OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, June 05, 1889, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-06-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Den sundeste levevej.
Balget af levevej kan desværre ikke
for de fleste menneskers vedkommende
sies at være frit. De er gjerne nødt
til at ta, hvad der bys, selv om det
hverken i økonomist eller sanitær
henseende er synderlig heldigt. Bare
sor indtil videre at faa opholdt livet
fristes de ofte til at befljæftige fig
i med faadant arbejde, som bidrar me
get til at forkorte det.
Men ogsaa af dem, der staar friere
valget, bestemmes dette gjerne Ho
vedfagelig efter hensynet til det øko
nomiske udbytte og den samfunds
stilling, hvortil den valgte levevej
aabne» adgang. Hvorvidt den be
stjoeftigelfe, der vælges, er heldig for
sundhedens bevarelse eller ikke, tar
man derimod som regel kun lidet i
betragtning. Saadan i almindelighed
ved man nok kanske, at arten af den
daglige beflj æftigelse har stor indfly
delse paa ens sundhed og oelbcfindcn
de. Men ved valget af levevej glem
mer man lom oftest dette eller søger
i det højeste kun at undgaa de haand
teringer, fom mest øjensynlig sætter
sundheden i fare. I højeste grad er
dette selvfølgelig tilfældet med saa
danne befljæftigelser, hvorved man
stadig er udsat for indvirkningen af
giftige stoffer saaledes som i visse
flags sabriker. Bortset fra disse til
fælder beror et arbejdes indflydelse
paa sundheden væsentlig paa, hvor
megen og hvad flags legemlig bevæ
gelse det medfører, og hvor vidt det
soregaar ren helst fri luft el«
ler ikke.
Under iøvrigt lige omstændigheder
er den befljæftigelse den sundeste, som
tar alle kroppens vigtigste muskler no
genlunde ligelig i brug uden at med
føre overanstrengelse, og som ikke
hindrer nogen as livsorganerne i de
res normale virksomhed. Jo mer
indflrænket og ensidig muflelbevægel
serne under arbejdet er, og jo mer
den stilling, man derved tvinges
at indta, hemmer «åndedrættets og
blodomløbets regelmæssige gang, de
sto ugunstigere er det fqx sundheden.
Og det blir det selvfølgelig i end høj,
ere grad, naar det maa udføres i
mere eller mindre bedærvet luft.
Det stillesiddende kontorarbeide,
som de fleste embeds-og ombudsposter
medfører, er saaledes ikke meget hel
digt i sanitær henseende. Men til
gjengjæld gir disse stillinger som of
test sine indehavere bedre tid og rood
til at pleje sin sundhed paa anden
Maade, end tilfældet gjerne er med
den almindelige arbejdende befolk
ning. Det sidste kan dog ikke sies om
lavt aflønnede kontorposter med lang
arbejdstid. I stedet for at ojssaa
saadanne poster i almindelighed er
stærkt søgt, burde de hellere flyes as
enhver, som sætter pris paa bevarel
sen af fundheden.
Bed de fleste flags sabrikarbeide,
hvor mafliner benyttes til snart sagt
alt muligt, og arbeiddelingen er gjen
nemsørt til det yderste, saar den en
kelte arbeider i regelen væsentlig kun
brug for en enkelt del af sit muflelsy
stem, mens de øvrige dele saar liden
anvendelse. Arbejdet bestaar nemlig
for det meste i en uasbrudt gjentagel
se as visse ensformige bevægelser,
som behøves til pasningen eller be
tjeningen af en mafline. Det er selv
sagt, at en snadan i højeste grad ens
sormig befljæftigelse er uheldig baade
for den legemlige og den aandelige
udvikling. Og allermest fladelig er
den naturligvis for børn. De orga
iter, som ikke eller kun lidet anvendes,
faar for liden tilførsel as blod og blir
staaende tilbage i udvikling fremfor
i
dem, der bruges mest.
Disse sundhedsfladende ulemper er
ogsaa nfte i større eller mindre grad
forbundet med forfljellige slags
haandværkSarbeide, hvortil mafliner
kun for en del benyttes, f. ekf. syning,
vævning for^haand, flomagerarbejde
m. m. Den uheldige indvirkning,
som en idelig befljæftigelse med saa
danne ensformige arbejder faar paa
kroppens udvikling og holdning, gir
sig i regelen snart tydeligt tilkjende,
saa det øvede øje deras ofte kan se,
hvilken haandtering vedkommende per
son driver. Og i ledtog med den
forkvaklede holdning følger gjerne
ogsaa særligt anlæg til sorfljellige
sygdomme.
En modsætning til det ensformige,
indestængte indendørsarbejde danner
de haandteringer, font væsentlig dri
ves i fri luft, f. eks. jordbrug, skog
drift, sjødrift, fifleri tit. m. Blandt
alle disse staar jordbruget ubetinget
øverst sanitær henseende. Det med
fører et jevnere og langt mere afvek
flende arbeide end nogen af de andre
friluftSsyfler. Det udsætter heller
ikke arbejderen i den grad font sjø
manden og sifleren for at lide ondt af
kulde og væde eller overanstrengelse
til enkelte tider. Med hensyn til
velfærd er vistnok jordbrugeren næ
sten lige saa ashængig af vejr og vind
font sifleren oz sjømanden, men hvad
baade helbred og liv angaar, arbeider
han dog under ganfle anderledes tryg
ze forhold end disse.
Til landbrugets praktifle udøvelse
hører der langt flere sorfljelligartede
arbejder, og tillige maa disse for en
stor del udføres under langt mer vek
flende omstændigheder, end tilfældet
er med de fleste andre sysler. Og
under sædvanlige forhold—paa gaar
de as almindelig størrelse kan der
i landbruget ikke anvendes nogen
vidtgaaende arbejdsdeling. Mange
af de enkelte arbejder varer nemlig
kun en kort tid af aaret, og mens de
staar paa, maa gjerne den hele ar
bejdsstyrke væsentlig anvendes dertil.
Følgelig maa alle eller ialsald de fle
ste arbeidere ved landbruget oplæres
i omtrent alle dets almindelige ar
bejder, og ingen maa eller kan holde
paa med det samme uafbrudt. For
markarbeidernes vedkommende kan
det kun ved store gaardbrug la sig
praktisere at holde visse arbejdere til
visse gjøremaal men ogsaa der maa
disse flifte efter aarstiden.
Ingen anden haandtering af nogen
større betydninig staffer derfor sine
udøvere en saa mangeartet og afvek
flende kropslig befljæftigelse som
landbruget. Derfor blir det ogsaa
som sagt ubetinget den sundeste leve
vej, saa meget mer som arbejvet ved
samme sor en væsentlig del soregaar
i det fri. Mett hertit kommer der
endnu noget mere. Det er nemlig
ikke blot i legemlig, men ogfaa i san
delig henseende, at landbruget virker
mer alsidig udviklende og styrkende
paa sin udøver end de fleste andre
næringsveje. Det er klart, at jo fle
re færdigheder en haandtering kræver,
jo mer forskjelligartet arbejde den
staffer, og under jo mer afvekslende
omstændigheder dette arbejde maa ud
føres, desto mer alsidig brug saar ar
bejderen ogsaa for sin intelligens og
omtanke. Og det er med de aande
lige som med de legemlige evner
de udvikles gjennem brug og øvelse.
Maafle vil mange synes, jeg gaar
for lanqt, naar jeg end videre paa
staar, at landbruget ogsaa virker mer
moralsk opdragende og forædlende
paa sine udøvere end de fleste andre
næringsveje. Hvis det ikke var saa,
hvorledes vilde man da forklare den
kjendsgjerning, at overalt i verden
staar den „simple", jevne bondestand
højere i sædelig og moralsk henseende
end de andre samfundsklasser? Jeg
tror, man vanskelig skal kunne nægte
landbruget denne ære. Det er i den
sri natur, udenfor byernes tummel og
fristelser, overladt meget til sig selv,
at landmanden arbejder. Stadig
paavirket af naturens fljønhed har
han dertil den rigeste anledning, til at
studere lovene i naturen og til at fe,
hvor afhængig han er af dem. Det
te gir en ro i sindet, som virker vel«
gjørende og som meget oste er nægtet
store lag as folket.
I alt dette er det, at landbrugets
styrkende, udviklende og forædlende
magt ligger. Det er ogsaa det,som over
alt har git bondestanden det misundte
tilnavn „folkets kjærne". Mon om
der kan være tvil om, at landbruget
ikke alene er den sundeste af alle leve
veje, men at det ogsaa, som allerede
Cicero sa, er „statens vigtigste støtte
og den værdigste haandtering for en
fri borger".
(A. O. i Sundhedsvennen.)
En kvindelig Sammensværgelse.
Man har altid troet, at det eneste
Matti, som den tyrkiske Sultan har i
Livet, var at forskaffe sig saa mange
Koner som mulig. Men nu finder
man, at han i Birkeligheden ikke bry
der sig om dem men vilde gjerne saa
Skilsmisse med allesammen, hvis han
kunde. Mon har netop kommet ester
en Komplot i Sultanens Palads.
Det synes, font om Kvinderne er
blevne kjede af den ensformige Luxus
og har organiseretett Sammensvær
gelse sorat afsætte Sultanen. Man
ved ikke rigtig.hvorledes Anflaget var
tænkt at udføres af de unge Skjønhe
der siddende paa Puder i sine spidse
Tøfler og store Bukser men det lader
til at være ment alvorligt. Den stak
kels plagedeDespot har sagt.athan var
tilfreds, om han kunde stille sig med
dem allesammen og faa igjenPengene,
som de har kostet. Han behøver bare en
Kone, og dog er han nødt til at un
derholde 500. Det er altfor kostbar
Luxus, mener han.
Hvad Indbildningen kan søre til.
Under denne Overskrift meddeler „Na
turen" følgende, der vel hellere burde
gives Overstriften: Mishandling af
Dyr.
Som bekjendt bruger man i Udlan
det ofte at forvandle Haner til saa
kaldte Kapuner ved Fjernelse af
Kjønskjertlerne. De kastrerede Dyr
blir betydelig større og federe end al
mindelige Haner, og derfor er det,
Operationen udføres.
I Lothringen anvender man nu,ef
ter hvad der meddeles i „Revne Sci
entifique", de kastrede Haner paa en
høist eiendommelig Maade nemlig
som Rngehøns. Bønderne finder det
fordelagtigere at lade Kapunerne ru
ge end at lade Bærpehønfene spilde
Tiden med denne Forretning og sor
staar at sorvandle de kastrerede Haner
sra srygtsomme Dyr uden Spor af
Familieinstinkter til ømme „Mødre'',
der med stor Tapperhed forsvarer sine
Kyllinger.
Forat foreta en saadan Forvand
ling af Instinkterne gjør man først
Kapunen døddrukken ved at give den
Brød, som er opblødt i Bin. Mens
Rusen staar paa, plukkes den saa un
der Bugen, hvorefter den anbringes i
et Rede fuldt af Wg, som flal udru
ges. Bed Siden af Reden sætter
man en Skaal med Band og Korn.
Naar saa det stakkars Dyr vaagner
op as sin Rus, svir dens Bug noget
ganfle forflrækkeligt, og det er en ren
Lise sor den at gnide den mod de glat
te ZEg. Bønderne tror, at Kapunen
nu indbilder sig, det er den selv, som
har værpet ZEggene, og sikkert er det
ialfald, at den er meget varsom om
ZEggene, ikke forlader dem, uden
naar det er nødvendige Forretninger
paafærde, og straks gaar tilbage til
Redert forat fortsætte sin Rugeforret
ning.
Naar Kyllingerne begynder at kry
be frem, hjælper deres Stedfader
dem med stor Omhyggelighed ud as
ZEggene og kaster de tomme Skaller
ud af Reden derpaa fører den sine
fmaa ud i Verden, hjælper dem til at
søge Føde, kagler paa dem og samler
dem under Vingerne, som om den var
en rigtig øm Moder. Og ikke alene
den almindelige Kaglen opfinder den
forvandlede Hane ogfaa det særlige
Varselflrig, hvormed Hønen kalder
Kyllingerne til sig, naar der er Fare
paafærde, forståer dett at udstøde,
skjønt den under almindelige Omstæn
digheder flet ikke hverken kagler eller
skriger. Og mens Kapunerne i Re
gelen er srygtsomme Dyr, blir de,
naar Moderkærligheden fremkaldes
hos dem, modigere end almindelige
Haner og værger Kyllingerne tappert,
selv mod noksaa store Hunde.
Englandsruten. I Anledning af,
at Regjeringens Forflag til Bevil
ling tit den paatænkte norske Damp
stibslinje paa England opstiller Ber
gett som Udgangspunkt for en faadan
med en Birute til Trondhjem, skri
ver „Dagsposten":
„Vi har gjentagne Gange udviklet
det uheldige heri, og vi nævner det
paany, idet vi idag flal betone den
geografiske Beliggenhed, som gjør
Trondhjem i usædvanlig Grad flikket
til Udgangspunkt sor en Hovedtrafik
linje til England.
Matt behøver blot at kaste et Blik
paa Norges Sveriges, Kart og
Trondhjemsypperlize Beliggenhed vil
straks solde i ø inene. Dampflibslin
jer, Jernbaner og Veie munder ud
Trondhjem fra alle Kanter forn dett
naturlige Havn og Oplagsplads for
store Oplandsdistrikters Handel og
Næringsdrift.
Trøndelagens rige, frugtbare Byg
der har en Produktionsevne, font in
gen anden Del af vort Land næstefter
Amterne om Kriftianiafjorden. Og
foruden, at Trondhjem er Midtpunkt
for disse Bygders store og voksende
Trafik, er det ogsaa ved Jernbane
forbundet med det søndensjeldste
Norge og i stadig Dampskibsfart med
Nordland og Finmarken.
Men dertil kommer, hvad der maa
fle i Fremtiden vil vokse op til den
største Grad as Betydning, at Trond
hjem ved Merakerbanen er biet den
sikreste og hurtigste Havn for hele det
nordlige Sverige. Bottenhavet er
jo ufeilbart paa Grund af Is mere
end det halve Aar, og Jernbanevejen
til isfri Havn
i Sverige blir for lang.
Under disse Omstændigheder maa om
ikke lang Tid Trondhjem bli Oplags
plads for al Trafik til fvenfl Norr-
land, altfaa til Distrikter, hvis Hjæl
pekilder er store, men hidtil ubrugte.
Om Vinteren trafikeres der desuden
over Isen til og fra Finland.
Det vil derfor være et statsklogt
Skridt, hvis Storthinget nu bevilger
tilstrækkeligt til en Rute mellem
Trondhjem og England. En saaden
norsk Rute er nødvendig, og Staten
har da ikke Road til at undvære den.
At nægte Bevilling vilde her netop
være at ofre Værdier, mens det vil
være Sparsomhed at bevilge den.
Sjelden har Storthinget hovt Lejlig
hed til ad bevillings Vei at fremme
noget faa vigtigt som i denne Sag-
Nord-Dakota, Syd-Takota, Montana,
Washington.
Den 22de Feb. 1889 underskrev
Præsidenten Forslaget om at optage
Syd-Dokoto, Nord-Dokoto, Monta
na og Washington som Stater i Uni
onen.
Syd-Dakota,
Stat, til hvilken St. Paul, Minnea
polis & Manitoba-Banen har tre Ho
vedlinier og rækker Edendate, Aber
deen, Huron, Watertown og Sioux
Falls. Goa til Syd-Dakota med
St. Poul, Minneapolis Manito
ba-Banen.
Nord-Dakota,
hvor No. 1 hard
Scotch Fife Hvede vokser hvis sunde
Klimat nærer den kraftigste og mest
intelligente Befolkning paa Jorden
hvor enkelte Countier frembringer me
re Hvede, Havre og Byg end hele
Stater hvisJordbnnd er mere frugt
bar og rig end Nit-Dalen hvorLand
distrikterne Turtle-Mountain, Minot
og Devils Lake indbyder enhver, som
søger et frit Hjem. Prægtig Jern
banebefordring hver Dag til Fargo,
Grafton, Devils Lake, Bottineau og
alle andre vigtige Punkter.
Montana, den gyldne.
Skatte af
kostbare Metaller i Gruberne Rig
dom i 4 Millioner Stykker Kvæg
Fordel i de frugtbare Agre, der frem
bringer en rigere Grøde end nogen
anden Stat eller Territory det rige
ste Land pr. Individ paa Jorden
hvor Belstanden er universal som
har det bedst betalte Arbeide poaJor
den et balsamisk Binterklimat sor
aarsaget ved de varme Vinde fro det
Stille Hov. St. Poul, Minneopo
lis & Manitoba-Banen er den eneste,
som gaar gjennem et uafbrudt ager
dyrkende Strøg fra St. Paul vgMin
neapolis til Rocky Mountains. Den
gaar gjennem den store Reservation
paa 18 Mill. Acres af Land, fri til
Settlere i Milk River Valley. Vond
Ved og Kul i Overflod. Ingen Van
ding behøves den eneste Linie, som
gaar gjennem Great Falls, med sin
Vandkraft paa 1 Million Hestekræs
ter uhyre Kulaorer omgivne os frit
Agerland gjennem Helena, Hovedsta
den og det commercielle Center iMon
totta, og Butte, den rigeste Mineleier
paa Jorden, til San Francisco gjeiv
nem Columbia River Valley, Port
land Sharta-Ruten eller Ogden-Utah
til Californio Punkter. Hust paa,
dette er den eneste Linie, som bruger
Spisevogne, Sovevogne og sri Sove
vogne for Kolonister ligefra St.Paul
og Minneapolis' til Great Falls,
Helena og Butte. Det er ogsaa den
korteste Linie til Butte.
Mon fan erholde nærmere Under
retning samt Karter og Beflrivelser
med Hensyn til de fire nye Staters
Resourser ved at strive til T. I.
Whitney. Gen'l Pass. & Ticket
Agent St. P. M. & M. Ry., St.
Paul, Minn.
Afdøde Horace Greely, fastholdt at
„intet gaar frem som Fremgang"!
Dersom dette er sandt, vil Chamber
lainS Hostemiddel blive populært, thi
det flaar aldrig feil. Det er bestemt
fornemmelig for Hoste, Forkjølelse,
Croup eg Kighoste og er udentvivl
den bedste og mest paalidelige Medi
cin i Brug for disse Sygdomme. Det
er virkelig en Success. Sælges ved
Apotheker Mortensen.
Bedste Fotografer i gtrgnS Falls
Portrseter, CravonS og Landskaber
alle ©torre!|er.
Bi leverer intet uden förste Klasses Arbeidc.
S«lger Billetter
lit og fta Guropa
med alle Linier.
K. K. Panten,
Sagfbrer.
Forhør ved Jury, Arvesager,og Ind
kassation en Specialitet.
Kontor i First National Banks Bygning.
Slagterbutik.
og
Theo, Johnson
Penge
tillaans I)os
mod laveste Rente, il!gen Bonus eller Com
mission, ingen Rente i Forskud, ingen 2den
Panteobligation for endel af Renten font
hos de fleste Laanagenter. Renten
betales Iste Novb., iste Dcb. og Iste Zan. i
mit Kontor. Afbetaling kan ske paa fo-lgen
de Maade: Vi antager, at en Mand vil
laane $500, hvilket Belob kan fordeles paa
fem eller ti Notes, og hver Note e forfalden
om fem Aar men er skreven saaledes, at en
eller flere af dem kan betales inden de fent
Aar er omme, men om faa o-nfles, lad dem
alle gaa i fem Aar. Dette er en Plan, hvor
ved enhver Farmer fattes istand til at for
mindske sin Panteobligation noget, idet der
under et Ädsrum af fem Aar, altid er noget
Aar, hvori $50 eller $100 kan afbetales.
Disse Rettigheder bliver
nSvl»t
i Papirerne,
og man behoper saaledes ikke at tage Agentens
Ord
for det. Særskilt ermine Landsmænd
Skandinaverne anmodede om at forfine et
Laan af dette Slags.
Farme og nyt Land
fälges pr. Commission eller byttes bort i By
eiendom^
Kontor i Barke & Clambeys Bygning,
No. 11 Lincoln Ave., Fergus Falls, Minn.
A.HClambey
Agent.
G«m til
J.3.
Landet med de høie
Træer, spaltet ved Puget Sound,den
tie Verdensdels „Middelhav". Glem
ikke, at St. Paul, Minneapolis &
Manitoba-Banen er den eneste Linie,
der tilbyder tre Ruter til Stillehavs
kysten. Manitoba-Pacisic-Ruten er
den eneste, ved hvilken Passagerer,
som reiser til Tacoma, Portland og
Son Francisco, kan passere gjennem
Port Townsend og Seattle. Fri So
vevogne for Kolonister uden Ombyt
ning etter Forsinkelse. Afstanden til
Pacisic-Kysten er den samme som ved
andre Linier, men Billetprisen er fem
vg ti Dollars mindre. Tag Seattle
Ruten.
Fergus Folls, Minnefoto,
Hoffmandsdraaber.
Nafta.
Alle Slags Patent-Mediciner.
Papir, Penne og Konvoluter.
Skolebøger.
Norske Bøgers
Bedste Sort Blyhvidt.
Maling i alle Farver.
Bedste Sort Linolie.
Insektpulver.
Albums.
Haarolie.
En stor Forsyning af Billedrammer
til billig Pris.
Billedrammer kan ogsaa forarbei
des efter Ordre med kort Barsel.
Recepter er omhyggeligt udfyldte.
Stor Forfyning af Væggepapir.
Jernbane
til
Minneapolis, St. Paul
og andre Punkter Øst eller Syd.
Forbindelse med alle østlige Linier
fler i Union Depot St. Paul. Den
eneste Line der anvender Pullman
Palace Sovevogne
til
og
Taxierne altid saa lave som ved no
gen anden Rute.
Den populære Rute til Spokane
Falls, Washington Territory, Port
land,Tacoma, Seattle, Viktoria,Punk
terne ved Puget Sound, Alaska og
San Francisco.
Fri Sovevogn for Kolonister med-
følger Exprestrænet.
Det er den korteste Linie til Hele
lta og alle de vigtigste Punkter i Mon
tana.
Det er den eneste Jernbane til Yel
lowstone Park.
Fuld Undderretning meddeles ved
C. W. McKay, Agent i Fergus Falls,
eller Chas. S. Fee, Gen. Pass. &
Ticket Anent, St. Paul, Minn.
Intet «aloer »Etableret 1851. 186®tt
fvrend Bedring! s CHICAGO, ILL. Glnrt®*.
Den gamle, paalidelige
L«gs og
behandler fremdeles med ftp'rfte
Dygtighed og Held
tamt alle Pm'oncr, som ved dercs egen Bedrift af Ube
sindighed og Svaghed—paa hvilletsomhrlst Tids
punkt af deres Liv—have paasprt sig selv et hemmeligt
Onde, som jvøluc af Overtrædelse af Naturens Love,
fluide strax raadspprge ben berømte$r. Clarke, «rin
drer Nervöse Sygdomme (med eller uden Dr?m
me) eller Sv-rtkelse og Tab of Stervekraft behand
les efter nt)c Methoder med aldrig svigtende Held.
Gamle Støn»,som lide af Svagheder, ville sinde en
hurtig Hjelp og Lindring fitmt i mange Tilfælder en
fuldstændig Helbredelse. A3- Det gidr intet til Sagen,
hvad De forhen har brugt ellcy hvem, der uden Held
har behandlet Dem.
85F" 3)e frnatcHge Gifter as Syfilis tilligemed
alt usundt Vlod og Hudsygdomme helbredes fuld
ftcciiDtfl uden Kviksølv. Husk paa» at CM farlig
Stzgdom, hvis den bliver forfitoit eller urigtig behand
let, fordirrver de nuværende og kommende Slægter.
&T Alle «naturlige Udtønimclfcr helbredes hur
tigt uden at hindre den Snaeo Forretninger. Ingen
Experimenter. Begge Kje» konsulteres samvit
tigiiedsfuldt. Ulder og Erfaring er af Big
tighod i dibseTilscelder. En skreven Garanti
for Helbredelse giveS ved ethvert TUfaslde,
fom bclimiMcé.
W Syge, der lide af chronifke Tvgdomme, bsr
uforbeholdent skrive og fortælle Gqmptomerne af
deres Tilstand. Sygdomstilfcelder helbredes, som
Andre ikke have kunnet furore.
Senv 4 Cts. i Frimærker sor e! bctøntl Sffitf
over chroinske, nervöse og delikate Sygdomme.
Te faar i det norsk-danske Sprog en udtsmmende
Tymptomology (Forklaring over Sngdomstegn),
hvorved De selv fan lemme efter Deres Sygdoms
tilfælde. konsultationer, personlig eller skriftlig, fri«
Konsulter den gamle Doktor. Tusinder ere blevne hel'
drevede. Vrivate Kontorer ot Modtagelses
vaerelser. ^Z^-Raadfor Tein med Dr. Clarke» for
end Te henvender Dem til nogen Anden. (£t venligt
Brev eller Bespg kan befri Tein for fiemiidige Lidelser
o,g Skam. samt fermere Srres Live guldne 31
ar. Medi
ciner ien.de* hvorsomhelst og med betryggende Sikker
hed. R'Mirortifr rra Sil. S til S Sondag fro Kl. 9 til 12.
fW Skandinavisk tales. Breve adresseres
Dr. Nelson,
VARJE?
De åro strängt af första klass och höra till tie
största, snabbaste och vackraste ångare
verlden. öfverfartsbil jetter säljas till och från
SVERIGE, NORGE, DANMARK
FINLAND
och hvilken jernvägsstation som helst i Ame
rika till lika låga priser som å andra första
klassens linjer. Beqvämligheterna lör passagerare
kunna ej öfverträffas. Läkare, uppassare, upp
passerskor samt tolkar stå alltid kostnadsfritt till
tjenst. Allt möjligt göres för att bereda passage
rarne en så angenäm resa som möjligt. Alla, söm
ämna resa hem till gamla landet, eller livil ka ön
ska sända efter sina vänner, böra ihågkomma, att
Anchor-Linjen garanterar att intet dröjsmål eller
kostnader förekomma för passagerare eller resgods
i England, och resan är dessutom lika
säker, snabb,
beqvåm och billig som med någon annan linje.
För vexlar, biljetter och vidare underrättelser
hän
vän de man sig till närmaste lokalagenter för
Anchor-Linjen eller till HENDERSON BROTHERS,
General-Agenter, 72 La Salle Street. Chicago.
Dir-K,
Cor, 3rd Ave.
Examineret'Lage.
Efter 20 AarS Praxis i Hospital
ofl private Sygdomme fan han ga
rantere at helbrede kroniske og an
dre farlige Sygdomme i Blodet,
Halsen, R«sen, Huden, Nyrerne,
Bloeren og Kjimsorzanerne samt
Sten i Støren og Stricture» uden
Kniv eller Smerte. Nylig be
gyndte ellerkroniske Urinsygdomme
helbredes i L?bet ak 3 til 8 Dage,
formedelst Lokal- Mediciners An
vendelse. Dffre for hemmelige So*
ner eller Udsvævelser, med Hoste,
barnlig Fordöielse, Troetbed, Ner»
vofitet, fysisk som »andelig Svag
hed, opr tilskrive eller betage os
fremfor andre, som ofte tager feil
af Sygdommen og derved forværtrl
den. Private Rum for Kvinder. Ingen giftige man?
ctner brugeS. Timer 10—12 Form., 2—3 og /-8 Ef
termiddag. Boz og Spörgsmaals-Liste 15 Cents.
SSQ "VV'ELsliin gtora [email protected] S
Minneapolis, Minn.

Fergus Falls, 5 Juni 1889.
Fire »ye Stater.
den store Prairie-
Washington.
PEERLESS DYESiLl^Ät
Overland & Holand
Kontor og Galleri, Prinzle-Btocck, Lin
coin Ave., Fergus FallS.
Oliver Olsen,
Fergus FallS, Min».,
di?ts Oliver Olsen.
Fergus Falls. Minn
Bismarck Av.
Middlesex Banking Co.
naar De vil kjøbe rene Apothekerva
rer:
Electric Bitters.
Kings New Discovery for Con
sumption (Kings nye Opfindelse mod
Tæring).
Stanges Healths Salt (Stanges
Sundheds- Salt.)
Moderdraaber.
NORTHERN PACIFIC
fra Fergus Falls.
Sewiae-Haehincl
,To at once establish!
trsde In all parts, by I
placing our machines!.
ind goods where the people can see
•hero, we will
send Tree to one
lerson in each localit j,the very
tit sewing-machine made in
the world,
with all the attachments.
We will also
send free a complete
line of onr costly and valuable art
samples. In return we ask that yon
'show what we send, to those who
may call at your home, and after 5*
months all shall become your own
iperty. This grind machine ie
made after the Sinner patents,
which have run out: before patenta
run ont it sold
for SOS, with the
attachments, and now sells for
•SO. Best, strongest, most use-
free.<p></p>FREE' No capital required. Plain,
Ail machine in the world. All ia
brief instructions given. Those who write to us at once can se
cure free the best sewing-machine in the world, and the
finest line of works of hirh art ever shown together in America,
T£|}£ «fc CO., Bos 710, Augusta. Maine*
186 So tb Clark Street, Chicago, III,
226 Wash. Ave. S.,

xml | txt