OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, May 12, 1915, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1915-05-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4t~
Wjjjp:-
No. \7W.
Flyvende Blade.
(Af N. T. Moen.)
Hadde nu flakket rundt adskilliq, fetn
jeg neppe tiDfte hvilken Klasse jeg til
hørte enten en "Tramp" eller "Turist
I
Amerika kaldes jo en Turist uden
Penge en "Tramp", medens en Tramp
med Penge anser vi jo for en "Turist
Det var mange Steder i Østerdalen
jeg endnu ikke hadde besøgt, men ifølge
forudgaaende Arrangement, maatte jeg
være i Kristiania igjen om nogle faa
Dage, jaa det gjaldt at benytte Tiden.
Pr. Telefon fik jeg bestemt en Auto
mobiltur fra Koppang opover nedre og
øvre Rendalen. Det bekjendte "Jn^
tulhug" ff ulde jeg oqsaa se. Dette
Hug i Fjeldet er noksaa mærkværdigt.
Det er et lidet Stykke °^ct fra Barkal
Station. Sagnet siger, at der stod en
vældig Kamp engang i Tiden mellem
"Glaamejutulen" og Rendalsjutulen.
Rendalsjutulen Vilde at "Gloorna"
fluide gaa gjennem Rendalen og tog
for jig at hugge Vei for den gjennem
Fjeldet. Men "Glaamejutulen"
rnodr
fatte sig dette Foretagende, og faa blev
der Kamp. Vældige Karer var begge
disse Jutuler og vældige $kfe hadde
de. Rendalsjutulen var en ihærdig
Fyr og hug Nat og Dag faa store
Stenstykker haglet nedover Dalene om
kring. Og paalidelig berettes det, at
han kom faa nærtil at fuldføre sit Fo
retagende, at hadde han faaet gjort et
kraftigt Hug til, faa vilde ©lommen
ho tat en anden Kurs end den nu har.
Men med det samme han skulde gjøre
dette siste Hug, passet "Glaomejutu
lett" Anledningen, luret fig op fra
Vaghold, løftet fin vældige Øks og
hug Hodet af Rendalskjæmpen. Si
den har Jutulhugget bæret besøgt og
beundret of Tusener. Det er en mær
keliq Formation og ser ud som bot den
store Aabning i det jolide Fjeld engang
udhugget af Menneskehænder.
Den arrangerte Tur opober Rendo
len flog dog feil. Hadde dett Forstaa
elfe, at jeg kunde faa Forbindelse med
en Automobilrute fra Koppang, men
naar jeg fotrt dertil, fandt jeq, at
"Turistbilen" bar oppe i Rendalen, og
at det bilde to mig to Dage at gjøre
den pootænkte Tur. Soomegen Tid
hadde jeg ikke at spare, og ff it ff et som
jeg var, maatte jeg do benytte Tiden
anderledes. Reiste faa ett Tur ned
over Storelvedolen. Mett først gik
jeg poa "Koppanghommerett". Den
ligger ca. omkring to engelske Mil fra
Koppang Station, og er en Fjeld
knaus som stikker op over Elvedalen,
der ligger som et deiligt Naturpanora
mo nedenfor. Denne Knotts eller
"Hommer" forn den kaldes, ved jeg er
et meget velkjendt Udfynspunkt af alle
Storelvedøler og Koppoitgiotter.
Storelvedolen er en of Østerdalens
Kjærttebygder. Fra ett Turists Syns
punkt har deit ett nokfaa storslagen Na
tur. Paa begge Sder af Klommens
bugtende Strøm hæver de af Skog be
vokset milevide Lier sig og længere borte
stoor mægtige Fjelde i rolig Tilbage
trukkenhed. ©træfningen fra Stat til
Koppang er særlig tiltalende enten
matt stuer den fra Toget forn det gaor
i Bøininger paa fin Klippevei longs
de mægtige Lier, etler mon fer den fra
Koppangshammeren.
I
dette Prospektiv har bi paa Vest
siden of ©lommen, Atneplogen,.Graa
høgdo, Atneoskletten, længere syd er
Famphøiderne, Storbolo, Pigbola og
Stripfjeld m. fl. Poa Østsiden lig
ger Haneftadaasen, Grønfjeldet, Kjøl
kletten, Maansæterfletten, Elgshud
kletten, Trvnkberget, hborpoo er en
gammel Krigsborde, og de 7 Netklet^
ter. Mellem disse er der Elbe, Sjøer
og Tjern, som danner Tilløb og gjør
gere dett kommer nedover Dalen, og de
mänge Øer og Holmer, Stryg og Fos
sefald som forekommer i dens Løb, sko
ber et bekslende, poetisk og henribende
Naturstue. Det bærfte bed denne
skjønne Dal er bel, at den er ofte udfat
for Flom og Oberfbømmelfe. Det hor
hændt, at Glaama har svulmet op i
Vaarflom og hærjet Dalen fro Fjeld
til Fjeld. Rundt Koppang og ned
ober Storelvedolen er der mange stør
re, prægtige Gaarde, og efter Udseende,
moo her bære megen Velstand blandt
Bønderne. Gjennem Tidernes Løb er
det jo helst Skogdriften font har bragt
dem store Formuer, Men det bleb mig
fortalt, at denne Drift hor ogfao bragt
stor Fattigdom til mange, fordi ot den
fristede til oberdtebett Spekulering i
Pengetjeneste. Saaledes er der man
ge Storelbedøler font ett Gang forme
bel ft fitte store Formuer øbede stor Ind
flydelse oq stod i høi Anseelse men som
fettere maatte spille Fallit-Rolle og er
nu fattigere end Naalett. Efter jeg
hadde "stoat og glant" indtil jeg bar
tilfreds Paa Koppangshammeren, gik
[eg tilboge til Koppang Station, mett
ynies ikke jeg kunde forlade dette
Strøg uden at gjøre en Snartur nedi
Dalett. Min Tid bar dog faa knap,
at jeg kunde ikke reise langt ttedober.
Kjørte langs "Almattdbeien", ober El
ben og ttedober kil Kirken paa Vest
'iden. Her bar det jo at Halbor Kop
jang om nu bor i Fergus Folls bar
Færgemand i fine unge Dage, og
hadde hon bæret med mig, hadde jeg
andsynligvis faaet hørt mange rare oq
interessante Historier. Nedober denne
Dol er der mange gamle fjendte Gaar
de, hborfra bi har mange udbondrede
Sønner og Døtre ogfao i Amerika.
Blandt disse kan jeg (som Udlænding)
opnæbne fun nogle faa. Furuseth er
fjendt af olle Østerdøler. Soo hor bi
©beitstad, hborfra Eidsboldstnonden og
den befjendte Lensmand, Ole Ebenstad,
kom. Møfleby, med fit Ry som
Thingsted, stort Gaardbrug og megen
Velstand Mesfelt med sit lange Regi
'ter of Opsiddere og belfjendte Mænd
Stai, med fin fremskudte Plads i Do
lens Historie Negaord, med gammel
Historie Trønnes, hborfra er kommen
flere atademtffe og befjendte Mænd,
hboriblattbt Doktor Nels Trønnes i
Forgo Koppang Grænb, med fitte
velbefæstede Gaarde og formange Op
siddere og udvandrede Mænd for mig
at forsøge at opregne. Der er mange,
mange flere, som. jeg burde nævne,
men for en Mand og en Dag foot
dette bære not.
Lilleelvedalen har jeg saalangt ikke
sagt noget om, ffjønt jeq reiste gjen
nem den flere Gange og har nokfaa klart
Indtryk af dens Beliggenhed og Ud
seende. Som Navnene gir Indtryk
af, er dett mindre end Storelbedolen.
Den er ogfaa begrænset af høiere Fjeld,
og har ikke faa store Naturrigdomme.
Lilleelvedal Station ligger lunt og
vakkert ved Trondfjeldets Fod, med
Udsigt otier Glaama tilbeft, medens
Foldolen aabner sig for Skuet i syd
vestlig Retning. Af kjendte Gaardsnab
ne blondt os Østerdøler i Amerika fra
denne Bygd, er Brandvold, hvorfra
Øfterdalslagets Viceformand, K. H.
Brandbold, (Østerdalslagets Moses) i
Dalton, et kommen. Bergebokken,
Flotten, Notsen, Løkken, Oiatt, Hou
gen, Mellesmoen, Steien, Døl
plads, Berge og Kbernhustrøen
er ogsaa kjendte Nabtte. John
Thorson i Town of Aastad et fro
Steien. Anders Berge bed Dolton er
Søn af Hans Berge, den for Østerdø
ler befjendte Børfefmed i Lilleelbedo
lett. Ont denne Børfefmed fortælles
der mange pudsige Historier. Han
bor ett fortræffelig Skyttet. En
Maama mægtigere og bredere des læn-«Gang fkjød han Stoven "uttddo" en og
Aabnings-Salg af
hvide Hatte.
Paa Fredag og Lördag
denne Uge vil vi fremstille et
smukt Udvalg af Panamas,
Hemp og Milan Hatte for
Graduenter og andre.
(Vgfaa et specielt Udvalg af
UOO pyntede Damehatte i alle
Kulörer, $3.00 til $5 värdier,
Fredag og Löwag blot
De vil jpare penge dersom
De benytter denne udmarkede
Anledning.
Lena B. Overwick.
Lægdfjærrittg, faa hun faldt til Mor
fen font bar hendes Hjerte gjennentbo
ret of Kuglen, og til stor Forskrækkelse
for Tiistuerne. En anden Ganq skjød
hon Hodet af en Kritpibe i Munden
paa en gammel Bonde som gik langs
Veten og ingen Oberraskelse hodde i
Tanke. Atter en attdett Gong skjød
han en Kugle gjennem en Melkdonk
paa en Bondes Ryg. Bonden attede
intet før Surmelken begyndte at spille
Kl-k, Kl-k, og tog Afløb nedover hans
Hæle, til stor Fornøielfe fot Rifleman
den og Tilskuerne. Disse er absolut
sandfærdige Fortællinger blandt de
mange pudsige og mere umulige Skrø
ner jeg hørte i Østerdalen.
Blondt dem jeg hadde Iobet ot besø
ge før jeg forlod Tønfet, bor Enge
brigt Sandbakken og Jon Eggen.
Hos Sandbakken standset jeg ober ett
Nat. Hatt sidder godt i det, hor stort
Gaardbrug, fint Hjem, hyggelig Frue,
9 lystige, haabefulde Børn, og felb ler
ban lige hjertelig endnu forn ttaar han
færdedes omkring og "tog af" Folk og
Hjem i Otter Toil. Til Eggen gik
jeg sammen med Simon Udbye,
Dagen før jeg tog Afsted med
Tønset. Eggen er ett Bror af
Peder Udbye poo Dolton og bar
meget interesseret i ot tale om Amerika
og Østerdølertte herober. Hon bor ett
of de mest oplyste og bredfynte Mæitd
jeg traf poo Tønfet. Derfro stulde
jeg gaa til Storbongssæteren forat ta
Afsted med min Tante og lagde foa
Veien ober Bonoosen. Som jeg kom
op i Lien, begyndte det at regne, lytte
og tordne. Og soo ræd Lyn og Tor
den har jeg aldrig bæret i Amerika som
opober Bonooslien dett Dog. Lynet
fræfte rundt mig faa det faa ud som et
Flammehob for Øieblikkct og Torden
strål hørtes i somme Øieblik, akkurat
som det ofte forekommer i Minnesota.
Regnet falbt i stride Strømme,
faa det bor nokfaa "huffet" op
over den ukjendte Fjeldsti, og glad bar
jeg itaar jeg font frem til Bonaosfæter.
Og glad bar ©æterkullene ttaar jeg
kom, thi de bar næsten fra sig felb af
Skræk, og stod netop i Begreb med at
flygte gjennem Regnet til nærmeste Sæ
ter. At Sæterjenterne i Norge tør
bære alene paa disse ofte fjærne Fjeld
steder, det forundret mig meget. Det
biser hbad man kan bænnes til. En
amerikansk Pige bilde dø af Skræk den
første Nat paa et faadant Sted. Naar
ilbciret bar ober og jeq hadde tørret
mtne Klæder bed den koselige Ild i
Peisen, fortsatte jeg til Storbangen,
sa Farbel til gamle Tante, med gret
Forstaaelse af, at det bar siste Gang
jeg kom tit at fe hende her poo Jord,
og fortsatte nedober Lien til Sæ
termyrmoen. Skjønt sbækket i Hu
kommelsen, syntes Afskedsstunden at
lyse op Minderne i hendes Sind
vberbældet af disse,' graad
Fergus Falls, TNinnesota,
\2k
hun som et Born. Stakkels
Tante. "Det vor )aa haordt for
Mor," fa hun. "Htitt var soo øm
hjertet, og hun maatte "groote ut":
faamattge of fitte Kjære, forn drog af
sted til Amerika." Ja, der er nok
mangen en ømhjertet Mor blondt Nor
ges Fjeld og Dale som gjennem Tider
ites Løb har grædt bitre Hjertetaarer,
naar de har maattet trykke fine Kjæres
Haand og plante et barmt Moderfys
paa deres Kittd i Afskedens Stund.
Gud belsigne og bebare disse ømme
Mødres Minde blandt deres udflyttede
Sønner og Døtre i Amerika.
Uveir sydpaa.
Jennings, La., 7de Mat. Fem
ten Mennesker er dræbt bed ett Torno
do, som fo'r henobet det bestltge Acodio
Parish sydlige Louisiana sent igacir^
aftes.
Ardmore, Of la., 7de Mai. En
Storm af ufædbattlig Voldsomhed hat
herjet Distriktet heromkring. Wilson,
Okla., hjemsøgtes af'en Tornado, som
rtebblæste firti Huse. I Ringling,
Okla., blæste en Kirke ned.
Koldt syd- og vestpaa.
Kansas City, Mo., 7de Mat.
Der er foldt'Sne i nordbeftre Konfos,
endel of Texas oq bed Denber, Col.,
oq der er Frost i Nebraska, Dafowerne,
Montana og Wyoming. I Oklaho
ma, Størstedelen of Texas, Iowa,
Missouri og en stor Del of Kansas er
det rooiolbt Veir med Regn.
Japan og Rina.
Peking 7de Mai. Det er god
Grund til at tro, at Kina i Betragt
ning af Situationens Hoobløshed er
forberedt paa at gi efter poo alle de
japanske Krab. I Peking er Befolk
ningen i Almindelighed iffe flar ober
denne mulige Udgang poo Situatio
nen. Mange Fremmede, saobeljom
Kinesere, gjøt fig istand til at reise
bort.
Vil undgaa Brud.
Tokio, 7de Mai. Bladet "Ntchi
Nichi"s Korrespondent i Peking erfa
rer, at den kinesiske Regjering igaaraf
tes underrettede den japanske Minister
Hioki om, at Kina ønskede en saadan
Ordning med Japan, at et aabent
Brud kunde nndgooes.
Peking 7de Mai. Den japanske
Legation har meddelt det kinesiske Uden
rigsdepartement, at Japan iffe bil
bære istand til at gaa med poa de
Jndaømmelftr, font Kino tilbød Tors
dag, og at Japans Ultimatum bil bli
be forelagt inden Kl. 3 Fredag Efter
middag, medmindre Kino forinden stul
de gibe efter for alle Japans.24 Ktobs
Vedkommende.
Canada var stuttet at udføre
Kortt. Et Telegram melder, at Otta
toas Regjering hat erklæret, at Kortt
iffe fan sendes fra Canada til de Fore'
nede Stater, uden at det er til inden
landst Forbrug. Korn fan iffe udfø
res til det forenede Kongerige, uden at
Modtagerne nabngibes, eller til noget
Udland uden Ottawas Tilladet!«'. Med
"indenlandsk Forbrug" menes kanadist
Forbrug, idet Korn passeret gjennem
amerikanske Byer paa Veien til kano
diske Byer.
Ktijtianiasjotd afgik fra Bergen den
7de Mai med 67 første, 230 anden og
569 trebie Klasses Passagerere. Dam
peren ventes til Nem Dork den 16de
t§. og Passagerne -burde fremkomme
tit Tvillingbyerne og den øvrige Nord
vesten omtrent ben 10de Mai. Krijti
aniaftord feiler igjen fra New Aork den
22de Mai
Mai 19*5.
Lusita Z a gaar til
bunds.
Cunard-Linjens store Damper, Lusi
tania skudt isænk af en tysk Un
dervandsbaad, og 1,149 af
ve ombordværende om
kommer.
Den siste store Katastrofe i Krigens
Gong er, at Cunarddamperen "Lusi
tania", font den lfte Mai afgik fra
New York med over 2000 Mettttester
ombord, bleb torpeboet af en tyst Un
derbandsbaad udenfor Irlands Syd
østfyst fiste Fredag. Skibet bleb an
grebet medens Passagererne spiste
Lunch. Det sank omtrent 20 Minut
ter seneee. Ifølge de seneste Efterret
ninger, er Tabet af Mennestelib fat til
1,149, hboraf 115 bat Amerikanere.
Antallet af reddede blondt Passagerer
ne opgibes at bære" 465.
Vækker stor Opsigt Verden rundt.
Lusitamas Undergang har bakt mere
Opsigt og Forbitrelse end moaste noget
der er hændt siden Krigen begyndte.
Cunard-Linjens Direktion paostaar og
har kundgjort, at Lusitania fif ingen
Varsel før det bleb truffet af Torpedo
lodningen. Matt et iffe aldeles paa
det rene med, enten Damperen bleb
truffet af to Torpedoer, eller kun en.
Et senere Telegram fra Queens
town melder, at nogle af de fa ar ede
bar fomntet tilstade bed Explosionen
og at nogle bar døde. Dette fan skyl
des Kjedelexplosionet mett bet er sand
synligere at de uhyre Fotraad af Am
munition fom "Lusitania" førte der
bar 5,471 Kasser ombord exploderte
enten direkte bed Torpedoen eller Tor
pedoerne eller paagrund of andre Ex
plosioner i Sfibet.
Blev feet fra Laud.
Kl. 2:12 Eftermiddag faa Vagten
poo ©ignaljtationen bed Kinfale, at
"Lusitania" bat i Nød, og Kl. 2:33
bar Skibet sorsbundet.
Radiostationen bed Oueenstotoit
modtog Nødsignal fra "Lusitania"
Kl. 2:15. Admiral Coke af endte alle
disponible Damptrawlere og andre
Fartøier til Ulykkesstedet, som laa to
Timers Dompskibsreife borte.
Kinfale rapporterede pr. Ttoadløs,
at omkring 20 Baade bar bitt fat paa
Vandet fra "Susitania" og at 15
Baade bar unberbeis til Ulykkesstedet.
Forlanger Forklaring af Tyskland.
Regjeringen i Washington har git
Minister Gerard i Berlin Ordre til
øiebtiffetig at forespørge hos den tyste
Regjering meb Hensyn til "Lusitania"s
Unbergong. I officielle Kredse ansees
Situationen som meget albotlig.
Count Von Betnsdotf, den tyste
Minister i Washington, har formelt
udtryft sin Sorg ober at faamattge
amerikanske Borgere bleb forulykket veb
Susitanias Undergang.
Gav Advarsel.
Den tyste Konsul i New York siges
at ha git Varsel tit alle Passagerer der
habde bestillet Setllobs poa Lusitania,
før den afseilet, at der bar Fare for at
Baoden bilde bli antastet paa benne
Reise, og raadet dem til iffe ot afreife.
Det loder dog til, at yderst foa tog
Skræk af denne Adbarsel.
Humer 6.
Swift County hadde County-Op
tion Valg i Mandags og stemte mod
Salooner med stor Majoritet. 'Det er
altfoo det 6te County fom gaar "tørt"
under County-Option Loben.
Professor bed Kristionia timber^
sitet Gabriel Gustafson, afgik dett 16de
April bed Døden, 62 Aor gammel.
I
Norge Har amerikanske Dol
lars bæret oppe i Kr. 4.11, Pund
Sterling i Kr. 19.61 de høieste
Priser, som nogensinde er noteret.
Den sbenste Minister i Berlin
Hat telegrafist underrettet Udenrigsde
partementet i Stockholm om, at ni of
de ellebe fbettste Dampskibe, som er
kapret og bragt til tyste Habtte, er ble
bet frigibet.
Det forlyder, at Fritjof Nansen,
dett berømte Nordpolsfarer, har fat sig
i Spidfen for en Fredsbebægelfe. Det
siges ot han har henbenbt sig til. nøi
trale Lande for at erholde deres Hjælp
til at udbirke en Fredsslutning.
Oscar Wennebold, Søn of nys
afdøde Knut Wennebold i Kentjon,
Mitttt., er blandt dem fom bleb albot
lig faaret i Kampene bed Apres. Os
car Wennebold hberbede blandt de før
ste Fribillige fom drog fra Canada.
Minnesota Red Riber Volley De
belopment Association bil afholde fin
anden oärlige Konbention i Crookston
den 16de og 17de Juni. Medlemmer
af Formklubber fro alle Dele af Red
Riber Dolen vil deltage i Program
met.
Kaptein William S. Benson er
os Sekretær Daniels blevet udnævnt
til Chef af Marinens Operationer.
Han er nu Kommandant bed Flaade
bærftet i Philadelphia. Den nye
Stilling er netop blebet oprettet of
Kongressen.
Paagrund af den stærke Efter
spørgsel fro de krigførende Lande hor
Udførselen af Hefte og Muler toget et
bætdigt Opfbing. Det bleb foaledes,
ifølge ett Meddelelse fra Hondelsde
partementet, i Mors udført Heste til
ett samlet Værdi af $8,000,000 og
Muler for ober $1,255,000.
Fra Wafhington berettes at den
hérbærende sbenste Legation har mod
taget officiel Meddelelse om, at For
sendelser af Krigsmateriel of ethvert
Slags er forbudt ober fbettst Territo
rium Etthber Tilførsel af Krigsfor
syninger fro Vest er praktisk talt umu
lig, soolænge Skibsfarten paa Archan
gel er stængt af Isen:
Trimmede Damehatte.
Miss Helga Hage
Spredte Nyheder.
34te Aaraang.
Førstkommende
Fredag
og
Lordag
vil vi frembyde til
salgs 100 trimmede
Hatte for
$2.50
De største Bargains
nogensinde tilbudt til
denne Pris
Lammelse har berøbet Stotsse
notor Eiken i Moybille, N. D., hans
(Sbtte til at tale engelsk. Før talte hatt
engelsk ligesaa flybenbe som fit Mo
bersntaal, norst. Han er nu i Be
dring, men tiltrods for at han kan
forstao engelsk ligesaa godt som før,
kan han kun tale nogle faa Ord. Han
taler Norst lige godt fom før. Sena-'
tor Elken er en Slægtning af Grin«
ager-Brødrene i Fergus Falls.
Prof. E. Kt. Johnson ved den
Forenede Kirkes Seminar, blev forti»
ge lige ægteviet til Miss Helene Niel
sen i Brooklyn. Pastor A. O. Fon
falsrud forrettede ved Vielsen, font fo
regik i Pastor C. O. Pederfons Hjem,
hbor ogfaa den paafølgende Bryllups
fest holdtes for et begrænset Antal
Deltagere. Bruden, som nylig fom
tilbage fra Norge, har i 13 Aar bæ
ret pribot Sygeplejerske i New Hork.
Ingen Dansemoroer blir herefter
afholbt i Jackson County, Minnesota,
poo Sønbage. Grandjuryen anmode
de Retten i siste Termin om at paa
lægge Countiets Embebsmænb at hin
dre at det (Slags Fornøjelser bleb af
holbt paa Herrens Dag, fom Tilfæl
det har bæret i de siste fem Aar. For
leden Søndag stulde der holdes offent
lig Dansemoro poa et Sted, men
County-Adbokaten greb strax ind og
hindrede det.
Den største svensk-lutherske Me
nighed i Amerika er Menigheden i
Jamestown, N. $., der tæller 3,182
Medlemmer. Dernæst kommer inden
Augustana-Synoden, Chisago Lake,
Minn., 2,002 Medlemmer Bethanio,
Lindsborg, Kansas, 1,950 Galesbnrg,
III, 1,903 Rockford, III., 1,878
New Britain., Conn., 1,781 Imma
nuel Menighed, Chicago, 1,789 og
Augustana Menighed, Minneapolis,
Minn., 1,678.
Det antages at over 50,000
Foot, representerende ett Kapital of
$400,000 er omfommet i den voldsom
me Snestorm som den 29de April rase
de i den nordøstlige Del af Oregon.
En Foorehyrde i Morrow County hor,
fundet igjen blot 400 af fine 1,600^
Faar ilive. Skaden, font Farmern^
har lidt paa fine fremspirende Avling
ger o ft Frugthaver, vil dringe det sam*|
lede Værditab op til mindst fri,000*
000.
"CL
Hobe & Company i MinneapoliW
modtog den Ilte ds. et Telegram fra'ij
Linjen som lyder: "Bergensfjord anr|
kommet til Bergen idag paa Morgenes
Kl. 3, alt vel." Damperen seileoefra^
New 2)orf ben 1ste Mai, og der var cogl
80 Passagerere ombord fra NordvestenD
Hus tilsalgs.
Godt Hus paa 8 Værelser, Brønds
Cistern samt Staldbygnmg, tilsalg
paa gode Betingelser. Tel. 835-N.
At E. 8gc Eier»^

Tornado i Oklahoma.
Japans Ultimatum.
Passagererne fortæller, at "Lusita
nia" iffe futtde sætte mättge Baade
paa Vandet, forbi bet krængede ftærft.
Forte 5,471 Kasser Ammunition.
Job-Printing udføres i Ugebladets
Trykkeri.
Kongresmand I. A. Goulden
fra New Dork City faldt den 3die ds.
død om paa Pennsylbaniabanens Sta
tion poo Broad Street i Philadelphia.
MmMEWer?*
HISTORICAL
SOOfei *,
The Up-to-Date Milliner
1ste Dør øst fro First State Bank. Fergus ^alls, Minn.

xml | txt