OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, November 08, 1916, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1916-11-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

|fyjHf |nHjt |føfji|K^
ttbtewmr h»«r Dalbag.
R. T. Moen, RedaktD«.
Baglo, Bestyrer.
Valget iqaar foregik nnder de mest
gunstige Forholde. Ve iret var scerde
les behageligt, og Veiene de bedste.
Derfor blev Stemmeantallet ved dette
Valg ogsaa uolmmbehq stort.
Skal Priserne paa alle Slags Lev
netsmidler vedblive at stige, som de har
qjort, saa blir det omtrent sumulig'for
en hel Del Arbeidsfolk at klare fig.
Faktum er, at Arbeidsfolket i Byerne
befinder fig omtrent i den Stilling nu,
at de ikke kan tjene nok tit daglig Le
vemaade.
Saa er Valget over i.qjen ogsaa for
benne Gang. Som vanligt, bragte
bet Glæde til mange, men Skuffelse
for flere. Det er bet stemme med Po
litiken. Det er jo ikke saa let en Saq
font mange vil tro, at maatte Iibe Ne
berlag efteråt man har strædet haarbt,
fpilbt megen Tid, ødslet meget Penge
og gjort sig lyse Forhaabninger om
at bli valgt. Men naar der er mange
flere Kandidater end Embeder, som det
altid er, saa kan bet ikke anderledes
være, enb at mange maa bli
ffuftet.
Førstestyrmanden paa en femmastet
amerikansk Skonnert "H. K. Hall"
som kom Hertil igaar fra Durban i
Syb Afrika, blev umtbbelbart efter
Ankomsten Hertil belagt meb Arrest
efter Orbre af Føbetalbommer Doo
ling. Anklagen lyber paa Morb.
Styrmanbens Navn er Freb Hanson.
Manbskabet fortceller,
ot
medens Ski­
bet ben Iste September befandt fig i
Sjøen havbe Hanson slaaet en Neger
fra Mabagascar, Pete Louis, flig at
benne bøbe som Følge af ben Mebfart
han havbe libt. En Sjømanb veb
avn Patrick Murphy havbe nægtet at
arbeibe unber Hanson og havde sprun
get overbord og svømmet tillanb, en
Strækning paa efter Sigenbe tre Mil.
Dyrt at leve, dyrere at dö.
Ikke alene er LivSopholbets Kostenbe
gaaet op til svimlende Høibcr, men
Ubgifterne forbunbne meb at bø er steg
ne i en næsten enbnu høiere Potens.
Bearavelsesomkostmngerne i St. Paul
og Minneapolis er be fiste Dage steget
10 Procent og vil i ben nærmeste
Fremtid rimeligvis stige enbnu høiere.
Forstjellige Slags Jernvarer, som
t. Ex. Haanbtag til Ligkisterne, koster
nu 100 Procent mer enb før Krigen.
Jmporterebe Crepe-Baanb og Sorge-
fior pleiebe at komme fra Tystlanb.
De er nu ikke længere at erholbe.
Wholesalepriserne paa Ligkister er ste
get fra 20 til 30 Procent og Balsame
ringsfluibum optil 10 Procent.
den
lutherske
Forebrag af opbyggelig Art
engang unber Møbet. Gub gi et vel
lignet Møbe. T. Tekse, Formanb.
Jno. Skonnorb, Sek.
November-Salg af Sutts»
Fm6 Høst-
og Vinter-lsuits, feune,
navy, blaa eller sorte Poplins, som nu
vil afhændes for $19.7*. Hoereneste
Suit er ny og har været meget høiere i
Pris. Her er bin Anledning at kjøbx
M.fin ny Suit for W.75
M. &t' %,-p
P' S v
åff
\jr
./-V
St (ukesHospitals Aarsmöde
St. Lukes Hospital Forening af
Holdt fit Aorsmøbe fiste Manbag og
var det bedst besøgte Møde paa mange
Aar, og udviste at Interessen er i Til
tagende.
Hospitalets Prefident, Pastor
O.
Regel 3 Gange om Aaret at fenbe ub
Kravebrev til be forstjellige som har
staaet tilbage meb Betaling og til som
me Tiber har jeg faaet noget, men me
stenbels har jeg intet Svar faaet, skjønt
jeg tror
at
ber er mange som
K.
Skyberg, aabnede Møbet meb Bøn.
hvorefter be forstjellige Rapporter Mett,
oplæst og antagne.
Følgenbe Herrer blev valgt til Tru
stees for 3 Aar, Past. K. Skyverg« K.
H. Bergerud og Peter Lein. Som
Revisorer, P. M.
Ree,
M. I. Fossen
Estrem som
Asfi-
Aarsmøbet ubtalte sig tilsrebsstillen
be over bet Arbcibe som har varet gjort
veb Hospitalet bet fbuiftm Aar.
Speciel Rapport af Sekretæren.
Til Aarsmøbet St. Lukes Hospital
Forening.
Som Finance Manager for Hospi
alet vil jeg, skjønt tneb en vis Forle
genheb, rapportere
at
for Tiben fra
Hospitalets Aabning og tiliste Notiem
ber 1915 et ber paa hospitalets Bø
ger et Beløb af $5,148.90 forn er ble
vet krebiteret af som fri Nursing og
ubetalte Regninger. Hvad Møbet vil
kalbe bette enten Charity eller meb
noget andet Navn, vil jeg overlade til
Mødet. Fakwln er, at fyge og Iibenbe
Mennesker har nybt godt af sit Opholb
veb Hospitalet til en Pengeværbi af
ovennævnte Beløb. Jgjennem be 3
a 4 fiste Aar har
jeg
gjort
kan
IS
Skolegutter.. .28
skolepiger.. .39
betale,
bare be vilbe.
Jeg har forsøgt at faa Personer til
at afbetale i terminvis, saa libet som
enbog H3 pr. Maaneb, men jeg maa
sige at enbog bet har ikke lykkebes mig
i nogen nævneværbig Grad»
Ovennævnte er ben mørke Sihe af
Hospitalets Finance Affærer.
Den lyse Sibe eh at ber nogle Gan
ge har kommet inb Penge fra Folk som
jeg havbe opgit at faa noget fra, for
Eksempel siste Sommer senbte en Mattb
fra Town of Eastern inb $50.00 paa
en Regning paa $56.00 fra et of be
første Aar Hospitalet var aabent. Til
anbre Tiber bar jeg faaet minbre Be
løb for 4 a 5 Aars tilbageftaaenbe
Gzæld.
Meb ovennævnte Fakta for Vie øn
sker Aarsmøbet at Trustees stal gjøre
nogen Foranbring i Reglerne for Ad
gang til Hospitalet for be syge som
kommer og begjærer Abgong. Det
var Foreningens Ubtale at ingen A sr
anbring i Reglerne for Patienters Ab
gang til Hospitalet antages for nærvæ
renbe.
Softer Margrettes Rapport.
Patienternes Beskjæstigetse:
Husmødre.. ..166 Tømmermænd... 5
Børn .22
Farmere 104
Maskinmestere.2
Tjenestepiger... 54
Sygeplejersker. .v
Kontorister... .é.
Handelsmænd..
LZarderere..... 2
Slagtere....... 4
Malere 3
Arbeidere.....i7
Sypiger 3
Brøndgravere... i
Møllere.. i
Janitorer... 1
Skomagere... ».2
Lærerinber... ..H gævere ...
Handelsbetjente..8 Meierister
Prester 1 Stationsagenter. 1
Opvartningspiger. 4 Studenter.. .^.4
Patienternes Nationalitet
Norske..... ,.316 Islændere..,»'.,.9
y s k e æ s k e i
Svensker...»,,57 Australiere.,,«,8
v.
x't t*
.....
W**w-
Englændere .. .10
Amerikanere.. .21
Franske. 2
bet til en
Patienternes Troesbekjendelse:
Lutheranere..413 Katholikere.... 25
Methodister ... 20 Epistopaler.. ... 4
Baptister 10 Adventister...... 1
Presbyterianere 12 Ingen Religion 10
Kongregationalister.. 7
De siste Dages Hellige..2
Hjemsted:
øf
y
V v
fs
Barnefødfler............... 30
Mænd .220
Kvinder 284
Gifte 216
Ugifte 2 6 5
Enker. 13
Enkemænd 10
Harry K. Thaw, bet har- buubet
sig en vis Navnkundighed ved sine tal
rige Estapaber, fit forleben Lyst til at
vise en Del af sine Venner den Celle,
hvori han var anbragt i Matteawan
Anstalt for sinbssyge Forbrybere. Han
kom kjørenbe i Automobil og bab om
at maatte bese Anstalten. Direktøren
nægtede imiblerttb at efterkomme An
mobningen, og Thaw maatte faalebes
venbe om meb uforrettet Sag.
x. First
v
Ml
i
A
'S&dhfo
D/Æ**wa
Skotlændere.. ..1
Negre....... .1
Minnesota.. .410 Montana 6
Nord Dakota..81. Canada 4
New Aork 1 Wisconsin 1
Iowa
I
Hospitalsrapport fra 1ste Nov. 1915
til iste Nov. 1916:
Antal Patienter behandlet ..504
uhskrevne 461
bøde 26
igjenværende 1ste
wtate
Opbyggelsesmöde.
Battle Lake Menighed of Pastor G.
Sandangers Kald indbyder herved til
et tre Dages opbyggeligt Samtalemøde
Tirsdag til Torsdag, I4be til 16de
November førstkommende.
Samtaleemnet Lukas 15, 11—32,
indledes af Pastor I. Skonnord fra
Staples. Mødet begynder Tirsdag
Formiddag meb Prædiken. Flere af
Kredsens Præster og andre har lovet at
være med. Alle er paa det venligste
indbudt. Lad os bede om et frugt
bringende Møde.
Paa Menighedens Vegne,
Gustav Sandanger.
Bekjendtgjörelse.
Venligst,
Norste Skolebøger tilsalgs i Ugebla
dets Boghanbel.
Mim,'
QWf-f -.tork1
Tha
ManwtihMone^'
i Ai
i w
v
Stale
|^v
,,
S'
Bank,
The Kleanall
New

Method
Cleaning, Pressing
Reparering
WcFitbø Suits og Overfrakker,
Dame-Suits vg Kaaber "altered"
og "re-lined" ved fyrste Klasses
©nebber. Telefon it.
Fergus Lalls, Minn
ToerSooer Gaden fre Posthuset
Ry Sild
netop modtaget
hos
M. Ree
Høieste Markedspris betales for
Smør og Mg.
Scelger Billetter ttl og fra
Europa meb alle Linier.
W$«
Slagter.
222 Bis
marck Ave.E.
Dr. W. L. Burnap
Laeger.
Kontor i Defly-Bygnlngen, 2den Stage
med Telefon 283,
Bolig vaa Lake Bide Drive øst
Med Ztlt'iou 371*
$8.75
ja MZ «."
L«, 4
OSst
Vt
sy--*'
Lli'liJI.1!'!
/-fiSTT
«DM
Messingsenge, til be gamle Priser, fra..
Way Sagless Springe.
Christiania Case
og Hotel
Jernsenge fra '. $3.00 oq
Vi giver ben bedst mulige Bevoert
ning og Bekvemmelighed. Naar du
troenger et godt Maal Mad, en Lunch,
eller en god, ren Seng, saa kom til
"Christiania Cafe,,. GjzSr det til dit
naar du er i Byen.
Haaaenso« & Johnson, mett*
Dr. T. N. Kittelson,
i
Tpeetattft i Tygvomme
zbine, tottu og mt\u
Kontor Prinzl Block, over Jverfon & Le«
sterauS FallS. Minn.
Dr. O. M. Haugan
Kontor i Manhattan
Bygningen
Dr A, Anger
Loegehjcelp uden Mebiciner
Chiropractic, Mechano-Theraphv og
Magnetisk Behandlinq.
Kontor: 42-43, Manhattan Bygning
Snits til halv Pris.
Aldrig før har vi tilbudt saa gode Vardier i nye
V 't
aéå&j»'S
i*H,
oa Vinter -Suits
dem til halv pris.
ket af
'.f*T^7'^ Cf
Anbre Jernspringe fra .$3.00 og op
Ostermoor Mabrasser fra. $16.50 og op
Anbre Mabrasser fra.
$3.50
Vi har Senge og Sengnbstyr söm vil tilfredsstille enhver.
Salg paa hoereneste Suit i hele Butiken. £n stor
Forsendelse af nye Suits blev modtaget for en Uges
Tid siden og vi har fadedes altfor mange Suits xaa
haand paa denne Tid af Aaret.
$6 95 $8.75, $9.75, $12.50,
$15, $83.75 op til $135,
Äpecielle värdier i Kmt Goods, Blankets, Haa?ch
ksäder, L^aandklädetöi, Bed Spreads, Strömper og lin*
derkläder.
§-fj
V*
|/^""f'„f u
Way Sag le W
Springe
Dstermoor
Madrasser
.$10.75
til
Dr. C. O. Estrem.
Kontor i Fverson & Lee
Bygningen
Telefon: Kontoret 626, Hjemmet 622.
Dr. F. R. Whittaker,
Tanslaege.
Kontor i No. 18 og 19, 2den Etage
Manhattan-Bygmngeu.
Dr. I. G.
FerouS Fa!!» Minn
Seanvia Bank Bygning
Fergns FallS, Min«.
Teleson 406*
DR. J. L. COFITIS
titteopatme eage
Kontor: 14 og 15, Manhattan-Bygningen
Kontortid: ftra Kl. 9 Form. til Kl. 6 Eftm.
Electric Treatments and Xray
'/i?
V
t-
i i
$50.00
op
og
op
Work
€t Udvalg gode
ZDool Astrakan
Kaaber,foret helt
iajennem, blot
$2.95
Vi
vil derfor afhände
Kaaber modtages" hver
Dag—ypperlige vardier Raa-
velour, plush, Broadchoth, Zibeline, tylfe
berges, Cords og Mixtures. €t stort 2lssortetnent
at
välge fra til folgende priser
1
1
V
4,
W*
'.
J'i ^»IA Akamai
-2$*. i1 .4' Äsf^:-,5-v H, n té*- i.
.ffi
"M'
S
k
Ky ,r„, VS
f-
u
•f3
A wf i«4

Subskriptionspris 65 Cents for 1 A«r
i Forflud.
Udsivet ef Ugedlad Publishing Eo.
FERGUS FALLS UGEBLAD
Published by
(Jgebl&xl Publishing 06,
N. T. Moen, Editor.
An independent reform paper and
newspaper
the oldest Scandinavian
west of the twin cities.
Entered as second class matter at the Post Office
at
Fergus Falls. Minn.,under act of March 3.1879
Fergus Falls Krebs af
Frikirke afholder fit Høstmøbe i Tor
benstjolb Menighed, Past. E. Berlies
Kalb, 20be—22be November. Møbet
aabnes meb Præbikeit Manbag ben
20be Kl 11 Formidbag. Det af
MentqWn opstillebe Emne, Luk. 10,
23—37, inbledes af Past. G. Sand
anger. En af Krebsens Præster vil
.'levere
et
og Olaf I. Schei.
Vieblikkelig efter Aarsmødets Slut
ning kaldtes Board of Trustees tilsam
men og organiserebe fig veb at vælge
Past. K. Skyberg til Prefibent, A
Anbetfott, Viceprefibent, Peter Lein,
Kasserer,-og Oliver Olson Sekretær
og Bestyrer, Dr. O. Th. Sherping,
Mebical Derektør meb Doktorerne I.
G. Vigen, O. M. Haugan, T. N.
Kittelson oq C.
fterenbe Direktører.
Josephine Minge, Anna C. Franze,
Gubrun Gullison og Beba Eblunb blev
optagne som Student Nurses.
Nov. 1916 17
Antal Dage af Sygepleie... .. ..8122
kirurgiske Patienter........ 324
medicinske 150
The W
ell-Dressed Women
of this community find it greatly to their advantage to make their pur
chases here because our stocks are right up-to-the-minute and meet
their requirements.
Promptness of service and reasonableness erf price are additional
reasons why they should purchase from us.
Diamond Dyes Are in Great Demand
now, because so many well-dressed women find that by using Diamond
Dyes they can add greatly to the beauty and utility of their wardrobe.
They cost little, and give beautiful results.
JOHNSON'S DRUG STORE
CITATION FOR HEARING ON PETITION FOR
ADMINISTRATION.
State of Minnesota, County of Otter Tail, ss.
In Probate Court.
In the Matter of the Estate of Christine Johnson
alias Mrs. E. G. Berg, Decedent.
The State of Minnesota to all whom it may
concern:
The petition of Carl Berg having been filed in
this Court, representing that Christine Johnson
alias Mrs. E. G. Berg then a resident of the Coikity
of Burke,
of North Dakota died intestate on
the 27th day of August 1916 and praying that let
ters of administration of her estate be granted to
Casper Lein.
It is ordered, that said petition be heard and
that all persons interested in said matter be and
hereby are cited and required to appear before
this Court on the 20th day of November 1916, at 10
o'clock in the forenoon or as soon thereafter as
said matter can be heard, at the Probate Court
Room, in the Court House in the City of Fergus
Falls, in said County, and show cause, if any they
have, why said petition should not be granted and
that this citation be served by the publication
thereof according to law, and by mailing a copy
of this citation at least 14 days before said" day of
hearing, to each of the heirs of said decedent
whose names and addresses are known and ap
pear from the files of this court.
Witness, the Judge of said Court, this 18th day
of October A. I). 1916.
(Seal of Probate Court) E. Frankberg,
Judgde of Probate.
First Publication October 25th.
Ferqqs Falls Kreds holder sit Krebs
tnøbe hos Pastor Runbhaug i Alexan
biia ben 14be—I6be November. Aab
ninqsprcebiken veb Pastor H. M.
Thoreson. Misfionsprcebiken veb Pa
stor T. A. Settre K- Skyberg indle
ber. Thema, Luk. 14, 16—24.
H. M. Thoreson, Form
has Ms family
protected with money'
the Bank.
Doesn't it make you "sweat blood" to think what would become
those you love, and who are dependent on you, if you should die
penniless?
That doesn't happen to the man with money. He lias done his
duty. He saves his money and puts it in the Baltic where it is såfe
from fire, burglars or his own extravagance.
,, Put YOUR money in OUR bank,,
FERGUS FALLS, MINN.
Zl, Brandenburg, pres. Adolph Voe, Cafhter,
B.
Vil
We pay 4 per cent interest. :1
Lein, Asst. Cashier.
US Mill Street ftd,
125 Bismarck Avenue.
Telefon 274
FERGUS FALLS MINN.
Fergus Falls,
Minn.
Dr. A. C. Baker
Lt Udvalg Serge
Suits $12.50 til
SZ5 värdier, nu
Cleaners
Fergus Zkalls, Minn.
Fergus Falls. Minn.
Good Combination
Which We highly recommend
M. BENSON
Simmons
Senge i
Fergus Falls, Minn
FergnS Fall» Minnesota
Specialist foe Vygdottme i FordøielseS
organerne.
Seanvia Bank Bygning.
Dr. Olaf Th. Sherping
...........
$8.00
Fergus Falls. Minn.

xml | txt