OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, September 21, 1921, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1921-09-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Sri
9L
S. Jfoes,
Xebaltøt.
SubflriptionSpriS 11.00 per Sorgenfl ilcken
land» og S1.35 udenland», i Forskud.
Udgivet af Ugeblad Publishing Co.
Kom til County Udstillingen næ
ste Uge.
Ifjor hadde Vi vor fulde Andel as
Regnveir gjennem Udstillingen. I
Aar har andre Countier fristet sam
me Skjcebne gjennem denne og sid
ste Uge og nu haaber vi paa vakkert
Veir til næste Uge vor Udstil
lingsuge.
Som vi forstaar, saa frister far
mernes Packing Plant i St. Paul
nu en noksaa Hoard Prøvetid. De
store Packing Companier, Swift,
Armour og andre gjør hvad de kan
foråt ødelægge denne Ko-operative
Drift og derfor gjælder det at Far
merne træder støttende til saalangt
de kan. De store og mægtige Bo
lag vil ikke ha saadan Konkurrance.
Striden mellem Irland og Eng
land fortsætter. Irland paastaar
det allerede Har Uafhængighed og
England paastaar at det vil Me gi
hvad Irland paastoar det allerede
Har. Begge paastaar, at de Har Ret
i sine Poastande og begge er paastaa
elige. Og begge Har paastaaelig Støt
te i sine Paastaaelser. Saaledes er
det en paastaoelig Sitrid.
Et Forslag er oppe i Kongressen
om at -gi amerikanske Kysisartøier
Ret til at benytte 'Panamafanalen
uden at behøve at betale nogen Af
gift derfor. En saadan Ordning Vil
de bære til stor Besparelse for de paa
gjældende Skibe, men selvfølgelig
formindske Indkomsten for Kanalen.
Skibene betaler nu en Afgift af 1
Dollar og 20 Cents pr. Registerton.
Et Fragtskik» Paa 10,000 Tons maa
saaledes betale en Kanaltold af 12,«
000 Dollars. Den store Damper
„Orga", der nylig gik gjennem Ka
nalen, maatte betale 18,900 Dollars
da den registrerer 15,753 Tons.
Det fan synes en stor Udgift for
Skibene at benytte Kanalen, men i
Virkeligheden sparer Kanalen dem
betade Tid og Penge. Et Dampskib
der skal fra New Dork til San Fran
risco sparer 32 Dage bed at seile den
Rute i Stedet for at gaa rundt Kap
Horn. Nu om Dagen regner man,
at det foster omtrent 1,600 Dollars
om Dagen at Holde et 10,000 Tons
Skib gaaende, eller mere end 50,»
000 Dollars for de z2 Dage, fea
selv efter at Ha betalt 12,000 Dol
lars i Kanalafgift har Dampskibet
sparet omtrent 40,000 Dollars bed
at gaa den Vei. Jo større Dampe
ren er desto større er Besparelsen.
Dampskibet „Orga" sparer saaledes
52,000 Dollars bed at gaa gjennem
Panamakanaleln.
Den amerikanske Regjering bygget
Kanalen for at lette Forbindelsen
mellelm Byerne Paa Atlanterhavs
kysten og Byerne Paa Stillehavsky
sten og for at gjøre det mulig for
den famlede amerikanske Flaade at
møde en Fiende, hvis nogen Sjo
magt skulde angribe os. Det nar ir
fe Meningen at Kanalen skulde gi
nogen Fortjeneste og det gjør den hel
ler ikke. Kanaltolden er kun tiistræf
Mig til at betale de løbende Ud
gifter, men ikke til at betale Renter
paa de 367 Millioner Dollars Ka
nalen kostede.' Regjeringen lider
derved et aarligt Rentetab as 18 Mil
tioner Dollars, men Landets, Bor
gere faar de Penge igjen ved Bespa
reisen i Fragtudgifter, da det koster
langt mindre at ende Varer pr
Damper' gjennem Kanalen end pr.
Jernbane.
Bladkvntmgekte«.
Høsten er nu kommen naar Reg
ranger betales, deriblandt Bladpen
ge. Vi vil derfor venligst paamiinde
alle som skylder for Bladet om at
komme os ihu. treenger vort tilgo
dehavende foråt kunne betale vore
Regninger.. haaber mange vil be
nytte Anledningen at komme indom
med Bladpengene under Udstillingen
Steenerson gjør Undersøgelser.
Som bekjendt har Cangresmand
Steenerson introduceret et Forslag
til Forbedring af Korngradermgen
jor Farmerne i Nordvesten. Det er
en Fortsættelse af den Kamp, som
Har paagaaei i flere Aar Minneso
ta, gjennem Jernbane og Varehus'
kommissionen og Legislatures
I Anledning denne Kamp gjorde
Hr. Steenerson en Tur til Winnipeg
afvigte Uge i Følge med to Fag
mænd fra Minnesotas Statsinspek
tionH Tjeneste, repræsenterende O.
P. B. Jacobson, Formand af Sta
tens JernbanÄommission. Die rei
ste til Winnipeg foråt studere det ka.
nadiske System, hvorunder Smaa
grøn Haandteres og graderes.
De to vigtigste Punkter i Stee
nersons Forslag er:
1st. At alt fremmed Stof (for
eign Material) Hvede, undtagen
Rug/ skal klassificeres som „Docka
ge", og at al Dockage-skal opføres
paa hver „Grade Certificate", men
skal ikke effe$tere Graden.
2det. Al Fugtighed som oversti
ger 14y2 Procent skal mærkes paa
„Grade Certificates", men ffal ikke
effektere Graden.
Hos os, under de nugjældende Reg
ler for Graderingen, saa er over en
halb Procent af saadanne Græsfrø
font bild Atrier eller „King Head",
nok til at sætte Hveden ned til Ni
2, og 3 Procent ned til Nr. 5, et Tab
af 40c per Bushel, tiltrods for at
vedkommende Hvede er Nr. 1 i alle
andre Henseender.
I Kanada regnes alt fremmed
Stof for „Docflage", og fraregnes i
Vægt. Paa en 1000 Bushel vogn
ladning vil 3 Procent dockage belø
be sig til zO Bushel fraregnet, som
efter $l.gO per Bu. bilde beløbe sig
til $45, men forskjellen mellem Nr.
1 og Nr. 5 „Grade" er omtrent 40c
pr. Bu., eller $400 paa 1000 Bus
hel, et Tab for Farmeren af $355.
Baade Fugtighed og fremmed Stof
kan bli tat bæk med bort moderne
Maskineri i de terminale Varehuse,
og i bore Møller med en Udgift af
kun to til fem Cents per Bushel, og
derfor er der ingen Undskyldning
'orat god Hvede skal sættes ned'
„Grade" af disse Aarsager. Det re
iulterer kun i Extrafortjeneste for de
tore Firmaer som haandterer Kor
net i de terminale Markeder.
Kanada har fundet.det fortrinligt
"or Farmerne at indføre de næbnte
Graderingsregler, og bi fer ingen
gyldig Grund hvorfor Me bor Kon
gres burde følge i samme Spor.
Afdøde var født i Søndre Lands
Præftegjæld, Kristians Amt, Norge,
og var 82 Aar gammel sidste Febru
ar Maaned. For Z.3 Aar siden ud-
bandrede hun til Amerika og bar bo
et heri Countiet det meste af Tiden.
Sammen med sin for 6 Aar siden,
afdøde Mand, H. Ekeberg, boede bim
en Tid paa en Farm i Town af Aur
dal, ,men flyttede for omkring 38
Aar siden ind i Byen, hbor Hr. fc
berg dreb Forretning i en lang Næk
fc af Aar. Mrs. Ekeberg bar faale
des ikke alene blandt dette Countys
Pioneerkbinder, men bed sin Død
blandt de ældste Indbyggere af Fer
gus Falls. Hun efterlader fig in
gen Børn. En gammel Søster af
hende bor i Norge.
Begrabelsen foregik igdar fra Beth
lehem Kirke, hboraf hun har bæret et
mangeaarig Medlem. Hendes Jor
defærd bar ogfaa den første fra den
nye Kirke. Pastor Simonson forret
tede.
1
fP~
„Holder De Hund?" Dette
Spørgsmaal Blev telefonert til en
Prestegaard. Prestefruen svarte
Telefonen?
-NÄ.
Samme Kveld forsvandt Prestens
éttM.
Peer Svumme bM
Den blandt Nordmænd i Amerika
vel kjendte Journalist, Forfatter og
Folketaler, Peer O. Strømme, afgik
ved Døden i sit Hjem i Madison,
Wis., Torsdag Morgen afvigte Uge.
Han døde paa sin 65de Fødselsdag.
Der findes ingen anden Norsk
Amerikaner med saa udstrakt en Be
kjendtskabskreds som Peer Strømme
Han har reist saa meget, -truffet saa
mange, og omgzængelig og hyggelig
-som han var blev det til det, at de,
jhan Vom i Berørelse med, fik Trang
til at slutte sig til ham.
Strømme var født i Winchester,
Wisconsin, den 15de Sept. I856,
hvortil hans Forældre, Ole og El
len Strømme var indvandret allere
de i 1848.
Han frekventerede Luther College
i Decorah og blev ordineret til Præst
Hen betjente en Tid Menigheder i
Norman County, men bestemte sig
snart 'til at slaa ind paa Journalis
mens Bane. Han har været Redak
tør af flere Blade og har skrevet
mange Bøger. Som Bladkorrespon
dent har han besøgt omtrent alle ci
biliserede Lande i Verden. I de sid
ste 10-11 Aar har han været en Bi
dragsyder til Bladet „Normanden"
Grand Forks.
Strømme har været sygelig helt
siden I9I6. Det var en langsom A s
kræstelse, enslags Blodfattigdom,
som han trods sin trofaste Hustrus
omsorgsfulde Pleie ikke bar istand
til at oberbinde. I Sommer gjorde
han en Tur til Red Riber Dalen for
at oberbære nogle norske Møder det
bleb altsaa den bidt bereiste Mands
sidste Reise.
Han overleves af Hustru og flere
voksne Børn. I Elbow Loke bor
hans Søtfer, Mrs. John Sauby, og
hans Brødre, County Advokat, Ru
dolf Strømme og Oscar Strømme.
En af hans Søstre, Mrs T. O. San
by, bor i Montana.
Begravelsen foregik i Madison sid
ste Søndag.
Ole O. Lerfald
Ole O. Lerfald i Belfield, N. D.,
døde den 15de ds. af Kræft i Ansig
tet. Afdøde var født i Værdalen,
Norge, og var ved fin Død noget
over 78 Aar gammel. 19 Aar gam
mel udvandrede han til Amerika og
opholdt sig først i flere Aar i Green
Bay, Wis. I 1883 kom han og Fa
milie til Fergus Falls, og her bodde
han i 30 Aar. Omkring 8 Aar si
den flyttede han vestover til det Sted
hvor han døde. Han overleves of
følgende Børn: Anton Lerfald,
Anoka Mrs. Annie Braaten, Eve
rett, Wash. Julius Ler fald, Velfi
eld, N. Dak. Ludvig Lerfald, Straw
berry Hill, B. Col. Alle bar tilste
de bed Begrabelfen, undtagen Lud
big. Begrabelsen foregik sidste Søn
dag Eftermiddag fra Bensons Kapel
og Kongsberg Kirke. Pastor Si
monson forrettede.
Høiefte Markedspris betales for
kis. Havre og Byg hos O. I. Fos
sen.
Kjød 10 Pund Holstads "A" Kaffe
og faa et Pund frit.
P.
M.
Nee
S? Co.
Undertaker and Embalmer
License 423
Bi har alle moderne Bekvemmelig
heder for ben rigtige Udførelse af denne
Gren at vor Forretning. Dette indbe
fatter en ny Anto-Hearse og det største
Begravelse« Kavel i Byen.
Loksl og ^iong Distance Telefon, No.
40. Prompt Opmærksomhed fljænkeS
alle Henvendelser, enten Nat eller Dag
"Right CallS" eller "Holiday Call«",
Nr. 809 eltit SsSch.
eiefl »løl 8«|äl Fall«
Specialist Ötne, Vre. Ncese og Halse
Sygdomme
Kontor i Durrell Bygning
Fergus Falls, Minn.
Naturens "Lubricator"
Narurens bedste "Lubricator" er ben Amerikanfle Mineral" 1
Oljer Det er en smagløs og farveløs Olje, virker paa en
»naturlig Maade og hjælper til at befri Systemet af unyttige
Stoffe. Den holder Molven i god Stand saa den kan ud
føre fin naturlige Funktion »den Hjælp af stærke Medika
mmier. Simpel? SWerlig! Menestefuld? Absolut!
WILLER & TEISBERG
"Siege of Mifills".
Dr. I. G. Vigen
i Jverso« & Lee
»ygniVge«»
S-rgus Kalls, «w«.
A/S NORSK RUTEFART
.29.
'M!» VMM
"PARACHUTE DROP"
5,000 Feet!
27 -28 29
II
Sept. 27-28-29-30th
BOEN BROTHERS, Successors.
215 To Telefoner =—215
Beusoil & Sou
Statsautoriserede Balsamerere og Begravelses Besprgere.
License No. 111—606—1417.
Punktlig og paalrdelig Op
mærksomhed gives til bette
Begravelses Kapel staar til fri Afbenyttelse. Bedst udstyrede Establis
sement af sit Slags i Nordvesten.
Slags Arbeide Nat eller
Dag—Lokal og Lang Distans
Telefon—Kontor Tel. 223—
Bolig Tel. 2463. Benson's
AT
l^l'Fireworks v.
GOMES HIE DS

e u s K a s U e a
Udkommer hver OnSbog
FERGUS FALLS UGEBLAD
Published by
Ugeblad Publishing Company-
N. T. MOEN. Editor
An independent reform paper and
the oldest Scandinavian Newspaper
west of the Twin Cities
Entered as second class matter at the Post office
at Fergus Falls, Minn., under act of March 3,1879
"Published and distributed. under
permit (No. 358) authorized by the
Act of October 6, 1917, on file at the
Post Office of Fergus Falls, Minn. By
order of the President. A. S. Burle
son, Postmaster General."
Største Lager af VictrolaS Äg
Victor Rekords i Byen. Leidals.
Mrs. Christiana Ekeberg.
Mrs. Christiana Ekeberg døde paa
St. Lukes Hospital sidste Lørdags
morgen as Ålderdomssvaghet».
Grapenuts 15c
Post-Toastees 16c
Kellogs Cornflakes 16c
Puffed Wheat 15c
Puffed Rice 16c
128 Washington Ave Øst. Tel. 274.
E. T. Barnard
Dr. T. S. Paulson
SUCCESSORS TO JOHNSON'S DRUG STORE
4 BIG DAYS
1st flay, Sept 27
Rural School Day.
Rural and Fergus
Falls.
11
Vaudeville.
HORSE RACING
Stock Show.
All Exhibits Fire
works
recently oaganized by the well known shidping firm of S. 0. Stray &
Company through consolidation of Christianssand Company, Excelsior
Cympany, Sjofert Company and Norsk Rutefart.
These shares are available at 450 Kroner each and at the present
rate of Norwegian exchange present an exceptional investment oppor
tunity.
Full details and financial statement of company furnish by appli
cation to
NORWEGIAN AMERICAN SECURITIES CORP.,
74 Broadway, New York:
WE OFFER A LIMITED NUMBER OF SHARES IN
Red River Valley Day
s Full Program
Fireworks.
Otter Tail County Fair
65 Horses 65
Best Racing ever seen
in Western
Minnesota
Largest deity Fair i»
27-28-29
—a Clean Store
—a Clean Stock
—a Square Deal
-—and Prompt Service
The Fossen Grocery
Service-Satisfaction
M. Benson & Son
PaaHjørnet as Lincoln og Court Str. Fergus Falls, Minn.
4 Bid DAYS
Day, lei. Sen'. 28
Otter Tail Co. Day
Henning & Parkers
Prairie Band
HO BSE RACING
Exhibits
Vaudeville
GBADE SCHOOL DAY
Fire Works
PIONEER DAYS
Fergus Falls Day
Full Program

xml | txt