OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, January 18, 1917, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1917-01-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

i
pi -,'
ti
k
i
».
I
s
f*»,.
fen*
3^i
Suomesta.
aScnäjonftrii Snotitrn wirsStsjeu
lyirfnficlcffi.
Torfostcttiiaon senaatin laufimtoa
lűfictibotxiffcöta, joka koskee malta
fimuantielcii tänttöä Suomen mi
rostoissa ja ivirfainicvtcn keskiiudes
fa ja heidän sul,teitään keisarikunnan
niranotnailiin hmmffni Venäjän mi
„ivtcrincuroovto säädetyssä järjestyk
sessä edelleen käsiteltäwäksi eriini sen
Suomen asiain neuvottelukunnan
korjaaman ylläniainittuo ft)fgnu)vtä
koskeman lafiehdotufen.
Tämän lakiehdotuksen mukaan laa-
ditaan kaikki alaniaisesti esitettäwiksi tehdyllä
knlnttua Suonten keskuswirastoissa,
knwernöörien litona ia läänin halli
tnksissa mainitun lain irafyinstami
scsta lukien.
Kirjallisuuden lrwiämiueu maaseu
dulle.
.'fH/emmsra/rwtm
L«-.«5»^.WP.V wiTOyj.
vii
Muuan firiallifmtdcit nstämä on
lähettänyt Marjalan toimitukselle fir-
hankittu kokonaisia kirjastoja. EräS
isäntä taas on ilmoittanut jokaisesta
meijeritilistä uhraamansa 10 pros,
kirjoihin.
Sokerin tuonti Amerikasta.
KarhumetsaStvS Inarissa.
Äskettäin lähti kaksi lappalaispoi
Fao vivolojocit laaksossa karhua kier=
Hnvmattawa lahjoitus tvõwacstölle.
Auran Sokeritehdas Ct):,t entiset
osakkaat onxit lahjoittaneet tehtaan
r»öxv esto il
e yhteensä :'(10,000 mk.
Sumuta on jovttu tehtaan tnöiväestöii
ja ivirfailijain kesken suhteellisesti
fett mutaan, kuinka taitan kukin on
ollut yhtiön polnvlukicsfa. Csa so
kaiselle annetusta määrästä ott talle- trciitlitalla taskukellon
tcttu fäästöiKiitkfiin ja pankkifirja on
annettu atiauomai'illo. Cfa mää
rastä on annettu käteisrahana.
Syyhelmäan
Syyhy
Woíi.e"*
p»rants» Syyhyn.
KotKelman, Ruusun.
fr
Ekseema. Sierty-
Kapin, Savipa.xliaieon. Biisin,
yiin muita ihotautia käsissä,
jaloissa ja ruumiissa.
Tila V o a
"UTSI S\VH\
W0ID1P'
Hinta po$timak$nÍDM& fl.Oft
LignelVin Suom-1.'
Osoitteelle: P. A. Lignetl,
Superior, Wis
,»/"
S au om alehtitilastoa.
Taksa niille w. 1017 Suomessa il?
mcstyn^ille sanoma- ja aikakausleh
bille, joita ronibaan tifcrta Suomen
postilaitoksen kautta, oi» ilmestynyt
painosta. Sen mukaan tiilce ensi
«mouiia ilmestymään 807 suomen
kielistä, 120 ruotsinkielistä, 9 suo
men ja ruotsinkielistä, 1 ranskalai
m'», 1 englantilainen ja 5 menäjäit
fi
te
tautisten julkaisujen eri painokset lue
taan eri lehdiksi.
yiifűn
ruumV
klllt'int)t
ta-
,. ..... ... ., manlaiset tuin Liisankin toorastel,»,t
telistä, vh kaikkiaan 444 sanomüleh-
aiotut waltiolliset asiakiriat :venaian^)hteisesti omistamansa yhdyswilje- s" spailtamaa Pikkuzarwea ilman tn
1
u
kielellä lukuunottamatta eduskunnan, Inffcvsä olewat W äyrysen 3 kuudes
edusknnnan pankfnraltuutettujen ia toistaofa niantt. ja Iyryiimäen 5 kol
tirfollisfofoiivten asiakirjoja, jotka mefymmeittiikaksi osa mantt. suunli
Suomen senaatin toimesta käänne- s^ perintötilat
tään menäjänkielcllc. samoin ilmoi- Mäkiöiskylässä 275,000 ntkait kaup
tetaan weiiäjäiikielellä aina tarpeen .pahinnollo taloll. Antti Tikkaselle
Milkaan kaikista korkeimmalta nxil- jjinrlnvedeltä ja Wille
laita lähtöisin olewista waltiollisista luopiosta.
asiakirjoista, jotka Suonten senaatti
nxista jälkeen päin tarpeen moaticssa
käännättää Suomen kielelle, muonien
wirasíoieii ia wirkamiesten tirjeeiv
tooihto Sn omen kenraolikumernöö
riii, Aleksanterin yliopiston kansle
rin, Suomen wa'.tiosihteeriwiraston
ja kaikkien keisarikunnan miras
tojen ja wirkaniiesten kanssa
tapahtuu wenäjäiikielellä. kirjeen
toaihb keisarikunnan ja Suonien mi
lastojen ja wirkamiesten kesken ta
pahtitu wälittömästi luknunottainat
ta kirieenwaihtoa keisariknnnan kor
keimpien loaltiolaitosten, ministerien
ja pääjohtajain kanssa sekä myöskin hään syksyllä.
0
•aia aikakai.sk.r.oa jos mm. mfa-
KuiM-Eiisa.
Kirj. A.
I -n.
(Jatkoa wiime numcrooit.)
«n' r_ o V losta. Asia lykättiin kuukaudei
?)W tyyneesti kuin Liisan elämän neen jänvcen. Mutta esine ei ollut
taiwal oli tähän asti kulunut, yhtä kuormasta otettu, waan oli htrren
siturta onnettomiiutta, surua ja tus- pätkä, jonka hän oli ilman aikojaan
kaa tuli häit myöhemmin tietämät- laahannut maantienwierestä ja jvr
tänsä aiheiittamaan. jkäiitecltä sysännyt järween. Tämä asia
Hermanin häät oliwat olleet myö-
kirjceinixiihtoa periaatccüivta laatua oli Liisa harmasanainen, jokainen tai- *c^u- SWutta muuta selwitystä mc
tai koko Suomea koskemista kysymyk- si huomata, että hän ikäwäitsi aiko- !"ettelyynsä syytetty ei woiiiut antaa
sistä, joka ta
,tű
tuntui
Pahtlilt Suonten kenraa- jartfa. Kiin sitten kewättalwella Lii- ^ttä hänelle, istuessaan siinä toi
Suomen tvaltiosihteeri^virastossa, naimisen kautta o lirot menneet myt- tuommoinen Hirsi syöksyisi alov
Passitoimistossa ja Aleksanterin yli- tyyn. Hän olt asian niin pahaksi syvyyteen.
opiston kansleriwirastossa: ivähin- pannut, että oli hukuttanut itsensä |^?er!ttaii Pienellä hymyntapaisella.
täin kolmen wuoden kuluessa senaa-,
rutDchnn im
tin talousosastossa ja prokuraattorin kaikkialta ctiintämt pientä iörtoettfil- palautettitu wmtktlaan.
luona, sekä wähintäin wiiden wuoden to!
maa newaua narattun, kmktt tur-
Myöhemmin koiraalla rupesi lewiä-
morsiamen, mutta kun morsiamella et
oll"t myötäjäisiä, oli Hait myötäjäiset
"li herättänyt ihmettelyä, ettei Liisan yia äkättiin taasen, nyt kuitenkin li=
toitel,itmi, jossa hän, kertoessaan kir- 1° tawaroitattn olt o lnt wahemman umxma kaikki ne todistuskappaleet,
jallisuiiden lewiämisen fasirmmiesta,tutn
oIt,t
maaseudulla, mainitsee m. m. että1 pahojen huhujen perille tciejiä ott että asia joka tapauksessa oli näissä
äskettäin eräässä etsielmätilaisuudes-
ajna-
Sokeripnlon poistamiseksi oivat mi maahan. Lyönnistä ei tehty kä- takaisin wankilaan howioikeuden Pää
useat yksityiset liikemiehet tarmof= räjäasioa, mutta se tulkittiin sekin tästä asiassa odottamaan.
koosti tnösfctmcllcct sokerin tuottami- häiitä moskaan todistamana seikkana. kolmen kuukauden jälkeen tuli bo
feffi Aincrikasto. 3okcria olisikin sicl-^Niin niDÖsiiit sc asia, ettei perittä it wioikeuden Päätös: asia lykätään mäil
tä säätämisiä, mutta tuojiti ci kuiten- puhunut koskaan ainoatakaan sanaa Iinoiscsti tutkittuna uudestaan kihla
taan ole kännyt mahdolliseksi siitä puolustuksekseen.
syystä, että Ruotsi et myönnä lupaa Tämän jälkeen rupesi ennen niin
sokerin kuljettamiseen Ruotsin kautta säädyllinen ja ailvan maistaniaton
muutoin kuin sillä ehdolla, että Suo» mies ryyppäämään. Ensin maisteli uutta häntä ivastaan ci tullut ilmi.
ntea marten Amerikasta tnotanxista hän moi
ii wähäsen, mutta cntteti ke- ^Päinmastoin onnistui syytetyn, joko
sokerista 25 pros, luointtettaisiiu ,|ön loppua oli hänestä jo tullut pato-:koko pitkänä käräjäaikana oli ollut
Ruotsiin. Sokerin tuontiin tällä eh
dolla ei taas Englannin hallitus ole
u'oiuitt suostua.
tämääit. Sioko päimän hoki-iot he den hopeisen taslukclloit. Lii'allo oli
pesää, mutta löytämättä. Shut yö lä miime imositto ollut kellojakin myy
Hestyi, marustaiitiiiivat he leivolle.' tämäini, ja tätä kelloa tutkittaessa
Toinen pojista iski kinwenfä kelohon- huomattiin sen oleman ihan soman
kaan säädökseen siitä nuotion. Mutta loisen, joita Liisakin oli myynyt. Nu
filíoitt karkasi lähellä ollut herännyt'mcrokin sattui olemaan juuri t)htä,
karhu pojan kimppuun. Poika juoksi numeroa korkeampi kuin mi
i ci
i
e s) i n
n n
i
111 a ja kuljetettu kuusi tm
fioiniatt taakse iskien samassa karhua Linan litmnuässä kellossa. jkohdefuin kertaa käräjissä. (ritnen
kalloon firmecnhamaralla ja sitten u- Nyt katsoi nimiesmics jo 'yytä ole- niin hilpeäluoutoincn ja Puhelias
icat kerrot teräpuolello, kunnes kor- won sekaantua osiaan. Hennan hit- mies oli muuttunut itseensä fülkéit*
Hu kaatui. Samat nuorukais.'! omat siitti itt poliisitutkintoon näitten Huhu- tiitteefff, Hanraiattaiicffi rőtteliiak
fiertäneet useita muitakin karhuja, jen johdosta. |fi- .Qnwttäesiä miten fjan oli nätit
o 1
i
i i
tt it ltttosfa wostosi .«õermait suuresti muuttunut, maston hoit
sclmästi jo warmosti kaikkiin kysymyk- wain: koeta istua toiattomosti syy
si, n kellon oli Hän ostanut ulkomaa- tettnnä toistomuotto yksin pienessä
laiselta kauppomatknstajalto somos- kovisso, kapea ikkuna foton rajassa,
fa tilaisuudessa kuin Liisa osti 11 so- opit itse fantanloifefsi. Tutkmtoat
manioilta kelloa. Ostamalla fomal- katto oli Hermanin appi, joka oh lee
lo kertoa koko tusina saatiin kellot kimies, kuollut ja hänen watmon'q olt
kaksi markkaa halivetmttollo fnin yksi- kännyt sairaalloiseksi eikö laksonnt
telleu ostamalla, ja häit oli käyttänyt iaado taloa ilman isäntää he.detukst
ti loisitutta hankkiakseen itiölleen Hai- ja tosin aittxtn pieniä korkoja ntokse-
pi-iuttafaan rahaa fnyfiellä, että yleisen syyttäjän tuli
soplnut odottaa. jjoihin hän syytöksensä perusti, ulialla.
^tn huhut tulinmt Liisan en- täräjissä ratkaistawa.
sa kirjoittaian luokse tuli renkimies ja tisen apulaisen fortoiUlle, heratiinxit lluíict käräjät pinnit tnttoan ntitu
sanoi „FoC'fa nyt ci saa wiinaakaan ^änevjä ensin suurta alakutoisuut- ta uutta tuoneet kuin tar1)vtttoivat pa
jouluM, niin mtnSkin ostan kirja,t,
walitkaa not renki ieh elle sopinxia to, jo hatun äkisti niit uttu uutta korinto eöcvivavtuuta työvtömitrhav*
kiriallisuutta 25 mk. arwosta". Mo- m^^ä tulkittiin hänelle raskalittniaksi ta. Oikeus katsoi syytetyn tosin ole
n cc n taloon on myöskin tänä syksynä ci off i. Síitn sittet kerta monien läv« tuon raskonttotoitlo ofionhooroillo ra-
Hän osi aina ollut iloinen nvitik- plnkirjat. 'yleinen syyttäjä nroati an*
uäollen joku fonoi suoraan, että ai- sitetun, mutta kun täysin sitotraa to
noo, joka tietää missä Liisan ruuuns distusta ei oltu moitu näyttää, ci oi
ott etiittäiixi, on hänen entinen kanp- kens woinnt mosten syytetyn jyrkkää
po-apulaiscn'o, kalpeni hän ensin mcl- fjcltoa häntä rikokseen sriylliscksi
kein tiedottomaksi, mutta löi kohta sen tuomita. Asian laatinut fatíocn o
jälfceit miestä nyrkillä koswoihin, ct- listcttiin tuomio howioikeuden naív
tä tämä foatui kuin ialaniatt iskemä- wistettowoksi, ja syytetty passitettiin
A 1
Uusi
Asia lykättiin
eteenpäin ja Herman
Mantilaan odottamaan.
Seuroowot käräjät eilvät
y a w e n i a a n
nn/i ...... raneet ayaa, stlla oh juuri saatu tie
tää, että Herman joku aika sen jal
vainiolle 'ccn ^l"n imenyt kaup-
srdtmoa
nimismies katsonut woiivansa häntä
lvangita.
Mlöhemmin kesällä käwi kuitenkin
sclnxirsi, että Herman oli eräälle tul
kukauppiaspojalle myMht nu
idiomi a
Icmeäkcittaiiia hopeasttDmuksia satupa
lajia, jota Liisakin tapasi ^nyyská
nellä. Siitit tämän lisäksi Gii,Mä
Hermannin kotiwrkastu.
sa löydettiin tuubct kellonwitjat.^
jj ^ytynyt, katsoi nimismies todi
tcet
E»»na tilan kavppoja.
Tal. Sakari ja Juho Jokela sekä
Onni Erkki Väyrynen omat m. f. 7
kaupakirsalla myöneet ^....
rjjttäwiksi, panetti Hermann.?
kiinni ja posotti ivankilaan.
30:tt päimän perästä oli nxilik^rä
jät. Tutkimus oli lyhyt wain, filiä
Poliisitutkinnan pöytäkirja ci ollut
wielä walmistunut. Nimismies oli
uudistnut yritykset löytää Liisan
ruumista. Oli wielä kertaan narat-
pasutettiiii
muut-•,
Patawarakuornian jollekin sisämaan
kauppiaalle, ja huhuttiiu, että jokit o
liji siihen aikaan nähnyt matkamie
hen tintman kuormastaan raskaan eli
iieen ja sysäänxin sen wuorijyrkän
teeltä järweeu. Hermáit selitti, että
kertomus tarfotti epäilemättä juuri
häiitä. Sillä ihan semmoisessa pai
kassa oli hän lepuuttanut hewostaaii
ja jyrkänteeltä sysännytkin ison esi-
tuomarista warsin epäilyttä-
euraawana talnvna ^^ä, ja siitä fufentni pitkä kuulus
xsa
lyvtiö fc olikin,, li,äsi
Asia lykättiin taasen 30 pätwää, ja
?ífian oUc§ia
foIma§ fcrta
a ft)fcenaIai^n
futitaoifcudeit fäiitcltämäksi.
Taasen kuljetettiin Oerntan kerta
kuukaudessa käräjillä, mutta mitään
juoppo. Työtä hän ci enää tehnyt oi- aimon kuin lamoutettiino ja heikosti
leukaan. Cli tunnettua, että entinen wain oli puolestaan puimnut, Jaaiui
kauppa-apulainen oli koonnut muuta- wiime käräjistä ilmi, keneltä hän oli
mict satoja, mutta tämmöiseen elä- ,kc!lonwitjat ja kontoformnfict osta
määit niiden ei olisi luullut riittä-iitnt. Meinen sMittäiäkin rupesi Her
toäit. Pian kerrottiin, että hän olisi monin syyllisyndestä olemaan epä*
juoivuspäivfään kerskaillut juurista toa riita eikä maatinut enää edes aas
rahoistaan. Syksyllä myi hän uu- tunto.
I Wiisi lvii too myöhemmin laski bo
ni
oi ken s Hermoniii mopaalle jalalle,
jo kohden fititfaitdden perästä tuli
päätös, jossa ioerntan mapautcttiin
kaikesta edcsnxistuusta asiassa.
Syytetty oli istunut toista touotta
Hättellä ci tuikn. Talo ttmntiitt polfithtittaan,
ollut ennen koskaan ollut kelloa eikä säästöpankin fiinnityslaitm tuli juu»
hän ollut tätäkään hennonnut käyttää, ri maksetuksi, nmtta mitään ei jäänyt
minkätähiten ci kukaan ennen tiennyt omistajille. Syytetty oh tottme kara
Hänellä kelloa olleenkaan. Hän oli jissä waatinut kortoaitsta farumyk-
kellon nyt myynyt saadakseen nxiroja fistään ja toloudclli'csta hännostaan,
mäfemictt hankkimiseen. Kauppamat- mutta laki ei tiennyt semmoisesta
fitstoimt olopaikasta ci häii '.voinut formauffvsta mitään.
tietää mitään. Mutta semmoinen oli Shut sitten parin miifon perata
asia kitin hän nnt oli puhunut. Ie .Hermanin, waimo ktioli, muuttui mtcs
mitä rahalla kerskaamiseen tiili, ei o». IesfeFft jqatyäan wielä synkkamich
lut ollenkaan mahdotonta, että han,,fcmmäksi. -^8EjL|fi ollut wankilasta
tottuneena kauppokerskailutm, oli palattuaan maifiarutt nxikerniä, mut
ioskus suowuksissa kerskaillut rahoil- ta nnt Hau niitä Hankki ja Iäksi tovccn
laon. Koko hätien koottu pääomansa kylään kenellekään asiaansa iimoijtt
ollut toähän wiidettä sataa mark- matta. Eräs siellä oiiuva nies-jSU
oli
ut
Hermanin mielestä todiÄ
'nosti" häntä toas taan. HebMan
•hänen kotiinsa ia
rähise-
kaa. Enempää hä» ei ollut ikinä o
ntistanut.
.icttoc(fia oli kyllä kV?i«^»äil»M- puolihumalaifena
lxxi, mutta fun mitään muuta tobis- rupesi tuosta todistukselta
tetta Hermannia wastaan ei ollut, ei mään. Mie^, joka paraikaa weisteli
*r
c,iUh'
paikkaa narattn in
tutkittu. Mitään outoa ei löydettn.
nmt
mään uusia huhuja. Herman itäiseksi, kuu jänvi oli nyt jäässä, ^i
oli itselleen hankkinut nuoren
ta uaraus olikin jäänyt waiili
ta
^^oin oli pari uutta todistusni-
i)cttn
snytettyä ivastaan tullut lisäin,
muttn
muka tuottanut muualta. Se myös imaisten todistajain papinkirjat. iM-
tällä kertaa Puuttuiwat osia iv
i.
fi 1"^-
tialle eitä sijK^Dukasta enää nous
sut.
AUTOLOADING PJFLE
v
Näkijää tälii ji tapahtumaan ci ol
lut. Mutta tun oli tobistcttainisfa
ettei Hermanille ollut mitään asetta
eikä iiiies, joka oli tunnettu marsin sii
mat si ia kunnolliseksi, mäittänytkääu
että Herman olisi käynyt häneen kä
siksi, titomittii:t tämä äkkipkaisuudes
ta tapafitunccfta taposta, asionhoo
rain näin ollm erittäin lietoentmuiä,
kolmeti nntoöön kuritushuoneeseen.
Hermannin kuolema tapahtui myö
hään syksyllä. Síohto joulupyhien
jälkeen puhuttiin eräänä päiimiitä ky
lässä kummia. Ktiiiva-Lii'o oli käy
nyt kummittelemassa. Kaksi miestä,
jotka oliwat kulkeneet himottomissa
osioissa, hirmiä onipuntosso, oli myö
hästynyt metsääii yöksi, ^(yöhääii
illalla huomasimat he oletvanso Kui
lvamäen tienoilla ja päättiunit mur
tautua Liisan tupaan ollakseen siellä
yötä.
Tultuaan tutooii kohdalle, itökimät
miehet ioitnitonvesta nonsemoii sa
mu
a, jo ikkunasta loisti takkaivalkea.
He oli,rat senimoisessa toimessa, o s
í o
ci juuri kukaan tahdo tulla huoma
tuksi. mutta uteliaisuus pakotti hei
dät kuitenkin urki intoa,t, ketä onos
tojat, jotka amxiteitkitt olimat met
sässä samassa toimessa kuin he itse
kin, 'oiinxtt,
fcsti tulvalle
ki. Litmi oli tasaista ja sywää. Mut
ta tmronportailla ei näkynyt ainoata
kaan rimtisjälkcä. ijötyrit eiivät olleet
siis tahtoneet lukkoa särkeä, maan oli
wat menneet ikkunasta sisään. Cli
kirkas kuutamo, mutta ikkunoin c
dustolla oli 1
unti kai ff ialla yhtä kos
kematonta kitilt portaillakin. Miehet
hiiphvtit tint hiljaa ikkunalle ja kur
kistiwat ikkunasta siniäit.
Liedessä valoi kirkas pystywolkca.
Raakiista riipwut kahmipamm. Ja la
witsalla takanevessä istui Ktlitva-Lii
san haamu.
Scuraonxmo 'päimänä ei kylässä
kukaan Puhumit mistään muusta
mat,
ruumis ei ottti saatettu
multaan, jotk^ifi hän
walla muištubamistaan
toihittyyn
tällä ta
ihmisten
wttrtil*
RiriE
rekordit todistavat naiden kuuluisien Remington U
Teräksellä sisustetut Arrow ia Nitro Qub "Speed She1" patruunat ovat tulleet ansa- ta
kenttä-ampujien suosituiksi, oska
Katalooki lähetetään vapaasti pyydettäissa.
uutta kirivesntrtto, sydäntyi ja löi Jfco tooitatoaansa tehneet löytääkseirsä ka ei pitänyt lautamiehen selityksistä. Laskuojan kainaiitisen pani hän
oinespuullo nuliaithäiritsijää pää- ^mieliin, cttei'iixit he tvielä olleet koit-^muistutti myöskin, etta eilen aamu- urakalle, mutta enjimäiset sarka
han. Hermo I käpertyi kuntoon lat- hänen ruumistaan ja saadakseen sitä Päiivällä oli satanut lunta, mutta ojat koirooi hän itse. o ieuraanxina
lepoon. [jäljet tieltä tumalle olhrnt täysin puh- [fyiyiiä pisti hän sitfaimia jo kylwi
'Samft5f]u*jtftwswt Ttöfu, euifWWfWlfafí mifä fciffci tobidti LiislM kerto'|Äp|6. ,r
oman tuttxm alta ci oltu etsitin. Sioii- niukseit oikeaksi. värina wuonna wielä wahingoitti
ki o limat silloin ajatelleet, ettei mi- Liisa kertoi uyt lyhyesti elämänsä halla, mutta kymmenen nrnotta myö
kääit murhamies niin tyhmästi mc- roaihcct näinä lähes ohtena muote- Hcntmin oli .Stuimantäki kylän par
ncttclc, että häit uhrinsa kätkee tämän |na. Hermanilt itaimisiiu mentyä oli hoimpio taloja. Liisan ottopojon
oman tntrmt alle, metsä kun ett mic- hänen yksinäinen elämänsä käynyt y- täysiikäiscksi tulemisen päitoiinä lah
rcssä suuri ja edessä laaja itehxi ja hä ikäwämmäksi, fulfentishaluusa joitti Liisa laillisella lahjakirjalla
miltei pohjaton newojärwi. 9ít)t oli- wain tosmoi ja hän Päätti lähteä kcr- Kuiivamäcn talon hänelle, joko silloin
ivat kaikki yhtä mohivosti siitä makuu- ta maailmaa munallakin katselemaan,
tetut, että toamoja ntakaa tupansa 'Aleimiän lähestyessä sälytti häit kont
lattian alla. josta Hän yön oikatta 'tiiiifa taivallifcn totooramääräii, Iit-
nousee tupaan lämmittelemään kuu
malla kohmillo. Lautamies moi», jo
ko oli nuori mies eikä uskonut won
Iloihin taikoihin, intti itsepintaisesti
wastaan ja toäitti, että joko olimat
miehet maistelleet liikoja taikka mai­
Seuramvoua aotniipöinxittö
hän ole ainakaan lattian alta sinne
itouvsití.
Näky oli niin felmä, että miehet kentältä, mutta astui sitten Liisan ke
jäiwät jähmetti meiltä paikalleen seiso- botuksesta tupaan, johon hetken pc
Mitan. Mutt
fnnxinrjällc ja
sirotteli1, kahmic
nokscen piinttit
teit polwikiwrrHiinet
pakoon kuilt
Tullessaan Pito
linjat jttictiet ci
elitrv-inä. Micliet watmoimot, että
kaiOi oli ihan siten tapahtunut, kuin
olimat nyt kertoneet, ci Puolta ta
mmita he olleet lisän,teet tai ottaneet
pois.
fiut henki siirsi raa- jrästä toisetkin miehet tuliwat
tnliiästä kourastaan s Liisa kertoi nyt tulleensa wasto ei
pannun
kanteen
pan-j len kotiin ja aikoneen'a tänään lähteä Jwoti'ha, Hcrntoit-moiitajott po jatt luok­
in. :»chmcniwät mies-j kylään ntokaa hankkimaan. Miehet ienfa. Poika, mankka miehenalku,
io he Pötkimät latfcliivot toisiaan cimätfä tienneet j-oli nyt fat iirouotinen jo oli isäitni
aimotarten ojatnitia. mitä ajatella, oliko olento. Ha istui kuoleman jälkeen joutunut kunnon
kitlini aikana Mään o- Ivöndän nääsfä heidän edessään, henki hoidettoiroksi, mutta Liisa ci mos
ciimiänifnollcina kuin woifo ihminen'. Liisa oli tnilnt ko= taanottanut kunnalta mitään kosmo
'tiin eilen, mutta miehet, jotka oliwot-tusopuo, waan piti hänet omana
tulleet toissa yöttä ftjlään, hxmnoitoat poifaitaan. Ilmmt makinaista toin*
hänet silloin nähneensä istnmmt tu-|ta Liisa ci tullut toimeen, momt päät
wossaan. Lyttwmies kohta sanoikin!ti niidelleen ryhtyä.Vhiihxtmäcn ensi-
No. 12
emu'fr
AMPUMA-ASEITA- JA TARPEITA
Metsästäjä'ansasta ampuja'ia kiväärimies kaikki löytävät Remington U ampu
maJfSam^varaSlline ominaisuudet,
Itselataavassa eli uudistavassa haulikossa eli kiväärissä
on mainioa tekoa, on tarkka,
joita
,a huokea
tasapainoinen
a^
H/mCU»
Katsokaa että on Punainen Pallomerkki jokaisessa arpumavarain paketissa ja nmu "Re
mington" jokaisessa pyssyssä.
Suurin Ampuma-aseltten Ja Ampumavaraio Tehdas Maailmassa.
vaativimma.km metsoa,a. ah,ovat.
"ma_aseitten
etevat
kiksi o mensa ja lähti kenellekään sanoo
sanomatta matkalle. Wasto uusiin
seutuihin tultuania ryhtyi häit taival
itseen fuitppotointecnia, nxtclsi kesän
fitluesfa läpi fiiiir^it osan Meski, ja
Etelä-Suomea, sitten Karjalaan ja
najo ei ollutkaan mikään oikea mai=!siitä Wcnäjän-Marjoloon. Scurao
naja. Päätettiin lähteä joka tapauk- Arnona fonännä jatkoi hän halki Lapin
U's'a ieuroaivona päiiväitä miehissä iRuijaan, josta ivasta syyskesällä
Mniimntäeile saamaan sitä selkoa a*ikääntyi fotiapäiit. Mitään muuta
siassa, mifä siiotamiit oli. Lautamies
lupasi tulla jolitojofsi.
läh­
dettiin miehissä toimella hcnxiiella |ci oltu kertoakoon kysyttykään. Mitä
ftuimantäclie, rantofankejo ja lapioi-
ne
ta mukana. Taitoinen metsätie kulki wälittäivät. orweli Liisa.
nenvanrantao tuskin miittäfniuinentä
I
siiltäi talosta. Paikalle tultua Imo- .falovcräifefii, oli miesten näky. Sil
mättiin 'heti seinäin iinuiviältien jlh/ttä Liisan maite kotiintulo päi
view in tieltä suoraan tu'paa kohti jäävästään oli oikea, käwi pian sclmäfii.
portaita nlös porstuaan. Pelästyneet manian päiivätt ootnupäiirällä olimat
miehet fiis ciirät olleet näitä jälkiä j«öet naapuripitäjässä useat henkilöt
himmeällä kuun nxiiolla
huomanneet, j'.ähneet
[Xtt. Hiipiunit siis waromai- Nykki ii nousi fauna faivmiiipusta, jo f^'itti selävsä maantiellä kirkon
rallc. Porstuan omi oli au= fautauiics humyülen hitonioutti, että oliitfe.
jos on omistaja tulvassaan, niin ei kotiseudultaan Liisa
Lii'alle, ettft Mn mäsyneenä matkan möiicn omistajan työhön. Vanhojen
n^aimoista oli ybden muorokauhen isäntint mäitteesccn. ettei Mniroaniäcn
nukfiimtt hänet oli jo toisia iltana newao saisi uitoille lasketuksi, hän ei
kuin tästä ilmestyksestä. Ne, iuifa nähty Fotona. Liisa wain nouroi Ic.n- luottanut, waan kutsutti taloon moon
oliwat iotoin itictäminään, ennüsl^ tamiehen houreille. Hän oli liian mittarin, ioka mittasi ja punnitsi ja
että niin raita» kitin miirhattitt %4t«tmt matkailija hitfuttaafsecii selitti omistoiallc. että kahdeksan ja
päiwiä, waan oli epäilemättä saopn- Ian sywyinctt laskuoja laskee n emon
nut kotiinsa eilen ittapäiroällä roä- juuri Parhaaksi kuiwille jo sulattaa
hän neljän jälkeen. Joku miehistä, jo- alintmanfin mutakerroksen.
miranoiuaiset tällaisesta muijasta
^linoa, mikä siis jäi tässä osios'a
muka Liilan hoamun fnlfe-
ominaisuudet,
u
fh.iu
New York Gty
a
nM
sL^Sr^aS^^lokakeir ta-
Á
ei ollut läh
to,isä jälkeen kuullut halaistua ianoa
koon. Shut hän nyt kuuli mitä koik-
Astuttiin porstuaan. Owi oli sisä- keo hänen poistumisensa johdosta oli
puolelta ha'ollo suljettu. Lautan,ies ^tapahtunut, ci hän ensin ollut 'itä ns
fovntti. ilvkeleitn kuultiin
liikkuman
koet. Mutta kun Hän sitten ymmärsi
poikki lattian. Haka nostettiin, emi! kőiken todeksi, tiilihän ensi aikoina
aukeni, jo tiäntmästrnrien miesten e
dcssä seisoi Liisa siikankudin kädessä.
Liisa itse. ilniielämänä, ka sm o iltaa n
r,(it' masf^n^ärifenä kitit, oino en
nenkin. Mitään mmitojott kalpeutta
ci hänessä moiuut huomata.
vtfc Icmtomicv häimnentyi ensi ,tä-
komin synkkämieliseksi. Tanssitupoo
ei häneltä enää saatu ja kulkemisesta
lakkasi häu tykkänään. Hän rupesi
oli jo pari innotta ollut itaintisisfa.
Liisa cli wielä kanon kyllä nähdäkseen
,moreit pohvcit talossa nouseman.
Ihmiset uskoimat yleisesti, että lä
hes kolme rauhaisaa iiniosifnmntenta
oli kokonaan poistanut edellisten su
rullisten tapohtumoin muiston. Ettei
näin ollut kuitenkaan laita, huomat
tiin Kuiwa Liifon tcstomcnttio aiiat.
taesfa. iloko rohaomaiüius, nwhön
toista ktmtt,teittä tuhotta, oli testa
mentattu rahastoksi, josta raha-apua
oli on netto,txt semmoisille, jotka oli-
„paperia" hänellä ci ollut mukanansa imat määrin syytettyinä joutuneet
Iitin fulkufaurpflfirjaufa ja nxmheiv Inxutfilaoii jo joitten taloudellinen tot
tunut papinkirja. Mutta papereita Jmccittulo oli tämän kautta turmel
tunut.
Benjamin Franklinin säännöt.
SBcit jouti
it Jvrankliuillä oli seuraa*
n?at fotfitoisto clämäiiniäiitöä, joiden
mukaan häit elämänsä järjesti.
1. Älä milloinkaan lykkää huo
miseksi, mitä iinnn tänään on tehtä
mä.
2. Älä milloinkaan moi ivaa mui
ta sillä, mifä sinun itsesi on suoritct
tattxi.
3. Älä milloinkaan osta sellaista,
mitä ct tonritsc, nain semniofsi, että
fe ott halpaa: sillä sc tulee í ämmiä tt
sinulle ylen kalliiksi.
5. ylpeys mahiiiiioittaa tiima c
ncmntäit kuin nälkä, jono toi milu.
1. Syö pikemmin liian toähäit
kuin liian paljo.
7. Mikään ci tunnu »vaikealta.
ahkerasti „miljelctttäätt sottaa" io oli «jos se tehdään hyivällä mielellä,
povpilosso usein nähty micros. Eikä 8. Älä milloinkaan kanna ennen
Iiän koskaan moi,uit itselleen anteeksi 'oikoisia huolia. Surut, jotka johtu
oittao, että hän oli tuolle pitkälle mat osioista, joitten pelätään tapoit
matkalle lähtenyt kenellekään siitä 'tuman, woikfeimöt ne milloinkaan ta*
mitään sanomatta.
Seuroa vmo fenximtä otti Liisa,
joko nyt oli miidcufnntntcnett wuodcu
po du, tiiomot usein meille suurim
mat huolet.
0. Koeta joka asiassa nähdä too
loifa Puoli.
10. Älä milloinkaan häpeä tehdä
oikein, waifka soisit kärsiä scn.vitoksi.
11. Älä milloinkaan peitä to
tuutta maksoi sc sinulle mitä tahonsa.
12. Kutt toihastut. Icske ensin
kymmeneen, ennenkuin puhut mitään.
Jos korva
vt
satoon!
sf
•VV.-"
i toihostut, lasfc silloin
HI U STL'S
LÄHTÖ
Nn 7"!i. «»»M
D.ii-St. il t.'ht •!», Pr. ,d .•.
peliin jn I .VBI
taa
hi'iküet. iliute: $1.00
postiäoa.
Liirnrll'io Apto-kl on
luuria «mom Afteeiil
'Í.í deva.'lv.i""
K
mb
ii
ill C*...Superie

22csL REPEATING
Wool worth Building,
PUMP SHOTGUN lU. 10
AUTOLOADING SHOTGUN No
REPEATING RIFLE He. 14
The Remington Arms Union Metallic Catridge Co., Inc,

xml | txt