OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, December 11, 1889, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1889-12-11/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

*T*
SudStienefter^
Pastor Wold proediker i Kongsberg Me
nighed fs-rstk. Ssndag Kl. 10*.
Past. Wold prsediker i Fergus Falls forst
kommende Söndag Aften Kl. 7^.
Haugan prädiker i Skolehuset ved JenS
Wold i Sverdrup paa Söndag Kl. 10£ og i
Skolehusetved Skramstad Kl. 3.
Pastor Holter fra Minneapolis prädiker i
Tumuli paa Söndag Kl. 10J og i Dane
Prairie o« Aftenen Kl. 7.
Prädiken i den norft-danfle Methodistkirke
førstkommende Sondag Aften Kl- 7:30.
„Erfaringsmåde" i samme Kirke hver
Torsdagsaften Kl. 7:30.
Arbeidet laat i andreH änder.
Den Arrangementskomite af Skan
disaver, font forleden organiserede sig
forat finde et Middel til en midler
tidig Hjelp for Byens fattige, er nu
paa det nærmeste færdig med fit Ar
beide, og Aftenunderholdningen ikveld
vil være Afslutningen paa denS Birk
fomhed. Komiteen holdt fit fidste
Møde Mandagsaften, og den fandt
da, at det var bedst at vælge en ny
Komite til at uddele det lille Fond,
som endnu ikke er indkommet, men font
man har Tillid til at faa. Den ny
valgte Komite bestaar af følgende
Medlemmer:
G. O. Dahl fra Synodemenighe
den.
Pastor Schollert fra Methodistme
nigheden.
ChaS. Hallberg fra de fvenfle Bap
tister.
Arrangementskomiteen paalagde A.
Solem, der fører Regnflabet med
Billetsalget, at overlevere Udbyttet
af Aftenunderholdmngen til Mr. G.
O. Dahl, hvem man bestemte til den
nye Komites Kasserer. Dernæst
paalagdes det A. Solem at rapporte
re gjennem Ugebladet, naar Regnfla
bet var opgjort.
Bi vil oplyse, at Billetter til Un
derholdningen i Aften er at faa til
kjøbs hos følgende Herrer: P. Gu
nerius, O. O. Skavlem, O. M.
Weck, S. Fagerland, Theodore John
fon, A. G. Anderson, Past. Schollert,
Mr. Garnes, O. D. Leidal, Ole
Erikson, Chas Hallberg, I. P. Haa
ve. O. P. B. Jacobsen eg E. Frank
berg. Endel Kvinder sælger ogsaa
Billetter, og druden vil de være at
erholde ved Indgangen, der aabneS
Kl 7. Bi haaber, at Billetsalget
gaar livligt for fig idag. Jqgen har
i dette Tilfælde Lov til at fige: „Jeg
vil ikke kjøbe endnu, thi jeg ved ikke
om jeg faar Tid til at gaa."
Der er aldeles intet SpørgSmaol
om, enten De kan „gaa" eller ei.
SpørgSmaalet er, om De vil give
23c til de fattige, og De kan fige nei
hertil, om De fynes, det er ret.
Sangerne har arbeidet ihærdigt i
3—4 Uger, og man har vistnok iaften
noget aparte ivente.
Der kan ikke være noget andet end
muligens Beiret, font kan hindre den
ne Affære i at blitzen Success.
Den Forandring i Træntid, font
Northern-Pacific-Banen foretog paa
Linien mellem Wahpeton og Wadena,
fynes ikke at falde meget bekvem for
Folk langs Linien. Folk, font bor
mellem Wadena og Fergus Falls og
stal reise hertil om Morgenet^ ntaa
være ualmindelig tidligt ude, ja tttaa
maaske tildels være oppe hele Natten
forat komme tidsnok frem ttl be for
skjellige Stationer. Dg naar be flal
reise hjem igjen, kan be ikktz komme
herfra før langt paa Nat. De kan
ikke finde nogen rimelig Grund herfor
og kommer da ialfalb tilbets til ben
Slutning, at bet maa være Byfolkene
i Fergus Falls, font har funbet paa
bette forat holbe Folk her faa længe
font muligt forat trække bent op. Om
benne Antagelfe er alminbelig, flal
vi ikke fige, men vi har hørt ben.
«Den, font blir for et fet, blir for ti
I. O. Batte
Udforer Collections, tegner Assurance, ud
'eanet Penge paa fast Eiendom til 10 Pro
cent uden Commission. Nelsebilletter til og
fra Europa sälges vaa bedste Vilkaar.
Penge tillaans
paa alflags god Sikkerhed i store og fmaa
Bel»b paa lang eller kort Tld, Panteobltga
iioner kjsbe« og sälge» ved
Kontor" sammen med W. L. Pa/sonS,
rSttftt vis?.
•'Mi
"Viv W 'li 'J'
y
tænkt", figer matt. Formodentlig
har man fet et eller anbet stygt Kneb
hos Byfolkene, og faa faar be Skyl
ben for alt ondt og libt mere, end be
fortjener.
Sagen er ben, at N. P.-Banen har
bygget en Banestub, fem forkorter
ben Beien til St. Paul etpar Timer,
og ba Jernbanefolkene ikke ønfler at
komme frem til St. Paul tibligere nu
end før, faa bestemmer man simpelt
hen, -at Afgangen fra Wahpeton flal
foregaa etpar Timer senere. Heraf
al denne Ubekvemmelighed langø hele
Branchlinien.
Der er imidlertid dem, font tror,
at alt dette meget letvint kunde blive
rettet, dersom matt i de forskjellige
Smaabyer langs Linien vilde gjøre
sig den Umage at cirkulere Petitioner
om en Forandring, idet man antager,
at. Trænet ligesaa godt kunde ligge i
Wadena de to Timer, font det flal
ligge i Wahpeton. Et faebant Ar
rangement vilde utvivlsomt blive hil
set meb Bifald langS hele Linien, og
Fergus Falls vilbe vist ikke have bet
ringeste berimob.
Vi gjorbe os skyldig i en Feil i
Avertissementet tit Grass, Morrison
& Grant sidste Uge, idet vi satte, at
de havde $4000 Dollars Værb af Klæ
ber tilsalgs for Jnbkjøbspris. Det
flulbe være $40,000 Bærb.
Kirkeindvielsen i Past. Hult
engs Menighed er bleven udsat, forbi
Pastorerne Rasmussen og Bjørn ikke
kunbe komme.
I. P. West, public examiner,
besøgte County-KaSsererenS og Coun
ty-Auditørens Kontorer fibste Uge.
Han opholbt fig der flere Dage og
gjennemfaa og sammenlignede disse
to EmbebsmænbS Bøger forat erfare,
om alting var, font bet flulbe være.
Nat tit SønbagS regttebe bet
ikke ubetydeligt i benne Egn, hvilket
er en Sjelbenheb paa benne Tib af
Aaret. I Begyndelsen af sidste Uge
var der kommen saapaS megen Sne,
at nogle faa Slæder blev fremtrukne,
men nu er de blevne fatte bort igjen,
og Vognen er det eneste Befordrings
middel.
John S. Grimftad, Sverdrup,
og Thorn Nilson fra Aurdal har
kjøbt en transportabel Sagmølle, forn
flal fættes op paa Grimstads Farm,
og de vil strax begynde at sage Plan
ker og Bord.
Mr. O. I. Fossen har be
gyndt at arbeide i Butiken hoS S.
P. Lee.
Den Johan Olsen, hvis Døds
fald er anmeldt paa et andet Sted i
Bladet, har tidligere boet i Under
wood eller der i Nærheden.
I Byraadets Møde fidste Fre
dagsaften blev Rapport angaaende
Assesment for Planering af forskjelli
ge deader optaget. Gaderne er:
Lakeside Drive, Sheridan, Oak,
Hampden, sydlige Halvdel af Block
82 efter det gi. Kort eg Lincoln Ave.
mellem Oak og Broadway.
En liden Gut tilhørende Mr.
Carlfon og Hustru ved Lake Charles
er haardt fyg i Mavebetændelse, og
man frygter for hans Liv.
Ru er det Hovfmédenes Har
vest. Mr. Thor Gunerins „lagde
under" 90 Hestesko paa en Dag forle
den og de to foregaaende Dage nogle
og ottett hver Dag, men da fviede det
rigtignok i Ryggen efterpaa.
To af de kostbare Hingste, som
sidste Baar blev indført søndenfra
og folgt i denne Egn, er nu døde.
Den ene eiedes af et Selskab i Wade
na og den anden af et lignende i Per
ham. De kostede respektive $2,400
og $2,200.
Ifølge „Minneapolis Tribune"
ligger gamle Pastor Kasa alvorligt
syg hos C. Jacobson i «Minneapolis.
Burton Bray fra Moplewovd
stjal Vognsædet ud as en Bogn, som
tilhørte Ole Huseby fra Dane Prai
rie, heri Byen Lørdagsaften, men
han blev greben paa rifl Gjerning
og arresteret, og blev Mandag ilagt
en Mulkt af $11 og Omkostninger,
tilsammen $16.80, som hatt betalte.
"Det blev et kostbart Experiment.
En ung Mand ved Navn Peter
Battleson fra Sverdrup blev
arresteret for Tyveri sidste Uge, ng
senere har Sheriffen foretaget en Un
dersøgelse i hans Hus og fun
det en god Del Tyvekoster. Forhør
flal optages idag. Der er to Ankla
ger imod ham, en for Tyveri i første
og en for Tyveri i anden Grad. Det
antoges at være den samme, som
stjal i Andreas Kallaks HnS i Folden
i Sommer i Juli. Han er ialfald
anklaget herfor.
jVCYVf«
N
t-
S
7 i
Ifølge „Journal" døde Sta
tionsagenten i Bining, Mr. Pulver,
i Begyndelsen af sidste Uge efter blot
faa Dages Sygdom.
Synodemenighedens fupper
og Auktion indbragte ca. $86 i ren
Fortjeneste, deraf Auktionen ca. $22.
Dr. C. W. Cutter, en Søn af
Eieren af Cutlers Addition, har be
flt)nbt at praktisere som Læge her i
Byen og har Kontor i samme Byg
ning som Fergus Falls National
Bank. Se hatts Card paa et andet
Sted i Bladet.
Dr. Magelfon, der i længere
Tid har været i Østen, flal komme
tilbage idag og vil herester blive at
træffe fit Kontor font før.
Landbefolkningen i Pastor Fos
marks Kald overraskede fin Præst
paa en storartet Maabe igaar, ibet be
strax før Mibbag i stort Følge brog
op til Præstegaarben og sorærebe ham
etpar Heste med Sæler og Dækkener
samt ett Robe og endel Sølvtøj til en
famlet Bædi as ca. $250.
VEgtevi-de.
Afholdsforeningen i Town of Os
car har truffet Arrangement til et
Massemøde Kirken i søndre Friborg
Menighed, somme Town, Lørdag den
21de ds. Kl. 1 Efterm. Underhold
ningen vil bestaa af Taler og Sang.
Pastor B. B. Haugan er den ene af
Talerne, og Lærer Haugan vil sørge
for Sangen ved at medbringe et Sang-,
kor fra Norwegian Grove.
s
w
DSdS«mmeldelse.
Herved bekjendtgjøres for fravæ
rende Slægt og Venner, at det beha
gede Gud i fin Visdom og Naabe den
7de Nov.
1889
at bortkalde fra dette
Liv min Broder Johan Olsen, Søn
as Johan Olsen fra Namsos, Norge.
Han var 26 Aar 10 Maaneder og lo
Dage gammel.
Jvara Olsen,
Bangor, S. D.
Det bekjendtgjøres-ser fraværende
Slægt og Venner, at vor kjære Mo
der, Gunhiw Marte Andersdatter af
gik ved Døden den 20de November
1889 eg jordfæstedes den 26de. Vi
sender herved vor hjertelige Tak til
alle, om var behjelpelige ved Syge
leiet, og særlig tokkes Pastor Meland
for fitte Besøg hos hende. Ligesaa
takker vi alle, som kom og deltog i
Begravelsen og da ogsaa Pastor Me
land, som ogsaa her deltog og talte
mange hjertelige Formaningsord.
Julius Anderson. Anders Anderson.
Wm. Sowden.
Alle SlagS norske Bøger hos Apo
theter Mortenfon, Fergus Falls.
Cabinets er nyeste Mode.
Millers.
Kuriko erholdes hos P. Gune
rins, Bismarck Avenue.
Gaa til Millers efter de smuk
keste Fotografier.
Kaaber og færdigsyede Klæder
sælges billigst hos Nyhus & Lund i
Bining, og de agter ikke at gaa ud af
Forretningen heller.
Ole Slettede fælger Møbler og
Billedrammer meget billigt.
Under den store Sox paa Lin
coln Avenue finder De det bedste As
fortement af The-og Kaffekander samt
alt andet, som hører til en vel udsty
ret Blikkenslagerforretning.
Kjøb How-Dxen hos How Bro­
thers.
Lunch fon til enhver Tid paa
Dogen erholdes hos N. L. Gordett,
der i det gamle Courthus tversover
for Coles Butik har aabnet et Lunch
Rum for Formete og andre. Mr.
©orden er desuden Agent for etflogs
Kaffekander, der benyttes ved Tillav
ning df Trækkoffe. Koffeen fon ved
Hjelp af disse loves i et Dieblik, og
den bliver fuldkommen klar og meget
velsmagende. De fælges nu til ned
sot Pris for 80c og $1 efter Størrel
sen, Gollon eller 1 Gallon.
Ligkister meget billig hos P.
Gunerins.
Bedste Sort Tørfisk og Groce
ries af olle Slogs fælges til reduce
ret Pris hoS A. R. Snnju, Ashdy.
w
.'d»
sr
Formerne i dette Nabolag vil med
Glæde erfare, at „Red-River Roller
Møllen" er fat i Virksomhed igjen og
er nu rede til at male for dem. ©told
rum vil erholdes frit for alle dem,
fom bringer Gods til nævnte Mølle.
Første KloSseS Mel garanteres.
I. H. Featherjton.
En flink Tjenestepige kan faa
Plads hos Mrs. Ban Praag.' God
Løn fer en dygtig Pige.
Ottertail-Møllen paa Mill
Street, Fergus Folls, maler bkade
Mel og „Feed". Den maler ogsaa
for Farmerne. Köm og forsøg os.
Santa Claus's Hovedkvarter
er i Smiths Boghandel. Fergus
Folls, Minn., hvor De vil finde et
stort Assortment af Varer passende
til Julegaver. Vi vil have en speciel
Pris for Skoler og Kirker.
HoS Bang & TrønneS (Grims
ruds gamle PladS) serveres Kaffe
og Lunch mellem de regelmæssige
Maaltider.
Jeg har nogle faa Tttfett Dol
lars af Penge fra Østen, fom jeg kan
udlaane paa meget gode Betingelser
mod Pant i Formeiendom. Kom
snart. F. H. Loke.
Asdragsplanen ser Laan paa
Forme vil blive det Middel, hvorved
vore Farmere vil komme sig ud as
Gjæld. Man henvende sig skriftlig
eller mundtlig til F. H. Safe.
Prisen paa Fotografier gaar
OP.
Bi laaner Penge paa Formei­
endom paa Betingelser, fom afpasses
for hver enkelt, og Personer, som net
op har faaet Sk jøde paa sit Land, vil
finde det til sin Fordel at henvende
sig skriftligt eller mundtligt til F. H.
Loke.
Naar De vil kjøbe noget af
Jernnetter Blikvor er til billig Pris,
faa gaa til Frankovtz's Jernhondel.
Millers Fotografier er spredt
vidt omkring.
How-Pxen er den bedste Dx for
Pengene i Fergus Folls.
Dyrkede Farme og vildt Land
tilsalgs ved A. H. Clambey.
M«nd ønskes til at erholde
Brandforsikringer blandt Formerne.
Millers specielle Julefotografi
er frit.
Husk poo, at Smiths Boghan
del er Stedet, naar De fer Dem om
efter Julepresenter, Bøger, Albums,
Dukker, Legetøj, Spil, Lys for Jule
træer osv. osv.
Millers Fotografier er ,i alles
Mund.
Advokat I. O. Barkes Kontor:
Ro. 11 Lincoln Ave., Fergus Folls.
Mr. Horace Picket har en mé*
get pen Forsyning as Tøier passende
for Herreflæder og har et første
Klasses Skrædderværksted ved Siden
af Butiken.
$2 pr. Dus. for Cabinets hos
Miller.
Skole-BondS kan fælges ved F.
H. Loke.
Før De kjøber Uldtøier, sam
menlign Kvaliteten og Priserne i Fa
brikbutiken ligeoverfor Park Hotel.
Bring ind Deres Jernflrab,
Kobber og otte Slags Metal samt
Fitter og Rubber til Anthony John
sons feed store.
Før De fornyer Deres Loan,
henvenb Dem skriftlig etter munbtlig
til F. H. Safe, faa De faar høre hans
nye og gunstige Betingelser for Saan
paa Form.
Vi hor vor egen Dx tilsalgs og
anbefaler ben til vore Kunber.
Rugmel ester ben nye Proces
bet bedste der er lavet faaes i
E. Lamberts Feed-Handel.
Jeg har $500 af Penge fra
Østen, font jez vil udlaane paa lette
Bilfaar mod Pant i Formeiendom.
I. P. Williams.
Hos K. H. Robbin. Battle
Safe, fan De faa fjøbt Papir og an
dre Skrivesager til billigste Pris.
MarkedSliste.
Fergus Falls,
3
Smør pr Pb 124—18
ZEg, pr. Dus. 18
Poteter, pr. Bushel, $0.35
Til ©ammfcitligittng:
tn
McConkey S Grays
Nu er vi forberebt paa Helligdagene. Kom og fe vor smukke Forsy
ning af Barer for Julen saasorn Bøger, bestaaende af Historie, Digte, Ro
maner, Fortællinger for Børn, Julekort, nye Ting af forskjellige Slags,
Authogras-Alburns, Fotografi-Albums, Scrap-Books osv. Kom og se vore
smukke Toilet-Set, Kortæfler, Ardeidsæfler, Handskeæfler, ZEæfler for Som
metørklæder, for Kamme og Børster osv. Prisen paa disse Varer vil gjøre
det muligt for alle at erindre sine Venner paa en Maode, fom længe vil
blive erindret baade of den, som giver, og den, som modtager.
Vi hor ogsaa forøget vor Vorebeholdnig af andre Slags saasorn Kjole
tøier, af hvilke vi har en hel Del trykte Sager i smukke Mønstre og meb
ægte Farver. Den olminbelige Pris er 10c, men vi sælger bent for 6c. Vi
har Unbertøi for Damer og Herrer, Strømper og Drefs Skirts af forskjelli
ge SlagS for Herrer.
Sob os ogsaa henlebe °Deres Opmærksomhed paa Oliebuge baabe for
Borb og Gulv smukke Mønstre for begge. Borbduge 19c til 22c pr. Aarb.
For Gulv 37c. ©merna Jap. Brussel og Velvet Rugs til Priser, fom for
unbrer enhver, fom hører bent.
Men kom felv og fe, ba vi kun kan opregne faa af be mange „Gobkjøb",
fom vi nu tilbyber.
McConkey & Gray.
Det gamle paalidelige,
iPT mvöTwr® ö®in)Tiren?
els Us? JieolLJl ILJ) (iSeöN
Bi har nil det störste Oplag as Mr i Fergus FMs,
og vi vil garantere Dem
En Besparelse as $2 til $5
paa enhver valler Miming eller Overståtte.
Kom ind og bliv overbevist.
Mlius Kevi,
126 Sincoln Ave.
'M
Mc-1
m&m

Fergus |attø og @m$ø»,
Theodore Johnfon fra KonferentS
menigheden.
A. S. Svendfon fra den fvenfl
luth. Mgh.
Sta«di«avikt Sagförer
Fergus Falls.
James A. Brown-
Bed Past. Fosmari 7de Deb. G.
H. Waldq og Kaja A. Seem fra
Sverdrup.
Pelican Rapids.
Alle Slags Feed males i See Hive
Roller-Møllen (tidligere Feather
stons). 4 Sække for 25c. Ligesaa
Mais, der sidder paa Kåben.
Penge ltHaons paa Forme. A.
H. Clambey.
Møbler billigt hos P. Guneri
ns, Bismarck Avenue
F. H. Lake, Fergus Falls.
Tænder udtrækkes uden Smerte
ved Hjelp af Gos (uden extra Beta
ling) as Dr. A. C. Greenlee i Pickit
Blocken.
Cabinet Photos $2 pr. Dusin
hoS MillerS.
Koge-og Varmeovne til billig
Pris faaeS i Fronkoviz'S Jernhandel,
Lincoln Avenue.
lo Dec. 1889.
Hvede.
No. Hard, ny, 0.67
No. 1 Northern 3.64
Ni. 2 Northern 0.59
No.
Northern 0.49
a o u k e
Fergus Folls, 9 Dcb. $0.67
Minneapolis bo. 0.78
Duluth bo. 0.78
Big Bargain Store.
Sincoln Ave., Fergus Falls.
Tlie Golden Eagle
THE GOLDEN EÅ6LI CLOTHIER,

xml | txt