OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, December 11, 1889, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-12-11/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

4^
^\J*f
ft.
v
i-
s?
MWWWNW^^WW^WZW^W^
Sverige.
En BrugSeier i Norrkøping, Wil
liam Ekelund, er bød og har testamen
teret 220,000 Kr. til almennyttige
Institutioner i Norrkøping.
To Hoveder har en i Nærheden
af Lysekil bosat Mand, skriver
„Strømst. Tidn." Hovederne var
sammenvoksede men kun det ene er
fuldt udviklet. Paa det andet Ho
ved sees dog Mærker for Ørnene, Næ
fen osv.
Uhyggeligt Mord. Fra Ny
købing meddeles om et i Rønø Sogn
forleden begaaet uhyggeligt Mord.
En 64-aarig gammel Forpagter Oct
lund blev myrdet af fin 32-aarige
Søn, som med flere Hug af en Øf«e
omtrent skilte Hovedet fro Kroppen.
Desuden var den myrdedes Ansigt
omtrent kløvet paa langs og flere ga
bende Saar fandtes paa Kroppen.
Morderen, som straks blev p'aagre
ben, viser intet Tegn til Anger han
synes at have lidt indtil Sindsforvir
ring af religiøse Skrupler og erklærer,
at han er blevet opfordret af Jomfru
Marie og nogle Engle til at begaa
Mordet.
LynchjustitS i Nord-Sverige.
De fvenfle Glade bringer nærmere
Meddelelser om den uhyggelige Be
givenhed, der har fundet Sted i Kav
sjø ikke langt fra Gefle, hvorved en
tidligere Tugthus fange blev lynchet
efter alle Kunstens Regler. Der
strives: Jonas Hedstrøm var EgnenS
Skræk, en vild og brutal Forbryder
natur. Ingen kunde være tryg for
ham. Nogle af Egnens Folk fammeu
svor sig da mod ham. Nat til Tirs
dags den 4de November blev den
Hytte, han boede i, brændt af. Selv
undkom han. Natten i Forveien hav
de tier været løsnet et Skud efter ham.
Tirsdag Formiddag søgte han Til
flugt i Huset hos en berygtet Perjon,
Anders Jansson. Der var kun
nen hjemme. Hetistrøm fik Lov til at
søge Hvile i et Kammer vev Siden af
Kjøkkenet, og Konen forlod Hufet.
Da hun om Eftermiddagen vendte
tilbage, mødte hun paa Beien Lens
manden og en hel Del af Egnens
Folk. De havde været hosJansson,
og opfordrede hende enstemmig t#l ikke
at huse Forbryderen. Da hunpom
hjem, bød hun ham derfor at fjerne
fig. Men han bad saa ynkeligt om at
rnaatte blive der Natten over, at han
endelig fik Lov. Der blev redt op til
ham paa Kjøkkengulvet. Han lagde
fig. Klokken blev ni. Da hørtes
flere Mennesker nærme sig Huset, og
det bankede paa Døren. Af Skræk
vovede Konen ikke at nægte Adgang,
men aabnede Døren. To masterede
Mænd tractile ind og greb Hetistrøm.
Under hjerteskjærende Bønner og
Raab om Hjelp blev han flæbt uti i
Gaartien. Der blev han, metiens han
udstødte høie Skrig, græsseligt mis
handlet. I Huset sandtes foruten
Konen kun en Pige, som havde leiet
sig ind tier. Ingen af tient vovede
at forlade Huset. Litit efter kom
Hetistrøm krybende ind paa Hænder
og Fødder meget blodig. Han
krøb frem til sit Leie uticit at mæle
noget. Ester nogen Tids Forløb
sagde han, at hans ene Ben var flaa
et af. Litit efter begyndte han igjen
at skrige høit og klage over voldsomme
Smærter i Hovedet og bati om Band.
Ingen as de to Kvinder turde søge
Hjelp hos nogen af Naboerne før
Kl. 3 om Morgenen. De kom tilba
ge, fulgt af flere, et Par Timer efter.
Da drog den mishandlede sit sidste
Suk. Liget ser srygteligt ud. Det
venstre Ben er flaaet as. Det høire
Øie er sparket ud, man ser Mær
ker ester Støvlehæles. Desuden er
Baghovedet rent flaaet ind., Dette
sidste Saar «er Døtisaarsagen. No
get Spor af Voldsmændene er endnu
ikke fundet. I Karfjø stal tier i Lø
bet af tre Uger være forøvet fire
Mordbrande. Den myrdede hvis,
Hus var et Tilholdssted for alflens
Røverpak, betragtedes for Ophavs
mand til de i Karsjø begaaede Vold
somhetier.
De« nye Opdagelse.
De har hørt Deres Venner og Na
boer tale om det. De maa gjerne
selv blive en af de mange, som af Er
faring ved, hvilken en god Ting bet
er. Dersom De nogen Gang har
prøvet bet, er De en af dets fikre
Venner, forbi bet mærkelige veb bet
er, near bet engang er prøvet, vil Dr.
Kings New Discovery stebfe beholde
sin Plads i Huset. Dersom De al
brig har prøvet bet, og De skulbe bli
vi forkjølet, faa Hoste, onbt i Halsen
eller Lungerne, saa kjøb en Flafle
strax og prøv det. Det garanteres
bestandig, eller Pengene betales til-
1
bage. Prøveflaske fri hoS Apotheker
Mortensen.
Sannarl.
„Politiken"s Redaktør, Hr. Hørup,
er af Danmarks Høiesteret idømt 3
MaanederS Fængsel for ærekrænkende
Bemærkninger mob en Dommer
Uitber Fængslingen stal Dr. Edvarti
Branties være „Politikens" Rebak
tør.
Flere Morb. En svensk Pige,
ber blev opsagt fra sin Tjeneste paa
Gaarben Lungholm paa Lolland, for
bi hun var frugtsommelig, druknede
sig forleben tilligemeb sit 1| Aar
gamle Barn. Paa Taasinge, be
kjenbt gjennem Sparrebramaet, pjøb
or
leben Graveren Peter Christensen
fin Nabos Hustru og berester fig selv.
Motivet synes at have været bet sæb
vanlige— Kjærlighed. Trobs si«
høie Alber stal Selvmorderen have
været stærkt forelflet. i fit Offer.
Kvinden antages at ville komme fig
igjen. en Drukkenbolt og SlaaS
kjæmpe ved Navn Drnflov blev for
leden fludt og dødelig saaret af
Gaardbruger Chr. Madsen i Barde.
Anledningen til Skytieaffæren var, at
Drnflov tilligemed en anden ilde be
rygtet Person kom til Madsen om
Natten og forlangte Drikkevarer.
Da de ikke Vlev indladte, begyndte de
at kaste Sten ind gjennem Vinduerne,
hvorpaa Madsen greb fit Gevær og
og affyrede et Skud ester dem.
Det kriminelle Smil i Nyborg
er i F. „Nyb. Dagbl." efter at have
været behandlet i Politiretten udartet
til en frtminel Sag. Som tidligere
berettet havde en Cigarmager tilladt
sig at smile ved Synet as en martialsk
Løjtnants Krigerfærd. Anklagen
staar paa 101 i Straffeloven om
haanlig Adfærd mod Embedsmænd i
Funktion. Sagen var for i Mandags
og blev foreløbig udsat.
Mirakeldoktoren Boltzius. Som
meddelt, opholder Boltzius sig for
Titien i Norge, holder Foredrag og
forsøger fine Kure. „Mgpst." brin
ger følgende Biografi af ham.
Fredrik A. Boltzius er født ved
Bon i Gravasokn den 13de Mai 1836.
Hans Far indehavde Stillingen som
„Chartæ Segellatæ Ombudsmand"
sor Wermlantis Læn. Paa Skolen
var han ikke rar. Baatie i Barn
doms- og Ungdomsaarene var han
svært indeflnttet. Det eneste, Gutten i
syntes om, var legemligt Arbelde,
helst da Markarbeide paa Faderens
Gaard.
Med stor Møie fik man bibragt
ham saa mange Kundflader, at han
kunde bli konfirmeret. Faderen tiø
tie, metiens den unge Boltzius kun
var 17 Aar gammel.
Derester kom han paa en Land
brugsflole, hvor han opholdt fig i
flere Aar. Senere forpagtede han
sin Faders Gaard. Uheld meti Kan
4ion for Sambygdinger etc. bevirkede
dog, at han snart gik Konkurs.
Boltzius arbeidede nu en Tid font
simpel Daglønner. Endel omreisen
de Lægprædikanter paavirkede ham
fro nu af meget. Hans Omvendelse
foregik i Aoret 1865.
Straks begyndte han at samtale
meti Folk om religiøse Spørgsmaal.
Og for bedre at kunne gjøre dette,
blev han Kludefamler og streised som
saadan vidt omkring. Fik han ikke
Folk til at høre paa sig paa anden
Maade, bød han dem Mad ng Drikke
for at komme. En Gang anflaffed
han som 'Lokkemad en Sæk med SE6»
ler. En anden Gang kom han med
et stort Spand Melk paa en Kjælke.
Fremgangsmaaden viste sig overmaa
de praktist.
I Aaret 1877 begyndte han at hel
brede Sygdomme. Selv havde han
engang ondt i en Foti oj blev ester
Opgivende bra igjen ved at bede til
Gud. Dette bragte ham paa den
Tanke at helbrede entire. Han be
gyndte med mindre Sygdomme, som
Hovedpine, Tandpine etc. Da tiet
gik gotit meti hans Kure, forsøgte han
sig fnort ogfaa i andre Tilfælde..
Siden den Tid har Boltzius faet
Ry. Om det er tped Rette eller med
Mette, derom er der Tvist. Enkelte
er i ham et Sendebud fra Gud, me
dens andre tror, han er Antikristen.
I fin Bolig, Hjerpetad i Grava
sokn, I Mil i nord for Karlstad, Hor
BoltziuS i feitere Aar modtot «en
Mængde syge. Foruden fro de fleste
europæiske Lande, Har Han ogsaa væ
ret besøgt'of syge fro Amerika.
Hon hor i de senere Aar gjort et
Por kortere Reiser omkring i Sveri
ge. I Stockholm Har han „praktise
ret" et helt Aar.
«i 'A i 'S- v .tnwlt A V» »äf
Korleis Lars fett feg -Sitting«
Bondegubbane i F. heradstyre had
be et svinagtig vigtug sak aa avgjera
Dei fundera, stjela paa kvarandre,
snusa, snaut seg. Og det fundera,
stjela, snusa og snaut seg igjen.
Men dei ljose paahitt hadde „gjenge
med Davids høns under Isen".
Ingen kunne fundera ut, kor ein flui
de Derta kvitt henne med dei tvo un
gane.
Fina hadde nemleg gjenge sta havt
til verda tvo ungar.
Dei reiv set i Haaret gubbone og
saag ut som livande spursmaalsteikn.
Mett endeleg var der ein som tok te
krekje og kremte, hoste og smatte og
fikte med armane i lufta nett som han
Vilde fanga noko usynlegt. Og etter
noka fundering so reiste han seg lang
samt og med ljost utsyn.
Karaite saag paa kvarandre, paa
ordføreren og paa hatt som reiste seg.
Dei venta paa løysinga med anden i
Holsen.
Hatt som hadde funne utvegen tala
og fa: „Eg tykkjer, at lempelegoste
maaten oa faa he Fitta og ungone
hettttör fraa seg paa, det er aa saa ho
flist med nokon ov desse framande kar
folka, som er her i fokno, mot bet at
han reiser hertfraa og tek henne og
ungane meb seg. Me konn boa beta
la ein flump til ben, som tek 'a. Det
vert anna sum, unt me stol føda paa
nngane til dei fann føda seg sjølve.
Me fær hitta paa ein far, som kann
gjera tiet paa billige vtlkaar. Me
hev til Eksempel han Lars sraa E.
her han tek 'a nok for ein rinteleg
sum.
Dei ljoSna i tøtte gubbene. Dei
vise fin stein var funnen. Dei flultie
selja Fina og ungane hennar. Det
var et ljost paafunn. Det vart ved
tefe meti pauker og trompeter.
Men kven fluide gjera handelen?
Det fetk ein la flik ein komite greie.
Ein flik ein, som stortinget av og til
fet ned for aa løysa „store spurs
maal". Komite paa tri mann vart
valti, som gav seg paa veg til Lars.
for aa a kodere. Dei kom til Lars
uten fo like til var det ikkje aa bero
maalsemnet fram. Men fistpaa
spurde ein ov dei, unt LorS ikkje Vilde
gifta seg.
Lars gjorde store augo. Det hadde
han daa i grunnen ikkje tenkt 'paa
for han var fatig font ei kyrkjerotte.
Ja, just derfor hadde dei tenkt
paa Lars. Heradöt flultie betala
han for „bryet". Han flultie til eks
empel faa 100 riksdalar. Men fo
flultie han ta Fina og ungane med feg
or kommune.
Lars fundera men han fann furnen
væl liten for aa faa paa halfen tri
motsrifle Menneflje. Haa, so flnlde
han saa 200 daa. Nei ikkje bet hel
ber. Og so akotiera dei daa til tiet
kom til 300. Det fluide han tiaa faa.
Lars fundera ei stund, og so gjekk han
inn paa handelen. Komiteen ven
de attende til heratistyret, som vistnok
fann at bet var stri betaling men so
var tiet greitt, at tiet var gotie vtlkaar
for heratiet likevæl. Og gotit og væl
funne tier kanskje verta ei raab til aa
koma seg undan meti betalinga og!
Knuten var aa faa Lars gift meti
Fina og faa tiet or sokna, til tiei sekk
heimstarett ein kvar annan stad. He
ratistyret tok altso sast. Men Lars
fluide gifta seg, tørr han sekk Pen
gane.
Men Fitta daa? spurde1 dei ikkje
ho? Ho? Kvo hadde ho med det oa
gjera! Ho stod under heradet si sor
syrgd og husbondsrett, so ho maatte
vel utan staak fintta seg i det som he
radstyret og Belemennette vilde!
Næste sundog lyste presten tørste
gong for Lars og Fina. Og daa in
gen vilde formeina dei tvo aa gaa inn
i »den hellige egteftand", faa vart dei
vigde. Og Lars drog wed si Ftna
og ungane ut or sokna og sekk seg
heimstarett paa ein annan stad. Lars
hadde gjort sitt!
Heratistyrekarane gneka hendene.
Dei hadde vorte byra kvitt. No sekk
Lars sjaa seg unt etter pettgatte. Dei
nekta aa betale.
Mett LorS sekk vita kvo hatt hadde
gjort. Heradet hadde kasta tri men
neflje paa han til forsyrjing. Og han
vtSste, at han livde. Han stemnde
til heradSretten i grannesokna, som
dømde heradet F. til aa betala. Men
heradstyret i F. var ikkje unt dette.
Dei gjekk til overretten, og der kviler
saka endaa.
Fær no sjaa, nm heradet i F. med
lova si hjelp kann snyte Lars. Det
er nok von det! sFedraheimein)
Kampen om Skjærsilden. Daily
News har fra Lissabon modtaget et
Telegram om en opsigtsvækkende Be
givenhed. Ligtalen ved Kongen af
Portugals Begravelse blev holet as
Patriarken og Erkebifloppen as Lis
sabon. og denne kunde ikke lade være
at brændemærke den afdødes Liberal
tSrne ved, at han med tørre Ord
sagde, at Hs. Maj. Dom Lniz nu
utiett Tvivl befandt sig i Skjærsilden,
hvor han maatte bøde for fine Synder,
før han kunde komme i Himmelen.
Mod disse Ord har den pavelige
Nuntius i Lissabon protesteret, sand
synligvis for ester Evne et formilde
det tiaarlige Jntitryk, Patriarkens
Tale gjorde ved Hoffet. Han flrev
bl. a. til Patriarken, at denne havde
Uret thi Luiz befandt sig ganfle vist
i Himmelen, fortit Paven entinu i ret
te Tid havde sentit ham sin Velsig
neise og Generalabsolution for alle
Synder. Patriarken svarede, og der
opstod en hidsig Korrespondance,
hvori tilslut ogsaa Udenrigsministeri
et blandede sig. Om Stridens Ud
gang forlyder endnu intet, og derfor
ved man heller ikke, om Dom Luiz
egentlig besinder flg i Skjærsilden
eller i Himmelen.
Der er faa Læger her i Landet,
som i Løbet af saa faa Aar har op
arbeidet en saa stor Praxis som Dr.
Lucas i Chicago. Og Aarsagen her
til er at søge i Omhyggelighed og
Interesse for Patienterne og deres
Helbredelse. Dispensariet paatager
fig iffe andre Tilfælde end saadanne,
font det anser fig forvisset om at kun
ne helbrede. Se Avertissementet i
en anden Spalte. (Tilsendt),
Bi ønsker Agenter for den nye nor
fle Familiebibel, det gamle eg det
nye Testamente suldstæntiigt, smukt
illustreret, elegant indbundet og inde
holdende mattgeQriendommeltgheder as
Interesse sor enhver Ander as tien
hellige Skrift. Det er den mest eie
gante Familie-Bibel, som nogensinde
var solgt i dette Land.
Mart bør sikre sig Agentflabet nu
og begynde at tage Ordrer. Agenter
antages paa liberale Betingelser.
Landkorter tilsalgs i Ugebladets
Kontor: Stort Verdenskart med Kart
over Forenede Stater paa Bagsiden,
Kart over Minnesota inddelt i
Townships meti Fortegnelse over alle
Posthuse i Staten, $1. Kart over
Dakota paaflæbet paa Lærred, Syd
og Nord-Dafota hver for sig. Sl.
Alle disse Karter forsynede med
Stoffe færtiiqe til at blive ophængte
paa Væggen. Kartene er netop att
fomne fra Chicago.
Vi formotier, De ikke flyider noget
for Bladet, men det er alligevel bedst
at undersøge ved Hjelp as Mærke
lappen.
'Farme tilsalgs.
Ønsker De eller Deres Kusiner
etter Deres Søstre eller Deres Tan
ter en Farm billig og paa bedre Vil
kaar, end Onkel Sam vil give? Hvis
saa da se over følgende Ltste, og De
vil sikkert finde en, som. De liker.
De anførte Priser er overmaade lave,
og Kjøberne fan selv bestemme Beta
lingsvilkårene, naar de blot vil gjø
re det saadan, at jeg bliver siffer paa
at saa Pengene engang i tiet nittende
Aarhundrede. Dersom jeg bliver
overbevist om, at de anførte Priser
er „urigtige", vil jeg tage mere. eller
mindre, eftersom Tilfældet fan være.
Kom ind, I hjemløse udkastede, og
kjøb en Farm.
Tail
Oi
private
sen. Ringorme, Udslet,
saasom
6 50
6 00
9 00
Jeg har ogsaa Farme i Grant,
Wilkin, Becker og Polk Conntier, og
en Fortegnelse over disse samt Pri»
sen vil jeg paa Anmodning meddele.
penge titlaaris paa -farm=
Eiendomme.
hos
Ingen Commission eller Betaling i Forstud. Alle Indbetalinger as
Rente fler til mig i mit Kontor.
tzjöber Hvede i Damp-Elev
atvren i Rothsay og vil i öre
dette Sted itlet nästen saa godt Marked som Fergus.
lort alle
ation, Leucorrhoea, Rygsmerter
Benmfte Sygdomme,
Udtsmmelser
H. G. Stordock.
Rothsay, Minn.
Sugen edelig Forklaring
nodvendig.
da Deres Barer taler for fig selv, og Deres Priser altid er de lave
ste, sagde en as mine äldste Kunder sorleden. Saadan Tilfredshed
kan alene opnaaes ved retsindig Handel, og mine Kunder finder ef
terhaanden, at hvad de kjöber hos mig, erholder de for den rette Pris,
og Barerne viser
fig
altid at vare, som de er fremstillede, da jeg ikke
tillader nogen sälsk Fremstilling as dem. Naar jeg sälger Barer og
anbesalerdem, er det jevngodt med en Garanti for Tilfredshed, og
jeg vil naarsomhelst vare villig til at gjöre godt igjen, hvad der ikke er
ret.
Enhver, som önsker Stövler, Sko, Hatte, Huer eller andre
Herreartikler, kan vare sorfikret om ikke at blive bedragen, som
saa oste er Tilsiildet. Jeg er kommen sorat sorblive her, saaledes
som min tiltagende Forretning antyder.
C. A. Daley,
White er Kongen!
kroniske Sygdomme,
gan er, de almindeligst forstemmende kroniske
Enhver ved Modtagelsen af et
trolighed,
Dr. N
Den fabrikeres med specielt Hen«
syn til Varighed og er konstrueret
as bedste Slags Materiale. Det vil
tage en Mandsalder at slide den ud.
i Dens høie Arm, selvvirkende Bob
bin-Winder, Vibrator, Stitcfh
Q. Bertelsen K Co.
er uddannet ved Europas ferfte Universiteter og Hospitaler, har
praktiseret
i
over 30 Aar, og er
Amerika,
den eneste skandinaviske Stege
som har gjort Behandlilig og Kur af
af ethvert Slags, saasom
behandles med den yderligste Omsorg, og kureres i mange Tilfælde hvor andre Læger har seilet.
9$tfitoUtl? ©till5)01111116
V
Slappelse, Tab af Manddom
og
Regu­
lator, selvsættende Naal, simple
skytte, dobbelte „Feder" og Meka
nisme til at tage Remmen af eller
sætte den paa farnt Indretning til
at flytte slidte Maskindele nærmere
sammen er alt Elementer af en Fuld
kommenhed,som udfordrer alle Med
beilere.
Vi forsikrer Maflinen i sent Aar
for Familiebrug. Vi indbyder til
Examination og ønsker, man vil
prøve Maskinen. Man vil finde.,
at den er simpel og gaar let, og at
matt ikke vil have nogen anden.
drTnTrösénberg,
Btvcet,
Chicago, III.,
kroniske
Sygdomme til specielt Fag, og er istand til at tale og
brevvexle med norske og danske Patienter
Duelig Behandling, Nbrodelig Tanshed, Hen yderste
Omsorg, «utidens bedste og kraftigste Mediciner, og billig Betaling ev hvad mine
Patienter til enhver Tid med Itkkerhed kan grvre Regning paa.
Krvniske Spådomme, saasom
og
paa deres eget Sprog.
0g
dsielse, Marhoe, nervos Svockkelse, .Hovedpine, SövnlöShed, Tab af Hukommelse,
forstyrrede Tanter, nedtrykt Sindsstemning, »rent Blod, Skroster
Gigt, Brhstshgdomme,
eller
daarlig Kor-
eller
.«jertelsnge. Ro-
behandles med stort Held.
almindelig- Svcrkkelse, Rer»».
svaghed, Underlivsuordener, nregelm«ssig Mcnftru-
og hvilkensomhelst Stigdom
eiendommelig for Kvinder,
foraarsagede af Ungdoms-Ubesindigheder og Udsvævelser,
unaturlig? Baner
med alle deres forfærdelige Følger,
Livskraft, Ulyst hos Mand og Kvinde, uskikket til
Forretning, unaturlige Udtömmelser, Nyre- og Bloere-Sygdomme, svag Ryg, smertefuld
Urinladning, behandles hurtigt, og i dybeste TanShed ved sikre og ufeilbarlige Midler, ukjendte af
andre herv«rende Seger. Undgaa averterende Kvaksalvere med deres Bamphleter og Skrifter, som
kun er Bedrageri og Svindel, anlagt paa at trætte Penge af godtroende Folk og henvender Eder med
fuld Tillid tit Mig, som paa kort Tid og med aldrig svigtende Sikkerhed vil bringe Sundhed og Livskraft
tilbage. Mediciner sendes overalt med stor Omsorg og i dybeste Hemmelighed.
skrivelse af» Menneskelegemet og dettes forskjellige £r=
låner, de almindeligst foretornrnenDe kroniske Sygdomme, deres Forebyggelse og Kur. Sendes frit tit
2 Cents
primærte.
ttnafcømmm* Dllttifottibev»
en
nuuvvwwivwy private Sygdomme, Ungdoms-Udsvævelser og
deres Følger etc., og burde læses af alle unge Mænd. Sendes frit
anden ®°9 vaa 48 Sider omhandler »lle
i
4 Cent i Frimærker.
Kontortid: Hverdage 9—4: Helligdage 10—1. Breve kunne skrives med fuld
da jeg selv i egen Person aabner, læser og iesvarer dem alle. Alle Breve addrcsseres
forseglet Omslag ved Modtagelse af
Nøsenberg, 41 South Clark Street, Chicago, IL.
Tillid og For-
Bi har i mange Aar behandlet
unge og middelaldrende Mænd,
eller Udsvævelser i senere Aar, saasom
vaghed og KraftlSshed,
vrivlltk, Ntrvpse 0g kroniske'
og med absolut Success i ethvert Tilfælde, som vi overtog.
hos begge Kj?n helbredes paa kort ^td.
Bor Behandling, er af den T^iffenhed, at den ikke alene giver øjeblikkelig Lindring, ir.en Varig Ritt.
Bi betale8500 for ethvert Tilfælde af privat Sygdom, vi overtager og iffe kurerer.
Konsultationer og Breve er absolut hemmelige. Mediciner pakkes saa Nrisgieriigriev ikte vækkes,
ee
sendes pr. Express, naar fuld Beskrivelse af Tilfældet gives: et personligt M»!e foretrækkes, hvis mulig.
Konsultation fri. Send Frimærke efter SpSrgsmaalsliste.
Kontortid: Hverdage fra Kl. 9 Form. til 8 Eft. Söndage fra Kl. 10 til 12.
Sygdomme HoS
lidende af Følgerne af ungdommelig Daaryad
Tab ftf Manddom, Udygtighed, NttVe»
unaturlige og svækkende
"8ibct§ Hemmeligheder,"
en ypperlig Bog med 24 Tegninger, i det norsk-danske og engelske Sprog et
V tr. udmærket Raadgiver i alle lU'ttittte. VffVöfe CfJ frciliU? Sygdcmmfc
i?ofrer intet og sendes Enhver sort?rnt i forseglet Cmfhvv Addresser
1*-
8ÉS

... -t': 1 i- ... v. ..
i i ."rr. .r-i--,- '.., .. a .. .. -v v 9:
American Commercial Publishing
Co., 69 Dearborn Str.
Chicago, III.
Sei sec 8, town of Wéstern $ 5 00
Nei sec 13, town of Western 15 00
NeiNei sec 19 town ofMaine 7 50
Ni Sei sea 8, town of Amor 7 50
NwisecSO town ofMaplewood7 50
Any quarter or all sec 31
town of Rush Lake 7 00
Sei sec 30 town of Star Lake 5 00
Ei of wi sec 30, town of Star
Lake 4 50
Sei sec30, town af Woodside 6 50
00
00
Nei sec 24. town of Eastern 5
Ni sec 20, town of Orwell 5
NJ nei, swi nei, nwi, sec 18,
6 26
town of Compton
Nwi nwi and lot 3, sec 25,
town of Otter Tail
Sei nwi and lots 3,5 and 6,
sec 6, town of Oak Valley
Si nwi sec 32, town of Otter
Per Acre.
Ei sei, sei, nei, sec 24, town
of Folden 5 50
Sci nwi, lots 1,2 and 4 sec 4,
town of Nidaros 10 00
S nwi sec 4, town of Dunn 8 00
S|Seisecl4,town ofScamb!erl2 50
Swi sec 18, town of Lida 10 00
Nei sec 26,town of Scambler 10 00
WiSwisec22,town ofPelican20 00
Deres,
W. I. Holmes.
Fergus Falls, Minn.
St. Paul & Minneapolis Mortgage
Loan arid Trust Company.
227 Lincoln Ave. Dst, Fergus Falls.
41 S. Clark
Agenter, Fergus Falls, Minn.
Rheumatism-
—L—122————L Leversygdomme, Dyspepsia
fø# ($ltf)bei% en_.af,inig^udgivet Bog paa 52 Sider, giver en fuld Be­
DISPENSARY-
63 RANDOLPH ST.. CHICAGO, ILL.
Chartered for videnskabelig og hurtig Kur af private, nervöse og kroniske Sygdomme.
.Bestyreren er en Graduent of Bennett og Rush Medical Colleges af Chicago, III.
Illinois State Board of Health har givet hain Vidnesbyrd angaaende Kvalifikation.
i aCe deres frygtelige Stadier, saavelsom
$Hcas Private Dispensary, 68 Randolph .j Chieag«,

xml | txt