OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, December 11, 1918, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1918-12-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I?,
r***
No. 1930
i-, s
Ik,
'H-
1
Kra Washington.
Trirfkibene.
SkibSfattsstyret har fastsat en Pris
of $700,000 for hvert of de 3,500
Tons Træskibe, som blev planlagt for
SeiladS paa Havet, og som nu ønskes
solgt til Privatfolk. Naar der tjøbes
faa mange som fem i en Slump gaar
de for $675,000 Stykket. Det blev
sagt idag, at baade Amerikanere og
Udlæadinger havde indsendt Bud paa
Skibene.
Znfluenza-Epidemien.
Ifølge Beregninger som er foreta
get i Sundhedsdepartementet er der
blandt den civile Befolkning i de Fore
nede Stater forekommet mellem 300,«
000 og 350,000 Dødsfald paagrund
af Influenza og Lungebetændelse siden
den 15de September. Disse Bereg
ninger grundes paa Beretninger fra
Byer som har holdt nøie Regning med
Dødsfaldene. Regjeringens Beretnin
ger tyder paa, at Assurancekompanier
ne er blevet haardt rammet. Regje
ringen faar en Udgift af mere end
$170,000,000 som en Følge af Assu
rance paa Soldater i de militære Lei
re bare her i Landet. Krigsdeparte
mentets ProtAkoller viser, at der i Lei
rene i de Forenede Stater døde om
kring 20,000 Mand.
Soldaternes Uniformer.
Ifølge Forordninger maa alle Sol
dater, som afflediges fra aktiv Tjene
ste. levere tilbage alle ydre Uniform
klæder til Armeen inden fire Maane
der efter Afskedigelsen.'
"Draft-Loardene" oplsseS.
Krigsminister Baker og Generalsta
ben har nægtet at gaa med paa det
Forflag, som Generalkrigskommissær
Crowder har fremsat om, at "Draft
Boardene" skulde anvendes ved Arme
ens Demobilisation. Nægtelsen er
ensbetydende med Opløsningen af de
lokale Draftboard over hele Landet.
Blandt de Demobillsationscentrer, der
er fastsat, er Camp Grant, Custer og
Dodge.
Ikke mere Modstand.
Republikanske Ledere i begge Huse
har sluttet med fine Forsøg paa at
gjøre politisk Kapital af Presidentens
Asreise og Fravær fra Landet. Re
prefentant Mann fra Chicago har
ogsaa oplyst, at der intetsomhelst orga
nistret forsøg vilde bli gjort paa at
hindre Presidenten i hans Aktiviteter
udenlands fra Republikanernes Side.
De Angreb fra Enkeltpersoner, der
maatte fremkomme, vil derfor være
uden Ansvar for det republikanske
Parti som saadant, og vil bli gjort af
enkelte Medlemmer paa deres eget
Eventyr.
Ihvorvel Repnblikanerne ikke fra
viger den Opfatning, at Presidenten
har begaaet et Misgreb ved at bestem
me, at han personlig vil drage bort
fra Landet for at delt» Fredskon
ferencen og ved at ignorere Senatet,
der jo er den anden Autoritet og Myn
dighed til at afflutte Traktater, finder
man ligevel nu, at Presidenten ud fra
den Betragtning, at Nationen denne
Sag maa være hævet over Partistri
digheder, maa ha Krav paa hele Kon
greSjens Støtte uanseet Partier.
Iernbaneprodlemet.
Det er nu paa det Rene, at det blir
den næste Kongres, altsaa en republi
kanfl Kongres, der kommer til at af-
qjørc,
't
I
hvorvidt Jernbanerne stal gives
tilbage til deres private isiere, og i
Tilfælde om de stal gis tilbage med
eller uden nogen Indskrænkninger i
Eiernes Raadighed. Det Lovgivnings
arbeide, der foreligger for Kongressen
er nemlig saa omfattende, at der intet
fiaab er om at kunne faa en 331U om
JembanerneS Tilbagelevering komite-
.vi
4y""
•V
^*i§\
V
-.
behandlet og færdigbehandlet i Kon
gressens begge Huse.
Brevpost til løsladte Krigsfanger.
Krigsdepartementet authoriserer føl
gende Meddelelse:
Ifølge Vaabenhvile Betingelserne
pligter Tyftland umiddelbart at løs
lade alle Krigsfanger i Tyskland.
Mange er allerede sat paa fri Fod.
Disse vil om kort Tid atter indlem
mes i fine respektive Afdelinger i den
amerikanske Ekspeditionshær i Frank
rige. Under dis^e Omstændigheder er
det for Tiden ikke raadelig at adressere
Post til Krigsfanger i Tyskland. Saa
snart Krigsdepartementet faar Under
retning om, at en Krigsfange er gjen
indlemmet i Hæren, vil hans nærmeste
Paarørende bli underrettet herom.
Ønsker man saa at strive til den for
henværende Krigsfange maa Brevet
adresseres med Soldatens Grad og
fuldt Navn. samt Kompani og Regi
ment som han tilhørte da han blev ta
get tilfange. Videre maa der staa paa
Konvoluten "American Expeditionary
Forces" samt i nedre vestre Hjørne
"Formerly Prisoner of War in Ger
many". Afsenderens Navn og Ådres
se bør strives i øvre venstre Hjørne.
Dette gjælder saavel Pakker som Brev
post.
Gläd ham til Zul.
Det vil glæde de mange Venner af
den syge unge Mand Johan Selnes,
at høre at der indkom nok fra (valget
af det første Oplag af hans "Vest
landstoner" til at dække den store
Gjæld han var kommet t. Andet Op
lag er nu udkommet. Lad os hjælpe
vim at faa solgt Oplaget nu før Jul,
saa vil han faa nok til at klare fig i
lang Tid. Mange Prester har solgt
op til 30 40 -50 Eksemplarer, en
Loge "Sønner af Norge" bestilte et
Eksemplar for hver af dets 55 Med
lemmer. Mange andre har solgt Bo
gen for ham. Flere as svigtene Bo
gen er vakre Juledigte og de interes
fante Skisser passer ogsaa for Jule
læsning. "Vestlandstoner", vakkert
indbunden, koster $1.00. Kjøb Bogen
for dig selv eller for en Ven. Send
Bestilling til "Familiens Magasin",
4l6-8th Ave. S., Minneapolis, Minn.
Hvorledes at holde sig frisk er Ho
vedopgaven for hver og en, 09 tan
skulde blive løst og besvaret i betimelig
Tid, det er: førend ens Helbred glip
per. Det er Tusinders Erfaring, at
det tilfældige Brug af Dr. Peters
Kuriko besvarer denne Opgave til Fuld
kommenhed. Fru C. I. Johnson, fra
Prince Rupert, B. C., skriver: "Jeg
har i to Aar ikke haft nogen Kuriko og
nu længes jeg utaalmodig ester den.
Kuriko er saadan en velgjørende Medi
cin og intet i hele Verden kan ligestil
les med den. Den er uundværlig for
ens Helbred, og man føler sig næsten
som gjenfødt efter. at have taget kun
nogle saa Doser af den". Kuriko er
et gammelt, velprøvet Urtemiddel det
forbedrer Blodet, regulerer de ædle
Organer, befordrer Fordøjelsen, styrker
Nerverne og gjenopretter hele Syste
met. Det sælges ikke paa Apoteket,
men sendes direkte toldfrit, af Dr.
Peter Fahrney & Sons Co., Chicago»
III,
Rorfle og engelske Skolebøger til
algs i Ugebladets Boghandel
Hvis De lider
IH fSÉJS® i X. y'
b!Haveeas,ilel
Fordijelss elle* Afiöring, vil
•Fisk I Lage hjælpe
Dem.
Split Rock SUd ny Hg tanget o« renset
•alekaaretHoved og ompakket tor at give
dem denne delikate Smag. j)e holder
gig vel, og Devil synes one dem
vibegynderat forsende
P« IN Pd. netto, »10 50 Pd. netto. »6 Speede «Pd.
Jk netto, $3.50. Ud»øgt nedsalte: fed Smelt og Roe
Alaeke Sild pakket nu norsk. De* foretrukne Pisk
blandt Skandinaver, som forstaar sig. paa god Fisk.
Krydrede er de delikate,
o vi vil meddele Dem forskel
lige Maader at krydre dem paa fine for Lunches, 101
Pd.eetto, «10:» Pd. Kegs netto, 26 Pd-12.50. VI ga
rasterer sikker Levering af Fiske» og sender den fragt
til Deres By.
Fergus Kalls og Omegn.
Anton E. Nelson, sra Erhard,
rapporteres saaret i Kamp i Frankrige.
Mr. og Mrs. E. Engebretson i
Rothjay, har nylig havt den tunge
Sorg at maatte staa ved en Søn og
Datters Dødsleie. De Afdøde boede
paa en ftatm i Nærheden af fertile.
Vi har et Udvalg af brune Elg
skind Sko for fremvoksende Piger, til
$4.95. De er ægte Godtkjøb og store
Værdier* for Pengene. Home Trade
Shoe Store.
Hans Ongstad, ved Pelican Ra
pidS, har faat Underretning ont, at
hans Søn, Henry, blev dræbt i Kamp
i Frankrige, den iste Nov. Han var
en Bror af Mrs. H. C. Bergerud i
Aastad.
Et stort Udvalg af Fancy Slip
pers for Mænd, Kvinder og Børn,
meget passende til Julegaver. Kom
og se disse. The vome Trade Shoe
Store.
V eiret var fortræffelig gjennem
siste Uge. Siste Lørdag viste Grad
stokken 51 over Nul i Skyggen og paa
Søndag var det næsten ligesaa varmt.
De jamme Datoer ifjor Høst hadde vi
strengt Vmterveir.
Ole Stormoe, der har opholdt
sig Omegnen af Dalton, og i det se
nere arbeidet fot S. M. Skrove, døde
her i Byen den 3dte ds. af Influenza
og Lungebetændelse. Han var 25 Aar
gammel og ugift.
Tumuli, melder, at hans Søn, Albert,
døde paa Statshospitalet hersteds den
24de Oktober sistleden, af Lungebetæn
delse. Han var 30 Aar gammel og
ugift. Afdøde blev begravet ved Aa
stad Kirke den 26de Oktober. Pastor
Skyberg forrettede.
Sten S. Brandborg, fra Hen
ning, dette County, blev nylig af en
Krigsret Camp Dodge, Iowa, dømt
til 25 Aars Straf for at ha nægtet
at efterkomme de foreskrevne militære
Negler. Han er en Søn af Afdøde C.
Brandborg, der en Tid var godt
kjendt og prominent i Politiken i dette
County.
Mrs. Hans O. Hagen, hvis
Hjem var syd fra Pelican Rapids, dø
de den 2den ds. efter flere Aars Syge
lighed. Hun efterlader sig AZgtefælle
og flere Børn. Familien har været
uheldig i det fettete. En Søn døde
Canada i Oktober Maaned, og Hr.
Hagen blev beskadiget i en Auto Ulykke
for en Tid siden.
Jens Torgerson har solgt den
Farm han nu Bor paa i St.. Olaf, til
Dr. Jdan Melom, i Fargo. Farmen
bestaar. af firti Acre Land med gode
Bygninger. Som vi forstaar, har Dr.
og Mrs. Melom allerede solgt sit
Hjem i Fargo, men de agter ikke at
tilflytte ovenfornævnte Farm før til
Vaaren.
Mrs. Betsy P. Anderson, hvis
Hjem var i Nærheden af Wall Lake,
døbe her i Byen paa Tirsdag afvigte
Uge. Hun var født den 29te August
1839, og blev altsaa 79 Aar, 3 Maa»
neder og 4 Dage gammel. Hendes
Mand, Peter Anderson, døde nylig.
Begravelsen foregik fra Hjemmet og
Aurdal Kirke siste Lørdag. Pastor
Aasen forrettede.
Andrew Lee, fra Town af Ev
erts, var i Byen i Lørdags. Han for
talte o?, at han har to Sønner i Fran
krige. Nylig fik han Telegram om, at
hans Søn, Conrad, vlev haardt saaret
den lste November, og laa i kritisk
Stilling paa et Hospital. Han har
ventet 'at faa nærmere Underretnina,
men har ikke hørt mere. Hans anden
Søn, Levi, har ligget paa et Hospital
i Krankrig» i« længere Tid, men var
1
rj
M' i
VS
i
v
v
1,
saapas frisk igjen at han fluide atter
begive stg til Fronten omkring den 1ste
November. Siden den Tid har han
ikke været hørt fra.
Anstes: En flink Tjenestepige 3
Familien. Mrs. I. O. Anderson,
720 Lakeside Drive East.. Tel. 439.
fmJ
Paul Olson og Alma Krog,
Otter Tail, blev forleden Torsdag
ægteviet i Bethlehems Prestegaard ved
Pastor Simonfon.
Julius H. Bender, herfra By
en, blev af Grand Juryen afvigte Uge
indicted for at ha søgt at hindre unge
Mænd fra at hverve stg i Krigstjene
sten.
Raymond Eknefs, herfra, døde i
Burt, Iowa, afvigte Uge. Begravel
fen foregik fra Bensons Kapel i Man
dags. Hatt var Søn af Mr. og Mrs.
Lars H. Ekness paa Cavour Ave.
Miss Amy Kieland, herfra, der
har ligget paa St. Lukes de fiste seks
Uger, er i Bedring og blev flyttet
Hjem fiste Lørdag. Kieland Familien
der nylig flyttede hertil fra Dalton,
bor nu paa Union Ave. nord.
M. H. Stang paa Vernon Ave.
har havt et nyt Anfald af det Mave
onde han led af forleden Sommer.
Han har maattet gaa til St. Lukes
Hospital, hvor han vil underkaste fig
en Operation med det første.
L. M. Bothum, paa Vernon
Ave. øst. er nu ganske frist igjen. Hans
Datter. Mrs. M. M. Jørve, reiste
Hjem igjen paa Mandag. Hr. Jørve
kom ogsaa herned i Søndags, saa de
og deres
to
igjen.
Børn reiste sammen hjem
P. P. Sande, fra Sverdrup,
kom i MaudagS tilbage fra Blaine
Lake, Task.. Caiuda, hvortil han reiste
for at hente de jordiske Levninger af
Wm. I. Cameron, fra Town af
Maine, som nylig døde dervest. Hr.
Sande beretter, at Influenza Epidemi
en hærjet fælt paa forskjellige Strøg
Canada.
Bankier
A. G. Anderson, her
Byen, har fremsat den Tanke, at Fol
ket i dette County burde reise en Min
destøtte for de Soldater og Sjøgutter
fra Otter Tail, som har ofret sit Liv i
Verdenskrigen. Dette er en god Tan
te, og vi haaber, at den kan realiseres.
Man har allerede gjort Begyndelse i
samme Retning i nogle andre Countier
i Staten.
N
Den nye Dam nedenfor Byen er
nu saa omtrent færdig og det elektriske
Maskineri forbundet med den blev fat
igang siste LmrdagSaftett. Vandet er
nu dæmret ovenfot denne Dam faa det
ser ud forn ett Jndsjø henved ett Mils
Vei fra Vandfaldet og opover til Park
Regton College. Dette nye Kraftan
læg vil betydelig hjælpe til at forsyne
Fergus Falls og omliggende Byer med
elektrisk Kraft.
Mrs. EthelMay Swenson, Hu
stru af Victor Swenson, som er Post
bærer her i Byen, 1øde i sit Hjem paa
Birch Ave. siste Søndagsaften af In
fluenzC og Lungebetændelse. Afdøde
var 31 Aar, 1 Maaneder og 4 Dage
gammel og Datter as Mr. og Mrs. U.
G. Gale paa Vernon Ave. øst. For
uden Forældre og SEgtefælle overleves
hun af 4 mia Børn og mange Søsken
de. Hr. Swenson og et Barn er og.
saa syg.
Et Service Flag blev indviet i
Ten Mile. Lake Kirke fiste Torsdag
Eftermiddag. Foruden Mufik ved
Mrs. Evelyn Synstelien og en Duet
ved Frøkenerne Lena Nelson og Elea
nore Stangvik, fra Dalton, var Pa
stor Simonson fra Fergus Fqlls til
stede og talte. D?n egentlige Indvi
else udførtes af Pastor Melom. Føl
gende ti unge Mænd er representeret
ved Stjerner paa Flaget: Clarence
Oscar Bergeson, Ole Christopher
Vollum, Peter L- Nelson, Oscar John
Matson, Oscar Lechman, Arthur An
derson, Ingvald Palmer Bergeson,
Carl Adolph Synstelien, Edward
Matson, og John Clifford Huse. To
har Guldstjerner, Oscar Matson og
Arthur Anderson. En, Oscar Lech
man, blev taget tilfange af Tysterne
i Juli Maaned.
Fergus Falls Woolen Mills har
gjort en florerende Forretning i det se
nere og Bolaget er nu paa god Fod
igjen. Det er den Mængde Arbeide som
Møllen har gjort for Regjeringen som
hat været den vigtigste Faktor i dens
Prosperity. Afvigte Uge holdt Di
rektionen et Møde og besluttede da at
indløse alt preferred Stock (8 Procent
Aktier.) Der er omkring $50,000 af
faadanne Aktier, og Bolaget fer sig nu
istand til at indløse disje og paa samme
Tid betale en Dividend paa 6 Procent
Aktierne. (Common Stock).
Pastor Gustav Sandanger og
Familie, i Battle Lake, flytter denne
Uge til fit nye Virkefelt i Nord Dako
ta. Pastoren er endnu noget svag
efter den haarde Sygdom som han ny
lig har havt, men det er at haabe, at
han snarlig gjenvinder Kræfter og
Mod til at opta Arbeidet i sit nye
Kald. Pastor Sandanger er en nid
kjær og dygtig Ordets Forkynder og
hans Virke i de Menigheder som han
nu forlader har været velfignet. Sam
men med disse Menigheder vil Uge
bladet takke for Samværet og ønske
ham og hans Familie megen Lykke og
Velsignelse i deres nye Hjem og Vir
kefelt. Om Pastor Sandanger vil
lade høre fra fig iblandt gjennem dette
Blad, saa stal vi med Glæde gi ham
Anledning dertil.
Mrs. O. Golberg døde i fit
Hjem i Town af Sverdrup den 3die ds.
efter ett længere Sygelighed af Lunge
betændelse. Afdøde vat 28 Aat og 8
Maatteder gammel. Hendes Bortgang
er sørgelig da hun efterlader sig to
smaa Børn. Ved Siden af disse og
jitt sørgende SEgtefælle overleves hun
af Far oq Mor, Mr. og Mrs. Iver
Sergent, samt tre Brødre, Alfred, Ju
lius og Oliver Sergent, som aUé bor i
Underwood. Segravelsen foregik fra
Hjemmet og Sverdrup Menigheds Kir
ke siste Fredag. Hun blev lagt til
Hvile paa Gravlunden Sverdrup.
Pastor Aasen forrettede. Hendes Ef
lerladte ønsker gjennem Ugebladet at
takke alle 'font vrste Sympathi og Del
tagelse under den Hedenganges Sygdont
og Segravelse. Særlig takkes Pasto
rerne Aasen og Rendahl og de som
pyntede Kirken og la Blomsterkranse
paa Saarett.
Aarsmöde. t,
Dalton Grain and Lumber Co. vil
afholde fit aarlige Møde paa Verger's
Hall, Dalton, den 2Ide Dec. Kl. 10
Formiddag. Valg^of Embedsmænd
og andre foreliggende Sager vil fore
tages og behandles.
Portrsvt Rammer til Aul.
Udsæt ikke en Dag længere at faa
fat Rammer paa dine Portrætter til
Jul. Vi hat allerede fat Rammet paa
hundredet as Portrætter. Dersom du
hat Votttæt fra en 5)velfesleir faa fast
det i Ramme saa du-s Ian bevare det.
Vent ikke ttl det blir spoleret. Bi gjør
fint Arbeide ttl rimelige Priser.
i
S-
ij&L.'&k:
ri'"
i v
v
v
-x'ä£fr.
I
Mr. og Mrs. L. B. GrouwS
Elizabeth, er begge død as Influenza
og Lungebetændelse. For noget over
en Uge siden blev de begge syg, men
ingen af dem tænkte vel, at der var
nogen særegen Fare, thi det begyndte
jo med tilsyneladende let Jldebesinden
de. Mrs. Grouws blev liggende hos
fine Svigerforældre medens hendes
Mand laa hjemme. Sygdommen gik
snart over til Lungebetændelse og Mrs.
Grouws døde Nat til Mandags Kl. 1.
Hendes Mand var da flyttet til Wright
Hospitalet her i Byen og i den Tid
hans Hustru udaandedc laa han bevist
løs og rasede i Feberhede. 27 Timer
senere drog han ogsaa sine fiste Aande
dræt. Disse Folk var i sine bedste
Aar, stærk og fyrrig men det hjalp
intet. Det synes som om denne Epi
demi hærjer faadanne værst.
Mrs. Clarg Grouws var en Datter
af K. O. Sletto, paa Vernon Avenue
øst, oq født,t Fergus Falls den lste
Juli 1891, altsaa blev hun 26 Aar, 5
Maaneder og 9 Dage gammel. Om
kring 8 Aar siden blev Mr. og Mrs.
Grouws gift. For det første boede de
her i Syett, men i de senere Aat hat de
boet i Elizabeth. De efterladet sig en
Datter omkring 7 Aar gammel.
Clara's Mor og to voksne Støt døde
fot ettdel Aat tilbage. Hun overleves
af In Far og følgende Tøflende: Mrs.
Louis Larson, Fergus Falls Sibert
Sletto, Scobey, Mont. Alfred Sletto,
Lust, Wyoming) og Henry Sletto,
Camp Meade, Maryland.
Kommer til
Dr. J. B. Doran
En Specialist, ikke af Navn bare, men
af Erfaring af næsten et fjerde
dels Aarhundrede.
Bruget ikke Kniven.
Git fri Konsultation.
paa
Mandag og Tirsdag, den
166c
og
17be
1 1
,i ~f ^N^', v" .' '*h' $ i
Kaddatz Hotel
Fra Kl. 9 Form. til Kl. 5 Eftm.
De kommer langveis for at tale med
ham.
Dr. Doran et en regulær Graduent
i Medicin og Kirurgi og tilbyder fri
Konsultation og Undersøgelse frit ttl
alle som kommer, undtagen til Om
kastningerne af Lægebehandling naar
ønfles.
Han har mange underfulde Resul
täter til sin Kredit, fra sin Behand'
ling a Mavesygdomme, Lever, Blod
og Hudsygdomme, Nervesvaghed, Hjer
tefeil. Nyreonder, Blæresygdomme,
Katar, svage Lunger, Gigt, Sciattca,
Benværk og Tarmsygdomme.
Dersom du har været daatlig i læn
gere Tid og ikke blir bedte, saa forsøm
ikke at komme, thi uret Behandling
hellere end selve Sygdommen er ofte
Aarsaq til den vedvarende Lidelse.
Kom ovenfornævnte Dato ihu, at
Undersøgelsen denne Gang er fri og at
hans Behandling "et forskjellig fra an
dres.
SDotofi 335—336 Boston Mck,
Minneapolis,
I j,'» if
''X
Undersøg.
3
i s
v
58te Aargang
Zul i vesterheimen og Zulebud
F?a Augsburg Publishing House,
Minneapolis, hat tit faat os tilsendt
et- Eksemplar hver af "Jul i Vester
heimen" og "Julebud". Begge et eg
net fot Julebøitiden, et særdeles vak
fert illustreret og indeholder stemnings
fulde Digte og anden opløftende Læs
ning Profa. Augsburg Pub. Co.
har i flere Aar trykt og forlagt lignen
de Julehefter men disse for Julen 1918
er udentvil de bedste. Det førstnævn
te er egnet fot Voksne og bet andet fot
Bøtn. Af Indholdet i "Jul i Vester
hetnten" skal vi nævne følgende:
En Gammel Swkkar, Peer Strøm
me.
The Ctoss at the Prow, Prof. C.
O. Solberg.
Fridtjof Nansen, Hanna Astrup
Larsen.
Disse Julehefter er særlig stikket ttl
Julegaver og Julelæsning for Stote
og Smaa og bøt fotflaffes i ethvert
norfltHjem. Prisener 75 Cts. for
'Jul i Vesterheimen" o fif 25 Cks. sot
"Julebud".
Zohn Crogen.
E» af Town af Folden? Pioneer
mænd, John Erogen, døde i fit HM
dersteds Lørdag den 30te Nov. 1918,
af Lungebetændelse. Afdøde var at
velkjendt og hædret Mandi sit Naby
lag. Han opna»ede en Alder ef 65
Aar, oq det meste af fit Liv tilbragte
han i det Town hvor han afsluttede fine
Dage. Han efterlader stg Hustru og
fem voksne Bøtn, det sørget dybt over
en kjær ZEgtefælle og Fadet. Begra
velfen foregik fiste Onsdag. Pastor
Drage fta Henning forrettede.
Viøtt
Hvorfor ikke flaa sammen og kjøbe
en vakker Rug til Mor for Jul? In
tet vilde være mere fornøjeligt for hea
ve. Gjør Hjemmet indbydende til
Gutterne kommer Hjem fra Krige».
Bort Udvalg er fuldstændigt og da vi
gjorde Jndkjøb sør Priserne gik op kan
vi sælge for mindre end hvad Fabrik
prisen er idag. Vi har nogle "close
cuts til Priser som vjl forundre dig.
I somme Tilfælde kan vi spare dig
110.00 og $15.00 paa en eneste^Rug.
THE
BEST
OOTWEAR
MADE
Mænds 4»Buckle
Oversko.....
Facon, regulær $4.00
Værdier
i"""
1l
\,Jt di_ Wt irfj •». 1 xH, "1* AA- .. 4*-
i
'P
,..tz
$245
$2.95
Bi betaler liden HuSrente og
ingen Clerkhyre Det er hvor
for vi kan fælge Sko for mindre
Penge end vore Konkurrenter.
Front Tv* tover Gades to mm
*4. Å ..-.Vri tA'tf* .A Sjtt-tvil
4i
i
0
Ä-
1
Blucher
rfa
*1

Otto Brandsken, sra Town af
Fergus Kalls, Minnesota, Ute December 1918. 5
M. N. Rovang. Pres.
Arthur Bye, Mgr.
Barnard's Furniture Store.
Cut this out-It is worth Money
DON'T MISS THIS. Cut out this slip, enclose
with 5c and mail it to Foley & Co., 2835 Sheffield
Avenue, Chicago. 111.. writing your name and ad
dress clearly. You will receive in return a trial
package containing Foley's Honey and Tar Com
pound, for coughs, coldswuid croup Foley Kid
ney Pills, for pain in sides and back, rheumatism,
backache, kidney and bladder ailments: and Fo
ley Cathartic Tablets, a wholesome and thorough-!
Iy cleansing cathartic, for constipation, bilious
ae—, lwdache and sluggish bowel».
WaMberft ft Kissinger.
Fergus Falls
v U 7 y i V j- v s
Xrtr. og Mrs. (. B. Grouws
död.
December.
Ifølge hans Methode at behandle
Sygdomme, faa foretages ingen Ope
ration for Blindtarmsbetændelse, Gal
desten, Værk i Maven, Tonsils eller
Adenoids.
Gifte Damer maa medfølges af sin?
Mænd og Børn af sike Forældre.
Addresse: Medical Laboratory af Dr.
Juletræets Histone, Prof. O. E.
Brandt.
Mindernes Skute, Julius P. Bau
mann.
Jims Sidste Dag, Simon Johnson.
Naar Døren Aapnes, Redaktør N.
N. Rønning.
Two Poets of Finland, Peer
Strømme.
Dt. Hans Gerhard Stub, O. M.
Norlie.
RugS til Jul.
Samarb's Furniture Store.
Glass Block.
Mands 1 Buckle Oversko, A Qn
dobbelt Saale og Hæl A 1 e v V
Mænds Gun Metal Sko,

xml | txt