet uden at have uleiliget hver
ken nogen Engel etter nogen Fifl.
Men jeg har endnu ikke forføgt den
paa nogen Patient, og jeg vilde give
et vakkert Honorar til hvemsomhelst,
der vilde underkaste sig Eksperimen
tet."
„Hvormeget vilde De da give?"
spurgte Literaten.
„Hundrede Francs."
„Pr. Maaned?"
„Pr. Moaned", svarede Lægen.
„Jeg antager Forflaget, hvis det
gjælder for et Aar. Jeg er Deres
blinde Mandi hele den Tid, men De
moa paatage Dem at flasse mig en
Hund til at føre mig."
Øienlægen, som sorudsaa, at dette
vilde komme i Aviserne, samt hvilken
Fordel dette og selve „Kuren" kunde
blive for ham, betænkte sig ikke, men
flog strax til. Literaten viste sig
snart i sin nye Skikkelse paa alle of
fentlige Pladse i Paris med sin Hund
til Fører.
Mod Slutningen as Aaret, da otte
var overbevist om, at Manden var
haabløs blind, mente Øienlægen, at
nu var det paatide, at Manden fik
Synet igjen, da den fastsatte Tid
snart var udløben. Men den erfarne
Forfatter negtede at ville gjenvinde
Synet saa tidligt og truede med at
afsløre Charlatanen, med mindre han
betalte to Aars „Honorar" i Skades
erstatning.
Der fulgte en lang stormende For
handling ovenpaa dette Forlangende
det endte med, at den forlangte Sum
udbetaltes. Derpaa flulde den store
Scene spilles, idet Øjenlægens vidun
derlige Kur, for „Blindhed" flulde
foregået offentlig den foregivne Pa
tient blev fremført som blind og der
paa tilbørlig salvet i talrige Vidners
Nærværelse. Og Resultatet? Re
sultatet blev stik modsat ottes For
ventning. Salven havde mærkelige
Egenskaber den gjorde Manden
blind for Alvor og for bestandig.
(Ny ill. Tid.)
Giv ikke Pant i deres Farm,
for De har talt med
F. H. Loke
Rummet tillader os ikke at forklare,
paa hvilke Betingelser vi udlaaner
Penge, men en Ting vil vi garantere,
og dette er: Dersom Deres Eien
domsret er utvivlsom, og Laanet er,
som vi ønfler det, vil vi forsikre Dem
bedre Betingelser, end De kan opnaa
andetsteds. Vort Kompagni er et
Hjemmekompagni og har en Kapital af
$500,000, altsammen indbetalt, og et
stort Overflnd dertil. Da det ud
laaner sine egne Penge, kan enhver
se, at de kan give bedre Betingelser
end om de laante ud andre Folks Pen
ge, som andre gjør. Bi har mange
Penge nu, som vi søger at anbringe,
og ønfler at laane til saa mange som
muligt, naar blot Pantet er godt.
Bi udlaaner Penge ester Asdragspla
nen og indretter es i Virkelighed al
deles ester Laantagerens Ønfle.
Pengene betales samme Dag, som
Ansøgningen indleveres. Kom ind
til os, eller hvis De bor langt borte,
flriv os til, og De vil blive fornøtet
med den Maade, hvorpaa vi driver
vor Forretning.
F. H. Lake,
Tilsalgs billigt
og paa lette Bilkaar er følgende Far
me:
@ø± Sek. 33, Town of Aastad.
©ø£ Sek. 8, Town os Amor.
Hele Sektion 31
i Town of Rush
Loke eller hvilkensomhelst Del os den.
Øinøi Sek. 3. Town os Otto, og
søisøi Sek. 35, Town of Pine
Loke.
Dersom De vil kjøbe Form, se paa
nogle af disse og kom,flal vitales ved.
Jeg vil sælge dem billigt og sætte
Betalingstiden saa lang, som De øn
fler det.
ItteproHmtt ijaritautt.
C. H. Klemer sra Uldspinderiet i
Faribault ønfler at meddele Farmer
ne i Ottertail og Nabo-Conntier, at
han fra 1ste Mai vil aabne et Kontor
i Headmans Skræderværksted i Fer
gus Falls, ligeoverfor Park Hotel,
hvor han vil modtage Uld i Bytte for
Barer fra Spinderiet. Disse Varer
er Floneller, Mackinaws, Cloths,
Tæpper og Strømpegarn samt Garn
for Vævning. Vi garanterer Til
fredshed. Betaler ogsaa Kontant for
Uld. Nærmere Underretning ved
mundtlig eller flriftlig Henvendelse
til L. B. Smith Bestyrer. 6mso3
.•il/j.difi.,,. •. i, nu. —y ii IM 1
Bedste Fotografer i Fergus Falls.
Portrceter, Cravons og Landskaber
i alle Stvrrelser.
Vi leverer intet uden förste Klasses Arbeide.
Ko»tor og Galleri 128 Lincoln Ave.
I. O. Mrke,
(Skandinavisk Sagfvrer.)
Udforer Collections, tegner Assurance, ud
laaner Penge paa fast Eiendom til 10 Pro
cent uden Commission. Scelger Emigrant
Billetter med alle Linier. Fra Norge og
hertil med förste Klasses Linie $50. Billet
ter soelges ogsaa paa Henstand til Hosten.
31 ly Lincoln Avenue, Fergus nalls.
LUMBEB
hos nogen.
o6tf
Zohn McCulloch & Co.
er forberedt paa at levere alle Slags
„Lumber" og Byggemateriale
til laveste Priser og har til enhver Tid et stort og fuldstændigt Forraad.
De, som har til Hensigt at byge, bør henvende sig til dem.
Bi forsikrer saa gode .Grades" og faa lave Priser som
John MeCulloch & Co.
Morsk Motkek.
Apothekervarer af alle Slags. Patentmediciner. Kings nye Opsin
delse mod Tæring og Hoste, Electric Bitters og alle andre Slags, som kan
ønfles, deriblandt Shilohs Middel mod Tæring, der sælges paa Forsikring
om, at det flal hjelpe.
LEgte norfle „Livets Draaber", Nervedraaber, Sundhedssalt osv.
Et stort Udvalg af smukke Albums til laveste Pris samt en Mængde
andre Gjenstands til Nytte eller Pryd.
Dr. M. Magelssen sta ar i Forbindelse med Apothetet.
L'
Benerlfle Sygdomme,
Udtømmelser
Pris
$6.00
og hoiere.
I. T. Johnfon.
Cai lifjatp i Hcpiro,
for
Jernbane-Kompagni.
150,000 Arres.
det vakreste i Staten ligesaa dyrkede Farme og Byeiendomme.
Udvalgte Homesteads og Træplantningsland billigt.
Penge tillaans mod lavrste Rente.
Johns»»« & Humes,
DISPEh
unge og middelaldrende Mceno,
eller Udfvcevelser i senere Aar, saasom
ivaghed og Kraftloshed,
kV
Vi har i mange Aar behandlet
torttiftte, nervpse og kroniske
og med absolut Success i ethvert Tilfcelde, som vi overtog.
i alle deres frygtelige Stadier, saavelsom
hos begge Sjøn helbredes paa kort Tid.
Bor Behandling, er af den Beskaffenhed, at den ilke alene giver øjeblikkelig Lindring, men
O Ei„„
Bi betale $500 for ethvert Tilfælde af Privat Sygdom, vi overtager og ikke kurerer.
Konsultationer og Breve er absolut hemmelige. Mediciner pakkes saa Nysgjerrigyed ikle bæltes, ng
sendes pr. Express, naar fuld Beskrivelse af Tilfceldet gives et personligt Mpde foretrækkes, hvis mulig.
Konsultation fri. Send Frimcrrke ester Sporgsmaalsliffe.
Kontortid: Hverdage fra Kl. 9 Form. til 8 Eft. Ssndage fra Kl. 10 til 12.
DR. OWEN'S KROPS BATTERI,
Noget ganske Nht for af Sygdomme.
Naturens eget Helbredelsesmiddel for
Sygdomme hos
lidende af Fugerne af ungdommelig Daarffab
unaturlige og svækkende
hivets Hemmeligheder,"
Varig Kur.
Mand og Kvinde.
Dette KropS Batteri og vore Apparater vil
blandt mange cukdre Sygdomme kurere følgende:
9t!)cumftti3mc, .öovcdticetf, .Hoftesmcrter,
Kaldslige, alle Nyresygdomme, Rygsmer
ter, almindelig og ucrvos Tvaghed, daar
lig Fordoic^ic, Ste?!rasthcnia, T'lrlssyg
domme on tat't Livskraft. Dct har ei sin Lige
for tviuCelific V.rcgcl::! c* fig
1
I 5 og At
u
itu
desygdomme.
Dette eiektro-lialLaniske Livbelte blev pa
tentvret den 1(5 Äug»-st og ouevtræffer
alle andre. Strømmen er miDiT fuldstændig Kon
trol af itifcrcrcit og fait blive vendt, gjort mild
eller ftccrt at passe ettjoert sCiide. Suspensoriet
for Aicrud^ Svaghed staar i direkte Forbindelse
•-\\x med Batteriet, ljvi-5 Lriiter er saaledes anbragte
at CHcttrkiMeu ved Hjelp af vore Apvarater
kan blive ledet til l'villensomhelst Tel af Legemet
eller hvor Ondet har sit S tide. Dette er den sidste og
störste Forbedring iom nogensinde er bleven gjort i Elek
tricitetens Anbringelse paa Legemet ser Sur af Sygdom
me. Ved at borttage Suspensoriet kan Beltet em»
tes af hele Fami
'lien for Knr af alle Sygdomme. Det er forffjclligt fra alle andre.
Tet er et Batieri-Bcltc indeholdende i« galvaniske Celler af Iv
Graders Styrke. Vort 9Zo. 4 Fnlv-.ttraft Garantibelte har
Batterier og Tyve galvaniske Celler af 20 Graders Styrke og ert
positiv og ticgat Strøm, der fait vendes. Owcn Beltet er tftc
en Kjeede, Metalrraad, voltaiskt Belte eller Pude-Belte, wcit et Batteri,
om kan bitres. Det kurerer alle Sygdomme som er helbredelige ved Elektncitet. Den elektriste Strøm
an proves af hvemsomhelst førend den anbringes paa Legemet og bæres kun fro sire til sex Timer om
Døgnet og garanteres at give en Strøm for et Aar. Det er let, simpelt og bedre end alle andre.
TI VfTPA7AVV vor store illustrerede Pamphlet, der giver fuldstændig Underretning om Mekanismen,
JjLEivllUfiivllU, Beltets simple Anbringelse for Kur af Sygdomme, samt Testimonier, sendes frit.
Aabent daglig fra Kl. 8 Frn. til Kl. 8 Ett. Söndage fra Kl. 9 Frn. til Kl. 1 Eft.
THE OWEN ELECTRIC BELT AND APPLIANCE CO., I9L State St., Chicago, IIU
To

Agent for Minnesota Loan & Trust
Company.
No. 2 & 3 i First National Banks
Bygning, Fergus Falls.
Nøiitøi Sek. 19, Town of Maine.
Ni Sek. 20, Town os Orwell.
@øi Sek. 8, Town os Western.
Nøi Sek. 13 Town os Western.
©øi Sek. 13, Town os Woodside.
Øiføi Sek. 32. Town os Compton.
N^nøi, svinøi og nviføi Sek, 18,
Town os Compton.
©istii Sek. 14, Town os Bluffton.
Sv^ Sek. 32, Town os Otto.
141 Acres i Sektion 26, Town of
Condor.
N£nv£ og nøj Sek. 8, Town of
Friberg.
@£nvi Sek. 8, Town of Maple
wood.
Svi Sek. 12, Town of Stony
Brook, Grant County.
Øinøi og ttlføi Sek. 14, Town of
Stony Brook, Grant County.
Nøi Sek. 34, Town of Lawrence,
Grant County.
Nøirsoi og niføi og søiføi Set.
18, Town of Cormorant, Becker
County.
E£ ei sec. 12 town of Eagle
Lake.
E£ nwi & swi nwi sec. 5 town
of Stony Brook.
Overland & fiolanp
H. G. Bangeit,
Battle Lake, Minn.,
handler med
Dsre, Vinduer, Lister, flere Slags Bogne,
deriblandt Stoughtonvogne og Buggier.
W. I. Holmes.
Lincoln Av. Øst, Fergus Falls.
B. N. Johnson« M. B. Humes.
St. Paul, Minneapolis & Manitoba
10,000 Acres uf Svamplaud.
Cneagenter for
30000 Ae.Statsuniverfitetets!and
in22 Fergus Falls, Minn.
DISPENSARY-
68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
Chartered for videuflabelig og hurtig Kur af private, nervøse og kroniske Sygdomme.
Bestyreren er en Gradnent of Bennett og Rush Medical Colleges af Chicago. III.
Illinois State Board of Health har givet ham Vidnesbyrd angaaende Kvalifikation.
Tab af Manddom, Udygtighed, Nerve-
Lueas Private Dispensary, 68 Randolph St., Chitago.

xml | txt