OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, May 22, 1889, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-05-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

K
Sverige.
Rigsdagen. En Lov om ^Skydd
mot Yrkesfara" er vedtagen trods,
den mødte stærk Modstand sra for
fljellige Sider. Den gaar ud paa at
beflytte Arbeiderne mod de Farer,
som under Udførelsen af deres Gjer
ning truer dem, dels i Form af Ulyk
kestilfælde, dels i Form af faadanne
sundhedsnedbrydende Paavirk»
ninger, som Arbeidet kan medfø
re. Den træder i Kraft 1ste
Juli 1890. Denne Lov kom selvføl
gelig ubeleiligt for adflillige Fabrik
eiere o. l. Bonderepræsentanterne
var imod Loven paagrund af Uvilje
mod at flabe nye EmbedSstillinger
og dels ogsaa paagrund af Modsæt
ningen mellem Arbeider-og Bonde
parti. Det sidste er stærkt konserva
tivt og protektionistifl, medens Ar
beiderpartiet er srihandelsvenligt.
Den mest bekjendte af Bonderepræ
sentanterne er Liss Olaf Larson sra
Dalarne, der i mange Aar var en af
Førernefor det fordums Landt
mannaparti. Denne store, statelige,
fornemme Skikkelse, der bestandig
særdes i Stockholm i sin Dalkarle
dragt, er endnu en af Rigsdagens
mest indflydelsesrige Mænd, strives
sra Stockholm til ^Politiken".
Første Kammer har den 29de
April afflaaet Fifletolden. Samme
Dag blev ogsaa Burens Forslag
om Told paa Jern og Staal forka
stet.
Den svenfl-norfle Generalkon
sul E. Schmidt i Berlin er udnævnt
til den tyste Keisers Hofbankør.
Folkefloleinspektør C. I. Mei
erberg bliver rosende omtalt i et be
rømt italienfl Tidsflrist, siger „St.
Dgbl.", særlig paagrund af hans sto
re Fortjenester ved Ordningen af
Stockholms Folkeflolevæsen.
Digteren August Strindberg
fla! tilbringe Sommeren i Skjær
gaarden ude ved Landhamn, flriver
„Dag. Nyh."
Victor Lennstrand, der er an
klaget for i et Par Foredrag i Lin
kjøping at have udtalt sig bespottende
om Gud, er bleven forhørt ved Lin
kjøpings Herredsret. Sagen blev
henvist til Gøta Hofret. Afholdelsen
af et nyt Foredrag, som Lennstrand
havde bekjendtgjort, blev forbudt.
Den nyfødte Prins har faaet
Navnet Erik Gustav Ludvig Albert
og flal føre Titelen Hertug Erik af
Bestmanland.
En skrækkelig Misgjerning blev
ifl. „G. H. & S. T." begaaet forle
den i Nærheden af Gøteborg. En
Husmand Carlson under Qvillehed
paa Hisingen sandtes Paafleasten
hængende død i Laden tillige med sin
4 Aar gamle Stedsøn. Carlsons
Hnstru havde om Dagen været til
Gøteborg, og medens hun var sravæ
rende, havde Manden, der led af
Tungsindighed, udført den skrækkelige
Gjerning.
En liden Landsby, Kyrkobyn i
Rødinge Sogn i Skaane, er ifl. Med
delelse til „Sk. Aftbl." fuldstændig
nedbrændt.
Til „P. P." strives: Forleden
slog Lynet ned hos Grubearbeider
Ole Jakobson i Bosarp, Onsjø Her
red, og antændte Huset, som under
stærk Storm nedbrændte inden en
Kvart Time. Det sørgeligste var,
at Jakobjons Svigerfader, den 86
aarige Bengt Pst fra Trolleholm
blev saa forbrændt, at han som Føl
ge heraf døde den paafølgende' Mor
gen. Hustruen blev ogsaa noget for
brændt.
Ung Mekaniker. En 16 Aar
gammel Gut Adolf Johanson i
Hæ­
garp, Hishults Sogn, er et virkeligt
Geni. strives til „Helsingb. Dagbl."
Skjønt han har faaet bare sædvanlig
Skoleuddannelse, har han forfærdiget
en liden Dampbaad, hvortil han selv
har udført alle Tegninger og forsynet
med alle nye Opfindelser, som anvæn
des paa Dampskibe. Det ser ganske
kjækt ud, naar den lille Damper gli
der fremover udspyende store Røg
skyer. Gutten har ogsaa ved ©elo
studier i andre Retninger naaet saa
langt, at han besiddet for sin Alder
næsten utrolige Færdigheder.
En pikant Renstegs-Historie be
rettes til et svenfl Blad fro en Pari
ser-Korrespondent. Et svenfl Hus
tilflrev en Kommissionær i Paris og
udbød Renstege og Tunger. Denne
satte sig straks i Bevægelse og fik Be
stilling paa en større Kvantitet. Men
da nu det svenske Hus fik Ordrene,
svarede det kort og godt. at det hver
ken kunde flasse Steg eller Tunger, da
der iaar randede Mangel paa saa-
dont. Man kan let forestille sig
Kommissionærens Harme! Men da
denne er en foretagsom Mand. vendte
han sig straks til en af de norfle Lap
per, som i Paris optræder som Ud
stillingsgjenstande, og denne satte ham
i direkte Forbindelse med et norfl Fir
ma. Dette paatog sig straks Leve
ransen: flagtede Rensdyr, hug Ste
gene i den Form, som Franflmænde
ne ønskede dem, røgte dem og ekspede
rede dem uden Ophold. Saaledes
flal det gaa til, naar man vil ekspor
tf re til Frankrige! flutter den svenske
Korrespondent sin Meddelelse.
Dødsfald. Charles Hill,
Grundlægger og Leder af det store
Bomuldsvæveri i Alingsaas, døde
ifølge „Handelstid." paa Sygehu
set i Gøteborg den 28 April. Hill
var født i England 1816. Han ar
beidede ved engelske Væverier alt til
1843, da han kom til Sverige, hvor
han først fik Ansættelse ved Rydholms
Væveri. Handelstidenden giver ham
følgende Skudsmaal: „Den afdøde
Hædersmand har ikke blot givet en
stor Indsats i vort Lands industri
elle Liv, men han har tillige ester-'
ladt sig et Exempel, paa hvad en
Mand med egen Kraft kan ma, naar
han med Arbeidsomhed forener Dyg
tighed, Sparsomhed, Ihærdighed,
Redelighed og Belvilje thi disse var
de Egenskaber, som prydede Eharles
Hill, og som vandt hans almindelig
Agtelse i Forretningslivet og Hen
givenhed hos den store Skare af
Mænd og Kvinder, der arbeidede paa
hans store Fabriker.
Danmark.
Tilskadekommen Rytter. Da den
20aarige Baron Zytphen-Adeler
Stamherre til Baroniet Adelersborg
i Nordsjælland Skjærtorsdag For
middag foretog en Ridetur fra Søby
gaard, flete ifølge „Fyns Tid", paa
Landeveien i Nærheden af N. Søby
det Uheld, at Hesten blev fly for en
Mælkevogn og styrtede med Rytteren,
hvorved han forslog sig i den Grad,
at han tilsyneladende livløs blev
baaren ind i det nærmest liggende
Hus, hvorfra der gik Ilbud til Sy
bysøgaard. De to Læzer, der hurtig
blev rekvirerede, erklærede, at den
tilskadekomne indtil videre ikke
maatte flyttes til Søbysøgaard, da
hans Tilstand var meget betænkelig.
Kaptein Knudsen fra „Dan
mark" samt 3 Maskinmestre ankom til
Kjøbenhavn Lørdag Morgen den 27
April med Toget Kl. 8.35. Paa
Banegaarden var samlet et. Par
Hundrede Mennesker, der hilste paa
de skibbrudne, som officielt modtoges
af en Funktionær fra Thingvallasel
flabet. Bed Bortkjøringen hilsedes
Kaptein Knudsen med livlige Hurra
raab fra den forsamlede Mængde.
Prins George af Grækenland,
der er Kadet i det danske Søkadet
korps, har ifølge „Berl. Tid." i April
Maaned underkastet sig og bestaaet
den under 27de April afsluttede Af
gangsprøve ved Søosficersflolen.
Prins George flal nu deltage i Kadet
korvetten Dagmars sorestaaende Togt
forinden fin Udnævnelse tit Officer.
Den siamesiske Prins Mom
Raywongse Pheen, der er Kadet i det
danske Søkadetkorps har ogsait under
kastet sig og bestaaet den under 27de
April afsluttede Overgangsprøve ved
Wofficersflolen. Prinsen vil, for
inden han tiltrædrr Kadetkorvetten
Dagmars Togt, aflægge et Besøg i
London, hvortil hans -Fader er an
kommen.
Mange Ansøgere. Der med
deles „Politiken", at der til den for
Tiden ledigværende Post som Arrest
forvarer i Lemvig (Lønning ca. 650
Kr.) har meldt sig ikke mindre end
72 Ansøgere i de mest sorfljellige Stil
linger og fra næsten alle Egne af
Landet.
Snørt sig til Døde. En paa et
Hotel i Tisted som Thejomsru kondi
tionerende ung Pige fandtes for
leden død i sitt Seng, ester i
nogen Tid at have været undergiven
Lægebehandling for en indvendig
Sygdom, som, efter Sigende i Thist.
Av., flal have sin Oprindelse as, at
den unge Pige har snørt sig for stærkt
en ny Advarsel mod at bringe
Ofre for den tAbeltge Indbildning,
at kvindelig Skjønhed nødvendig er
betinget af en Hvepsetalje.
Den Steenbergfle Fifletrans
portvogn. Forleden ankom den ny
Steenbergfle Fifletraysportvogn til
Berlin sra Esbjerg med ca. 12,000
Pd. Fifl, hovedsagelig Kuller, Torfl
og Rødspætter, flriver „Politiken".
Fiflen ankom i en saa fortræffelig
Tilstand, font man ikke tidligere har
set denne Bare i Berlin. Dette
første Forsøg med den Steenbergfle
Fiskevogn maa betragtes som en fuld
stændig Sukces og' denne Transport
vil sikkert have en stor Fremtid for
fig.
Victor Adolf Malte Bruun, en
Søn af den i Aaret 1800 fra Dan
mark forviste Malte Conrad Bruun,
er forleden afgaaet ved Døden paa sit
Landsted i Marcoussin, en By i De
partementet Seine og Marne, nogle
Mil Syd for Paris. Den Afdøde,
der var født i Frankrig 1816, stude
rede oprindelig Historie, i hvilken
Videnflab han blev Professor i Sain
te Barbe og Stanislas. Bruun,
der var velhavende, havde allerede
mange Aar forinden sin Død trukket
sig tilbage til sit Landsted for ganfle
at hellige sig til det geografiske Studi
um, fvm var ham kjærere end hans
egentlige Fag. Fra hans Haand
foreligger utallige Studier og Arbei
der af geografisk Indhold. Da Dø
den overraflede ham, var han befljæf
tiget med den ny store Udgave af Fa
derens Geografi, et monumentalt
Værk paa mange tykke Bind.
(Politiken.)
En Husmandssøn. Sor nogle
Aar siden mødte som Elev paa Særs
lev Høiflole en ubemidlet Husmands
søn, der havde erholdt Statsunder
støttes forat komme paa Høiflole.
Skolens Forstander, Kl. Berntsen
opdagede snart, at den unge Mand
var i Besiddelse as ualmindelige Ev
ner, og spurte ham. ont der ikke var
en eller anden Livsgjerning, han kun
de ønske at uddanne sig til. Den
fattige Dreng svarede strax, at han
altid fra Dreng havde ønflet at blive
Officer, „men", tilføiede han forle
gent, „hvad kan det nytte at tænke
paa det, jeg har jo hverken Kundfla
ber eller Penge". Høiflvleforstander
Berntsen lovede da at hjælpe ham
med begge Dele, naar han til Gjen
gjæld vilde være flittig og brav. Fra
den Dag af tog alle paa Høiflolen fat
forat hjælpe den fattige Husmandssøn
frem. Fru Berntsen underviste ham
i Sprog, særlig Fransk, og Lærerne
kappedes alle om at veilede dett flitti
ge Elev. Efter at have opholdt sig i
to Vintre paa Særslev Høiflole blev
ban Soldat i Odense. Alle Befa
lingsmænd ved Kompagniet blev snart
enige om, at han var den flittigste,
punktligste og dygtigste Mand ved
Kompagniet men at en Husmands
søn vilde være Officer, det var mere
end vedkommende Kaptein kunde
døie, og han nægtede da ogsaa at an
befale ham som vel egnet til „Offi
cer", fordi den unge Mand manglede
„Intelligens" og talte Fynsk.
Derimod tilbød han at give ham en
udmærket Anbefaling til „Underoffi
cer". Det var jo nok for en Hus
mandssøn. Kl. Berntsen henvente
sig da personlig til Kapteinen og bad
ham endelig om nu ikke at ødelægge
dette unge Menneskes Fremtid, og
efter en længere Samtale lykkedes
det endelig Hr. Berntsen at saa Kap
teinen til at strive paa Anbefalingen
„vel egnet til Befalingsmand." Or
dene „Officer" og „Underofficer" blev
med diplomatisk Flid un'dgaaede, og
den unge Mand flap gjennem det far
lige Naaleøie og blev optoget i Offi
cerskolens yngste Klasse trods det at
han endnu den Gang talte Fynfl. Nu
har hon gjennemgaaet Officersskolens
yngste og næstældste Klasse, og ved
den for faa Dage siden tilendebragte
Premierløjtnants- Examen opnaaede
Husmandssømten sra Særslev, hans
Ravn er Knud Nielsen Frydenlund,
164 Points, hvilket er det høieste
Pointstal, der i længere Tid er op
naaet ved den nævnte Examen han
bestod saaledes som No. 1 af samtlige
38 Officerselever og er nu efter eget
Ønske i disse Dage ansat som Officer
ved Artilleriet. Dett vedkommende
Kaptein, der nær havde afbrudt den
unge Mands Løbebane, hor nu gjort
den Erfaring, ot en Husmandssøn
ogsaa kan blive til noget i Verden,
selv om han taler Fynsk.
Kong Milan hypnotiseret. En Kor
respondent til „Standard" har udfun
det, at Aarsogen til Kong Milans
Tronfrasigelse var den, at han var
bragt i en hypnotist Tilstand af Mdm.
Artemisia Christitsch. Da han frasag
de fig Tronen, var han fuldstændig
hypnotiseret og undergivet denne Da
mes Vilje.
Pall Mall Gocette mener herom, at
det i og for sig er overflødigt at tage
fin Tilflugt til Hypnotismen for at
forklare sig, hvorledes en smuk Kvin
de kan gjøre sin Elsker til Nar.
A* -li' V» te*
1^r
Anas förste Dukke.
Mit Navn er Anders Fjeldstad jeg
handler med Kvæg og bor mange Mi
le ude paa Prærien i Vesten. Der
var ikke et Hus at øitte, do vi først
flyttede derud, min Hustru og jeg. og
vi hor heller ikke mange Naboer nu,
men de, vi har, er gode.
En Dag for ti Aar siden, reiste jeg
hjemmefra forat sælge mine femti
Kjør faa vakre Kreaturer,som man
kunde fe för fine Dine. Jeg fluide
kjøbe nogle Kolonialvarer og Manu
fakturvarer med mig hjem, og først og
fremst maatte jeg huske paa en Dukke
til min yngste Ana. Hun havde al
drig eiet ett ordentlig sitt Dukke, bore
faadanne Lappebyldte, som Momo
havde faaet istand til hende.
Ana snakkede ikke om andet og fulg
te mig helt udenfor forat raabe efter
mig, at jeg endelig maatte kjøbe en
stor en. Kun en Far kan forftao,
hvorledes jeg hele Tiden tænkte paa
denne Dukke, og det første, jeg skyndte
mig at kjøbe, do Kreaturene vor solgt,
det var Dukken til Atto* Jeg sandt
ett stor ett med Øitte, som kunde aao
ne og lukke
sig,
naar mott trak i en
Staaltraad, fik den pakket ind i Ka
liko og forstjelligt Tøi somt The og
Sukker. Sao begov jeg mig paa
Hjemveien, sent som det vor, fljønt
det havde været klogere at vente til
den næste Morgen men jeg længtes
nu hjem og ester ot se Anas Fryd
over Dukken.
Jeg red en stø gommel Hest, og
havde en Masse Pakker. Notten
faldt paa, før jeg var kommet en Mil
udenfor Byen, og da jeg var midt ude
paa den mørkeste Del, var det bælg
mørkt. Jeg kunde alligevel godt fin
de frem, jeg huskede den saa godt, og
do Stormen, som det havde brygget
sammen til, brød løs, og det øsregne
de, var jeg fem eller maafle sex Fjer
dinger hjemmefra.
Jeg red saa fort, jeg kunde, men
pludselig hørte jeg ligesom et Barns
Skrig. Beg standsede braot ofl lyttede.
Sao hørte jeg det igjen. Jeg raabte,
og det svarede. Jeg steg of og følte
rundt ont i Græsset, raabte igjen, og
atter svarede det.
Det undrede mig. Jeg er ikke ræd
as mig, men man vidste, jeg varKvæg
handler og at jeg havde Penge paa
mig. Det kunde være ett Fælde for
at norre mig, plyndre og myrde mig.
Jeg er heller ikke overtroisk, ikke meget
ialfald, men hvorledes fluide et Barn
komme ud paa Prairien i en faadan
Nat og paa denne Tid? Maafle det
ikke gik ganfle rigtig til, ot det var
Spøgeri! Den Kujonagtighed, som
mer eller mindre skjuler sig hos et
hvert Menneske, kom nu frem hos
mig, men faa hørte jeg Skriget igjen,
og da sagde jeg til mig felv:
„Er et eller ondet Barn herude,
faa er Anders Fjeldstad ikke den
Mand, som lader det uændset forkom
me!"
Jeg ledte igjen. THsidst huskede
jeg paa Hulvejen under Bakke« og
famlede mig did. Jo, her fandt jeg
et dryppende lidet Væsen, som ynke
de sig og hulkede, idet jeg tog det i
mine Arme. Jeg ftøitede poo He
sten, som kom tit mig. Jeg fatte mig
op, pakkede den lille gjennemblødte
Tingest ind i mitt Kappe faa godt jeg
kunde, idet jeg lovede Barnet at tage
det hjem til Mama. Bornet vor
yderligere træt og græd sig snort
isøvn ved mit Bryst. Det hovde so
vet over en Time, da jeg fik Pie poo
mine egne Vinduer. Der vor Lys i
dent, og jeg antog, at min Kone havde
dent for min Skyld, men da jeg kom
til Døren, forstod jeg, at der vor
noget paafærde og stod vist sent Mi
nutter, før jeg turde dreie Loosen
ont. Da jeg endelig gjorde det, fandt
jeg Værelset fuldt af Naboer, og
minHustru stod grædende midt iblandt
dent.
Da hun saa mig, holdt hun Hæn
derne for Ansigtet.
„Aa, sig ham det ikke!" sagde hun,
„det vil dræbe ham."
„Hvad er det, Godtsolk?" spurgte
jeg.
Aa, nu er det vel ingen Ting haa
ber jeg. Hvad er det, du bærer i Ar
men ditt?"
„Bore et stokkels Barn, som havde
gooet sig vild", sagde jeg, „jeg fandt
det poo Veien. Vær faa fttil og tag
det fro mig! Jeg er saa træt!" Jeg
løftede den lille sovende op, og fik fe,
at det vor mit eget lille Barns Ansigt,
mitt søde Anna.
Ja, det vor min lille Elskling, og
det var ingen anden end jeg,som hov
de sundet det ude poo Prairien i det
haorde Veir. Hun var gooet
forat møde Papa og Dukken, medens
1
4" it
i
Moderen vor optoget of sit Arbeide,
og de havde allesamnien troet hende
død. Jeg takkede Gud poo mine Knæ.
Det er ingen mærkelig Historie, men
jeg tænker ofte paa den om Aftenen,
og undres, om jeg havde kunnet hol
de ud ot leve, hvis jeg ikke havde
standset, da jeg hørte Barnets Nød
raab, som neppe var stærkere end Ly
den sra et Ekorn. Ana sidder der
borte ved Vinduet sammen med sin
Moder, det er en Pige, som vor værd
ot frelse. Jeg tror sikkert, (men jeg
er jo hendes Foder og maafle partifk),
ot hun er det vokreste og fødefteVæsen
poo denne Side Mississippi.
(Den Chr. Talsm.)
Om det skulde træffe, ot der er no
gen os vore Abonnenter, som hor be
talt for Bladet, uden at der er steet
en tilsvarende Rettelse af Ruineret
paa hans Adresfelap, anmodes ved
kommende venligst ottt at underrette
os derom.
Nord-Dakota, Syd-Dakota, Montana,
Washington.
Den 22de Feb. 1889 underskrev
Præsidenten Forflaget om ot optage
Syd-Dakota, Nord-Dakota, Monta
na og Washington som Stater i Uni
otten.
Syd-Dakota, den store Prairie
Stat, til hvilken St. Poul, Minnea
polis & Monitobo-Bonen har tre Ho
vedlinier og rækker Edendale, Aber
deen, Huron, Watertown og Sioux
Falls. Gaa til Syd-Dakota med
St. Paul, Minneapolis & Manito
ba-Banen.
Nord-Dakota, hvor No. 1 hard
Scotch Fise Hvede vokser hvis sunde
Klimat nærer den kraftigste og mest
intelligente Befolkning paa Jorden
hvor enkelte Countier frembringer me
re Hvede, Hovre og Byg end hele
Stater hvisJordbund er mere frugt
bor og rig end Nil-Dolen hvorLond
distrikterne Turtle-Mountain, Minot
og Devils Loke indbyder enhver, som
søger et frit Hjem. Prægtig Jern
bonebefordring hver Dag til Fargo,
Grafton, Devils Lake, Bottineau og
alle andre vigtige Punkter.
Montana, den gyldne. Skatte af
kostbare Metaller i Gruberne Rig
dom i 4 Millioner Stykker Kvæg
Fordel i de frugtbare Agre, der frem
bringer en rigere Grøde end nogen
anden Stat eller Territory det rige
ste Land pr. Individ poo Jorden
hvor Velstanden er universal som
har det bedst betalte Arbeide paaJor
dett et balsamisk Vinterklimat for
aarsaget ved de varme Vinde fra det
Stille Hov. St. Paul, Mimteapo
lis & MaNitobo-Banen er den eneste,
OerAmerika,Clark
Veneriske Sygdomme, i
Udtommelser
Æ 9 8
afsted
som gaar gjennem et uafbrudt agev
dyrkende Strøg fra St. Poul ogMin
neapolis til Rocky Mountains. Den
gaar gjennem dett store Reservation
paa 18 Mill. Acres af Land, fri til
Settlere i Milk River Valley. Vand
Ved og Kul i Overflod. Ingen Van
ding behøves den eneste Linie, som
gaar gjennem Great Falls, med sin
Vandkraft paa 1
ganer, de almindeligst foretommenDe kroniske Sygdomme, deres Forebyggelse og Kur. Sendes frit tit
Enhver ved Modtagelsen af et 2 Cents Frimærke.
Vi
Ungdommens Naadgiver, kä. «11LSSSÄÄ
deres Følger etc., og burde læses af alle unge Mænd, Sendes frit i forseglet Omslag ved Modtagelse af
4 Cent Frimærker.
K o n o i v e a e 9 4 e i a e 1 0 1 e v e k u n n e s k i v e s e fuld Tillid og For
trolighed, da jeg selv egen Person aabner, læser og besvarer dem alle. Alle Breve addresseres
Dr. N. Rosenberg, 41
har
i
Million Hestekræf­
ter uhyre Kulaarer omgivne af frit
Agerland gjennem Helena, Hovedsta
den og det kommercielle Center Mon
tana, og Butte, den rigeste Mineleier
poa Jorden, til San Francisco gjetv
nem Columbia River Valley, Port
land Shorto-Ruteu eller Ogden-Utoh
til Califormo'Punkter. Hufl poo,
dette er den eneste Linie, som bruger
Spisevogne, Sovevogne og fri Sove
vogne for Kolonister ligesro St.Ponl
og Minneapolis til Great Falls,
Helena og Butte. Det er ogfaa der.
korteste Linie til Butte.
Washington. Landet med de høie
Træer, spaltet ved Puget Sound,den
ne Verdensdels „Middelhav". Glem
ikke, at St. Paul, Minneapolis &
Manitoba-Banen er den eneste Linie,
der tilbyder tre Ruter til Stillehavs
kysten. Manitoba-Pacific-Ruten er
den eneste, ved hvilken Passagerer,
som reiser til Tocomo, Portland og
Son Francisco, kan passere gjennem
Port Townsend og Seattle. Fri So
vevogne for Kolonister uden Ombyt
ning eller Forsinkelse. Afstanden tit
Pacific-Khsten er den samme font ved
andre Linier, men Billetprisen er fem
og ti Dollars mindre. Tag Seattle
Ruten.
Man kan erholde nærmere Under
retning somt Starter og Beskrivelser
med Hensyn til de fire nye Staters
Resourser ved at strive til T. I.
Whitney. Gen'l Pass. & Ticket
Agent St. P. M. & M. Ry., St.
Paul, Mitttt.
H.G.Page, I. H.Allen,
Präsident. VicevrSfident.
F. I. Evans,
Kasserer.
Kapital »70,000
Overskud 35,90
Almindl. Bankforretning udföre». ill-
DR. N. ROSENBERG,
41 S. Street, Chicago, III.,
uddannet ved Europas fyrste Universiteter og Hospitaler, har
praktiseret i over 30 Aar, og er den eneste skandinaviske L«rg«
i som har gjort Behandling og Kur af kroniske og
private Sygdomme til fpecielt Fag, og er istand til at tale og
orevvexle med norfle og danske Patienter paa deres eget Sprog.
Dnelig Behandling, Ubrødelig Tansked. Den Nderkte
Dnelig Behandling, Ubrødelig Tanshed, Den yderste
Omsorg, Nutidens bedste og kraftigste Mediciner, og billig Betaling er hvad mine
Patienter til enhver Tid med Sikkerhed kan gjore Regning paa.
'StltibOtlttttl.
dvielse, Marhoe, nervos Sv«kkel,e, Hovedpine, Sövnlöshed, Tab af Hukommelse,
forstyrrede Tanker, nedtrykt Sindsstemning, urent Blod, Skrofler eller Kiertelsyge, Ro
fen. Ringorme, Udflet, kort alle kroniske Sygdomme, behandles med stort Held.
^bittfo£fh(lbøSSttit6 af ethvert Slags, saasom almindelig Svoekkelse, Nerve!.
svaghed, Underlivs»,ordener, uregelmæssig Menstrn
etion, Leueorrhoea, Rygsmerter og hvillensomhelst Sygdom eiendommelig for Kvinder,
behandles med den yderligste Omsorg, og kureres i mange Tilscrlde hvor andre Læger har feilet.
9 S S O o a a s a e e a U n o s U e s i n i e e o U s v æ v e s e
unaturlige Bauer med' alle deres forfærdelige Følger,
saasom Slappelse, Xab af Manddom og Livskraft, Ulyst hos Mand og Kvinde, uflikket til
Forretning, unaturlige Udtömmelser, Nyre- og Blirre-Sygdomme, svag Ryg, smertefuld
Urinladning, behandles hurtigt, og i dybeste Taushed ved sikre og ufeilbarlige Midler, nkjendte af
andre hervwreude Loeger. Undgaa averterende Kvaksalvere med deres Pamphlet-er og Skrifter, som
kun er Bedrageri og Svindel, anlagt paa at trække Penge af godtroende Folk og henvender Eder med
fuld Tillid til mig, som paa kort Tid og med aldrig svigtende Sikkerhed vil bringe Sundhed og Livskraft
tilbage. Mediciner sendes overalt med stor Omsorg og i dybeste Hemmelighed.
StiUtéftØft fill? fåttflfoCi*.
en af mig udgivet Bog paa 52 Sider, giver en fuld Be
skrivelse af Menneskelegemet og dettes forskjellige Or-
DISPENSARY-\
mange Aar behandlet
unge og middelaldrende Mænv,
eller Udsvævelser
i
ivagyed og Kraftloshed,
vrivate, liervpse 0g kroniske
senere Aar, saasom
i
hos begge Kjøn helbredes paa kort Tid.
Sygdomme hos
lidende af Følgerne of ungdommelig Soarffab
Tab af Manddom, Udygtighed, Nerve«
ethvert Tilfælde, som vi overtog.
alle deres frygtelige Stadier, saavelsom
Vor BehaiMing, er af den Beskaffenhed, at den ikke alene giver øjeblikkelig Lindring, men
Sidetale 8500 for ethvert Tilfælde af privat Sygdom, vi overtager og ikte kurerer.
Konsultationer og Breve er absolut hemmelige. Mediciner pakkes saa Nysgjerrigyed ikke bækkes, ta
sendes pr. Express, naar fuld Beskrivelse af Tilfældet gives et personligt Møde foretrækkes, hvis mulig.
Konsultation fri. Send Frimærke efter Spørgsmaalsliste.
Kontortid: Hverdage sra fil. 9 Form. til 8 Eft. Sondage fra Kl. 10 til 12.
5^^141 „Livets Hemmeligheder,"
en ypperlig Bog med 34 Tegninger,
W W 'V' V 5 en udmærket Raadgiver i alle
unaturlige og svækkende
i
V Koster intet og sendes Enhver portofrit i forseglet Omslag. Addresser
varig Klir.
bet norfl-danske og engelske Sprog ee
priv»te, nervöse og kroniske
Sygdomme.
JfeMKk

Fire nye Stater.
Fergus Falls National Bank
Fergus Falls.
Den störste. Nationalbank i nordre Min
PEERLESS DYES
saasom Rheumatism- og Gigt, Brhstshgdomme,
Leversygdomme, Dyspepsia eller daarlig For-
South Clark Street, Chicago, III.
68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
Chartered for videnskabelig og hurtig Kur af private, nervøse og kroniske Sygdomme.
.Bestyreren er en Gradnent af Bennett og Rush Medical Colleges af Chicago, Jll^
Illinois State Board of Health har givet hain Vidnesbyrd angaaende Kvalifikation.
og med absolut Success
Lucas Private Dispensary, 68 Randolph St.. Chicago»

xml | txt