OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, September 25, 1889, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-09-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Fra Moderlandene.
Norge.
Dronningen og PrinS Eugen, som
har opholdt sig i Norge i Sommer,
flulde reise tilbage til Stockholm den
9de eller 10de Septbr.
Bergens Folkebad blev aabnet
for Publikum den 1te Sept.
Fru Basilier-Magelsson skal
ihøst giøre en Koncertreise paa 3
Maaneder i Finland og Rusland.
Forflaget til Program sor Ven
stre, som vedtoges paa BergenSmø
det, skal være udarbeidet af Bjørn,
son og Redaktør Holst efter Samraad
med flere sagkyndige Venstremænd.
Røgfrit Krudt i Norge. Ni
troglycerinfabriken skal nu ifl.
„Äftenpst." tilvirke røgsrit Krudt es
ter Nobels Opfindelfe til at anstille
Fonføg med.
—. Bispevalget i KristianSsand. Ifl.
„Fædrelandet" har Sognepræst Heuch
faat de fleste Stemmer som No. 1
Sognepræst Arnesen har derimod de
fleste Stemmer overhodet.
Druknet, Forleden hændte ifl.
„Jndtr." den Ulykke, at Elling Kvern
mo, medens han var befljæstiget med
Tømmerflødning, faldt ud fra en
Flaade og drukned i KvernmofoSsen.
Han gjenfandteS samme Dag.
Kjøbmand I. H. Johnsen paa
Hamar rømte for en Tid siden til
Amerika for BekSelfalfk. IustitSde
partementet har ladet ham fakke i Chi
cago for at transporteres hjem, og
forleden kom han ifl. „DogSp." til
Kristiania med Dampskibet „Bremen".
Han vil nu bli tiltalt og straffet.
T-
Kr. 26.40 for et Dampflib.
Vraget af det ved Alden forliste tyste
Dampflib „Niemann" er ifl. „Ber
gensp." tilligemed iværende Last solgt
ved Mktion til Ballasthandler Olsen
i Bergen for Kr. 26.40. Braget er
forøvrig nu brukket midt over.
Nægtet at aflægge Ed. En
Mand i Kristiania, der forleden
flulde sidde Lagrette, nægted at as
lægge Eden, da hanS Samvittighed
forbød ham det, flr. „Jntell.". Ret
ten» Forhandlinger blev paa denne
Maade endel forhalet. Manden
hørtze til Statskirken.
En MelkesorædlingSsabrik tæn
kes anlagt paa Toten. Planen vil
med det sørste blive forelagt Offent
ligheden, og Tomt til Anlægget flal
ifølge „Oplandenes Avis" operede
være udfeet.
Den nye Skolelov opretter som
bekjendt et saakaldt Skolestyre, derfor
en stor Del træder i Skoledirektørens
og Stiftsdirektionens Sted. Depar
tementet har bestemt, at dette nye
Skolestyre skal træde i Virksomhed
allerede sra 1ste Januar 1890. Den
nye Lov i sin Helhed flal først træde
i fuld Kraft i 1892.
Ulykkestilfælde. En 24 Aar
gammel Arbeider paa Langstol Brug
i Skien, Ole Gullikson flulde ifl.
„Fremskridt" forleden lægge en Rem
paa en Aksel, mens denne gik i fuld
Fart. Dette kom imidlertid til at
koste ham Livet, idet Akslen greb sat
i HanS Klæder og førte ham saalænge
med sig, indtil HanS Legeme bogsta
velig var slidt i Smaastykker. Det
hele gik for sig saa hurtig, at man ikke
engang
hørte et Raab fra den foru-
lyttede.
Beklageligt Uheld i den
norske
Afdeling ved Pariserudstillingen. Un
der en rasende orkanagtig Storm, som
sorleden gik over Paris, hændte ifl.
„Int." det Uheld i den norske Kunst
afdeling, at Billedhugger Hertzbergs
bekjendte „Plystrende Gut" blæste
overende og blev aldeles knust. En
af Skeibroks Statuer blæstes ogfaa
overende, men blev heldigvis i
Farten
reddet af nogle i Nærheden staaende
Personer.
Bjørnejagt. To Bjørneskytte
re, Ole Løseth og John ElShaug, var
forleden ifl. „Dagsp." efter Bjørnen
i Troldheimen. Komne op over en brat
Lid fik de se Bamsen nvksaa gemytlig
gaa og spise Bær ved Skogkanten paa
den modsatte Side as Dalen. De
gjorde helt om og begav sig med fuld
Fart nedover Lien og op til Bjørnen.
Efter noget Besvær kom de sig i
Skudhold, og Ole gav den en Kugle
med sin 4'" Remingtonrifle, der gik
ind nedenfor det ene Dre og igjennem
Hjernen, hvoraf den blev noget ør
i Hovedet og tumlede overende, men
kom snart paa Benene igjen, og satte
sig og saa paa Skytterne. John
dundrede da løs med sin Mundlav
nittfiSrifle, uden at Kuglen efterlod
noget Mærke i Bjørnen» Pels. De«
1 1' 1
havde imidlertid foot nok med det
første Skud, tog nogle Hop, blev saa
liggende for ikke mere at reise sig.
Det var en svær Bamse. Kroppen
foruttn Pelsen veiede ca. 9 Bog.
Antagelig var det den samme Bjørn,
der flamflog Oksen paa Bogevoldssæ
teren tidligere i Sommer thi i en
Klo paa den ene Framlab, der var
noget fordærvet, fandtes i et Hul
nogle Kreaturhaar.
Fra Ullensvang meddeles ^Ber
gens Tidende," at det foresiaaende
Kommunevalg ester al Sandsynlighed
vil gi Anledning til en interessant
Valgkamp. Høire siges nemlig at
ville opstille som Program for Valget,
at Herredsstyrelsen bør arbeide for,
at Ullensvangs Folkehøiflole flal fra
tages sit Amts- og Statsbidrag.
To nye Præsidenter stal væl
ges paa næste Storthing, en Stor
thingspræsident efter Stang og en
Præsident i Odelsthinget efter En
gelhart. Sansynligvis bliver vel
under de nuværende politiske Forhold
de to Venstregrupper enige om fæl»
les Kandidater til de ledige Pladser,
skriver „V. G."
Forulykket. En Fragtemand
fra Tjømø omkom forleden paa ©etl
lads ud fra Kristiania han var un
der stærkt Regntykke gaat forud forat
fe efter Digerhoved Fyr ovenfor Drø
bak, og idet han fluide begi sig agter*
over igjen, gibbed Seilet, faa Bom*
men flog ham overbord. Gutten tji*
rors hørte ham raabe, men blev faa
forfjamset, at han ikke straks la bi, og
da han endelig fik gjort det og kom i
Baaden, kunde han intet udrette i
den mørke Nat, skriver „TrønSb. Bl."
Høst. I „Verdens Gang"
strives: Svalerne, som i de sidste Da
ge har famlet sig og under uendelig
Kvidder lettet i store Skarer fra Ta
ge og Traade, hvor de fad som Per
ler paa lange Snorer, forlod os igaar.
Bare nogle Efternølere er igjen. En
favner ligefom noget Liv idag. Det
er stillere, mere ødt i Morgentaageit,
der ruger som paa en Septemberdag.
Ikke mer end fire Varmegrader var
det inat. Det er ikke noget rart i, at
de pigger afsted fra Mørke og Kulde
til LYS og Varme. Det er tidlig
Høst.
En arsenikholdig Hat. En For
retningsmand i Kristiania begyndte
snr nogen Tid siden at plages as Ho
vedpine og Svimmelhed og fik endel
Saar og ætsende Blemmer i Hoved
huden. Forgjæves søgte han Læge
hjælp, men Lægen var en god Stund
i Vildrede med, hvad det var for
Sygdom, hané Patient led af. Til
slut faldt det Lægen ind at lade Pa
tientens Hat kemitit undersøge. Og
nu viste det sig, at Foret i Hatten
var sarvet med et temmelig stærkt
arsenikholdigt Farvestof, og at Syg
dommen antagelig strev sig derfra.
Hatten blev selvfølgelig kasseret, og
Forretningsmanden er nu, ifl.
„Mgp.", paa det nærmeste biet frist
igjen.
Norge i Billeder. Ligesom
„Jllustrirte Zeitung" har nu ifl.
„Astenpst." ogfaa „Ueber Land und
Meer" otter degyndt at levere Billed
rækker fra Ndrge. Tidsskriftet sees
hertil at benytte den svenske Fotograf
Lindal's store og smukke Fotografier,
og gjengiver denne Gang under Tite
len „Die Kaisersart nach Norwegen":
Buarbræen ved Ödde, BøringSsoSsen,
Trondhjem, TrondhjemS Domkirke,
Lofotens Øer, Tromsø, Hammerfest,
Meridianføilen ved Hammerfest samt
Nordkap. Den ledsagende Tekst gi
ver en sympathetist Skildring as sor
stjellige Punkter paa Norges Best
kyst, som Keiseren desøgte. Forsatte
ren kan ikke noksom prise Landets
skjønne og storslagne Natur.
Hest og Rensdyr. I
„Stavan
ger Avis" fortælles, at Hestene paa
Landet blir rent vetskremte, naar de
faar se Rensdyr. Fra Sand medde
les, at et Par Rensdyr nær havde
foraarfaget Ulykker paa ben Maade.
Da disfe Dyr kom til Ofett, blev en
Hest faa sorstræmt, at den satte afsted
font et vildt Dyr, heldigvis uden
Kjøreredflab. Noget længere nede
paa Veien traf de en kjørende, hvis
Hest aldrig tidligere havde løbetud
men faasnart den fik fe Rensdyrene,
fatte den med et vildt Spring paa
SuldalSlaagen og svømmed med Kjø
reredstaber og Greier tverSvver El
ven. Det er ellers et besynderligt
Fænomen med denne «overvindelige
Angst hoS Hestene for de fredelige
Rensdyr. Og selve Angste« synes
indskrænket tit Fjord« og Fjeldheste.
Thi i Bergen var der ingen Frygt
blondt Hestene, «agtet Rensdyrene
førte» lige gjennem de befærdede Ga­
der. Om det er Synet eller Lugten,
fem stræmmer, er heller ikke klart
metf sandsynligvis er det Lugten, som
paa ett eller anden Maade minder om
Bjørnen.
Stort Dykkerforetagende. Hr
Balasthandler Olsen reiste ifl. „Ber
genspst." med sit Dykkerdampstib
„Herkules" til Hvidehavet forat for
søge Bjergning af en i Mefen-Floden
i Nærheden af Archangel strandet
Newcastle-Damper „Fannie Bertha."
Hr. Olsen flal sor Reisen op have
400 Lstrl., dernæst 30 Lstrl. Pr. Dag
i 10 Dage og 55 Procent af det bjer
gedes Værdi.
Et sørgeligt Ulykkestilfælde
indtraf ifl. „Kristians. St." forleden
idet Gaardbruger Gunstein Skraastad
druknede i Torridalselven. Ulyk
ken berettes at være fleet savledes:
Han og en Mand til sad i en Backd
paa Slæb op Elven med Dampbaa
den „Torridal." Da han var kom
men lige udenfor fit Hjem Straastad,
kosted han Baaden løs, mens Damp
baaden vor i fuld Gong. En stor
Kulpram, der ligeledes hang paa
Slæb, tørnede mod Baaden, saa den
tantred. Gunstein gik tilbuds, men
den anden blev reddet. Efter nogen
Tids Sökning fandt man Liget. Den
afdøde vor en Mand paa 50 a 60
Aar. Han har i Aarrætter vist stærk
Interesse for olmene Anliggender og
deltaget i det politiske og kommunale
Liv. Han var i et Snes Aar Med?
lem af Herredsstyrelsen, hvis Anlig
gender han fjendte jaa godt» at han
var Herredsstyrelsens „Leksikon."
Han var Medlem af Komiteen for
Sæterdalsbanen.
Sukkertolden og Bærene. I
Sommer hor der, skriver „Stav.
Av.", netop været Anledning til at
ærgre sig over Sukkertolden. Ikke
blot for vore Øine, mett endnu mere
storartet høiere oppe i Fjeldene og tie
fugtige Myrer har Bærene bredt sig
pakkende tæt, modne og varme, font
et helt Lag af kostbar Saft milevis
udbredt over dette fattige Land, font
har Rood til at lade sine Hjælpekil
der raadtte, menS det brandskatter
Arbeideren for hans „Luksus"—hans
Kaffekop med Sukker til. Inde i
Høgsfjord flal der endnu i disse Da
ge være uhyre Multemyrer saa al
deles overvældende fulde af Bær, at
Folk siger, tiet viltie ingen Ende to,
om man begyndte at plukke. Men
soalænge denne oprørende Dumhed
flal traade: at Sukker er Luksus, saa
længe kan Folket ikke med
sin beste Billie benytte Bærstatten»
og der- raadner hvert Aar
saa store Værdier i Bær. at der er
dem, som tror, ät bare Blaabærene i
Norge fluide være nok til at bekoste
Kronprinsens Apanage i Sverige,
hvis tie blev benyttet.
Kronprinsessen og Hoffrøkenen.
Følgende lille Tildragelse, der medde
les i et norsk Blad, flal være hændt
ved samme Hos, som omtales i en
Historie om Kronprinsessen og Tele
foniomfruen, og som man let sorstaar
har tildroget sig ved Hoffet i Stock
holm. „Det begav sig en Dag, at
Kronprinsessen, hendes høte Gemal
samt den samlede Hofstat forlystede
sig som en liden Adspredelse i deres
auftrængentie Livsgjerning ved at
beskue de smoo Prinsers Leg, der for
dansende nok og tit stor Sorg for de
ophøiede Forældre stol hove adskillig
tilfælles med entire, „simple Børns"
Leg. Utttier Legen hor soo Hons
Høiheti Hertugen of Best Korokokt
tiet Uheilt at falde paa fin Høihetis
Mave med Næsen i Gulvet, og fom
en anden liden Gut gir han sig til at
balje. 5 En ganske ung Hoffrøken,
endnu ganske ny i Tjenesten, der en
dog ved speciel nedladende Naode
var hentet fra „Lydriget", styrter
frem og løfter den lille Høihed op i
sine Arme, og i rent overstrømmende
Hjertelighed kysser hun ham pyo Kin
den. Høiheden vor meget tilfreds
hermed og fortsatte glad sin Leg, men
Kronprinsessen rynkede sine høte Bryn
og lod tien formastelige kalde i egen
privat Audiens og sagde hende da med
uforbeholden Ligefremhed, hvor hun
sig havde forgaaet, fremholdt den
himmelroobende Forseelse og viste
hende ben umoadelige Afstand mellem
en Høiheti og en ganfle almindelig
tiødelig, som dertil med var fra et
uadeligt Lytirige, og samlede sluttelig
sin retfærdige, ophøiede Harme i en
Krastsætning, hvormed Synderinden
sendtes paa Dør: „Mon kysser ikke
Prinser af Blodet!"
1
Bed LondSvenstremødet i Ber
gen fattedes faction Beslutning: 1)
Repræsentantskabet fastholdet de« tid
ligere hævdede Venstreopfatning med
Henfyn til Gjennemførelfe af Fler
talsstyret. Ordningen af diplomatiske
Sager og Vicekongedømmets Ophæ
velse. 'J) Repræsentantskabet gjen
tager soregaoende Repræsentantmø
ders Anbefaling of almindelig Stem
meret, en retfærdigere Fordeling of
Skattebyrderne, navnlig Indførelse
as direkte Skat og Embedsværkets
Forenkling og henstiller til Venstre
foreningerne at virke for, at disse
Sager kan bli Programsager ved
kommende Valg. 3) Det henstilles
til Bestyrelsen at indhente Forenin
gernes Udtalelse om SpørgSmaalet
om Forandring i vor Valgordning,
navnlig Indførelse af direkte Valg.
og Bostetisbaantiets Løsning.
Uhyggeligt Fund. For en Tid
siden stødte en Kone oppe i Lier paa
Skelettet af ett hovedløs Menneste
krop inde i tien tykke Skog, som ligger
lige veti Veien nedenfor Gaarden
Arungsveen, flr. „Opl Avis". Kun
Støvlerne fandtes saa nogenlunde
bevaret. Veti Liget henlaa en Blik
kaSse indeholdende nogle Viser somt
Resterne af en Vadsæk. Kjødet vor
aftæret, faa der moa være adflillig
Tid gaat hen, sioen det stakkels Men
neske døde. Det fortælles, at der i
et Træ ovenfor Liget hang en Toug
ende. Hvorvidt her foreligger et
Selvmord etter ligefrem et Mord,
er ikke godt at af gjøre men bet er
besynderligt, at ikke Hodet fandtes.
Karl XII'S Fæstningsanlæg
ved Svinesund i 1716 og 18. For
flag er ifl. „Srnaal. A." vakt om, at
disse „Sundborg"S Ruiner stal be
vares fom et Minde om hin TitiS
Feitie.
Denne nye Skolelov vil paa
lægge en Skatteyder med f. Eks.
10,000 Kr.s Formue og 1009 Kr.s
Indtægt en Forøgelse i Skot paa
omkring Kr. 2.00 og 1.75.
En tyst Mynt funden i en norsk
Loks. Som en Kuriositet fan omta
les, at en Fiskehandler i Kristianio
forleben idet han star itu en fersk
Laks, fantit en tyst Reichsmark i Lok
fens Mavesæk, skriver „Kr. St". Lak
sen var fiflet i Drommenselven.
En blodtørstig Madame. Un
der en Utikostelf ess
otrettting forteben
1 en Gaarti i Kristiania blev Konen,
tier var beruset, aldeles afsindig af
Raseri. Do Madamen selv flulde
sættes ud, beti hun sig fast i et os
Vidnerne og flap ikke Toget, førend
hun havde onekteret ett Del af Vid
nets ene Finger, striver „Int."
En flot Herre. En fra Ameri
ka hjemvendt norfl Amerikaner kom
forleden Aften paa Rangel nede i Va
terland og fatte i Løbet af ca. 4 Ti
mer Kr. 110 overstyr paa en Restau
ration i Karl Xll's Gade, skriver
„Dagbl." Heldigvis tog en Politi
konstabel sig as ham og fik ham bragt
til sit Logi i modsat Fald vilde an
tagelig Anterifaneren, der rent git i
Ørsken, være biet os med endnu flere
Penge paa Vaterlands Kneiper.
Omslag. „Sverige har lagt
an paa at bringe sig selv i Miskredit,
og det har lykkets", skriver en Korre
spondent fra Pariserudstillingen til
et fvenfl Provinsblad, og som Bevis
herpaa meddeler han, følgende „En
svensk Student fortalte os for nogle
Dage siden, at faasnart han for en
Franskmand ytrede, at han var svensk,
soo afbrød man ham med de Ord:
„Ah! er De fra Norge! Vi
sætter faa stor Pris paa Nordmæn
dene"."
Nyt Træfliberi.—Streik. Fro
Lynner skrives til „Ham. Stiftst."
ben 22de: Det er før biet fortalt, at
man holdt paa at anlægge et Træfli
beri ved MylSoset („Mylselven
Træfliberi"). Dette blev færdigt i
Sommer, og begyndte sin Virksom
hed St. HanSdag. Det er takseret
for Kroner 60,000 i Brandkassen, og
har blot en Sten, men er indrettet
til at ha to. Der er anlagt Chaus
see fra Træfliberiet til Grua, ca.
3000 Meter. Man tænker at bruge
800 Tylter Rodtømmer oärlig. Den
færdige Træmasse flal være hvid, og
særdeles god. Men til al Ulykke, da
Sliberiet havde gaat 5 a 6 Uger, gjør
Arbeiderne Streik. De vil ha større
Dagløn. Daglønnen har været Kr.
2 for Tiden fra 6 Morgen til 6 Af
ten, og ligefaa for andet Skifte fro
6 Aften til 6 Morgen. I Arbeids
tiden er ikke Tale om ot hvile. „Matt
moa arbeide Maden i sig"—eller man
maa spise, men« mon arbeider. Nu
hor Driften været stanset i 2 Uger,
og Bestyrelsen har været samlet
men der stol ikke være Haafr om, at
den flal lægge paa Daglønnen, men
offtetiige tie gamle og- anta nye Ar
beidere.
Blodforgiftning. En Datter
of en Proprietær, ber en Tid har
været bofat ^Kristiania, fik for nogle
Dage siden Blæk i et Saar, hun hav
de i tien venstre Hoonti, flr. „Mgp."
Haantien og Armen hovneti Dagen
efter faa betænkelig op, at huu søgte
Læge. Det har ikke lykkedes benne
at mindste Hævdelsen, der tvertimob
har tiltal temmelig stærkt. Hun kom
mer desværre med Sandsynlighed til
at miste Haanden, hvis det blir der
med.
Et blodigt Drama spilledes
forleden paa Bossevangen striver
„Bergp." En ung Østlænding Erik,
tier havde opholdt sig paa Gaarden
Bryn font Tjenestegut og tierfor gaor
under Navnet Erik Bryn, var bleven
lagt for Hoti af en Del unge Vossin
ger. Og forleden Aften, da disse
vor samlet, klænged de sig ind paa
Erik med Haan og Trusler. Denne
fik da frem sin Kniv mange mener,
han blev tvunget til Selvforsvor
og risped op Maven paa den ene af
sine Uvenner, en Snedkerdreng ved
Navn Johannes Bø, faa at Tomter
ne trængte ud, og han maotte bringes
til ben nærved boende Læge. Endnu
i Morges var han ilive, men der er
desværre lidet Haab om, tit han vil
stoa bet over. Erik Bryn blev straks
arresteret.
Bore Dagblade klager over Over
produktion af Aandsdonnelse og ad
varer mod i Studenteksamen at se no
gen Herlighed. Det er ikke her Fei
len ligger, men i bet at den, som en
gang hor erhvervet bet, man kaiher
almindelig Dannelse, tror, at der kun
er visse Slags Arbeider, som passer
for ham. Bi har Brug for Dannel
sen paa alle Felter og det mer end
andre Folk. Konkuranfen med de
store og rigere Lantie gjør tiet nød
vendig, at vi gjennem en almen Ud
dannelse søger at to igjen bet, fem vi
ellers ligger under i.
Hvorfor klager f. Eks. vore Haand»
Denne velbekjendte Rensemaskine med sine
store Forbedringer siden sidste Aar er fremdeles
i Markedet. Den garanteres som en förste
Klasses Maskine. Kom og fe, hvordan den
arbeider, eller skriv ester Circulärer og Op
givende af Pris.
M.Grollim«nd,
værkere soo jammerligt og fif*
ger, at Haandværket er Ødelagt i
vort Land? Ikke as anden Grund,
end at Fogene mangler Almendan
nelse og derigjennem almindelig
Sons for det, som fan komme Faget
tilgode. Der arbeides, som der er
lært og der fins tf fe Tanker ellet*
Ideer udenfor dette. Og hvad vær
re er: bet erkjenties ikke, at tiet er fatv
fra det Hold, hvor tiet netop fluide
erkjendes, for at der kunde roades
Bod paa bet. Vort Haandværk
mangler ogfaa IEresfølelfe. Men
ogfaa denne faa vigtige Indsats gaar
bet glip af Mangel paa Dannelse
Jeg sier ikke dermed, ot alle dannede
Mennesker har LEressølelse. Des*
værre, ber mangler meget paa det.
Men bet er en Mangel trods Dan
nelsen. For det fluide dog være fo
ot med Dannelsen øges Selvbevidst
heden og med den nødvendigvis ogfaa
LEressølelsen. Fordi Haandværket
hos os mangler det første, soo er det
ogsaa uden tie to sitifie. Men bette
er ikke HaonbværketS Skylb i og for
sig. Haandværket har i sig selv alle
Betingelser for ot fylde en bonnet
Mand. Og tiet er tiet, mon moa»
komme paa tiet rene meti. Den dan
nede Mand maa forstaa, at bet ikke
bore er Pennen og Skrivebordet, fom
gjør en til noget i Verben. Naar
bet virkelig er gaat inb Bevidsthe
den, at alt Arbeide er lige hæderligt
og Itge nødvendigt, at ben, fom fører
Hammeren er lige faa uundværlig for
Samfundet, som ben, der sidder ved
Pulten, faa vil det ogfaa lidt efter
lidt bli forstaat, at bet muligens og
saa kunbe gaa an for en, fom H05
Studenteksamen, at gaa over i Haand
værket.
La os ikke søge at stanse Dannelsen,
men la os bruge tien —overalt, i alle
Fog. Den vil bli en kraftig Driv
fjær til Forbedring af Liv s vilka arene
oa alle Hold.
Diarrhee, Blodgang og olle Som
merfygtiemnte i Indvoldene kureres
ved „Nichols" Blackberry-Balsam.
Edwards & ScCullod)
(Efterfolgere af Jobn McCulloch & Co.)
WleM «t Mit Cnafct i: MAiig
Kan levere veti hvilkensomhelst Station longs St. P. M. & M. eller N.
Glem ikke at faa høre vore Priser, før De kjøber ontietstetis.
Bi tillader ingen at undersælge os.
Bor Lumber faa god som hos noget andet Firma.
N. C. Tubbs, Firmaets Parthaver her i Byen.
F. W. Buruham, Fergus Falls, Minnesota, er Agent for Dundee
Mortgage Compagniet i Scotland, det største Compogni, font driver Forret
ning i Amerika. Farmere „kan erholde Penge til det fulde Beløb, font tie
anholder om, og kon faa tient paa tre, fent eller ti Aar og fan afbetale endel
af Kapitalen hvert Aar.
Ulig andre Pengelaanere indretter F. W. Burnham det faa=!
ledes, ot bootie Rente og Kapital betoles i Fergus Folls eller Alexandria,
efter fom Saantageren ønsker. Renten betoles en Gong om Aaret i Novem
ber. Det nævnte Firma er sin egen Herre her i Sandet, hvad angaar denne
Forretning, og Coantageren afslutter Forretning direkte med Compagniet
naar han laatter hoS det.
Det er ikke nødvendigt, at Formerne tommer til Fergus forat gjøre|
Saanet. De kan sende et Brev addresseret til F. W. Burnham, og tie nød-s!
ventiige Papirer vil blive sendt Farmeren til Underskrift i Overvær af ev tz
Justice of the Peace, og naar Popirerne er tilbagesendte, fait Pengenet
sendes med Express eller fom en' Bexel til nærmeste Posthus, en Maade
hvorved baade Tid og Udgifter spares. 1
F. W. Burnham.
I
4
jj
O

Om Overprobuktion af AantiSdou
nelfe striver OScor Nissen i „Sund
hebsbladet":
T6e Fergas Falls Grain
Separator.
Fergus Falls, Minn.
Lumber Co.
MATERIAL.
Edwards & MeCulloch Lumber Co.

xml | txt