OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, May 05, 1915, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1915-05-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No. irt3.
flyvende Blade.
(Af N. T. Moen.)
Der var nemlig flere Amerikanere
tilstede bed Brylluppet i Hodalen.
Blandt dem jeg huflcr Navnene paa,
var Johannes Langsjøen fra Vestky
sten, en Bror af Peder Langsjøen i
Tordenskjold, og Ole Vien fra Cana
da. Peder Steen, som jeg blev
bekjendt med i Norman County i
1908 var ogsaa tilstede» Han bot
nu i Hodalen. Äi Amerikanere fit
alle høl Rang ved Bryllupsbordet,
thl itöttt de bad os, gik vi frem
over, medens andre gik baglættgs
til de kom mod en Væg eller
bort i en Askröq. Naar alle var "drat
tilbords, holdt Formanven Hr» Tatt
Aen, en Tale, hvori hai! gratulerte
brudeparret og ønsket all« velkommen
Der var jo ogsaa "Næstformand" men
han flap fra det med "Rangen".
Præsten var ikke med. Efter Forman
dens'Tale, holdt Stud. Jur., Ivar
Moen, fra Tolgen, deri egentlige fest
tale. Han er Student ved Kristiania
itniverfitet og en nokfaa begavet ung
Mand. Naar han var færdig, greb
jig Anledningen og bad om Lov at faa
st lidt. Følte det som baade et Dnske
ög en Pligt at bringe Tolgingerne en
Hilsen fra deres Bygdefolk i Amerika.
Først lykønskede jeg Brudeparret og
såa søgte jeg at tolke hvilke inderlige
Kjærlighedsbaand knytter Østerdøler
tie i Amerika til disse gamle Hjembyg
Ser og at de kjære Slægtninge og
Vettner som de forlod her, er dem altid
I kjær Erindring. Udtalte at det var
mig ett stor Fornøielse at faa ert saa
tiatt Anledning til at bringe en Hilsen
fra Medlemmerne af Dsterdalslaget og
forresten mange andre Østerdøler som
bad mig hille. Det er intet Skryt
naar jeg siger, at en mere interesseret
og opmærksom Forsamling kan ikke ett
Taler ønske sig. Blev da anmodet om
at sige Østerdølene i Amerika Tak for
dett bragte Hilsen, og hvormange greb
mig i Haanden og bad mig medbringe
en Hilsen til Amerika fra Hodalen og
Tolgen, kan jeg ikke klare at opregne.
Færdig med Spisningen og Over
rækkelsen as Gaver, teiste en stor Del
of Ungdommen udpaa Drengen (Ind
sjøen) for en Baadtur. Imidlertid
tog jeg en Spadsertur. Fru Amund
©lettan, det bor omkring li engelst
Mil fra Tangen, maatte gaa hjem fot
at melke sine Kjør, og hun insisterte
paa at jeg skulde gaa med hettde, ikke
foråt melke, men foråt se hendes Hjem,
om det saa var paa Nattetid, da hun
og Mor var Søflendebarn, sa hun.
Dette gik jeg med paa. Og denne
Spadsertur med dett gamle Bondekone
var meget fornøielig, thi hun fortalte
mig meget af baade gammelt og nyt
som jeg ellers aldrig kunnet faaet vide.
Kom tilbage til Bryllupshuset hen
ved Midnat, men det var endnu næ
sten saa lyst som Dagen og Beitet al
deles. idealt.
Nu begyndte det at bli lystigt, men
da jeg hverken kan danse, drikke eller
spille Kort, maatte jeg selvfølgelig
spille amerikanst "Greenhorn", men
den Rolle gav ypperlig Anledning for
Iagttagelsesevnen. Lidt ester Midnat
serveredes "Lunch", og ett Times Tid
senere famlede hele Selskabet siq i en
for Anledningen opført Lund. Mænd,
Kvinder og Børn fad sammenpakket i
en Cirkel med et Punchbord i Midten.
Saa blev der holdt Skaaltaler, og
hver Tale endte naturligvis med en
Skaal. Endel af disse Skaaltaler var
meget pudsige, ja heltud humoristiske
og holdt Forsamlingen i Skoggerlat
ter. Enten de var Udslag af naturlig
Begavelse, eller maa tilskrives den
Slags Skjamk de rtøb, ved jeg ikke,
men sikkert er det, at jeg skulde gjerne
ha betalt en Tokroning i Entre til den
"Sjaa" dm Nat, om det hadde været
nødvendig. Heldig nok, drak ikke de
andre Amerikanere heller, saa vi bar
ligesom kun Tilskuere og moret os
hjertelig over hvad vi saa og hørte
Som Stemningen gik rigtig høit, fik
vi høre "Felelaat" inde i Storstuen og
det var Signal til Brudepar og Ung
dom at komme ind til Dans. Men
de fleste af Hodalsbønderne fortsatte i
Lunden og lod de Wngre batlfc med
Brud og Brudepiger. Og da hadde
de sin egentlige Picnic. Drammene
hadde havt Tid til at virke, Modet var
steget i Bryst og de foretog siq alt mu
ligt. De Hestehandler Be hadde gjort
i de senere Aar kom op til Overveielse
igjen. Veiene blev omlagte/ Bygnin
gerne ombygget og Kommuneaffærerne
grundig gjennemgaaet. Iblandt gav
de hinanden nogle personlige Hentyd
ninger, men alt gik af uden nogen
jtrise og noksaa gemytlig. De var
saa patriotiske stemt, at de kunde gjer
ne ha istemt Biskopens gamle Skaal
ang: "For Norges Kjcentpers Føde
land, vi denne Skaal bil tømme". Dan
ien fortsatte og Skaalningen med til
Morgengry. Paa Søndag (næste Dag)
:ortsatte
Kaladset, men mod Middag
maatte jeg reise, og har siden ikke hørt
om det fortsætter endnu, Enhber bil
'orstaa, at denne Hodalstur bar noget
af bet mest interessante jeg oplebet paa
min Norgestur, thi bet falder jo ikke
i enhbers Lykke som ser Norge for før
"te Gang at faa bære meb i et Bonde
bryllup. Det falder af sicj selv, at fø?
jeg forlod Hodalen, benyttet jeg An
ledningen til at bese Gaardene paa
Utistuen. Der er flere af disse, og dé:
ligger som i en Firkant. Den Byg
ning som mitt Mor bar født i er flyt
tet til ett anden Gaarb. Mine Bedste
forældre solgte sin Del af Utistuen i
1852 og reiste til Amerika. Min
Mor bar da 13 Aar gammel, men jeg
traf mange som husket hende, og hustet
ve! til den Dag naar Følget drog af
tet) paa Amenkareise. Den Dag faldt
der mange Taarer i den "vesle Bygd."
Fra Tolgen reiste jeg tilbage til
Tønset. Paa Toget fra Tolgen til
Tøuset bar jeg i følge med Mikkel
Storbækken fra Lake Park, som netop
begab sig paa Amerikatur igjen efter
et flere Maaneders Besøg i Tolgen,
hans Hjembygd. Næste Dag tog jeg
en Tur til Tyldakm Jeg hadde om
trent lovet Sekretæren af Østerdalsla
get at besøge hans Hjembygd, og turde
ikke komme hjem igjen uden opfyldt
Løfte. Ved denne Tid bar jeq biet
saa kjendt med de norske Heste at jeg
hyret mig en "Gamp" og bar mitt egen
Kust. Det gik godt til jeg kom til
første Bakke, men da standset Blakken,
saa tilbage og ligesom spurgte, om jeg
var ment paa at gaa af. Men jeg fik
ham snart obertybet, at jeg betalte for
Skybs, ikke foråt gaa og fe paa en lab
Gamp trække en tom Kariol opober en
liden Bakke. Lidt længere frem kom
bi atter i Disput, men da gab jeg efter.
Der randt ett Bæk et Stykke fra Veien,
og Blakken tog affted til dett foråt drik
ke. Det mindede mig om Oxene i
Pioneertiden. Naar de bar tørstige og
saa Vand, saa kunde de lægge afsted
nedober det bratteste Terræn, om
Vognboxen var fuld af Kvinder og
Børn. Ofte vakte et saadant 0xe
sprang den vildeste Panik hos Passa
geremet Men Blakken tog det saa ro
ligt, at der blev ingen Panik af. Kom
mxn ned til Bakken, gik han udi Van
det tilknæs, mett bilde ikke drikke.
Bare stak Snuden nedi Vandet og saa
tilbage paa mig. Forstod straks, at
han vilde ha SBibslet af, og bet hjalp
jeg ham meb, Saa brak han og meb
fornøiet Mine gik han bp paa Veien
igjen. Nu hadde vi faaet vor Vilje
frem ett Gang hver, og derefter var bi
gode Venner.»
Tyldalen syntes jeg bar temmelig
trang. Den har jo Trondfjeldet som
Grænsebærn paa den ene Side og
mindre Fjelde paa den anden, saa man
maa se op til hbilken Side man snur
sig. Ingen Fare foråt komme af den
rette Vei, naar man kjører nedober
benne Dal for første Gang. Det var
ba egentlig til Jon Høiberg (Høgber
get) jeg fl tilbe. Hadde truffet ham
paa Tønset og biet hendt med ham.
Vidste ikke hbot langt ned i Dalen hatt
boede. Naar jeg kom et Stykke ned
ober bar ber en gammel Mand som
holdt paa at flaa Hø langs Veien.
Standsede og talte med ham, og sandt
snart ltd/ at det var Gudmund Kvern
trøen, ett Bror af Mrs. Dahl,
Ole Høiberqs Svigermor, som bor
ved Kathrtzn, 3tt. D. Han fortalte
mig, at han var over 70 Aar gammel
og hadde boet i Tyldalen al- sin Tid,
men nu begyndte Alderen og trykke, sa
han, og han vidste snart ikke hvorledes
det vilde gaa med Gaardsbruget. Fort
fatte saa nedover forbi Kirken og til
Handelsstedet, hvor jeg sanvt Hr. Høi
berg. Ved Butiken tras jeg ogsaa
flefe gamle Tyldøler som interesserede
sig foråt høre fra Amerika. Blev saa
med Hr. Høiberg hjem og hadde en
fornøielig Visit i deres hyggelige og
gjæstfrie Hjem. De var ærlig inter
esseret forbi jeg bar bekjendt meb to as
Høibergs Brøbre i Amerika, og saa har
be ett Søn i Norb Dakota. Hr. Høi
berg har havt forskjellige Ansald af
Amerikafeber, fortalte han. Naar Kap
tein Angell for noqle Aar tilbage reiste
herover foråt holde Foredrag, vilde
han ha ham meb som Violinspiller,
men Omstændighederne var ikke saa
dan, at han kunde reise.
Min Nabo i Fergus Falls, Mrs.
Sigri Hindahl, og hendes Søster,
Mrs. Beret Anderson, fra Beldenville,
Wisconsin, var i sin gamle Hjembygd
i Besøg, men den Dag var de reist til
ett Sæter, saa jeg fik ikke Anledning at
træffe dem. Pastor Øien, fra Winni
peg, var ogsaa hjemme, men han traf
jeg heller ikke.
Kjørte tilbage igjen ganske sent om
Kvelden. Naar jeg kom udaf Dalen,
op paa Høiderne igjen, hvor Veien
gaar nær Trondfjeldet, eller Tronds
kalven, fik |ea høre ett tryllende Stem
me borti Lien. Hadd- ofte hørt om
hvor vakkert Budeierne lokker paa
Kuertte i Norge og forstod straks, at
det var ett saadan Lokkefang jeg hørte.
Den hadde "ett Klang faa fød og mild,
ret font ett Ungmøs Strengespil".
Jeg standset Blakken og lyttet i 10—15
Minutter. Ved ikke hvem hun var, og
ingen Anelse hadde vel hun, at et Meth
lem af "Amerikakoret" stod og lyttet til
hendes Fjeldsang, mett den gav et for
underlig vakkert Ekko i Granlien. To
nen kan jeg ikke gjengi, men Ordene
gik omtrent sadledes: Ko-vo-le Kn-a
mi! Kom ma-no! Aa stakkara dæ! Ulle
ulle-u Ku-a-mi, Brandgaas. Stjerne,
Salros, Rosenlind, aa-stakkara dæ,
kom-ma-no, Ulleulle-u-Ku-a-mi.
Tre Court tier lagges
til.
Det er modløse Ttder for Bryggerne
og Saloonisterne Nuförtiden.
I
Man­
dags gik 3 flere Gountier "tørre" un
der County-Option Loven. Disse er
Lac qui Parle, Isanti og Chisago.
Alle gik tør med asgjørende Majoritet.
Den bekjendte County-Optionist, I.
F. Jacobson, i Lac qui Parle tog Del
i Kampen i sit County og i en Afflut
nings-Rally siste Løroagsasten erklæne
han som fin Mening at Staten bil
tomme under Prohibition inden to Aar.
En Mand ved Navn John John
son, hvis Hjem var i Fertile, døde her
Byen,siste Onsdag.
tPtUEV
Fergus Kalls, Minnesota, St« !Nai (915.
Fyrsternes Krig i
Stillingen p'aa Krigsskuepladsen er
ganske uforandret. Der har i dert
senere Tid bæret frygtelige Kampe i
Belgien i Nærheden af Steenstraate
og Apres.
Ved Vestfronten.
Fra tysk Side berettes, at Fransk
mændene forsøgte at tage tilbage det
tabte Teræn nord for Mesnil i Cham
pagne, men det lykkedes ikke. En hel
Gruppe af Befæstninger i en Længde
as 1000 Nards og i en Bredde af 300
Bards er bundet af vore Tropper de
er helt og holdent blit ombygget, og
bt sidder inde med dem.
Det føies til, at Tyflerne tog om
kring 4000 franske Soldater tilfange.
Dardanellerne.
Britiske Tropper har gjort Land
gang sex Steder ved Dardanellerne.
Landstigningen fandt ikke Sted uden
svære Tab, men disse var indskrænket
til Destroyere.
Det meddeles endvidere, at et tyr
kifl Transportflib blev ødelagt uden
for Matdos af Slagskibet "Queen
Elizabeths.
Fra Konstantinopel meddeles, at
den franste armerede Krydser "Jeanne
d'Arc" blev ramponeret den 28de
April pg dampede bort i Flammer.
Det meddeles samtidig, at et britisk
Transportflib samme Dag blev sæn
ket ved Indløbet til Dardanellernes
smaleste Løb. Tyrkiet melder endvi
dere, at et britisk Transpmtskib blev
truffet ar Granater og sat paa Larid
udenfor Seddul Bahr^t andre Far
tøter blev sænket oo at de britiske
Slagskibe "Majestic" og "trttimpl)"
blev ramponeret saa alvorligt, at de'
maatte gaa ud af Kamplinjen.
En Overraskelse.
Tyflerne begyndte et forfærdeligt
Bombardemerit paa Dunkerque Ester
middag den 30te April. Over 60
Tolvtoms Granater blev kastet ind i
Byen.
Alle stod først forfærdet, thi ingen'
havde den ringeste Ide om, hvorfra
Granaterne kom. De faldt ned paa
forskjellige Steder i Byen og voldte en
forfærdelig Skade. Ikke mindre end
150 Mennesker, for det meste civile
Perfoner, blev dræbt eller saaret.
Folk ilede ned i Kjældere og Hun
dreder forblev der, til Bombardementet
vat ovet-
Canadierne lider stort Tab.
De siste Meddelelser fra Træfnin
gerne i Belgien viser, at de kanadiske
Tropper led store Tab ved Ypres.
Man tror, at mindst 6000 af Solda
ter fra Canada, Størstedelen fra eller
omkring Winnipeg, er dræbt eller saa
ret.
Aktivitet paa Sjøen.
I
den fettere Tid har der været ad
flillig Aktivitet. paa Sjøen. Jgaar
blev det berettet, at t' de siste 72 Ti
mer er 15 Fartøi skudt tilbunds af
Torpedobaade. Af disse er 12 gaaet
tilbunds i Nærheden af de britiske
Øer, og 10 af de 12 blev skudt isænk
af tyske Torpedobaade, og to af britiske
Torpedoer. Blandt de 10 var der et
engelsk Krigsskib,^en amerikansk Olje
damper, den første af amerikanfle Ski
be at bit skudt isænk siden Tyflerne
proklamerede den bekjendte Krigszone,
en franst Dampbaad, et svenfl Skib,
et russisk og tre britiske "trawlers".
Tre norske Baade.
Tre norfle Baade, "Amerika", "Bald
win" og "Lotta" er biet torpeboet i
Nordsjøen, af tyske Undervandsbaade,
ifølge de fiste Meddelelser.
Russerne slant Mage,
Fra Berlin berettes, at Russerne er
blet flaat tilbM i Mlackn.
\h2'-./rr
ri
4
A
Spredte Nyheder.
Ex-President Tast holder i disse
Dage 3 Foredrag ved Universitetet i
Madison, Wisconsin.
Norges-Bygningen staar nn fær
dig paa Udstillingsgrunden i San
Francisco og Udstillingsoplaget fro
Norge er ankommen og er bragt iorden.
Den svenske Damper "Cedric" er
paa Reise fra Stockholm til Helsing
borg, Finland, stødt paa en Mitte og
gaaet tilbunds udenfor Aalandsøerne i
Østersjøen. Besætningen reddedes.
Tony Ullering vandt første Plads
i den norfle Veltalenhedskontest netop
afholdt ved St. Olaf College. Han
kommer nu til at konturere med de
Skoler som tager Del i Minnesotas
norske Veltalenhedskontest.
Sigurd O. Hauger af Bankton,
S. D., norfl Vicekonsul for Syd Da
kota og Bankkasserer, blev ben 25de
April ægteviet til Agnes Camille Arnt
zen, ber fot ikke længe siben kom over
fra Norge. Hr. Hauger hor været
Enkemanb i omkring to Aar.
Oscar M. Torrifon, ber for
omkring 25 Aar siden praktiserede Lov
i Elbow Lake en kort Tid, mett som
siben har boet i Chicago, hvor han nu
er Municipal Jubge, er paatale som
Kandidat til Distriktsbominer. Hart
er enborferet af "The 28th Ward Re
publican Club," og "Dovre Club".
Option-Afstemningen i Pipestone
County vil finde Sted den 7de Juni.
Countiet har nu kun to "vaade" Byer,
nemlig Trofly og Holland. 17be Mat
stemmer Clay og Roseau, i Polt og
Aellow Medicine den 24de Mai, Red
wood og Rock den 31te Mai, i Carlton,
Faribault, Kenville, Watonwon og
Olmstead den lste Juni og i Wright
og Marshall dett 14de Juni.
Jaar er det 25 Aar siden at det
første Kuld gradueredes fra St. Olav
College med Graden Baccalaureus Ar
tium. Anton Engebretson, Grafton,
N. D., (døb), Dr. E. I. Rollefsen,
Supertor, Wis., og B. €. Sandby i
Austin, Texas, var de første College
Graduenter fra St. Olaf. Nu er
Tallet 517. Dette Antal vil iaar for
øges meb hemmod 70 Graduenter.
Prof. I. O. Hall, Ph. D., der
nu er Lærer i Teologi, Pchycologi og
Matematik ved Columbia Universitet i
New York er kaldt til Lærer i "Soeial
Science" ved Willamette Universitet i
Oregon. Han har ontat Kaldet og
flytter til Vestkysten i Juli Maaned.
Prof. Hall er Graduent fra Red Wing
Seminar. Han har frekventeret flere
høiere Læreanstalter og har Graderne
"B. D.", "M. A." og "Ph. D." Han
er Telemarking af Fødsel.
Miss Hanna Sknlstad i Crook
ston døde forleden Dag og efterlod sig
$4000 men det fer ud til, at Staten
kommer til at arve hende. Man har
telegraferet til mange Byer for at finde
hendes Slægtninge, og det eneste Svar,
som er modtat, kom fra en Læge i Chi
cago, og hart oplyser, at hun ingen
Slægtninge havde her i Landet. Hun
efterlader sig Penge i en Bank, et Hus
med Tomt og ett Farm paa 80 Acres
nær Fosston, værdsat til $40 pr.
Acre. Man tror, at et Søflendebarn
bor nær Thief River Falls. Boet blir
snart anmeldt i Skifteretten.
Henry Nelson, en gammel Sta
uctttgermand, som alle Dage har bløiet
Bølgen blaa, er død
-r
*&%'
i
hbot han har boet
Stavanger,
be
Nelson blev føbt
siste Par Aar.
i
Gtavanger 1844 og
var af Bøbket Aslaksen. Som
una Gut reiste han tilsjss og blev i
1868 forhyret i ben ammkatiffé Mv'
Alderdommens Visdom. "Jeg er
nu 81 Aar gammel og har s eet 0$ er
faret meget," skriver Mr. John Vogt
sra Delphos, Ohio, "men jeg har al
brig fundet en Medicin, der kan sam
menlignes men Kuriko. Jeg har nu
brugt Medicinen fra og til i de siste 25
Aar, og ingen Medicin har nogensinde
gjort mig saa meget godt. Hvis jeq
søler mig utilpas, noget som undertiden
kan hænde hvemsomhelst, tager jeg en
eller to Dosis af Kuriko, og jeg føler
mig da frist og ung igjen. Saa længe
Gud lader mig leve, flal Kuriko være
vor Husmedicin."
I
Livets Aften, naar Kræfterne 6c
gynder at svinde, bliver en mild, -men
styrkende Medicin en. sand Nødvendig
hed. Dr. Peters Kuriko er særlig
skikket for alle svækkede Tilstande as det
menneskelige System i alle Livets Sta
dier. Den er ikke nogen Apotheker
Medicin, men et simpelt Urtemiddel,
der ved over et Aarhundredes Brug er
hlevet nøte forbundet med Hjemmet»
Den forsynes Almenheden direke fra
Laboratoriet gjenyem Lokalagenter, am
sat af Eierne,
Dr.
Peter Fahxney &
BCJKMfY.
Trimmede Dmnehatte.
Miss Helga Hage
rine, hvor han ub gjenttem Aarene for
meb en Række Skibe, først meb "Wa
teree". Meb bette Skib havde Nelson
ett vidunderlig Oplevelse. Skibet laa
en Tid i 1868 paa Havnen veb Arica,
Peru. En Dag kom ett volbsom Flod
bølge, som greb Skibet og førte det
over Hustagene og Trætoppene 8 en
gelske Mil indover Landet. Her lan
det Skibet i Midten af ett tropisk Skog,
hvor bet blev liggende og gjorde Tjene
ste som Hotel.
Dr. Johannes Th. Mvisaker,
den norfle Synodes Teologifle Proses
sorers Nestor, fylbte ben 24be April
70 Aar. I ben Anlebning var ber
foranstaltet en Minbefest over hans
lange Virke som Professor. Festen
holdtes paa Luther Seminar og kom
som ett fuldstændig Overraskelse for
den gamle Lærer. Først serveredes
Supper, og derefter veksledes med Ta
ler og Sang. Blandt Talerne var
Formand Dr. H. G. Stub, Prof. E.
Hove, Past. G. A. Gullixon fra Chi
cago, Prof. C. K. Preus og Prof. Z.
I. Ordal fra Sioux Falls. Sist
nævnte overrakte Hædersgjæsten en
Gave af $1,270 fra forhenværende
Elever. .Tilslut talte Dr.. Ylvisaker
dybt bevæget for be mange Lykønsknin
ger og be mange vakre Orb som bar
talt om ham og takkede for Gaben og
al bevist ASre.
34te Aargang.
Forstkommende
Fredag
00
Lsrdag
vil vi frembyde til-
salgs 100 trimmede
Hatte for
$2.50
nogensinde tilbudt til
denne Pris
Sörgeltg Tildragelse.
Jacob Nelsons Hjem paa Whitsord
Street syd, her i Byen, blev siste Fre
dags Eftermiddag Gjenstand for en
meget uhyggelig Tildragelse. Mr. og
Mrs. Nelsons Søn Charles William
Nelson, mødte da sit Endeligt paa en
frygtelig Maade. Paa Formiddag kjør
te han en Tur paa sin Motorcycle.
Ved Middagstid kom han hjem, men
klagede over, at han ikke var frist o£
gik til sit Soverum uden at spise Mid
dag. Omkring Kl. 2 hørte be hjem
meværende et Skud fra hans Rum og
hans Mor løb til for at se hvad som
var hændt. Hun sandt da sin Søn
liggende dpd paa Gulvet, med Største
parten as Hjernestallen revet af. Som
naturlig maatte være, blev Moderen
forstrækket over dette Skue. Doktor
Vigen blev øieblikkelig budsendt. Naar
han kom, sandt man, at den stakkels
Mand havde studt sig med et Haglze
vær. Ladningen havde gaaet ind gjen
nem hans Mund og revet Hovedet isøn
der saa det var et frygteligt Skue.
Charles William Nelson blev født
her i Fergus Falls og var 34 Aar ved
sin Død. Han var ugift. Han har
altid været hjemme med Undtagelse af
det siste Aar, naar han var i Fargo det
meste af Tiden. Han kom hjem detftr
for omkring to Uger siden. Han om
tales som en stilfærdig og stikkelig ung
Mand. Foruden sine gamle Forældre
overleves han as 13 Brødre og Søstre.
Det er et tungt Slag fot Familien og
de har alles Sympathi i deres tunge
Sorg. Begravelsen foregik siste Man
dags Eftermiddag fra Presbytermner
kirken og Jordfæstelsen fandt Sted paH
Mt Faith Gravlund. JM
Rong Gustaf syg.
London 30te April. Et Telegram
til Central News fra Stockholm med-^.
deler, at Kong Gustaf ef alvorlig fttøj
og aabenbart har faaet et Tilbagefald
af den Mavelidelse, som han operere
des for for et Aar siden^ I April
ifjor blev Kongen opereret af ProfeS?,
sor John Wilhelm Berg for Mavesaar.^
#rebsmöbe. vljj
Fergus Falls Kreds af de» Forenede
Kirke holder sit Vaarmøde i Tingvold.
Mtnighed, Past. O. G. Aasens K«M
18—20
Mai. Pastor Lindseth holder"
Aahningspræken, Pastor Drage Mis
stonSpræken. Samtaleemnet Matt.'
80, l—l ti indledes af Pastor Skyberg»,
:•I.
L. Drage, AWformaiti, 4
i
il
__

Andrew Carnegie har ben 29be
April ftjcenket Carnegie Institute og
Carnegie Jnstegie Institute of Tech
nology $2/700,000.
Sons Co., 19 ss Vo» Hsyn« Use.,
Chieago, III.
The Up-to-Date Milliner
Iste Døt øst fra First State Bank. Fergus Falls, Minn.
De ftørfte Bargains

xml | txt