OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, October 02, 1889, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-10-02/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Lodfen og hans Hustru.
A o n a S i e
(Fortsat fra forr. No.)
Salve overrafledes en Dag af dette
Brev. Han gjættede, hvorfra det
kom, og nølede med at aabne det af
Frygt for, at der kunde staa et Opslog
i Anledning af hans Sidste han
huskede paa. hvorledes hun havde ta
get det i Amsterdam.
Han læste det med en overstrøm
mende Glæde som den, der havde
faaet Sort paa Hvidt for Tingen.
Han lagde det hvergang forsigtig ind
i sin Lommebog og var en Tid en
ganfle anden Mand.
Men, som Dage gik, begyndte Pa
piret efterhaanden at mattes i Værdi
for hans Ørne det blev ham mere og
mere kun en Las, en flreven Forsif
ring om, at hun nu elflede ham men
ikke om, at han var hendes egentlige
første og dybeste Kjærlighed, og
heri laa Tvivlen. Det var paa Høie
Tid, at Isløsningen kom, og Arbei
det optog ham han taalte ikke at
gaa ledig med fine Tanker. Og der
paa opfyldtes hans Sind næsten med
Forglemmelse as Alt, hvad han den
Vinter havde lidt, heftigt af For
ventningen om at se Elisabeth igjen
og opleve den Stund, da hun flulbe
blive hans Hustru.
XXL
Salve var kommet til Amsterdam
forat holde Bryllup. Han havde
dertil kun de fire Dage, hvori Brig
gen laa og lastede i Purmurende, og
af Hensyn til Garvloits, hvem de vil
de spare for Omkostningerne ved at
holde Brylluppet, ftobe de begge fast
paa, at de vildeGies den samme Dag,
de skulde afreise til Purmurende.
Den Formiddag, Vielsen foregik,
udfoldede Garvloits Hus al sin
Pragt. Stadsklædninger til Anled
ningen vare sremtrukne af gamle Ki
ster fra Garvloiternes tidligere for
muende Tider. Madam Garvloit
stod i en svær, stiv, grøn Silkekjole
med indvirkede Blommer, massive
Smykker paa Brystet samt en störar
tet forgyldt Haarklemme, der blinkede
forn et Stykke Krone over Panden.
Garvloit havde kun faaet enbel af sin
'Bedstesars Stadsdragt til at passe
om sin corpulente Person, nemlig en
Gyldenstykkes Best, der sad sid og fa
refuldt stramt ved Knapperne.
Et Par ældre Bekjendte af Fami
lien samt Børnene vare med i Kirken
og ligesaa Skippersønnen fra Blie
land, hvis runde blide Ansigt fældte
modige Taarer, da Bruden med Myr
thekrandsen og det hvide Slør førtes
frem for Alteret af Garvloit. Elisa
beth bar den Dag et Par ualmindelig
smukke Sko med sølvspænder, og
Salve gjenhenbte med glad Over a
flelse i dem de, han havde foræret
hende for mange Aar siden.. Forvis
ningen om, at de nu uadskillelig til
Ohørte hinanden, fyldte dem med en
usigelig Glæde. Hvor flog ikke Eli
sabeths Hjerte, da Garvloit første
Gang sagde „Madam Kristiansen,"
og hvor bøiede ikke hendes Indre sig
som overtynget af Lykke, hvergang
hun hørte det gjentaget af Andre.
Der indtoges et Maaltid, hvorun
der der herskede ett egen tilbageholdt
Stemning thi Garvloits havde ikke
let forat stille sig fra Elizabeth, hvem
de havde vundet saa kjær.
To Timer efter vare de paa Veien
til Purmurende og hos Garvloit
syntes de alle nu, at der var blevet
tomt i Huset.
Da „Apollo" udpaa den smukke
Eftermiddag buxeredes opad den store
Canal af en af de der brugelige Træk
skøtter, som drages af Heste, lød Klok
ken fra Alkmar, det bekjendte vak
kre, gammeldags Sangspil. De sto
de tause sammen ved Rælingen, me
dens alle de vexlende Torter fra Taar
net klang opløftende sammen hen i
Luften over dem, oz de syntes 8et
var deres Bryllupssang.
XXII.
De havde levet et Aar henne i
Tønsberg, det lykkeligste i deres
begges Liv, og Elisabeth sad nu med
en liden Gut paa Fanget. De havde
kaldt ham Gjert.
Vakkert og ordentligt «vilde hun
have det i sin Stue. Der var næsten
hollandsk renligt og blankt derinde
med Blomster i Vinduet og i det
Hele taget Noget baade over Stuen
cg hendes egen nette Paaklædning,
der strox sagde En, at hun havde fær
dets i andre Forholde.
Under Salves hyppige Fravær
havde den pene unge Skipperkone
vundet Belvillie hos flere af Stedets
gode Familier, med hvem hun uden
egentlig at have Omgang dog kom paa
en bekjendt Fot». Salve sagde Intet
dertil men hun fljønnede dog, at
han, itaar hatt kom hjem, ikke likte
videre at høre om det, uden at hun
dog rigtig kunde sorstaa, hvorfor.
Dette var den eneste Skygge, der
for et og andet Øie&lil kunde trække
lidt formørkende over deres glade
Lykke. Det var dog altid snart glemt
igjen thi han følte igrunden selv, at
hans Jalousi mod disse fornemme
Folk var en latterlig Svaghed af
ham. Men, han kunde ikke gjøre
for det, Elisabeth havde jo engang
saagodtsom hørt med iblandt dem og
sad nu i dets Sted i hans tarvelige
Stue.
Anderledes var tot, ttaar han gik
alene op og ned ad Dækket ude.paa
Sjøeu. Da viste Tingen sig altid i
et mørkere Lys for ham, og han led
under en pinlig Følelse as, at disse
Mennesker daglig stiltiende førte ben
Tale i hans ©tue, font han af Alt
nttnbst taalte, ben om, hvab hun
havde givet Afkald paa forat blive
hans. Men hans irritable Stolthed
vilde paa den anden Side ikke for Alt
i Verden have tittybt ham at nævne
Noget herom til Elisabeth, end sige
bede hende holde sig fra disfe Be
kjendtskaber.
Da Sønnen Gjert var sødt, og ber
var kommet Forespørgsler samt fra
Grosserer Jurgensen enbel Smaa
senbinger, blev ban, fra hele Ttben
at have sibbet rent overglab ved hen
bes Seng uben at kunne formaa sig
til at gaa bort fra henbe og Buggen,
plubselig forstemt, og han gav sig til
at spabsere en lang Stunb udenfor
med Hænderne paa Ryggen. Hver
gang han passerede Binbuet, saa hun,
at hans Mine var barsk.
Da han kom ind igjen, var han
imiblertib bobbelt kjærlig og over
strømmende glad i henbe.
Efter ben sibste Tur paa Forforn
meren gik Salve og hyggebe sig i
Hjemmet, og han nød Udsigterne til
kanfle at saa være hjemme et Par
Maattebcr i ben vakkre Aarsttb.
Dagene gik kun for raskt, syntes
han. Elisabeth blomftrebe som en
Rose, og be talte sammen om, at hun
flulbe blive mcb ham paa hans næste
Tur og besøge Garvlotis i Holland.
Om Søndagene saaes bet smukke
pyntebe Par gjerne blanbt Kirke
gjængerne, og Elisabeth, ber havbe
faaet 0 incite op for hans Saar
heb veb, at hun talte mcb nogen af be
„Fornemme," unbrebe sig bog libt
over, at han absolut vilbe, hun flulbe
være saa pyntet. Men hun gjorbe
sig snart mcb en vis Tilfrebsstillelse
op, at bet, som stak uttber, var hans
Forfængelighed of hende, og at han
gjerne vilde vise hende frem.
Elisabeths Taktik i Forhold til
disse Bekjendtflaber var, seet fra
henbed Standpunkt, baade fin og høi
modig. Uagtet hun anede, at Sal
ves Svaghed havde sin Grund i et
Slags Mistillid til henbe, lob hun
bog for ham,, som om hun ikke lazbe
videre Vægt paa det, i Haab om ved
sin jevne Maade at tage det paa i
Længden at kunne bevise ham, at han
havde Uret.
Hun iuvsoo ikke tilfulde, hvor dybt
denne Sorg gik i ham.
En Dag, han havde været ube paa
Nøtterø og forhyret Matroser, for
talte Elisabeth ham veb Hjemkom
sten, at hun netop havbe talt meb
Grosserer Jurgensen og Kone, ber
vare gaaebe forbi Døren.
„De skulle imorgen reise til Frede
riksværn og tænk Dig." sagbe
hun, endnu aldeles optaget as ©læ
ben, „hun fjenbte Marie Forst
berg! Jeg fik ba senbt en Hilsen."
„Marie Forstberg? Hvem er
bet?" spurgte Salve noget stub
senbe.
„Det var hun, som var saa gob
irnob mig," men saa begynbte meb
ben opstigende Eftertanke Farven at
fliste i henbes Ansigt, og hun stam
mede, som hun nødig vilbe fortsætte:
„Det er hun, som blev gift meb
Beck Søofficeren."
„Du flulbe senbt Beck en Hilsen
fra mig!" sagbe han skjærenbe.
Han var bleg og unbveg at se paa
henbe, mebens hun gik forlegen der
inde.
hun oprigtigt, men stammebe mob
Slutningen atter for ikke at komme
til at sige i „Becks Hus."
„Jeg tvivler ikke paa, at Du ftaar
i gobt nok Forholb til be Folk!"
„Salve!" ubbrøb hun fortørnet
og reiste sig.
Men han brog henbe igjen neb til
sig.
„Tilgiv mig Elisabeth,"— sagbe
han blødt angrenbe „jeg har saa
onbt forat høre be Mennesker nævnes
af Dig. Jeg veb jo, at bet har In
tet paa sig, saa vist, som jeg selv sid
ber her," vcbblcv han, ba han saa,
at hun havbe Taarer i Øinene.
Og nu betnøiebe han sig en lang
Stunb meb at faa henbe gob igjen,
hvilket bo ogfoa efter et heftigt Ub
brub fra henbeS Sibc endelig lykke
des, faa at de tilslut fad sammen ben
Aften i Ovcrntaal lykkelige, som det
pleier at fle efter en Regnskur i Kjær
ligheden.
Men Salve blev fra den Dag af
mere ordknap og stille, skjønt han i sit
Yvre viste sig lige øm mod hende.
Han vilde hellex ilte nogen af de føl
gende Søndage i Kirken, og de blev
siddende hjemme.
Der syntes at være kommet en uro
lig Aand over ham, og han stundede
kun efter at komme ud i Farten igjen.
XXIII.
Elisabeth var ester Bestemmelsen
fulgt med ned til Amsterdam, hvor
hun havde besøgt Garvloits i flere
Doge, og de befandt sig nu paa Hjem
veien. De havde havt en hyggelig
Tur, om end Salve havde været noget
alvorlig og stille of sig. Han var ved
Siden deras dog den hele Tid saa op
mærksom og kjærlig betænkt i alle
Henseender mod hende, at hun næsten
begyndte at vænne sig til dette hans
Væsen saalebes, som man usormær
ket kan vænne sig til en Grab minbre
Lys,naar beter en Stunb siben, man
har været i det egentlige Solflin.
De fetlede i deiligt blankt Veir for
en liden Bris ud af ben grunbe, af
alskens Fartøjer opsylbte Zuybersjø,
hvor de mangensteds ikke kunde øtne
Land.
Elisabeth sab oppe paa Dækket meb
ben lille Gjert og spurgte ivrig Lob
sen, som be ester Pligt havbe facet
ombord, om alle de flade, fandgraa
Der oq Byerne, som efterhaanden
viste sig hun kjendte Navnene paa
de fleste fra de Aar, hun havde været
i Amsterdam. Undertiden blandede
ogfaq Salve sig i Samtalen, ttaar ett
etter anden Oplysning kunde interes
sere ham, men han gik for det Meste
kun tons og hørte tit eller stod og faa
ud med den lille Gjert paa Armen.
Et Kirketaorn i Nærheden af Øen
Uri, der fortaltes at være opført af
norsk Granit, lod til at opfylde hende
med megen patriotisk Tilfredsstillelse.
Ved Terschelling er Løbet fra Zuy
dersjøen ud i Nordsjøen afmærket som
et trangt Stræde med flydende sorte
og røde Bøjer. Selv i dette rolige,
blanke. Veir gik ber paa ben hele
Strækning uhyre koghoibe Broat tæt
veb paa begge Siber, og Elisabeth ub
brøb i et forskrækket Spørgsrnaal til
Lobsen om, hvorban her ba maatte fe
ud i Storm, ttaar hele Havet stod
paa?
„Det er det bedst ikke at se" sag
de Lodsen med et vist Alvor.
„Men
1
Endelig gik hun hen -og fatte sig
paa hans Knæ og tog ham om Hal
sen:
„Du er bog vel ikke vreb paa mig
for bette?"
„Nei, Du maa naturligvis hilse,
hvem Du ml for mig."
„Det var min bebstc Veninbe, ba
jeg var i Arenbal," erklærebe
I
er da derude, retsom det
er, Lods?"
„Aa, det er saa min Haandte
rtng" sagde han kort.
Salve blev ved denne Vending af
Samtalen ftaaende.
„Ja, vi har Lodser i Norge og-
saa," yttrede hun „som ikke ere
jaa rædde om Trøten det er et
stolt Liv!"
Hollænderen lod ikke rigtig til at
kunne være med paa Begeistringen
han bemærkede kun koldt:
„I to Aar efter hinanden, det
er nu tre Aar siden, mistede de
herude paa Amland talt femti Lod
ser. De, som sidde igjen i Rederne,
synes nok, det er lidet ved ben ZEre!
Mange af bent har nu knapt bet tørre
Brøb i Munden."
„Ja, men bet er stolt, Lobs!
Jeg vilbe synes, at bet var stolt,"
sagbe hun.
Salve gav sig til at gaa igjen.
„Apollo" laa et Par Aftener efter i
Maanefltn og buvebe for et Rev i
Mersseileue ude paa Doggersbank.
Elisabeth sad endnu oppe med Bar
net varmt tilhyllet paa Fanget, me
dens Salve gik frem 6g tilbage paa
Dækket og af og til faa hett paa
henbe.
Libt længer henne, nær Storlugen
sab Nils Buvoogen og et Par af
Manbflabet, ber havbe Frivagt, og
gave enbel Fortællinger tilbebste, og
be Anbre slentrede om i Nærheden for
at høre paa.
De havde den Dag mødt ét stærkt
Dødvande, og Tømmermanden gav i
den Anledning tilbedste nogle mystiske
Historier, hvortil han paastod at have
været Øienvidne. Sligt Dødvande,
mødt ude i 'Sjøen, havde gjerne en
Forudbelydnittg.
Ogsaa Elisabeth sad og lyttede til.*
,, (Mere.)
Til Sibirien. Disse Orb, som
hibtil har været en trøstesløs Forvis
ningsbom, turbe snart blive Ubvan
brerneS forhaabningsfulbe Raob.
Øst-Sibiriens sydltge Del, især
Arnurs Dalføre, er en ufæbvonlig
rig og frugtbar Egn, som Rusland
ikke uden Aarsag har spildt sit Blod
paa at erobre. Først i de sidste Aar
har Rusland for Alvor begyndt at
undersøge sine fjerne Provinser men
nu gjennemsorfles de paa krys og
tværs os Reisende og Videnskabs
mænd, og et Selskab er dannet i det
Øiemed at samle Materiale til en
ordnet Beskrivelse af Amurdalen.
For omkring halvandet Aar siden om«
talte en Reisende, at der paa Øen
Sachalin, Fvrbyderkoloniens 0, var
opdaget rige Petroleumskilder. I
Sommer er Stedet blevet undersøgt
af en Ingeniør Batsevisch, som har
rapporteret, at der virkelig findes
Petroleum i store SWængder. Og
samtidig meddeltes, at matt langs
Amurflodett har opdaget mægtige
Stenkulslag paa flere Steder. Disse
naturlige Hjelpemidler saar nok ikke
ligge længe ubenyttede. Snart turde
her aabne sig nye Afløb for europæi
ske Arbeidskræfter og europæifl Ka
pital.
En Sømand tilhest. Fra London
skrives til „K. V. Z.": En lystig
Episode indtraf under Manøvren ved
Aldershot. Do Tropperne defilerte
forbi Keiser Wilhelm, nærmede- en
Admiral i den engelske Flaode sig' til
ham, høit tilhest, for at gjøre Hon
nør paa sædvanlig Maade. Den
gode Mand syntes imidlertid at søle
sig mindre hjemme paa Hesteryggen
end paa Dækket. Han kom ansætten
de i fuldt Tray, som om han havde
noget vigtigt at sige Keiseren, men
misted Ligevægten og faldt af Hesten.
Keiseren prøvcd at beholde sin alvor
lige Mine men det gik ikke han lo
of fuld,. Hals, faa Taorette trilled.
Den lille korpulente Søbjørn forsøg
te at svinge sig op i Sadlen da lød
pludseligt et Trompetsignol, og He
sten løb fra ham, hvorpaa han skynd
somt under almindelig Latter sneg sig
bort.
En Kvindes Opdagelse.
„En anden underfuld Opdagelse er
bleven gjort og det af en Kvinde é
dette County. Sygdom greb henbe,
og i syv Aar ntobstob hun bens sværeste
Prøver, men hendes Livsorganer var
undermineret, og Døden syntes at
være nær. I
tre Maaneder hostede
hun uophørligt og kunde ikke sove.
Hun jøbte hos os en Flaske af Dr.
Kings New Discovery for Consump
tion og blev saa meget linbret veb
den første Dosis, at hun sov hele Nat
ten, og er ved ett Flaske paa en mira
kuløs Maade helbredet. Hendes
Navn er Mrs. Luther Lutz." Saa
ledes skriver W. C. Hamrick & Co!
fra Shelby. N. C. De kan faa en
Prøveflafle frit i R. I. Mortensens
Apothek.
Naar den lille var syg, vi pav hende Castoria,
Naar hun blev større,fyun skreg efter Castoria,
Naar hun blev Frvken,hun hang ved Castoria,
Naar hun fik Börn, hun gav dem Castoria.
W. Dune»«,
Läger,
tidligere fra Montreal Alm. Hospital
nu i Fergus Falls, Minn.
Kontor og Bolig paa Lincoln Avenue.
Specielt Opmcerksomhed skjänkeS Lien- og
Lrensygdomme
McLean & Duncan.
Oliver Olse«,
Fergus Falls, Min».,
Scelger Billetter
til og fra Europa
med alle Linier,
Bedste Fotograf 1 ArguS Falls.
Porttoeter, Crayons og Landskaber
i alle Storretser.
Leverer intet ttben förste Klasses Arbeide.
Kontor og Galleri, Prinzle-Blocck, Lin
eoln Ave». Fergus Fall».
il« iy
Geo. C. Miles,
Apotheker«
Drugs* SRebiciner, sorfljelligc Slags Maling og Malerolie
Farmere.
Hver ottende Bushel
er, hvad De kan Vave DereK Hvede malet for ved
Park RMer-MNen,
Kvaliteten af Mel garanteret.
Bi tilvirker nu hele Byggryn.
E J. Webber,
og ben berømte
(Martnor- og Granit Huggeri.)
R.
Partridge, Eier.
Hanbier meb Marmor- og Granit- Monumenter, headstones, tablets,
coping osv. og Slrbeiber as alle Slags henhørenbe til Gravplabse.
Jbet jeg etablerer benne Mormorforretning paa bette Sted, tillader jeg
mig at Hentebe Opmærksomheden paa, at jeg er istand til at levere alt, hvad
De behøver fra en Forretning som denne. Værksted paa Hjørnet os Bis
tnarck Avenue og Court Street.
Hvordan er det med Deres
Farmmaskiner?
Har De fjøbt Deres Maflinotie? Dersom De ikke hor saa gao til City
Drug Store og faa den bedste og billigste Olie i Byen.
5 Galioner Root Beer for 25c. Rod, Blade og Blomster sælges i smoo
Paffer, og man tillaver Drillen selv. Det er en behagelig Sommerdrik,
som man fan nyde ganfle frit. Den er sunb i varmt Beir og er just ben rette
Ting for Farmerne i Sfuraannen.
Brug Kneelanbs Blackberry Cordial imod olle Slags Sommerfygdom
mé. Flasker til 25c og 50c.
Alle Slags norske Præparationer altid paa Soger.
A A.
7"
A. Kirk.
I. S. Billings & Co. hor fra en og en halv til to Millioner Fod af tøt
Lumber altid paa Haanden og fan desuden fra Sagmøllen skaffe Bjælker
eller firflaaret Tømmer til hvilkesomhelst Dimensioner paa kort Barsel
Personer, font ønsker at bygge, fan vi forsyne med Udfast og Tegninger os
nyeste Mode soovel til Baaningshnse og Udhuse som Kirfer og lignende
uden extra Udgifter. Og fra vort store og udvalgte Oplag er vi istand til
at sælge Lumber til Priser, ber vil passe for Kjøberen.
De bedste Ploge i Verden.
De bebste Ploze i Verden fan erholdes Hos

Börn skrige ester Pitchers Castoria.
mt? Oliver Olsen.
A. P. Overland.
Geo. C. Miles.
mr23tf Fergus Falls, Minn.
Agent for
the John Deere and David Bradley & Cos.
walking plows
New Deal Gang.
City Drug Store, 327 Lincoln Avenue East, Fergus Folls, Minn.
P. S.: Bil senbe en Paffe Root Beer og en Hcstcdoftir-Bog frit til
hvilfensomhelst Adresse for 35c. Bogen alene er tiætb 25.
Lumber! Lumber! Lumber!
Shingle. Shingle.
Lath.
W I. S. Billings SS Co.

xml | txt