OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, October 09, 1889, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-10-09/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

7
-s
ty
Arbeidet for den Sag skal allerede
begynde nu. Foreløbig stal det gaa
ub paa at hjelpe Chicago til at faa
Verdensudstillingen did, fotot Chica
go kan gjøre Gjentjeneste, naar
SpørgSmaalet om at bestemme Ste
det for National-Conventionen skal
afgjøreS.
„Flour"- Byen tænker at leve
længe.
De Forenede Staters Delegater
til den Convention, som de forskjelli
ge amerikanske Stater nu holde i Wa
shington, er: John B. Henderson,
Missouri Cornelius Bliss og Char
les Flint. New York Clement Stu
debaker, Indiana Andrew Carnegie,
Pennsylvania T. I. Culidge,
Massachusetts Henry G. Davis,
West Virginia John F. Hanson,
Georgia W. H. Trescott, South
Carolina, og M. M. Estee, Califor
nia. Der er sex Republikanere og
fire Demokrater.
Janledning den Kongres, som „de
tre Amerikas" nu holder i Washing
ton, siger „St. Paul Globe", idet
Bladet taler om den Opkomst i vor
Handel, som denne Kongres antages
at ville lede til:
»Amerika har længe nok været en
Melkeko for Europa, og Tiden er
kommen, da der moa foregaa et Om
slag heri."
„Jfjor indførte Landene i fyd for
Forenede Stater KjøbmondSvarer
for 450 Millioner Dollars, men blot
10 Procent heraf kom fra dette Land.
Uagtet vi kjøber en Mængde Sukker
fra Vestindien og Kaffe og Huder fra
Sydamerika, kan Frankrig, England
og Tyflland glæde fig ved 89 Procent
af deres Handel."
Politimesteren i Fergus Falls søg
te sidste Uge ot finde Navnet paa en
Person fra Henning, der for etpar
Uger siden var her i Byen og paa
Veien hjem var bleven frastjaalet
$40 eller mere. Politiet arresterede
nemlig nogle Dage senere etpar mis
tænkeligt udseende Personer, der an
toges at være Tyvene, og Politiche
fen ønskede at vide, om den bestjaalne
vilde forlange dem tiltalt. Forstaar
sig, der var Sager, hvorfor de
blev tiltalt alligevel, men han mente,
at var der flere, faa kunde de komme
med nu. Politichefen kunde imidler
tid ikke finde, hvem den bestjaalne
var.
Det er en feilagtig Fremgangsmaa
de, naar der er begaaet en Forbry«
delje mod en, at han fortæller det til
alle andre men undlader at gjøre Po
litiet bekjendt dermed. Saaledes
hændte denne Gang det usædvanlige,
at mon søgte efter den bestjaalne,
mens man havde rede paa Tyven.
Det omvendte pleier ellers være Til
fældet.
Ikke megen SattdS for Træ
plantning.
En Aften forleden faoes en ung
Rytterfie i den sydlige Del af Byen
at ride ind over et nedbrudt Hove
gjerde og nok faa dristigt bryde sig en
Pisk af et af de der plantede Træer.
Og et Stykke nordenfor Skolehuset
i 4de Ward vil mon sinde, at et af
de der plantede Træer er taget ibrug
som „Stopper" ved Enden of Lednin
gen for det elektriske Lys. Midler
tidig fæstede man Enden ved Hjelp af
samme Slogs Traad som den, der
hører til Ledningen, og font vel ikke
er faa hoard som ret og flet Jern
traad, men den er nu virkelig bleven
ombyttet med almindelig Jerntraad,
og det ser ud, som det for Alvor er
Meningen at lade et plantet Træ
tjene som „Stopper" i Enden paa en
Ledning, der er flere Blocks tang.
Det vidner hverken om megen
Sands for Træplantning eller Re
spekt for det, som fluide være til Pryd
for Hjem og By.
Naar John L. Sullivan er ædru.
er han flomfuld over at have ytret
Lyst til ot blive Kongresmand. Han
er ikke faa ærgjerrig, siger han, men
matt fnatter faa mangt i Fylla.
Paven har oprettet fent nye Bispe
sæder i Minnesota og Dakota, nemlig
i St. Cloud, Duluth,, Winona.
Jamestown og Sioux Falls.
„Forlovelsen" af Pastor Muller
Eggen er en liden god Bog, som en
hver ung Mand og Kvinde burde læ
se. Den faoes for 15c i Ugebladets
Boghandel.
Udfaldet af Valget af Parlaments
medlemmer i Serbien er en overt) æl
dende Seier for det rnsfervenlige
Parti. Dette Parti, der ogfaa kaldes
det radikale, vil faa istand en russifl
Alliance, medens Modpartiet, de libe
role, støtter sig til Østerrige. De
liberale har havt Magten i den sene
re Tid. Denne Tvedragt mellem
rnssifle og østerrigfle Sympatier har
ogfaa revet op Kongefamilien. Kong
Milan, der var Lederen for de libe
rale, sympatiserede stærkt med Øster
rige, medens Dronningen, en russifl
Prinsesse, hørte til de radicals.
Følgen var, at der blev Skilsmisse
mellem de kongelige LEgtefolk, og
Dronningen maatte vandre ud af
Landet. Endelig blev ogfaa Kong
Milan affat, og hans Søn, der fulg
te Moderen i Landflygtighed, blev
voldsomt revet fra hende og udraabt,
til Konge i
Serbien.
Nu efter det rnsfervenlige Partis
Seier er den fordrevne Dronning
kommet tilbage. Hun holdt sit Ind
tog i Belgrad den 29de Sept. Det
heder, at Regjeringen vidste intet
„officielt" om hendes Komme, men
Folket modtog hende med Begeistringa
Hun hyldedes af en Folkemasse paa
50,000. Om Aftenen var Byen
illumineret. Slottets Porte var dog
lukkede hele Dagen, og stærke Bagter
var satte udenfor. Alligevel bor
hendes Søn der, den 13-aarige Kon
ge af Serbien. Han fik ikke Lov til at
modtage sin Moder.
I
Betragtning af det spændte For
hold mellem Rusland og Østerrige
kan disse Begivenheder i Serbien
blive af stor Betydning. Begge disse
Magter strider om Herredømmet paa
Balkanhalvøen.
En flandinavifl Hjelpekomite har
organiseret sig i Chicago foråt arbei
de for, at Verdensudstillingen i 1892,
der flal holdes foråt fetre 400-Aors
feften for Amerikas Opdagelse ved
Columbus, maa blive holdt i Chica
go. Komiteen anmoder alle Skandi
naver om at henvende sig tit sine
Kongresmænd om at stemme for Chi
cago, naar Spørgsmaalet om, hvor
den flal holdes, kommer op i Kon
gresfen næste Vinter.
Enhver flandinavifl Forening i de
Forenede Stater og Skandinavien
kan blive korresponderende Medlem
af denne Komite ved at angive Fore
ningens Maal og vælge en Sekretær
til at korrespondere med Komiteen.
En faadan Sekretær vil, naar han
indfinder sig til Komiteens Møder,
blive behandlet som Medlem af Ko
miteen.
Komiteen flal have en Præsident,
tre Vice Præsidenter (en for hver
Nationalitet) en ,,recording"-Sekre'
tær, en financiel Sekretær, fire korre
sponderende Sekretærer (en i Engelsk
og en for hver af de tre Nationalite
ter) og en Kasserer, font alle flal tje
ne i feks Moaneder, og indtil deres
Efterfølgere er valgte. Embedsmæn
dene vælges ved simpelt Flertal.
Med Henfyn til, hvem der flat være
første, anden og tredie Vice-Præsident
er følgende besluttet: Den Nationa
litet, Præsidenten tilhører, flal hove
tredie Vice-Præsident, de to andre
flal kaste Lod om, hvem der flal være
første og anden Vice-Præsident.
I
Texas har man gravet en Brønd,
hvis Vand gjør Folk beruset, og dette
Jordbrændevin antoges at kunne er
holdes i ubegrændset Mængde, blot
mon borer efter oet. Opdagelsen
blev gjort of nogle Mænd, der var
sysselsatte med at bore en artesisk
Brønd. I en Dybde af 215 Fod
stødte man paa en Aore, der sendte op
en Strøm of sprudlende Bond. Dette
vor koldt og havde eit behagelig
Smag. Mændene drak af det og
blev straks lystige. Endnu er der ikke
offentliggjort nogen kemisk Analyse,
hvilket mon venter med Længsel paa,
da man antager det vil lede til Opda
gelsen af et Bemsningsmiddel, der
kan tilvirkes, uden at Frugt eller
Korn behøves. Det vil blive ganske
interessant at iagttage, hvorledes
Prohibitionisterne vil angribe denne
nye giende, der tommer op fra Jor
dens Skjød. Det vil visfelig blive
ett slem Streg i Regningen.
(„The North.")
Stakkels Husbond. Damen (til
en Apothelerlærling): Jeg flal ha
en Kage af Lubins violette Sæbe for
min Hund og et Stykke Castile-Sæbe
for min Husbond. Hvornteget blir
det tilsammen?
et Stykke af almindelig gul Sæbe
istedetfor Castile.
Betjenten: Vi har ikke den» Mada
me. Damen (t Heftighed): Jeg trod
de, De kaldte dette et drug store.
Hvad en Blind kan udrette. „Phi
ladelphia Times", Det er utroligt
men ikke desto mindre sandt, at Si
mon Collins fra Marietta, font har
været blind i 27 Aar, er en dygtig
Væver, forfærdiger og moler med
forfljellige Forver Papirposer og ud
fører Trykning med en Haondpresse.
Jeg har kjendt hänt i 7 Aar og set
ham hyppig gaa paa Goden i rafl
Takt med en Kjep i Hoonden. Jeg
har set ham gaa ned i Kjeldere, op
Trapper ind paa Kontorer, aldrig
gjøre et Feiltrin eller støde sig. Jfjor
gjorde han en Baad efter fit eget Ud
kast, og denne samme Baad vandt i
en Regatta i Susquehanna i Colum
bia. Han har opfundet et Haandtag
for Børster og faaet Patent paa det,
han knytter Fiflegarn og forarbeider
Rørstole. Hans sidste Triumf er
den Færdighed, han har vundet i Be
handlingen af en Skrivemaskine. Han
kjødte en for nogle Moaneder siben,
og nu skriver han med den baade hur
tigt og nøiagtigt.
Ry Forretning.
Mine Venner og bekjendte bringes
i Erindring, at jeg har aabnet en
Forretning i Fergus Falls omfatten
de Bliktøi, Candies, Tobak og Ciga
rer, Papir, Skrivesager, Bord-og
Lommeknive, Galanterivarer, Lege
tøi norske Religionsbøger, Andagsbø
ger, udmærket god Toiletsæbe i godt
Assortment m. m. m. altsammen
til uhørt billige Priser, som De selv
kan overbevise Dem om ved ot komme
og besøge mtn Butik.
BekjettdtgjSrelse.
Grove Loke Menighed ved Pelican
Rapids,Minn., indbyder herved Præ
fter og Lægmænd af de fire konfere
rende Samfund: Antimisfourierne,
Hauges Synode, Angustanosynoden
og Konferentfen til et Fællesmøde fra
21—23de November '89. Forhand
lingsgjenstanden er: Foreningspio
nen, faa som den blev vedtaget paa
Mødet i Scandinavia, Wisconsin.
Menigheden ønsker et talrigt Mø
de. Der er ingen Sag, der for Ti
den har faadan Betydning for den
norsk-lutherske Kirke, som denne.
Skyds vil møde Folket i Pelican
Rapids Aftenen den 20de November.
Paa Mgh. Vegne
A. Melond,
Mgh. Præst.
Jernvare- Forretning.
Jeg har netop aabnet en Jernva
rehandel hersteds bestaaende af Koge
og Vorme-Stove, Farm- og Snedker
redskaber, Fence-Wire, Spiger, Glas
Blikkenflagerarbeide, Ammunition,
Malervarer, Kerosene- og Malerolie
med et Ord af alle de Ting, font
henhøre til en velassorteret Jernvare
Forretning.
Mine Barer ere alle nye og af bed
ste Qvolitet, og idet jeg tillader mig
at anbefale min Forretning til Publi
kum ialmindelighed og Landsmænd
isærdeleshed, tør jeg give den Forsik
ring, at mine Priser ville blive faa
lave font de laveste i Fergus Folls.
Jeg har empløieret en særdeles du
elig Tinsmed, saaat jeg kan modtage
Bestillinger og udføre Reparationer.
Glem ikke at aflægge mig et Besøg,
enten du kjøber noget eller ei. Bu
tik i Mr. Holmes's nye Brickbygning
ved Siden af New Ivrk ©toret og
1st National Bank.
Fergus Folls, September 30te 1889.
Auktion.
Mandag den 14de Oktober først
kommende Kl. 10 Formiddag vil un
dertegnede ved offentlig Auktion fæl
ge 3 Melkekjør, 1 treaars Kvie, 2
Kalve, 1 Krofs-Ploz, 1 Harv, 1
Slaattemofline, 1 Slæde, 1 Vogn,
2 Grise og endel Husgeraod m. m.
Betingelserne er: Alle Beløb under
$5 betales kontant, Beløb paa $5 og
derover et Aars Henstand mod gode
Notes.
2to9 En Mil syd fra Rothsay.
A
tio
il81
Billigt Land.
Tre Sektioner med udmærket For
mtngsland 5 Mile i nord for Rsth
say, Wilkin County, Minn., sælges
til $8.50 pr. Acre, med $200 Kon
tant pr. 160 Acres. Resten lette
Vilkaar med 7 Procent Rente. Man
henvende sig skriftlig eller mundtlig
til H. L. Shirley, Rvthfay, Min».
Skomager.
En flink og ædruelig Skomager kan
faa godt og stadigt Arbeide ved strax
at henvende fig til E. N. Erickson,
Barnesville, Minn.
Farmer-Elevatore« aab«et.
Wm. Hoefling har leiet Farmer*
Elevatoren i Fergus Falls og betaler
høieste Markedspris for Hvede.
LSgmandSmSde.
GronS Menighed i Clay County,
Minn., indbyder alle lutherfie Krist
ne til et LægmandSmøde den 29de,
30te og 31te Oktober førstkommende.
Mødet aabnes, om Gud vil, den
29de Kl. 10 Formiddag. Samtale
Emne de to første Dage i Forening
med GrundstenSlægning Lnkæ 13,24
sidste Dag ForeningSsogen.
Dansk Smed i Fergus Falls.
Undertegnede anbefaler sig herved
til sine skandinaviske Venner, idet han
udfører Hestefloning, Plogarbeide og
alle Slags Reparationer. Alt Ar
beide garanteres. Skoning billigere
end noget andet Sted i Byen. Værk
sted ved Siden af Coles Leiestald.
LErbødigst,
3mn7 H. Heick.
Maskinotte.
Jaar har jeg en større og bedre
Forsyning as Maskinelte end nogen
sinde før. Enhver, font behøver den
ne Artikel, kan kjøbe den billigere hos
mig end paa noget ondet Sted i By
en. Cylinderolie til Brug for Må
flinister er ogfaa tilsalgs hos
Ottertail Jndre-MisfionSfor
ening
afholder, om Gud vil, sit Aarsmøde
Søndre Friborg Menighed den 4de,
5te og 6te Nov. førstkommende. Mø
det oobnes den 4de Kl. 9.30 Form.
Forhandlinger under Mødet: 1.
Foreliggende feager, 2. Samtale
over Ef. 4,22—24, 3. Forenings fa
gen. Om Eftermiddagen den 6te vil
der blive Kirkeindvielse.
De Reisende baade fro Øst og Best
tager til Carlisle.
H. A. Gaardsmoe.
Cole K Dumbles
Specielle Bekjendtgjörelse.
Klip dette ud.
Den 1ste Februar og derefter vil
vi tilbagebetale 25c for hver Dollars
Værd of Kjoletøier eller Damekaaber,
som er kjøbt hos os fra nu af, forud
sat at vi ikke da har sluttet vor For
retning med fine Kjoletøier og Kaa
ber. Tog specificeret Regning over
altKjoletøi og deKaaber.De kjøber hos
os, og hold os tit vortLøfte. Bi benyt
ter denneMethode forat beotfe vortAl
vor, naar vi siger, at det er aldeles
afgjort, at vi vil slutte at handle
med fine Kjoletöier og Koaber.
Og vore Priser paa disse Varer vil
blive Jndkjøbspris eller mindre end
Jndkjøbspris og langt under Priser
ne hos enhver anden, der ikke gaar
ud as Forretningen. Ingen Nytte i
ot anføre nogen Pris. Enhver Ting
gaar til den laveste Pris, fom nogen
sinde vor li endt.
a.
Säije.i at Apothckare
For al Ting se paa vore Støvler
og Sko. Vi anfører de lavest kjend
te Priser. Idet vi har kjøbt hos en
bankerot Fabrikant for 60c pr. Dol
lar, er vi istand til at fælge disse
Varer for meget mindre, end ft plei
ede at betale. Tænk paa det.
En Mandsflo as Kalv eller Buff
Kongres eller en Knapsko for $1.50,
fælges overalt ellers for $2.50. Sko
for Pløining, $1, værd $1.50. En
Kvindes Dongalo for 90c, værd
$1.50. Børnesko ligesoa billige.
Og vi føler os stolte over vore
Priser paa Klæder. En „Dolan"
Klædning, enhver kjender „Doldnen",
faa salgbar som Guld og sælges vir
kelig for $9 eller $10. Vor Pris er
blot $7. Og enhver anden Ting sæl
ges til just saadanne stærkt reducere
de Priser.
Landkarter tilsalgs i Ugebladets
i
kontor: Stort Verdenskort med Kart
over Forenede Stater paa Bogsiden,
2. Kart over Minnesota inddelt i
Townships med Fortegnelse over alle
Posthuse i Staten, $1. Kart over
Dakota paaklæbet paa Lærred, Syd
og Nord-Dakota hver for sig, $1.
Alle disse Kartér forsynede med
Stokke færdige til at blive ophængte
paa Væggen. Kartene er netop an
komne fra Chicago.
Tandliige.
Alt Arbeide garanteret. Tænder
udtrækkes uden Smerte ved Hjelp of
Kontor i Hotellet.
Fordel, vi har ved at kjobe
Auktion.
Mandag den 28de October Kl. 10
Formiddag vil der hos Enken efter
Erik Olsen Wee to Mile øst fra Roth
fay blive afholdt Auktion over endel
Heste, Kvæg, Foor og Forrnredflober,
Engebret O. Wee,
Administrator.
Hesteskoning.
Jeg har nu employeret en Specia
list til at udføre Hefteskoningen i mit
Værksted, nemlig Severin Huseby.
Alt Arbeide garanteres og udføres
meget billigt. Østre Ende of Lin
coln Avenue.
3tol6 O. Holt.
tepp & Houpt.
Sagförere.
Kjendsgjerninger vterd at erindre!
At
har det störste Oplag af "DRY GOODS" i Nordvesten. Og
saa at vi ihost fætter saadanne Priser paa alle vore Varer,
at de er nodt til at vinde alle Kjöberes Opmcerksomhed, ister
saadannes, som kjender Voerdien af
gode Barer.
Barer for Kontant
allerbedste Marked, jætter os istand til at give vore Kunder de
allerlaveste Priser og slige Godkjob,
som ikke findes noget andet Sted. Vi staar rede til at sam
menligne vore Priser med hvilkensomhelst Hus i de store By
er, St. Paul, Minneapolis og Chicago ikke undtagne.
end hvad der findes i vort Oplag af
Kjoletoier, Floneller, llldtiipper, Bonmldsfloneller,
Undertoi, Stromper, Handsker, Shawler og
Kaaver for Damer, unge Piger og Born.
Forat blive overbevist kom og undersøg vore Varer og
faa vore Priser.
Ordrer pr. Post expederes prompt.
A. €. Moberg & Co.
Har flyttet til
Pickit-Blocken.
Vi Har det største Oplog os Møbler i Ottertail County. Vi kjøber i
meget store Portier for Kontant, hvilket sætter os istand til at sælge Vorer
meget billigt. Vi Har paa Sager alle Slazs Møbler og upholstered goods.
Et stort Oplag af Ligkister
of alle Størrelser og Priser.
Mr. Chris Gnnerins bestyrer den Afdeling, der
vedkommer Begravelser.
Den
og i det

Minneapolis spekulerer stærkt, la
der det til, paa at faa den republi
kanfle National-Convention til at hol
de sit Møde der i 1892.
Betjenten: Lubin, $1 Castile,
10 Cents $1.10 Madame. Damen:
Oh mai hvor dyrt! De maa give mig
Bøger modtages til Indbinding.
H. Ekeberg,
25 Lincoln Ave., flraos overfor Fer
gus Falls Nat'l. Bank.
Hans Nelson.
Johannes Larson,
PEERLESS BYES
Skyds møder i Hawley den 28de.
Rev. O. E. Berseth.
N. Elden.
Glem ikke at besøge os.
16 Sept. 1889.
Cole & Dumble,
224 Bismarck Avenue.
Dr. Photon fra Fergus Folls vil
blive i Dalton den 12te, 13de, 14de
Octb.
Brandon 15de og 16de Octb.
Elbow Loke 17de, 18de, 19de, 20de,
21de og 22 Octb.
Moses E. Clapp. C. C. Houpt.
Kontor i Pickit-Blocken, Fergus Falls.
New lork Store
Bedre Værdier kan Me gives
Fergus Folls, Minn.
The New England Furniture Co.
of Fergus Falls
NEW ENGLAND FURNITURE CO.

xml | txt