OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, November 15, 1916, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1916-11-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Overvicb Hat Shop
Hatte til halv Pris
Vort specielle Salg af Hatte
til halv Pris fortsætter ogsaa
hele nceste Uge.
Hele vort elegante Udvalg af
trimmede Damehatte vil scelges
til
Halv Pris
Et ualmindelig stort og smukt
Assortement for Dem at vcelge i.
Lena B. Overwick
Fyrsternes Krig i
Europa.
Politiken har i det senere fortrængt
Krigsnyhederne og optat Interessen saa
man næsten har glemt at en Verdens
kng raser hinsides "Blaamyra". Dette
har ikke været Tilfældet med dette
Blad og herrundt alene, men mere og
mindre med alle Blade og over det hele
Land. Men i Europa har ikke Krigs
raseriet ladet sig kjølne af paa Grund
af Politiken. Det har fortsat med
samme Vederstyggelighed og bragt Død
og ødelæggelse til alle Hold. Men
noget Afgjørende har det ikke kommet
til. Begge Sider paaberaaber sig op
muntrende Seire og ingen af dem giver
det ringeste Haab om at ville gi op.
Den langvarige Krmp ved Verdun
fortjætter men aftager i Heftighed efter
hvert. Pienfynlig har Tyskerne om
trent opgit at kunne naa sin Hensigt
der, men holder dog Kampen gaaende
foret hindre de Allieredes Tropper der
fra at angribe andetsteds.
Officielt meddeles, at tyst-øjterrigste
Tropper Torsdag stormede russiske stil
linger over en to og en halv Mil bred
Front syd for Baranovichi i Volbynien
og tog henved 4,000 Fanger og erobre
de 27 Maskinkanoner og paaførte Rus
ferne store Tab. Angrebet fandt Sted
i Nærheden af Skrobowa, tolv Mil
nordøst for Baranovichi. Meldingen
siger:
"Tyske Tropper stormede fiere rus
fiffe Forsvarslinjer paa en Front af to
og en halv Mil i Distriktet Skrobowa
og kastede Fienden tilbage til paa den
anden Side af Skrobowaelven. Vore
Tab var smaa, medens Fiendens Tab
var blodige. Fienden mistede som Fan
ger 49 Officerer og 3,880 Mand. Der
erobredes 27 Maskinkanoner og 12 Mi
nekastere. Russerne led et stort Neder
lag."
Samtidig begyndte tyft-østerngfk
Tropper en pludselig Offensiv ved
Dorna-Watra, lige i nord for den ru,
mænske Grænse. Ogsaa her blev rus
serne kastet fra Stillinger paa domme
rende Høider.
Jtalienerfronten.
Den officielle Melding siger, at Jta
tienerne har vundet noget nyt Terræn
paa Carsoplateauet under Angreb paa
de østerrigske Linjer, som Forsvarer Eg
nen nord for Triest. Der meldes om
italienske Fremstød i det nordlige Af
snit, hvor Linjerne er blit rettet ud
flere Steder.
De tyste Tab.
Fra London berettes, at ifølge de
tyske Tab siden Krigens Begyndelse
3,755,663 Mand. De tyske officielle
Lister gjennengaaes i Krigsministeriet
her. Af de 3,755,663 Mand er 910,
234 blit dræbt.
De tyste Tab i Oktober udgjorde
I9d,675 Mand.
hvoraf
34,3iil faldt.
Norfie Skolebøger tilsalg? i Ugebla
bet» Boghandel.
politiske Streiflys.
Valgene brittqer altid Overraskelser,
og det netop afholdte bragte sikkerlig
saa mange som noget.
Ten nceste Kamp blir altsaa om
hvem skal bli Speaker. Flere Kandi
dater har allerede meldt fig.
Advokat A. T. Cöle i Fargo blev
valgt til Dommer i 3die Distrikt. Han
overvandt den bekjendte Dommer Pol
lock, der har indehavt Embedet omkring
25 Aar. Cole er Halling.
Farmerligaens Kandidater i Nord
Dakota blev alle valgt undtagen dens
Kandidat til Statskasserer, Vsterdø
len John Steen, der har tjént en Ter
min, blev gjenvalgt.
Miss Jeanette Rankin er valgt til
"Congressman at large" fra Montana.
Hun vil altsaa bli den første Kvinde i
Landets Historie til at indta et Scede i
Kongressen.
Likørtrafiken
fik
atter nogle vold-
somme Slag ved Valget fiste Uge.
Fire nye Stater Michigan. Nedra
sta, Syd Dakota og Mexico gik "tør"
ved direkte Folkeafstemning. Dertil
har Utah og Florida valgt Guvernører
der er bunden til Lifter om at støtte
Prohibition-Bills i Legislaturen af
sine Stater. Endog Rapporterne fra
Valget i Territoriet Alaska tyder paa,
at de "Tørre" har vundet der ogsaa.
Det kan altsaa regnes, at 25 af For
bundsstaterne er nu "tørre" oq at 75
Procent af Landets Areal er "tørt".
Det strider hurtiqt i Retning af Natio
nal Prohibition.
Siste Valg var helt ubarmhjertig
med flere af de ledende Medlemmer af
siste Legislaturfession. Blandt saa
danne der led Nederlag kan nævnes:
L. S. Spooner af Morris, Sam 2).
Gordon, Browns Valley G. B.
Bjørnson as Minneota I. B. San
born, St. Paul I. A. Larimore og L.
A. Lydiard, St. Paul Knut Wefald,
Hawley Adams og Johnson, Fergus
Falls og Wold af Alexandria.
5
Det gaar rart til i Politiken. Her
er to Tilfælder font tiltrækker sig Op
mærksomhed. I
Douglas County har
Temperancefolket ført en meget aktiv
Kamp i lanq Tid. I
de to siste Ses
sioner har Countiet været representeret
as Prohibitionisten Wold. Han var
aktiv i Vedtagelsen as County Option
Loven, og Douglas stemte under den
og gik "tørt" med stor Majoritet. Ved
siste Valq blev Wold stagen og en for
henværende Brygger blev valgt i hans
Sted. I
i lange Tider været bitter Kamp mel
lem Likør- og Asholdsfolket. For to
Aar siden var Moorhead og Barnes
ville udprægede Saloonbyer. Knut
Wefald i Hawley stillede sig da som
Afholdsfolkets Kandidat, og gjorde
County Option til sit "issue". Han
blev valgt og tog ledende Del i County
Option Lovens Vedtagelse. Jsjor feie
de Folket i Clay County Saloonerne
væk, under den nye Lov, og iaar blev
Wefald flagen af en forhenværende Re
presentant i Legislaturen der stemte
mod County Option Forflaget. Saa
konsekvent kan Folk være iblandt og saa
utaknemmelig kan man være.
Vort SFo=Salg.
110,000 Vcerd af hiqh grade Sko
for Mænd, Kvinder oq Børn. Alt
sammen nye og op-til-Dato Varer.
Her er din Anledning at kjøbe Sko til
en stor Besparelse, under vort ltore
Harvest-Salg som foregaar nv.
[f
stteld ck iMock
Siste Uges Valg.
Udfaldet af Valget fiste Uge, blev
omtrent som berettet i fiste Numer.
For Couniiets Vedkommende, blev H.
A. Putnam, I. B. Hompe, N. T.
Moen og M. W. Odland valgt til
Representanter i nceste Legislatur med
Stemmeantal i den Følgeroekke som
her nævnt.
E.
Frankberg er gjenvalqt
med omkring 1000 Stemmers Majori
tet og C. I. Sawbridge vandt med
otervcrldende Majoritet.
G. O. Dahl valgtes til County
Commissær i Fergus Falls Distriktet,
Thore Glende i Battle Lake Distriktet
oq Bert Thompson i Perham Dtstrik
tet.
President Wilson er gjenvalgt. Re
fultatet of Presidentvalget var tvil
somt i flere Dage. ©kjønt Hughes
seirede i New Bork og flere andre af
Østens folkerige Stater, som ialminde
lighed afgjør Presidentvalget, saa blev
ikke saa Tilfældet denne Gang. Saa
mange af Mellemstaterne der alminde
lig er republikansk, gik over til Wilson,
at han feirede alligevel. I flere Dage
saa det ud til at bero paa California
og Minnesota. Saa ligedelt var de
øvrige Stater, at dersom disse to kom
til Hughes, saa kunde han seire. Men
endeliq blev det kundgjort at Wilson
havde kapret California, oq dermed var
Kampen afqjort. Hvor Minnesota
staar, er endnu ikke sikkert afgjort,
men Udsigterne er at Hughes vil seire
her med nogle faa hundrede Stemmer.
Tet rygtes nu om, at den nationale
republlkanste Komite vil bestride Wil
sons Valg ved at forlange en Gjenop
tælling i alle tvilsomme Stater, og
dersom saadan Taktik befølges, saa vil
det tage lang Tid endnu førend man
blir aldeles sikker paa Udfaldet.
Oberst Heg og hans Gutter.
Waldemar Ager har her givet os en
meget værdifuld Boq, der burde kom
me ind i ret mange norske Hjem her i
Landet. Det var under hans Arbeide
med at famle Billeder og andet til III
bilæumsudstillingen i Norge, at han
kom i Besiddelse af det rige Materiale,
som satte ham istand til ert strive denne
Bog. Den indeholder nemlig en
Mcengde Billeder af "Oberst Hegs
Gutter". Han oplyser i et Brev, at
alle de "cuts", som maatte laves, har
kostet over $200. Bogen indeholder
ogsaa en Moengde Breve fra Kuqen
foruden velstrevne Skildringer fra
Slagene, hvor ""Femtende Wisconsin
Regiment" deUoq. Historien om dette
Regiment udgjør et ærefuldt Kapitel
i vort Folks Historie, og Waldemar
Ager fortjener stor Tak for sit'Arbejde.
De af os Nordmand, der forsøger at
"holde den Rude blank", som vender
mod Norqe er især Regimentet stor
Tak styldiq, fordi det afgav det mest
paatagelige Bevis for, at de mest not st
sindede Nordmænd herover ogsaa igrun
den er de bedste.Amerikanere, d. v. s.
de mest offervillige de første til at
melde siq, naar Krigsluren gjalder og
deres nye Land er stedt i Fare. Det
kan vcere vel at mindes dette nu ekter
al den Haan. der fra visse Hold har
været flengt efter os Bindetegns-Ame
rikanere. Bogen er at faa hos Walde
mar Ager, Eau Claire, Wis., og ko
ster indb. $1.75 og Omflag $1.50.
Fargo Garveri
A Monson, Eier,
garver og tilbereder Huder og Skind
til Sælelæder og Slædefælder, Pels
frakker. Fælder fores, Huder kjøbes,
Læder og Fælder tilsalgs. Skriv efter
Prisliste.
Kargo, Storth Datsta.
5m Brevskuffen.
Barron, Wis., Ute Nov. '16.
2Erede Redaktør! .•'
Nu ser jeg at Tiden paa Bladet er
udløben og stal stynde mig at fornye
igjen. Jeg ser at Madet er lidt dyre
re, men det kan ikke hjælpe, Bladet
maa jeq ha, først og fremst fordi det
fremholder Sandheden angaaende Drik
ketrafiken i vort Land, dernæst at vi
faar høre fra qamle «?g kjendte Trakter.
Veiret har været fint i hele Høst med
lidt Reqn nu og dL Farmerne er
færdige med sit Arbeide undtagen lidt
Sugar Beets ^t bringe ind. Avlin
gen blev bra undtagen Poteter. Endel
sik ingen, atter andrebil hundrede Bu
shels pr. Acre. Tobaken blev god men
endel frøs førend den, blev indhøstet, og
Prisen er god. op til 10 Cents Pundet
saa Farmeren har intzt at klage for.
Som Redaktøren rna aste ved, saa er
vort Creamery det største i Verden, ial
fald siger Aviserne sag, og da maa det
voere sandt. Jeg tna$t nemlig give Re
daktøren lidt Rapport fra samme. For
Juni Maa
ned udbetaltes til Patroner
ne $57.000 og for Oktober
$41.389.
No. of Patrons, 859|, Prisen for Ok
tober 38c pr. Pund. Saa Te bil her
af se vi lever i et Larid med "Melk og
Money". *Jm det jtle var trættende
for Redaktøren fluids» jeg for Morro
Skyld fortælle lidt om en Udflugt vi
tog i Auto til l&au Claire fiste Söndag
foråt høre Pastor Ra^burn tole i Ta
bernaklet der. Det rummer en 3000
Mennesker. Han var, ogsaa her i Bar
ron en Maa ned og talte. Man kan
nee sten tite blive treet at høre ham.
Fire Automobiler d»vy herfra Kl. 7
Moigen og kom til Eau Claire Kl. 11
saa vi hørte Prædiken. Efter Middag
talte han blot for Mænd. Kvinder
havde ogsaa sin Taler i en Kirke paa
et andet Sted. Dette Them a var godt
og meget lærerigt for Ungdommen,
men tet bedste var dog om Aftenen.
Hans Thema var oip Dans og dens
skadelige Jndflydelse^zaa de unge, sær
unge Piqer. Siatisitfcrt vifte, at
230,000 gik tabt for Aaret paagrund
af Dans. Førend han begyndte sagde
han til Præsterne at han kom til at
blive lidt haard med dem, tfeer Katolv
kerne, som tillader Dans i Kirken.
Saa streg han, kan du te mig i denne
Bog at Dans i Kirkm er Kristendom?
Han holdt Biblen frem. Jeg ved du
kan ikke, og saa brød det løst i tre oq
en halv Time, og olie var eniqe om at.
have fa jet fuld V^rdi for Pengene.
Han saqde han vilde have $500 den
Kvelden, og bet fik han nok. Det
skulde nemlig være Offer. Saa var
Klokken halv tolv om Natten og befanbt
os 65 Mil fro Hjemmet, og saa var
bet at faa Automobil til at spole oq
snart vor vi i en Fart paa 30 Mil i
Timen paa enkelte Steder. Vi tabte
os bort lidt somme Tider, men kom
hjem Kl. 4 i qod Behold. Rayburn
er
en udmærket Taler oq .stal ligne
Billy Sunday lidt. Han har en kraf
tig Stemme, som kan høres overalt.
Hermed sender jeg mine bedste Hilsener
baade til Redaktør og gamle Kjendte
i Otter Tail. ^John A. WoUl
Hvis De har givet ud omtrent
faa
m.mge Penge som De synes om, og
alligevel ikke er blevet frist, er det Ti
den for Dem at prøve Dr. Peters Ku
riko. Der er Loeqebod i hver eneste
Flaske af derfne Medicin. Den aller
første Dosis vil bevtse det for Dem.
Kan ikke faaes hos Apothekere. Den
fælges til Almenheden direkte fra Fa
drikanterne, Dr. Peter Fahrney &
Sons Co.. 19 25 So. Hovne Ave.,
Chicago, III.
4
Fergus Falls og Omegn.
Symraforingen holdt fit maaned
lige Møde i M. og Mrs. P. I. Huge
lins Hjem paa Bancroft Avenue siste
Fredagsaften. Samtlige Foreningens
Medlemmer var tilstede. Efter ud
mærket Beværtning og en Stund til
bragt i munter Passiar blev Dr. Gjer
set fremstillet som Aftenens Foredrags
holder. I god Samklang med For
eningens Opgave holdt han en meget
interessant Forelæsning over Vinjes
bekjendte og storflagne Digt, "Store
gut". Han gjorde den Paastand, at
"Storegut" er et af de største Digt i
den norste Literatur. Vinje var en
Mand der forstod sin Tid. Han følte
de Strømninger som bevægede sig paa
Folkedybet. Den engelske Digter, Wal
ter Scott, havde git ham Inspiration
til at synge om Nationalhelte. Vinje
var egentlig Lyriker, men i "Storegut"
har han lagt for Dagen adskillig Be
gavelse som Romantiker ogsaa. Det
var nødvendigt forett frembringe de
?lags Karakterer der kunde gi Udtryk
for Tidsaanden og Folkestemningen.
Og faaledes blev "Storegut" haus
Helt. "Storegut" havde sit Udspring
fra en Folkesags eller et Sagn og gjen
nem denne Helt faar vi et realistisk Bil
lede af det norste Folkeliv paa den Tid.
Det var omkring 1736 at Bøger blev
indført Norge, og ifølge vedtaget Lov
maatte Folk lære at læse. Der blev da
en saa stor og kraftig Protest fra Fol
ket, at Loven blev i 1741 forandret
derhen, at det blev mere overladt til
Kirkestyret at afgjøre, hvem maatte lære
at læse, og derigjennem gaves der An
ledning til at flippe forbi ved at gi
Presten et Faar eller anden værdifuld
og paaskjønnet Gave. Dette. skildrer
Vinje i "Storegut" paa en interessant
Maade. Paa et andet Sted i Digtet
stildrer han paa en fængslende Maade
hvorledes Folket blev udruget af Em
bedsstanden og hvorledes der reiset sig
en Helt saa vældig at "Broken" as den
største Uniform rak ham bare et Stykke
nedenfor Knæerne og ZErmerne af Trøi
en kun Halvveis mellem Albuerne og
Haandledene, skjønt han var kun 18
Aar gammel. Det var paa den Tid at
Christian Lofthus, femmen med nogle
udvalgte Mænd, drog afsted til Kjøben
havn forat fremlægge Klage for Kongen
over Embedsmændenes vederstyggelige
Fremgangsrnaade. Men han blev fak
ket og ført i Lænker tilbage ttl Akershus
Fæstning, hvor han sad bundet med Jern
lænke til en Stenvæg i 11 Aar til )tn
Død. Det er da under visse Forholde at
"Storegut" træder frem i sin Vældes
Magt fotot gjøre en Ende paa disse
Udsugeres Hærjinger. Saa maler han
andre Helte, der staar som Billeder paa
andre Retninger i tidsaanden, og
iblandt gaar Digteren over til lyriste
Udbrud der er helt storflagne. Digtet
maa læses og studeres forat saa el no
genlunde Begreb om dets indholdsrige
og stemningsfulde Vendinger. Dr.
Gjersets Forelæsning var særdeles in
teressant og belærende og fulgtes med
spændt Opmærksomhed af alle Tilstede
værende. J3 Forretningsanliggender
kan nævnes, at Dr. Th. O. Sherping
blev optaget som Medlem af Forenin
gen.
vi sälger
Vosser, Sakse, ete.
og betaler höieste priser for
Huder, Pelsvivtk»
Skind, Mb, etc
Skiv efter Märkelapper, pris
kurant og fri Ratalog.
Minneapolis, Minn.
Specielle
Hjertelig Tak.
Da det nu synes sikkert at jeg er
valgt til Legislaturen, vil jeg herved
udtale min hjertelige Tak til alle som
hjalp mig frem til Seier. Det var
mine mange Venners aktive Støtte som
gjtzrde Udflaget, og til disse føler jeg,
at jeg staar i stor Taknemmeligheds
gjæld. Valgkampen førtes langs ret
Linje, ingen Løfter blev gjort undtagen
aabent og direkte til Voterne, ingen
Personligheder blev benyttet med Hen
hold til mine Modkandidater, oq derfor
er jeq inderlig glad for, at jeg nit kan
handle frit, og at Valget ingen Aarfag
gav til bitre Følelser. For det vakre
Tillidsvotum de standinaviste Strøg
er jeg særdeles glad. Valgresultatet i
de forskjellige Towns viser, at mange
som jeg ikke engang viste om har gjort
særlig Anstrængelse for mig. Til alle
Kjendte, faavelfom Ukjendte siger jeg,
hjertelig Tak.
50c
foe Fredag og Lördag den
i 7de og 18de Nav.
Regular pris $*5.00 og $*6.00 specielt *7 rj
for Fredag og Lördag w 11
Flonelskjorter
$2.75 värdier, Salgspris $1.98
$2.25 $1.48
$150 $1.15
.75
55
Hele mit Oplag af varer er nyt og op-til-Dato. Forsöm
ikke at se de Bargains som her tilbydes.
N. L. RAAEN
Neckties, "wide ends", A «i
35c eller 3 for 1
8 Par Strømper, forte eller
tan, for $ 1
10 Procent Afflag paa alle Mandshuer.
10 Procent Afflag paa flindforede Veste.
10 pCt. Afflag paa pelsforede Frakker.
10 ""'alle Dress-Handsker
og Vanter.
10 Procent Afflag paa Haandkusserter.
20 Procent Ajflog paa alle vore Hatte.
Karmers Bargain (ist.
1 Surrey, faa god som ny, regular
PrtS $125.00, nu $45.00
2 l£ H. P. Pumping Engines, $20.00
1 ny Vogn med brede Hjulringe, nu
835.00
1 ny Internationa! 8 m. Keedmølle,
nu $22.50
1 brugt Fairbanks Feedmølle. .$12.00
900 Pund Vægt, speciel Pris
$10.50
1 3 H. P. Fairbanks Gas Engine,
$ 2 0 0 0
1 brugk single Buggy $18.00
1 brugt Sharpless Flødeseparator No.
4, reg. Pris $135.00, nu..$35.00
15$.$. Lenox Gas Engine, saa god
som ny oq garanteret, nu...$65.00
Nye Vogn Trucks af Staal, nu $24.00
1 brugt $ale Motorcycle.'.....$25.00
.1 brugt Bobsloede.. 118.00
'O. Bertelsen & Co.
s"Th* -Lwdias Implem»« Houm'?»
35te Aargang.
s s
I
ti
Kra Skandinavien.
Tiltrods for betydelig Nybyg
ning og Opførelse af en Mcengde Ba
rakker, viser den optagne Statistik, at
der fremdeles er ca. 1200 Husvilde i
Bergen. Saafnart Huseiernes Sche
moer er indkommet til Husvildekomite
en, vil Exprcpriationen af Leiligheder
ne begynde.
Kristiania Provianteringsraad
har besluttet at sothøte Maximalprisen
pact Fløde for Kvanta mindre end en
halv Liter ttl 20 0te pr. Deciliter al
mindelig Fløde. Provianteringsraa
det indfljærper. at Cremfløde stal have
30 Pet. oq almindelig Fløde 17 Pr.
Fedtgehalt. Overtrædelse af denne
siste Bestemmelse vil blive paatalt og
straffet.
Kongen og Dronningen har Ia=
det tilstille Amtmændene Tromsø og
Finmarkens Amter hver Kroner 5000
som Bidrag til Afhjælp af mulig Nød
inden de respektive Amtsdistrikter.
Kongen og Dronningen har endvidere
ladet indstille "Kristiania Jndremis
fiott" Kroner 500 ttl dens Virksomhed,
Frk. Otilie Tonning Kroner 500 til
"Frelsesarmeen"^ Arbeide blandt By
ens Fattige, Grosserer P. Møystad
Kroner 500 som Bidrag til Drift af
"Grødstationerne" samt "Krlsiiania
Understøttelsesforening" Kroner 500
til Foreningens Virksomhed.
Kciri Olsdatter Haugen er ny«
lig død i Balestrand, Norge, henved
104 Aar gammel. Hun var født paa
Gaarden Engum i Viks Præstegjæld
omkring 20de Januar 1813. Man
ved ikke Fødselsdagen med Sikkerhed,
men Mmisteriatøogett viser, at hun er
døbt den 25de Februar 1813. Hun
var derfor nu ved sin Død et af de
ældste, om ikke det aller ældste Menne
ske i Norqe. Og bemærkelsesværdig
var bet, hvorledes hun bevarede fine
Kræfter baade aandeligt og legemligt
lige op i sin Høie Alderdom.
penge tillaans
paa Minnesota, Nord og Syd Dakota
Farme. Gode Betingelser og billig
Rente. Laantageren kan afbetale i Af
drag efter Anske. Fergus Falls Na
tionftl Bank, I. S. Ulland, President.
Underkläder for Mänd og
Gutter.
Union-Suits,
Skjorter
$5.00 Underklæder for
4.50 Underklæder for
4.00 Underklæder for
3.50 Underklæder for
3.00 Underklæder for
eller ScnftøWi«
2.00 Underklæder
1.50
$3.95
3.85
3.35
2.85
2.35
før.». .t
•«.«•t
1 45
Underklæder for., 1,15
IM Underkläder for. ,91
SfcMh
År
Atinfrt«,

No. 1823.
Senator E. E. Løbeck tabte i sit an
ftrængende Forsøg paa at flaa Kongres
mand Wolstead.
Clay County har der ogsaa
FARGO TANNERY
Fergus Kalls, Minnesota, 55de November \)\6
Sheep Lined Coats og Macki
naws for Mänd og (5titter.
Et ualmindelig stort og godt Udvalg
af
Coats og Mackinaws til specielle
lavt Priser under det Harvest- Salg
som foregaar hos Field & hansom
N. W. HIDE & FUR CO.,
25 Suits for Mänd 25
Regular pris $12.50, under dette Salg O ^7 S
blot DE. S e)
j(5 Snits for unge Mänd
Durrell Block. Fergus Falls.
Wrbødigst,
N. T. Moen.
Harvest Sale Specials hos
Kjeld & Hanson.
Fine
2.50 Underklæder for...
..... 1 95

xml | txt