OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, July 05, 1921, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1921-07-05/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

k*
^TTTT
V
,!V
w 11^
S
wv
Pachain suomalainen luonnonpa
lentold lännellä. LaitüfseSsa on uu
Heaaikaifet Mkõhoito- ja kylpyhuo
«eet. Selkärankakäsittely, hieronta
fdBft tieteeseen peruStuwa hoito lei»
lotfaWfo taudeissa. 10 wuoden fo
i: 1
jii
MENAHGAN
TERVEYS KODISSA
jBaavat potilaat sellaisen hoidon
kun parantuakseen tarvitsevat.
JEi lääkkeitä eikä leikkauksia.
Hoitoanne valvavat tohtorit:
O. O. turva, V. C., N. ©.,
Ylijohtaja.
•Eaksnlistoja lähet, pyydettäessä
Posti ja sähkösanoma
oeoiteemme on:
J. F. MÄKI,
Lakimies.
Matkustakaa Suomeen eli takasin
jättiläis höyrylaiwoilln:
^Aymtania" (901 j.) heinäk. 5 p.
Säaarb, Anchor, Anchor-D»»«ldson
Lines.
Tohtori Torsten Bhtboin
Suomessa tutkinnon suorittanut
laaifüri ottaa toastaan foiratio. Ku«
»luilta paikkakunnilta ilmoitatte tmi
ItSiarate, niin teille annetaan neu
toota ja lähetetään lääkkeitä, joi
Kirjeenne sisältää 2 dollaria. Oman
tunnon mukainen menettely lst»c
taan. Kunnioittaen,
Tri TorStea Chrism,
lieto York Mill». Wtmt
Ilmoitus.
40 eekkerin farmi myytätoänä
mailin länteen Cookin kauppalasta
Ivalta tien roarrella keskellä juoma
lasta kylää mailia koulitun. A
suiirhuone 32 ja 16, htytoa Taitoo kel
lari ja toälttätoät ulkohuoneet. Ai
ta ympäri maan. 10 ^'kkeriä klo
Inert ininällä, 5 eekkeriä helposti
pubdistettatoaa. R.''lttäwästi metsää
rakennus sekä poltto tarpeiksi. Maan
laatu osaksi hiekka ja osaksi sawimul
taa jonkun toerran fitoeä toetan. Jo
fct eekkerin woi wiljellä. Hytoä paik.
f(t kanan homolle. Syy myyntiin
että omista:: toisen isomman maan
palan. Waihdan kaupiinoin taloon
tai myyn suorastaan. 0w ateism»
halla ja osa jiiíírmaííulia. Hinta
$1,200. Kirjoittakaa omiswjalle
tai käykää katsomassa.
Charles
Boy 104.
Kaloji
#r« rT*rsv*»S^-
J^y
-M"
w«-*••-'• ^.^y
V
Sivpola,
Cook, Mnn.
Niitä maukkaita Sup'cí1:or järmen
suolatulta kaloja. Ne on toerti'ieltti
suolatut ja taatut sillä niitä kalaste
taan jofa päkva. Tilauksen lähetän
ulos heti saatuani. D^yös raban hv
let fen raia tilausta. Hinnat otoat:
krantut 100 paunan «stia $9.50
Trautut 50 p. astia $6.00
Häringit 100 paunan astia $3.7f
Häringit 50 p. aStia $2.75
John Running,
PtztztVLA lirüaludielo. Woimme
WcStää teille rahaa jauhoissa ja kai
HMmsessa Missä.
todistakaa tila»kse»»e, jH hU
Wik»»«e »»l»pp««« hJsnet
£1*
ft *w
'á"
Jl»mt»S.
Milloja, Milloja! Emännät jot
aiotte laittaa wanhalle mukawalli
oikein täysi Villaset sukat niin tilat
kaa willat minulta ja pankaa rukki
pyörimään. Hinta 50 s. pauna. Ra
han tulee seurata tilausta.
Charles Sippola,
Box 104. Cook, Mnn
suuri 10 sentin laatikko
nyt myytävänä,
ME TAKAAMBÍ&
että Copenhagen nuuska on ai
na ollut puhdasta jaon varmasti
puhdasta.
Ellei kauppiaallanne ole sitä,
niin me lähetämme teille postissa
tavallisella hinnalla 10 sentillä laa
tikko, kunnes kauppiaanne voi
teille hankkia. Postimerkit kel
paa.
Copenhagen purunuuska on
maailman parasta puru tupakkaa.
Weyman-Brutofl Company,
1107 Broadway, New York.
Lääkäri & Leikkuri,
Wadena Hi
Cictoja kansammt kes­
kuudesta.
Snellman, Minu.
Wuoden ihanin ai fa on nykyään.
Luonto on pukeutunut juhlapukuun
ja «kylmetty pelto kasmaa täydesti.
Onko ihmisten mielet kuinka rauhal
lisilla juhlatunteilla täytetyt? Ei
ainakaan täällä meidän kylällä
TAlii kertaa juonit ja parjaukset o
wat niitä yhteisiä juhlapuheita ja e
rimielisvys hajoittaa yhteistoimin
nat.
Niin sanottu metsissä keitetty hu
naja ja sen opin tuoja se on saanut
tämän meidän emien rauhallisen
kontrin ihan willitystilaan. Tuc
iiäkmitri onkin hytvin kuuluisaksi
tullut hunajan keitto taidossa. Siel^
lä on jo pari touotta fiomitettu fin .
toa ja toormaän ei enään olekaan
pohjaan palanutta koska kauraksi
käynti on kuulemma hytvä ja civat
kuulemma oppineet monelta eri t«
toalla sitä toalmistelemaan kun hi
mo waatii toaiffa kaaralla ollaan a
jelulla. niin ei ota kauan aikaa kun
kaara seisahtuu ja poipmt mutkat
pystyyn ja niin hunaja juoksemaan.
Niin olen kuullut ferrotiatoan. E'?
kä tulee loppu sillekin fiommall.1,
tvaikka oikein kunnioitettuja komin*
laifia pitäisi olla, niin kuiteinkin su
iitoot keittäjää ja wihaatoat, joka
toaon puhiinkaan niiden hommasta.
2?iinä kuitenkin ajattelen, että íaíi
fieitä-ä keiton ja myynnin, niin älkää
suojatko lain rikkojaa. Huoinaifaa
keittäjät, että kaksi on jo haastettu ja
jos ei uhkaukset lafkaa, niin on tilaa
toi elä teillekin.
Meidän meijeristi Wäinö Hend
rickson osti uuden Maxwell kaaran
ja samoin osti Fordi kaaran Oska-
-'toisio Jtoar Gustafsonilta.
^ohn Nikka la on myynyt huu
tokaupalla. «itä en tiedä minne
hän muuttaa.
TMlä on Mut kyläilemässä Wm
Lindbomin luoua Mr ja Mrs John
Laine lapsineen. He
otoat
*•, 1
n
asumassa
rauta-alueella.
Mrs Korpi tm reissun ulkomail
k ja toi tullessaan miehen alun,
jos-w Mr Korpi näyttää pitämän.
Jacob Sandbäck.
SiififäTtoi, Mi««.
Onpa taas kuukausia kulunut ja
toiifkoja »vierähtänyt kuin olen toii
m.ksi kirjoittanut täältä uutisia. En
oikein tiedä josko se on laiskuus
wai uutisten puuteko se on Mut,
tornit fhfä on ollut molemmat.
No niin onhan se amorikin ollut
ampumassa nuoliaan ia niin osui
nuolet Hjalmar? Najasen ja erään
saksalaista syntyä oleman koulun o
bettajan sydänwn ja niinhän se tä
it)i, että ei se haatoa muuten paran
nut toaan joku toiskielinen pappi
Park Rapids'issa antoi niille lutoan
-että saitoat alkaa toistensa sydän
haatooja Parantelemaan. Hjalmari
Rajanen »niin ollut sota tantereella.
I
n.
L.
että on oppinut tuntemaa» sakist
toiset.
Kuoleman fyltna wieras Wr yh
den seutumme ttxmhmtpia asukkaita
eli emöntto, nimittäin Mrs Walpui
Juntusen, jota kuoli Jurwcm paran
tolaan MenahMssa. Mrs Juntunen
oli leski, sillä miehensä Isaac Jun
tunen on kuollut jo monta touotta
ennemmin, joten nyt jäi kaksi poikaa
ja yksi tyttö taloutta hoitomääri.
Toiset tyttäret otoat maailmalla.
On kuulunu hirtoeää jyskettä koko
kesän, että minä jo ajattelin, että jo
ko se Englanti on tulossa tänne mei
dän maahan antamaan meitä sel
kään kun ei oikein mielellään Ame
rika kenkkää sitä welkaa. jonka se so.
dan aikana sai täältä Amerikasta.
Maan kun minä kysyin joiltakin, jot
ka pääsee 'paremmin liikkumaan, niin
ne sanoi, että ei se ole sotaa ihmisiä
toastaan tooan se ott sota kantoja
toas taan. Farmarit on rutoennut
käyttämään tooima pauteria maan
puhdistuksessa ja niin siis minulta
Pääsi helpoUuffen huokaus rinnasta
Entinen tämän ympäristön pappi
John Huuskonen oli täällä Snsijär
toellä toaan en minä vilut tilaisi, u
dessa näkemään. Huuskonen on ol
lut 'kauan aikaa idän toaltioissa
toaan kawi kai katsomassa toanhc.^
laitumiaan.
Minä itäin Maisia uutisia leh
distä, eitä Amerikan rohamieiiei ai
koo mennä Kiinaan kun ei ne saanut
sitä lakia läpi, että olisitoat tooineet
tuoda .Eiinasta haltoan työtooiman
tänne ja tappaa oman maan työläi
set nälkään. -Se ei ole surettatoa a
ia, toaikka he sinne meneekin. Sit
tenpähän niistä päästään eroon
Onhan sekin jo ijffi hywä asia.
Wain ehkä ne toi-clä sieltä Kiinas
takin käsin foettaifitoat hallita Ame
rikua. Koettaahan ne nytkin hallita
koko maailmaa. No niin, jos he me
nee niin mehän saamme fitt-e alfaa
FaitoeTcmaan tulta maan uumenista
ja mitä muuta sieltä löytyy. Muis
tahan sinä Pässi pukata, jos ne
toaan meinaa tulla sieltä Kiinasta
takasin ja anna sellainen talli, että
lentötoät laitoan täkiltä mereen, niin
artoelee Seppä Kalle.
11
Kettle Riwer, Mmn.
Jacob Kahran asuinrakennus
Paloi t.
9 :tä
m-
päitoää toasten höllä
keflo kahden aikaan kun toäki oli
nukkumassa sikeintä untaan. Mrs
Kabra kaikeksi onneksi sattui herää'
mään kun huone oli satona täynnä
ja toaiwoin sai toiset perheen jäsenet
herätetnffi. Pian sen jälkeen kun he
olimat paenneet ulos polatoosta
kennnksesta, putosi toälikatto alas,
joien tuli artoatenkin oli jo aikai
semmin ollut kytemässä yläkerrassa.
Huone oli osittain makuutettu, mut
ta makuutus ei läheskään peittänyt
toahinfoa. Mr Kahra menetti
kohnio myöskin isossa metsäpalosi
lokakuun 12 p. 1918 ja nyt jo toisen
kerran sai kokea samaa. Naapurit
Erkki Ansala, John Leppioja ja OI
li Leppioja katsoitvat welwollisuu
dekseen kerätä toähän atoustusta Mr
Kahralle kipeimmin tartoittatoain e
ttneiden: toaatteiden, Fiiöffifaiujcn
ostamiseen ja tuotti feräyv
Erkki Ansalan listalla $53.66, Iokm
Öeppiojan kautta P43.75 j.a Olli
Sepiojan kautta $32.75 eli ahteen^
$130.16.
,Q'
Pyydän tämän kantta lausua
sulimmat fiitoksemm-e niille kansalai
jtlle, jotka lahjoittitoat meille raha
atonstnsta menetettyämme kotimme
tulipalo it kautta kesäkuun 9:tä päi
toää toasten jo erikoinen kiitos mm
Pureillcmme Erkki Ansalalle. Jokin
Leppiojalle ja Olli L^ppiojalke tmi
tooistaon kerääjinä, keräys tuottaen
yhteensä $130.16. Ottaisi liian pal
jo n tilaa lehdessä jos juBTaijisimme
lahjoittajien nimet. Sydämmellisin
kiitos toain kaikille!
"vida ja Jacob Kahra.
Aijvtaan rakentaa silta .tatti-
lajoen yli Kal^tnala taunin [vfiitii
nain 9 ja 16 toäliselle linjalle itään
iötoid Johnsonin- talolta, jonka ra
kentamiseen tämän piirin komissio
ucri on myöntänyt rakennusaineisiin
mettetoän summan, jonka artoioi
daon tekevän $1,500.00, silla ehdot
^ä tauni maksaa työn. Silta
tulee lujarakenteisen ja sitä laatua,
dtä jölemmin tooidaan kansi laskea
sementistä. Tämä onkin suuresta
merkityksestä itä-Kalewalan asukkail
le, joilla ei näihin saakka ole ollut
kimnollista postinkulkua, mutta nyt
tämä silta walmistuu, sovi'
vostihaMtMel-le tehdä anomuksen
säännöllisen postiajon suhteen.
..Armeija-trvkit", joihin on
warattu hiekan ajoa toarten nostola
pm, milcr jouduttaa kuorman pur
kausta, otoat saanet näyttää kun
toaan taalla ja Eagle tauni ssa jo
näyttää, että niille ei toertaa löydy
tätä tarkoitusta toarten, sillä yhtenä
kin päitoänä ajettiin tielle etelään
Kattila joelta 96 kuormaa hiekkaa
kahdella trotillá, joka kuorma sisäl
täen 3 kuutio jaardia, ioten sen päi
toätt osalle tuli 288 jaardia kahdella
trvkilla. Sen jälkeen on neljä tro
fitt ollut ajohommassa ja toiiMia
on käytetty toetämiseen kuormien
teossa. Kun käytetään jonkunlaista
lattiarakennetta, jonka alle trvki aje
taan kuormaa tehdessä, tulee 3 jaar
din fuornta noin kahdessa minuu
tissa toalmiiksi, joten tämäkin suuri
töinen homma on saatu koneiden a
wulla helpommaksi. Rämät trokit
omistaa kaunti.
Täällä paloalueella Mytetaäu
jännityksellä päätöstä, jonka toiisi
piiriofkeuden tuomaria piakkoin tu
levat antamaan Soo Linjan palo
jutuissa, koskien Moose Laken, Kettle
Riwerin ja Autómban alueita.
Kongressimies O. I. Car ionilta- tul
lut tieto Washingtonista osoittaa,
että asiat siellä päin menisitoät edul
liseen suuntaan näiden toahi ufojen
maksamiseen nähden. Myöskin odo
tetaan suosiollista päätöstä tuoma
reilta, mikäli heidän mielipiteistään
on teltoille päästy. Lakimies Mc
Grath, jofa on äskettäin käynyt
täällä päin, on ilmoittanut, että
mahdollisesti heti oikeuden päätöksen
jä&eeit tooitoat pankit Minneapolis
sa ja ehkä paikallisetkin pankit, ryh
tyä lainaamaan rahaa paloalulaisille
maksettawaa kortoanssnmmaa ivas
taan ilman, että tartoitsisi antaa
muuta kiinnitystä. Se helpoittaisi
suuresöi niität joiden on toälttnniäitö
pakko laajentaa tilapäisiä asuin- jr
ulfoíutoneiíaan ja fenvUoirä pa.'osta
kärsineistä ei rahan tarwetta olisi?
toeljesten ijäkäs äiti, on ollut jo
toista toiiFkoa artoeluttatoosfa tilas
sa jairaat^. Häntä. on ollut hoita
massa sairaanhoitajatar Moose La
kelta. £ääkäri artoelee taudin ole
wan keuhkokuumetta.
Itä Kalewalan ')lpo^t. Lnth
kirkolla '0%|«jj|ijyt rippikoulua saar
naaja JsÄ 'L)berg,' Cromwellista
ripille päästö ollen 12 b. Koulussa
oli 9 lasta Eaglen Apvst. Lnth
kirkolla *on toi ime toiifon Pitänyt
rivi koulu a saarnaajat Jchn Koskela
ja P. Havtoala. Ripille päävtö oli
Iuhaniiuspäitoänä. jollom myöskin
saarnaajat Sam Kotoala, Wisconsi/
nista ja Kuoppala, So. Dakotasw,
olitoat Maisuudessa, pitäen puheita
Koulussa oli kaikkiaan neljättäkym
mentä lasta.
Mr^ Lee, Tuluthista, ja
Miss Lempi Latwala, SSriflhtin
kontrilta, oivat toierailleet täällä
iuttatooinfa |iona. Myöskin Mr ja
Mrs W. E./ Laury, Mimteapolista,
poiFfesrtoat. täällä, ollen matkalla
Mr Lauryn toanhempain luokse Mr
giniaan. Mr Laury toimi ennen
liikkeenhoitajana Kattilajoello Aar
metrein kauppayhtiössä.
Siime ftiistaina kciwi Dhdys
toaltain apulaisrnarshalli W. R.
Sheldrup, Dulnthista, ncutamasto
täältä Katti la joelta kolme suoma
laista poikaa. Walter Ericksonin,
Charles Bibergln ja William Ander
sonin tutfitianmkjt syytöksien johdos
ta, jonka Ericssonia ja Bibergia
toastaan oli nostanut Sears, Roe
buck & Co. psstilähetysliike kcltoot
toman maffuosoitufien tekemisen
kiilteen. Duluth Herald mainitsee
Andersonia toastaan olvtoan syytök
sen siitä, että hän olisi aukaissut jol
lekin toiselle henki löllen kuulu to a
kirjeen ja oSanut mckiuosoituHen,
jonka kirje sisälsi. Kun näissä ta
pauksissa on käytetty toälikappaleena
Nhdyswaltain hostia, lienee ie sen
tähden kun hallituksen edustajat o
ivat poikain asian ottaneet ajaakseen.
Alaikäiset poikaset eitoät useinkaan
tajua tällaisten, heidän mielestään
pikku rikosten toakatonutta. Mah
dvllisesti tämä seiikka pidetään lie
tocntätoänä asianhaarana. Jkäroää
pojille itselleen ja toielä ikätoampaä
poikasten toanhemmille, jt-tko niin
kaan eitoät ole milloinkaan joutu
neet tahrimaan mcrinettatfn tämän
luontoisilla kepposilla.
Oscar Mäki menetti lauantai
na toctrkan työhewosen niin futfu
tun „arnputaudin" touoksi. Mr Mä
ki menetti kotinsa ja kaiken omaisuu
tensa isossa meMpalossa, eikä ollut
yhtään wakuuckSka siitä huoli­
,4' iT a y':y/-,-1V
vy! fX*
matta on hän sitkeydellä ja yritteli
äisyydellä taasen rakentanut siistin,
tilatoan asuinrakennuksen ja muita
huoneita ja muuten taasen päässyt
„jaloilleen", mutta tällaiset wahin
got otoat timtutoana kolauksena toi
sissakin olosuhteissa, saati sitten
meille paloaluelai sille, jotka pari
touotta sitten jouduimme puille,
paljaille. Suomalaista sitkeyttä
itämät toastukset kuitenkaan eitoät
Mi lannistaa. W.
Iki muistojen honk«.
Kirj. Eino Wiideman.
KaZwoi honTa terho s.
Kalliolla karu maan.
Juuriansa sammall' kerros.
Ryhtyi toaitooitt suojaamaan.
Kylmät tuulet länsi pohjan
Woiman häneen kohdisti,
.Hongan suuren haara oksan
Alas maahan pudotti.
Ruhjoi murti juuriaan
Waan et saanut kaatumaan,
Waan kallio loi kaitertoiaan
Wi honkaa suojaamaan.
Suojms Hoiti juuriansa
Kallio hon kaitoaumaan,
Myrsky syyti nuoliansa
Loi pohjan tulet palamaan.
Waan iki honka toa'katotma
Kalliolla seisoi toaan.
Juuriansa Hän Harmajana
Waati sytoään toajoomaan.
Wain länsi po-hjan myrsky pyysi
Atouks' idän trmutoatt
Siirsi toanhan raja pyykin
Hai ais hongan harmajan.
Kantwn heitti kaivamahan
Irtot itoasi niin isosti.
En toiitsi kaitoaa juuriahan
Wain kirtoeeni rungon kukisti.
Weisti rungon ruuhi puuksi
Altaaksi aimo sikansa.
Lastut syöksi idän tuuli
Aalloilla lännen rantahan.
Lastut bäiyi raiiiamillen
Katos kaihoon kauko maan.
Muisti siellä toiel' maiuMgeillen
Kertoa snkupoltoestaan.
Kannon muisti kalliolla
Jääneen kaiholla kaipaamaan.
Lastujansa lainehilia
Ja ruuheks' tehtyä runkoaau.
Riehui ultooi ne idän tuulet
Jäyti ajan hammaskin.
Waan kuihtunut ei kannon juuret
Ne kastooi meren allakin.
Kataja hongan iki tuttu
Sitkeä toaan hidas fumppali.
Kertoi kerran tää sietoä on juttu.
Kannolle näin hän tuumaili.
Kyyröttänyt koiKuss' olen
Kääntynyt myötii toaatiwan.
Huokausta mä aina kuulen
Zctoereitteni soriutoain
Mutta kuule iki kanto
Älä jmtriai pilaan lahota,
Saapuu joskus maksun anto
Etelä silloin puhaltaa.
Silloin juures wankat nousee
Maasta ylös pongahtaa.
Silloin pukeuu toahtooon kuoreen.
Jota piikkini kannustaa.
Wesat toersoo juures mankat.
Uutta aikaa alkamaan.
Uuden Hongon oksat sangot,
Weljeys huurteen kantamaan.
Mä kyyröttänyt aina olen
Hongat taimen minua painoivat.
Kuulen kaiken surun huolen
Mitä leitoot laulatoat.
Ketoät kukka joskus puhkee
Käkö alkaa myös kukkumaan.
Eipä itä silloin julkee
Käydä meitä uhmaamaan.
Silloin ikisuku kanto
Anna juurtes toersiza,
Ilmarisen uusi sampo
Aamun uuden fiehioma.
Runkos joka ruuheks' tehtiin
Wäinärnöincn puhdistaa
Lastut mi laineille puhallettiin
Katjeens kotiin kohdistaa.
Siispä kuule üifanto
Uusi honka kaÄvota,
n O I V A
•'*.«.
MaatalvAs,
Postikonttori
é.
:^7«-
,* í
"t _•
-í /J í M',
Wahtoa ettei hyöky aalto
Alas tooisi taitouttaa..
Muukalaissa lännen mailla
Lastut itäin mä huokaillaan,
Sirpaleina linnun lailla
Jkimuistoos me laulellaan.
TísÜP^Íí
V V S W
».* S
Maatalous Tílauslippu
Mukana seuraa a
Maatalous lehteä.
Nimi
Tie numero Waitio
Maatalous lehteä julkaistaan Uuden kotimaan painossa.
Tahtoo palwella teitä.
Me teemme kaikkia automobiilit korjaus työtä, myymme aittomebit
Iin osia, öljyä ja kaaran kummi reÄaita.
Olemme toalhiutetut paikalliset asiamiehet ^maailman kuuluisalle
Dort autl«sbiilille.
Meidän uusi paikkamme fijaitce nyt itäpuolella rautatietä.
Täällä oli hauskat perhejuhlat 13
päitvän iltana tätä kuuta Erick Pöl
lön talossa. Silloin saatettiin py
hään kasteeseen Erick Pöllön ja to.-i'
monsa Hannan pienokainen ja a and
tiin nimeksi Heikki Maita
Antakaa tulla lisää.
teillä on kaara eli olette aikeessa toa sen niin tulkaa meidän puheille.
McNurliu ja Kokkonen.
omistajat.
Kesä täälläkin on ehkä kauneim- rista, otoat tällä paikkakunnalla
Millaan kuin kaikenlaiset kukat ots-' wiettämässä kuherrus kuukautta o
iätoät esiin ruohikosta ja myös lin- ntaisten luona. Onnea ja menéS
nut toirittätoät laulunsa tuolla toe* tysiä tortoomme heille uudessa ÍÜ.
sakossa, joka tuo toirkistystä ihmis- tossaan.
mieliin. '^-ebekasta myös on täällä ivierail-
Meitä Suomi-äidin lapsia on täs teet Peter Pajari, toonh., tyttärensä
sö totonissa toain 7 perhettä ja joi- ja wätoynsä Mr .ja Mrs Hj. Ruonan
tain yksinäisiä miehiä. luona. .He oliirat ajaneet autolla
Ahteishommia meillä on hyttiin poikki maisin iillä Pajarilla oli kaksi
.toain niukasti, johon on syynä toiv nuorinta poikaa matkassa, jotka joh
hä lukuisuutemme. titoat autoa. He olitoat ajaneet Hol.
Tässä joku kuukausi takaperin pe- mes Cityn kautta ja olitoat ottaneet
riistettiin täälä seura nimeltä skonk siellä entisen toanhan naapurin Ja
kipuron nuoren toäen yhdistys», johon cob Qlsonin kyytilleen.
Yhtyi toistakymmentä jäsentä. On Haikara myös ott toierailut pass
pidetty joitakin kertoja iltomat tnia- kakunnallamme tuoden Mr ja ®?ts
Iin rakennus ra f) oston kartuttami- John Altolle pienen tytön.
Liiallinen märkyys tahtoo tehdä jonkunlaisen haltoaus kohtauksen
fääliä haittaa tänä ketoännä sellai- täsfä joku päitoä sitten toain kuuluu
sille, joilla on alhoüen sorttinen oletoan jo parempi.
maa kauralle. On lvesi ollut erit Mrs Anna Ritona matkusti fo
täin haitallista koska osissa paikoin tiinsa Minneapoliin tänään. HFn
on aitoan mennyt keltaiseksi niinkuin täällä toieraillut kuukauden päi.
olisi ruoste. wät sukulaistensa wona.
f'M*
w*
1
I
»wv f, í I
Uusi Suimalainen Maanvilielvs
jLebti.
..
W--
W
n*
a'f
'é.\
1V
Amerikan toanhimman suomalaisen lehden toimesta on alka
nut ilmestyä kerta kuussa maamviljelyslehti nimeltä Moatals»».
Maatalous lehti ilmestyy 32 sitouisena 3 palstaa leweänä jokaisen
kuukauden 15 päitoä. Trlcrfkaa Maatalous lehti jos te asutte
maalla ja tahdotte ohjeita maantoiljelyksessä. Maatalous lehti
maksaa ainoastaan $1.25 wuosikert»^
lit
touosikerran tilaukftsta
Jos
nnt pari karaa nuorta kansaa, m. m.
neidit Barberg, Salmonson, MMi,
Mr ja Mrs Tertoo sekä nuoret mie
het Salmonson,' Barberg ynnä Mu
ta, joiden nimiä en muista.
Ompeluseura kokoontui Mrs Hj.
Ruonan toieraifsi Juhannus päitoä
nä ja myytiin ompeluksia. Mrs
Mmer Toto», Miu». Rnona toimi Hytoitt kykenetoänä htui»
Koska paremmat 'kynäilijät eitoät tokaupan Pitäjänä. Tulos oli $33W.
piirtele kuulumisia täältä niin tinr-, Sietoonen summa paikkakunnan
masin minH^toailla^ttaKG.san^M naisteL funniatsi.
paperille. Mr ja Mrs SillatchSS, Plmnme-
Kreikkalaiset ottaneet wäkiwallalle
amerikalaisia armeijaansa.
Smyrna. Ateenan hallitukien
asiamiehet otoat toäki fin pakottaneet
Kasta- Mdystoattain kansalaisia liittymään
misen toimitti pastori Saastamoi- Kreikan armeijaan ja George Hor
nen ja oli sitte lopuksi hort^usseurnt,! ^n, täkäläinen Mdystoaltain ffl*
iossa puhui ensin A. ^'f .ren ja on sen johdosta esittänyt porite
sitte puhui pastori Saastamoinen ja ^^n toastalauseen kenroalikutoernőüt*
laulettiin joitain hengelli tä laulu'a.
ri
Se oli erittäin mieltä toirfistäroää öikana on Amerikan alamaisia, sel
systa kitin täällä ei usein ole iellov loisiakin, jotka otoat paltoelleet
sia tilaisuuksia. Ranskassa, toietn toäkitoallalla fo-
Ehkä lopetan tällä fjr 33 Reistaan ja Mdystoalloista saajm
toon hauskaa kesää Uudelle Koti- wista laitosista ja pcfoilettu yhty
maalle ja sen laajalle lukiakumtalle. ntään kreikkalaisiin joukkoihin.
Jos tämä ei eksy roskakoriin niin
piirrän toistekin täältä meidän kyläl
tä. Eräs joukosta.
Luther College'n soittokunta De- johtoon ja hänen ruumiinsa paloi
corah'sta, Jotoa, tuli tänne jo piti mustaksi. Toinen kosketti molem
konserttia Fort Rtdgelyssä. Fairfar- min käsin johtoa, jossa oli 4,000.
isiä ja Frankilinissa. Tulot otoat tooltin jännitys. Äoettopsfocm tt*
olleet $2500.00 toaiheilla. Kai
Steriades'ille. Usean kuukauden
Kaksi miestä kuollut sähköiskuista.
Niagara Falls. Ont. Kaksi
Frauklia, Mipa. tnie&tä kuoli t. k. 17 pnä sahkäiid»
Koska ani hartooin täältä kukaan kusta ja eräs kolmas mies sai maa
kirjoittaa, niin otanpa kynän käteeni, rollista toatrmtoja. Toinen miehistä
ilmoittaakseni tämä n seudun uutisia, tarttui erehdyksessä korkea jännitys-
Vao roittaa hänen mumistaan säbkõlan-
oli kautta maan aina New Dorkin gasta sai kolmas mies paboja palo
toalttostq asti. Cokatosta oli saapu haatooja. ..-M
»OjC palo- fcr

Willamette Boule
vard Saniterium
Dr. Peter Kokk», D. 6. R.
Sr. A»«a Kokko, D. E.. PH. 6.
467
Willamette Vouleward,
jteléf. Woodlawn 2150.
Portland, Oregon.
Dttakaa St. Johns kawwaunu jc
jaffitöä pois Ainsworth Awenuella
Ida M. Jurva, D. C„
Chiropractor.
E. Backman, Opt.
Silmälasi specialists.
MEN AHOA HEALTH HOME,
Menahsa, Minn.
First .National Ban* DKIg.,
Dulntb, Minn.
Slelroee ö4W.
Metropolitan Life Bldg.,
Minneapolis, Minn.
Cook Co. Box 44,
Grand Marais, Mnn.
Peer Creek Milling E».
Deer Creek, Mi«».
Copenhagen nuuskaa
Charles H. Pierce
Pioneer Drug Bldg.
Lakim. O. A. WUOLLE,
Attorney at Law.
609—610 Hobart JBtdg.
Puhelin: Karney 2114.
582 Market Street,
SAN FRANCISCO, CALIF.
ttiift Hetisiwa, SüiMm, Hemakmm 5 p. 1931. .'
Mrs Maria Kah ra, Kahran
Box 8. New York Mills. Minn.
Selika Motor Company
Ole Johnson (Niemi) sai
'oimituS. Ontario Hydro-Electric Power Eo
mi Siionin paltoelnksessa ollutta työ-

xml | txt