OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, February 22, 1921, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1921-02-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

/If
^T.«
4%'«$
V?
V*
,.K
V
č-
4-
'V
f'.*.v«l1.1»rl.V«^.
i
)Vj
JM:
-A
eAx
fe, a
... j*
\.
«M
y
fU'
00
... ífT
•*, v*t*íi
V
W
"^V
•VsiÜT?
tWiW Ititteludttlo. IftoUnaie
«äStää teille rahaa jauhoissa ja kai
r| tetwiww fitbiSE w
Sifcr Sifctl ?IW^W jfck« :4č"Š
•jírrráiíii»
rL
HAMMASLÄÄKÄRI.
E N A A
tunpavereille perintö asioille.
Zentteri First lUtioul PMúdsae,
lODIAHOi MHKÄOTA.
OI.VTE,
»O & Snerier Street.
I. K. «iki
Lakume»
Slllirin J3. monipuo- iä ÍD01 syödä ainoastaan niitä ruo»
tola. T:ri O. O.
silmälaseja sovittaa n«
Maksulistoja lähete­,
tään pyydettäessä.
Osoite:
úk'
Daluth,
•f\
Egeland'in ^gnkki
Egelend*
v4toimittoo
.r
VIPTOR ÍJ PR AN ruumiista, ja koska tämä on lääke» van.
V1
V-rlx Fle VJlVMi^
j0jq
11NN
N.
)l|s^ni«to. I*
ii*
"f,*
,fö't i
yh
I'.-
Ai
j-jw-'
*ir
D.
(13 Hahitaan vuokrst%
pieni farmi Sebek an. eli Menah
•,i?:?gan ympäristöltä, ehdoista y. m.
vZ* voi antaa tietoja suullisesti eli
ifkirjeellä. Osoite:
,'W"
S.
•.. Rah«»wälittzstä S«omee»
®etf. 28:— kurKsilla y
Dollarilta
allemerkitty välitystoi-
:V-4 •. SMMchtzK»
1:J
k'.
suo yM 38
tMtxaS. JM*
V1
n
1
,Hw ymam
i V W
littttei
Ll"i,
-3i£
••MWSiíE
e
G»»«eSt»
.p.ja paSfrleiimnMa varten tarwitta
Ifoia asiapapereita «ahmStaa vuosien
Dokem uksen omaavana.
Tarkempia tietoja faabaan kirjeel.
iifeSti eli henkilökohtaisesti.
Earl H. Sal«i«», AgeAttz.
Posti ja sühköosoite: Dnlnth, Ät**.

z*fil,
'&-Y .'/ nÍ
Kirsi foffthymmmte tmifj Metis
totromeboíta efe«6 ei ollut
mifcit arvoine». Niko» poiStSU
kapamado» fbu fe vihdoiy
ZZtzveM».
^oWkista myötäwntor?uutta\ 4«
faitfehxit, tie henkilöt, jotta
siitä peloittavimmasta saudista
jt,urmitjct olro( fmiWt .omoi«e
jniSarm ihmisiä hoidÄoan jonluil
?I |D\7 A n =muun taudin tähden kun heidän to»,
JUKVAj v.U«I\ dellinen vikansa on se tavallinen!
on laitoksen ylijoh-
^,-4 i JSorma mre
foia tr1 n*".. 5 :«•_ tzvqn pienten fou_ ......
Wn. Mittaavia oireita ovat: huo- kakoulun oppilaat kostivat tänään
xZytetään yleisesti Europassa^
ifen tehollisuus on fotoin tunnettu,
tzos te epäilette itsessänne olevan
MitiM "iirn.-í"0tglenr,e '^ím lauppiaalle «ananmunia ostamaan.
IVllllIle .titatfaa täysi lääkitys Laxatodes ia! ^rr„ ...
*. ,•«»«•« ,U :jmiblu usein aitoon pyörälle, kun dä. $R4S w "1
fch. lokamalsaakymm-n-n 1»V«™.ncKá ft,letäön. tahtooko han tuoreita^ r^rtt^
inCCPM A fii
myyjät Umpiopa varten. "Dept."
*rt'®Wé *tt»urg6, P-.
kuutuslahetykselle kaysikymmentä wii
si senttiä.
,-v
Pääoma js ylljSämä $ 28,000.00
Me maksamme 6 prosenttia vuo- on hallitus, jonka suojassa meillä on
dessa talletustodistuksista» jotkai tändellinen uskonnon vapaus, täy.
jätetään yhdeksi vuodeksi. Kaik- hellisin tuin koskaan ennen históriás,
ki talletukset taataan Pohjois Da- fa
kotan valtion, talletusrahaston ta
$ kuun alla.
koneet wures.
sina ja silloin me olemme niin lujat
etteivät mitkään sotavoimat voi
meitä voittaa. Odotammeko joitakin
Atlannin takaisia sotaisia jättiläis,
joukkoja meitä, musertamaan^ fii
koskaan.
Kaikki Europan. Aasian ja Asri.
kan armeijat yhdistettyinä kaikkine
rahoineen maailmassa heidän sota
kirstussaan ja joku Napoleon johto
maTxr. ei Väkivaltaisesti voisi juoda
vettä Ohio virrasta eikä mennä yli
Blue Ridgen sillan tuhatta vuotta
kestämässä taistelussa
Miltä tlchotta sitit vaara uhkaa
mettä? ®RNS vastaan, että joS se
joskus meille saapuu, niin se nousee
meidän omasta keskuudestamme, se
ei voi tulla uffoopoin. Jos hatot
tys tulee olemaan meidän osamme,
nim meidän Wen täytyy alla sen
valmistajan. Olemme valtakunta
vapaita miehiä ja meidän täytyy e»
laa Vaikkien aikojen läpi eli kuolla
kansallisen itsamucha» kimtta.
v'4r
hikkaiden Bulgarian Tee Tablettien nia. ensimäisen luokan varastomu- koituksista sitä perustettaessa oli toi
nia^ hattuja zeMra hywiä toararMo- jälleen RVkonttäusPankki«a
munia tahi tarkastettuja varasto- kaltion Pienemmille pankeille
munia, mitä kaikkia lajeja voi hyvin toimia,, toisin sanoen, samassa suh
warustewssa munakaupassa teessä valtion pieniin pankkeihin
Abraham Li»c,r«m e»simLi»e» pohe.
Abraham Lincoln, jonka syntymä.!^ ostajalle mahdottomaksi järjelli- omaisesti palveli tätä tarkoitusta
PÄtoSäf toiettomie wiime lauantaina'!
u n i e n o n
mm,ia
*4 K
v«st ftjfatM, Versantaw» Hel«?»»« 22 tz.^S2l
4
ttwn pahmtman ^ofmncn amerikalamen pankoon hen- $40,000 ylijäämä
ttrtTÍÍ H1 ITrt «A
,. ltlSMnnnnaT*n kia m* lapamato pitää. Muutoin W«l-iNN- i° kaikille ja wu»dess° 'item» «teIBfä,M8 huo
lisin luonnonparan- i
WiAhÍi
n ok st nuorille ja Maniloille, rikkaille tion
w-wnt «»---mm.
Yleisiä uutisia
Warma oire lapamadá o»: WtittAV. «jaa jotta waswitiwat Puolu«.°n°
Dvän pienten kappaleitten häälymi-1 ^ongmont. Eol. Täkäläisen kan- ,on kannattanut pankkia
Men. Mittaavia oireita ovat: huo-- kakorrlun oppilaat kostivat
R, BNCKMAN, Opt, 0. tukid, kaatumatautiset kohtaukset, sy- tomerilleen. Rush oli antanut sel. on raportti, jonka he palkkasivat, jota
dämenpolte: »verhottu kieli kipu vat kään jokaiselle koulussa olemalle Po.^le tchtn juEiifekfi.
sassa: karsiva tunne vatsassa ja si- iälle Kahdenkeskisessä ottelussa ja hä- Tilintarkastus näyttää, että Pan
'jälmyksissä. sulkevan tunteen nouse, wiölle joutuneet löivät tänään tuu- "tIa
ruokahalu sawnnaisen syoläisyy- kovin raakamaisesti eräälle 10 touoA toaiffa ne eivät neään ole vallassa,
kanssa, mielipuolisuus, kouri s- den ikäiselle James Rush nimiselle [e
Minen, kurkussa, jatkuwainen sylke- mansa yhteen. Foulun loputtua Kastattavia $16,650,000, eli $2,.
ftninen, huono ruuansulatus, kipu se-.- jhyökkäl,ivät he yhdessä Rnshin kimpF enempi kuiu. vastattivia
.lässä ja jäsenissä, pyörtymys, pään- Puun, vetiwät nuoran hänen kau- Maskuja.
[kipu, väsymys, huimaava tunne kun laansa ja ripustivat hänet koulun
.vatsa on tyhjä, tummat renkaat sil- ^pi'halla olevaan puuhun. Miiudan ^rit loytivät pankin tilan aivan sa
Imien alla^ unettomuus, alakulói- poliisimies sattui juuri kulkemaan o- ^aksi, kuin viimeinen kuukauti.
suits, y. m. Laxatodes on tarkoitettu hi ja katkaisi nuoran. Rushin tilan
sitä varten, että se ajaa madon ulos sanotaan, ofewcm Hyvin arvelutta?' Pohjois Dakotan pankki on aset
tanut $2,599,069 farmi lainoihin ia
$1,951,450 vültion bondeihin. Kah
JVofc* HAe yUInll Puoli lääkitystä maksaa kuusi dolla. kaituil, iännw "r
mtnmt». M-mäick«mm^ wiip smt-^eita. New Sorkin waltwn tuoreita'l »«»kin tark«it»s
(õa, ia lWetelAu heit. SiitS myy ai- läheisen qmpärisiön tuoreita, waras.
lataan mm* «to. «o-,
ntrfArlWm O'-. ...
Ostaja, joka menee kananmuna-
ti taistelle. Meidän «elwollisuutvn. ennenkuin ne saa mqydnksi. Saamil, holnvat amaan keinon mikä Pohjois »»•«.,,
me on suojella ia »llävitiiii tät» kiol. hmville munille panee wWttalS. Dakotalla oli pienten pankkien e- ^it.
jona parempaa tavaraa,
t-
Minä tiedän, «ttäUmerikan kansa ti, Jómmal of finance and Tammer..
on suuresti kiintynyt hallittckseensa, ce, siWtöä faftxtfcat Pohpis Dako-:
tiedän «ti» se o» WoibchS tzÄjon kär» tan pankista, jonka taytydsi vakuut-1
simkän kn lifta* ÍStítón että se ott taa niitä jotka ovat huomanneet
walmiS TyttStooän mWrLtzkfiL kau- maanviljelijöitä vastustavien vai.
chy i4 WrfiwWseM «ymcktnn fe tioMiesten ja heidän sanomale^istön
j^waHtaa si- .hyÄWLfiü fH5 toaMemt.
.V
on ostajan paras kartta. 0-tamaM iá --»St kansaa «as.
ja
jjow kärsii lapamadosta. Watsan ja sattuu hänen sylinänsä, opettakoon «WniarfašMfrt mm m, Mbessa valtiossa on 48 prosentilla ko- wältä.
8f" tTm""
mautu sta että täydellinen tutki Mils
niiden asioista ja raportit kuwernöö
rille ja yleisölle voidaan tehdä.
Valtion tilintarkastitskoniitea joulu
„,81 Anussa käsitti kolme valtion virkai-
10 mutto
neri
4
?r. :S
auanmu uakaupasta.
ehdottomasti tuoreita, toati-l ,"r.
sit per«Stettaessa.
nuo muka eri munalajeja tarkoitta- nempien pankkien yli, ja voittoja
vat eri niimtykset merkityksettömiä, sotka tulivat sellaisesta vallasta.
Ostaja tavallisesti päättelee munien' ^ttn suuret pankit päättivät tap
laadun hinnasta, otaksuen, että jos Haa Pohjois Dakotan pankin. Ne
hän ostaa kalleimpia munia, saa hän wielä saivat, eli pakoittivat, pienet
myöskin parhaimpia, kutsuipa myy- Pankit auttamaan niita. Ne eh
ja niitä millä nimellä tahansa. Hän dottiwat lain, poistaen yleiset talle
onkin taSsä osittain oikeassa, sillä tukset valtion pankista, ja, harhaan-
ne ostajalle ouwessaan voivat todel Pankit alkoivat sulkemaan oviansa,
ollen
Msi Pohjois Daiktan Pankin tar-
mytäwänä. kuin liittowallan varapankli toimii! pääse MavesiL. Wanhoista tiilistä
Tämä nimitysten moninaisuus te. suuremmille pankeille. Pankki erin- kiwistä
on
6l. Ssf5
feisoSft.
Ebi-agon johtawa raha «sain leh. wnnallmm Säästö
YI!•'*~Z'4ft?* 5
mainio Piirre, en totta,
km on hänen huomautettava mypjäl- suojellut pieniä pankkeja ratkoi
Te jokaisesta pahenneesta munasta, Í66x103 heffenä/ jonka läpi ne nyt
minkä hänen kaupastaan on saanut.
men5to^'
Tämmöisellä painostuksella voivat suojelusta. Niin se on etupäässä
ostajat pakoittaa munakauppiaat niiden asia. Kvnsa kantmttaisi an
,ww.
V' «... ,, -*'1"
intetä jatkuu, ia omaifuttL annetaan fen alla olt «antoi rivit: „Sáltivn dellaktzmmeMlä wiidellä vrosentitla
irtonaisen toäeit fafmv siiloin tulee hhntarfasfojn näyttää, että jaata farmeista tulee wesi ainoastaan feit
Amerikalle ikävii aika. .XaSsa on. Wat owat tz^FDVM) ^turmmnat kun tiööq, joko siten, että fc pumpataan
yksi kohta sslle vaaralljjelk ajalle/ waStattavtck^ jo- «Puolueiden johto- suoraan keittiöön, tahi siten, että se-tikkeliga kerrottiin sikaarintekijäin
joka'«eitä on kohtaava.
ole niin miehen kien kunnioitus jokaisen äidin huulil, valtion ^ilintarfastus toimiston oh-,kylpyammetilasto osoittaa sangen maksaen foime dollaria urkkijoille
fl.n. v
«»laisen o|on sairaan noiraMa tooik»ikä«fa ja tulkoon Jc bYwAsyttin toiirnr mattaSTuuš-fo1 kltpyamm-.. humwimmavz ti. 3«"it»rcilft m»ksk«iin tziwlenll
1.1l ^rha^sa kumwssa. mutta kärsi.. «alti-Iliscksi nA°n. maamk m,.altion laitosten ja w«I.jlaII° °l«°aMa w°lt.«ss. I»Wa
»1 I «TÍ" TTrtt» rt V»
í
14«
i
V 1»
^altichr teollisuuksia, ja
ün
Paulm tilintarkastusyhti-
on
I
saatavia $18/830,000 ja
"Raportti, joká saMw, Mtz audit-
selovtits osoittaa, myös näyttää,
teenkymmeneen neljään pankkiin, jot
ka ovat lakanneet maksamHta wii
rieisen näljän fmifav
jois Dakotan Pankki on tallettnut
If"'
W myöntäM. että raportti wapaut- pumpataan keittiön ulko.. tai sisäpuo. «union urkkimisesta. Presidentit
lapamadosta.. Kynä ch woi kuvata Hywää.tarkoittava kansalainen, anta. löydetään feit «nsmmisissä neljässä mitaloiSta on'keittiöstä'ulosjohtawq 'scmman palkkwn ja 'kertoi mitenkä tettua jn 10 eekkeriä pientä mettf*
h^an ^bM^a^äM^uiän. Hen. toon^ laitchfä. ja MkelaiDensä wan. püttWfi,-'kUtchm seuraavasti:.^ .^ likav?ienchn: tämmöinen'Mawiemaá.Muen tehtän^inään oli kertva union *ää- Uudet rakennukset pääli^V
ösictit mitä voi- ken sä pa nti i Anieri kan oikeuksien mattomia Voktjvja, sen kirjojen tar- ^t. Kahdellakymmenellä prosentilla fcfcrniacm liikettään". Bailin sanoo P^tä lehmä-elukoita. 3 hevosta
bctfftt mielessä ku- edestä ja lwidän_lastensawlevaisuu. kástnksen mukaan, jonka on juuri niistä 9,67$) naisesta, joilta vastaus *S*nmt toimiston saaneen kuiri ja Overland automobiili ja farmivV
wailla. Mptta ei den PuvleZta. Ottoon Amerikan la- valmistanut tilintarkastajien firma, saatiin, on kylpyamme Monaan. Tä. puoli whá dollaria tehtävistä.
V
a I
.t
pankin tarkaStmnista kahdesti amme Monastaan xsMlla projÄttil.! ..Suojelijat" te?i perinpohjaista
K
s a n o a A y s- y v i e se herätti suurten avulla hymän puitteen. Itse vesi. 7^"»: 7"
waltain maanviljelysdepartementin pankkien kateuden. He tunsivat, että johtoa tehdessäkin on etupäässä käy- ——v"
asiantuntijat. Todellisuudessa ovat wtchingoitti heidän valtaansa pie- tcttätoä kustannusten välttämiseksi
jenfintafiiett fi&fti iDftmaaklinen pu Maltain maontniiipitishptinrtpmprrfiTi Pankkien kateuden. Se tuniiMat. pftn I f^Kos-or-_. tava?n -y$. Jiearyo kertomalla xc»
He» HNn pit? 28 ttmoöen wan
Hona SprinWeKlSsa. M., tammik.
.27 p. |887, on hywin VÄHän ttm.
nettu. Otamme siitä joitakin kohtia,
joista näemme, ette Hän kaukonaköi
syydeSsään jo käsM oloja meidänkin
ajallamme. Hän sanoi:
^Elämme nyt rAiHallifelto aika.
kaudella ja meidän halluKsamme on
maa. joka on hedelmällinen ja tl»
manalaina suhteen sopiva. Meillä
wkkukauppiaat tavallisesti määrää- johtavan julkisuuden kautta, kehoit-^ System for Farm.Somes, joTa lähc'- Mohta rGdyttyään toimitte*
toät tavaralleen hinnan niiden laa- tivat kan«,an hyväksymään tämän -tetään ilmaiseksi jokaiselle, joka pyy- welukseen kertoo Bailin kehoitewn
dun mukaan, ja tukkukauppahinnat lmn. Pohjois Dakotassa ei ollut-tää sitä osoitteella: U. S. Depart- bänta liittymään Workers Industri
kuvastuvat tietysti ainakin jonkun ntitään pankkien häviöttä ennen kun ment of Agriculture. Washinaton, a! International unioon Detroitin
verran wähittäismyyjänkin himtois. tämä laki peruutettiin. Ei olisi ol- D. C. J. zg W haaraosastoon. „Sitten
sa. Kumminkin taptchtuu ufein itiin, lut yhtään, puhumisen arvoista, jos
Tämä kaikki on isiemme perintö, hyvätkin munat ehtivät Vähit- Pankkiirit olisNvat puolustaneet Poh* Prowo^aMoom ja tirfinto tyZtoae». virkailijoita ja kutsumaan työläisten
iotftt ttoet fen ebeStó
^iii«°umiaan warakiofia kuonot- jois Dakotan Pankkia. Mutta he tu. järjestöiõsa. kokoi.ksen ja koettamaan järjestää
Musta noudattaa sen perustuslakin kauppias kauniilla kuuluvan nimen wustamisM tänä aikana jolloin,. °i° "l'tonnistot owat on., wpaukMa -MAMNM
iHm «nmm sen mukaan ja a,.taa nii- keinattelijmn kirischlsen tähden, he w^uneet sirottelemaan Amerikan wö rap°r^eer«ttawa ketä saapu. na.h.n
den sitten kälüsäänhuonota, niin ekiä eniten tarwitsiwat apua. Sentähden »Wrtoon en. .kofoufiiin. llmcittnn ftciiiätt nimenfä
*ne űstomííp toithtpgiftmi i»nittr!rtf toNí»! pankit alkoimat fiiifprnnrtn ntnírtnín salapoliisin Albert K* aloitteensa ja teollisuus missä he
trr
t-
v
,,li.tfeti
1
tain nykyiselta kannalla otiert ... ftsille viranommsille. jotka ovat ol- koetti järjestää heidän työläisiään.
radikaalien Tällä tavoin saatiin työnantajat
ntfUUIm. ^"mdildZLÍm »angitsem isiin ja kuuluskluihin. maksomaan toimtoofic aqitaattorien
ZZSrSrÄt
'-m-stanut lähettäneen, wartioimisesta ja heidän hommis.^.
7 kanfa luiastt waatksi toararotHröton kirjeet, mutta väittää tehneensä työläisten keskuudessa. Tosiasia!!.
moit-ttawa «WmHe «m, miks. Os. '"I®" sen salapoliisitoimiston hnSm,^ VWi H. n«iwinen Mtooliinliite
ta munia hänen puodistaan. Myös. ®e
SKuttö ne eitoöt tnfy-
maan luotettavia pankkeja Pohjois
Dkotan Pankin haar«.pMkkien kaut-
pankkiireille mitä he tahtovat ^^jas^oat ne alhaiset me. hän Textile 35
iäSfS al»„- ja oikoa I°'ta plapoliijitoimi^!!. Hän Piti
1Vt
Utaitonfe je tntomoa» oitonlte.ta- täetötoät toiekotefMioan «itot »rit Mammi
t€n
Ita, samalla tavalla kuin nyt perus-m^i5
S*v
Wesijoht, ftmciÖa.
v
I, Ww*If* «iWhwi riwi, jo fie luwdfite wd MHjjpn. flŠ#- tteUtoied ntmtteieto..1 ifwtaaSniMa «ttHeMfe. i.:
fa
too Manitobassa Manitoban maa. ^l»waen zarMoihin -antomaan tie-,fen leimasimen. Johtaja selitti, että
AhöyÄvÄtain maanviljelysdepar- kenteliwät vannoen voivansa todi^,7 p. 1920.
tementin äskettäin julkaiseman ^ilaK.
to» Mukaan, joka käsittää 28 Pohjois,
ta ja pohjoiKlannen Waktwta on «.
Mj»"
1140,000 jofo» män työn 61 tapauksessa sadasta nai. Wö johtavan ^kijajärjestön Juo, nmt pelkäävät. Irtaimistoa on 2S
suurta vaihtelua eri valtioissa yIh ío saaÄM' ttfe kechdekfim dsllüria pal.
la farmareista. työtä. Bailin kertoo toimitsijasta..
W'-föíin helpota emäntäväen jolla oli Albert Linkenfelterin luotta.
Ensimäinen ja tärkein näistä On!
että wesi on puhuta ja
°iw°wesi farmeilla on useinkin^»nm
inncih,„uu~ Kf-u"" -it r-
i-xr-kort ... v r-
hywästi suojeltawa. että,1 siihen unissa, joka
lrr-
Y. m. .farmeilla löytymistä
tarpeista voi kaivoon saada sementin
oIí
ncíl)®töi)
särmillä lõatywia tarweaineita niin Lynette, mut.
paljon kuin mchdolliSta. muuta kum.
v jr
en
lisuudess» jo olla huonompio ImMiI. ja wielä tekewät niin. ^mlmm tunnuAuksisso mitkä liite. tYöSkenielimät. Suunnitelmaan ftm.
leen kuin joku muu halwempi loji.í yt suuret pankkiirit waatiwat 9W8Waltain täkäläisen piiri, tui fcitjälkecn ISbettää apulainen
minkä hän on my^kMminssanut wa- leen diskonttaamis piirteen peruut- ?l,
salapol
e"
raAoonsa» itämistä Pohjois Dakotan Pankin^ W-M-eseon ja kuulustcltawaf. si«n tnön-mt-iien luokkeja osoittaa
«id. nBkuiMia lannalla
laista muitten waatimusten mu. »»'°árj°,tten lähettämisestä «äi»° ett. Wooers Industrial unio
sen salt^oliisitoimiUon päällikön 'esti koko ykl ityinen salapoliisiliike
määräyksKtä, minkä Palveluksessa rakentuu tällaiselle kiristykselle.''
hän oli. Kättttivat häioh leimasinta.
Bailiai» t»»»«st»ksissa havaitt» -Bailin määrättiin varjostamaan
oleva» perää. Kommunistisen Työväenpuolueen.
Bailinin valallisest: antamat tv-- iäseniä. Palattuaan Chicagoon, tijrti
tiimiéto fűt kun si ja PuvNtvhatta
urkkimiseSt». .. 4 5 y
Tämän artikkelisarja:: toisessa ar. ^äSinOStä)ät
a--" T-- |ui -I -w,*Mit.*vtit intä on /0 eekkeriä pnhdwE**
4U..
íiwía farmilla niin Paljon kilin jitof, mus ja joka asui hänen kanssaan, 'tuhatta eli enempi käteen ja lo
fchxj west ja hyvä vesijohto. Kaksi Tämän urkkijan tehtävänä oli hank. PuIIe myönnän sopivan ajan. Lg
íoímatíocrsűct sarmitaloista on vielä kia tiedot union toimeenpaneman lempiä tietoja tätä kauppaa koe-,
tiimikin päivänä sitii vailla. Kylpy, neuvoston toimisia, jonka jäsen Lm-'kevistfl asiokt» saa kun kirjoitta*
nmnie ja sisäinukavuslaitos y. m. sel- kenfelter oli. Ollen tietämätön huo^^itteella:
laiiet mufamimbet. jotka oivat riippu, netowerinsa kaksinaamaisuudesta ker.
waisig vesijohdosta, o^vat omiaan te. toi Linkenselter wapaasti.ja PahaK
mää n elämiin farmilla wiehattä- aaloi s tankatta häitelle kaikki toimeen»
väminäksi, helpottamaan naisten työ paneman neuvoston salai suu de..
ta., lisäämään heidän tyytyväisyyt. i Toimisto ei jättänyt kuitenkaan litis
tään koteihinsa. Ne owat naiselle tään sattuman waraan. He asetti
hänen työssään samaa kuin mitä uu. vat dictografin union päämajaan ja
denalkaiset koneet MM ^,-MMUle vuokrasivat tyhjän huoneen- alaker
maanviljelyksessii. Uroksesta jr sijoittivat sinne pikakir-
Vesijohtoa tatoon AunniteltaeKsa li"""' Bailin sanoo toimiston teet
on kolme seikkaa silmälläpidettävä, häneen avaimen union päämajaan ja
että vesi on puhdasta, että sisälle saa maksaneen janitorille kakiikymmentä
daan aina juokseva vesi seka että tä- dollaria siitä että tämä saNi jä
mä vesijoMK MK kohwuttoman!^^^isien tulla taloon yöllä.
kallis. iJuonittelut radikaalisempia jäseniä
!oIt
saastunutta jo nsaltaa tautien steme- t,
„•V .. .V' too tunnustus. „Metaltitebtailiiam
ma. Saastunut ve'i voi aiheuttaa ..... ...'
i. yhdistys e imerkikst, minkä konttori
lavantautia Y. m. sairauksia ja en
whoen on seka terveydelliseltä .että
taloudelliselta kannalta katsoen tar
keää. että vesi otetaan' ainoastaan
semmoisesta paikasta, missä se on
puhdasta. Jos weii ei ole puhdas
ta, ei huokeakaan wesijohto ele edul
linen. Sentähden on vesijohtoa
suunniteltaessa ensi töiksi katsottava,
että kaivo tai lähde, josta wesi ai
otaan ottaa, sisältää puhdasta vettä,
*iften on tämä kaiwo tai läbde
Niiehen?a iokai.essa unws a", ker.
M'1
w
0 1
liiton jäsen ja eri
^nsk^ toimittamaan jotain luotta
musmies G. T. ^raenckelin kontolle.
Minua yritettiin saamaan epäluotet-
iile Hänen työskentelewän
koettaa saada häntä epäluotettavaksi,
sillä hän on yhtä rehellinen mies
he1,n l,,etoon
minkään ei ole käytettävä aineksia,
jotka tekisivät alituiset korjaukset *. *'V"* V
hvir+fSm-Au^ar o-t ... kuin kukaan, jonka koskaan olen koh
valttamattom-ksi. Lähempiä tietoja
vesijohdoista ja veden hankkimisesta ..." ... ..
kodin tarpeeksi farmeilla sisältää! Urkkim°nestelm° per»St»« hxtfr
farmers' Bulletin No. 941, Water! thffcllc.
"»"dvtonta
määrättiin minut stWttämäan union
näitä tyolMii itse.-
vakoojillaan osotetaon en- kokouksiin ilmoittaa heidän nimensä
lr/oihin. Bailin on a- urkkijatoimistosta näitten teollisuuk-
wiekotellessaan unióiig perit salapoliisitoimiston kassakaa-
j^niS I3 viranomaisin ja Palk- viGo. Eräänä päivänä havaitsi
naisia liittymään hän johtajan ottaneen union tmmlli.
taja näitten toiminnasta ja suunnit- he voivat käyttää leimasinta hyväk
telemaan juonia unioita vastaan. seen. Bariin sanoo sitten antaneensa
-Hän mainitsee kymmeniä vakoojia ^kirjat union jäsenille E. Teaeberille
ja kertoo trnlfa toimistoissa ne työs. ja lähtenq^nsä N«w Dorkiin huhtik.
taa lausuntoina. Urkki jäin toimet radikaalisessa
Hen jälkeen kun Bailin teki pal- liikkeestä saavat suurta huomiota
jasMffeir -otoat useat Chicagon uniot Bailinin tummstuksissa. Hänen ko.
4 i 4 8 a a e i s a u e e hänen nimittämiään henki.'kemnkkitse koihmeitiitien joi. w. to.-
»mviim l--. «Mchto. joka «rfa4_ imi«bv täiK ja «ouxmaett ne s^listksi ja.EiSte. jului«a tanom fettoiwm
*„S'{'US.
3.*. ih ^1 •, t-V Ti^S
&f
8e on
dolIareita
neen on
rf..
LI
huomatkaa!"
Miöä «ly^u 80 eekktnn farmié
irtaimén omaisuuden kan|F,
maan
moRfaa
ko"eet
en
en ota
Parhain suomalainen luonnonpa
rantola lännellä. Laitoksessa on uu
denaikaiset sähköhoito- ja kylpyhuo
neet. Selkarankatäsittely. hieronta,
sekä tieteeseen perustupa hoito Zcv
kenlaisisfit, taudeissa. 10 vuoden ftr
kemus.
Ottakaa Johns katuva mm ja
jääkää pois Ainsworth Avenuella.
Olkaa huolelliset
auton patterien suhteen. Heikko pat
teri rooi helposti jäätyä, jos ette oX«
huolellisia. Kkyttäkää mootiorimte
tallilla me tutkimme wapaastt.
myös säilytämme pattereita.
"'Í.
vieressä. InhelJS kau#*
piikoja ja koulua. Maan laatu oiw^-S*'
kivetöntä eikä ole santa ist,a, viuit
ja tämän hinta täysi*
ainoastaan $10,000. Neljän
A. B.
Rotor J«» Gan»D^
Tilatkaa vapaita
laatikoita
Maineen Siemeniä
ja Uusi Kuvilla varustettu
Luettelo sienienista, kasveis
ta. pensaista ja taimista, jot
fa oivat erityisesti kasvatetut
Pohjoisille Kasvitarhoille ja
Farmeille.
Te tahdotte parhainta, niin
nyt kun ajattelette asiasta,
kirjoittakaa osoitteella:
Myytävänä.
Neljännes seksuunan viljelty far»
mi tämän kaupungin likitienatlla.
Hyvät rakennukset. Kaikki maa fyL
vön alla, paitsi 15 eekkeriä, jota käy
tetään karjanlaitumen». Tämä on
mainio farmi kukoistavalla seudulla.
Hinnasta ja tarkemmista tiedoista
kysykää osoitteella: Lock ©ox 91, N»
9 Mills, Htinn.
•=*, .W,.'
'"fi
niin, että heikoiini!"^
heinien suova ajasta potatiÄ^
kaivajaan asti. Huonekaluist^-.^
muuta kuin pito- ja sänky-
vaatteet myötäni. Tässä on tilai
suus sellainen, että se tuottaa os
tajalle sievän summan joka kuu­
kansi
meijeristä niitä Amerikan
M1»1 1 ni, .,,—
(Snncn kuin »mnt taiwiwar»O.
o»»e jauhoja, käyk^z
oja Farmers ©raia Eo:«e»
a ^en» tyotf MllsiKs».
....
wttt ,^red Baurinamn far köttette
vaksi kon etyöläiöten uni osta saatta
malla hänet epäilysten alaiseksi juo.
nittelemalla uni ossa olevien urkki
jainsa avulla kos?a tehtailijat luuR.
vat hänen tulevan litäit radikaali
seksi.
..Minun toimistoni Chicagon o
saston johtaja käski minun erikoisesti.
saamaan selluille jokaisen miehen ja
Ni tten, jotka tahtovat oétae
automobiileja saadakseen ne varhmm
keväällä, tulisi antaa tilauksensa
pian, sillä tulee olemaan puute au.
toista.
Stinar & Oman, Asiamiehistä.
i^'k
tm
^femi mhytäwäaa.
286 eekkeriä, josta 180 eekkeriä ott'-'.í
peltoa. Tämä on parhainta farmia V
tässä valtiossa, 4 hevosta, 28 päätä
karjaa ja luikki sormi ajokalut. En
voi tätä vallan ilman antaa imitte,
myyn puolella sen arvosta sillä olen
pakoitettu sen myymään. TalydeM
not seloStnS lähetetään pyydettäeSst. K
AlH» fUfänm,
«.S, «qtko,St. ^jC'^
fil
'5M-T!
T" uh
1
/r-,
ít

'f?'•» £. Decr Creek. Mina.
SH
jtj, f:
Koetteri Farmere Ät Merchants pao
lj km ylikerrassa New Y°rk Mill.
... —J1
•f Hykyaian hammaslääkirt Ty«
kuuietasLn
Health Home.
Pohjois-Lännen
Menaltge Health Home
Menanga, ,Minn.
Saomaliinen Lakimies*
200 Torrey Bldg
306 £»*#lslc Bldg. D»l»th.
ttclfifc 3É06.
A*!, i Aug. Lambi* S
ÄXlfox 314. Sebeka, Minn.
il, nai-en kanssa, häiM kuultelevalle lapsellensa, jo. jausZen alla.
viv. ...
X-»'.. r:
1 f"
I-- j.. .. _. jjtotó a í a- 3 2
Workers Union sihteerik.
union kirjat ja asiapa-
Tr. Peter Koffo, D. E. R.
Dr. A»«a Kokko, D. C.. PH. A
467 Willamette Boulevard, V
Telef. Woodlavn 2190.
\s,f Portland,. Oregon.
Box 51 White
Earth, Minn,
N. A. Mils-
Duluth Floral Compa»y,
Dulitth. Minn
e o e s a s a k e n n u k s e s s a o i
Willamette Boule
vard Sanitorium

xml | txt