OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, June 20, 1917, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1917-06-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Spredte Nfheder.^
100 amerikanfle Klyvere fra de
forenede Staters Flaade-Flyvekorps
er ankommen til Frankrig og er rede
til at gjøre Tjeneste, hvor det kroeves,
meldtes der fiste Fredag. De ubgjør
den förste egentlige amerikanste Krigs
styrke i Krankriqe.
Der er nu kommet en Ordning
istand mellem "Dansk Folkesamfund"
og Canadian Pacific Baneselskabet,
saadan at der uddydes ca. 28,000
Acres Land ved Rosebud River, en
20 Mil nordøst fra Standard, Al
berta, til KjM for Danske alene.
"D. F." vil have en stadig Represen
tant paa Stedet. Denne bliver Sam
fundets Sekretoer, Jens Hvass. Hans
Adresse er: Wayne, Alberta, Canada.
En stor Skibsbyggerforretning i
Glasgow, Skotland, bruger nu Kviu
der til at bygge Skibe. 2.500 kvinde
lige Konduktører er for Tiden ansat
ved Londons Sporvogne Halvdelen
af dem var tidligere Tjenestepiger.
De franske Jernbaner har nu praktisk
talt bare kvindelig Betjening. Man
venter at sranste Kvinder snart stal op
naa statsborgerlige Rettigheder. I
Frankrig anvendes kvindelige Arbeide
re i Jernvcerkerne.
H. S). Strøm, Numedalslagets
Formand, døde i fit Hjem i Hillsboro,
N. D., afvigte Uge. Afdøde var en
af de mest bekjendte og agtede Nord
mcend i Nordvesten. Han var født i
Numedal, Norge, den 27de Januar
1846, kom til Amerika i 1869. Bo
satte fig paa Homestead i Trail Coun
ty, N. D., i 1878, tjente i svv Termi
ner i Nord Dakotas Leglslatur, 3
Huset og fire i Senatet. Forresten
holdt han fra Tid til anden forskjellige
andre offentlige Tillidsposter. Han
døde af Kroeft.
Den noiske Amerikalinjes Fragt
afdeling er i disse Dage aldeles over
tosset med Varegods, som stal sendes
til Norge, men som bet falder vanske
lig at staffe tilstrekkelig Skidsrum for,
melder "Nord. Tid." Endsijønt der i
de forløbne 10 Dage er sendt over 20.
000 Tons, ligger der over 10,000
Tons og venter paa fin Tur vaa Dok
fen og paa Barges omkring Pieren.
Lasten paa de Skibe, som nylig er af
sendt, bestaar hovedsagelig af Mel,
Sukker og andre Fødemidler som Oleo
Olje osv., samt betydelige Kvanta
Staalplader for Skibsbygning Ru
jern. Radiators, Rør og Badekar.
"Ruth'' afgik den 28de med 4198
Tons, "Romsdalsfjord" den 2den
Juni med 5563 Tons, "Tanafjord"
Tirsdag med 5500 Tons og "Lyygen
fjord" Torsdag med 6000 Tons.
De Høie "Krigslønninger" i de
nordlige Stater begynder nu at gjøre
deres Indflydelse gjoeldende fra en
Kant, som var uventet. Noget lig
tiende en Udvandring af Negre fra
Syden til Nordstaterne har taget fin
Begyndelse. Hele Syden er bange
for, at der bliver Mangel paa Land
arbeidere nu, da den mangler dem
haardest. Är. John Jhlder, Sekre
tcer for Philadelphia "Housing Com
mission", melder, at over 200,000
Negre allerede har forladt deres Hjem
1 Syden og er reist nordover. Prak
tisk talt forlader alle disse Negre deres
Hjem med samme Maal for Aie
nemlig for at forbedre deres økonomiske
Kaar. De representerer en Negertype,
ber er fremmed for de nordlige Sta
ter de er ikke Stubenter fra Tuskegee,
Hampton og anbre inbustrielle Insti
tutioner, men hører til ben mest uvi
benbe Klasse af beres Race. Som
Farmarbeibere har be tjent ca. 10 a
15 Cents i Timen.» Følgelig har be
glimrenbe Tilbub fra Arbeibsqivere i
be norblige Stater om 30 af 40 Cents
Timen fristet bent norbpao i store
Skarer. Denne Bevægelse er en Fare
for alle vedkommende. Den berøver
Syden en Äcoengde tiltrængt Arbeids
kraft, den giver Norden en Mcengde
uvidende, udygtige Mænd, forn den
Me kan blive fortrolig med, og den
bringer mange Skuffelser for Negrene.
En Tid før Krigen begyndte paa
begyndtes et Forsøg paa at beregne,
hvor stor Jordens Befolkning er.
Man var ikke tftanb til at opnaa noget
absolut sikkert Resultat, men be Vi
denskabsmand der har havt med dette
Arbeide at gjøre er kommen til Enig
hed om, at Jorden beboes af ca.
1800 Millioner Mennesker. Heraf er
ca. 910 Millioner, altsaa mere end
Halvparten, bosad i Asien. Europa
kommer som Numer to med 470 Mil
lioner, medens Amerika kommer langt
efter med 182 Millioner. Afrika har
bare 170 Millioner Mennesker og
Australien med de omkringliggende
Ver ca. 60 Millioner. Den siste in
ternationale Beregning af Jordens
fsolkemoengde fandt Sted i 1880.
Dengang beregnede man Jordens Ind
byqgerantal til vel 1500 MillivnerZ
Paa 30 Aar stulde Jordens Befolk
ning voxet med 500 Millioner Menne,
s k e A V
Christenfon, er for kort Tid fiden kom
met til Amerika fra Slesvig Holsten,
efter at han rømt fra den tyste Arme,
som han var tvunget til at tjenest
gjøre ved. Han blev først trænet i en
tyst Leir, og derpaa sendt til den
russiste Front, hvor han deltog i flere
frygtelige Træfninger. Christenson
fortæller, at de fleste Mænd fra Sles
vis Holsten er mod den tyste Regje
ring men at de tvinges ind i Armeen.
Christenson havde mange farefulde
Oplevelser under Flugten, og blev en
gang endog opdaget paa fin Flugt,
men undslap heldigvis, ellers vilde det
ikke ha været rart bevendt med James
C. Christenson idag. Han har fire
Brødre i den tyste Arme og har intet
somhelst Kjendtstab til om de er døde
eller levende. I et Brev, rnodtat for
en Tid fiden. blev han underrettet om,
at hans Yngste Bror, endnu ikke 16
Aar gammel, er sendt til Fronten, saa
man kan herigjennem saa god Anled
ning til at tænke fig til den Alders
grænse, som er fastsat i den tyste Ar
rnew Christenson bor for Tiden paa
en Farm ikke langt fra Aneta, N. D.,
hvor han kan nyde Friheden udeu no
get tyst Overherredømme. "Nor
manden".
Hra Sfanöttmmen.
Fredriksstad feirer den 16de
August fit 350 Aars Jubilæum. Det
er bet 3bie Jubilæum i Smaalenene
paa to Aar.
Rennesø Præstegjælds ældste Be
boer, John Nilsen Vold, er afgaaet
ved Døden paa Mosters, 98 Aar gam
mel.
Fanejunker I. Tvedt fyldte den
Ilte April den sjeldne Alder af 100
Aar. Han er født i Omvikdalen i
Kvindherred.
Gamle John paa Bergene er af
gaaet ved Døden, 92 Aar gammel,
fortæller "Stavangeren". Og med
ham har Byen mistet ett prægtig Re
presentant fra de gamle gode Dage.
Biskop Støylen har udsendt føl
gende Henvendelse til Kristianssands
Stifts Præster: Herved tillader jeg.
mig at de Dem om at rette en ind
trængende Henvendelse til Menigheden
om at gjøre alt hvad gjøres kan for at
fremme Tilvirkningen af Næringsmid
ler og ta vel vare paa dem, da vi efter
alt at dømme gaar meget vanskelige
Tider imøbe. Selv om Krigen stan
ser i Løbet af bette Aar, hvab vi in
derlig maa be om, saa vil bet alligevel
bli store Vanskeligheder for os, da der
er Mangel i de fleste Lande. Man
maa derfor forberede sig paa at hjæl
pe sig for en stor Del med det, som
Landet selv kan staffe tilveie.
En af de mange nye Rigmænd i
Kjøbenhavn har bestilt fig en Por
techaise. forlyder bet. Og "Kjøben
havn" finder, at Eieren af bet alder
bommelige Befororingsmiddel Har vist
fig som en omtænksom Mand, ber ta
ger alle Forholb i Betragtning og er
paa Høide med Dagens vanskelige Si
tuation. Hvad hjælper bet, at vi har
gjennemlevet be store Opfindelsers Tib,
naar be samme Opfinbelser en for en
bittier taget fra os? Hvab hjælper
bet, at vi fjender baade Gas, Elektri
citet og Automobiler, naar der ingen
Gas er i Rørene, naar der bliver stuk
ket for det elektriske Lys og naar Auto
mobilerne paa Grund af Benzmman
gel og Kjørselsforbud staar hjemme i
Garagerne og ruster.
Sverige stal ha en stor ny Flaa
destytion, og i Forbindelse med de o
religgende Planer for Anlægget er bet
blit foreflaaet, at Flaadestationen stal
lægges i Stockholm, vistnok som en
Slags kjoempemcesfig Udvidelse af den
gamle Flaabestation, man nu Har paa
Skeps- og KastelHoImeme i Byens
Centtum. Denne Plan for Flaabe
stationens Anbringelse er imidlertid
blit møbt meb ben volbsomste Protest
fra be forskjellige Holb. Paa et stort
Protestmøbe, som netop er blit holbt i
Stockholm, har Talere fra be forskjel
lige Lnre paa bet kraftigste abbaret
mob at øbelægge bisse fiste Rester, som
Stockholm enbnu har af vakker og ty
pist Skjærgaarbsnatur. Blanbt bem,
som har tat kraftigst til Orbe mob at
la bet nye Anlæg øbelægge et af Stock
holms vakreste gamle Partier er Oberst
Rosenblab. Han har ubrebet Sagen
fra et militært Stanbpunkt og hat
herunber fremhævet Betybningen af,
at alle flige Anlæg paa Grunb af ben
Foranlebning be i Krigstilfælbe gir
til Bombarbement, ikke lægges i Byer
ne, men i størst mulig Ubstrækning
ubenfor bisse. Men ben moberne
Krigsførelse Luftbombarbementer for
Vie gjaldt bet, at be militære Centrer
blev anbragt flig* ht ifU jtøet Resi
koen for de forhaandenvoerende Kunst
og Kulturværdier. Ogsaa fra et mi
litært Standpunkt kunde man altsaa
EnDmist-H-dMnm 3«hrt G..ftutte«8 til bet SWHolmNt Men:
Bor« med Flaadm.
Professor Morgenstierne tjflY
forrige Uge holbt nogen Forebrag i
Kjøbenhavn, bl. a. om Norges For
fatning gjennem 100 Aftr. Om Fo
rebraget refererer "Politiken": Veb
store og gjennemgribenbe Foranbrin
ger, ber strakte fig over et halvt Aar
hunbrebe. var norst Forfatning efter
haanben blit en af be mest demokratiske
i Verben. Morgenstjerne turbe ikke ft
ben mest bemokratiste. Ubviklingen
havbe ført meb fig, at bet var Stor
tinget, ber tog Magten. Kongemagten
var inbstrænket til bet minbst mulige
Ja, saaledes var bet i Birkeligheben
nu i Norge, at Kongen egentlig ikke
havbe aitbet at gjøre ettb at settbe Stor
tingets Beslutninger i Trykken. Han
havbe en Stilling som en Expeditions
sekretær. Stortinget regjerte gjennem
Departementerne, og hvab Statsraabe
angik, ba var bets Magt maaste til
strækkelig kjenbetegnet veb, at bets
Understrift gjalbt lige meb Kongens,
naar Kongen var paa Reise. Kron
prinsen er jo ikke mynbig, og Begre
bet Riksforstanber kjenbes ikke i Norge
Man minbes uvilkaarlig fortsætter
"Politiken" ben lille, bitre Historie
fra en norst Kangemibbag, vistnok paa
Bygdø. En socialdemokratisk Stor
tingsmand staar i Samtale med Kong
Haakon. Kongen mister sit Lomme
tørklæde, vil ta det op, men Stor
tingsmanden kommer ham Forkjøbe
og overrækker Kongen Tørklædet med
et lidet socialdemokratist Buk. Kong
Haakon takker i ydrest hjertelige Ven
dinger for Opmærksomheden og un
derstreger. hvor uhyre megen Pris
han fætter paa fit Lommetørklæde.
Deres Majestæt behager at spøge,
sa Stortingsmanden lidt desorienteret.
Nei, ingenlunde men jeg stal
Dem, at dette Lommetørklæde er de
eneste, sont jeg her i Norge kan stikke
min Ncese i!
"Verdens bedste Medicin", striver
Fru A. Olsen, 316—20de Ave, Min
neapolis, Minn., "er Dr. Peters Ku
riko. Vi har brugt den i vort Hjem i
over fem Aar. Første Gang var ba
n lille Datter var meget syg hun
havde Skarlagensfeber, som endte med
Krampeanfald. Hun var den Gang 12
Aar gammel. Lægerne gik nb og ind
i vort Hjem hele Tiden, men ingen kun
be hjælpe hende. Hun kunde ikke tale
og hendes Tunge hang ud af Munden.
Da kom jeg til at tænke paa Kunko.
Jeg brugte dette Lægemiddel og gav
hende et varmt Bad hver Dag. I
Mejerier, Majs, Korn. Kreatur- og Svine
avl har gjort vore Farmere oelftaaenbe.
God 80 Acres Farm, li Mil fra i'ttti)field,
komplet Scrt Bygninger, Cement Silo nid
befattet, god Lund, Frugthave 60 'Acre
under Dyrkning, Resten godt Hø-og (græs
land, Den er nær god Fiskesø, $120 pr Acre.
J60 Acres, 4J Mil fra gitc&fielb, et godt
jævnt stykke fand, frugtbmt sort Muldjord,
Lerunderlag, ca .120 kan dyikes, Resten ei
godt Græs- og Høland, God Egerræskov,
Bygningerne er daarltge. men fan benottes
med lidt Reparationer dette er godt stykke
Land, en god Begyndelse for en Mand med
ca $4,000, at indflyde, do Resten fan ben
støa
for flere Aar til 5 pCt, Kom og se Stedet.
Pris $65. pr Acre.
E A. Solem Co.
Knlprer............
Union-SmtS for SDpiet.-..
Badehuer fra.,
si
Lø-
bet af to llger begyndte hun at krybe
hen ad Gulvet, og to Uger derefter be
gyndte hun at gaa. Nu er hun frisk.
Jeg beklager kun, at jeg ikke tidligere
fik fat paa den Medicin."
Er ikke et Lægemiddel, som fremkal
der saadanne Vidnesbyrd, berettiget til
at tages i Betragtning af enhver .som
lider? Dr. Peters Kuriko sælges ikke
paa Apoteker. Nærmere Oplysninger
om dette vidunderlige Urtemiddel udsen
des frit paa Anmodning, af Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., Chicago, III.
35c
,„25c
og op
Hvide Barnekjoler^
nyeste Faconer. og op
Kom til vor Farmers Picnic og
Celebration som afholdes paa Udstil
lingsgrunden den 4de Juli. @It8g
Military Pand vil spille. Kaplph osy»
Land tilsalgs./y,
100 dyrkede Farme i Becker, Mah
nomen og Polt Counties, for Salg til
Godtkjøbspriser. Reservation Land,
pr. Acre $7.00 og opover. For yær^
mere Underretning hlflriv
AI. Lindberg.-
For godt Farm Land henvend eder
til Carl H. Christensen, Three Forks,
Montana. Skriv og fortæl mig hvad
Størrelse Farm i ønsker og jeg skal med
Fornøielse være eder behjælpelig med
at finde en saadan til billig Pris. Her
er en Prøve hvad jeg har. at byde
eder.
640 Acres, Mil sra Three Forks,
Mil ,fra nyt Skolehus, 108 Acres
oppløiet, 105 Acres indsaaet til Hvede,
2 Acres plantet til Poteter, 1 Acre i
Grønsager, god brønd med Pumpe, 3
Mil Fence, frame Hus 16X24, Lade
12x18, og flere mindre Sheds. Alt
Land dyrkbart med Undtagelse af 50
Acre som er kuns egnet for Havnegang.
Pris indbefattende Avlingen for iaar
$25 per Acre, halvdelen Kontant med
Henstand paa fem Aar for Resten.
pertqe tillaans
paa Minnejota, Nord og Syd Dakota
Farme. Gode Betingelser og billig
Rente. Laantageren kan afbetale i As
drag efter Anste. Fergus Falls Na
tional Bank,
4de 3ult Fest.
Musikkorpset i Carlisle vil feire den
4de Juli paa Blooms Farm, en Mil
vil fra Carlisle ved Lake Oscar. Et
godt Program bestaaende af Taler,
Musik osv. Alle velkomne.
4
i.
Ir
6.', », i Jt ,» I».1 ,-1-'t
OlflWIø ØJENLAAG og ØJNE,
som er betændte fra
SOL, STØV og VIND,
bliver straks hjulpne af
Öjne.
om øjnene
Z
oq
v
25c, 35c, 50c, 65c
ch
Ribbede Bcernestrsmper, alle Størrelser, 1
::. W-%- i », JL
s!,
Bprnestwmper af Uld, Hcel og Taa
1
24 Toms broderede'FlcMncincS. str Bsrnekjoler,
ftjl. 535.C
abe^onb^er,1(itrieBeS?ætbtrr,:'-
fra
-x
frit
I24c
1
In­
gen Smerter, kun Lin­
dring. Faas i Drug Stores og pr. Post, 50c
pr. Flaske.
Murine Eye Salv»
C. Kvamme. (Biet.
Naar bu kommer tit Byen,
saa gjør Park Hotel til bit Hjem.
Vi giver den bedst mulige Be
vcrrtning og Bekvemmelighed.
En god, ren Seng for 50c.
Venteværelse for Damer.'
Blomftersrö
Udsät ikke, men kjöb Deres
^ave- og Blomsterfrö nu, me
dens Assortementet er fuld
ständigt.
P. M. Nee
12.5 Bismarck Avenue.
Telef o« »74
Høieste Markedspris, betales for
Smør og ZEg.
i"1
prompt Gpmärksomhed skjänkes alle henvendelser,
enten Nat eller Dag.
Intet ekstra Kostende for Brug af Bensons
Telefon: Butiken SSS Bolig z46.
Leader
Rydningsfalg af Kaaber, Suits
og Kjoler.
Vi har blot nogle fact igjen af disse som nu vil sælges til omtrent halv Pris.
Silke og Voile Kjoler for Damer, værd op til $23.75, Under dette Salg $13.75.
Hvide og fancy Wash Skirts for Damer
$1.25, $1.75, $2.50, $3.75 op til $6.50
Recreation
og op.
ut V w
I
$1.00
op iil
*PøTd) Hjoler- .• $1.25 op til $3.75
Underkläder til meget rimelige Priser.
1
4
1
,1 A %, -'v i *, v V*
,1 r, y
1
Rye Kläder og lldfiyr
--«for Sommeren.
Hvis De vil komme hid for Deres Klceder og Ud
styr, vil det være os en Fornpielse at vise Dem de mest ele
gante Vorer som vi nogensinde har havt at fremvise.
Nye Vaarfrakker, Snits, Hatte, Sko og andre Vaar
varer. Bore Slips og Skjorter de nyeste Mönstre.
Handster, Strpmper og alle andre fine Gjenstande.
Zverson K Lee
mb
Et smukt AssortemenL af Wash Lawn eller
Organdie Waists^
^Comfy Veste, alle Størrelser,
sra.
1
Irst Slsle Snifs
Bank.
12-iC, I5c, 55c, 35c
u
og
59c
ov til
89c
1
»,
1
4
v.''
1
•V IS,7"'* 5"
s^V
'S
1
1
-V£A
V t- i,
s
v i' "V V .T -t ÅH
1
»,** 1

Kjsb en Meeker County ff&rttt
Farmers & Merchants
StateBjm k
Litchfield, Minn.
Specials for June Sale
Gingham Underskjørter»..89c
Lawn Waists... .7.^98c
Store Forklarer, plain ...
J' i ''is Detroit. Mi»».
I S. Ulland, President
JiÉL jLä. i tsfl l? åék-h Å,1tSåS4i iXäiliff-,, Mrlk -tS rå^!$ 'il i. i f"« te i*'? iHasl étl X'kr JV fe A %jfc i «I-v? «f» "v. Vi« K 1
M. Benson & Son
Damers Union-Suits af Bomuld
Damers French Band Beste,
Murine Eye Remedy.
i Taber 25c. Bog
fra Murine Eye Remedy Co„ Chicago,
Park Hotel
Garden Seeds
State Licensed Embalmers
and Funeral Directors
Funeral Chapel.
V «1 VS A i i 55 1 A.
Damers Shirt Waists, lavede af Georgette QCJ
v C' epe og Wash Silks U-
Gingham .Bnnsalow.^orklceder,
fro. .L i.
I.........
The nxaix with
money
put some of
his earnings
in the Bank
when he was
youn^. He is
enjoying it
|f now.
It is a comfortable feeling to know that you have- money in the
bank, so that when your hair is white and your steps grow slower you
can enjoy the fruits of your early saving.
The time to bank and save your money is when you are. MAKING
money. Your earning power will not last forever. Now is the time to
cut out extravagances of all kinds and bank every dollar you can.
Put YOUR money in OUR bank. We pay 4 per cent interest.
FERGUS FALLS, MINN-
A. Brandenburg, pres. Adolph Boe, Cashier.
B. Zn. Cein, Asst. Cashier.
Don't be working
hard until your
dying day
without any
money in the
START ST NOW.
Hancy Byrne-Parasoller, et smM
./.Assortment.»å*. 4v?»v*»*
i v »_
Boudoir Huer fra.
1 2 5 o i S 2 0 0
-i
Kayser Italian cg Venetian Silke.

xml | txt