OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, August 08, 1888, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-08-08/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

1
"'J'V 1 1f c- V
Sverige.
Om Skovbranden i Mora strives
7de Juli, at den endnu da fortsatte,
skjønt Faren for den videre Udbredel
se ansaaes at være forbi. Ilden, som
da havde herjet i otte Dages Tid,har
ødelagt 18,000 TønderLand. Brand
stedet ligger mellem DsterdalSelven og
HemulaaenS Basdrag og har strakt
sig fra Oxberg i nordvest til Eldris
Sætre i Nærheden af LandsbyenSel
ja i sydost. Den store Tørke, Bind
og Mangel paa Mandflaber til Sluk
ningsarbeidet har samvirket til Bran
dens store Udstrækning. Folk var
øiensynlig træge til at assistere ved
Slukningen. Skovbranden er gaaet
over Høkbergs,Klittens, Myckelbergs,
Risaasens, nordre Garbergs, Sæde,
Kraangsaasens og søndre Hemul
bergs Sætre, men derværende Huse
er reddet.
En Bandstaal Storjag til An
tændelse. Saa underligt det høres,
kan det dog virkelig hænde, at en
Skaal BandJEan afstedkomme Ilds
fare, flriver „Nerik. Tidn." En
Mandi Norrkøping havde i sit Vin
du sat en Bandstaal, hvori der var
Guldfist. Forleden, medens han ro
lig sad ved Vinduet, kjendte han
Brandlugt, og da han saa nærmere
efter, blev han var, at det havde fat
tet Ild i Gardinerne. Han blev na
turligvis meget overraflet. Han op
dagede da, at den i Vinduet staaende
Skaal, hvori der svømmede et Par
Guldfiste, var Aarfag til Ilden, idet
Solstraalerne var opfangede gjennem
denne og siden havde afstedkommet
Brand. Forat overbevise siq om, at
det var gaaet saaledes til. tog han, ef
teret Gardinerne var blevne op
rullede, et Papir, som han hængte
foran Skaalen, hvorefter ogsaa dette
fattede Ild. Bladet nævner Titfæl
det til Advarsel.
Indebrændte Børn. Ved
Kvitsle Sagbrug i Jemteland ned
brændte om Morgenen den 28de Ju
ni en liden Arbeiderbolig som beboe
des af en Familie med fem Børn.
Forældrene var gaaet paa Arbeide
Kl. 5 om Morgenen, medens det æld
ste Barn, en Pige, stulde overtage
Husholdningen. Pigen havde da gjort
op Ild, og under dette vaagnede det
mindste Barn, som hun denfor klædte
paa og tog med sig ud. Nogle Mi
nutter efter vendte hun tilbage og
mødtes af Luer i
Listersund. En Bondedatter
Anna PersdatteciFunæsdalen svælg
te ved Uforsigtighed en Synaal den
Ilte Juni. Hun blev strax sengelig
gende, og den 16de Juni var hun død.
Man tror, at Indbildningen og Ræd
felen ligefaameget var Dødsaarsag
join Synaalen, da hun nemlig sagde,
at hun ingen Smerter følte men blot
blev betagen af Skræk.
En Lykkens Smed. Af de man
ge Arbeidere, fom i de senere Aar har
udvandret fra Vemmenhøgs Herred
til Amerika har maafle ingen havt
saadant Held som Smeden Ljungdahl
fra Sturup, Gustafs Sogn. For sex
Aar siden forlod han Hjemmet og sin
Familie, da han trods alle Anstren
gelser ikke kunde frigjøre sig for den
Gjæld, som han havde paa sin lille
Eiendom. I
den Tid, han har været
borte, har han regelmæssigt hjemsendt
200 Kr. hver Maaned. Hans Gjæld
blev efterhaanden betalt,
og Ljungdahl
tænker nu at vende tilbage som en vel
bjerget Mand. I de sex Aar, han
har været borte, har han forhvervet
sig 7,200 Kr.
Fra Uneaa meddeles, at Lars
Olsson fra Kalfsnæs i Torsaker blev
91
straks tilbage, flog et Vindu itu til
det indre Værelse, hvor Børnene sov,
og raabte af alle Kræfter. Den æld
ste Gut sov haardt, men vaagnede dog
endelig og tog da en mindre, 5 Aar
gammel Broder med sig. I
1 v«r
Røg og
Forvirring tog han imidlertid Vei
gjennem Flammerne, hvor den mind
ste Gut blev liggende og brændte
ihjel. Den anden kom ud, men meget
slemt forbrændt. Det tredie Barn,
en 7 Aar gammel Pige, blev liggende
i Sengen, hvor hun fandt sin Død.
sFjeld-Ljom.)
En flytbar Jernvei. Kabinets
kammerherre E. L. Reuterstjøld ved
Gimbo Brug i Upland har fra Frank
rig indkjøbt en flytbar Jernvei, der
stal anvendes ved nævnte Brug. Ma
terialerne tit Jcrnveien er allerede
ankomne med Dampstib fra Frankrig.
Saavel Sviller som Skinner er af
Jern og er sammensat som Stiger i
20 Fods Længder. Disse Længder
sammenkobles saa fort, at en Stræk
ning paa 2000 Fod kan paa flet Mark
lægges paa to Timer.
ihjelbrændt under Skogbrand forle
den. Han holdt paa at rydde op i
Skogen og synes at have fat Ild paa
nogle Kvisthauger, da Ilden tog
Overhaand for ham, og han antages
af Anstrengelse og Udmattelse at
være falden om og omkom paa denne
Maade.
Af omkomne under Sundsvalls
branden nævnes Mikael Olof Nor
wall og Charlotte Eufrosina Asklin g,
hvorhos man ogsaa har fundet Dele
af en Person, som ikke har kunnet
identificeres.
Hvem var hun? Bed Mid
dagstid den 27de Juni saa man ved
Frøsunda vik i Solna Sogn en Kvin
de gaaende ned til Badehuset ved
Brunsviken, meddeles der fra Stock
holm. Snart efter hørte man det
plafle i Bandet. Bed nærmere Ef
terfyn fandt man, at Kvinden havde
taget af sig endel af Klæderne, der
laa igjen paa Stranden ved Badehu
set. De aflagte Klæder bestod af en
Dobbelkappe, en Underkjole af rød
Filt, et grønt Halstørklæde, et hvidt
Lommetørklæde mærket I. P. samt
Hat. Desuden fandtes en Paraply
og en roche og endel andre Smaa
ting, der tildels var mærkede. Blandt
andre Ting fandtes en Lottterifeddel
til et Lotteri til Fordel for et Sø
mandshjem i Marseille. Denne var
mærket Hildur Eriksson. Liget er
ikke gjensundet trods Eftersøgninger
1te.
Den første Kvindestreik i Stock
holm iværksattes den Ilte Juli ved
en Nybygning i Flemminggatan, hvor
de kvindelige Haandlangere forlangte
en Lønssorhøielse as 3 Pre i Timen,
fra 15 til 18 Pre, som nægtedes dem.
De strikende begav sig til andre Byg
ningcr, hvor de opfordrede Kammera
ter, der ikke fik den fordrede Betaling,
til at deltage i Streiken. De fik paa
flere Steder Tilflutning, og den strei
kende Kvindeskare var ved Aftentid ret
anseelig.
Stemmeretsmøde i Sverige
Søndag den 8de Juli holdtes et stort
Arbeidermøde i' en Skog ved Stock
holm, som over ti lusen Arbeidere del
tog i der holdtes flere djærve Taler
til Fordel for almindelig Stemmeret,
og der vedtoges en Resolution, der ud
talte, at den snarlige Indrømmelse af
almindelig Stemmeret er den eneste
Bei til en fredelig Løsning af Arbei
derspørgsmaalet.
En svensk Professor Socialist.
Bed det nationaløkonomiske Møde i
Kjøbenhavn afhandledes blandt andet
Spørgsmaalet om Gaardbrugernes
store Gjæld. Den Taler, som vakte
størst Opmærksomhed, var Professor
i administrativ Ret og Nationaløko
nomi Grev G. K. Hamilton fra Lund,
der erklærede, at det eneste rigtige
Middel til at komme bort fra den nu
værende Gjældelendighed er den af
AmerikanerenHenry George foreflaae
de Nationalisering as al Jordeiendom.
Det danske Blad „Socialdemokraten"
har i den Anledning ydet Prosessoren
megen Anerkendelse.
Bed Branden i Sundsvall er
10,000 Kroner i 10-Kronesedler
stjaalet fra Sundsvalls ensttlda
Bank. Sedlerne var kun forsynet
med en af Direktørernes Navne, stri
ver Dagsposten.
Englænder død i Norge. Ons
dag 20de Juni døde, efter hvad der
strives i „Nordre Bergenhus Flkbl.",
paa Gaarden Osen i Kinn en 73
Aar gammel Englænder, John Pen
rose. Han kom hid til Norge for
første Gang for 45 Aar siden, og si
den besøgte han vort Land hver ene
ste Sommer, naar ikke særlige Om
stændigheder hindrede ham. I læn
gere Tid har han nu boet i Osen i
Kinn hver Sommer, og hans Komme
blev altid imødeset med Glæde, da
han ved sit elskelige Væsen havde
vundet alle deres Hjerter, med hvem
han kom i Berørelse. Den Afdøde
var en Mand med mange Kundstaber
og levende Interesse for Folks Vel.
Som et Exempel herpaa kan vi næv
ne, at han paa egen Bekostning havde
saaet istand en Bogsamling for Op
siddere i og omkring Osen, ligesom
han ydede Bidrag til Kinns Folkebib
liothek, stjønt han ikke var nogen rig
Mand. Hans Lig stal føres til Eng
land.
BucklenS Arnica Salve
er den bedste Salve i Verden for
Skaar, Rifter, Saar, Bylder, Udslæt,
grove Hænder, Frostsaar, Ligtorne
osv. Dersom den ikke helbreder, vil
Pengene tilbagebetales. Pris 25c
pr SEfle. Sælges i N. I. Morten
sens Apothek. mhlvly
--WJSKVC-T-
'"t If"
Danmark.
Druknede paa Søen. Sent den
7de Juli er 8 unge Mennesker fra
Knebel ifølge „Jllpst". omkomne paa
en Seiltur i Knebelvik. Et Selskab
paa ni unge Mennester fik nævnte 5lf
ten isinde at foretage en Lysttur med
en Baad ud i Viken uagtet ingen af
dem havde Forstand paa at manøvre
re en Baad, tog de dog Seil med,
som de satte til efter at have roet et
Stykke ud. Baaden var uden Ballast,
og Resultatet blev, at den ^pludselig
kantrede. Klokken var da ca. 12, pg
af de ni ombordværende druknede de
8. Pen niende lykkedes det at kom
me op paa Kjølen af Baaden, med
hvilken han i Løbet af Natten drev
iland og blev frelst. De 8 forulykke
de, hvoraf fire var Gaardmandssøn
ner, var alle ugifte.
Maleren Carl Nielsens store
Fjordbillede „Fra Hjørendfjord" paa
Kjøbenhavnerudstillingen er indkjøbt
af Statsraad Astrup.
Hendes eget Billede. Fra den
nordlige Klitkant i Danmark var for
leden en gammel Kone inde i Vend
syssels Hovedstad, hvor hun gjorde
en Handel i en Manufakturbutik, som
for hende der ikke havde været i
Byen i en halv Mennestealder— var
et halvt Palads. Efter endt Handel
vendte hun sig for at gaa ud af en af
Dørene. Hun ser da i denne en æl
dre Mutter, der kom hende itttøde.
„A tykkes", sagde hun, „dede a stu'
kjen' dæi Kuen". Den gamle nikkede
venlig og bekjendt igjen, men svarede
ikke. „Mæ Faalov, hvor æ hun
raa? A tykkes nit hun feie
ito'e Nulodder et famlet
Latterkor fra de tilstedeværende, der
ikke længere kunde døie den Enetale,
den gamle førte med sit eget Billede
i et af de Høie Speil. Hun var, stri
tter „Bens. Tid.", lovlig undskyldt
langt ude over Ungdommens og For
fængelighedens Aar havde hun under
strengt Arbeide glemt, hvordan hun
selv saa ud, saa at hun kun forekom
sig selv som en flygtig bekj endt.
Mindesmærke for H. C. Ander
sen. Den 19de Juni afsløredes i
Odense et Mindesmærke for Odense
Byes Barn, Digteren H. C. Ander
sen. Mindesmærket, der har kostet
18,000 Kr., er anskaffet ved frivillige
Bidrag af Indbyggere i Odense og
ved et Tilflud af Odense Kommune,
og er udført af Billedhugger Hassel
ris' Det bestaar af en omtrent 5
Alen høi Portrætfigur af Digteren,
der hviler paa et Fodstykke, forn bæ
rer en Indskrift, der siger, hvem det
er, og at Andersen er født i Odense
den 2 April 1805. Højtideligheden
aabnedes ved Afsyngelsen af en i Da»
gens Anledning flreven Sang, hvor
ester Landsthingsmand W. Petersen
holdt Festtalen. Han paaviste, hvor
ledes Ordsproget, at „der tidt ligger
rigt Barn i fattig Kones Skjød", her
ret pasfede hvorledes Andersen som
fattigt Barn havde forladt Odense
og, hvad der var som et Eventyr, var
bleven en af de navnkundigste Mænd,
som Danmark havde fostret. Efteråt
et Sangkor af over 800 Børn fra By
ens offentlige Skoler havde afsunget
Andersens: „I Danmark er jeg født,
der har jeg hjemme", sluttedes den
smukke Højtidelighed med et udbragt
Leve for Digterens Minde:
En Firstillingshistorie. I
Aar
for 100 Aar siden blev en Del vel
staaende Borgere i Kjøbenhavn enige
om at give hver en Firstilling om
Ugen for saaledes at sikre hinanden
gjensidig mod Fattigdom og Nød.
Denne Firstilling holdt for et ParUger
siden Hnndredaarsjnbilæum som en
Gubbe paa 421,822 Kr. Jubilarens
borgerlige Navn er „Borger- Ven
nen", der oprindelig var Navnet paa
det Blad, Selskabet udgav, for sine
Medlemmer, og fom har bestaaet alle
disse 100 Aar. Man vil undres over,
at dette stilfærdige Selfiab tæller
2225 Medlemmer, ligesom Kapitalen
saa nær den halve Million vil impo
nere. Og det er ikke Smaasummer,
der i Acrenes Løb er blevne udbetal
te i Hjælp. I de sidste 25 Aar ale
ne er bortgivet over 600,000 Kr. og
udlaant rentefrit 400,000 Kr. mit
1 Million. Smukkere Udvikling kan
ingen Firstilling vente.
En Løitnant studt sig af Kjæ
restesorg. Forleden lød et Revolver
stud i en Eiendom paa Hjørnet as
Gl. Kongevei og Rathsaeksvei.
Strax Efter fandtes Premierløit
nant H. Wittther liggende i sin Seng
med gjennemboret Hjerte. 10 Mi
nutter i Forveien havde Pigen vækket
ham og bragt ham Kaffen. Løitnant
Winther af Næstved Dragoner var
indtil for en Maanedstid siden forlo­
i.
LÅ» ..I,..--
vet med en ung Dame fra Næstved.
Saa hævede hun Forbindelsen og
forlovede sig med en af Winthers
Kammerater. Dette gik Winther
meget nær til Hjertet. Gjentagne
Gange var han fom laa i Kjøben
havn for at gjennemgaa et General
stabskursus—paa Nippet til at reise
til Næstved for at duellere med den,
der havde taget hans Forlovede, men
han var bleven holdt tilbage af en
Ven. Hans sørgelige Endeligt kom
ikke uventet. Han havde sagt til sin
Familie, hvad han agtede at gjøre, og
saa alvorlig var det fagt, at hans
Moder var fuldstændig forberedt paa
Ulykken. Premierløjtnant Winther
var en dygtig ung Officer, 26 Aar
gammel, og havde Udsigt til en smuk
Karriere, patt var afholdt af alle,
Foresatte og Undergivne, og var en
trofast Kammerat.
Livsomvexlinger. For nogen
Tid siden døde i Kjøbenhavn enMand
i en meget høi Alder, der i sin Tid
var bekjendt font af Byens Rigmænd
og en af Børfens Matadorer, men i
de sidste 25 Aar af sit Liv henlevede i
Fattigdom, og overhoved var et eien
dommeligt Exempel paa Livets Om
vexlinger. Hans Navn var Jacob
fen. Han var oprindelig en fattig
Rugbrødsbager, men i Besiddelse af
et ret fnilt Hoved begyndte han i
Trettiaarene at spekulere i National
bankaktier, først ved at opkjøbe Bank
heftelser hos Bønderne og senere ved
at deltoge i det Jobberi, som disse
Aktiers stærkt svævende Kurser frem
koldte. Hon vor meget heldig,spekule
rede baade a la hausse og a la baisse,
og der hengik ikke mange Aar, før han
var i Besiddelse of en Formue, som
den Gang kunde betegnes som meget
stor. Han, der var gift og havde
mange Børn, førte et meget luxuriøst
Liv, som ogsaa fortsattes,* efter at
Lykken havde begyndt ot vende ham
Ryggen. Han havde store Tab, og
allerede den Gang vilde han have væ
ret en fattig Mand, dersom han ikke
ved en Godseiers Dødsfald vor kom
men i Besiddelse of en betydelig Ka
pital gjennem en Livsassurance. Nu
begyndte han atter at spekulere iBonb
aktier det gik en fort Tid godt, men
faa var atter Lykken ham utro, og han
befandt sig atter paa Randen af Ru
in. Saa havde han atter Held med
sig. For en Spotpris havde han kjøbt
en Landejendom, „Roligheden", som
fandtes passende til Opførelsen af
Stiftelsen „Sygehjemmet". Han solg
te den med meget stor Avance, men
ikke klog as Skade gav han sig atter
til at spekulere, og Udbyttet gik fam
me Vei som alt det øvrige. Han blev
en fattig Mand, havde ogsaa meget
Uheld med sin Familie, og i fin høie
Alder fristede Hon knn Livet ved an
dres Barmhjertighed.
Bedste Fotografer i Fergus Falls
Portroeter, Crayons og Landskaber
i alle Stvrrelser.
Bi leverer intet uden förste Klasses Arbeidc.
Kontor og Galleri 128 Lincoln Ave.
sälges
o.z forsikres af M. K. Dobbs, Maler.
S
K22
5»0
o'? 2
o6tf
^MWWUMMMHWW
Zchn MkCulloch & Co.
er forberedt paa at levere alle Slags
„Lumber" og Byggemateriale
til laveste Priser og har til enhver Tid et stort og fuldstændigt Forraad.
De, font har til Hensigt at byge, bør henvende sig til dem.
Bi forsikrer saa gode »Grades" og saa lave Priser som
bos nogen.
Bi
har
John MrCulloch $ Co.
ftøsk UfotM.
Apothekervarer af alle Slags. Patentmediciner. Kings nye Opsin
deise mod Tæring og Hoste, Electric Bitters og alle andre Slags, som kan
ønstes, deriblandt Shilohs Middel mod Tæring, der sælges paa Forsikring
om, at det flat hjelpe.
3Egte norske „Livets Draaber", Nervedraaber, Sundhedssalt osv.
Et stort Udvalg af smukke Albums til laveste Pris samt en Mængde
andre Gjenstande til Nytte eller Pryd.
Dr. M. Magelssen ftaar i Forbindelse med Apotheket.
i
Udtommelser
og hittete.
i
(ifjttfgs i Regionen,
for
Jernbane-Kompagni.
150,000
Acres.
10,000 Arres af Svampland.
Cnkagenter for
30000 Ae.StatsuniverstteteMand
det vakreste i Staten ligesoa dyrkede Farme og Byeiendomme.
Udvalgte Homesteads og Træplantningsland billigt.
Penge tillaans mod laveste Reute.
Johnson & Humes,
L* DI
røt
DISPENSARY-SPEK
mange Aar behandlet
unge og middelaldrende Momo,
eller Udfv-rvelser
i
vaghed og Krastl^shed,
Veneriske Sygdomme,
Initiate, nerVOse og kroniske
senere Aar, saasom
i
hos begge Kjøn helbredes paa kort Tid.
ethvert Tilfælde, font
Bor Behandling, er af den Beskaffenhed, at den ikke
alene giver øjeblikkelig Lindring, men
Kontortid: Hverdage fra Kl. 9 Form. til 8 Eft. Sondage fra Kl. 10 til 12.
1
„Livets Hemmeligheder,"
Æ I I' en ypperlig Bog med 24 Tegninger, i det norss-danfle og engelske Sprog er
y en udmærket Raadgiver i alle
Sygdomme hos
lidende af Følgerne af ungdommelig Daarssab
vi
alle deres frygtelige Stadier, saavelsom
Vi Betale8500 for ethvert Tilfælde af privat Sygdom, vi overtager og ikte kurerer.
Konsultationer og Breve er absolut hemmelige. Mediciner pakkes saa Nysgjerrigyed ikke vcekkes, og
sendes pr. Express, naar fuld Beskrivelse af Tilfældet gives et personligt Møde foretrækkes, hvis mulig.
Konsultation fri. Send Frimærke ester Sporgsmaalsliste.
overtog.
nnatnrlige og svækkende
Vltkig filtr.
private, HCrUOfC og kroniske
Koster intet vg sendes Enhver portofrit i forseglet Cmflag. Addresser
DR. OWEN'S KROPS BATTERI,
Sioget ganske Nyt for Kur af Sygdomme.
Naturens eget Helbredelsesmiddel for
Sygdomme.
Mand og Kvinde.
Dette Krops Batteri og vore Apparater vil
blandt mauge andre Sygdomme kurere følgende:
Rhenmatismc, Sovcdv«rrk, Koftesmerter,
Faldsqge, alle Nyresngdomme, Rygsmer
ter, almindelig og nervoS Svaghed, daar
lig Fordoielse) Nenrasthenia, Tjoelssyg
domme og tabt Livstrast. Det har ei sin Lige
for kvindelige Urcgelmtrssigheder og Kvin:
desqgdomme.
Dette elektro-galvaniske Livbelte blev pa
tentcret Sen 1(5 Ängnst i R8 og overtrcefser
alle andre. Strömmen er mider fuldstændig Kon
trol af Bæreren og fan blive vendt, gjort mild
eller stark al passe ethvert Onde. Suspensoriet
for MændS Svaghed ftaar i direkte Forbindelse
med Batteriet, hvis Brikker er saaledes anbragte
at Elektriciteten ved Hjelp as vore Apparater
\i' fan blive ledet til hvilfenjonihelst Tel af Legemet
eller hvor Ondet har sit 3ndc. Tette er den sidste og
störste Forbedring som nogensinde er bleven gjort i Elek
tricitctetiv Anbringelse paa Legemet for Kur af Sygdom
__nte. Ved at borttage Suspensoriet fait Beltet benyttes af hele Fami-
lieit for Kur af alle Sygdomme. Det er sorskjelligt fra alle andre.
Det er et Batteri-Beltc indeholdende 1t galvaniske Celler af 10
Graders Styrfe. Bort No. 4 Fuld-Krast Garantibeltc har To
Batterier og Tyve galvaniske keller af ~0 tiraders Styrke ocj en
positiv og negativ Strom, der kan vendes. Lwcn Beltet er ilte
en ilircdc, Metaltraad, voltaiskt Belle eller Pnde-Belte, men ct Batteri,
som kan bäres. Tet kurerer alle Sygdomme som er helbredelige ved Gleftncitet. Ten eleftriffe Strøm
kan proves as hvemsomhelst førend den anbringes paa Legemet og bæres kun fra sire til sex Timer om
Døgnet og garanteres at give en Sirsrn for et Aar. Det er let, simpelt rg bedre end alle andre.
tttll FflTI)A7A\TF vor store illustrerede Pamphlet, der giver fuldstændig Underretning om Mekanismen,
JuLLV
1
llV/jVil L, Beltets simple Anbringelse for Kur af Sygdomme, samt Testimonier, sendes frit.
Aabent digllg Ira Kl. 8 Fm. til Kl. 8 Eft. Söndago fra Kl. 9 Fm. til Kl. 1 Eft.
.jSii
rj%i
m!

Døren. Hun sprang
Overland & Holand
Lincoln Av. Dst, Fergus Falls.
I. T. Johnson.
B. N. Johnson« M. B. Humes«
St. Paul, Minneapolis & Manitoba
jn2Z Fergus Falls, Minn.
68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
Chartered for videnskabelig og hurtig Kur af private, nervöse og Ironiske Sygdomme.
Bestyreren er en Graduent af Bennett og Rush Medical Colleges af Chicago, III.
Illinois State Board os Health har givet haul Vidnesbyrd angaaende Kvalifikation.
og med absolut Success
Tab af Manddom, Udygtighed, Nerve-
Lueas Private Dispensary, 68 Randolph St., Chicago.
THE OW=N ELZCTRIO BELT AND AFPUIANCE CO., I9I Stato St., Chicago, III»

xml | txt