OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, January 30, 1920, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1920-01-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

K"
RIISIEYYMT:
SAIPPUAA:
li0 palaa laatikoi »a $5.26.
KUIVAT HEDELMÄT:
Viakut (prunes) Koko 30X40
50X00
00X70
70X80
PERSIKAT (Peaches)
Standard 25 pauiiun laatikko Sti.aO
Ebctra Choia á5 lb laatikko $7.00
Sitra (Mioia 11) U». laatikko H2.V0
Kxtra Fancy 10 Ib. Laatikko S3.10
Kaloja.
Kun tilaatte kaloja, miksi ette tilaa minulta, joka olen ollut
kalastuksessa 28 vuotta, enkä lähetä muuta kuin ensiluokan kalaa,
paralta kuin löytyy markkinoilla,. Kalojen hinnat tänä vuonna
JÄÄDYTETTYJÄ KALOJA
-Jäädytetyt sillit Ib -08
-Jäädytetyt t,illit, perattu ja puhdistettu Ib.— .10
-Jäädytetyt trautut lb. -24
Sable fish (Musta turska) lb 15
Punant n turska ib 13
Whiting, hyvin maukas suolaisen veden kala lb 09
Vero? jäätynyt Canadan kuha lb ............. 16
Hauki li
11
Perattu lohi lb
17
Bound Ttiliboos lb 12^2
Round Whítefifth Ib 14
Veren jäätynyt Halibut lb 20
Pollock turska (4—8 lb. kokoisia) lb UH
Market turska (2-—4 paunan kokoisia) lb 31M
SAVUSTETTUA KALAA
Punainen lohi lb 35
Tulibees Whitefish 10 ja 20 paunan korissa lb...^« 20
Sillit 10 ja 20 paunan korissa lb 20
Cromarty Bloaters. f0 kahis. 25 lb. laatikoissa, laatikko 3.75
Finniin Haddie 15 paunan laatikko, lb 20
SUOLATTUJA KALOJA
MAUSTETTUJA KALOJA.
Alaskan täysin rasvaria silliä, paloina 10 lb. astia. 2.30
Silliä Hampurin mallia, pää ja pyrstö poissa, 20 Ib. ast. 3.25
Samoja, 10 lb. aslia 1.85
Silliä paloiksi leikattuna, 20 lb. astia 3.35
Samoja 10 lb. astia 1.30
Jos tahdotte pienen määrän kutakin lajia niin voin lahrttää
ne yhdessä laatikossa. Pienet ja suuret tilaukset lähetetään betL
Läkettilkää raba tilauksen raakana.
Kun tilaatte kaloja mauiitkas »ttä olette nähnyt ilmoituksen
tässä lehdessä.
SAM. SmiRTSON,
USTA NO.
2.
Jäädytetyt Superior Järven Sillit.
100 Paunaa $8.50
Illwtye tebdäila laatikxH»ea alia hinta o» $7J9#
Tilatkaa vähintäin sedan pa unac eró«S, siten tulee kuletus
•MŰkínt bfUvemndkiű. Tfthkää tilauksenne uaepuiienae k&n\M ybdea
BÍ, ftaadaküöann läJhetyksen suuremioakai. Kuta suurempi säiwty*»
sit* haJvemioafc kuietuflku»tajmuks«t.
Tammikeuee» aaaaune UUMsfcykeea
7.1»edu*teika» silitti» hm'eojanans,
Omoitíakaa tiiaukaen».*
DÜLÖXH,
Hiénáim* Fanners Co-op. Sampon
^väliaikainen osakkeenömistajain fo
foui pidetään M^nahgaSsa, Minu.
Inanantaina helmikuun 2 p. J?20.
1 j. PP. Kauppalan havussa.
jflstckvälliseSti kehoitetaan kaiifia
osatkeetiomistojia saapumaan tähän
kokoukseen.
«udrG» KrDet
.i
31 B. St.
Hiwmatkaa! Í
N V -'('f''*,
*-lQlS Ä. *-?. k»,ÍV
,4B
MB jMUiaaa)
10 pauaaa laatikko $3.60
''Í ilv'tX ,Ú&íi.'
TTT
Piir»
At
4i'A
maatalouden alalta
Maauwiljelijäitt tulisi yleisemmin
tuntea karjaa.
Todellinen tartoe maanwiljelys.
alueilla tänä päiwänä oit laajempi
tietoisuus teuraskarjan asianmukai
sesta artooSMuvta. Samalla kuin
Íicí 0iiri4?ten eläinten arlroC-telcnrincn
nÄ)täwästi säilyn sellaisena erikoi
taitona, jossa ainoastaan »verrattain
harwal henkilöt roobtoat scotouttaa,
korkeampaa errvyyttä, siitä huoli
matto maanwiljelijäin híeer.rii tuli
si kuitenkin olla täysin perehtyneitä
karjan ormoštelim yleisiin periant
....
V
läästäa ostajapalkkion km^assa, jo
i ta muussa tapauksessa olisi toimi
tettotoa asiamiesten kautta.
samanlaiset kuin elämässäkin eläi
mesiä, toaikkakin teurastetussa eläi
messä on toähemmän noita osia.
Siitoskarjalla ennen kaikkc.a tulisi
U
Uafi StU&UMMt Tammikuun 30 p. 1920.
lüiu edullisia wastu alkawille, toov
"bann saada tilaamalla äskettäin Z)h
dyswaltain Maanwiljelyswiraston
julkaiseman lento-kirjasen otsikolla:
..Judging Bees Cattle". Sen saa
pyydettäessä ilmaiseksi osotíeelía:
Department of Agriculture, Wash^
ington, D. C.
Kvlwäköä puva-npilasta niin paljon
Kuin wahdollwta.
Piakkoin on jokaisen, farmarin
päöiettätoä miten paljon hän kyl
wää puna-apilaKta ensi fetoäami.
Ap:l«ssieinenwaraStot oiva! mfi'win
w«ihissä ja hinnat otoat niin kor
keolla, että monikin fanttari war
..,T —n i r-r JA rr NUKU! ÍOlltuU epäröimään toffö oi
teinin. Tällainen hctn olist todella ....
hyödyllistä.
Jos karjan kaswattaja ei ole yy
wä karjan tunti.ft., niin hän ei toot
parittaa ykntyiiia eiamtta siten. et ta ..
Soe nmantoiliciiiä -n eHmerfiffi Ii.
vv
to ii mahdollisimman parhaita jäl ....
Mäistä. Tietoisuus näissä asioissa
toeibar. saawuttaa pitkaaÄaiscn koke
mulsen Wt mutia jörMowöM- ?toaí «-»«-l-ma.
ncn borjmtuS farion °rw°-ás,° "-I,°la,non I.cnee jo lofl
moiti feala dilam, laman M»t|en '--°rs-»I° -n-mmSn
fiotwempien eeWla. fuStoimut-, ^:'1" »""„.llafanti ofc nnimm »l.
seila ja »alio tobcmmäSfS ainSfa. I'i"maa "Mctt°ro'5 *'mn"
,tfc?: e""
flotrttatoan farjan pStmS iuntija. wn°-n Ww.n kássa b-nassa a,.
niin iän wo! mennä nrnmnoillo m!,ut,n
Miehelle, joka syöttää kanan kaup
paa toarten, on paljo täcfeätnnäö
tutkia miten artoo?tella lihotettavaa
karjaa kuin litiotettua. Ensifsimai
nitun artooBtele-mtnert toaatii enem
män taitoa kuin wiimeksi mainitun
artoosteleminen.
Pienemmänkin karjan omistaja
::ttoan samoin km n suuren karjan
vn i§toja täytpy olla parhaimman
ieuraskarjatyvpin tuntija. Tällai
sella eläimeUä, silloin kun se on li
liotettu, täytyy olla toahtoa ruumis,
bka on ictoeä, sywä ja jouswwa,
-varustettu wahtoalla liuakeroksella.
Aartoa, nahka ja hmtafeime tulee
orIa hytoä. samoinkuin yleinen luon»
rc ja muoto, ilmaisten eläimen sisä
joita ei tooi nähdä.
Oppiessa artooStelemaan tenra?-
karjaa on wälttämätõntä tottua wn
icmann eläimen eri ruumiinosien
nimet ja paikat. Niinet otoat samat
kaikille elätoille karjaeläimille ja
woidaan ne oppia helposti ottama!
rat|'
.i,t feitoait painetuista kuwista ja i menta toarten. Huonossa ja huo
piiruswksista. Teurastetun eläi-' nosti muokatussa maassa hytoäkin
rnen osat, jotka leikataan fauppar
toarten, otoat nimiltään Jotenkin
''la bytoä liharakenne. Aikainen !e» toälle. Tärkeätä on myöskin ottaa
liittyminen ja nopeasti lihominen
I
.. I $
'Wat toalttamattomnnmcit toaatimuk- ....
.'t. Siito' tarja täytyy olla help
oa käsitellä, mutta liiallinen liha
UiuitS ci ole suotawaa. Hytoä liha
wuus on tietysti tärkeä, mutta fii
iiskarjaa olisi artoostelwtoa enern
mart siiwsmkynsä kuin Iiliatovr,ten
ia perusteella. Liiallinen lihawuus
ttioi peittää futošč.-rrjan puutteelli
íuuísia. Liian suurta painoa et
woida myöskään asettaa sille, että
i:ito§?arja kykenee istuttamaan hyö
dylliset ja Halutut ominaisuutensa
jälkeläisiinsä. Oikeastaan pitäisi i
mä ominaisuudet tűtää silmällä sii- lyksen kanssa. S'íolmi- tai nelitouo
I nä mielessä, että eläimet woisiwat
i siittää parempia jälkeläisiä kuin it
k otoat. Tämä tooi baari sactout
taa siten, että siittämistä järjevicl
mällisesti harjoitetaan toissiä tyyp.
ptä silmälläpitäen, ja teinä omi nai- 158 eekkeriä maata, siitä noin
suus on useimmin tawattawissa sel- 27 eekkeriä liirinkia. Kolmiruumai
i laisissa eläinnssä, jotka feuraatoat
nen asuinhuone, paatta, fauna, hei
itoissiä rotutyyppiä. nälato ja tali. Puro juoksee sau-
Tarkastaessaan suurempaa karjaa!na ja pacnatt fiimntfa. Tatonin
tai yksityistä eläintä ensin tulisi teh.' tie Ta^ta sitnua maan. 5kouw maan
!dä yleinen huomio karjasta tai eläi-^ kulmassa. Telefooni asuntoon,
mesta etäämpää katsomalla sen ylei- Vosti ajetaan kotia. Metsää omik-
sottatoa ruumiin sywnyttä ja sitoujen
mataluutta. Tarkastus takaapäin
antaa futoait kylkiluiden kaareudes
iia ja ruumiin takaosien toahwuudes
ia ja kehityksestä, toarsinfin lonkkien
ja reisien. Seniälkeen kun eläin on
tarkastettu lyhyen toälimatkan Pääs
tä on sen ruumiin eri osat tarkas»
i tetiatoa läheisimmin alkaen päästä.
Eläinten tarkastuksessa käytettä
jtoiä mallikaxttoja, ioifa olipwat hy-
touűtta ctMnt,mn
farmarit, jotka kyltoiwät puna api
lasta toiime fetoäänä tai Mtoätoät
fitä
ensi fetoäänä, tooitoat saada hy
toä n 'htnuan apilan siemenistä. Ame
rikan farmarien olisi fentähben käy
tettäwa tilaisuutta hywakseen, ennen
kuin apilaniunnen tuotanto Eurvpas
fa on jälleen väässy" entiselleen äie
iaitusím tarkastettatoaksi. Etupääs
sä olisi phrittätoä ostamaan koti-
1 1
nen ftcmcn tuottaa sadon oka Ct
ominaisuuksia ja muodostumista. fi tarpeiksi ja toielä myydakin 2% towuí^T1
Kun tarkastaja ensin lähestyy'mailia Finlandin tipalle. Maa fi«i
selko siitä, että apilaa Ile kyltoettLwa Total immediate
Y
maa sisältää tarpekesi, talkki ai n eita,
sillä happamassa ja kalkki köyhässä
maansa ei apilas hytoin menesty.
KaKin käytöstä tävtyy kumminkin
olla toaro-toaincn. Hytoä lannoitus
auttaa apilassatoa suuresti ja mim
.^r ,^r e
doista on fef että sitä harjoitetaan
WeydeSsä järkiperäisen wuorotoiljs-
eläintä olifi hänen arwosteltawa sen Kaitsee Sec. 23 SW4, Town 57,1
cturakennetta, päätä ja rinnan le- Nanae 7, Lake County. Minnesota.' tuntomwkit
meytlii ja sytoyyttä. Siirtyessään Hinta ainoastaan 3,5-00.00. Kau- turaista kip-.ia vaoG^sa, :wv» ruokaha
A i
hain mvi.ulk
íiri s 2/1»«ah tttn
eläimen siwulle olisi tarkastajan ka!
10,000 MuSkrotau nahkaa halutaan!
ia korkein hinta maksetaan kaikel
laisista turkiseläinten nahoista ja
tcilioiSííL
H. M. Jvhnsv»,
vw »n. ts
J. L. EGLEETON
Lasisilmien sowit-"^~—V/':
taja, WadenitóSít,
Minn.
lenkaan kylmää puna^-apilaöta tänä
touonna. Mdyswaltain Maantoilje
lysdepartementti kchoittaa kummin
farmareita panemaan ien eli kirjoittakaa. Kirjeet ruopataan
L"
K&hdenkyE>ineneB
wuoden ko­
kemus huolellisessa silmien pa
rannustyössä
IA. EGLBSTON,
WADENA, MINN.j
Tri W.R. JUNG,
Hamm aelääküri,
Bengtsoviu ma«{#!rtteri Sebeka »fa,
Rinn.
Wiljeltyjä ja emljcIernättcirtS
maita Sebeken lähellä. Käykää itse
.. i c* a»
kaswulle peltojaan mm paljon kinn oitis. J»h» Bengtson,
Sebeka, Minn.
Ulkomaiden avilassiementoarastot
mcr"
aptl-n wl« p».
Menaiiga Heairti Home
Msnahgan Luonnon Paran
tola.
ottaa vastaa i sairaita joka päivä.
Jos molemmat Matti Holapat
Korpisen kylästä Taitoa!
kos kelta, O
läänistä, ja myös Lars Anderson,
Pönkälä, Iin°jo'iwarrelta, O. l. sat.
menen hintojen oHesfa foriealla, olv|^'tma* joku muu tämänz
si farmarien entistä tarkemmin Pi* ^uonmamQctn'
hanKia Mrmuutta tässä subteeHsa, ...
on pyytää näytteitä ensiluokkaisista
siemenliikkeistä ja lähettää ne wal-!
tton tai Mdyswaltain Maantoilje-1
í y§ -.'•Po rtem
e nti u si emettíorfa?tu§*
n^n
betiämä huolta siitä, että ostawar toanhaa tuttatoaanne. Xsohn
käyttawat ainoastaan hntoää ja, Partanen, Box 50, Maygers, Ore.
12
eusiluoKmsta siementä. Ainoa keino
muistaisitte kir-
04
i HM utdí8 o2RK 01 n8W YöíK
Mills,
Minn,,
businí5"s
ole yhtä kestätoä ja taudeista plch-! e.nd Drufte Trarwit 6,136.31
das ja toapaa fuitt oman maan iie
menistä tastoatettu apilas.
Erityistä huolta
pari totoa maan muokkaamisen sie
olisi myöskin
siemen .antaa huonon sadon. Jos
tbUaansiemen fylroetäiin itsekseen,
niin olisi maa hytoin ja tiitfasti
iruofattatoa, sillä liian löysässä
maassa siemen fuftuna ennenkuin
oraiden juuret ehtitoäi tarpeeksi sy-
oq D«e. 3iat, inio.
maista siementä, sillä ulkomainen ja Overdrafts i.sái.31
toarsinfin ranskalainen ja iíaliaíai» jJJ:.S-
and.
^''rl .°.bI$8-

tamissa maalareilla otoat fosfaat:l
ja Potaska toälttarnättömat. Kalkki
bT IjflW 1
I
ei ole lannoitusainetta ja jos sitä
UHU tm?.ldyttaa se maan. ffi.l abvc «tnt^nwrit is true to th-»
ei
nimistä apilaan kastoatuksen eh-
tiren touorowiljelys on omiaan pa- tkv
rantamaan maata. 1
Waa
«^htäwa»a.
!»-2
ui
''í'i
sil^'er
1,Ü8.Í.69
1
400.00
8384.08
Total
ed$
state of Minnesota,
C°^ty
käytetään ilman orgaanista ainetta, Chaa. G. Hyry, Cashier of the above
r.s.4.11- f. cn*c i%- named Pmnk,
do
6th day
of Tar.
Jalkaa Lapamatoja
je
CJjr*rfÄ*sWÄ títlee u»rtn Álr?-fíafai» nvutittn*
Arrolne Apt«-ekk*rí: KByiletrUlt kUMknet «1*.
«t top»metoiaíkiieeiitS etrí uiesla. S1UI
ei lUbfentt mrsl» £fO0
JhUvíb,
seureaVBt:
x^li^prMid^nt. and nen lähellä ja kaukana.
1020.
siott* 11 10G jal
ka» TEraj:i«tl ja nyt otea niUtkulti toiu'-n toiem
AEtj6smK^ftT\vNS
VääctfcitfV
ovar
rinziAD
alia,
rnuuf
e o y ö n u o k a a u n u u e v a
Poista aa sopia kanssani osoitteella tUyteläisyzb, ok.se.ntamtnen tai tiu pum n
okpentaniaan, siniset renkaat silmien aV
raiyon vähentyminen ja «piimlellrttäA
tunteita vatsassa. Menet kiiraiviit t&t
ylclnetitl tuloksena sopimattomasta ruoka
järjestelmriatä Ja moni joka on sairas etkl
löydä mltäin huojennusta t».vallielsti*
lääkkeistä t\)f k:ii» en, varmasti kärsii ma
doista, vaikka ei niit#, ole näkynytkään»
tarvetta tehies^ä.
TS mä LAPA MA TOL XKK on tullut
tunnetx.imrnakfil ja Bucsituimmuksi kula
mikään muu suomalaisten myymä Ja vai-1
mifita:na lapamaton:fU(e Amer!kassa.
LIONELLtH ALVE-8ÄT81
fKekalakfrtaln-*!! voima) LM ke rolflaan otot.
tla ilman litäkkfro ma.Su* tnntomatta. lHb*
tetÄln poeti ma ketdneee 1.80 hlnaaDa. tt/Oel-
Äaet ohjeet
p. co. in»
I
W:
nl\-vuy
on ee thnseelltnen keksintö jonka S»ro eesori Laitinen, Suomea e
terin lii
tän mi keksinyt. Tuntomerkit taeaä taudissa ovat: alituinen pakotti» vst
e!i rinnan alia, sairas tuntee iii Liiat» rinij»"**1 '--nuiet» ja
'.'i jt.tj x*. tjiVú.
Hermotaudin Lääke:
Unettomuus, pikainen viu&ntj-.uir-.pQ ja tyhjän peUtíUüminen ja ylipälesl
heikkohermoisuus ovat t#män taudin tuntomerkkejä.
HMoshrTEMoí:lN
Tälle niuietíe ».ia ontaa «uney
Menahgan Äutatalii ja Koaspaja
on paikka, jossa tehdään kaikenlaista auto «eka gasoiini insien uu
delleen poraustyötä (Tveboring), sovitetaan uudet keveapainoiset
tehdas järjestelmän muktiaa
4 4 8 9 0 0 2 0 i s o n i a e n k a a y ö e n
420.94
Marvel porauskoneella, joka kone on työntekijäin euoeitna kaik-
kialla. Koneen osia ja kaikenlaisen valorauta liitetään (melding.)
Amount oi Reserve on hand.S 45,436.:9 Autokorjaus tvö tehdään e rik o u
o
le
11
a sekä Mr Nick Raskin per-
32^54,18 sonallisen kokemusten penisteeija konealalla. Ja koneita käytte
mällä voin astua yleisön palvelukseen paremmin kun koskaan m-
It •WMICTK
Kolme Apteekkia
Vatsakatarrin lääke
Lapa mato Lääte,
TAALALLA SATSI.
Tehokkaita t&äkkeita: [3mpi«uole i khdukeea reumat lumiin
'Gijkmt- to muuuaistautiiti ja bengenab íf$",uk*een. Kaikki ylempäeä ruaini
ui Hiäkfceet iri k«.avu fc 81ÜŽ6, !ä!i»tys ustaaaukset tfl.h4.Ti htTíi n*. ,fo« ei
11 ar«f« i-Vfiit ukuevd ole uta.ii itt ti t«i»ä raivaavaa taadia lääkettä, aita »elit
hSliää tt: inu kiripf*iliaeati tänae, aii
k^a. PofiTIfhSfiTE:
•M l#Jietänau»e teil ie «opivan Utak
Ishpemin^, OepL N K, Mich.
Negautiee, Mich, ja Waukegan, Iili nőig.
at
erin !iiAkk«it$ rit^'
XÍP-L'Í koiwie aptfftkkiíi ,iU 4uuri?ttuaa Msona»
laisen j*j t«pkfciíiikkiM»i! a
JÄÄDYTETTYJÄ SUPERIOR JARVEXÍ
Silliä
100 paunan säkeissä Sd.õO
100 paunan laatikoissa $7.06
Maksu lähetettävä tilauksen mukaca ja iimmtettare «itä tietä
lähetys on tehtüvä.
Nyt on taitot ja teidän Patterinne tarrvitsce huolenpitoa.
Me otamme pattereita tallettaa!semme yli talteen ja me myöS
täyL^tmne niitä pientä maksua ivastaan. Tuokaa patterinne
icbtu hltoeifi «iin ne säilyy bywäna yli talnxn. Me myös
korjaamme pattereita ja meillä on useamman eri pailerm for
jausaineita. Siis tooimme korjata hywin. my-^s teemme
kaikellaista korjausta kaikellaisissa kaaroissa, ^a meillä myös
oit kaasujuottokone, jolla me tooirmrte juottaa kaikeklaisia fditg»
nettä osia. Tuokaa autonne korjauksille. Me teemme hywän
työn ja meidän hinta on aina kohtuullinen.
Ruumiitten hautaaja, ja lupakirjalla varustettu "pai»
saneeraaja.
Puhelin puotiin No. 94 Asuntoon No» 35.
-JKJ&- -J1— U -B' Jll.Ty-
IHMEELUNEN KELLO.
l' sh I»
Tämä kello käy 8 pähSä yhdeTTS *e
Siinä on viisi viisaria, jotka
BäyttišrSt: paivSn kuukauflf«^a, E
päivän riikoesa, S tunnit, 4 minuiffit
eekunnit ne on tehty hyvin hi in kei
ja »i)7!* 18 oikeat* kiveü. rakinite
taan 2.) vuodeksi. Tämän kellon taval
linen hi:tta on $13.00, me royyrr.me Fr*
lyhyen ajan ylxieisä keuniit-ten kn'.ta
tlivtteirtten perien ansia einr-astaae
$12.05. KEyttäkPä tntä keli a 6 päivflil
ja ellette ole tyytyväinen. n rn ä
käH se mriHe. ja me lähetämme teidäe
rahanne takaisin. Ajatelkaa mikri mu
kavmts toil iii on tästil kellasta. A kää
lÄhettäkö rahaa. TJHiettäkSJi vaan Sl.OO
tilauksen mukana ia
lopun
tlSALES
Cilaikaa
fc
nuik^atte
kun postimies tuo kellon teidän kotiin
ne. Tehkää tämä tfinä&n, suoraan myt.
NEW YORK, N. Y.
«$l Koflmaa.

N». 1. Blue Rose. pauna Ive.
Superior järven silliä 100 lb 7.50
Superior järven silliä, 50 lb. astia 4.50
Superior järven silliä, 20 lb. astia 2.00
Alaskan rasvasi!li ii, 50 lb. astia 7.65
Alaskan rasvasilliä, 2 ib. astia 3.70
2967 Exeter St. Duluth, Minn.
Northern States Csiraws iiesütile Ca
Wc poj» HIGHEST icnr ars SLB
Híiíi.-s. Owrgű no
mitaiwiiTO.
nieb tree ro^e aiict tags, and Trsppevs
Guide to »hipi*! s. Write lor pnae hf
Vs «k A
t1
Pl ''V KW i Ä*lj\
Herman Lindström, jeweler,
W 417, Chisholm, MM
S^8 Lincoln Ave.
Albert Le», 9RHnt
WADENA, MINN.
Tyti iratain- Konttori Wadena
Co. State p^űkin ylaker/assa.
Tohtori) 0. 0. ja IDA
JURVA, omistajat,
STATEMENT OF THE CONTITION of
at close oi
RESOURCES
Loans and Discounts $464 õn» 3«|
Surplus Fund
Undivided Profits, Net
Notes Rediscount ed and Bill»
Payable (Incl. certificates
for money borrowed.
Deposits Subject
to Chwk 129,099.15
Cashier's Check*.. 15,282.70
„. -t LiabiUtiee 144,383.85
Time Certificates. 304,586.35
Total Deposits
Other
Liabilities
.i«, Amount of Reserve Required
I Other Bonds and Smmtn*.= t.fHxlOO
i Bank. House, Pura. and Fix. tm.W
Due from other Banks 26,148.41
Cfish on Iíaad
Our 8 076 I
Gold 882.50
Other 11,144.19
Total Caeh Assets 37.2*2.8^
Checks aud Ca»k Items 2,008.48
Total $524,294.93
LIABILITIES
Capital f^ock $ 25,000.00
40,028.71
b^t of our knowindge and twüpf.
Felix Ny'ur.d, President.
Chas. O. Hyry, Cashwer.
Correct Attest: Edward Larson
I ien ry Peterson, Direr tore
Subserifwi and sworn to before me
solemnly «wear that i
i (Not*riȒ Scat) Johu A. Muck ai a,
Notary ot.^r Tai! County,
Minn. Vfy eamxaiasioa espii-?"» Jail.
3»tb,
1925.'<p></p>lOO
AUGUST SU1 IN EN,
Northern States Consumers
Merc. Co.,
31 E. Michigan St.
MJLUTH, MINN.
SEBEKA GARAC.L
Jacob ja Charlie Koistmem.
Menahga Garage & Machine Shap.
Per. OSCAR RASKY,
A. C. ANDERSON
New York Mills, Minn.
NATIONAL CO.
Ska. v. Boz 90.

xml | txt