OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, September 06, 1916, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1916-09-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I
•£. ".
s
ii
-*k.
»ijuajii i
r\
TtC' £-T
v^X*v&$&
FeNAAS F'Klls AgMsd
Ubtemnttt Dott Dnlbafl.
R.
T. Moen, Redaktør.
M. Baglo, Bestyrer.
Prisforhöielse.
Jftlge Beslutning af Direk
tionen af Ugeblad Pub. Co., vil
Subskriptionsprisen paa Fergus
FallsUgeblad fra lfte Oktober
af, bli 65 Cents pr. Aargang.
Dette paagrund af den umaade
lige Forhalelse i det senere i Pri
sen paa Pavir og alt Materiale
som benyttes i et Trykkeri. Uge
bladet har haabet at kunne und
gaa at ta dette Skridt, men fin
der, at fortit holde Financerne
iorden, maa det gjøre som næsten
alle andre Blade allerede har
gjort, forøge Prisen, indtil videre
lalfuld. Alle som ønsket at for
nye sin Subskription før hen lfte
Oktober 1916, kan gjøre saa for
den gamle Pris.
Resultatet af Välget her i Byen
igaar var, at alle Forslag til Wndring
af Byens Charter blev nedstemt.
I
den Krise som vi netov har havt
vedrørende Tvistighederne mellem Jern
baneselskaberne og deres faq^rganisere
de Arbeidere, har vi atter et slaaende
Bevis for ben altid truende Fare som
Konfliktion mellem Kapital og Arbeide
afstedkommer. Det var jo noerved at
Jerndanetrafiken Landet over stulde
standses. Men denne Krise har dybe
re Betydning end kun en midlertidig
Stands af Industriens Hjule, som vel
kan være galt nok. Den minder for
det første om, at de store felvisie Kor
i
porationer altid føqce at høste den
meft mulige Gevinst af billigt Arbeide,
^^men ogsca at de velorganiserede Ar
beiderforeninqer er udsat til at gaa
for langt i sine Forlangender. Men
dette er heller ikke det værste. Det
værste er, at naar alt kommer til alt,
saa er det Publikum som lider den
største Uret under saadanne Konflikter.
1
Det er den gamle Historie som gjentar
sig. Som Tilfceldet har været før,
saa ogfaa nu. at Publikum maa mulk
teres fordi Jernbanerne og deres Ar
beidere ikke kan enes, thi som vi for
staar, saa er Stillingen den, at ifølge
den af Kongressen netop vedtagne Lov,
iaa faar Jernbanerne Tilladelse til at
forhøie deres Frakttakster i samme
Forhold som Lønsatserne for Arbeider
ne vil stige. Resultatet er altfaa:
Med Streiktrudsel tvinger Arbeiderne
Jernbaneselskaberne til at betale Høiere
Løn, og Jernbanerne tvinger Publikum
til at betale høiere Takster. Arbeider
ne faar sin Vilje frem. Jernbanerne
gaar fra det uskadt, men Publikum
maa lide. Og dette vil fortjætte sacu
ænae som den hidsige Strid mellem
kapital og Arbeide fortsætter het
andet. Det er Pengemaqtens Herre
ømme som har udviklet Stillingen til
,vab den er idaq. Men Spørgsmaa
let blir da, hvor er Botemidlet? Det
er altid lettere at pege paa det som
galt end at finde det rette Botemiddel
L' r"1'"" •,""
er
Ugebladets Redaktør har længe været
af den Formening, at den bedste Vei
at rette disse Ting paa er, at Staten
overtager Ejerskabet eller iallefald mere
fuldstændig Kontrol af de store Bedrif
ter i Publikums Tjeneste, saasom Jern
baner, Telegraf, Telefon osv. Det
synes aldeles rimeligt, at de offentlig
tjenende Systemer, som Publikum er
afhængig af til hver Tid, de burde
ogfaa Regieringen ha fuldstændig Kon
trol over. Tusinder af Kommuner
har overtat Bestyrelsen af Forretnings.
tnftitutioner der staar i Offentlighedens Ut 424, (Normandm^
politiske Streiflvs.
Allan L. Benson, Socialisternes
Presidentkandidat, siger i et Flyveskrift:
"Hvad bryr du dig om bet at Natio
nalformuen er steget $41,000,000,=
000 siden Wilson blev President? Har
du nogen af Billionerne? Hughes
gjør intet andet end at sætte Flueskarn
flækker paa Wilsonstyrets Bageteller.
Rockefeller har ret nok til at støtte et
System som næsten gjorde ham til
Billionær. Morgan ligedan. Indbyg
gerne af Verdens rigeste Land eier in
tet af dets Rigdomme fordi de i
Modsætning til Rockefeller og Morgan
ikke ved nok til at wdje at der
Washington behøves en Regjering paa
deres Side."
T. F. Ofsthun i Glenwood anla for
kort Tid siden Sag og forlangte $50,=
000 i Skadeserstatning fra nogen og
tredive Mand som havde poastaaet at
Ofsthun havde faaet store Pengesum
mer for at arbeide for Thomas Frank
son, den republikanske Kandidat for
Viceguvernør. Men naar Sagen kom
frem for Forhør i Retten i Minneapo
lis. mødte hverken Frankson eller
Ofsthun frem ifølge Bestemmelsen, og
nu har Dommer JelleY under Over
veielse om det ikke er bedst at afvise
hele Sagen. Statens Høiefteret har
nu stadfæstet et Skridt som blev tat
ved Kredsretten i Ramsey County og
som gik ud paa at afvise den oprinde
lige Sag mod Frankfon fordi han an-,
givelig havde brugt over .$25,000 i'
Valgkampen istedetfor $3.500, den,
høiefte Sum som Loven tillader.
^^TJr ^.V'r«^?!&*<,^%r*-".'?r/-.?^"/5-^ T^
v
Tjeneste, og bet med afgjort Sukces i
de allerfleste Tilfælder det samme har
etaterne
ogsaa gjort
Forbudsfolket i Minnesota gives et
kraftigt Argument i Hænde i en Ind
beretning. som F. A. Whittier, "Parole
Agent" i Minnesota netop har offent
liggjort. Mr. Whittier gjør opmærk«
tom paa det Faktum, at Indberetnin
gen omfatter det første Aar efter Ved
tageisen af Minnesotas Bounty Op
tion Lov, der drev Saloonerne fra 44
Countier. Særlig interessant er Tal
lene fra de to Red River Countier.
Polk og Clay, som begge blev befriet
for sine manqe Salooner, da County
Option Loven traadte i Kraft. Fra
Polk County med Byerne East Grand
Forks og Crookston, sendtes der i Aaret
som endte den 31te Juli 19.15,28 For
brydere til Statsfængslet i stillwater.
1 Aaret som endte den Blte Juli 1916
sendtes 7 Forbrydere. Fra Clay Coun
ty med Byerne Moorhead og Barnes
ville sendtes for Aaret som endte 31te
Juli 1815,16 forbrydere til Stats
fængslet. I det paafølgende Aar, da
Countiet var uden Salooner, gik An
Lallet af til Strafarbeide dømte For
brydere ned til 4. Ingen kan bencrg
te, at denne betydelige Nedgang i An
tallet af Forbrydere siyldes Forbude
mod Rusdriktrafik. Ogsaa for Sta
ten som et Hele opviser Statistiken en
betydelig Nedgang i Antallet af grovere
Forbrydelser, idet der i det fiste Aar er
sendt 358 Straffanger til Statsfæng
slet. Det fcteqaaende Aar var Antal
•*, v"^* '. '',
i
mange Tilfal-
t':
4 sv
"\i
der. I forbindelse hermed tan vi 9Znboer af (Stlonbson familien i .foton
bare navne hvilken Forbel Publikum °f Aastad, naar Budskabet kom at
har havt af at Staten Minnesota
for
ente! Aar tilbage begyndte Tilvirkning! TorSdagsmorgen. Mrs. Erlanbson
as Bindelraad og senere Fabrikation" ved vanlig Helse inbtil etpar Dage
of Farmredskaber. Praktisk Erfaring
i be europæiske Lande har vist, at hvor
Regjeringer og Kommuner har overta
get Driften af offentlige Systemer og
Institutioner, har Publikum høstet
Gevinst derved. Dette har ogsaa væ
ret Tilfældet paa Jernbanotrafikens
Omraade. Vi tror derfor, at for hver
en Krise som kommer mellem Kapital
og Arbeide, saa øges Stemningen for
"public ownership", og det er muligt,
at den Dag ikke er saa fjærn som man
ge vil tro, naar vore store Jernbane
jystemer vil eies og kontroleres af vort
Lands Regjering, d. v. sige. Folket.
Og det tror vi er det bedste Botemid
del for den Uret som Publikum lider
formedelst de hyppigt gjentagende Kri
ser mellem inkorporeret Kapital og or
gamseret Arbeide.
Mrs. Martin Lrlandson hviler
Det
var uventet for Slægtninge °q
MrS. Martin Erlandson blbe siste
før hun døde. For flere Aar tilbage
var hun daarlig meget af Tiden, men
i det senere har hun været bedre.
Hun blev angreben af et heftigt
Tilfælde af Mave- og Hjertesyg
dom, og skjønt alt muligt blev
gjort for hende, stod hun ikke til
at reddes. Afdøde var i sin bedste
Alder, nemlig 49 Aar,
4
N. T. Moen,
State of Minnesota, ss.
«««r e*,nty' ^mnwota:
Jt SFP
jvvfl Vilv
RvivH VvyMNMWwv
k
,W^V*T£
A
'J ,' 1
Maaneder og
26 Dage. Hun blev født i Norge,
men kom til Aastad i saa ung Alder,
at hun har boet der i
35
Aar. Hun
efterlader sig sin Mand og 9 93ørn,
nemlig Mrs., Allen Anderson, Wal
borg, Theodore, Emil, Adolph, Ar
thur, Clarence, Melvin, Otto og Ed
win. Begravelsen foregik siste Fre
dag'fra Hjemmet og Aastad Kirke un
der stor Deltagelse. Pastor Skyberg
forrettede.
Farm tilsalgs.
160 Acre Farm, 1 Mil fra Bene
dict, N. D., tilsalgs paa rimelige
Vilkaar. Udmærket Avling. For nær
mere Oplysninger tilskriv Einar Blik
stad, Fergus ^alls. Minn.
mt
Å V äta.' 'm. fl? Itf. ii»*«
b/äå
l|' fir

1f$t
Jl'"
Sort Percheron Hoppe, 6 Aar gl.,
veier 1800 Pund, med Føl
Nødbrun Hest, 9 Aar gl., veier
lioo Pund
Nødbrun Hest, 3 Aar gl., veter
1300 Pund
2 brun Percheron Hopper, 2 Aar
gl., veier 1200 Pund
Hoppeføl, i Aar gammel
45 Shorthorn Kvæg
Registreret Shorthorn Tyr, 3 Aar
Melkkjør.
Kid Knapsko for
Damer
"Dull kid" Snøre
sko for Damer
Sanyola Knapsto
for Piger
fhti.
Hold Flllttuc vltk fta ftjnrctic
"FLY-OFF"
vil gjøre bet.
Auktions-Salg.
Daglig Tog hver Vei paa Northern Pacific Banen.
Mandag den Ilte September Kl. 10 Form.
12 2-Aar
gl. Kvier
6 aarsgamle Kvier. 9 Kviekalve
7 2-Aar gamle Steers
18
Vaargrise.
1
Avlsso
Fri Lunch ved Middagstid.
Alle Belpb paa $10 eller mindre betales Kontant, men for ftørre
Bummer kan Henstand gives 1ste November 1917
mod gode Notes og 7 Procent Rente.
N. E. Gardner, (Sier.
oil lave Deres Uld om til "Blankets", "Flannels", Sjaler, Strikkegarn,
"Mackinaw" osv., eller vil betale "Twin City" Priser kontant. Skriv
efter fri Katalog og Forsendelses-Mærker.
E. T. Barmrd
Buliken Nr. 40. Residen? No. 302.
Sko for Skolebrug
Skolen begynder snart og Deres Gutter og piger vil
behöve nye Sko. Vi kan udstyre dem med Sko af bedste
Kvalitet Läder til de laveste priser.
Her er nogle Godtkjøbspriser som vi nu tilbyder:
..,M^.^?''' ij/v, f'/,:Fr»wr,
*,' 'jT '. 'r'V- v-- -,^ .. '':'*y ^^*,4
4 Tyrkalve, fra 3 Uger til 3 Maa
neder gamle, nogle Shorthorn
Omtrent 200 Nhode Island Høns
75 Chickens. 14 Kalkuner
Milwaukee Binder 7 Fod Skjær,
med trucks. Par lette Bobslæder
Piano Binder, 6 Fod Skjær
McCormick Slaamaskine 5Fod Skjær
14 Toms I. I. Case Gangplog
Vogn med brede Hjulringe
Harv. Vognkarm. Fanningmølle
Varmeovn Kjøkkenovn
Set Dobbelscrler 20 Acres Mais
20 Tons Timothy- og Kløverhø
Husholdningsfager af alle (slags
Box Calf Gutteflo.
©tørr. 8| til 13
Gunmetal Knapsko
for Piqer, Stør«
reiser 12 til
Pi (ar ogsaa et fuldstamdigt tttøfffij »f ''Donaola Skuffer»"
de bedste, mest durable og komfortable Sko for Børneiiei
tr
T-*' «•'Stiå?1 «b-iÅS i
1.75
2
Gunmetal Snøresko
for Piger, Stør
reiser 12 til 2....
1.95
Kid Knapsko for Piger,
Størrelser 12 til 2 1
Mol i Di/
Børnesko, Størrelser
8 til 11
1.48
V W^'PW
5
4
Telefon:
Butik 223.
Bolig 246.
L«gehj«lp uden Mediciner
Chiropractic, Mechano-Theraphy og
Magnetisk Behandling.
Kontor: 42-43, Manhattan Bygning
ease
Kontor? 14 og 15, Manhattan-Bygningen
Dr. I. G. Sigeu,
Seanvia Bant Bygning.
Christiama Case
oq Hotel
Vi giver den bedst mulige Bevcert
ning og Bekvemmelighed. Naar du
trænger et godt Maal Mad, en Lunch,
eller en god, ren Seng, saa kom til
"Christiania Cafe,,. Gjøt det til dit
Hjem, naar du er i Byen.
Haagenson & Johnson, Eiere.
Dr. I. A. Freeborn,
Spectaim
Sygdomme i 8it, Pre, Næs- og Strute.
Kontor ovenover W. 93e18 Grocery»
Handel, KerauS Falls. Mini.
Dr. John Lyng
Norsk ZS«ge.
Specialfag: Kirurgijre (surgical), Øien
oq Dreiygdomme.
Dr. Lyng har tilbragt fem Aar i Berlin
Wien og Paris og uddannet fig i sine
Specialfag.
Kontor: I den nye Fergus Falls National
Bank Bvanina.
Dr. O. M. Haugan
«ontor i ManhattaW
Bygningen
DkT.
N. Kittelson,
Speetaiiy i Bygdomme
i
Sine, Oren og 9t*f*«
Kontor Prinzl Biock. over Zverson & 8«
M««» SM. «wn.
VÄ*
Ä1.-kSa
iff
1
Atten Aar af praktist Erfaring hele Tiden har vi anvendt
vore bedste Evner foråt byde Publikum de bedste Varer til de lavest
mulige Priser, og vi stal altid bestræbe os foråt give vore Kunder de
bedste Varer, vor bedste Tjeneste, største Asfortement og laveste Priser.
Vi eier vor egen Butikbygning og har saaledes ingen Høie Leie
penge at betale vi kjøber vore Varer for kontant og kan derfor tilbyde
Dem bedre Værdier til lavere Priser.
Vi nævner her nogle af de gode og paalidelige Varer of hvilke vi
har det exklusive Salg her i Byen.
Karpen Upholstered ZTtöbler, ZHacey Bogskabe og Filing
Cabinets, Simmons Jern- og A7essing-Senge,
ZDays Sagless Springe, Øftermoor Madrasser,
Whittalls Rugs, TNcDougall og Llwell Rjökkenkabinetter
Grand Rapids and Rockford Case Goods, og Möbler
for Spisevärelset, osv., osv.
De indbydes paa det venligste at gjøre os et Besøg og fe dette Udvalq.
Falls,
Minn.
i^ ^c
aWfj?
=flrV/- +^f* -r^'"
hjørnet af
The Kleanall
Cleaning, Pressing
Reparering
Mcrnds Suits og Overfrakker,
Dame-Suits og Kaaber "altereb"
og "re-lined" ved første Klasses
Srcedder» Telefon 17.
Tversover Gaden fra Posthuset
Oliver Olson,
©elger Billetter
Jr
:1|
i?
•U'
„lyt
i
il
jtTn
ttl og fra
Europa med alle Limer.
Scanvia 8S»»f Bygni»«
S««g«s AallS, «w«.
XeUfott 406.
Lav Deres egen Som
merdrikke ved at bruge ett
as folgende Extracts:
P. M. Nee
J125 Bismarck Avenue.
Telefon 274
Høieste Markedspris betales
Smør og ZEg.
for
Prompt Opmærksomhed gives alle
Henvendelser,
éhten Nat eller Dag.
Residens 559*-J.
I-
i
y
4* V«£
j* 1#

Subskription Zvris 60 Cents for 1 let
Forflud. eller» 60 «tft.
Udgivet af Ugehlad Publishing Co.
FERGUS FALLS UGEBLAD
^Published by
(JgeblaJ Publishing Go.
N. T. Moen, Editor.
An independent reform paper and
the oldest Scandinavian newspaper
w«st. of t.hp twin cities.
Entered as second class matter at the iPost Office
at Fergus Falls, Minn.,under act of March 3,1879
The State of Minnesota to all persons interested
in the final account and distribution of the estate
of said decedent The representative of the
above named decedent, having filed in this Court
her final account of the administration of the
estate of said decedent, together with her petition
praying for the adjustment and allowance of said
final account and for distribution of the residue
of said estate to the persons hereunto entitled
Therefore you, and each of you, are hereby cited
and required to show cause, if any you have, be
fore this Court, at the Probate Court Rooms in the
Court House, in the city of Fergus Falls, in the
County of Otter Tail, State of Minnesota on the
22th day of September 1916, at 10 o'clock A. M.,
or as soon thereafter as said matter can be heard,
why said petition should not be granted and that
this citation be served by the publication thereof
according to law, and by mailing a copy of this
citation at least 14 days before said day of hear
ing, to each of the heirs of said decedent whose
names and addresses are known and appear from
the files of this court.
Witness, the judge of said Court, this 22nd day
of August A. D. 1916.
(Seal of Probate Court) E. Frankberg,
judge of Probate.
Attorney for Petitioner.
First publication August 23rd.
CITATION FOR HEARING ON FINAL AC
COUNT AND FOR DISTRIBUTION.
State of Minnesota, County of Otter Tail,
In Probate Court.
In the matter of the estate of Ole O. Hovland
alias Ole O. Haavland alias Ole O. Harland. De
cedent.
The State of Minnesota to all persons interested
in the final account and distribution of the estate
of said decedent: The representative of the
above named decedent, having filed in this Court
his final account of the administration of the
estate of said decedent, together with his petition
praying for the adjustment and allowance of said
final account and for distribution of the residue
of said estate to the persons hereunto entitled
Therefore, you, and each of you, are hereby cited
and required to show cause, if anv vou have, before
this Court, at the Probate Court Rooms in the
Court House, in the city of Fergus Falls, in the
County of Otter Tail. State of Minnesota on the
2nd day of October 1916, at 10 o'clock A. M,, or as
soon thereafter as said matter can be heard, why
said petition should not be granted and that this
citation be served by the publication thereof ac
cording to law, and by mailing a copy of this
citation at least 14 days before said day of hear
ing, to each of the heirs of said decedent whose
names and addresses are known and appear from
the files of this court.
Witness the judge of said Court, this 30th day
of August A. D. 1916.1
(Seal of Probate Court) E. Frankberg,
judge of Probate.
First Publication September 6th.
NOTICE OF EXPIRATION OF TIME OF
REDEMPTION.
NO. 4800.
Office of County Auditor County of Otter Tail.
To M. O. Haugan:
You are hereby notified that the following piece
or parcel of land situated in the County of Otter
Tail, State of Minnesota, and known and describ
ed as follows, to-wit: City of Fergus Falls, 1st
Ward, Grussendorf's Addition, Lot 1, Block 6 is
now assessed in your name.
That on the 9th day of May, 1910, at a sale of
land pursuant to the real estate tax judgment
duly given and made in and by the District Coult
in and for said County of Otter Tail on the 24th
day of March, 1910, in proceedings to enforce the
payment of taxes delinquent upon real estate for
the year 1908 for said County of Otter Tail, the
above described piece, or parcel of land was offer
ed for sale, and no one bidding upon said offer,
said piece or parcel, was bid in for the State of
Minnesota for the sum of ($71-100) Seventy-one
Cents.
That thereafter and on the 14th day of August,
1916, the said piece or parcel, not then having
been redeemed from said sale, was sold and con
veyed at public sale by the County Auditor of said
County pursuant to the order and direction of the
State Auditor of Minnesota, and pursuant to the
statute, to an actual purchaser, for the sum of
Six and 10-100 Dollars
That the amount required to redeem said piece
or parcel of land from said sale, exclusive of the
costs to accrue upon this notice, is the sum of
($6.10) Six Dollars and Ten Cents and interest at
the rate of 12 per cent per annum on ($6.10) Six
and 10-100 Dollars from said 14th day of August
1916, to the day such redemption is made.
That the tax certificate of sale issued to said
purchaser has been presented to me by the holder
thereof and this notice requested.
That the time for the redemption of said piece
or parcel of land from said tax sale will expire
sixty (60) days after the service of this notice, and
the filing of proof of such service in my office.
Witness my hand and official seal this 21st day
of August 1916.
(Official Seal) WILLIAM LINCOLN,
CITATION FOR HEARING ON PETITION FOR
ADMINISTRATION.
State of Minnesota, County of Otter Tail,
In Probate Court.
In the Matter of the Estate of Lars E. Bilden,
Decedent.
The State of Minnesota to all persons interested
in the granting of administration of the estate of
said decedent:
The petition of Ed. L. Bilden having been filed in
this Court, representing that Lars E. Bilden then
a resident of the County of Otter Tail, State of
Minnesota died intestate on the 14th day of August
1916 and praying that letters of administration
of his estate be granted to said Ed. L. Bilden, and
the Court hztving fixed the time and place for
hearing said petition: Therefore, you, and each
of you, are hereby cited and required to show
cause, if any you have, before this Court, at the
Probate Court rooms in the Court House, in the
City of Fergus Falls, in the County of Otter Tail
State of Minnesota, on the 25th day of September
1916, -at 10 o'clock A. M., why said petition should
not be granted.
Witness, the judge of said Court, and the seal
of said Court, this 28th day of August 1916.
(Court Seal) E. rankberg,
Probate judge.
First Publication August 30th.
CITATION FOR HEARING ON FINAL AC
COUNT AND FOR DISTRIBUTION.
State of Minnesota. County of Otter Tail.
In Probate Court.
In the matter of the estate of Siri Anderson, De
cedent.
Dull kid Cloth Top
Sko for Damer-
Box Calf Guttesto.
©tørr. 2H til 6
Box Calf Gutteflo,
©tørr. 12 til 2.
$100 pr. Gallon
Johnson's Drug Store
Fergus Falls, Minn.
Paa Cornish-Farmen, 6 Mil ost fra Fergus Falls,
i
Mil fra Wall Lake Statlon.
Chris. Johnson, Auktionsmestea. Henry G. Dahl, Clerk.
ST. CLOUD WOOLEN MILLS
ST. CLOUD WOOLEN MILLS, St. Cloud, Minn.
STATE LICENSED E^BALMER
AND FUNERAL DIRECTOR
Prompt Opmærksomhed gives alle Henvendelser,
enten Dag eller Nat.
Lokal og Long Distance Telefon,
$1.98
2.25
2.50
2.50
1.98
1.65
Home Trade Shoe Store
»'The Exclusive Shoe Store"
Dr. A. Anger
Fergus Aalls. Minn.
Kontortid: Fra Kl. 9 Form. til Kl. 6 Eftm.
Electric Treatments and Xray Work
Fergus Falls, Minn.
Specialist foe Sygdomme i Fordøjelse?
organ««.
Fergus Falls Minn
Fergus stalls, Minn.
Vi foreviser mi
i vor Butik et elegant Assortment of gode Møbler.
Great many complimentary remarks have been paid us on that beauti
ful Ivory Enameled Chamber Suite shown on our floor just now.
Ogsaa en Four Post Antique Mahogany Suite Circassian Walnut,
Birds Eye Maple, Southern Walnut osv. Dette er altsammen »ye
og op-tll-Dato "Suites" De indbydes at komme ind og se disse.
Columbia Grafonolas og Records
Benson betaler jagten. Fergus Falls, Minn.
Slagter.
222 Bis
marek Ave.E.
Fergus
DR. J. L. CURTIS
?steopaty»e
Lincoln Ave. og
Court Street.
Fergus Falls.
New Method Cleaners
U3 Mill Street syd,
Fergus Falls, Minn
FERGUS FALLS MINN.
Dr. Olaf Th. Sherping
Root Beer 10 og 35c
Grape Juice 10,15,25,50
Fruit Nectar 25«
og mange andre Slags Ex
tracts for Sommerdrikke.
A. JOHNSON
State Licensed Embalmer and
Director
Lokal og Long Distance Telefog,
Butiken No. 719.

xml | txt