OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, March 28, 1917, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1917-03-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No m2.
Ceqislaturens Gang.
Tiltrods for, at Revresentanterne
fra de større Countier, saasom Otter
Tail, Polk og Stearns, gjorde hvad de
kunde forat hindre et saadant Udfald,
var de mindre Countier istand til at
faa det i siste Numer omtalte Veifor
slag forandret saa Veipengene vil frem
deles bli uddelt som tilforn. Senatet
nægtede at bifalde de ^Endringer som
blev gjort i Huset og forlangte en Kon
ferens Komite. Denne Komite anbe
falede at kun tre Fjerdedels Procent
stulde tillignes de smaa Countier.
Men naar denne Rapport kom ind til
Huset blev den nedstemt, og Mindste
Procenten blev atter fastsat ril 1 Pro
cent. Og efteråt Huset havde tat dette
Standpunkt for anden Gang, saa gik
ogsaa Senatet med. Dette betyder
altsaa, at Udsigterne er, at Otter Tail
ikke vil vederfares meget bedre i ftrem-
tiden end tilforn, med Hensyn til Ud
ligningen af Veipengene Countierne
imellem.. Med Hensyn til nogle af
de Mndrinqer som er gjort i andre
Henseender, er der delte Meninger.
"Highway kommissionen" er afskaffet,
men saa trader der isteden en "High
way Commisscer", etflags Enevælde
der har at raade og styre med henved
2
Millioner af Folkets Penge. Vel er
bet nu ordnet saa, at Statens Auditør
og Kasserer stal sammen med ncevnte
Commissar sorestaa Udligningen af
disse Penge hver Vaar, men man kan
jo let forstaa, at Commissæren vil bit
ganske raabenbe under en saadan Ord
ning. En anden ^Endring er, at det
nu tillades at Skatyderne kan arbeibe
op en vis Procent as sin Veiskat, ber
som Vælgerne inben be enkelte Towns
saa bestemmer ved Townvalget. Ja,
ja, vi faar da se, hvorloenge Folket i
denne Stat vil taale et saadant Ene
vælde. Representanterne fra Otter
Tail i Hus og Senat gjorde hvad de
lunde forat bevirke mere tilfredsstillen
de Mndringer, men Modstanden var
for stærk. Det antages, at den nye
Commisscrr vil bli udnævnt om kort
Tid, og han vil da beholde Thronen i
det mindste sex Aar, om han lever da,
förstaas.
I
Fredags var vet Kamp i Huset
forat faa forandret bore Valglove.
Det gik i Retning af at faa niere Par
tikontrol gjenoprettet. Politikerne sy
nes ikke de har Magt nok vor nuvæ
rende Ordning. Den første af bisse
Bills som blev behanblet var en intro
buceret af Oblanb, Indrehus og Ship
steab. Den gik i Retning af, at veb
hvert Primærvalg kunbe hvert Parti
vælge Representanter til Stats-Con
vention, hvor Statsembebsmænb og
^orbunbssenator kunbe nomineres.
Altsaa gjøres muligt for hvert Parti
at asholbe Stats-Conventioner saa om
trent paa garnrnelbags Vis. Men bet
gik ikke. Forflaget faldt meb et næsten
to mob et Votum. Representanterne
fra Otter Tail var lige belt Ob
lanb og Hompe stemte for, og Putnam
og Moen imob.
Det næste Forflag var bet saakaldte
Harrison Forslag bet gik jaa nogen
lunde famnte Retning. Det gik
ogsaa
til
Dette
Undergang, med endnu større
Majoritet. Saa der synes at være
liden eller ingen Udsigt for, at Pri
mærvalgloven for Statens Vedkom
mende blir ændret i denne Session.
Men samme Dag blev den saakaldte
President Primærvalglov tilintetgjort
i Huset. Dersom Senatet bifalder,
saa blir Presidentkandidaten« nomine
ret paa den gamle Maade ved næste
Valg.
er jo Krigstider, og det kom-
mer tilsyne endog under
Legislaturens
Forhandlinger. "Grain & Ware­
house" Komiteen i Huset har havt Ry
gjennem hele Session forat være den
mest stormfulde og ustyrlige af alle de
versens Komiteer som her er, men ikke
før siste Torsdag kom det til virkelig
Haandgribelighed. Komiteen mødte
et Værelse i 3die Etage, straks før
Supper, og ja men kom Rygtet gjen
nem alle Dele af Kapitoliet, at A.
Welch, et Medlem af Komiteen, hold
paa at prygle op en Charles Kennig
fra Bird Island. Sistnævnte er en
Embedsmand i Grønhandlernes Fore
ning i Staten og anmodede nævnte
Komite om at faa Anledning til
tale i et foreliggende Forflag. Ken
nig havde strevet noget om Welch i
Blad, og Welch benyttede Anledningen
at erstatte ham. Welch brugte Kjæf
ten først en Stund, men syntes ikke de
forslog, og til alles Forskrækkelse gjor
de han et Sprang henimod Kennig og
begyndte at bruge Knytnæven. Te af
Komite Medlemmerne som ikke tog til
bens forat bjerge sit eget Liv, tog da
fore at stifte Vaabenstilstand, og det
lyttedes uden Blobsubgydelse eller Lem
læstelse.
I
Lørbags var bet "game & fish"
Dag i Huset. Man havbe ba som spe
ciel Daqsorben alle foreliggenbe For
flag til Foranbring, Forbebring eller
kanske Forværring af Fifle og Iagtlo
vene. Og sandt at sige, man maa
virkelig bit høilig forundret over hvab
Slags Begreb mange, kanfle Majori
teten, af Legislaturmeblemmerne har
paa dette Omrctabe. Til Eksempel,
et Forslag blev vedtaget ber forbrer at
alle Gutter oner 14 Aars Alberen maa
erskaffe sig License hos County-Aubitø
ren førenb be har Lov til at gaa og
flyde en Anb eller to til et Maal Mab
paa Farmen. Hibtil har Aldersgræn
sen været 21 Aar. Et andet Forflag
ber ogsaa-blev vedtaget fordyber enhver
'om ikke har erskaffet sig Borgerpapi
rer, eller erklæret sin Hensigt bertil, at
gaa paa Jagt eller enbog at ha et Ge
vær i sin Besiddelse. Nogle var enbog
fræk nok til at udtale at sistnævnte
Forflag var meget tidsmæssigt unber
de Forholbe Jorn vi nu lever i, nemltg
at forbyde ikke Borgere at ha Skyde
vaaben. Man vil altsaa gjøre vore
Jagtlove til Tjeneste i militære For
maal. Mn ftger bel nogen: Hvorfor
ikke protestere mod Antagelsen gf faa
banne Love. Jo, vist, blev ber gjort
Protest, men til ingen Nytte. Gjen
nem hele benne Session er der frem
kommet bet ene Forflag efter bet andet
paa dette Omraade, og naar disse For
flag har Sanktion af vor "Game &
Fish Commission", saa synes det frug
tesløst at protestere. Og det besynder
ligste er, at Farmermedlemmerne er
lige gal paa dette Omraade som de fra
Storbyerne. Der flrtges om, at vort
Vtldt paa Land og i Band tilhører
Staten, og bet er vel fanbt, men naar
der gjøres Love forat betrygge benne
Eiendom til Folkets Gavn og Bedste,
saa lægger vi Mærke til, at det er ikke
Folket som bor bisse Jagttrakter man
er ængstelig for, men Sportsmænbene
i Byerne. Vi har berfor været mere
end harm mangen Gang otier benne
Slags Lovgivning, men saalænge ikke
Farmerbefolkningen reiser sig tll. væl
dig Protest, kan lidet gjøres.
I
Senatet blev ber i Lørbags inb
leveret/ et Forflag til at bevilge et
Krigsfonb paa en Million Dollars fra
benne Stat. Naar bet gjælber at
stikke Haanben dybt neb i Statskassen,
ba er ber enbel Lovgivere som slettes
ikke kan bestylbes for at være tilbage
holdne.
Et af de latterligste Forslag som er
vedtaget i Huset denne Session, jet for sig en hel Siaetlt Sills i Slet-
var et som blev tilstemt i Lørdags.
Det forbyder at en Perfon, Komite
eller hvilkensomhelst Organisation kan
strive, cirkulere eller publicere noget
somhelst til Fordel for en Kandidat
for et Embede uben Vebkommenbes
skriftlige Samtykke. Meb ctnbre Orb,
forfaavibt bette Forslag betræffer, kan
man strive hvab onbt man vil om en
Kanbibat, men intet godt, uden hans
Samtykke. Det var Representant Ni
mocks fra Minneapolis, som med sin
snedige Fremgangsmaade fik dette For
flag trukket over. Men bet pubsigste
var, at ikke faa faa af Representanterne
som stemte for bet, blev fulb af hellig
Harme, naar be senere fik fulb Rebe
paa, hvad bette Forflag eqentlig betøb.
Statens Anti-Saloon Liga har inb
leveret et Forflag i Retning af meget
strengere Forbub mob ulovligt Salg
af berufenbe Drikke. Dette Forflag
vil muligens komme frem til Behand
ling i Huset i Slutningen af benne
Uge. Og vælbtg Kamp blir der thi
Likørmagten vil opbyde sit Bedste for
at forhindre Vedtagelsen af en faa
vidtrækkende Enforcementlov. Dersom
dette Forslag blir vedtaget, blir bet
lemt for Bryggerierne, Blindgrifene
og Bootlæggerne at fortjætte fin ulov
ige Forretning.
N. T.
MoenS Forflag til Regule­
ring af Pool og Billiarb Halls, havbe
en meget trængfelsfuld Behanbling i
"General Legislation" Komiteen i Hu
et afvigte Uge. Etpar offentlige For
hør blev dfholbt, hvor Kirke og Or
bensfolk i stort Antal "møbte frem i
Favør af Forflaget, men ogsaa en stor
Representation af interesferebe Pool
halleiere til Mobftand. Forflaget gik
ub paa at lukke bisse Steber Kl. 11
iver Aften og hele «Sønbag. Det blev
enbelig tnbrapporteret i amenberet
Form. Reformfolket, i Storbyerne
især, og forresten over hele Staten har
agt stor Interesse for Dagen for An
agelsen af en saadan Lov." Paa den
anden Side, opbydes der ogsaa stor
Indflydelse i den modsatte Retning.
Saa der vil bli vældig Kamp, og alle
om ønsker at bisse Steber bør lomme
unber strengere Kontrol bør straks gjøre
zvab be kan forat tilskynbe Legislatu
rens Meblemmer i ben Retning.
w
Calvin Silliman, en aldrig Manb
ra Lewis, Minn., ber har fungeret
om Clerk i Senatet, blev paakjørt af
en Automobil paa en af St. Pauls
Gaber fiste Torsbagsaften, og blev faa
haarbt kvæstet at han bøbe ben paaføl
gende Dag.
ir
En Dag afvigte Uge gjorbe Husets
Meblemmer et Besøg i Flok og Følge
il Statsfængslet. De forlob Kapito
iet efter Formibbagssessionen og kom
tilbage veb Femtiben paa Esterrnibbag.
De gjennerngik ben store Institutions
orstjellige Departementer, og saavibt
vi kan forstaa, flap de alle ud igjen
uden synderligt Besvær. Minnesotas
nye Statsfængsel er et af de bedste af
fit Slags i Landet, oq alle ber har An
ledning bør gaa og fe bet. I
Forbin-
beise meb benne Tur, kan bet maafle
være i fin Otben at bemærke, at Ti
berne har forandret fig ogsaa paa beite
Omraabe. Det er ikke mange Aar
sibm at bet var brugeligt for Leg'sla
turens Meblemmer at ta Ekskursioner
baade her og ber til Statens Institu
tioner paa Statens Bekostning. Den
ne Tur var og blir vel ben ene font
inbeværenbe Hus har tat eller kommer
til at ta, og hvert Meblem betalte fine
Reiseubgifter udaf fin egen Lomme.
3 Mandag» Eftermiddag havde Hu-
ning af Forbedring af Børnenes Kaar,
særlig da iaabamte Børn som er uægte
eller lider af Mangler paa Legeme etter
Aanb. Dette it et vigtigt Emne for
Lovgivning og Udsigterne er, at benne
Legislawr kommer til at gjøre en hel
Del paa bette Onfiraabe.
Guv. BurnquW modtog ft Brev i
Lørbags, undertegnet "Gawalke", hvori
han siger, at häif er tysk, og at han
agter at "blaase jop'' Kapitoliet inden
to Uger. Politiet bolder nu paa at
søge efter benne Perfon, som antagelig
er en Fjaalling.-
Krigsplaner.
Fra Washington berettes, at paa et
betydningsfuldt Kabinetsmøde siste Fre
dag tog President Wilson og hans os
ficielle Raadgivere Beslutning om ben
Kurs, som efter deres Mening, bør le
be De Forenede Stater unoer en Krig
med Tyskland.
Krigen vil ikke bli ført paa samme
Maade som de europæiske Magter fører
ben, men vil bli ført paa en noget lig
nende Maade sock Krigen med Frank
rige i 1798 blev ført paa. De For
enede Stater vil bekjæmpe Tyskland paa
den sikre Slde bag de Allieredes Land
og Sjøbarriere.
Presidenten og hans Kabinet kom til
følgende Hovedbeflutninger:
At hver af Regjeringens Brancher
skal fremskynde Forsvarsforberebelser i
fuldeste Maal og at Krigen stal føres
paa "kraftig Maade".
Ät Regjeringens Hovedmaal i Kri
gens første Stadier stal være at skaffe
tilveie og transportere Levnedsmidler
og Ammunition Hl Entente«.
At Flaaden flat benyttes i Kampen
mob Undervandsbaadene og til Pa
truljetjeneste paa Kysten.
At der ikke skal sendes nogen amen
kansk Arme til Skyttergravene i Euro
pa, men at bett regulære Arme veb Re
kruttering skal udvides til 220,000
Manb.
At Nationalgarden skal udkomman
deres efter Kongressens Sammentræde»
og rekrutteres til en Krigsstyrke paa
300,000 Mand til Hjemmeforsvar.
At de Allierede stal ha fuld Kredit i
De Forenede Stater og at ben ameri
kanske' Regjering eventuelt skal forstræk
ke Tyfllands Fiender med et stort Laan
eller muligens med et Pengebidrag.
At de tyske Hanflelsstibe i amerikan
ske Havne ikke stal beslaglægges, med
mindre dette skulde bli en bydende Nød
vendiqhed, i hvilket Tilfælde Tystland
stal faa Erstatning efter Krigen.
At en fuldstændig Plan for harmo
nist Samarbeide, men ikke Alliance,
med de Allierede, blir formuleret veb
Underhandlinger som allerede finder
Sted.
Ole O. Eanestorp, en af de bedst
kjendte Mænd i denne Del af Staten,
døde i sit Hjem Nærheden af Elbow
Lake^siste Fredaa, af Lungebetændelse.
Han var 70 Aar gammel og esterlader
sig Enke samt en Broder. Han blev i
1891 valgt til Statssenator for Grant,
Traverse, Stevens og Big Ltone
Countyer. I 190«5_ blev han atter
valgt til Senator. Canestorp var født
i Vermland, Sverige, og udvandrede i
1862.
v. M. Kvamme,
—.—...
\9\7.J*
Ete».
'l'"
Naar du kommer til Byen,
saa gjør Park Hotel til dit Hjem.
Bi giver den bedst mulige Be,
vcertning
ög
Bekvemmelighed.
En god, ren Seng for 60c.
Bentevoerelse fos Damer»
S£jbte Nyheder.
En Bank i Lead, S. D., har nu
en Jnbstubskapital af otier #2,400?=
000, hvilket er mere, end nogen anden
Bank har i Byen, ja mere, enb nogen
Bank har i ben vestre ©alvbel af Sta
ten. Der stal i hele Staten være kun
to Banker, som har mere, og de er
begge i Sioux ^alls.
En skrækkelig Snestorm rasede
forleden Dag i Duluth oq der faldt
ikke mindre end
22
Tommer Sne.
Der blæste en Bind med en Hastighed
af 40 Mil i Timen, faa der dannedes
svære Snefanger. Past. Lundgård,
der havde sit Hjem i Forstaden Proc
tor, omkom i en Snefane paa Beten
hjem fra sin Læge. Louis Williams
blev overkjørt af eft Sporvogn og kom
stemt tilstabe.
Kopperne i Tystlanb. Bern,
Schweiz, ldbe Mars. Mebens øster
rigste Blabe og Blabe i anbre Lanbe
har melbt, at ber er Tufinber af Kop
petilfælder i Tystlanb, kundgjør Myn
bighebertte i Munchen, at ber bare har
været sire Tilfælber ber. Der siges at
have været 135 Tilfælder i Berlin og
11 Dødsfald. Sygdommen siges at
strive sig fra Soldater, der er vendt
tilbage fra østfronten.
Charles Crill, der var Jemba
nedeteftiv, blev dræbt og Konstabel W.
R. Balius blev alvorlig faaret af 12
Mænd, som de overrastede med at bry
de sig ind i Jernbanevogne, som stod
ved Stationen i Des Moines fulde af
Barer. Røverne aabnede Ild og
dræbte Crtll, medens Balius blev saa
ret i begge Skuldre. Politiet arreste
rede senere 24 Mand, som tilhører
Industrial Workers of the World.
Sex af dem blev af Balius gjenkjendt
som Medlemmer af Banden, der dræb
te Crill.
Papirsabrikarbeidere truede med
Streik. International Falls den
16de Mars. Arbeidere for Minnesota
& Ontario Power Co., der staffer
Avispapir til mange Blade vestenfor
Chicago, fortsatte Arbeidet paa en per
manent Basis idag ester at have truet
med Streik. Arbeiderne forlangte 15
Procent Lønstillæg. Konferenser brag
te et Kompromis om 10 Procent Løns
tillæg. Kompaniets Bestyrelse paa
staar, at de har en Kontrakt med Folkene
gjældende 1918 tilende. Arbeiderne
fremholdt, at de usædvanlige Livsfor
holde berettigede dem til at streike trods
en saadan Kontrakt.
En fire Aars gammel Gut, hvis
Forældre var stilt fra hinanden, blev of
Faderen i Superior, Wis., sendt alene
til Minneapolis til sin Moder. Fade
ren havde lidt forud sendt et Brev til
Moderen, hvori han meddelte om" Gut
tens Afreise. Paa Grund as Snestor
men blev Brevet forsinket, og Gutten
ankom til Minneapolis med samme Tog
söm Brevet. Der var ingen paa Sta
tionen til at møde Gutten, og en til
Guttens Frakke fæstet Adresse. 3030
Ulysses street N. E., viste sig at være
bare ett ubebygget Tomt. Gutten blev
bragt til Politistationen, hvor han fik
Logi, og der fandt Moderen ham den
næste Dag.
China og Krigen. Peking den
19de Mars. Efter at have kundgjort
Afbrydelsen af den diplomatiske Forbin
delsen mellem China og Tystland sam
menkaldte Udenrigsminister Wu Ting
fang et Møde af de allierede Nationers
Ministre og senere et Møde af de neu
trale Landes Ministre. Ved begge Mø
der forelagde han et Memorandum an
modende om Indstilling for Jndemnitet
for Boxerreisttingen, Samtykke til For
højelse af Indførselstolden og Modifi
katton af ChinsS Foretagender, der vil-
I* tillad» det at
fctttøuu Zt&wt*
Tientsin, langs Tientstn-Peking Banen
og i Legationskvarteret som Bestyttelse
mod Tysterne.
Mr. Carl Olson, som har ar
beidet i Nels Raaens Klædebutik i Vin
ter, reiste fiste Uge til Rothsay hvor
han har saaet Ansættelse i Jverson &
Lee-Butiken.
Mrs. Hans Nelson her i Byen
har netop modtaget Brev fra Pastor
Svenøe i Norge. Pastoren meddeler,
at hans Hustru afgik ved Døden fistle
den Januar Maaned.
Der er blevet organiseret en ny
State Bank i Dalton med en Kapital
af $12,000. Følgende vil blive Ban
kens Embedsmænd: H. A. Ryen,
President I. O. Hatting, Vicepresi
dent og George H. Berger, Kasserer.
Første Klasses Skoreparering
udføres. Vi reparerer ogsaa Patent
læder Sko og garanterer Tilfredsstil
lelse. Alle Slags Skosnører og Sko
Polish tilsalgs. Fergus Falls Shoe
Hospital, 1ste Dør nord fra Journal.
D. C. Hill, font flyttede herfra
til Minneapolis for ca. 1| Aar fiden
døde berftebs fiste Sønbag efter en læn
gere Tibs Sygelighed. Han efterla*
der sig Hustru og to Døtre. Liget
blev bragt hib til Byen og Begravelsen
foregik ibag Forntibbag.
Northern Pacific Bonen agter at
sætte paa bet Passagertræn tgjen font
blev tat of fiste Høst. Dette vil bli
glæbelig Nyheb for Folkene font bor
langs benne Linje. Det nye Tog vil
bli sat igang førfttom. Manbag ben
2den April. Der vil altsaa bli to
Passagertog hver Vei hver Dag und
tagen Søndag, mellem Wahpeton og
Wadena, og Timetabellen- for disse
Tog vil bli den samme som ifjor Som
mer.
Alfred Bergerud, Neal og Carroll
Moen, tre af de Høistolegutter som var
til Northfield i Slutningen af fiste Uge
forat konturere om Statsprijen i Ba
stetball, standsede i St. Paul i Man
dags forat se Kapitoliet og tillige finde
ud hvorledes en LegiSlatur fer ud. De
sik Anledning til at hilse paa de fleste af
vore Høie Funktionærer, var ind i Gu
vernørens Kontor, og blev ledsaget af
Aabningsfalg af Hatte
og Modepynt
8*
Helga Hage
1
^WeSt/luds«,
36te Aargang.
Zeg har netop modtaget en stor
Korsyning af nyeste Nyt i Hatte
og Modepynt. Rom ind og se
Säsonens fortryllende Faconer i
Damehatte. Stort Assortement
og forsiqtiqt Udvalg af de bedste i
Modehandelen. (En venlig Ind
bydelse til alle Damer i Fergus
Kalls oa Gmegn.
Chief Iustitarius Brown inb i Høieste
retslokalet, gjennemgik det store Biblio
thek, og reiste Hjem med Følelsen af, at
de havde biet ikke saa lidet klog.
En meget almindelig, men alvorlig
Lidelse, er Forstoppelse. Hvis den
forsømmes, er den ofte Grunden til
mange farlige Sygdomme. For at
finde Lindring er Folk tilbøielige til at
tage Piller og Tabletter, saakaldte
"cathartics", font averteres overalt, oq
kun altfor fent lærer man, at disse
skarpe, stærktvirkende Afføringsmidler
blot forværrer Ondet, om be ikke be
virker en beftemt Uorden i Tarmene.
For saabanne Libenbe vil bet være af
Interesse at lære, hvorlebes Fru Em
ma Anderson, Hillsboro, N. Dak.,
fandt et mildt, ^styrkende Lægemiddel,
font stimulerede Fordøielsesorganerne
til naturlig Virksomhed ved at frem
bringe den nødvendige Afsondring.
Hun striber: "I mange Aar har jeg
været plaget af Forstoppelse. Jeg har
prøvet mange forskjellige Mediciner,
men uden varigt Resultat. Ifjor be«
stuttebe jeg at prøve Kuriko, og fanbt
til min store (Slæbe Hjælp efter at have
brugt nogle faa Flaster beraf. Det er
mig en Fornøielfe at kunne anbefale
Kuriko til alle Sibenbe. De kan of
fentliggjøre bette mit Brev om De fa«
ønsker."
Naar alt anbet har slaaet Feil, prøb
Dr. Peters Kuriko, men hvorfor
bente til ba? Intet pindes veb at ven
te, men meget kan takes. Dr. Peter»
Kuriko er ikke en Apothekermebicin,
men et simpelt tibsprøvet Urtemibbel,
som albrig undlader at giøre godt.
Specielle Agenter forsyner Folk dermed
direkte fra Laboratoriet. Skriv til
Dr. Peter Fahmey & Sons 19
—25 So. Hoyne Ave., Chicago. III.
Te Par
Hæklede
Sardiner Frit.
Disse er store,
smukke "Notting
ham" hæklede Gar
diner. 2^ Ydslangeh
elegant Mønete*
smuk bred ort,
godt udført Kar*.
Passende forParlor.
Dagligstue etc.Skriv
éfter 25 Stk "OliVW
Oil Castile"' Sæt»,
at sælge'til 10c S1IC
VI sender 'Sæben
portofrit. Naar solgt
send os 2.50 og vl
sender Dem to Par
af disse smukke
Gardiner.
Mass.
DR. A. C. DANIELS'
Horse Renovator,
(Hfeste Medicin)
For Opswltting. For Fordöjelse. For
Överansträngt® Heste. Eft
VinterhjäSp. in Foraars
medicin.
gQö hoa Forhattere» eltef naAd Poeten
Or, A, C, Difiieli, W 8t-, lesten, MM«,
PsflgSfii tilbag«, »VII del lift* If
tUff dmHiittd»,,
LJ

Fergus Falls, Minnesota, 28de Mars
Park Hotel
Fergus Kalls og Gmegn.
ORDER FOR HEARING ON FINAL ACCOUNT
OF GUARDIAN.
State of Minnesota, County of Otter Tail,
Probate Court.
In the Matter of the Guardianship of Sarah
Johanna Lejstrom alias Sarah Johanna Leestrom,
Ward.
The guardian of the above named ward, viz
Anton Lundin, having made and filed in this
court his final, account, together with his petition
representing that said guardianship has terminat
ed and praying that said account be examined,
adjusted and allowed by this court, and that said
guardian be discharged It is ordered, that said
petition be heard and said account examind and
adjusted by this court, at the Probate Court Room,
in the Court House, in the City of Fergus Falls
County of Otter Tail State of Minnesota, on the
3rd day of May 1917 at 10 o'clock A.^M. and that
this order bo sev red by the publication thereof in
Fergus Falls Ugebiad according to law.
Dated Msreii iiad 491
(leal)
The up-to-Date Milliner
1ste Dør 'øst fra First State Bank Fergus Falls, Minn.
Unt Ptiblicitten Mirth Uth.
Friend Soap Co.
Dept. N. 223.
Concord Jet.,

xml | txt