OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, October 02, 1889, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-10-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

f*6
7
-y
Det dliver ikke. nu ret længe, før
bet travleste Høstarbejde er aistuttet,
og hvis det ikke da er afsluttet, vil vel
Vinteren indfinde fig og indføre en
Forandring paa Dagsordenen allige
vel. Bilde det ikke da være ganfle
nyttigt at begynde nogen Diskusfion
om, hvilket System for Fattigforsør
gelsen vil være det fordelagtigste for
vort County: Town-Systemet eller
County-. Systemet. Som bekjendt
blev der i sidste Legislatur i Minne
sota antaget en Lov, hvorefter hvert
County har Valget mellem det ene og
det andet, og nu gjælder det at vide,
hvad som er tjenligst, da naturligvis
dette burde anvendes.
Vi har i længere Tid leveret etpor
Spalter ugentlig om Træplantninz
og haaber, at om dette ikke har gjort
anden Nytte, det dog har bidraget til
at henlede Opmærksomheden paa og
vække Sandsen for den Sag, forn der
har været Tale om. Man vil have
seet, om man ikke vidste det før, at
Træer og Skov gjør Nytte ikke alene
ved den Værdi, der ligger i dem som
Ved og Tømmer, men at de er istand
til helt at omskabe et Lands Klimat
og dermed istand til næsten at afgjøre,
om et Land stal være beboeligt eller
ei. Dette er tile Smaating, men der
tør være ganfle mange, som ikke har
tænkt paa det før.
Meget af det, forn har været mjcd*
delt, har maaste for mangeS vedkom
mende været faadan, at de ikke kunde
gjøre fig nogen praktisk Nytte af det.
Fornemmelig har vistnok dette været
Tilsældet med Folk, som bor i Skov
tratterne, men der er Grund tit at
tro, at selv for dem har der været et
eller andet at lære. Det er forresten
vanskeligt at finde noget, som passer
for alle, og desuden vilde det ikke
være rigtigt at sorbigaa alt, som ikke
enhver faar Brug for.
Disse Meddelelser om Træer og
Træplantning afsluttes imidlertid
idag og ender med ett Afhandling om
landlig Forskjønnelse, som vi anbe
faler at læse. Den vil ga« gjennem
maafle et eller to Numere til. Der
er noget i dett, som ikke passer forvort
Publikum, mett der er ogfaa ett god
Del, som det faar Brug for, og den
forstandige Læser vil vide at finde,
hvad som passer for ham, og aitven^
det. Landlig Forskjønnelse efter alle
Kunstens Regler vil der antagelig
ikke endnu blive Tale om blandt en
stor Del as vore parmere, men ett
vakker Græsplæne bør de bave, og
her tør der ialfald være noget at lære
selv for Skovfarmeren,' og derfor er
det, at vi specielt henleder Opmærk
somhetzen paa den 2lf slutning, som
tiu følger.
H. G. Haugan, Landkommissær
for St. Paul-Banen, har besøgt Nor
ge i Sommer. Sine Iagttagelser
under sit Ophold hjemme hor han
meddelt en Reporter for „Inter
Ocean." Mr. Haugan forlod Norge
for 30 Aar siden som ung Mand.
Selvfølgelig fandt hatt en god Del
Forandringer, og han kunde spore
næsten overalt en Fremgang til det
bedre. Paa enhver Bondegaard fandt
han ett til tre Tidsskrister og Aviser,
paa enkelte Steder endog op til seks.
Der var ett god Del mindre Brænde
vinsdrik end før. Folket var ogfaa me
re velftaaende,og der var mere Penge i
Landet. Alligevel stod det fig i visse
Henseender daarligt med Industrien
i Landet, hvilket Mr. Haugan til"
strev Frihandelssystemet. Norge har
Tarif blot foråt faa Penge i Stats
kassen ikke foråt beskytte Industrien.
Følgen var, at de norske Jernværker
var nedlagte, og Landet tager sit
Jern fra England og Sverige. Mr.
Haugan tror, at det vilde være hel
digt for Norge at have et Afstæng
ningssystem i Lighed med det ameri
kanske. Heri tager vistnok Mr. Hau
gan feil. Der er antagelig ikke man
ge Lande, for hvilke et Afstængnings
system passer mindre end for Norge.
Hvad der er det vigtigste for Norge
er at faa istand fordelagtige Handels
traktater med Udlandet. Landets
Belstand beror paa, at det faar hel
dig Afsætning for fitte Udførselsar
tikler, hvoraf Fifl, Trælast og Træ
masse er de fornemste, samt at dets
mange Skibe kan faa stadig Syssel
sættelse og opnaa gode Fragter.
Hvilket utnaadeligt Tab vil det f.
Eks. ikke være for Norge, hvis Rus
land begynder at lægge sin høte Ind
førselstold paa Sild, som der nu er
Tale om. Derved vil Norges vig
tigste Sildemarked være stængt. Hvad
vilde Følgen blive, om« Europas
Lande vilde stænge ude hverandres
Frembringelser? Alle vtldc lide
overordentlig, men haardest vilde det
antagelig gaa ud over Norge, som
fremfor noget andet Land er nødt til
at faa sine Varer ombyttede med ltd
landets. Hvordan vilde det gaa med
Handel og Sjøfart, Gassen font læg
ger de gyldne 3Eg?
Det er naturligt for Norge at tage
ge det Jern, det ikke selv kan tilvirke
fra Sverige. Norges Jerngruber er
font bekjendt ikke rige, hvorimod det
modsatte er Tilfældet med Sverige og
og England. Ifølge Opgaver i
Jensens Læsebog udvandtes der i
England for 30 Aar siden 300 Gange
faa meget Jern om i Norge. Man
fer heraf, at Norges Jernproduktion
ogfaa før i Tiden var ubetydelig i
Sammenligning med Englands.
Jernindførfelen fra Sverige er vel
den betydeligste, men faa tager Sve
rige til Gjengjæld endel Sild ogTorfl
fra Norge. Det er almindelig er
kj?ndt i btgge Riger, at den største
Nytte, de har havt af Unionen, er
MeCemrigSloven, fom har gjort Han
delen mellem de to Lande fri. Det
var øjensynlig det bedste, ttaar alle
Lande kunde komme overens om rit
afskaffe Beskyttelsestolden, thi den er
ikke andet end Krig med Udlandet og
Borgerkrig indenlands.
Norge gjør alligevel Fremskridt,
skjønt det har Frihandel, siger Mr.
Haugan. Hertil bidrager først og
fremst bets Handelsstande. Han
nævner faaledeS det Faktum, at Ber
gen alene har 34 Damp- og Seilstibe,
fom gaat i stadig Fragtsarj mellem
New Dork og de vestindiske Øer.
Dernæst omtaler han Turisttrafiken,
fom isjor indbragte to Millioner
Dollars og iaar vil gaa over det dob-«
belte. Endelig er det de Penge, fom
sendes hjem fra Nordmændene i
Amerika, fogt bidrager til at dække de
Tab, Frihandelen paafører Landet,
Disse Pengebeløb gaar nemlig op i
Millioner af Dollars. Her har Mr.
Haugan gjort fig skyldig i Overdri
velser. Antagelig blir der ikke sendt
paa langt nær laamange Penge hjem
til Slægtninge i Norge, som de Pen
ge Udvandrerne fører med sig, eller
bliver fendt efter dem. I de Bygder,
hvor Indsenderen er kjendt, kom der
knapt $10 hjem for hvert $100, fom
reiste ud af Landet med Udvandrerne.
Den Maade, hvorpaa Udsalg af
Drikkevarer var ordnet i Norge,
fandt Mr. Haugan meget anbefalel
sesværdig. License blev bevilget til
nogle faa kapitalstærke Mænd, der fik
5 pCt. af den Kapital, de anbragte i
Forretningen. Overfludet gik til de
offentlige Kasser. Der var derfor
liden Opfordring til at lokke til sig
Kjøbere. Udsalgene lukkedes tidlig,
og Forretningen dreves paa en me
get ordentlig Maade.
Som Eksempel paa, hvilken Frem
gang der er gjort i moralsk Henseende
i Norge, nævner Haugan, at han var
tilstede ved et stort Folkemøde, som
holdtes i Anledning af Hundredeaars
dagen for Bastillens Fald, og faa
blot tre eller fire Personer, font. var
lidt berusede. Padden Tid, han var
hjemme, vilde ved en faadan Anled
ning tre Fjerdedele af Forsamlingen
have været berusede.
Som en gavnlig Indretning næv
ner Haugan Sparebankerne, der er
oprettet og eies af Kommunerne.
X.
Bismarcks Efterfølger. Den For
andring, font har gaaet for fig i Tyfl'
lands politiske Holdning i den sidste
Menneskealder, er ganfle mærkværdig.
For 40 Aar siden var man i Tyskland
paa Bei til at indføre Republiken.
Den revolutionære Bevægelse i 1848
pegte tydelig nok i den Retning.
Idag er Tyskland et konstitutionelt
Monarki blot i Navnet. Selvfølge
lig famles Rigsdagen til sine bestemte
Tider sorat udføre sine Funktioner,
men siden det lykkedes Bismarck at
faa Bugt med det store liberale Par
ti, har den været et Billede paa Un
derkasteise og Medgjørligljed. Den
har tjent som et villigt Redflab i
Bismarcks Hænde? *og forsynet ham
med Magt og Midler til befæste og
udvide Kronens Privilegier.
Bismarck har aldrig holdt sine
Planer hemmelige, mett det er over
raflende at iagttage, hvor villig en
stor Nation har fulgt ham paa Beten
til Absolutisme. Revolutionens Hel
te er blevne hanS mest betroede Offi
cerer, og den store Masse af Folkes
har i Aarrækker fet op til ham med
Begeistring. I de socialistiske Ten
dentser finder han et Middel til at
fremme fine Planer, der dog ikke hin
drer ham fra at føre en uafladeligttrig
mod det socialistiske Parti. Kronens
Almagt har været Maalet for hans
Indenrigspolitik, og der er Tegn til,
at hans Bortgang vil bringe HanS
politifle System til fuld Gjemtemfø
relfe. Dette er antydet i et Skrift,
som netop er offentliggjort i Tysk
land, og som har tiltrukket fig usæd
vanlig Opmærksomhed. Dets For
fatter kalder sig „En gammel Diplo
mat," og ifølge „Køln Gazette" ftaar
hatt nær Keiseren. Han anbefaler
en paagaaende krigersk Udenrigspoli
tik, men hvad som er mere betydnings
fuldt, han forkynder dristigt, at det
absolute Monarki maa være Natio
nens politiske Maal. Han paastaar,
at Armeens Krigsdygtighed har gaaet
meget tilbage under de sidste Aar af
den gamle Keisers Regjering paa
Grund af formegen Gammelmandsle
delfe. Den gamle Monark døde ikke
fortidlig. Med ben nuværende Kei.
jers Tronbestigelse er en ny ZEra
indviet. Den unge Keiser er kraftig
og paagaaende og har en afgjort For
rang blandt unge Mænd. Armeen er
bleven forynget igjen, og der er kom
met ny Kraft i det hele Regjerings
system..
Imidlertid er Skriftet mest inter
ressant, hvor det behandler SpørgS
maalet om, hvem der skal blive Bis
marcks Efterfølger. „Den gamle
Diplomat" siger, at Bismarck vil ikke
faa nogen Efterfølger. Ikke for det,
at der ingen er til at fylde hanS
Plads, men Grunden er, at Fyrst
Bismarck ikke vil have nogen Efter
følger. Det Regjeringssystem, fom
han har indført, vil efterfølge ham.
Med andre Ord, Keiseren feto vil
overtoge Bismarcks Gjerning, og faa
ledeS vil KronenS politifle Magt i
Sandhed blive absolut.
„Drivende Skyer og Solskin" er
den noget romantiske Titel paa dette
Forsvarsskrift for Absolutismen, som
utvivlsomt udtaler det nuværende
Monarkis Hensigt. Det peger i den
samjne Retning som ett Atring af
Fyrst Bismarck i en udvalgt Kreds
af tyske Statsmænd. Da Spørgs
maalet om, hvem der vilde blive Bis
marcks Efterfølger, fom paa Tale,
sagde Bismarck, at Keiseren vilde bli
ve sin egen Kansler.
(Ester „Minneapolis Tribune.")
Jernvare- Korretning.
Jeg har netop aabnet en Jernva
rehandel hersteds bestaaende af Koges
og Barme-Stove, Farm- og Snedker
redskaber, Fence-Wire, Spiger, Glas
Blikkenslagerarbeibe, Ammunition?
Malervarer, Kerosene- og Molerolie
med et Ord af alle de Ting, fom
henhøte til ett velassorteret Jernvare
Forretning.
Mine Borer ere alle nye og af bed
st^Qvalitet, og idet jeg tilloder mig
at anbefale min Forretning til Publi
kum ialmindelighed og Landsmænd
isærdeleshed, tør jeg give den Forsik
ring, at mine Priser ville blive saa
lave som de laveste i Fergus Folls.
Jeg hor empløieret en særdeles du
elig Tinsmed, saaat jeg kan modiage
Bestillinger og udføre Reparationer.
Glem ikke at aflægge mig et Besøg,
enten du kjøber noget eller ei. Bu
tik i Mr. Holmes's nye Brickbygning
ved Siden as New Aork ©toret og
1st National Bank.
Fergus Folls, September 30te 1889.
Auktion.
Mandag den 14de Oktober først
kommende Kl. 10 Formiddag vil un
dertegnede ved offentlig Auktion sæl
ge 3 Melkekjør, 1 treaars Kvie, 2
Kalve, 1 Kross-Plog, 1 Horv, 1
Slaattemoflme, 1 Slæde, 1 Vogn,
2 Grise og endel Husgeraod m. m.
Betingelserne er: Alle Beløb under
$5 betoles kontant, Beløb paa $5 og
derover et Aars Henstand mod gode
Notes.
2to9 En Mil syd fra Rothsay.
TandlSge.
Alt Arbeide garanteret. Tænder
udtrækkes uden Smerte ved Hjelp af
Aas. Kontor i Hotellet.
Skomager.
En flink og ædruelig Skomager kan
faa godt og stadigt Arbeide ved styix
at henvende sig til E. N. Erickson,
Barnesville, Minn.
Hesteskoning.
Jeg har nu employeret en Specia
list til at udføre Heftefkoningen i mit
Værksted, nemlig Søren Huseby.
Alt Arbeide garanteres og udføres
meget billigt. Østre Ende af Lin
coln Avenue.
3tol6 O. Holt.
Ta«vl»ge.
Farmer-Elevatoren aabnet.
Wm. Hoefling har leiet Farmer»
Elevatoren i Fergus Falls og betaler
højeste Markedspris for Hvede.
LSgmandSmSde.
Grans Menighed i Clay County,
Minn., indbyder alle lutherske Krist
ne til et Lægmandsmøde den 29de,
30te og 31te Oktober« førstkommende.
Mødet aabttes, om Gud vil, den
29de Kl. 10 Formiddag. Samtale
Emne de to første Dage i Forening
med GrundftenSlægning Lukæ 13,24
sidste Dag Föreningslagen.
Undertegnede anbefaler sig herved
til sine skandinaviske Venner, idet han
udfører Hesteskoning, Plogarbeide og
alle Slags Reparationer. Alt Ar
beide garanteres. Skoning billigere
end noget andet Sted i Byen. Værk
sted ved Siden of Coles Leiestald.
SErbødigst,
3mn7 H. Heick.
Mafkwolie.
Iaar har jeg en større og bedre
Forsyning af Mafltnolie end nogen
sinde før. Enhver, fom behøver den
ne Artikel, kan kjøbe den billigere hos
mig end paa noget andet Sted i By
en. Cvlinderolie til Brug for Ma
skinister er ogfaa tilsalgs hos
Blomsterkort, Visitkort og lig
nende kan erholdes hos I. F. Strås,
der ogfaa besørger Trykningen af
dem. Anden Trykning udføres ogsaa.
Godt KjSb.
Jeg vil fabrikere gode, kunstige Tcender til
$7 for et enkelt Sat eller $13 for et dobbelt
S«t. Ethvert Såt garanteret. Ingen ex
tra Betaling for Udträkning af Tänder uden
Smerte, enten det er en eller flere T-ender.
Hus? Navnet
Ny Norsk Billedbibel.
vil om faa Uger vare färdig fra Pressen.
Texten indeholder hundredevis af ypperligt
graverede Illustrationer, tegnede af Europas
og Amerikas første Kunstnere. Hver norsk
Familie vil kjo-be den. Agenter ønskes over
hele Amerika. For Pris og Betingelser til
skriv uopholdelig
Jernbane- Land- Agent.
Dyrläge.
N i s E s a
fra den kongelige Veterinær* og Lands
bohøiflole i Kjøbenhavn.
Træffes i Johnsons Apothek.
Clilpp & Houpt.
Sagsörere.
(té (6 DiimfÉ
tilbyder
det bedste Godtkjöb paa
Sko og Stiivler,
nogensinde kjendt.
Damesko til $1.50 for 90c
Damesko til $0.25 for $1.75
Mandssko til $2.50, calf, but
ton or congress, $1.50
Kangaroo- Sko til $5.00 $3.25
Børnesko er i Forhold hertil ligesaa
billige.
Hufl Stedet, 224 Bismarck Avenue,
og forsøm ikke at benytte Anledningen.
Cole & Dllmble.
i
og nu tilsalgs vi giver bort for mindre end Fabrikpns om
kring 206 Stykker Uldflonel og Kjole toier, som vor Vir.
Peterson kjobte ved Auktion
i
New York City paa sin Tilba-
gereise fra Europa. Enhver Mand og Kvinde flulde se, hvil
ket godt Kjöb vi giver, for de gjör sine Jndkjob.
Saa lave Priser findes ikke noget andet Sted.
Märkeligt Kjöb
ved Specialsalget denne Uge.
25 Dus. Damekorsetter, billige til HI, netop modtagne og til
salgs denne Uge for 50c Parret. Dette er et nyt Fabrikat,
perfekt i Form og Damernes Favorit.
»lat 5 Cents.
50 Dusin Linkraver for Damer og Herrer alle Slags
Monstre af nyeste Slags. Disse Varer s«lges overalt til
12,20 og 25c, men siden de har været brugt af Fabrikanten
fem Pröver og er lidt smudsede, kan De have Valget for Sc.
Bort Oplag
er nu komplet i alle Departementer, og vi kan fiu vise Dem
det störste Assortment af Dry Goods, som nogensinde blev
forevist
dette Nabolag. Besog os og bliv overbevist. Bi
garanterer vore Priser imod alverden.
Ordrer pr. Post expederes prompt.
A. €. Moberg & Co.
Oliver Casaday-Plog.
Dette rr den eneste Plog uden „Landside". Den kan vende omkring et
retoi tiklet Hjørne uden at komme ud of Grunden. Hele Vægten hviler paa
Hjulene. Den arbeider udmærket
baade i haard, tør og stenet Grund.
Endog den første Fure er fuldkom
men. Det er den eneste „Sulky"
Plog, med hvilken man med Held
kan pløie Land, hvori der er Rød
der, Stubber og Sten. Det er den
eneste „Sulky"-Plog, der kan træk
kes ud as ett Hindring ved Hjelp
af Hestene. Det er den eneste Plog.
som kan løftes ved fin egen Meka
nisme. Den arbeider med megen
Fuldkommenhed langs en Li, og dett
sora arsager intet Gnag paa Hestems Nakker. Paa ti Minutter kan dett
forsynes med to Plogsjæle, saa den kan tage to Furer paa ett Gang. De
er den eneste af dette Slags, som kan kjøres af en Gut med tre Heste. Det
er den mest letbrugende og lettrækkende Plog, der er fabrikeret.
O.VertelsonckCo.
har flyttet til
Pickit-Blocken.
Vi har det største Oplag af Møbler i Ottertail County. Vi kjøber i
meget store Partier for Kontant, hvilket sætter os (stand til at sælge Varer
meget billigt. Vi har paa Lager alle Slags Møbler og upholstered goods.
Et stort Oplag af Ligkister
af alle Størrelser og Priser.
Mr. Chris Gnnerins bestyrer den Afdeling, der
vedkommer Begravelser.

Hans Nelson.
Johannes Larson,
Dr. Phalon fra Fergus Falls vil
blive i Dalton den 12te, 13de,, 14de
Octb.
Brandon 15de og 16de Octb.
Elbow Lake 17de, 18de, 19de, 20de,
21de og 22 Octb.
Dr. Photon fra Fergus Folls vil
blive i Bottle Loke 7de Oct. 89. Hon
tor i Hotellet.
SkydS møder i Hawley den 28de.
Rev. O. E. Berseth.
Dansk «med i FergnS Aall».
N. Elden.
I. E. Metealf, Tandlæge.
Ligeoverfor Occidental Hotel. Fergus Falls.
National Publishing Company,
130 E. Adams Str., Chicago. III.
Charles I. Wright.
Fergus Falls, Minn.
Moses E.'Clapp. C. C. Houpt.
Kontor i Pickit-Blocken. Fergus Falls.
New York Dry Goods Store.
KM ticb Auktion
Blot 50 Cents.
Fergus Falls, Minn.
The New England Furniture Co.
of Fergus Falls
Agenter, Fergus Falls, Minn.
NEW ENGLAND FURNITURE CO.

xml | txt