OCR Interpretation


Fergus Falls ugeblad. [volume] (Fergus Falls, Minn.) 1882-1938, December 06, 1922, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1922-12-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No. 2136
Et vigtigt Møde.
Bhgdelagenes Fællesraad tar fore
løbige Beslutninger for Hund
redaarsfesten i 1925.
(Oversigt fra Mødet ved Se.fretco
ren, Pastor L. P. Thorkveen
Den 23de Nov var Bygdelagenes
Fællesraad samlet til et vigtigt Mø-'
de i West Hotel, Minneapolis. Tet
som gjorde dette Møde saa^overmaa
de vigtigt var de foreløbigt' Beslut
ninger som blev tat med Hensyn til
den paatænkte Hundredaarssest i
1925 til Minde om de norske Pio
uerer og Rydningsmoend som kom
herover for 100 Aar siden.
I sin Indberetning til Mødet ud
talte Formanden, Mr. Rønning:
„Vi er alle enige i, at vi maa saa
istand en stor og stilfuld Fest til Min
de om den norske Indvandrings Be
gyndelse en Fest der staar i Sam
klang med det bedste i vor Slægts tö
Tusen Aar lange Historie, og vort
Folks 100-aarige Historie i dette
Land.
„For at Festen kan blive ös og Ef"
terslægten til ZEre, gjoelder det. at
den faar et saadant Indhold og saa
dan Form, at det bedste Vi bar gjort,
og det bedste vi nu gjør, -og det bed
ste vi vil gjøre, fatt foci passende lid
tryk.
„Det gjoelder ogaa, at selv cm vi
repræsenterer forskjellige Lag, nma
vi tage Sigte Paa Festens egentlige
Maal, at vi arbeider sammen, at bi
er villige til at sætte vore egne Me
ninger og endog os selv tilside, der
som vi er overbevist ont, at det vil
gavne den store Sag. Sti trænger
at lægge Raad sammen, og endog
søge Raad udenom Bygdelagenes
Grænser. Tænker vi paa den store
Anledning, den største der vil op
rinde i vor Levetid, 'saa vil vi med
Gloede gjøre hvad vi kan før at læg
ge Glans om den, og glemme os
selv."
Pastor L. P. Thorkveen gav paa
Anmodning en historisk Oversigt
over Fællesraadets Tilblivelse og
dets Arbeide. Et Uddrag gives her:
Bygdelagenes almindelige Pirk
lsomhed har været og er fremdeles at
arbeide hver for sig. Te fra Norge
udvandrede, som gjennera Ouvæxten
traf til at have stiftet Bekjendtflab
med de samme Steder og Slægter,
faar ved Stævnerne letvindt Anled
ning til atter at træffe Kjendinger,
gjenopfriske halvglemte Minder
samt oplives af den koselige Hygge,
font Samværet med Ungdomsven
nerne vanligvis giver. Det er dette
font fortrinsvis er det dragende og
samlende ved SanrbygdingerneZ
Sammenkomster.
Men er da end de enkelte Bygde
lags Arbeidsfelt paa Grund af dette
snevre Formaal indskrænket til ud
vandrede fra et vist geografisk Om
raade i „Gamlelandet", melder det
sig dog ogsaa leilighedsvis Gjøre
maal af- en mere omfattende Art.
Der er i et Folks Oplevelse Ting saa
almene, at ingen Lokalgruppe har
mere med dem at bestille ehd en hvil
kenjfonthelst anden. Dette gjoelder
alt/som har en national Karakts.
Alle Fællesinteresser tvinder sig
ganske naturlig sammen til e? For
eningsbaand. Bevidstheden om, at:
dette eller hint er et Fælleseie, dri
ver til Sammenslutning af de ellers
adskilte Grupper, saa det bliver Sam
virke i Fællesforetagender—en Fyl
king af ensartede Foreninger i en
større Organisation. Dette viste sig
da ogsaa under Feiringen af 100
Aarsfestlighederne i 1914.
Da saa disse var afsluttet, meldte
det Spøvgsmaal sig: Skal Bygdela
gene atter trække sig tilbage til sin
oprindelige afsondrede Stilling, saa
Samvirket for- Fremtiden ophører
Skal de gruppevis udelukkende be
grænse sit Virke til lokale Sager, el
ler bør de ved Siden deraf ogsaa ha
ve Blikket henvendt paa det, som ved
rører hele Normanna-Mtten i dette
Land, saa det første vistnok vedblir
at være det gjængse, medens det sid
ste. alligevel ikke derfor bliver for
'sømt?
Det var en sindig og alsidig Drøf
telse af dette Spørgsmaal, som re
sulterte i, at der,blev organiseret et
„Bygdelagenes Fællesraad."
Fællesraadets Møde aabnedes med
Bøn ved Pastor- C. I. Eastvold.
Følgende Repræsentanter sra Byg
delagene bar tilstede:
tD
Kolset, Benson, Minn.. Nord
fjordlaget I. A. Alphfo.ii, Grand
Foriks, N. D., Formand Trønderla
get R. G. Reierson, Bel'oiew, Min.,
.Formand Numedalslaget John
Wold, Minneapolis, Viceformand
Romsdalslaget Andrew Udby, Min
neapolis, Dsterdalslaget: Vegger
i Gulbrandson, Albert Lea. Miitn.,
er en Gave svr den hele Familie,
og en Gave som man vil ha Hygge
as for lange Tider. Hvad skulde
bli bedre for Julen end netop ?t
fligt Piano?
•'.*•
Formand Rinsserikslaget Past. I.
It. Pederson, Mtnneavolis, Selbn
laget S. W. Davidson, Minneapo
lis, Nordlandslaget T."P. Laingen,
Odin, Minn.,' Gudbraudsdalslaget
A. A. Hall, Mound, Minn., Kasse
rer Valdres Samband A. .Halmrast
Minneapolis, Mjøsenlaget: Pastor
Thomas Rørstad, Milan. Minn.,
Formand Søndmørelager Otto P.
Hoff, Minneapolis, Kriftianialaget,
S. O. Olstad, Minneapolis, Halling
laget.
(Fortsættes paa 3dte Side)
Dommer Hanpt døv.
Chas C. Haupt, Dommer i Dist
riktsretten i St. Paul, døde i sit
Hjem dersteds meget pludsdtg sidste
Fredagsmorgen af Hjertefygdotit.
Afdøde var godt kjendt her, da
han praktiserte Lov heri Byen i man
ge Aar. Hart var født i Wilkesboro,
Pennsylvania, og bar ved sin Død
68 Aar gammel. Han begyndte
Lovpraksis heri Byen i 1883. Nog
le Aar feitere blev han valgt til Co.
Advo-kat og indehavde bette Embede
en Termitt. I 1902 blev han ud
nævnt til assisterende U. 'S. Attor
ney og flyttede til St. Paul. I lgl7
blev han udnævnt til Dommer Dist.
riktsretten i St. Paul og har siden
fungeret som saadan. Begravelsen
foregik sidste Søttdag*
Fergus Falls og Omegn.
Overfrakke-Uge denne Uge
Et Udvalg for $5.00 et for halv
Pris alle andre til 20 Procent Af
slag. Jverfon & Lee Inc.
Dersom du trænger en ny
Overfrakke denne Vinter, saa er det
nu netop Tiden at forskaffe dig en,
ved Jverson & Lees store Overfrak
ke-Salg. Varer kun denne Uge.
Dommer W. L. Parsons mod
tog i Mandags et Telegram fra
Brooklyn, at hans Bror, Edward B.
Parsons, var pludselig afgaaet ved
Døden dersteds.
Distriktsretten er samlet her
denne Uge i det nye Conrthus og Ud
sigterne er for ett ttoffoa lmtg Ter
milt, da et stort Antal af Sager fo
religger til Behandling.
George Wardeberg blev nylig ægte
viet i Pelican Valley Kirke ved Past.
A. .Meland. De Nygifte føtter Bo
i Barnesville.
Salg af Julemærker (Xmas
Seals) foregaar nu. Sæt et paa
din front Dør, paa hver Pakke, paa
hvert Brev, paa hvert Kort. Der
med hjælper du en god Sag.
Dr. C. A. Thoreson fra Ash
by holdt igaar Kvæld et interessant
Foredrag i Bethlehem Ungdomsfor
ening over Emnet: Et Maalbevisst
Liv.
Mrs. A. H. Sahol paa Casca
de Str. har været alvorlig syg hen
ved en liges Tid og synes at bli bær
re csterhbert. Der er lidet Haab om
at httit kan bli frisk igjen.
Edward Bye, den velkjendte
Grocerihandler paai Lincoln Ave.,
har ligget alvorlig syg nogle Dage
af et Maveonde, men er nu noget
bedre.
Emil Anderson fra Town af
Dane Prairie, har ligget under
Lægebehandling paa Wright Hospi
talet over en Uges Tid. Han lider
af en Hjernesygdom og der synes,
være lidet Haab foråt han kan bli
frisk igjen.
Peter A. Langemo fra Fingal,
N. D., og Olga Stenseth, en Gra
duent fra Sit. Lukes Hospital, blev
i,:
Søndag Morgen biet- i Bethlehem
Preftegoprd ved Post. Simonjon.
Efter Bryllupsmiddag hos Mr. og
Mrs. Helmer Fosnto' begav de Ny
gifte sig paa Bryllupsreise til Slægt
muge ved Kenyon. De vil bosætte
fig paa en Farm ved Fingal.
Globe Eg Mash git vore
„Hoppers" samt friskt, värmt Bakid
bore med dobbelte Vægge og in
fnlertc „Fountains" oil producere
Eg nu, naar Prisen er høi.
s t/2
Block vest fra Courihuset.
Gjør det iffe. Äu Behøver ik
ke at betale en stor Pris foråt tic en
top notch" Kvalitets Kaffe. Vi
ælger saa god Kvalitet som er at faa
nogensteds og du faat den for »5cts
jer Pund. Hvorfor da betale mere?
Spar Forskjellen.
C. G., Dosland i Moorhead,
der var Kandidat til-Statssenator,
men tabte ved Valget, idet A. A.
Haagenson fra Barnechiille blev er
jklæret välgt med 42 totemmers Ma
joritet, har anmodet Éetten om at
beordre en -Gjenoptæll^ng of Stem
merne.
1
i
0K
Søtt af Mr
ilt i Tywn af Stö
A- K
Mrs. Andrew Vigen
tty Brook, Grant County, og forn
har boet i Fleet, Albchta, Canada,
flere Aar, er, herned^ Besøg hos
litte Folk. Han var inborn paa bort
Kontor igaar og fortalte 0? da, at
Avlingen var ganske daarlig hvor
han bor dette Aar paahrund af for
lidet Regn.
Alle Ex-Service Mænd font lider
af nogen somhelst Skade paadrat sig
under Krigstjenesten, og sont gjør
dem udygtig til at opta samme slags
Beskjæstigelse som de var i røt Kri
gen, burde indlægge sin Anmodning
om „bocational Training" straks.
Dett 16de Dec. er deit sidste Dag
naar saadanne Applikationer bil bli
modtat og det gjælder derfor at man
mæriPer fig dette.
Lytm H. Lake.
Miss Marit SageNg, sont har
bæret Søndagsskole Superintendent
Stons Kirke, Dalton,'en længere
Tid bleb git en Overraskelse sidste
Søndags Eftermiddag I. i Kirkens
Basement, hbor unge 03 ældrv bar
lamlet foråt bise hende sitt Paaskjøn
nelse for det bærdifulde Arbeide hun
har gjort blandt Børnene. Påsto
rerne Berlie og Molberg'var tilstede
og talte. Mtss Sagens blev over
rakt en vakker Piengegav^ Kvinder
ite .serverte Lunch efteråt Talerne
var holdt.
v
Pengesparende Priser paa Skotøi.
Pigers one-buckle Ovepfko, 11 til
2, $1.15. I
52.45,
Ungdommers iMoose hide Moc
casins, 3 til 6, $1.95
Mættds Moose hide Moccasins, 7
til 12, $2.45 4
Mænds lette Rubbers^ Szc
Damers lette Rubbers,) 65c
Damers fleece lined Rabbers, 75c
Gutters „mud" RubbM for 75c
og 85c
Damers høi Hcel, „allvover Kid"
Sko, $1.00 .)
Damers blandet Udvalg af Slip
pers $1 00
Nom og se disse Godtkjøb.' De er
sikkerlig let med Pengebogen.
The Bankrupt Shoe Sale,
er den ældste og bedst udstyrede ^.Bu
finess" Skole i Nordvesten. Vi har
hjulpet Tusinder at opnaa Sukces,
og vi kan hjælpe dig. Laveste Ud
gifter. Kost og Logi i private Fa
milier $4.5o til $5.00 pr. Uge. Tut
tion" er nedsat. Tuition fri til
Krøblinger om de saa kun har mistet
en-Finger. Skriv idag
yster
Kåta
Theo. E. Strås, en af bore bel
kjendte og agtede Pioneerer dette
County, døde i sit Hjem i Town af
Oscar sidste Onsdag efter en læn
gere Sygelighed af Mabckræft.
Afdøde öar født i Trondbjem,
Norge, den 26de Juli 1857 og bar
altfaa bed sin Død 65 Aar gammel.
I I877 bleb han gift med Miss In
geborg Klebett og to Aar senere ud'
bandrede de til Amerika og font di
rekte til Otter Tail County. De bo
satte sig i Town af Oscar, hbor Fa
mtltett siden har^lebet. Afdøde over
leves af Hustru og følgende Børn:
Mrs. W. S. Miller, Bellittgham,
Wash, Mrs. Math Leland, Dal
chtttt, N. Dat. Oscar Strass, Aur
dal Ms. Julius Stivahl, Norw.
Grove Carl Strass, Oscars Lewis
Strass, Fergus Falls, og Mrs. Ben.
Stivahl, Minnewaukan, M. D.
Begrabelsen foregik i Mandags
fra Hjemmet og Hamar Kirke, Roth
say, under stor Deltagelse. Pastor
H. Bjørnson forrettede.
Hvad Farmerne gjør rundt om
Otter Tail County.
Dottald Cole bed Pel. Rapids har
Aarsag til at bære fornøiet med sit
Alffalfa Experiment. I 1918 kjøbte
han ti Pund med „Grimm" Frø, i
191g ti Pund og i 1920 20 Pund.
Dette Aar fik han 16 Læs Hø fra
første Ablittg og 900 Pund Frø fra
anden Ablittg, total Værdi $423.00
fra fire Acre. Den Høie ste Pris han
betalte for Frø bar 65cts pr. Pund.
Andrew Meyer i Town af Buse
har god Tro paa at kultibere for Al
falfa. Naar matt har baut Alfalfa
nogle Aar faa begynder som" oftest
Juni-Græsset at faa Overmagt.
Mr. Meyer tar sin Quack-Græs
Digger tidlig om Vaaren og gctar
ober si» Alfalfa-Ager med oy det.
ødelægger Juni-Græsset paa famine
Tid forn det opfrisker Alfalfaen og
gjør den baade frodigere og tykkere.
Gust Onstad i Sverdrup sik 103
Grisunger fra 12 Purker og føler
at det er ett god Gjennemsnits Pro
duktion.
Herman Pearson, Erhards Grove,
fortæller at han fik ett Overflod af
Bestillinger för det Frø han hadde
„lifta" i Farm Bureau Nyhederne.
Wttt. Wright i Town af Buse er
en førsterangs Meicritttmtd. Han
har udviklet et storslagent Udbglg
af Meiert-Ktter. Han kom fra II
linois for 16 Aar siden. S Aar si-,
den begyndte han med fuldblods
Kvæg og nu har hatt bare fuldblods
Kuer med ett gjennemsnits Smør
produktion af 55O Pund per Aar
for hver Ko. Han har Holstein
Kvæg fordi han liker dem bedst. Han
har 23 Acre med Alfalfa og tænker
at plante mere næste Vaar.
Johanna Trana.
Mrs. Johanne Trmta 5øde i sit
.Hjettt/ i Henning afvigte Uge i ett
Alder af 83 Aar. Hun var født og
opvokset i Norge. Sammen med sin
for 31 Aar siden afdøde Mand kom
hun til AtNerika i 1882. De tog sig
Homesteadland i Town af Folden og
bodde der endel Aar. Siden har
Mrs. Trana havt fit Hjem i Hen
ning. Afdøde efterlader sig følgen
de Børn: I. R. Trana, Parshall,
N. D. Martin, Palermo, N. D.
Mrs. Mary Johnson, Everett, Wash
ington John A. og Albert, Hett»
ning Anton Trana, Vintng og Ge
na Trana, Walcott, N. Dak.
Begravelsen foregik sidste Lørdag
fra Hjemmet og Trefoldighed Kirke.
DjtfrdKoyffffrtr
i
1
1
U:
Første Engelsk Lutherske Kirke, som
bleb indviet den 26de Nov.
I Tilknytning til hvad vi i sidste
No. skrev om Jndbielsen, gir vi nu
følgende korte Omrids af Menighe
dens Historie.
Naar man ser paa hptib her har
været gjort i dette Vtrøg, er det
banskelig at tro, at det kun er om
ikring 50 Aar siden den egentlige
Jndsettling begyndte i dette Strøg.
SDet bar Skandinaberne som var
blandt de første at komme til Ny
bygget i Otter Tail og det er Skan
dinaverne som siden har bebygget og
beboet dette County talrigst siden
den Tid.' Det bar altfaa i 68 og 69
at de første Skandinaver kom hertil,
men de som kom da bar faatallige.
Det bar i 70, 71 og fl at de kom
mere talrige. Disse Folk bar vandt
til Kirker og Guds Ords Forkyndel
se hbor de ibttt ifra, og selvfølgelig
var det noget de tænkte vaa fra det
første de kom at de maatte foreta sig
at organisere kirkeligt Arbeide
iblandt sig.
Pastor O. A. Normann, som end
nu bor i Ashby, bar en af de første
Præster til at besøge disse Trakter.
Han besøgte ogsaa Fergus Falls7
Siden korn Pastor Vetleso it. Den
10de Okt 1872 prædiket han i en
engels® Kirke her. Samme Dags
Aften blev det første Skirdt tat til
at organisere den Menighed som mi
kaldes den Første Engelsk Lutherske.
Menighedens første Medlemmer
(Charter Members) var: John P.
Haave, Kuute Harris, Ole' Huseby,
En frygtelig Tildragelse hænd
te i Henning afvigte Uge. P. O.
Sætre, som har drebet Garage-For
retiring detten Tid, gik ind i Arbeids
rummet af sin Garage fornt gjøre
op Ild i Obnen. Han slog Kerositv
olje ind i Obnen og ett Explosion
paafulgte, Han bleb omsluttet af
Ild, ,hans Klæder kom ibrand og
han holdt paa at forkomme paa Ste
det. Han kastet sig paa Gulver og
søgte at faa Ilden slukket, men det
hjalp ikke. Saa sprang han ind i et
Hus bed siden af og bed Hjælp af de
derboende fik de endelig Ilden i hans
Klæder fluff et, men ikke før han bar
saa frygtelig forbrcendt i Ansigtet,
Hænder og andre Steder at han ik
ke bar til at gjeirkjende. Han blev
bragt hertil og har ligget paa St.
Lukes Hospital under Læbehandling.
Han har tilsyneladende svævet mel
lem Liv og Død siden Ulykken hænd
te og det er endnu lidet Tegn til
Bedring.
Förste Engelsk Cutty. Kirke og prästebolig.
Qvenstaaende er et Villede af den Thorsten Bjorge, Christian Aur-
Pas paa Deres Øjne
Smukke Øjne, ligesom
er Barolt«tet et*
lendacMge Bruget
'»lew yl» Asf
4lde Aargang
land og John Back. Knute Sletto
sluttede sig til strax efter. Af disse
er John P. Haave og Knute Sletto
endnu tlibe og deltog i Femtinars
festen. Pastor Vetleso n betjente Me
nigheden til 1875. I I874 bygge
des den første Kirke, en Træbygning,
paa 30 og 36 som bleb opført i Nær
heden hbor N. W. Sash & Door
Factory nu er. I 187
5 kom Pastor
D. I. Growe fra Norge og obertog
Betjeningen efter Past. Vetleson og
fortsatte til 1878. Han lever nu
heri Byen og bar med paa Jubilæ
umsfesten. I I878 bleb Pastor O.
N. Fosmark kaldt og overtog Betje
ningen og bar Menighedens Præst
til 1908. Siden den Tid har Me
nigheden været betjent af Pastov S.
I. N. Alvisaker.
En stor og rummelig Kirke bleb
for mange- Aar siden bygget paa
samme Tomt, hvor den nye nu staar.
Den blev ruineret af Tornadoen^
font gik over Byen den 22de Juni,
I9I9, og den moderne Bygning,
hvoraf ovenftaaende er et Billede, et~
opført siden ben Tid.
Gjeimem de svundne 50 Aar har
948 været døfite i Menigheden, 6I7
ftmfirm^ret, der har været 6I5 Bru
debielser og 2?5 Begravelser. Ind
til Foreningen font istand i 11)17
tilhørte Menigheden den Norske Sy
node. Ester Foreningen bleb den
omorganiseret og antog Nabnet
„First English Lutheran Church",
og har siden udelukkende brugt det
engelske Sprog. Menigheden tæl
ler nu omkring 675 Medlemmer.
Gjeilnevlgaaende Ryd
nings» ofl Ti-Aars
Salg.
Denne Maaned udfylder ti Aar
af heldig Forretningsførsel for den
ite Butik i Fergus Falls. Foråt fei
re denne Begivenhed bil vi ha ei ex
ijraordinært Salg. Dette Salg bil
gi ypperlig Anledning til Besparel
fe i Jndkjøb af Barer for Høitiden.
Alt i Butiken er indbefattet. Det er
det bedste Salg bi har havt.
Dette Salg begynder Fredag den
8de Dec. og afsluttes Lørdag den
16de Dec.
20 ProceNt Afflag paa alle Varer
i Butiken undtagen Kaaber, Suits,
Kjoler, Skjørt og Bluser, som gaär
for 20 til 50 Procent Afslog.
Alt er «yt! Ingen gamle Larer.
G. A. Solem Co.
OOTWEAR
MADE
ofl hvide 4-Buckle, helt
Rubber Overflo ....,.. .$2.96
High Tov Filt Sko.. ,.. .$1.86
4 Par Uldstrømper......$1,00
THE SAMPLE«STØRE
v.
mm

Redaktør N. N. Rønning af Tele
laget Hott. N. T. Moett, Fergus
Falls, Minn., Formand for Østei1-
dalslaget -Prist. L. Thorkbectt,
St. 'James, Minn., Formand Gud
brandsdalslaget A. M. Sundheim,
Minneapolis, $$ormattb Valdres
Samband Prof. D. G. Ristad, Ed
gertott, Wis., Trønderlaget Past.
L. M. Gimmestad, Oxfordbille, Wis,
Formand Nordfjordlager: Past. C.
I. Eastvold, Northfield, Minn., For
mand Stavangerlaget Past. L. O.
Thorson, Jnwood, Ja., Formand
Søndhordlandslaget Prof. K. Lø
kensgaard. Canton, S. D., Formand
Hallinglaget Johan (5. Gran,
Spring Grove, Formand Totenla
get Thos. Walby, Hudson. Wis.,
Formand Hadelandslaget L. S.
Langedahl, Tuttle, N. D., Vicesor
maud Søndfjordlaget Andr. I.
Snesrud, Kasson, Minn., Sekretær
Smaalenslaget C. W Berg, Mc
Jntosh, Minn., Formand Solørla
get Daniel Moe, Minneapolis,
Kongsberglaget Ole Walhovd, Pe
kin, N. D., Landingslaget: H. P.
Larson, Viroqua, Wis.. Sekretær
Hurdals- og Feiring-Laget John
O. Stendal, Minneapolis, Formand
Bergenslaget S. S. Tveit, Albert
Lea, Minn., Formand Hardangerla
•get Prof. H. S. Hilleboe, Sioux
Falls, S. D., Hardangerlaget S.
A. Nelson, Minneapolis, Vosselaget
O. T. Ramsland, Sacred Heart,
Minn., Stavangerlaget Dr. Earl
CABLE NELSON
Cable-Nelson
Player Pianos
M. Benson
Miss Antonia Tollcrud? og
Clarence R. Thomvson fra
Underwood og Miss Lily E Bal
gaard fra Lawndale. l'lev sidste
Onsdag ægteviet ved Pastor U. D.
Johnson i Rothsay.
Godt Farmland. 40 Acres Eitt
over-Land, Itasca Co., Minn. $000
160 Acres dyrket, nær Northfield,
Minn., $160 pr. Acre. 160 Acres
dyrket nær Moorhead, Minn., $11 z
pr. Acre. Agt. Canadian Pacific
R. R. Lattd i Canada. Skriv ester
Liste. R. Holland, 501 Metropol!
ton Banf Mtnnsqpolis
Put«.
Fergus Kalls, Minnesota. 6te December (922
Cortney Seed å, Feed Co.,
Glass Block Grocery.
Vocational Traijilinij
Home Serbice Sec.y, Am. Red Cross
Uitgdontmers tykke one-buckle
Oversko, 11 til 2, $1.25
Gutters tykke one-buckle Oversko,
91/, til 6, $1.65
Gutters tykke two-bncKe Oversko,
3 til a, $1.951 4
Mænds tykke rolled ^edge one
buckle Oversko, $1.85
Mænds Lærtop Rubbers
$2.g5 og $3.75 'i
Mættds high cut helsilt Sko I.65
Home Trade Store.
Crookston College.
log til E. N. SMs, Mftdsck.
?#$!«!, fwolftm, SRtm,
1. j" r
l'
Theodore E. SrraS.
Bed M. Kellehan, Co. Agr. Agt.
ORDER LIMITING TIME TO FILE CLAIMS
AND FOR HEARING THEREON.
Estate of Ole O. Eggum, Decedent.v
State of Minnesota. County of Otter Tail,
In Probate Court.
In the matter of the estate of Ole O. Eggum,
Decedent-
Letters of Administration this day having been
granted to N• T. Moen.
It is ordered, that the time within which all
creditors of the above named decedent may pre.
sent claims against his estate in this court, be,
and the same hereby is, limited to six months
from and akter the date hereof and that on the
15th day of May 1923, at 10 o'clock A. M.. in the
Probate Court Rooms, at the Court House at Fer-
ment and allowance of such claims as shall be
presented within the time aforesaid.
Let notice hereof be given by the publication of
this order in Fergus Falls Ugeblad, as provided
bylaw.
CITATION FOR HEARING ON FINAL
ACCOUNT AND FOR DISTRIBUTION.
State of Minnesota. County of Otter Tail
In Probate Court.
In the matter of the estate of Ed. E Busness
alias Ed. E. Busnes, decedent.
The State of Minnesota to all persons interested
in the final account and distribution of the estate
of said decedent The representatives
of the above
named decedent, having filed in this Court his
final account of the administration of the estate
of said decedent, together with his petition pray
ing for the adjustment and allowance of said final
account and for distribution of the residue of said
estate to the persons hereunto entitled Therefore
you. and each of you, are hereby cited and requir
ed to show cause, if any you have, before this
court at the Probate Court Rooms in the Court
House in the City of Fergus Falls in the County
of Otter Tail, State of Minnesota, on the 29th
day of December, 1922, at 10 o'clock A. M.. or as
soon thereafter as said matter can be heard, why
said petition should not be granted and that this
citation be served by the publication thereof ac
cording to law. and by mailing a copy of this ci
tation at least 14 days before said day of hearing,
to each of the heirs of said decedent whose names
and addresses are known and appear from the
files of this court. .. .....
Witness the judge of said Court, this 16th day
of Novemi er A. D. 1922.
[Seal of Probate Court]
E. Frankberg, judge of Probate.
First Publication Nov. 22,1922.

xml | txt