OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, June 08, 1921, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1921-06-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

.SubskriptionSpriL $1.00 per Aargang inden
lands og $1.35 udenlands, Forskud.
Udgivet af Ugeblad Publishing Co.
Begivenheder font de der i disse
Dage har fundet Sted i Oklahoma
er en Skam, ikke alene for vedkom
mende Stat, ,men for det hele Land
Saa meget større Mir Skammen,
iioctr Begivenheder af denne Art
hænder med forholdsvis korte Mel
lemrum. Der er liden Grund til ai
skryte af Civilisationen her i Landet
saa længe de lokale og de føderale
Myndigheder ikke forftaar at afveer
crc Udffeielser fom de man har været
Vidne til i disse Dage. Man tyr til
alle Slags Midler for at „amerika
nisere" Immigranterne saa fort som
mulig men dersom man havde lagt
an paa at amerikanisere og civilisere
de „indfødte" Amerikanere, saa vilde
de afskyelige Raceoptøier. som nedi
pjcimcnt Tiderne har stillet vort
Land i Gabestokken for al Verden,
nu ha været en Saga blot. (Skand.
Det er os en fornøjelse at henlede
Læserne? Opmerksombed paa Be
kjendtgjørelsen as St. Olaf College
Korets Concert Paa et andet Sted i
bette No. For Folket heromkring
vil denne Concert bli en skjelden An
ledning, thi Paa Sangkunstens Om
raade er det anerkjendt, at dette Kor
staar paa Høiden. Derom er det ikke
længere Tvil. Medlemmerne af det
te Kor er alle Børn af norske Pio
itecrcr i Minnesota, og vi har Grund
til at være stolt af den Knnstudvik
ling i Musik som de har naaet under
sin Mester, Prof. F. Melius Chri
stiansons dygtige Ledelse. Vi rc.ader
bort Folk til at komme, om nødven
dig, langveis, fornt høre dette Kor
slinge. Enhver fom har nogen Sans
for Musik, og det har vi de allerfleste
af os, vil fiude inderlig Fornøielse i
at Høre paa de henrivende Harm o
mer.
Hvor ny cr ikke den Kommune,
fom kan pege paa Folk, Folk endnu
boende i Nabolaget og sige: ..De cr
Pioneerer af denne Omegn"! Over
hele denne Del af Staten kan vi gjøre
dette.
Der er endnu iblandt os Mænd-og
Kvinder fom kom Hid for 40 eller 50
Aar siden, og font da stod Paa Dør
tærskelen af fit livs Styrke.
Hvor lite ved ikke Barna, Ungdom
men af Idag. om disse Pioneerers
Liv! Sandt nok, har de vel Hørt si
ne Forældre fortælle om de tidlige
Dage og de Har maaske læst endel
Beretninger om Livet Paa Prærierne
for 50 Aar siden. Men for dem cr
det alligevel alt en Drøm. En Hi
storie. En interessant Roman fra
Frontierne!
Den ititgc Farmer af idag faar sin
Sæd med en Drill, slaar sit Hø med
en Slaamaskine, samler det op med
Læssere, „stackers" og Høgasler. Sit
Smaagrøn indhøster han med en
Selvbinder og sin Ager Pløier han
med en Tractor. Sin Træskning
gjør han med en Gasdreven Separa
tor. Han kjører sine Produkter til
Markedet i- en Automobil-Truck og
hau kjører til Byen fornt gjøre sin
„Shopping" i en Automobil som ko
fter mere end hele det Formudstyr
font hnttv Far og Mor eiede naar de
begyndte at Farme. Han lyser op sit
Hjem med Elektricitet, hans FjøS
bygninger og endog hans Grisehuse
cr prydet med elektriske Lysappara
ter.
Og mange af .Pionccreritc har le
bet og seet det altsammen!
Sikkerlig har vor Herre velsignet
det Folk som kom her i de Dage sorat
bygge sig Hjem Paa disse Prærier!
Men Solen sænker sig hurtig mod
Vester og snart vil de bli baarne
i en Auto-Ligvogn til den lille
Acre af Jord fom de mnligenA elv
var med at fætte tilside og hellige,
naar Døden først gjæftede det lille
Nabolag af hvilket de var en Del.
Kommer dit ihit en Pioneer-Begra
velse ikke en Nutids-Begravelse a
en Pioneer, men en Begravelse i
Pioneemdm?
Dersom du det gW, var det mu
ii§mø
hvsr etpgr HW btø en
gammel Lumbervogn paa hvilken der
stod ett hjemmelavet Ligkiste, malet
med brændt Bark, og fulgt af eit li
ten Procession indbefattende den Af
fødes Paarørende og de faa Naboer
fom udgjorde Kommunen, alle til
fods. Maaske bar der en Præst med
men helst ikke.
Saa husker du maaske en Begra
velse, noget lignende den som satte
et Indtryk paa vort Barnesind ifra
de tidlige Dage. Det var ikke en iin
ponerende Affære det cr ikke der
for at vi gjenkalder den. Det var
Midtvinters. Dagen var en graa,
solløs, stemningsløs Dag. Sneen
dækkede overalt. Der var ingen Veie
I de Dage var der kmt faa Veie om
Sommeren og ingen om Vinteren.
Scenen cr henlagt til det Indven
dige af et lidet Farmhus. Paa to
Stole staar en liden fort LigWe.
Med gru hadde bi ftaat og set paa
Snedkeren Kvelden før, fom han i
Talglysets tusmørke fik den mystiske
Kasse sammensat. Vi hadde set det
lille Legeme lagt i den og laaget
spigret til. Nit skulde den begynde
sin sidste Vnndring. Far, Mor og
Snedkeren og en eller to ctndrc stod
i Nad paa Gulvet og sang en Salme
Nogen læste en Bøn. Saa tog Sned
feren og Faderen i hver sin Ende cif
Ligkisten og bar den en nem Dø
ren og satte den i „Ligvognen"
hellere, de satte den paa en liden
Haandslæde som stod ved Døren, fær
dig for Reisen. Distancen til Grav
stedet var flere Ml. Faderen fa Far
del til Hustru og Børn, slynget Slæ
deten get ober den ene Skulder, og,
fulgt af Snedkeren, drog de afsted
paa den trætfomme Vandring til
Gravstedet.
Det bar en Pioneer-Begravelse.
Sandt og Net siger vi, at dette
Land har gjort meget fo.r disfe ./Ny
kommere". Meit, lad det og saa li
ges, for det er lige fandt og lig.' Ret
font de maa bevidne som saa de
uopdyrkede Prærier i Minnesota cn
Menneskealder siden-- at disse fam
ine „Nykommere" har gjort en hel
Del for dette Land.
Saameget af de Fremskridt og Bc
drifter fom vi mt se rundt omkring
o? er Arbeide fra deres Hænder. De
vovede fine Liv mod de FoihaaTmuv
ger fom Jordbunden i disfe Strøg
gav Løfte ont. De plantede ikke bare
Sædfrø for Grøde i denne Jordbund,
de plantede sig fclv, sit Liv, i den
Ovenstaaende cr skrevet af Islæn
deren, Gunnar Bjornson, Redaktør
af Minnesota Mascot, Lyon County,
Mimtrfotn. Hr. Bjørnson er en me
get dygtig Mand. I 1915 var han'
Medlem cif Legislature!!. Han kjen
der godt til Minnesotas Historie og
Ptoitccrcrucs Oplevelser. Vi har
oversat og opiat demte Artikel fordi
den saa ypperlig skildrer Træk fra
Pioncciiivet heri Nordvesten. Det
vilde gjøre vor Ungdom usigelig me
get godt at faa mere Begreb om
hvad deres Forældre eller BcMiefor
ældre mantfe gjennemgaa i Pioneer
dagene i dette store, rige og herlige
Nordvesten rigt og herligt for
Ungdommen mt, netop paa Grund
af det Mod, den Kraft og den Karak
ter font disfe Pioneerer var i Besid
delse af. Men hvor lidet cr ikke den
ne Arv paaskjønnet. Den opvoksen
de Slægt lever i Lukfus, Magelig
hed og Fornøielfer, omringet af al
slags moderne Indretninger fornt
gjøre Livet let og behngeligt, bydes
Anledninger til Personlig Udvikling
af sine Aandsevner og Bistand til
Fremskridt i denne eller hin Retning
som sit Livsvirke. Men lidet betæn
kcs hvilken Opofrelse, Kamp og Be
stræbelse fra Pioneerernes Side har
gjort dette muligt. Lad de ititgc faa
Anledning til,,at læse ovenstaaende
Artikel.
Handele» Norgc-N.. S
Paa National Association of Ma
nitfochtrc? Aarsmøde i ooM Wal
do rf-Ast aria i forrige Itflc holdt 2c
qatwnZraad 'W. Morgenstierne ct
orienterende foredrag om Norges
Handelspolitiske Stilling. Han paa
pegte, at den Opfatnhtg, in an saa of
te møder, at de nøitrale 2ondc hadde
nhyre fordel af Krigen, ikke er rig
tig! de har lidt ganske betragtelig
nnder den. Den norske Handelsskib?
sart tjente gmt ske vist glimrende,
utcn den led relativt større Tap i
Menneskeliv og Skibe end nogen an
den- notions Skibsfart, de krigføren
de medregnet. Og de tapte Skib
maatte erstattes til Toppriser, el
ler norske Redere har med store Tap
maattet løse sig fra Kontrakter, som
man under Krigen blev henvist til
var af rent midlertidig Nrt og som
tidig blev man nødt til at gaa til
nye og fjerne Markeder efter Import
varer og at betale Krigspriser for
dem. Saa Stillingen som nøitral
bar ingenlunde den, at man hadde
Fordel og ingen Skade af Kingm.
Wlm Hvordan man nu anskM HM
Mel!
fötlgm,
fm Wr
fleste Følelsen af, at baade nøitmle
og krigførende ar afhængig av hver
andre. Da de magre Dage kom var
man i Norge klar over, at Forbru
get maatte nedsættes. Kronen's ned
adgaaende Kurs, om ikke andet, var
et klart Vink om, at Importen maat
te reduceres og Eksporten, om" mu
lig, bringes op. Af den Grund skred
Regjeringen ind og indførte Import
forbudet for Luksusvarer og mindre
nødvendige Varer. Høsten 1920
blev der paa privat Initiativ starter
en landsomfattende Kampagne for
enklere lebcmoatcr cit Landsfore
ning med dette Formaal blev dannet
og fik megen Støtte. Der cr opret
tet et Valutaraad til at studere Kurs
forholdene.
Den norske Handelsforbindelse med
Amerika har udviklet sig voldsomt i
de senere Aar. I 191z udgjorde
Handelen med De Forenede Stater
7.5 pCt. af Norges Udenrigshandel,
i 1917 23.5 PCt. I det Aar indfør
te Norge Varer for 550 Millioner
Kroner fra Amerika, cn Tredie
del af hele filt Importværdi. Des
værre har Norges Export til Ame
rika ikke vist cit tilsvarende vekst.—
Statistiken for I92O vifer, at Norge
kjøtte amerikanske Varer for $94,
600,000, mens Amerika kun kjøbte
norske Varer for $21,600,000. Den
ite Handelsbalance maa betydcligvis
ændres, om cit stadig betydelig Han
delssorbindelse skal kunne oprethol
des mellem dc to Lande.
Bygdelagsstevner.
Nordlandslaget, Detroit, Minn.,
deit21de og 22de Juni.'
Trønderlaget, Grand Forks, N.
D., den 16de og 17de Juni.
Nordhordlcmdslaget, Clarkfield,
Minn., den 23de og 24de Juni.
Gudbrandsdalslaget, Eau Claire,
Wis., den 11te til og med den 13de
Suiti.
Hardangerlaget, Albert Lea, Min
ncsota, den 15de og 16de Juni.
Ngdalslaget, Alexandria, Mi 1111.,
den 23de og 24de Juni.
Merdalslaget skal holde to Stev
ner, Detroit, Minn., den 18de og
19de Juni og Minot, N. D., den 24.
25de og 26de Juni.
Mjøsenlaget, Eau Claire, Wis.,
den 24de, 25de og 26de Juni.
Ringerikslaget, Fargo, N. D., den
I Ode og 11te Juni.
Telelaget, Crookston, Minn., den
23de, 24de og 25de Juni.
Nordvestre Telelaget, Minot, N.
D., begynder den 27de Juni og va
rer i tre Dage.
Solørlaget, Eau Claire, Wis., beit
17de og 18de Juni.
Romsdalslagct i Superior, Wis.,
den 23de og 24de Juni.
Selbnlaget i Win.dom, den 22de
og 23de Juni.
Hvem var de Sønner af.
Oliver Cromwel var Søn af en
Brygger.
Kardinal Wolfcy var Søn af en
Slagter.
Undertaker and Embalmer
License 423
Vi har alle moderne Bekvemmelig
heder for den rigtige Udførelse af denne
@rm at vor Forretning. Dette indbe
fatter en ny Auto-Hearse og det største
Begravelses- Kavel i Byen.
alle
Telefon, No.
Opmærksomhed fljænkes
Henvendelser, eiv/n Nat eller Dag
"Night
Calls" eller "Holiday IqAs",
IllM
bs
Drs. Theurer & Solem
X-ray. Tanvlaege
Norsk tales
Specialist i Ötiie, Are. Næse og Halse
Sygdomme
Kontor i Durrerf Bygning
Fergus Falls, Minn.
Drs.
Slierping &
Ekstrem
Dr. C. A. Thoreson
ASHBY, MINN.
Tandloeger
Kontor i Desty-Bygningen. Telefon 182
Fergus Falls. Minn.
Stonier i Beise Bygningen
SOØS MM
Norsk Apothek
Tanlae
Tusinder af magre, og veike Folk har
faart sin Helse gjenoprettet og fin
Bcrgt tilbage ved Brug af Tanlac.
Solgt her.
WILLER & TEISBERG
Drs. Sand & Tronnes
Dr. Arue Oftedal
Indvortes Sygdomme og Barnesyg
domme. Kontor: Fargo Clinic, lige
ved St. Lukes Hospital, Fargo, N. D.
Dr. G. E. Be«
Tandlaege
Kontor ovenover Bells Groceridutik.
Telefone 13-$ Fergus Falls, Minn.
Dr. O. M. Hauga«
Kontor i Matthattan
Vyk«!ngen
W er au# ft am Minn
Dr. H. L. Sargeant
L«ae oa Kirurg
Prompt Opmærksomhed enten Dag
eller Nat
Dalton, Minn.
Gpectattft i BygvoMure i
Hine, Oren 9laU
og
Dr. G. Mgen
VittfC
Kontor i Jversou & Lee
Bygningen.
Fergus Falls, Minn.
Osteopahtie Liige
hjälp Deres ^orretnina
iöeqund en "Checking Account" i denne Bank.
Scet ind hver Dollar modtaget af forretningen.
Regningente med Deres egen Check.
Dette blir da et fuldstændigt Regnstab over Indkomst
cg U i og gjør Kvitteringer overflødige.
Det detyder ogsaa, at Deres Regnstab blir en Basis forot
udvide Deres Kredit om nødvendig.
Betal
eller besøg os, hvis De tænker paa at kjøbe en god Farm i et
velfiaaende dansk eller skandinavisk Settlement. Her er endel
lutherske Kirker, qode Skoler, Meeerier, gode Veie og blomstrende Byer.
®ode Aarme og gode Vilkaar.
Pederson Land & Loan Company
State Bank Building. Luck, Wi?
Gigtlidende, fe her.
Rude's Rheumatic Remedy bør prøves asenhver, som lider af Gigt i en
af dens mange Former. 9Jian^e er de, som velsigner denne vidunderlige Me
dicin. Pris pr. Flvste $1.00, som vedlægges Orderen.
Rude's "Specific Capsules" "The Pink Capsules" forebogger og lin
brir i sorbausende kort Tid La Grippe, Influenza, Malaria og al Slags Feber.
Bør findes i ethvcrt Hjem r-'25c eg 50c pr. Box, portofrit tilsendt.
Disse og mange andre udmærkede Husmediciner er tilberedt af hey pe
endte norske Apothetzr pg Kemiker O. B. Rude, yg forhandles pjr
Ugenjex Anstes. O, Rude Drug CMpanp,
WmiffS ch AMHeeMs
(HF
U
Benson
betaler
Fragten
Strube.
Kabinettet med et virkeligt Ry godt bygget og scirde
les vakkert udstyret, vil vare en levetid sparer Tu
sinde af Skridt for Mor intet Rjökken skuloe väre det
foruden, ^ar stor Melbeholder som gaar lige til Gul
vet og saaledes let at naa. Mest fuldständige Kabinet
fabrikeret. Dft maa sees forat paaskönnes. vi sälger
ogsaa det velkjendte Napanee Vutch Rabinet, som barer
värksted Märket af Rvalitet.
Rydnings -Salg af
Sk«
Vi har plukket ud omkring 100 Par af Mands
Dres-Sko og Arbeids-Sko og stablet dem paa en
Godtkjobsbcenk for hurtig Afscrtning. Disse er
virkelige "Bargains" efter Dagspriserne paa Mar
kedet. De indbefatter tidligere Vcerdier op til
$13.50, men nu gaar de for
$2.95, $3.95, $4.95
og $5.95
Griua Bros.
Butiken for Idag oa Imorqen
The Fair
Juni er for
Bryllupper
Vi byder frem det mest fuldstændige Ud
valg as Tittg som scrrlig egner sig for
Gaver enten ved "Showers" eller paa
Bryllupsdagen. Vi kan ogsaa forsyne
dig med alt du beyover for Kjskkenet og
mange andte nyttige Ting du behsver,
faasom Vcrggeportrirtter^ Dinner Ware,
.malet China, Cut Glass". Jardinieres,
Bajer og Fern Dishes.
mmmomms&sm mum,
Tjeneste
er vort
Motto
mm.
ILMWHWP" "II A.3P I
Zsb Elfkmng »dfSM i Ugtblaptt» trftffli

e u s K a s U e a
Udkommer hver OaSdag
R. T. Moen, Redaktør.
FERGUS FALLS UGEBLAD
Published by
Ugeblad Publishing Company
|N. T. MOEN, Editor
An independent reform paper and
the oldest Scandinavian Newspaper
west of the Twin Cities
Entered as second class matter at the Post office
at Fergus Falls. Minn., under act of March 3,1879
"Published and distributed under
permit (No. 358) authorized by the
Act of October 6, 1917, on file at the
Post Office of Fergus Falls, Minn. By
order of the President. A. S. Burle
son, Postmaster General."
Homer var Søn as cn Bonde.
Horats var Søn as cn Slave.
Virgil var Søn af en Uldhandler.
Shakespeare var Søn af en Uld
handler.
G. Stephenson var Søn cif cn
Blokmager.
Columbus var.Søn af cn Væver..
Luther var Søn af en Bergarbei
der.
BRONCHIAL trouble caused
anxiety. No medicine has abet
ter reputation than Foley's Hon
ey and Tar for quickly relieving
coughs, colds and croup. It loos
ens the phlegm and mucus, clears
the passages, eases hoarseness,
stops tickling throat, John He
king, 195 Burges Place, Passaic,
N J, writes: I was suffering from
anacute case of bronchial trouble
which gave me considerable an
xiety, Foley s Honey and Tar de
serves all the credit for my being
well now.
E. T. Barnard
Lokal og Long Distance
40. Prompt
Nr» Svs e!!er
Glass Wit
Successors to Dr. Anger
Chiropractic og Naturopathy
(Lægehjælp uden Mediciner)
39- 42- 43- 44 Manhattan BIdg.
Fergus Falls, Minn.
Dr H. A. Anderson
Jverson & Lee Bldg.
Fergus Falls, Minn
Dr. T. S. Paulson
Dr. O. Th. Sherpiug Dr. C. O.Estrem
Kontor over ©cand to State Bank
Fergus Falls, «w«.
Resident Dentist.
i»ba8. Nelwn, $. $.
Harald I. Mfoit, D. M.
Lrs. Nelson & Nelson
Dr. F. N. Whittaker
Tandlaege
Fergus Fall» Minnesota
SUCCESSORS TO JOHNSON'S DRUG STORE
Physicicans and Surgeons
Dr. T. N. Kittelson,
Dr. G. T. Haugen
DR- J- L. CURTIS
Kontor: 14 og 15, Mauhattan-Bygnil.grn
Kontortid: Kra Kl. 9 Form. til Kl. 6 Eftm
Electric Treatments and Xray Work
HergnS FallS. Minn.
Your Home Bank
OF FERGUS FALLS
I. o. Swenson, President. A. Urseth, Cashier.
E. M. Townsend, Vice-President. M. Stortroen, Asst. Cashier
Halvor Oftelie, Asst. Cashier.
Kontor Prinzl Block, over Ivcrson & Lee
Fergus Falls, Miun.
Rom oq se os.
114 Lincoln Ave. Øft Fergus Falls.

xml | txt