OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, September 03, 1890, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1890-09-03/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

i
Sverige.
Det lader til, at Høstemafliner nu
begynder at komme ibrug i Sverige.
Sfølge „Gøteborgs H. S. T." af
holdtes en Prøve af forfljellige Ma
skiner i Nærheden af Gøteborg den
Ilte August. Som Dommere funge
rede flere Ingeniører. Der var ind
sendt 2 Enhestsmafliner, 5 Tohests
mafliner med Haandaflægning, 4
selvaflæggende og 4 fevbindende
Mafliner fro tre svenske Fabrikanter
og fra tre amerikanske, nemlig Wal
ter A. Wood i New Aork, McCor
mick i Chicago og MaSsey & Co.,
Toronto, Canada. Hver af de uden
landske Fabrikanter havde udstillet en
'selvbindende Maskine, og en fanden
var ogsaa udstillet fra Rottneros
Brug i Bermland. Prøven gik for
sig i Rug under færdeles ugunstige
Forholde, idet Rugen font alminde
ligt er Tilfældet iaar delvis laa
temmelig slemt, hvorved Arbeidet i
betydelig Grad vanskeliggjordes.
Endel Mafkiner gjorde dog ganske
godt Arbeide og paadrog sig stor Op
mærkfomhed sornemlig de selvbinden
de Mafliner af de tilstedeværende in
tereSferede. Da Baarfæden blev
moden skulde en yderligere Prøve fin
de Sted. Hvilken Maikine tilkjend
teZ Fortrinet meddeles ikke.
En Hund reddede nylig i det
sydlige Skaane 8 Menneskeliv. Hos
Forpagteren HanS Person under
Friherre HochschildS Eiendom Bäl
linge indtraf der nemlig en Ilds
vaade, der antages paasat, og som
lygde Gaardens samtlige Bygninger i
Aske. Folkene laa i dyb Søvn, da
Ilden brød voldsomt løs henimod
Midnat. Hunden „Mante" hed
der den begyndte at bjæffe af alle
Kræfter. Husbonden befaled den i
Halvsøvne, at den skulde tie. Men
Hunden bjæffed bare endnu værre.
Alligevel lagde Manden ingen videre
Bægt paa dens Opførsel. Hau holdt
allerede paa at sovne ind igjen, da det
kloge Dyr pludselig sor op i Sengen
til ham og glæssede i HanS Skjorte
«rmer. Da heller ikke dette hjalp,
satte Hunden i et ynkeligt Hyl og
styrted sig ud tvers igjennem Bindus
ruden. Da først anede Husbonden
Uraad, sprang op og vækked de øvrige.
Man opdaged straks, hvor ilde det
var sat, og fik med Nød og neppe red
det sig i bare Linnedet.
Gammel forfærdelig Overtro.
Paa Politikontoret i Helsingborg
kom der forleden ifølge „Skaane
Halland" ind en Kvinde og spurgte,
hvem hun flulde henvende sig til sor
at saa Tilladelse til at komme til
Kristianstad og faa fuld en Kaffekop
af Angfjømorderflens Blod. Hun
behøvede dette til at give ind et lidet
Barn, som havde faldende Syge.
Dødsstraffen. I Anledning af
den Dødsdom, som flal fuldbyrdes
over Morderflen Anna Maansdot
ter sra Angsjø i Skaane, turde føl
gende Opgaver ikke være uden In
teresse, skr. ..G. H. & S. T." I
Portugal har Dødsstraffen ikke været
anvendt siden 1843, i Holland ikke si
den I860, i Belgien ikke siden 1863,
i Italien ikke siden 1876. I Tysk
land anvendes den meget fielden, i
Frankrige noget oftere, men dog ikke
i høiere Grad, end at i 1877 tlot 6
af 28 Dødsdømte blev henrettede.
I
England foregaar de fleste Henret
teiser i Tidsrummet 1879 89
hængtes der ikke mindre end 145 af
299 dødsdømte Forbrydere.
Et srygteligt Rygte løb forleden
gjennem Potsdams Gader: en i den
lille Flække Gutergatz boende Slag
ters Kone flulde under de rædsels
fuldeste Omstændigheder have myrdet
fin Mand.
Selvfølgelig blev der straks sendt
Reportere nd til Skuepladsen sor bet
gruelige Mord de kom tilbage med
den Befled, at det var ikke saa meget
i Gutergatz som i Gross-Ziethen, at
Dramaet var bleven udspillet. Ko
nen havde flaaet Manden i Hovedet
med en Økse og derpaa stukket ham i
Maven med en Kniv. Manden var
bleven indlagt paa Lighuset, Konen
ført i gængset og Børnene sendt til
et Vaisenhus.
Derefter satte Reporterne paany
det længste Ben foran og ilede til
Gross-Ziethen. Da de kom dertil,
var det første Menneske, de traf, den
myrdede Slagter, fom stod og stoppe,
de Pølfer.
Saa tog de Herrer af Presfen
hjem, ladende en lang Hale af Eder
efter fig.
»-'r 5 X. Sl'«*
11
-r,
Danmark.
Høstudsigterne er gjennemgaaende
gode. Udbyttet af Rughøsten tegner
godt, baade hvad Kvantitet og Kva
litet angaar. Det samme gjælder sor
Hvedens vedkommende. Havren og
Bygget tegner ogsaa godt. Indhøst
ningen as Høet var sor det meste til
endebragt i Begyndelsen as August,
og Udbyttet blev i det heletaget bra.
Det saa en Tid daarli^t ud med Hø
avlingen.
En Oter. I
Nærheden as Ky
sten op ad Lundeborg, meddeler
„Svendb. Folkebl.", seiled forleden
ved Solnedgangstid en Fiflermand i
fin Jolle. Pludselig fer han ind ad
Land til noget mørkt bevæge sig i
Vandspejlet aha, en Oter! tænker
han, griber sin Bøsse og fender reso
lut en Ladning Hagl efter det bevæ
gelige Punkt. Oteren fik imidlertid
en fæl Forflrækkelfe, og for at undgaa
mere af den Konfekt retirerte den
skyndsomt i Land. hvor den til Fifle
flyttens Forfærdelse vidste sig at være
en Mand, der var ude at bade. Hans
mørke Haar var det, der hoS Fiskeren
havde fremkaldt Forestillingen om en
Oterpels. Til alt Held havde enten
Afstanden været for stor eller Sigtet
daarligt den forskrækkede Svømmer
flap ufladt fra Attentatet.
Lynnedslag. Om Tordenvejret
Nat til 2den August meddeles sra
følgende Steder Grenaa: Jnat
har der raset et voldsomt Torden
vejr. En Gaard i Hvllsager, en i
Skrærup og en Ladebygning paa
Torsø Mark er nedbrændte ved Lyn
nedflag.
Bejle: Et voldsomt Torden
veir har inat raset over Bejleegnen.
Søndermarksgaarden ved Bejle og
Niels Therkelsens Gaard i Engom er
nedbrændte. Under Uveiret blev der
iagttaget Ildebrande paa seks sor
shellige Steder. Paa Søndermarks
gaarden reddedes Kreaturerne, men
100 Høns indebrændte. Tre Længer
af en nyGaard i Engom samt et Hus
i Hyrup i Bjerre Herred brændte.
I
Randersegnen flog Lynet ned
i to Gaarde i Boldum, tilhørende
Hans Mikkelsen og Niels Alexander
sen Udhusene nedbrændte.
Silkeborg: Et voldsomt Uveir
med Lyn og Torden, Skybrud og
Skypumpe rafede i Nat fra Kl. 1:30
En Kvinde med Helfljæg kom ny
lig sammen med en Del Udvandrere
sra Sydrusland til Myslowitz i
Schlesien og vakte stor Opsigt paa
Jernbanestationen. Hun blev arre
steret font en mistænkelig Person og
ført til en Læge, der konstaterede, at
man virkelig havde en Kvinde for
sig. Efteråt hun havde barberet sig,
viste hendes Ansigt sig at ha kvindeli
ge Former. Med næste Tog fik hun
da uhindret reise videre.
Den allernyeste Friermethode. Til
Sundswalls Postkontor ankom sorte
den Dag et Brev med følgende Adr.
Pige, font ønfler en Mand."
y
Styg Ulykke. Nylig hændte i Ty
roler-Alperne en Ulykke, der kræved
to Menneskeliv. En toogtyveaarig
Lærer Poppe var sammen med en æl
dre Kollega steget sra Gnrgl op til
Ramolbytte derfra begav Poppe sig,
ledsaget as en Fører ved Navn Ge
strein, til Semildun, den høieste Top
i Oetzda^lsalperne. Til disse slutted
sig igjen et Par andre Turister med
deres egen Fører. Da denne bemær
ked, at Gestrein og Pappe holdt sig
for langt tilvenstre, raabte han til
dem om hurtig at stanse, men i sam
me Øicblik stede Ulykken. En Glet
scher løsnet) og forsvandt tordnende i
Dybet de andre Turister saa ræd
selsflagne Gestrein og Poppe, ind
hylled i en Sky af Sne, hvirvles ned
i den to tusind Fod dybe Afgrund.
Der blev øjeblikkelig anstillet alle
mulige Forsøg paa at naa ned til de
forulykkede, men uden Resultat.
Fra Bjergets Top saa man dem
langt nede som to bittesmaa sorte
Pletter mod den hvide Sne.
Den nærmeste Anledning til Tvi
sten med England om Jagtretten i
Behringsstrædet var en af Regjerin
geni Washington udfærdiget Pro
klamation, hvorefter andre Staters
Undersaater forbydes Salfangst i
BehringssundetS østre Del. Regje
ringen støtter sin Ret til at udf ærdi«
ge et faadant Forbud paa Traktaten
med Rusland af 1867, hvorefter
sidstnævnte Land solgte Alafla, og
hvori det bestemmes, at vestre Halv«
del af Behringsstrædet flal tilhøre
Rusland, men østre Halvdel de Fore
nede Stater.
Sælfangsten finder hovedsagelig
Sted inborn den østre Halvdel og er
af Regjeringen bortforpagtet til et
Selskab, som betaler 300,000 Dollars
aarlig, og som har forpligtet fig til
ikke at dræbe mere eud 100,000 Sæl
hvert Aar. Men Indbyggerne i Ka
nada og britisk Kolumbia har ikke
bryd sig om Selskabets Monopol,
men har aarlig fanget en Mængde
Sæl der. Adskillige as disse Fangst
stibe er opbragt as amerikanske Krigs
skibe og dømt til høie Bøder. Herover
klaged den engelske Regjering, som
ikke vil erkjende Behrinesstrædet for
at være et inare clausum men
Svaret blev den ovenfor omtalte
Proklamation. Nu drives livlige
Underhandlinger, og der flal være
til 4 over Silkeborg og Omegn. I' Tale om at henflyde Tvisten tit en
Mands Minde har man ikke oplevet Voldgiftsret
Mage dertil. Lynet flog ned hos
Gaardeier A. Jensen af Laven i
Linaa Sogn, hvis Ladebygning
brændte, hos Gaardeierne Mads Jen
sen, Skovhus, og Selmer Nielson i
Vinderflev Sogn, samt I. C. Søren
sen, Øster Stenholdt, Kragelund
Sogn, hvor der sandt mindre Befla
digelser Sted, hos Jens Petersen,
Glarbo, Them Sogn, for hvem 2 Ud
bygninger brændte, og mange andre
Steder. I
Brædstrup Sogn dræbte
Lynet en Søn af Lærer Hansen,
Vedlin.
Den nylig afsluttede fransk-engelske
Overenskomst angaaende afrikanske
Besiddelser hilses med Bifald i
Frankrige, om end de ivrigste Kolo
nialvenner ønskede større Landomraa
de i Nigertrakten. Foruden Erkjen
delsen af Frankriges Overhøjhed over
Madagaskar giver Overenskomsten
Frankrige store frugtbare Stræknin
ger i det vestlige Sudan ved Tsadsø
en, sra hvilken en Demarkationsline
flal as en Kommission drages indtil
Say ved Niger. Herfra kommer
Franskmændene til at anlægge sin
Saharabane for at sætte Tunis og
Algier i Forbindelse med vestre Su
dans frugtbare Egne. Hvad der
især vækker Franflmændenes Til
sredshed er, at alle nuværende og
fremtidige Handelsveie mellem det
vestlige Sudan og Nord-Afrika kom
mer til at gaa gjennem fransk Om
raade.
Passed ikke. En Kongreskandidat
udraadte tit sine Balgmænd:
„Jeg har kjæmpet mod Indianer
ne. Jeg har ofte ikke havt nogen
anden Seng end Slagmarken og ikke
noget andet Tag end Himlen. Jeg
har marscheret paa den frosne Jord,
indtil hvert Skridt, jeg har tat, var
betegnet med Blod!"
Denne Historie gjorde god Virk
ntng, indtil en Dag en liden mager
Herre stilled sig foran ham:
„Sa De, at De havde kjæmpet for
Unionen?"
„Ja", svarede Kandidaten.
„Og mod Indianerne?"
„Ja, mange Gange".
„Og at de havde sovet paa Jorden
med Himlen til Tag?"
„Ja vist".
Og at Deres Fødder havde blødet,
da De marschered over den frosne
Jord?"
„Ja, min Herre, det fa jeg".
„Da vil jeg være s hvis
De ikke har gjort nok for Deres Fæ
dreland. Gaa hjem og hvil Dem.
Jeg stemmer paa den anden Kandi
dat!"
Crklaret haablös og dog reddet.
Fra et Brev flrevet af Mrs. Ada
E. Hnrd fra Groton, S. D., hidsæt
ter vi: „Blev slemt forkjølet, og Lun
gerne blev angrebne. Jeg fik Hoste,
og det endte tilflnt med Tæring. Jeg
blev opgiven as fire Læger, der sagde,
at jeg kun havde kort Tid igjen at le
ve. Jeg overgav mig selv til Frelse
ren bestemt paa, at hvis jeg ikke kunde
leve med mine Venner paa Jorden,
vilde jeg møde mine fraværende i
Himlen. Min Mand blev tilraabet
at faa fat paa Dr. Kings nye Opfin
belse mod Tæring, Hoste og Forkjø
lelse. Jeg prøvede det og tog ialt
otte Flasker. Det helbredede mig, og
takket være Gud, jeg er nu srifl."
Prøveflafler frit hos Apotheker Mor
tenfen. Regulære Størrelser 50c
og $1.0®.
Noko av det, som gamle „Dølen"
(Vinje) undra seg mest ive, va, at
Folk, som inkje gjore stort anna hell
"Til en lidt formuende Enke eller pussa Skjeggje sit, kom fram i Verdi
I og inkje han.
Sät Bremsen paa,
hvis De finder, at det gaar nedad
Bakke med Helbreden. Aftagen i
Styrke, svækket Fordøjelse og Assi
milation er Tegn paa Nedgang.
Dæmp disse og andre Mærker paa
fortidlig Aftagen med den store liv
givende og dæmpende Tonic, Hostet
ters Mavebitters. Det begynder
med Kilden, som her er Maven, ret
ter paa dens Udygtighed og Feil og
fætter den i kraftig Virksomhed.
Fordøielsesorganet sættes saaledes
istand til grundigt at skille de næren
de Bestanddele ud as Føden og be
riger Blodet dermed. Paa benne
Maabe bliver Systemet næret og
styrket, og bet abnormal« Forbrug af
Cellevæv bliver standset. Appetiten,
Evnen til at hvile godt og Regelmæs
sigheden vender igjen tilbage, og de
forfljellige Funktioner bevæger sig at
ter i bet naturlige og rette Spor.
Bitters beflytter ogsaa mod Malaria
og Rheumatisme samt Galde-og Ny
resygdomme.
Det hurtigste engelfle Jltog kjører
75,7 Kilometer —7 norske (50 eng.)
Mil i Timen. „Hutigtsget" mellem
Kristiania og Drammen kjører 35,5
Kilometer i Timen.
Mellem Ungkarer: Hvorfor reiser
saa mange Mødre til Badestedene
med sine Døtre? Det er en gammel
Skik sra Abrahams Dage, da. Rebet*
ka mødte sin tilkommende ved Brøn
d-n.«.
Keiser Wilhelm siges i September
at ville besøge Kong Umberto i Mon
za og at ville overvære de store Fe
ster, der flal holder i Florenz i An
ledning af Afsløringen af Viktor
Emanuels Mindesmærke.
Mørt Kjød faar man, naar man
lader det hænge en Stund, før det
bruges. Det er en stor Feil at koge
eller stege Kjød, som er nyslagtet, d.
v. s. slagtet en eller to Dage forud.
Man er faa ræd for, at Kjødet flat
faa „en Tanke", og det er bra nok
men „formeget og forlidet fordærver
alting". Tingen er, at først naar
Kjødet er nær ved at saa en Tanke,
er det saa mørt, let sordøieligt og vel
smagende, som det kan blive. I
Ud-
landet nydes aldrig Kjød saa nyflag
tet som hos os. (Jntelligs.)
Dr. Peters Knriko er nu en vel
kjendt og meget benyttet Mebicin, om
hvis gode Egenflaber ber blot synes
at være en Mening. Den saaes ikke
tilkjøbs hos andre enb Local-Agen
ter. (Tilsenbt.)
Wm. Hutchinson as Benton, III.,
blev haarbt angreben af Cholera
Morbus og Diarrhee, mens han
ifjor i September kjøbte Kvæg og
Hefte i Texas. Han troebe, bet hid
rørte fra Forandringen af Drikkevan
det. En af Apothekerne paa Stedet
tilraadede ham at forsøge Chamber
lains Colic-,Cholera- og Diarrhee
Middel. Den anden Dosis, siger
han, kurerede ham fuldstændig, og
det er nu med Fornøjelse han anbe,
saler bet sor andre. Sælges sor 25c
og 50c pr. Flaske hos N. I. Mor
tenfon.
En rig Borger i Edinburg ved
Navn John Hope har bestemt, at
Renterne af hans Formue, der belø
ber fig til 1,520,000 Kr., flal anven
des dels til at fremme Totalafholds
sagen i Ind- og Udland og dels til at
overbevise det engelfle Folk om den
romerske Kirkes fladelige Indfly
delse.
Korteste, bedste, hurtigste.
Dette er
Dinimr-Car-9tuten til Uellowstone Park
Laveste Taxter til Chicago og alle Punkter
i Øjteit. Billetter sälges til alle vigtige Punk
ter i Osten og Sydvesten.
Passagerer fra East Sound erholder Pull
man-Vogne med Dagligvärelse og Spisevce
reise.
Bär omhyggelig, saa De ikke tager feil men
reiser med Northern Pacific-Banen, og fe til,
at der paa Deres Billet staar via St. Paul,
Minneapolis eller Duluth.
Det er den eneste Linie, som gaar gjennem
Minnesota, Dakota. Manitoba. Montana,
Idaho, Washington, British Columbia, Ore
gon og California.
Pullman-Sovevognene og Spisevognene
samt Sovevogn for Colonister, som reiser til
Pacific-Kysten, følger Exprestroenet hver
Dag. Denne Linie yder specielle Tillokkelser
for Californiaturister.
Närmerc Underretning angaaende Taxter,
Tid osv. kan erholdes ved at henvende sig til
närmeste Billet-Agent eller
f".
9
INSURE IH
O41bedsteogftIPatienter
Åmnfceftiatoøntme
si
SL
Lwaebvg fot? (^tillbet#
.....
«v.
1"''
W. B. Mitson, Eier.
C. R. Larson, Formand.
Vi fabrikerer blot bedste Svrt Säletoi ot
brnger No. 1 egebarket Läder. Vi har et fuldt
Assortment af lap dusters, Svobcr, Flue
net, Skraber, Burster og enhver Ting, fom
sindes i et forste Klasses Vcerkfted. Prisen la
vere end lavest for No. 1 Kvalitet. Kom og
bliv overbevist. W. B. Mitson.
Geo. W. Sheldon, Proesident.
A. B. Eritkson,
Sekretcer og Bestyrer.
Unai0!!Utten§ Raltdaiber,
Udtømmelser
«r..« A i
Alle Breve addreSsereS til
A. B. EriAfot», Sekretär. Authoriseret Kapital
9100,000*00»
Det største, bedste og mest populære Live Ltook-Assurance-Kompagni
i Verden. Just hvad Besten behøver.
Intet andet Kompagni har kunnet vise sine Medlemmer og assurerede
saa heldige Resultater som dette Kompagni.
Dets Policer er de mest liberale og ønskelige, som er udstedt.
Det har udbetalt tit sine Medlemmer $30,000, siden det blev organise
ret, og har sparet dem over $200,000 i Assurance-Udgifter.
Det udsteder fire Slags Policer, og enhver Police udstedt af dette Kom
pagni er absolut garanteret af Kompagniet. Tilfredshed garanteres.
Skriv blot efter Betingelser og nærmemere Underretning.
Agenter Snfter.
Duelige Agenter kan erholde Kontrol og tilstrækkeligt Territorium un
der en meget liberal Kontrakt.
før De har talt med F. H. Lake
og har erfaret, paa hvilke Betingelser han udlaaner Penge.
Det er umuligt at forklare vore Methode her, men vi vil
med Fornoielse give fuld Oplysning til enhver, som kommer
til vort Kontor. Penge altid paa Haanden, og ingen For
haling med at afflutte Laanet. Vi udlaaner Penge ester
Afdragsplanen, de er meget nyttig for Farmerne.
Ai a
& Doupt.
Sagförere.
A. B. Erickson,
Sekretär og Bestyrer.
F.H.Lake
t» tf Sitt»»»*. c*
S. Clark Street, Chicago» III.,
inkorporeret under Staten Illinois Love, har cxisteret i nogle
dive Aar, er den eneste skandinaviske Koegeanstalt i
rika, font har gjort Behandling og Kur af kroniske og private
Sygdomme til specielt Fag, og er istand til at tale og brevvexle
norske og danske paa deres eget Sprog.
Duelig Behandling, Ubrødelig TanShed, den yderste
Cmf øtg, 9tutidcnå og kraftigste Mediciner og billig Betaling
ikkerhed tan gjore Regning paa.
ter til enhver Tid med
Kroniske Spådomme,
d»iene, Diarhoe, nervo» Tv«Uelfe, Sov edpwe, ^ovn?o»hed! Tab af Hnkommelfe ^or-
Manddom og Livskraft, Ulyst HoS Mand og «vinde, uskiftet tlf
h!?
Udtommelser, Nhre- og Bloere-Shgdomme, svag Rhg, fmertehilb
behandles hurtigt, og i dhbeste Tanshed ved sitre og ufeilbarlige Midler, ult
endte af
herværende Laeger. Undgaa averterende kvaksalvere med deres Pamphleter og Skriver, som
Svmdel, anlagt paa at trække Penge af godtroende Foll, og henvender Eder med
'om,Paa j0,!' og med usvigelig Sikkerhed vil bringe Sundhed og Livskraft tilbage,
ediimier sendes overalt med stor Omsorg og i dybeste Hemmelighed.
V
eller Udsvævelser i senere Aar, saasom
Ivagyed 00 Kraftlöshed,
tClt?e
Sygdomme,
re !0ncj
Dfl
Ame­O*Batie»-voreCO.,kre-hvadmedIIoger
Gigt, vrhstfhgdomme.
om,!?h/unmtt8"!e
°a
ak ethvert Glap, faaiom almindelig Sv«ttelfe.
.. svaghed, UttderlivAuordener, nregelm«Sfia
«hgsmerter og hvilkensomhelst Svgdom eiendommelig fot «vinder,
begonMeå med den yderste Omsorg, og kureres mange Tilkvelde hvor andre Lcrger har feilet.
Sli(|foøtSt1tt6 foraarsaqede af Ungdoms-Ubesindigheder og Udsvcrvelser,
unaturlige Vaner med alle deres forfærdelige ftølqer,
brartnKS*
af
•••••i. —i* skrivelse as Menneskelegemet og dettes forskjellige Or-
ganer, de almindeligst forekommende kroniske Sygdomme, deres Forebyggelse oa Sur. Sendes frit til
Enhver ved Modtagelsen as et 2 Cents Frimærke.
i alle deres frygtelige Stadier, saavelsom
hos begge KjM helbredes paa tort Tid.
®°.c SeljanMtng, er af den Beskaffenhed, at den ikke alene giver øjeblikkelig Lindring, men
s sy-*
Steitttm-Nerve-
8
,e"aVS "Mi6et æog»ao [email protected] giver en fulbSSe*
1 8
vtnoe» rni ni
en anden Bog rn 40 ©ider, fiesv
°lle PnvaAflbomrne, UncWUblvcmiter og Wes læg SfcngÄ"
Sendes frit i forseglet Omslag ved Modtagelsen af 4 Cents Frimærker
aue
u"9e
Helligdage 10—1. Breve kunne skrives med fuld Tittid 0g Kor-
trolighed, da deres Indhold paa bet strengeste holdes hemmeligt. Alle Breve addreSsereS
2UtonÖ1
Vi har i mange Aar behandlet
private,
unge og middelaldrende Mæno,
llCl'UøfC
0g krvmfke
Sygdomme hos
lidende af Sulgernc af ungdommelig Saarsfab
Tab af Manddom, Udygtighed, Nerve«
og med absolut Success i ethvert Tilfælde, som vi overtog.
Vl betale 8500 for ethvert Tilfælde af privat Sygdom, vi overtager og ikke kurerer.
Kontortid: Hverdage fra Kl. 9 Form. til 8 Eft. Sondage fil. 10 til 12.
unaturlige oa svækkende
«^oecrabjoUzthemntetiflc. Mediciner pakkes saa Nysgjerrig!,ed ikke vækkes, og
sendes pr. Express, naar fuld Beskrivelse af Tilfældet gives et personligt Wde foretrækkes hvis mulia.
Somultahon fri. Send Frimærke efter Sp?rgsmaalsliste.
Varia Kur.
iuhhutui:*, «oi»
99
en ypperlig Bog med 24 Tegninger, i det norsk-danske vg engelske Sprog er
en udmærket Raadgiver i alle
private, llCrUUfC Ofi froittffe
Koster intet og sendes Enhver portofrit i forseglet Omslag. Addresser
mung.
Sygdomme.
I
i

Den store ttanscontinentale Lime,
THE NORTHERN PACIFIC R. R.
Mt SMelMAger-McksteS
Fergus Falls, Minn.
Chas. S. Fee.
General Passenger and Ticket Agent
St. Paul, Minn.
Moses E.Clapp. C. C. Houpt.
Kontor: No. 5 og 6, First National Bank.
Köntor i Pickit-Blocken, Fergus Falls.
Charles I. Wright.
Jembane- Land- Agent.
Fergus Falls, Minn.
JaS. Compton, Kasserer.
Citizens National Bank,
Depository.
i v i k k e a n i e e s a u
First National Banks Bygning, Fergus Falls, Minn.
DR. N. ROSENBERG
Dr. R. Rosenberg Co., 41 South Clarl Street, Chicag». III.
DISPENSARY-
63 RANDOLPH ST.. CHICAGO, ILL.
Chartered for videnskabelig og hurtig Kur af private, nervøse og kroniske Sygdomme.
Bestyreren er en Graduent af Bennett og Rush Medical Colleges af Chicago, III.
Illinois State Board of Health har givet fiaiii Vidnesbyrd angliacnde Kvalifikation.
Lucas Private Dispensary, 68 Randolph St.. Chicago»

xml | txt