OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, September 17, 1890, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1890-09-17/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Gudstjenester.
Past. Wold prädiker i Kongsberg fsrstkom
mende Sondag Kl. 10£, i SindSsygehuset
Kl. 2 og nede i Byen Kl. 7J.
Past. Olson prädiker i Kvams Kirke
sSrstkommende Sondag Kl- 10£ og i Park
dale. Kl. 4.
Past. Hulteng prädiker i Aastad Kirke
forstkommende Söndag Kl. 10£ og i Hjer
dals Kirke Kl. 3.
Past. Haugan prædiker i Skolehu
set ved Lars Hanson i Town of
Sverdrup førstkommende Søndag Kl.
10i.
Past. Wognil fra Brainerd prædi
ket i Haugans Kirke i Tumuli først
kommende Søndag Kl. 10| og i Dane
Prairie Kl. 4.
Seiret har i nogen Tid været me
get ugunstigt for dem, fom ikke har
stakket sin Grøde, eller har stakket den
daarlig, idet der har været Regn an
denhver og hver Dag. Det har og
saa været ualmindelig kjøligt foråt
være saa tidlig paa Høsten. Fre
dag Morgen blæste det saa koldt fra
Nord, at det svsede, og endskjønt Him
len var overflyet, kunde vel ingen tro,
der skulde komme Nedbør, men før
man vidste af det, begyndte det at reg
ne ganfle stridt, og senere ogsaa at
at hagle og sne lidt. Lørdag Mor
gen var smaa Vandpytter overfrosne,
og Jorden var skorpet as Frost. Det
blev dog ganfle mildt ub paa Dagen,
men Søndag var det igjen kjøligt,
skjønt Veiret var klart. Søndagsas
ten begyndte det at regne igjen, og
det vedblev dermed hele Natten, saa
Jorden var ganfle opblødt Mandag
Morgen. Træflerne har været i
daarligt Humør og vel ogsaa de, som
har Grøden staaende udover al Mark.
Regn er dog det, som vi har ønsket
mere as
i mange Aar,men naar bet lom
mer, er man alligevel ikke rebe til at
modtage det.
Plogværkstebet i Pelican Rapids
gjør god Forretning. Firmaet be
staar af O. C. Hanson & Bros.
De er praktifle Plogfabrikanter,
idet den ældste as dem har været
Formand ved Kompagniet I. I.
Case i Racine, Wis., i flere Aar.
De andre har arbeidet for Firmaet
i tolv Aar. De befljæstiger et helt
Antal Mænd og ofrer stor Opmærk
somhed paa Plogarbeide. De har
tre Ildsteder i Virksomhed og kan
betjene alle, som kommer, da der er
store Rum i Værkstedet. De er og
saa Agenter fot the Norway Clip
per Plow, det fabriketes af en af de
res Fættete i Beloit, Wis. Farmere,
aflæg dem et Besøg, og
I vil blive
tilsteds, Kjøb ikke en ny Plog,
medmindre det er nødvendigt. Det
nævnte Firma kan reparere gamle
Ploge og saa dem til at gjøre godt
Arbeide. Gaa ikke til de billige
Smede, men gaa did, hvor Arbeidet
garanteres.
Johannes Tollerud i Norwegian
Grove døde den 6te ds. efter nogle
MaanederS Sygdom 67 Aar gammel.
Ha» efterlader Hustru og flere
Børn,Zder alle er gifte. Tollerud
var fra Solør i Norge. Hans For
muesforfatning var meget god.
John Back teiste Mandag Af
ten med fin Familie til Grafton,
Nord-Dakota.
Bi forståer, at Mr. Lewis
Hanson herfra, det tidligere vat i
Kompagni med W. P. Bayley, ct
bleven bestikket Agent for Nord
Dakota af Træflemaflin-Kompagniet
I.
I. Case, og at hanS Hovedkvartet
stal være i Fargo.
MrS. C. W Smith vil i Slut
ningen as denneUge flytte med finMobe
hanbel tversover Gaben til ben Bu
tik, som Defly BroS. tidligere havde,
og i Begyndelsen af næste Uge vil hun
være rede tit at aabne Forretningen
paanyt. Hun et netop gjenkommen
fra Østen, hvot hun hat gjort stor,
artede Jndkjøb for Høsten og Vinte
ren.
I. O. Back
Skandinavist SagfSrer
Fergus Folls.
F»rer Sager for alle Retter, besorger Col
lections. udf-erdiger Dokumenter og undersö
ger Titles.
Veiledning i Formynder- og SkifteretSsa
ger en Specialitet.
Kontor i Barke & ClambehS Bygning.
Penge tillaans
paa alffags
god Sikkerhed store og fmaa
Beløb paa lang eller kort Tld, Panteobllga«
tioner kjobe» og sSlgeS ved
James A. Brown.
Kontor sammen «ed W. L. PariönS.
Wit Block.
Mel af de forskjellige grades,
Bran og Shorts sælges for kontant i
Red River Roller-Møllen til Whole
sale-Priser. Featherston, Møller.
Sagfører I. O. Barkes Fader
har været her i Besøg sra Iowa.
Opbyggelse i Kirken i Dane
Prairie førstkommende Fredagsaf
ten Kl. 7| ved Past. Wognild.
Past. Haugan holder Opbyg
gelse i Skolehuset ved Jens Wold i
Sverdrup førstkommende Lørdagsaf
ten Kl. 6.
Mrs. Serina Hovden og Mifs
Olina Melaas sra Nærheden af De
corah, Iowa, er i Besøg hoS Berge
rud-Folkene i Aastad. De flal senere
reise til Ada, hvor de har flere
Slægtninge.
Direktionen i Farmer-Elevator
Kompagniet her i Byen mødte igaar
forat træffe Arrangement til Aabning
af Elevatoren. Det blev bestemt at
have et nyt Møde den 27de, og Ele
vatoren flal aabnes den 1ste October.
Grand Hotel blev ikke solgt ved
Auktionen sidste Uge. Det høieste
Bud var $11,000,men det vil ikke blive
solgt for den Pris. Dette Bud blev
gjort af I. Niebels antageligvis for
nogen udenbyes boende. Senere:
„Journal" meddelte for etpar Dage
siden, at der fluide blive en anden
Auktion den 25de ds., men igaaraftes
meddelte den, at det igaar blev for
talt omkring i Byen, at Mr. Bell flal
have kjøbt Hotellet, og Kjøbesummen
antoges at være $15000.
Mr. Edw. Nærum fra Town
os Everts døde, faavidt vi sorstaar,
Lørdag. Som bekjendt har han væ
ret syg i længere Tid. Det er os
ikke bekjendt, hvad Tid Begravelsen
flal soregaa. Mrs. Nærum har me
get at gjennemgaa. Deter kun faa
Uger, siden hendes eneste Datter druk
nede.
Søndagsaften var der nogen,
fom fandt en Del fine Tøier fljult i
noget Sagflis i Manitoba- Banens
Rundhus hersteds. Sagen blev an
meldt for Politiet, og Tøierne lagt
tilbage igjen, og Politiet holdt Vagt
i lo Nætter forat se, om ikke Tyven
fluide komme og afhente dem, men
den kom ikke. Det antages, at Va
terne ille er stjaalne i Fergus Falls,
da ingen af Kjøbmændene her kjender
dem.
K. H. Dalen fra dette Nabo
lag, ttu i Astoria, Oregon, anmoder
os om at sende ham et Exemplar af
Ugebladet for forrige Uge og indeslut
ter i Brevet et Udklip af et engelsk
Blad, der forklarer, hvordan han mi
stede det første. Ombord paa Damp
skibet, fom kom med Posten nedover
Columbia River, vat det en beruset
Jndianer-Kvinde, som fik fat i Post
sækken og kastede den overbord. Der
var dog ikke andet end Aviser i den.
Det forekommer os, at matt ikke
fluide have sine Kjør staaende ude
om Natten, naar det er saa regnfuldt
og isnende koldt, som det nu en
Stund har været. At lade Fjøset
staa tomt og Koen staa bundet et godt
Stykke bortenfor og fryse, saa Ryg
gen staar krum fom et Bøttehav, er ik
ke rigtig handlet, naar mon for sig selv
gjør Ild op i Ovnen, før matt lægger
sig. Det koster jo intet at sætte Koen
ind.
A. E. Moberg &(£e. hersra har
aabitet en Branchforretning i Battle
Lake i samme Bygning, som K.
K. Tvete tidligere brugte for sin Dry
Goods-Forretning, dersteds. Nils
H. Nelson, der i flere Aar har arbei
det for Firmaet her i Byen, flal be
styre Battle Lake-Afbelingen og reiste
derud allerebe sibste Uge. Formo
bentlig er alting i sutb Gang ved den
ne Tid. Forretningen flal omfatte
Dry-Goobs, færbigfyebe Klæber og
Skotøi.
Ellen Larson Salvevolb i St.
Olaf bøbe plubfelig OnSbag Formib
bag sibste Uge. ©ammen meb Nabo
en John Bækos skulde han gaa et
Stykke bort fra Huset, hvor be to
skulde se paa Tomten til ct nyt Hus,
font Salvevolb agtebe at bygge. Da
be kom hen til Stebet, sorstaar vi, at
Salvevolb flulbe sætte sig, men han
sank sammen og talte ikke mere. Den
afbøde var 65 Aar gammel. Hatt
havde i Sommer været svagelig men
ikke egentlig syg, og han syntes nu at
være fom ellers. Kun flal han have
ytret ett Stunb før, at han havbe libt
onbt i Hjertet. Hott efterlader Hu
stru og 8 Børn, hvoraf be fleste er
voksne og endel gifte. Salvevolb var
sra Røros i Norge og kom meb sin
Familie birekte til St. Olas i bette
County for ti. Aar siben. HanS
Bror, Mathias Salvevold, der har
været her meget længere, bor tæt
ved. Dett afbøbe blev begravet sibste
Lørdag.
Mr. C. I. Wright reiste den
8de ds. til Østen og vil blive borte
3—4 Uger. Under hans Fravær
vil L. A. Levorsön bestyre hans For
retninger.
H. Ekeberg har netop modta
get en stor Forsyning as Stentøi,
Blikvarer Pengepunge, Legetøi og
ett Mangfoldighed af andre Gjen
stande, som han vil sælge meget bil
ligt i de næste 30 Dage.
Kuriko, Ole-Oib og Bigori
erholdes hos Gjorbemober, Mrs»
Rehnstrom.
Mrs. Ban Praag ønfler ett
flink Tjenestepige. Løn $3 om
Ugen.
Bring inb Deres Jernflrab,
Kobber og alle Slags Metal samt
Filler og Rubber til Anthony John
sons feed store.
25 Punb Havremel sor $1.
Fem Kvart Bønner sor 25c.
Norsk Febsilb, Hvibsifl og
Trout saaes til allerlaveste Priser
hos Nils Elben.
Advokat I. O. Barkes Kontor:
En flink stadig Tjenestepige
kan saa Plads. Nærmere Underret
ning meddeles i Ugebladets Expedi
tion.
Mr. Østen Grimsrud har be*
gynbtHotelforretning igjen, nu i Occi
bental Hotel. Lokalet er her stort og
bekvemt, og han har Rum sor en
Mængde baade Reisende og faste
Gjæster. Hans Bestræbelser vil gaa
ub paa at gjøre bet saa komfortabelt
som muligt for enhver, og han haa
ber, bette vil lykkes saavel til hans
egen som Gzæsternes Tilfrebsheb.
Kaffe eller Lunch serveres til enhver
Tib paa Dagen. Til Hotellet hører
gobt Stalbrum for Heste.
Grocery- Butiken i Pickit- Blocken
er ubentvivl saa gob en Plabs at
hanble paa som nogen her i Byen.
Frifle Barer kommer inb hver Dag,
og Priserne er be laveste. Du bli
ver ikke bebragen ved at handle ber.
Peter Lein.
Landsøgere, der ønfler at sikre sig
et Hjem i et godt flandinavifl Settle
ment, underrettes om, at den be
kjendte store og frugtbare Ryan
Farm nu flal udstykkes og sælges i
mindre Dele til virkelige Settlere.
Farmen udgjør 30,000 Acres, og
Landet ligget fra 1 til 6 Mil fra
Stationen Kennedy, Kittson Co.,
Minn. Omtrent Halvparten er vel
opdyrket og hor givet en gjennem
snitlig Avling af 20 o 25 Bushels
Hvede pr. Acre. Omtrent 2500
Acres et god Skov, Resten Prairie.
Prisen er sat særdeles lav ester Lan
dets Beskaffenhed og heldige Belig
genhed, og Betalingsvilkaarene kan
arrangeres ester Kjøberens Ønske.
Her er ett gylden Anledning til at
sikre sig ett Kvartsection meb baabe
Skov og Prairie saavel dyrket som
udyrket Land. H. Enstrom, vor
Lokalagent i Hallock, Kittson Co.,
vil til enhver Tid være rede til at
vise Landsøgere om paa Landet og
bistaa dem med Valget af et passende
Stykke. Alle nærmere Oplysninger
erholdes hos A. E. Johnfon & Co.,
Cor. Third and Sibley Sts., St.
Paul, Minn.
Co«nty-Altta«een möder.
Siden site as de Kandidater, som
Farmer-Alliancen i Ottertail County
den lite Juni 1890 nominerede til
de respektive Embeder, som de nu in
dehar, nemlig County- Auditor R.
A. Darling, County-Kasserer G. A.
Lindquist, Skiftedommer C. E. Chap
man og County-Attorney Charles C.
Houpt, har i Breve adresserede til
County AlliancenS Sekretær afvist be
nævnte Nominationer og afflaaet at
staa som Farmer-Allianeens Kanbiba
ter, hvorved Vacancet i Farmer
Alliance-Ticketen et soraaesaget, ind
kaldes herved nævnte Alliance til at
møde i Courtyuset i Fergus Falls
Torsdag den 25de Sept. 1890 Kl. 10
Forntid, forat fylde Ticketen ved at
nominere Kandidater til at tage de
res Plads, som afslog, samt derhos en
Kandidat for Court-Commissioner og
en for County-Commissær i 5te Di
strikt.
Hver Lokal-Älliance er berettiget
til at sende tre Delegater til Mødet,
og alle Alliancer anmodes ærbødigst
om at sende det sulde Antal Delega
tes,
som de er berettigede til. Det
er as Vigtighed, at Mødet flal blive
det største, som endnu er holdt i dette
County.
Town-Allianee-Möder.
Farmer-Alliancen i Town os Aa
stab sammenkaldes herved til at møde
i Skolehuset i Distrikt 118 Lørdag
den 20de Sept. Kl. 5 præcis
for
at
Løverdagen ben 27de September
1890 Kl. 4 Eftermiddag vil Rothsay
Farmers Alliance møde i Rothsay,
hvor Sager af Vigtighed vil blive
forhandlet. Talrigt Møde ønskes.
Tolles O. Grønseth.
Det bekjendtgjøres herved, at Tu
mult Alliance har Møde i Skolehu
set i Dalton Lørdag den 20de Sept.
Kl. 2 Eftermiddag for at vælge De
legater til Alliancemødet i Fergus
Falls dett 25de. Alle, som interesse
rer sig for Farmerbevægelsen, er ven
ligst indbud ne.
Lars Nelson, Sekretær.
Farmer-Alliancen i Town os Dane
Prairie sammenkaldes herved til at
møbe i Skolehuset veb Ole O. Røn
ning, Distrikt 19, Tirsbag den 23de
September Kl. 2 Eftermibbag forat
vælge tre Delegater til County-Alli
ancens Møbe i Fergus Falls ben
25be. Alle, ber er interesferebe i
Farmer-Bevægelsen, bør møbe frem.
Ole N. Fossan.
Oscar Farmer-Alliance flal møbe
1 Skolehuset
i Distrikt 127 Lørbag den
20be Sept. 1890 Kl. 4 forat vælge tre
Delegater til County-Alliancens Mø
be i Fergus Falls ben 25 næstefter,
samt for at behanble andre Sager,
som foreligger. Alle, ber er interes
serede, er venligst inbbnben.
Casper Lein, Sekretær.
Et Møbe as Torbenfljolb og Sver
brup Alliancer vil blive holdt Lørdag
ben 20be Sept. Kl. 2 Esm. i Uniott
Hall i Unberwoob. Alle, ber er in
teresferebe i Farmer- og Arbeibet
Bevægelsen, bør møbe frem.
Venligst
Peber Jensen, Præsib.
H. P. Bjørge, Sekretær.
Farmer-Alliancen i Town of
Buse sammenkalbes hetveb til at mø
be i Skolehuset i Distrikt 46 Lørbag
ben 20be Sept. 1890 Kl. 3 præcis
forat vælge tre Delegater til County
AlliancenS Møbe i Fergus Falls ben
25be næstefter samt sorat behanble
anbre vigtige Sager, fom foreligger.
Enhver alliancevenlig Farmer er
venligst inbbuben.
C. C. Aurlanb, Præsibent.
N. B.: Klokkeslettet i ovenstaaen
be vor sibste Uge fejlagtigt angivet til
2 istebetsor 3.
Anbefaling.
Vi unbertegnebe tillaber os hetveb
at anbefale Hr. Ole A. Norman fra
Dalton, Mitttt. fom veterinær Tand
lcege tit alle, fom trænger saabant Ar
beibe. Han bruger Instrumenter as
nyeste Slags og haandterer be stem
meste Heste uben volbfomme Mibler.
Platina er i det sidste Aar steget i
Pris sra $4 til $17 pr. Unze, og det
te soraarsager, at kunstige Tænder
koster mere end før, fordi Stifterne i
dem et af Platina. Som etflogs
Avertissement vil jeg nu, før Prisen
s i e e n e e a i k e e e s e
Slags Tænder for $5 pr. Sæt fra
den 1ste til den 10de Octb., og Ud
trækning (som Forberedelse til et nyt
Sæt Tænder) vil blive udført for
halv Pris. Alt Arbetde garanteres
og vil blive af det bedste.
A. C. Greenlee,
Pickitt-Block, Fergus Falls.
Norske Skolebøger kan erholdes i
Ugebladets Boghandel.
Farmere.
Roller-Møllen i Park Dale har be
gyndt sin Existence fra nyt ved at væ
re bleven omgjort helt og holbent til
ett Roller-Mølle, og vi er nu fortie
redt paa at male Deres Hvede og
give et faa gobt Mel, som bet kan
males i Staten. Alt hvad vi anmo
ber om, er at
Ikke fulbblobs Shropshire-Faar
samt fulbblobs Bæbere tilsalgs.
Vil ogfaa bytte mob Hunsaar af ikke
fremmeb Race. I. S. Billings.
Maflinolje til Wholesale'Ptifer
hos Nels Elben.
Gob Olje for 25c pr. Gallon.
Bebste Slags 35c.
Cylinberolje for Dampmaskiner
40c pr. Gallon.
MarkedSlifte.
3
Til Sammenligning:
ren er storartede.
Ny Skobutik.
214 Lincoln Ave., A. Shols forrige Butikk
Naar De behøver Støvler ellet
Sko, saa glem ikke, at H. P. Rub
nu netop har begyndt Forretning
igjen og kan sælge Dem Skotøi lige
saa billigt fom ttogett anden. Re
paration af Skotøi udføres.
H. P. Rud.
Präsident.
I. P. Williams,
Vicepräsident.
E. A. Jewett,
Kasserer.
Wldste Bank Nord og Best for Min
neapolis.
Oprettet 1872.
SSlger Vexler til alle Dele af Verden. Ud
laaner Penge paa korte Terminer. Reise
billetter til og fra Europa scelgeS paa bedfte
Vilkaar.
Präsident. Vicepräsident.
F.
I. Evaus,
Kasserer.
Kapital $70,000. Overskud 35,000.
Almindelig Bankforretning udfores.
Präsident. Kasserer.
Citisms Mioml §attfe,
Fergus Falls, Minn.
Kapital $75,000*00.
Udforer almindelig Bankforretning, salger
Billetter til det gamle Land samt udenlandske
Vexler. Speciel Opmärksomhed skjänkes Col
lections.
Vi har allerede en meget stor og vel assorteret Forsyning as Dry»
Goods af bedste Slags, men endnu venter vi tre store Ladninger en af de
første Dage. Kom og se, om ikke vore Forberedelser for Høsten og Vinte-
I. H. Grafs
vil snart være istand til at opvise en Komplet Forsyning af Høst-ogVinterklær,
Peltse og alle Slags Fodtøi. Vi modtager nu nye Varer boglig, men ben
største Forsyning vil tomme ben 1ste Octb. oz vil blive ubpakket i vor nye
Butik paa Lincoln Ave. Kom og unbersøg vor Forsyning af Kiær og Ud
styrsartikler for Herrer samt vore Priser.
Wrbødigst Deres,
ONe.
OU#, Olie, fillt, ON«.
Maflinolie og Malerolie bett beb
ste Maflinolie i Markedet til Priser,
som vil forbause bett mest knebne Kjø
6er.
Maling.
Stalin*, Maling, «åling
af allé Slags.
Ferniser, Burster, Kit og ben beb
ste færdigblandede Maling af be for#
skjelligste Slags i Markedet. Vi
forsikret hver Kande, fom vi fælger.
Parijcrgrønt for Potetes-Bugs al
tid paa Haanden.
I. T. Johnsons
APothek.
Det største og ledende Apothek i
Nordvesten.

Prof. H. A. Te Walt, clair
voyant fortune teller, er endnu at
træffe i Occidental Hotel. Det er en
bekvem Anledning til at prøve Evnen
til at forudse.
No. 11
Lincoln Ave., Fergus Falls.
Farmere! Naar I behøver
Kjød i Slaataannen eller Skuraan
nen, gaa til Albert Wick.
Ester Ordre as den exec. Komite,
C. W. Branbborg. Præsibent.
H. E. Boen, Sekretær.
vælge tre Delegater til County-Alli
ancens Møbe i Fergus Falls ben 25be
næstester.
Enhver, som er venligsinbet mob
Alliancen er venligst inbbuben.
T. I. Lenes, Præsibent.
Aurbals Alliance flal møde i Sko
lehuset veb K. E. Berget Lørdagen
ben 20be September Kl. 1 Esterrnid.
H. B. Sanber, See.
K. O. Harris. K. H. Branbvolb.
Ole N. Fossan. H. I. Johnson.
I
vil prøve os.
C. W. Bnsey & Son.
Fergus Falls. 16 Sept. 1890.
Hvebe.
No. i Hard, ny, 0.95
No. 1
Northern 0.93
No. 2 Northern 0.88
No.
Northern 0.78
Mel, bedste Sort, pr. 100 Pb. 3.00
Bran bo. bo. 0.65
Shorts bo. bo. 0.75
a o u k e
Smør pr. Pb. 10—12$
Mg, pr. Dus. 10
Poteter, nye, pr. Bushel, $0.40
Fergus Falls, 15 Spt. $0.95
Minneapolis do. 1.01
Duluth do. 1.01
FIRST NATIONAL BANK
of Fergus Falls.
C. D. Wright,
Fergus Falls Nat Bank.
H. G. Page, C. A. Daley,
James Couchton, C. C. Warfield,
A. I. Grant.
A. I Grant.
I H. Grass.
204 Bismarck Ave., Fergus Falls, Minn.

xml | txt