OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, November 14, 1888, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1888-11-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Andre Blade om Valget.
»Skandinaven" 9de Nov.: Det
Haab, vi havde og som „Skandinaven"
tidt har udtalt, er ikke bleven Ruffet.
Naar Folket tænker alvorligt, saa
tænker bet ret. Det er ikke alene
Staten New Dork, font har gjort Ud
flaget over hele Norden har sund
Sans og Retsfølelse gjort sig gjæl
dende. Endog paa flere Steder i Sy
den syntes man at have indseet, at
ben demokratiske Forvovenhed og
Ex-Rebellernes Trods har gaaet for
vidt.
Det er en over al Forventning
brilliant Seier, og det er et Bevis
for, at det amerikanske Folks funde
Sans ikke lader fig forvirre af store
Søster og frække Beskyldninger. En
mere ordentlig Valgkamp er aldrig
bleven ført her i Landet, og alt tyder
paa at Folkestyret staar paa saste
Fødder.
Vi kan lykønske Folk og Land med
denne Seier, og fremforalt lykønske
Skandinaverne med den Trofiab de
har udvist, ikke alene mod det store
Parti, men deres Troflab mod hvad
de anser for Ret og for tjenligst for
Folket.
Leve republikanske Principer og
Hurra for Harrison!
Det maa siges om Præsident Cle
veland, at han tar sit Nederlag med
filosofifl Koldblodighed og Ro. Lidt
Humor er han ogsaa i Besiddelse af.
Naar en Bladreporter fpør ham om
den republikanske Seier, saa sva
rer han blandt andet, at det maatte
vel være fornemmelig den Grund, at
Republikanerne havde flere Stemmer.
Den samme Slags Humor brugte han
undertiden i sine Pensions-Vetoer
men der var neppe der paa rette Plads.
Forresten saa holder vi fast paa den
Sats, at Cleveland var en bedre Po
litiker end hans Raadgivere.
„Norden" 7de Nov.: Paa samme
Tid som det demokratiske Parti, naar
man ser paa Præsidentvalgets Ud
fald. har lidt et Nederlag, saa maa
det dog ogsaa siges, at Partiet har
vundet enkelt større Seire.
Udfaldet giver os ingen Grund til
at forandre vor Opfatning i den
Sag, som det gjalt i denne Valgkamp.
Tvertimod. Vi finder i Udfaldet en
Bekræftelse paa, at vi har arbeidet
for en god Sag. Det viser sig nem,
lig, at Tarifreform-Partiet har gjort
stor Fremgang i faagodtsom alle de
vestlige Stater, medens det i de østli
ge, som under den nuværende Ord
ning for en Del lever paa be andres
Bekostning, har gaaet tilbage.
Naar Cleveland faaledes næsten
har feiret i enkelte af de Stater, som
altid har givet en stor Majoritet for
bet republikanske Parti, faa kan dette
vistnok ikke forandre Udfaldet, men
bet er dog ett Slags moralsk Seier
fer dem, som har fremholdt det uret
færdige ved en Ordning, som tvinger
Bestens Farmere til at betale Skat til
Pstens beflyttede Fabrikanter. Hav
de mort overladt New Jork til sin
Skjæbne og opbudt alle Kræfter forat
undervise Vælgerne i
Illinois, Iowa,
Wisconsin og Minnesota, om hvad
der tjener dem bedst, saa kunde Ud
foldet have været et andet. I
Nord­
vesten, hvor „Norden" hor sin største
Udbredelse, har mange Republikanere
gjort sin Pligt og stemt med Demo
kraterne denne Gang, og de kan da
trøste sig med, at det er Bedre at være
paa den Side, som har Ret, end paa
den, som vinder Seier. „Vi gjorde
hvad vi kunde, vi Borgere pao Moss".
„Tidende": Politikerne spaar, men
Folket raader. Harrison ventede sig
vist aldrig mere end Clevelanb gjorde
bet, at Valget flulbe faa bet Udfald
bet fik. Men Resultatet er Folkets
Dom og alle gode Borgere maa føie
sig efter den disse næstkommende 4
Aar. Hoveds pørgsmaalet mellem
Partierne vil neppe stille sig anderle
bes i 1892, enb som det var sidste
Tirsdag. Det er kommet op for Dis
kussion nu og det vil ikke ned igjen.
Da Clevelanb veb sit Budflab sidste
December gjorde Tolbrebuctiou til en
Programsag, var han vel vibenbe om,
at flere af bet bemokratifle Partis Le
dere var Protektionister og vilbe for-
labe hans Fane, saasnart be læste
Bubflabet. Han vibste ogsaa, at
Høitoldmændene altid havde sorsvaret
vor Toldlovgivning med det Argu
ment, at det var vedtaget i Arbeider
nes Interesse forat holde Arbeidshy^
rerne oppe". Denne Doktrin havde
de prædiket saa længe, at Mængden
af dem, som ikke havde nøiere under
føgt Forholdene, troede det. Cleve
land troede det ikke og han troede, at
den Opfattelse kunde fjernes hos Ma
joriteten af dette Lands Vælgere
Hon hoobede inden Valget denne Høst.
Men Tiden hor været for kort. Den
bemokratifle Nationalkomite korn for
fent i Arbeibe. Den Literatur, som
Nationalkomiteen har senbt ud, har
vistnok været meget oplysende. Den
har bestaaet fordetmefte os Kongres
mænds Taler over Millssorflaget.
Feilen ved disse vor, at de var for
lange for de fleste Folk at læse og gik
ind i de maa Enkeltheder med saadan
en Vidtløftighed, at de blev tørre og
kjedelige for den, font ikke vor Fog
mand.
Det vil naturligvis blive langt
vanskeligere at organisere en Valg
kamp i 1892 foruden den føderale
Patronage end det var ioar med den.
Men det vil ikke forhindre det demo
kratiske Parti fra atter at gjøre en
effektiv Kampagne med „Toldreform"
skrevet pau sine Bannere, og i Mel
lemtiden vil Hundredetusinder af
Vælgere, som demtegang stemte uden
Overveielse eller Omtanke, sætte sig
ind i ©pørgsmaalet og stemme for
fine egne Interesser.
„Minneapolis Journal": Nu kan
vi vente fornyet Liv i Forretnings
verdenen. Der vilde efter Valget
blevet mere Liv, hvad saa end Resul
tatet var blevet, men nu er der speci
elle Grunde for, at Livligheden i For
retning vil blive baade mere almin
delig, mere mærkbar og mere varig,
end om Frihandelspartiet havde vun
det. Kapitalen vil blive mere villig
til at gaa ind i alleflags Forretnings
foretagender nu, efteråt man har faa
et bestemt Sikkerheb for, at Regje
ringens Revenue-Politik ikke rabifalt
flal forandres.
„St. Paul Globe": Det er bedre
at have kjæmpet og tabt end flet ikke
at have kjæmpet, især naar det var et
Princip om at gjøre. Vi har mødt
Fienden, og vi tilhører den. Det
vor et Jordskred over det hele, og
naar der ikke længere er nogen Grund
at staa paa, hvod Nytte er der i at
forsøge at reise sig?
Det er naturligt, at det første, som
Publikum vil spørge om, er, hvad der
var Aarsag til Resultatet, mens det
er en Kjendsgjerning, at Forklarin
ger flet ikke er nødvendige. Det kan
have været denne eller hin Grund
eller en Forbindelse af flere Grunbe,
men hvorbon bet enb er hermeb, for
andrer det ikke Kjendsgjerningen.
Korporationerne er fornemmelig an
svarlige derfor. Deres uhyre Magt
vor koncentreret i de tvivlsomme Sta
ter, og Folkets Sag blev liggende un
der. Dette er det lange og det Brede
derved.-
Hvad man bør gjøre nu er at faa
det bedste ud af det, som er hændt.
Der er bleven lovet os en hidtil
ukjendt Forretningsvirksomhed, hvis
Harrison blev valgt og Høitolds-Po
litiken blev bibeholdt. Lad os nu
faa den. Lad Demokraterne gaa til
værks og hjælpe vore republikanske
Venner med at faa dette til. Der
er ingen Nytte i at sætte sig ned og
sørqe over et Nederlag, som ikke kan
gjøres om igjen. Det bedste er at le
til Ulykken og vende vor Opmærksom
hed fro Politik til Landets materielle
Interesser og forsøge at indvie den
A£ra af Trivsel, som var lovet os,
om Fabrikinteresserne fik være ufor
styrrede. Dersom vi flal fortsætte
meb at betale høi Skat as, hvad vi
bider og flider, vil det være tjenligt
for os at sætte lidt Drift ind i det
industrielle Liv, saa Forretningsvirk
somheden kan komme til fornyet Liv,
og vi kan faa en Anledning til at tje
ne nok til at betale disse Skatter.
Globes Road til sine demokratiske
Læsere er at vende Ansigtet mod
Fronten og tabe bet bøbe forbigangne
være glemt. I de fire næstpaaføl
getide Aar vil vi ikke have nogen Po
litik uden blandt nogle forholdsvis
faa, forn gramser efter de Embeder,
som folder fra Formynderskabets
Skjød. Resten of os, Republikanere
og Demokrater, vil staa Haand i
Hoond, Skulder mod Skulder, i den
visere og ædlere Kamp for national
Trivsel og individuel Lykke.
„Globe": Det er at hoobe, at de
demokratiske Embedsmænd vil vise
en anden Tænkemaade end de repub
likanske Embedsmænd for fire Star
siden, og at de ikke vil vedblive at
beholde de Embeder, som de ikke er
Berettigede til, indtil de Bliver kastede
ud. Den éde Marts førstkommende
skulde de demokratiske EmBedsmænd
stige ned og ud som en Mand, ikke
fornemmelig fordi Byttet tilhører
©eierherrerne, men af Hensyn tilden
Selvrespekt, hvoraf Gentlemen altid
Burde ledes. Hvis der er noget, som
er mere foragteligt end andet, saa er
det at se en Politiker klynge sig til et
EmBede under en Administration,
mod hvilken han ifølge Princip oppo
nerer.
„Felt-Roabet": Bladene er enige
om, at Republikanerne har Majoritet
i Kongressen. Naar. de hor Præsi
dent, Senat og Kongress, da kan vi
vel med Rette vente det Tusindaarige
Riges Komme.
„Minneapolis Tribune": Der' er
ingen Tvivl om, at det repuBlikanfke
Partis store Seier var et Bloat Die
for ProhiBitionifterne. Deres eneste
Udsigt til endelig Fremgang laa i Re
puBlikanernes Fold, og det var det
Udfald, som de paa det hjerteligste
Bad om taar. De Blev ikke Blot skuf
fede heri, men de har jeet RepnBlika
nerne opnaa en hidtil ukjendt Seier,
mens de selv kom adskillig tilkort i det
Stemmeantal, de havde ventet. De
nægter ikke, at den repuBlikonfle Sei
er er en stor Skuffelse, men søger at
sætte op en Bold Front og gjøre saa
meget som muligt ud af, hvad de har
faaet. Deres Ide var, at kunde de
faa Bragt bet berhen, at RepuBlika
nerne tabte, kunde de tvinge dette
Parti til at vælge mellem at antage
en ProhiBitionsplanke eller gaa un
ber. Nu er Republikanerne kommen
til Magten meb en faa stor Majoritet,
at ben sandsynligvis vil holde dem
der i mange Aar, og ProhiBitionifter
ne har ikke meget HaaB om at faa fi
lte Venner Demokraterne til at un
derstøtte sig ved at kaste Prohibiti
ons-Stemmer. Resultatet er, at de
er komne i en slem KniBe over Rui
nen af deres Idol og Tilintetgjøre!
fen af sin Drøm og ved ikke, enten de
stal gaa paa eller qjøre Holdt. De
fleste af dem ser dog frimodige ud og
paastaar, at de fremdeles vil fortsæt
te Arbeibet.
Mange konservative Mænd i de to
Portier er os den Formening, at Pro
hibitionisterne nu fik et faabant Knæk,
at bc ikke saa snart vil overvinbe bet,
og nogle gaar saa langt, at bc paa
staar, bette var ProhiBitions-Parti
ets politiske LigBegjængelse, og at be
res Indflydelse som et nationalt Par
ti herefter vil ophøre. Ledende Pro
hiBitionister tilstaar, at de Blev ad
skillig skuffede men hor ikke taBt
Haabet om endelig Fremgang.
Hugh Harrison, deres Guvernør
kandidat i Minnesota, hor udtalt sin
Tilfredshed med Resultatet af Val
get.
Ransen er kommen over.
London, 9de Nov. Et Skib,som
har løbet ind i en norsk Havn, brin
ger den glædelige Efterretning, at
Nordmanden ,F. Nonfen lykkelig og
vel hor tilendebragt sin dristige Van
dring otier Isbræerne i det indre af
Grønland og er kommen til Godt
haab.
Kostbare Heste. Et stort Antal
Heste tilførende nu asbøbc Commodo
re Kittson fra St. Paul blev solgt veb
Auktion i Philabelphia Frebag. Den
billigste Blev solgt for $350, og ben
kostbareste for $4,100. 50 stykker
Kvæg blev solgt for $49,800, en
Gjennemsnitspris af $996.
Pao St. Poul & Duluth Banen
blev en Mand indeklemt i en Vogn
og brændt tildøde Nat til Fredags
mellem White Bear og Bald Eagle.
Ulykken skede derved, at et Fragttræn
skiltes ad i to Dele, og den bagerste
Del blev stooende igjen, indtil et an
det Fragttræn kom efter og kjørte ind
i den fljen staaende Caboose. Der
var to Mandi denne og en udenfor
paa Platformen. Denne hoppede af
og reddede sig, men den ene af de to
andre omkom, uden at nogen var
istand til at hjelpe ham, og den anden
blev slemt saaret.
Ole Olsen, en gammel Jndvaaner
af Winona, fik begge Hænder af
fludt Lørdagsaften, under Jubelen
over Valget. Hans Tilstand flal
være betænkelig.
Omkring 300 Mennesker, baade
Kvinder og Børn, holdt et Møde i
Minneapolis (søndagsaften, hvor de
feirede Mindet om de i Chicago dett
Ilte November 1887 hængte Anar
kister. Talerne ophøjede de henret
tede Oprørere og dadlede Samfundet
og Pressen. Man havde tænkt at
forbyde Mødet, men Byadvokaten
havde udtalt, at han ikke troede, det
kunde forbydes. Der var heller in
gen Uordener.
Dakota.
Fargo den 9de Nov. Local Op
tion Loven tabte med fro 700 til 900
Stemmer. Dette vor det logiske Re
sultat af et srugtløst Forsøg paa at
standse Brændevinssalget ved Gjen
ttemførelse af en Lov, som Forret
ningsmændene i Countiet var imod.
Lørdag før Valget blev der holdt et
Møde af Forretningsmænd, hvor der
blev vedtaget Resolutioner, som gik
ud paa at forkaste Loven ved Valget.
600 Forretningsmænd underskrev
Resolutionerne. De vor ved Valg
stederne og arbeidede hele Dagen, og
Resultatet blev som nævnt. Nogle
af Lovens Venner paastaar, at det
var Bryggerne og „Blindqrisene",
som bevirkede Resultatet, men bette
er seilagtigt. Det vor Forretnings
mænbene i Countiet, og bent, som
har anbragt Penge her, som udrette
be bet. Disse vor ikke saobanne, som
besøger Saloonerne. Det vor afhol
benbe, alvorlige Forretningsmænb
fra Cafs County, som saa, hvab bet
vilbe søre til, om bette Slags Forsøg
paa Temverence-Resortn flulbe fort
sættes.
Indlandet.
Torsdogsmorgen fandtes en Mand
ved Navn George Johnfon liggende
ved en af Jernbanelinierne i Chicago
med begge Ben afflaarne og den ene
Arm knust. Han kan ikke komme sig,
meddeles der. Han opgav, at hans
Hustru boede i Peoria.
Snestorm i Kansas. Sidste
Fredagsmorgen begyndte der en Sne
storm i nordlige Kansas. Den varede
med sandt Raseri hele Dagen, Jern
banetrafifen standsede, og Telegraf
linerne blev øbelagte i alle Retninger.
I
Atchison vor over 100 Telefonlini
er kommen i Ugreie, ibet de vor ble
ven indviklede i Ledningerne for det
electrifke Lys. I
Kansas City, Mis­
souri, sneede det ogsaa, mett dett tøede
op esterhvert.
New Iork. Mrs. Lindvall,
Eiertnden os et Fæstekontor i No.
373 Atlantic Ave., som fortrinsvis er
frekventeret af tjenestesøgende flondi
navifle Piger, blev forleden Dag ar*
resteret paa Anklage for at have be
svindlet Anno Andersen, 128 Smith
St. for Penge om denne havde over
givet Mrs. Lindvall til Anbringelse i
en Bank, hvor de fluide give lo Pro
cent. Mrs. Lindvall blev stillet un
der $2000 Kaution.
Søndag hos den nyvalgte Præ
sident. General Harrison og Hustru
var i Kirken om Morgenen, og Efter
middagen tilbragte han fordetmefte
paa egen Haand og tog en længere
Spadsertur. Om Aftenen var der
en hel Del Naboer, som aflagde Vi
sit hos ham. Men hele Sagen vor
Harrisons Bolig et tiltrækkende
Punkt for Tusinder af spadserende
paa North Delaware Street Indi
anapolis, Indiana). Lykønsknings
telegrammer vedBliver at komme fra
Mænd af alle Slags Forretning,
politiske KluBBer og Ardeidere.
En StenBryder i New Iork
feirede Gen. Harrisons Valg Lør
dagsaften ved at affyre Dynamitpa
troner i sikker Afstand fra Huset.
Men do det begyndte at regne stærkt,
lø6 hatt ind i Huset og havde endda
en Patron i Haonden. Hon tændte
Patronen med sin Pibe og fluide faste
den ud gjennem Vinduet men traf
Væggen, faa Patronen faldt ind i
Huset igjen, hvor hans to Børn laa i
en Seng. Han kastede sig selv paa
Sengen og tog Tæpperne over Hove
det. Imidlertid exploderede Patro
nen, rev to Vægge ud os Huset og ko
stede Baade Sengen, Manden og Bør
nene ud paa Marken. Ingen os
dem tom forligt tilflade men Huset og
MøBIernc var ødelagte.
I Chicago somlede der sig
5000 Anarkister ved sine „Marty
rers" Grave sidste Søndag forat
mindes- Exekutionen af Chi
cogo-Oprørerne ifjor. Det var Aars
dagen efter deres Hængning. I
Millwoukee var der ogsaa et Møde
af nogle Hundrede Anarkister samme
Aften og i somme Anledning.
Mand og Kone og en elleve Aar
gammel Datter indeBrændte i Vernon
Center, N. Nat til Søndags.
Forsøg paa at redde dem var frugtes
løse.
Et Chicagoblad har allerede no
mineret Cleveland for 1892.
I
Oshkosh, Wisconsin, fandtes
August Falk liggende død i fin Seng
om Morgenen den 9de ds. Lægerne
paastaar, at han har sultet ihjel.
Han ordeidede i en af FoBrikerne for
50c Dagen og havde Familie.
En fremmed Person hoppede
ud i Niagarafossen Fredag Efter
middag, og Liget Blev gjenfundet
strax udenfor Faldet en halv Time
enere. To Mand fra Baffalo stod
og faa paa. Den ene havde sagt til
den anden: Jeg undres hvor nær en
Baad kunde naa og endda komme til
bage. Den fremmebe svarede herpaa,
at det vidste han ikke, men Ban vilde
vise dent, hvor langt han kunde gaa,
og hoppede derpaa ud.
Mange Menneskeliv gik taBt
ved JldeBrand i Rochester, New Iork,
Fredagsosten. JldeBronden opstod
i en Fabrik, ber var uhelbigt belig
genbe i JlbebraitbStilfælbe, og faa
snart bet rygtebes, at Jlben var op
staaet, blev ber stor Bevægelse over
hele Byen, og endda værre blev bet,
bo bet spurgtes, at et Antal Mænb
vor indebrændte. Bygningen vor
sex Etager høi, og omtrent 60 Perso
ner ordeidede i de tre øverste Etager.
Saasnort de fik vide, at det Brændte
under dem, Begyndte de at hoppe ud
gjennem Vinduerne uden at ændse
de Redningsmidler, som der var sør
get for udenfor Bygningen. Mange
af dem kom faa meget tilflade, at de
vil dø deraf. Kl. 9 var hele Byg
ningen nedBrændt. Fem Mand var
da fundne døde, sexten alvorlig
faarede, fjorten var reddede uden
Skade, men hvilken SkjæBne Resten
havde faaet var ikke Bekjendt.
En 19 Aar gammel Pige, der
studerede ved Smiths College i Nort
hampton, Mossochusetts, hoppede ud
over en 60 Fod høi Bro og ned i El
ven, hvor hun druknede, sidste Søn
dag. Det antoges, at Aarsagen var
Sorg over, at hendes Fader nylig
døde.
Hestetyvene opererede i stor
Skala i Indianer-Territoriet sidste
Uge. De jagede med sig alt, de over
kom, og havde tilslut 60 Heste fra
Norton County. Der kom til Kamp
med Farmerne tildels, men de sidste
maatte give taBt og Blev paa et Sted
bundne til et Gjerde. Men tiljtdst
blev Ophidselsen saa stor, at man
satte efter Røverne, og det kom paany
tit Kamp, og en af Ransmændene blev
fludt. Resten flygtede da og maatte
lade Størsteparten af Byttet i Stik
ken, ttteft de flap alligevel bort med
26 Heste.
udkommer hver Onsdag.
A. Solem, Udgiver.
Subslriptionspris $1.50.
Præsidenten har bestemt Torsdag
dett 29de Nov. til Taksigelsesdag og
anbefaler at lægge alt Arbeide tilsi
de forat samles i vore Gudshuse.
Mr. Olof hult, Swedehome, Neb.,
skriver: Dr. Peters Kuriko Har gjort
Underværk i min Familie. Min Hu
stru Har i 10 Aar været syg og hor
forsøgt over 100 sorstjellige Medici
ner, men til ingen Nytte. Hun brug
te to store Flasker Kuriko og befinder
sig ttu vel. Hun er 40 Aar gammel.
Der er ogsaa et andet Tilfælde her,
nemlig en ung Pige, som ingen Læ
ge kunde helbrede, men nu efter at
have Brugt Kuriko er hun helbre
det. Kuriko fabrikeres af Dr.
P. Fahrney, 393 Ogden Avenue,Chi
cago.
Bekjendtgjorelse.
Det bekjendtgjøres herved, at et
specielt Møde af Wall Loke Creame
ry Co. afholdes ved Wall Sake Lør
dag den 17de Nov. Kl. 10 Form.
Alle Aktieholdere og andre interessere
de i Creameriet anmodes om at møde,
da Sager as Vigtighed flal behand
les. O. I. Rudh,
H. E. Boen, Præsident.
Sekretær. 3tn14
Penge tillaans.
paa dyrkede Forme og mod lav Ren
te. Bank of Ashby. 4to31
N\TVX
rm
Det har grundig kureret titsinbeof Til
feeiöet, der af 5Dot:oiei:tc Lar axet etflceret
somhakbløse. Tersen De har varslende
Symptomer, saasom Hoste, Vanskelighed ved
Aandeosv., da udhal uke Tiden, men brug
sirarPTSO'S CHILE jot CO 3 SUM PTIOti,
5cueS hos alle Druggister for 35 Cents.
Dette er et Uhr, lom almindelig f8Ige9 for $20.00,
men for næfle 60 $aae ian dct faaes for 85-87, med An
ledning til at faa et Prove-Uhr gratis. Klip dette ud,
vedlceg 50 Cents i primærter om Betryggelse for et
Uhret er ordret for Alvor, amt erstatte os'for Udläg of
Expresoi -Aninger osv,, oa Uhret vil strax blive sendt
C. O. D. O kan da saa Anledning til at undersoge det,
og hviS' ,)e finder det svarende i alle Maader til For»
ventning, betaler De Resten $5.37 og tager Uhret, HviS
ilte, betaler De i!Ie en Cent. Dersom De kan sælge
eller hjcelpe os til at sælge scx (6) af disse Uhre inden
fexti Dage, flal vi sende Dem et gratis. Detteeret
fint, importert, juvelbesat, expansion balance, nick
train (18,000 beats pr. hour) nøiagtig reguleret og
justeret Jndredning, berømt for berel Akkuratesse font
TidSmaalere, da de eie forarbeidede ved de dueligste
gtub
iandticertere oa uden Maskineri. »aSferne ere solid
Dre, og hvert eneste forsikret at vare en Levetid.!
De er faa lig ægte Guld, at kun det mest evede Oie tan
opdage Forskiellei., faa De har Tilfredsstillelsen af at
frabe et Guld Uhr uden bet store Udloeg af $100.00.
Kasserne ere frnukt graverede og ornamenterede ved
fprins
aandarbeide, har solid Guld Ore Cap, ertrajtert
og Joints, importeret Flint Glas.. Bi tilbyder
disse Uhre for 60 Dage for at fatte oS istand til at fotlge
vort uhyre Oplag afBarer «ter Vor Katalog, font vtl
blive endt gratis med ethvert Uhr. Send ind strar. da
dette maaske ikke bliver tilbudt oftere.
•The P. W. SF ARS WATCH Co., 51, 53455
Dearborn Str, Chicago, III,
DEERI CSfi nVCfi
Är de Bästa.
reenLLOO UI
KO
Saljea af Apothekare.

Ro. S64. Fergus Falls, Minnesota, 14de November 1888. 7de Aarg.
Minnesota.
FERGUS FALLS UGEBLAD,
The only Norwegian newspaper in
northwestern Minnesota.
A. SOLEM, Publisher.
Entered at the post office at Fer
gus Falls as second class matter.
Wall Lake. 29 Okt. 1888.
Referents
er: Ethvert gammelt, solid ForretninashuS
i Chicago eller The Fort Dearborn Nat. Bank.

xml | txt