OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, June 22, 1921, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1921-06-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Fra hele Nordbesten kommer Rap
porter om at Aarsodsigterne er sær
deles gode. Dette er opmuntrende,
især paa somme Steder Hbor Avlin
gerne har bæret daarlig i de sidste
flere Aar. Det trænges saa bel at
faa en god Avling iaar.
Folk synes endelig at ha fundet ud
at det er kostbart at reise Nuförtiden
og at det er knappe Pengetider. Man
mærker stor Aftagen i Passagertra
fiken paa Jernbanerne i de sidste faa
Maaneder. For et Aar siden bar
hbilkensomhelst Tog man kom paa
overfyldt, nu er det Rum tilovers
paa omtrent hbert Tog man kommer
paa.
Det er haardt for de saakaldte
Store at holde Enighed mellem fig.
For kort Tid siden Bleb General Per
shing af Præsident Harding ud
næbnt til Stabschef i Armeen iftc
detsor General Marsch, og nu kom
mer Efterretninger fra Washington,
at Marsch bil trække sig helt tilbage
fra Armeen fra 1te Juli af. Det er
bitterligt, at der mellem Pershing og
Marsch har hersket Uenighed i læn
gere Tid. Paa slig Maade kan de
„Store" gjøre sig temmelig „Smaa"
iblandt.
Et af de banskelige Problemer som
vor Regjering har at haandtere net
op nu er at sørge for ot de Penge
som dette Land har laant de alliere
de Nationer under ^krigsperioden
blir tilbagebetalt. Det er bitterligt
at blandt disse Nato ilter, som ftaar
i Gjceld til os, Har der bæret forsøgt
paa at faa De Forenede Stater til at
gaa med paa at slaa en Streg ober
Hele Krigsgjælden. Dette vilde jo
bære meget fortrinligt for især nog
le af de europæiske Lande, som bar
med paa de allieredes Side. Boit
Land hadde jo ingen Gebinst af Kri
gen i Retning af tilføiet Lemdom
raade, eller noget der fan kaldes fi
nancielt Gavn. Bi hadde bare Ud^
læg, ikke alene bed de uhyre Udgifter
forbundne med bor direkte Deltagelse
i Krigen, men ogsaa i Form af store
Laan til bore Allierede. Anderledes
bar det til Exempel med Frankrige
og England. JHborbcl disse Lande
hadde uhyre Omkostninger Paagrnnd
af Krigen, saa fik de ogsaa til Gjen
gjæld store Gebinster. Kunde nu
disse Lande sorniaa Onkel Sam til
at eftergi Tilbagebetalingen af dis
fe Laan, saa bilde de sikkerlig „Le i
Skjægget" og føle godt. Men bor
Regjering synes ikke bære benlig
stemt mod et saadant Forlangende,
og det synes heller ikke at bære ri
meligt. Derfor haatier bi, at Præ
sident Harding og hans Raad bil
bære istand til at udarbeide en rime
lig Plan hvorefter disse Laan kan
kræbes tilbagebetalt. I Europa har
man den Mening at Penge er ingen
„Objekt" i dette Land, og det kunde
bære godt at faa dem til at forftaa,
at det er ikke bare „Guld og grønne
Skobe" paa denne S'ide Atlanteren
heller. Og saa maa man unsfe paa.
at det er ikke bare non Haandskillin
ger de Allierede Lande laante af os.
Vor Regjering har gjennem denne
Krigsperiode laant til disse Lande et
totalt Beløb af $9,450,000,000, for
delt som følger:
Paa disse uhyre Beløb er der ikke
betalt nogen Rente i de sidste to Aar
Disse Renter beløber sig til omkring
en Billion. Naar nu saadaune Lan
de som England og Frankrige er saa
ublyge, at de endog bil ha os til at
eftergt en saa uhyre Gjæld. efteråt
ha reddet Situationen for dem bed
at sende bore Tropper sver Haver og
paa anden Maade, saa bifst bet at de
har hverketi PaaWnsonlhed Mö
Taknemmelighed i sig. Det er bare
Politik og Selvviskhed. Jo, bi skulde
mene at Onkel Sam troenger at faa
disse Penge tilbagebetalt. Vor Re
gjering"bør være hensynsfuld og ri
melig i den Plan, som den udarbei
der for denne Tilbagebetaling, men
den bør være bestemt i sit forlan
gende, at Tilbagebetaling maa ske.
Skatterne holder pka at bli til en
National Byrde i dette Land, og for
mulig Lettelse af denne Byrde bør
vi insistere paa at de allierede Lan
de, som bi kom til Undsætning netop
i rette Tid, nu gjør sin Pligt med
Hensyn til deres Gjæld til os.
)ycuviis®ivwiW*
i^ssterdalslagets Stevne .Detroit
Minn., .sidste Lørdag og Søndag
bar en hyggelig Affære. Alle, font
kom til Detroit de Dage, kunde ikke
andet end finde Fornøielse deraf, om
ikke paa Grund af Dølemødet, saa
alligevel paagrund af de bakre Om
gibelfer prydet font de nu bar
det fagreste Sommerflor. De fleste
som kom til dette Stebne kjørte ined
Automobiler. De kom fra Mie Ret
ninger, men fra hbilken Retning de
kom, saa kom de med Inspiration fra
Naturens rige Væld -som det ndfol
der sig i løbrige Skobe, blomster
klædte Lier og Dale, bugnende Agre
og grønnende Enge denne Tid af
Aaret. Alle fyntes bære enig om,
at dette Strøg af Nordbesten aldrig
har.set en jebnere og rigere Aars
bæf'st. Det er simpelthen en Fryd at
reise gjennem de belbebyggede Sett
lementer og iagttage dette prægtige
Naturfkue. Men hborfra de kom til
Stebnet i Detroit, saa synes Natu
ren ingensteds at bære bakrere end
netop der. Alle bar enige om, at
det bar et ideelt Sted for en saadan
Sammenkomst. Osterdølerne holdt
nemlig sit Stebne i den storslagne
Pabillion lige bed Stranden af den
bakre Jndfjø, font ligger indtil By
ens Sydside. Langs Stranden og
lige op til denne Pabillion er der
Park, hbor man kunde sidde og ma
ge sig under de bakre Skyggetrær og
læske sin tørst under trykkende -Var
me med det deiligste Kildeband. In
de i Pabillionen bar det rummeligt
og..koseligt, med bakkert Skue ober
den blanke Jndsjø og opfriskende
Luftstrømme fra den samme Kant.
Veiret bar barmt naar Øftcrdølcrne
holdt paa af famles bed denne Pa
billion sidste Lørdag Formiddag ~r
og dersom ikke Samlingsstedet hadde
bæret saa særdeles fortrinligt, faa
hadde det næsten bæret umuligt at
holde Folket sammen. Hadde man
bæret paa en Hall i en storby, til
Exempel, saa hadde det bæret „Kil-.
ling", som man siger baade paa En
gelsk og Norfl i Amerika.
Omkring 150 Østerdøler bar sam
let naar Mødet bleb kaldt til Orden
af Mayor R. I. Lindberg, font felb
er Østerdøl, traadte op og paa By
ens Vegne hilste Asterdølerne Vel
kommen til Detroit. Han talte først
lidt paa Engelsk, og saa snudde han
om til Norsk og det gik lige godt.
„Ja bi ciffer" og „America" bleb
sunget af Forsamlingen.
Før man afsluttede til Midadg^
hadde man ogsaa den fortræffelige
Fornøjelse at faa ctpar ypperlige
Sangnumre af en Mandskbartet be
staaende af Medlemmer af St. Olaf
Koret. Dette Kar gab nemlig en
Koncert i samme Pabillion Kbelden
før, og Koret bar endnu i Byen.
Mange af dets Medlemmer brugte
Anledningen til at bade sig i den bak
re Jndsjø bed Pabillionen og naar
nogle af Gutterne bar færdig med
Badningen følte de saa godt, at de
tilbød sig at komme og synge for
Osterdølerne, og det gjorde de til al
les Fornøielse.
Man tog sig god Tid for Middags
fristen for Dølertte bilde ha rigelig
Anledning til Haandgribelfer. Man
ge hadde ikke fet hinanden siden de
skildtes for mange, mange Aar siden
Og saa bilde alle snakke om Gam
melt og Nyt og her kunde de gjøre
det uden Forstyrrelse, thi de kunde
samle- sig i Klynger hist og her i den
store Pabillion, eller afsides under
Trærne i Parken.
Mellem Kl. 3 og 5 bar det en
Blanding af Forretninger og Un
derholdning. Flere bakre Solofange
bleb git og Smaataler bleb holdt af
flere. Blandt de som talte bar fle
re gamle Pioneerer. Formanden
for Laget foretog at gi alle Tilstede
bærende ober 70 Aar gamle Hæders
pladse foran Forsamlingen og en
Række af 10 staute Mænd og Kbin
der i Alderen fra 70 til 83 Äar font
frem. Flere af disse holdt forte Ta
ler, hbor de talte om Træk fra Pio
_neerdagene. Kl. 5 drog man af
sted paa Antomobilwr. Dct gik
langs den bakre Jndsjø med S
fob
omkranset, nedober ett 6—7 Mil til
Shoreham, hbor der er at se en af
de største Sommerbolig-Steder i he
le Nordvestene Det er simpelthen
storslagent, at ss hvor storstilet og
udstrakt bötlttö GonmjerMort er
Saa gik det Vestober og Nordober,
ober Bakker, gjennem Skoglier og
Dalstrøg og langs Jndsjøer, det hele
et inspirerende Naturfkue. Det bar
en Tur paa omtrent 18 Mil. Naar
Følget kom tilbage til Pabtlfionen
bar Damerne færdig at serbere Ban
ket-Maaltidet lange Borde med
alslags gode norske Retter paa, ind
befattende Flødegrød, Fisk, Flat
brød osb. Det bar et prægtigt Metal
Mad. Færdig med Spisningen, ga
bes Damerne som forestod Serbe
ringen Anledning til at ryde as Bor
dene medms Dølerne rorrtoirde sig i
Klynger hist her. Naar Damerne
bar færdig med Bordene samledes
Dølerne inde i Pabtlionm og lyttede
til "Taler, Musik og Sang.
Næste Dag, Søndag, holdtes der
Gudstjeneste paa Formiddag med
Præken af Pajtor O. I. Lutnes fra
Perlet), Minn. Der bar da forsam
let omkring 600. Foruden Præken
og Salmesang bar der ogsaa Solo
numre af Adbokat Sletbold og Pa
'tor Hafstad.
Paa Eftermiddag holdtes et stort
Massemøde, hbor antagelig omkring
700 Mennesker bar tilstede. „Ja bi
elsker" og „Bygdelagssangen" lød
kraftig fra den store Forsamling
der bar flere Solonumre eg bakker
Kbartetsang. Talerne under denne
Session bar Senator O. O. Sageng,
Dr. O. M. Haugan og Hon. E. E.
Lobeck. Veiret faa meget truende ud
en Stund og bakte ogsaa en del For
styrrelse i Forsamlingen, men det gik
inart ober, og man kunde fortsætte
Ro.
Kl. lit efter fire afsluttedes Steb
net. Dsterdølerne sa Farbel til hin
anden og gjorde sig færdig til at dra
ge Hjemober igjen alle med den
Følelse at de hadde tilbragt en hyg
gelig Tid i Detroit.
Dette Stebne bar ikke saa talrigt
besøgt som de fleste Stebner Laget
har holdt, men faa maa 'man ogsaa
ra i Betragtning, at Asterdalslaget
holder 3 Stebner dette Aar, og kan
derfor ikke bente at faa faa stort
Fremmøde bed hbert af disse Steb
ner, som naar man har kun et om
Aaret.
Gange» og Karakteren.
Hurtig Gang er Tegn paa Energi
og livlig Temperament.
At gaa paa Taafpidferne er Tegn
oaa Nysgjerrighed, Forsigtighed og
Hemmelighedsfuldhed.
Mennesker, der gaar indad med
Tæerne, er sor det meste Bistre'og
meget fordomsfulde
Den gjerrige tar fmaa, korte og
nerbøfc Skridt, ftaar ofte og Bebæ
ger Fødderne næsten lydløst
Langsom Gang, Uanset om Trin
nene er lange eller forte, er et Tcgn
?aa mildt Sindelag og SmdSlige
bægt.
Den stolte og hobmodige har en
værdig, afmaalt Gang med Fødderne
stærkt udad og med lige Ben
Den hæbngjerrige, som forståer at
skjule sin Karakter under Masken af
Velbilje og Venskab fortaadcr sig bed
Undertaker and Embalmer
License 423
Vi har alle moderne Bekvemmelig
heder for den rigtige Udførelse af denne
Gren at vor Forretning. Dette indbe
fatter en ny Auto-Hearse og det største
Begravelses- Kavel i Byen.
Lokal og Long Distance Telefon, No.
40. Prompt Opmærksomhed skjænkes
alle Henvendelser, enten Nat eller Dag
"Night EallS" eller "Holiday UM",
m. 802 -lier össI.
,ei«|i BM $#im
Norsk Apothek
Tanlac
Tusinder af magre, og veike Folk har
faaet sin Helse gjenoprettet og sin
ved Brug af Tanlac.
WILLER & TEISBERG
sin Gang, der altid er lydløs og sni
gende.
En usikker, uensartet Gang er,
faafremt den ikke er fremkaldt bed
Sykdom, Tegn paa en baklende, usta
dig Karakter.
Egensindige Mennesker, der fæt
ter større Pris paa materiel end paa
aandelig Magt, fætter Foden haardt
mod Jorden, har en tung og lang
som Gang og gaar i Regelen med
Fødderne langt fra hinanden.
hos
Vi betaler altid top Pri
ser for Smsr og LEg.
Drs. Theurer & Solem
Dr. T. N. Kittelson.
Dr. G. T. Hangen
Speetatt« Bygdomme I
j&itte, Ore« 9laU og Strube.
Kontor Prinzl Block, over Iverson & Lee
Fergus Falls, M'nn.
Dr. I. G. Bigen
Livge
Kontor i Jverso« & Lee
Bygningen.
Fergus Falls, Minn.
Osteopahtie LSge
Kontor: 14 og 16, Manhattan-Bygningen
Rontothb: Kra jri. 9 Form. til Kl. 6 Eflm
Electri. Treatments and Xray Work
RetguB FallL. Minn.
Kontor i Desky-Bygningen. Telefon 182
Fergus Falls, Minn.
Specialist i Öitte, 0te, Næse og Halse
Sygdomme
Kontor i Durrell Bygning
Fergus Falls, Minn.
Drs.
Sherping &
Éstrem
Kontor over Scandm State Bank
Ferg«» Falls, «w«.
Drs. Sand & Tromes
Dr. Arne Oftedal
Indvortes Sygdomme og Barnesvg
Domme« Konton Fargo Cljnie, lige
otb ®t. Sufeå Hospital, ffmgo, 3D,
Dr. F. R. Whittaker,
Tan»I«ge
lBeisi-lWMUUm
L«ge og stitut*
Prompt Opmærksomhed enten Ivag
eller Rati
Dalton, -Minn.
Laveste Priser paa
Kore r«mmelige
0 v er a 11 s
Payday $1.60
Fast Mail, 220 wt., blaa Denim, Union
made, for kun
98c
iiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii
Her er hvor du sparer Pen
ge paa Arbeidsskjorter
5orbt vi
kjöber mest
kan vi sälqe
for
mindre
i
Kontor ovenover Bells Groceributik.
Telesone 13-3 F-rgus K-W. Min».
Dr. O. M. Ha«nan
Feeq«» Fall»
Mänd font arbeider, sparer
Penge hos os
gj«drt
CEMENT
Dr. C. A. Thoreson
ASHBY,
Her er hvør du sparer Pen
ge paa Arbeidsskjorter
I. C. Penney Cv.'s 312*9lctatl Butiker betjen
et
Tusinder af Arbejdsmand med Kvalitet Ar
beidskloeder til laveste Priser. Bove KjFbere
tjender noie til hvad der ventes af disse Klcrdcr,
da de er fabrikeret for os efter vove Spsfifikatio
«er, hvilket menes at be er byggÄ vp til Stan
dard og ikke ned til en Pris. $o vi kjsber i store
Partier for Kontant er det muligt for os at
kjsbe for mindre Penge, udeladende Mellem
mands Fortjeneste salges direkte til dig over
Diflen øtistet «g venter bare en rimelig For
tjeneste
mindre Penge. Du kan kjsbe dine Arbeidskla
der i en I. l®. Penney Co.'s Butik med fuld
KBerhed, at du faar den
Bedste Tjeneste
til
laveste priser.
Laveste Priser paa
M«nds
3 u e s
3 til 7 79o
8 tit 12 89c
13 til 17 ,.88o
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
og
Hy Test
69c
Fordi vi
sälqer mest
kan vi sälge
for
mindre

e u s a s U e I a
Ubfommet hver OoSdag
N. T. Moen, Redak/ør.
SubflriptionSpriS $1.00 per Aargang inden
lands og H1.3ö udenlands,: Forskud.
Udgivet af Ugeblad Publishing Co.
FERGUS FALLS UGEBLAD
Published by
Ugeblad Publishing Company
JN. T. MOEN, Editor
An independent reform paper and
the oldest Scandinavian Newspaper
west of the Twin Cities
Entered as second class matter at the Post office
at Fergus Falls. Minn., under act of March 3,1879
"Published and distributed under
permit (No. 358) authorized by the
Act of October 6, 1917, on file at the
Post Office of Fergus Falls, Minn. By
order of the President. A. S. Burle
son, Postmaster General."
Storbritannien, $4,210,000,000.
Frankrige, $2,750,000,000
Italien $1.625,000.000
Belgien $ 400,000,0^0
Rusland, .. $ 190,000,000
Jugo-Slabonien -.! $ 100,000,000
andre Allierede .. $ 1/5,000,000
E. T.
Barnard
SUCCESSORS TO JOHNSON'S DRUG STORE
P. M. Ree
SS
Co.
123 Washington Ave øst.. Tel. 274.
Successors to Dr. Anger
Chiropractic og Naturopathy
(Lægehjælp uden Mediciner)
39 42- 43- 44 Manhattan Bldg.
Fergus Falls, Minn.
DR. J. L. CURTIS
tzhaS. Nelwn, D. D. 6.
Harald I. Nelwn, D. M. D.
Drs. Nelson & Nelson
Tandlåger.
Dr. T. S. Paulson
Dr. O. Th. Sherping Dr. C. O.Estrem
Fhysicicans and Surgeons
Or. H. I» Sergeant
Mcends Fast Color Blue Chambray
Skjorter
.69c, 79c, 89c
A RIBSTONE SILO is
not only a money maker
when used but it is a
quality silo an orna
ment to your farm and
will always remain a
monument to the good
judgement of the builder.
Pre-war prices for RIB
STONE silos $200.00
less than most wooden
silos.
Never hesitate to give
your order for a RIB
STONE silo DO IT
NOW.
Dr. G. C. Bell
A Nation-wids. Institution
Fergus Falls Concrete Products
For Farm and City.
Apdr^w Nordlpef, General Manager, 735 Andras Building, Minneapolis, Minn,
Factory si Fergn§ F^ls, Mmnesot»,
Gutters Fast Color Blue Chambray
Skjorter
49c
312 Stores.
Dentist.
MINN.
Dr. H. A. Anderson
L-ray. Tanvkwge
Rorst tales
Jverfon & Lee Bldg.
^erRus Falls-, Minn
muligt for os at falge for
Payday $1.15
Overalls för Gutter
Concrete Tile
For Foundations and Super-structures
Hy-f est tile size 8x12x5.
Stucco properly applied 'to Hy-Test
tile will not crack or peel. Price 12c
each at our factory.

xml | txt