OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, June 08, 1921, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1921-06-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Hvilket af de to Kjøn er lykkeligst?
„Gid jeg var en Mand", udbrød
en vakker ung Dame som jeg forleden
Dag var gammen med. Hun mente
at hun i det tilfælde Vilde ha drevet
det til noget stort og muligens om
dannet hele Universet.
Det er sjelden at man hører en
Mand ytre Ønske om at være en
Kvinde^
Kommer det mon as at Mændene
føler sig lykkeligere end Kvinderne,
elle? er det fordi de er mere indbild
ske. Som Regel tror jeg at Mæn
dene virkelig mener at de som Kjøn
betragtet i langt høiere Grad end
Kvinderne er Istand til at nyte livet?
Glæder.
Man maa indrømme at Mændene
meget lettere kan rive sig løs end
Kvinderne.
Enten de nit er optat af Sport el
ler besinder sig i sin Klnb, kan de le
og være munter og so en Stund
glemme alle sine Sorger, as hvad
Art de end.er.
Men slig er iffq Kvinden. Har
him en eller anden Bekymring den
være nok saa liden, følger den hende
overalt baade Hjemme og Ude og
ødelægger tildels al Glæde.
Kanske nogen vil Paastaa at særlig
unge Mænd søler sig lykkeligere end
unge Kvinder. Hvis saa er, kommer
det vel as at de unge Pigers usikre
fremtid kaster en Skygge over dere?
Glæder og Fornøjelser.
Naar Talen er om unge Egtesolk,
maa man vel ogsaa anta, at Mæn
dene som Regel er de lykkeligste. Den
unge, gifte Kvinde maa oste gjennom
gaa mange Prøvelser, som tar sterkt
paa hendes Helbred. Endvidere blir
hendes Frihed indskrænket, alt dette
sammen med den økonomiske Ashæn
gighed som hun lever under gjør at
hun ikke altid føler fig rigtig tilfreds
Og dog har Kvinden netop i sine
unge Dage Øieblikke af Lykke som en
Mand aldrig drømemr om. Den
Fryd som hun søler ved at være Mor
den Glæde som Kjærlighed skjænker
hende, oplever en Maud ingensinde.
Før det fem og' tredive eller' ir
tiende Aar arter Mandens Liv sig
som oftest lykkeligere end Kvindens.
Men i den ovennævnte Alder er Kvin
den mere Moden og mere indlevet i
sin Livsgjerning, enten-hun nu har
Hus og Hjem eller andet at varetage,
og hun søler altid mere tilfreds og
glad end Manden.
Paa det Tidspunkt har hans Ar
beide tapt nyhedens Interesse for
ham,^ Mange Ting som sør ivrig op
tog ham, trættes han nu ved.. Han
drøfter Politik med grætrte Politi
kere mens hans Kone og hendes Ven
inder ler og skravler saa ub.ekymret
som Skolepiger.
Esterhaanden som Aarene gaar
blir Kvinden mere og mere tilfreds
med sin Lod, mens det modsatte er
Tilfældet med Manden. En Ting
tar dog Kvinder sig mere nær af
nemlig tabet as den ydre Skønhed.
Det bryr Mændene sig ikke stort
om for dem spiller et vakkert Ydre
ingen. Rolle. Men for Kvinderne
har det meget at si: Skjønheden gir
dem baade Indflydelse og Magt.—
Dette at de begynder at tabe sig, för
arn
ør ker oste disse Mellemaar as de-
Liv i den Grad, at de ikke helt
kan nyde de mere gunstige økonomi
ske Forhold som de som Regel lever
under.
Men naar Mænd og Kvinder er
bitt saavidt gamle, at hjemmet er
det Sted hvor de helst vil Arbeide,
Hvile og Glæde sig, da er Kvinden
den lykkeligste. Hjemmet er hendes
kongerige, hendes naturlige Virke
felt. Hver liden Plet gjemmer et
Minde. Mændene, som i den Alder
ofte er uden nogen Virksomhed, tæn
ker da med Sorg tilbage paa de Da
ge da de stod i sin fulde Krast.
Mændene er altfaa som Regel lyk
Feliøft i de yngre Aar, Kvinderne
naar de blir ældre. Men et glad,
tilfreds lykkelig Smil er hverken af
hængig af Kjøn eller Alder. Det
opftaar hos enhver som sorstaar den
Kunst at vinde Kjærlighet) og Ven
skab. (Fra engelsk for „Riksmaals
bladet").
I
fat
as ever,"
Soid Évergwhemi
Spredte Nyheder«
Miss Marie Stenseth of Ada or
udnoyvnt til Deputy Sheriff for Nor
man County, Minn., og er antage
lig den første kvindelige Deputy i
denne Del as Nordvesten.
N. A. Stageberg, tidligete Repros
sentant i Legislaturen fra Goodhue
County, Minn., og ert af County ets
Pionerer, døde Tirsdag paa sin
Farm i Mineola Township ester
lang Tids Sygdom. Han havde bo
et paa sin Farin i Mineola siden
I857 og blev 7I Aar gammel. Nei*
A. Stageberg tilhørte ert stor Pi ti
ner slægt ved Zumbrota, stammende
fra Stjørdalen ved TrortdhjertL Han
havde i mange Aar spillet en frem
trædende Rolle i republikansk Poli
tik i Countyet og var bl. a. County
kommissær i 12 Aar. I
1913 blev
han valgt til Repræsentant i Legio
laturen.
Minneapolis Tidendes Redaktør.
S. Sørensen, er as Kong Haakon af
Norge udnævnt til Ridder af -St.
Olafs Ordens Iste Klasse. Hæders
tegnet tilligemed det Deplom fra heit
norske Regjering, der giver Under
retning om Udmerkelsen, blev ooet
rakt Redaktøren as Konsul E. H.
Hobe ved en Luncheon, som Kousu
len Onsdag Middag havde fånet
istand i Odin Klnb til SEre for ham
Som den norske Regjerings Repræ
sentant og ZEresgjæstens mangeaa
rige Ven holdt Værten ogsaa en Ta-
le, hvori han ydede ham den høieste
Anerkjendelse for hans Virksomhed.
Ifølge Meddlelse fra Indenrigs
departementet i Washington vil der
bli foretaget en Reduktion af en Tre»
diedel af den regulære Pris for
Rundtursbilletter til de forskjellige
Nationalparker Sommeren igjen
nem. Denne Prisreduktion er, op
lyser Departementet, bevilget af
Jernbanerne som deres Bidrag til
Regjeringens Bestræbelser for at gjø
re Nationens Parker tilgjængelig
for saa mange som muligt.
W Mam Jennings Bryan skal ha
besluttet at flytte til Florida og bo
sætte sig der for Resten af sit Liv.
Aarsagen til denne Beslutning skal
være hans Hustrus Helbredstilstand
Hart agter dog ikke paa Grund of
Flytningen at lægge Politiken paa
Hylden. Han kommer fremdeles til
at tage ert ligesaa atkiv Del i de poli
ske Affærer {om hidtil.
Society for the Advancement of
Scandinavian Studies, der bestaar
af Professorer og Lærere ved ameri
kanske Universiteter og andre høie
re Læreanstalter, holdt forleden sit
Aarsmøde paa St. Olaf College.
Blandt Foredragsholderne var Hjal
mar Ritet) Holand, hvis Emne var
„Gøterne i Ken singtonsten -I
itdskr i f
tett" Pros. A. M. Sturtevcmt a
Kansas Universitet, der talte om
,,Oehlenschlæger og Tegner" Miss
Karen Larsen af St. Olaf College,
der behandlede det slesvigsk Pro
blem, og Prof. Henning Larsen fra
Iowa Universitet. Prof Julius Ol
fort holdt et Foredrag om Ibsen?
„Nosmersholm". Foreningen ved
tog enstemming en Resolution, der
henstiller til ?lmerikan-Scandina
vian Foundation at hjælpe Hjalmar
Rued Holand med Midler til at
fortsætte sitte Forskninger i Forbiiv
deise med Kensingtonstertcn i Udlan
det og at kunne forelægge sine
oiser fot: Europas Lærde. I
r. M. O. Bøekntait, ,ved det teo
logiske Seminar i St. Paul, som fot
Kort Tid siden gjennegtk en Opera
tion ved Fairview Hospital, er uti
der Omstændighederne ret bra og
kommer sig hver Dag.
Ford Motor Nitmer 5,000,000
.blev færdig Lørdag. Dett vil sand
synligvis bli i Detroit som en Del as
Henry Fords Museum. Der vil dett
bli staaende ved Siden af dett origi
nale Ford Automobil bygget 1890.
Efter en Gjennemsnitspris nr S50.0
vilde de 5,000,000 Automobiler re
præsentere en Salgsværdi af $2,*
500,000,000
Den ældste Norske i New Jork og
Omegn er ubentvil Mrs. Katherine
Qetetfm føm paa fint gamle Dage
bor hos sin Datter, Mrs. Emil Han
sen i Elizabeth, N. I., skriver „Nor
disk Tidende". Den gamle Dante „er
99 Aar gamet men fremdeles rask
og rørig, saa hun den 6te Mai med
Lip og Humør kuttde feire sitt Fød
selsdag omgi tidt af mange Slægtniti
ge og talrige Venner, som kom for
at lykønske hende.
100-Aarssest blev holdt hos Sjur
Neseth, 4 Mil syd for Kcnyon, Min
nesota, den 6te Mai. Det var Sjur
Neseths Mor som da havde cit Ge
burtsdag hvortil ikke mange ttaar.
Mrs. Ole I. Neseth blev født den fite
Mai 1821 paa Gaarden Tettitefos,
Sogn, Norge. Hun font med Fa
milien til Amerika i Mai 187 og
hele Tiden boet nær Keityon, Good
hue County, Minn. Hun har været
Enke i 27 Aar. Tre Sønner, Carl,
Erik og Tolev, er ogsaa i denne Tid
gattet over Dødsfloden, efterladende
hver sitt Familie, og flere Barnebarn
er ogfaa døde, saa at Mor Neseth
har havt megen Modgang i disse 1
Aar.
Landets Farmere har oprettet en
stor Pcitgciitstitttoit med en Kapital
paa $100,000,000, som de sekv skal
eie og kontrollere. Inkorporations
papirerne blev registreret i Wilming
ton, Del., afvigte Uge. Komiteen
havde i Sagens Anledning Møde i
New 9)ork forleden Dag. Tilsted.'
var Bernard M. Baritch as New
Jork C. H. Gustafson, Præsident
for Farmers Union i Lincoln, Neb."
I. M. Anderson, Præsident for Equi
ty CooPevQtive Erchange, St. Paul,
Minn. P. E. Domtell, Præsident
for Farmers Graiit Dealers. 9Jiis
souri William G. Eckhardt, Præsi
dent for Illiuois Agricultural As
sociation C. H. Hyde, Viceprcrsidetil
for Oklahoma Farmers Union
Frank M. Meyers, Præsident for
Farmers National Grain Dealers
W. F. Schilittg, Præsident for Co
operative Milk Dealers Association,
og R. C. Qbrecht og Clifford Thorne
af Chicago. Aktiekapitalen blir
$100,000,000 i dividendesvarend.'
Preferenceaktier, font ikke medføret
nogen Stemmeret, samt 21 alminde
lige Aktier, som ikke betaler Dividen
de, men som er forlenet med Organi
sationens Stemmemyndighed. Net
toprofiten tilfalder udelukkende. In
dehaverne af Prcfcrcnccaktier, titen
de almindelige Aktier kan fuit inde
haves af Direktørerne i United Sta
tes Grain Growers Association.
Disse Direktører vælges af de for
skjellige Organisationer rundtom i
Landet.
Sold Everywhere!
Forinn
delfe med Aarsmødct holdtes ett Ban
ket, hvor Prof. O. E. Rølvaag bar
Toastmaster, og Taler holdtes af Dr
P. M. Glafoe, Prof. Henning Lar
sen, Mils Maren, Michelet af Min
neapolis, Prof. A. A. Stomberg,
Prof. A. M. Sturtevant og Prof.
Julius E. Olson. Mødets Deltage
re overvar en £)pførelfe af Bjørn
sons „En Fallit" givet af Forenin
gerne Idun og Edda ved St. Olas
College. Følgende Bestyrelse blev
valgt for det kommende Aar: Præ
sident, Prof. Henning Larsen, Iowa
Universitet Sekretær og Kasserer,
Prof. Joseph Alexis, Nebraska Itm*
versitet: Educational Secretary,
Miss Maren Michelet, Syd-Høisko
len, Minneapolis Redaktør af For
ningens Publikationer, Prof. A. M.
Sturtevant, Kansas Universitet.
Den Fwdrearven.
El fulbt Oplag ol allt
Dr Peter Kichrneq's
ediriner
altid paahaand
Mel.: S'iclair-Visen.
„Den Fædrearven til Far og Spor
bar nok baade look og liden,
i fattig Hytte, i Hus afford
de bodde den første Tideli.
NPaa
Og mitte Klæder sydde as Mor,
var store, men jeg var liden,
for Vadmel er sterkt og Gutten gror
han fylder dem nok med Tiden—"
I saadan taler han „Nankee-Knut",
en Byting han ved ikke bedre
han skjæmmer sin egen Rede ud
og haaner de gjæve Fædre.
Var Guld og Sølv de eneste tal
fra sædrenes tusendaars Møie,
ja da var vindingen arm og skral
mod alt, hvad de maatte døie.
Ja da var de indvundne Skatte sntaa
mod alt, hvad de maatte døie,
men nede i Kisten et Par Ting laa.
som fanget og frydet mit $ie.
Der Bibelbogen, dett kjære, laa,
og Luther og Landstad ved siden,
og børnelærdommen ovettpaa
Den Arven vil vokse med Tiden.
O. A. Bue.
Lægerne indrammede det. Frit
Christine Jespersen, Traverse (Situ,
Mich., skriver: „For to og tredive
Aar siden opgav to Læger mig og sa.
ai jeg ikke kunde leve en Dag læn
gere. Jeg er nu tre og sytti Aa:
gammel, endnu levende og arbeiden
de, takket være Dr/ Peters Kuriko.
Da Folk saa, hvad denne 'Medicin
havde udrettet form ig, blev der cv
livlig Efterspørgsel" efter den selv
Lægerne indrømmede de gude Egen
skaber Kuriko besad". Dette Berøm
te Urtemiddel er cit Medici it for Kon
stituttoiteit, den indvirker Paa hei:
Systemet og gjør godt, hvad Syg
dommen saa end er. Sælges ikke
gjennem Apotekere, specielle Agen
ter leverer den. Skriv til Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., 25OI Wash
ington Blvd, Chicago, III.
West:
215 To Telefoner 215
Statsouthoriserede Balsamerer- og Begravelses Besorgere.
license No.
1.1—606—1417.
Begravelses Kapel floor til fri Afbenyttelse, Bedst udstyrede Ejtablis
sit Slags j. Nordvesten.
Punktlig og paaUdeljg Op
mærksomhed gives til dette
Slags Arbeide Nat eller
Dag—Lokal og Lang Distans
Tsleson—Kontor et. 223—
W.! Tel. 246J. Benson's
N. O. Ahlstrom har Wbt Sko
reparations forretningen i Home
II
Hine BomuIbs=i)arer
Nedsat i Priser til at vække De
res Interesse
28 Toms Toille du
Nord.
36 Toms Best Lys Per- 1 Q
tile, meget pen 1 t/L
30 Toms Best Mørk 1
Percale, meget pen I
e/L
32 Toms Madras sor OP
Skjorter
£tO
Z"»i
Rydnings- Salg
15c
18c
22c
73c
15c
15c
48c
40 Toms BotUe, solgt ftn
op til 75c, nu OUL,
40 Toms Silke Stripe ÆQ-,
Boille. op til Hl.25. mi Vt/L
36 Toms
Challie-
15c
19c
Lxst'ra Speciel.
50 stykker double-sold Per
cale..
—^.. •—„i Vium
8c
Høteste Markedspris betales for
Mais, Havre og Byg. hos O. I. Fos
sen.
Hy Test
I
WZUWWM
i
LA-
36 Toms Cambric finish ble
get 1 Olr
Mislin I
Lkl\
Lztra specielle- priser paa
Lagener
Brooksield Lagener *1 n
72x90
I etiV
Fiue English
Nainsook fttjC
Li
2t
Toweling er meget billig sor
nærværende. Der er ingen Und
skyldning sor en liden Forsyning
det de er billigere end be har væ
ret paa flere Aar.
450 Yards Crash 8c
HOo^arbs Crash 10c
250 Yards Barnsley 15c"
*00 Yards Barnsley.... 16c
1100 Yards Linen West-. 22c
Pure Linen Crash 7.32c
Excellent Pure Linen C-rash 39c

Af E. Grange.
AN ADVERTISEMENT hel
pel. Mrs. Lucille Mäckey, 16 Bu
en Vista St., Washington, Pa.,
writes: "Last winter my 3-year
old girl caught a bad cold which
left her with a dry cough. It
bothered her most at night and
she would cough until she vomit
ed. I think she must have had
whooping cough. I saw an ad
vertisement for Foley's Honey &
Tar. I tried it and1 bought two
botles and her cough' left her be*
fore she finished the second bott
le. She iiad gotten awfully
thiij.
but now she is as
TROUBLED for ten years. If
you suffer pains and aches dur
ing the day and sleep-disturbing
bladder weakness by night, feel
tired, nervous and run down, the
kidneys and bladder need to be
restored to healty and regular
a i o n O s u n E N o
i, Lucasville, O., writes: "I had
kidney trouble for ten years. I
tried many remedies but they did
me no good. I took Foley Kid
ney Pills and they helped me so
much that now I am well". Don't
deley.
The Fossen Grocery
Vordet hadde de Lefsebrød,
„We Uankees" „Sheepffin" det kalla
from laughter and tears near waS
dead,
naar garnlittga English svalla. i
Great Northern. (Ost):
No. 12 (local ex. Søn.).. g.52 Fm.
No. 4 .4.35 Em.
No 8 2.00 Fm.
No. 30 2.42 Fm.
No. 11 (local ex. Søn.) .. 343 Em
No. 7 IO.56 Em.
No. 1 4.35 Em.
No. 29 4i5 Fm
Northern Pacific. (Øst):
No. 112, pas. leaves .. 9.55 Fm.
No. 746 mxd. tr., arr. .. IO.47 Fm.
(West):
No. Ill, pas. leaves .. 4.52 Em
No. 745, mxd. tr., arr. .. 12.40 Em
Pelican Rapids Train:
Arr. Fergus Falls .. .. 9.4O Fin.
Leav. Fergus Falls .... 5.05 Em.
BOEN BROTHERS, Successors.
Benson 6: Son
m* Benson K GM
Lincoln Lg Courk Sir. Fergus FM, Mitt»,
Trade Shoe Storet.
A RIBSTONE SILO is
not only a money maker
when used but it is a
quality silo an orna
ment to your farm and
will always remain a
monument to the good
judgement of the builder.
Pre-war prices for RIB
STONE silos $200.00
less than most wooden
silos.
Never hesitate to give
your order for a RIB
STONE silo DO IT
NOW.
Andrew Nordloef, General Manager, 735
Factory at Fergus
5000 Yards solid color
Chambrays ÖV
Best Quality 1 €\l
Apron Gingham... 1
£2L
28 Toms Plaid Dress
Gingham
28 Toms Plaid Dress
Gingham
32 Toms .mporttret
Scotch Ginqham-..
BO Toms lys
Percale
36 Toms mørk
Percale
School House Plaid 1 Q1
Suiting 1
Li 2C
36 Toms importeret
Madras
—Dr. ^eters Kurilo og andre af
Dr. Peter Fahrney & Sons Co.s
Mediciner tilsags i Fossen Grocery.
Fergus Falls Concrete Products
For Farm and City.
40 Toms Printed BoifleO
værd 59c uOt
36 Toms Bungalow 1 Qr
Drapery 1 t/L
36 Toms Curtain Swiss
vakre Mønstre
50 stykker as 36 Toms ni
lang-sold Percale 1 4i2L
Leader Dept. Store
MANHATTAN PUJLP1NG_
Concrete "Tile
For Foundations and Super-structures
Hy-Test tile size 8x12x5.
Stucco properly applied to Hy-Test
tile will not crack or peel. Price 12c
each at our factory.
Andrus Building, Minneapolis, Minn.
Falls, Minnesota.
Lagener og Caqentöi
Got) ubleget LL
36 Toms Muslin O
36 Toms brun A
Muslin 1 VL
-40 Toms Indian 1 01„
Head biiut A
36 Toms Fruit os 1 ^7
o o u s i u i v
36 Toms Our Choice 1 *7
bleget 1 IL
Pepperill bleget Æ Q
9-4 Muslin fit/C
Pepperill bleget ACt*
8-4 Muslin •rOC
Wear Well Lagener. 54x99
SU9
63x90 1.19
63x99 1.25
72x90 1.19
72x99 1.39
81x90 1.39
81x99 1.48
lo -Du3. Cases 42x36, hver 35c
Brooksield Cases QQ
45x36 OtIC
Devotion Cases Q
42x36 Ut/L
36 Toms Lonsdale AP
Nainsook ....
Lt O
Very Best S hels
Oilcloth 1
Very Best 5-4 OQ
Oilcloth .. Ut/C

xml | txt