OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, January 27, 1922, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-01-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

seikksja.
í
Stwi Btetiinaa
Wmthi» fnumc*iiclinc|t sanomalehti Amerikassa. Ilmestyy kahdesti
wiitossa, joka Tiistaina ja Kerjautaina, New Aork Milloissa, Ma».
Tilaushinnat KhdySwalloiSsa:
Itofa -vuosikerta $2.75
Vuoli muoíifertű 1.50
Hultnelta luufaubeMo »75
Su aiueen ja Canadaan:
Osko touo iferta $3.75
Puoli nmoiiteria 2,00
Äänteitä kuukaudelta .1.00
1
Tilausrahat roói lähettää joko pos
tkmoneyorderina tai wqLMetusjs
(triee»iä osoitteella:
V'- Uusi Kotimaa
New Aork Mills, Minn.
Julkaisija:
ftdbfott PM KnstannnSYHM
Johtokunta: Chas.^.Euha, esimies
pannes Kelo, mara-esimies Ualmer
ttarwonen, kirjuri Jacob Nurmi,
rahastonhoitaja J. W. Fraki.
Kalmer Karmonen, Liikkeenhoitaja.
Toitoo Hiltunen, Toimittaja.
Tik-ctja, joka muuttaa osoitteensa,
tlmoUtat'oon sekä entisen että tmiien
osoitteen, siität tulee osoitteen muutos
tehdyksi nopeimmin ja roarmintmin.
Kai kk: lehdelle tulemat kirjeet on
Whetettäwät osoitteella:
Uusi Kotimaa,
Fitchourgisfa, Mass. toongi- tulee suojella postilähetyksiä, mitä
tutt «Suomen entisen sosialistisen! on hänen suhteensa postideporti?
vääminisbckin Oskari Tokoin kuu-! menttiin. Uudelle postimestarille i!»
luÄelu tulee tapahtumaan wiimeis-unoitetaan kirjelmässä, että hänen
ten tietojen mukaan helmif. 1 p. harrastuksestaan tehtäwässään ja ky»^
mainitussa kaupungissa. Vangitse- mysiään siinä riippuu suuressa mää'
mi sett toi mi tiimat, kuten aikaiseni-s rässä kaupunkinsa hyminmoinii, sillä
min ott farrottu, siiriolaiswiran-! parannettu postinhoito auttaa siinä,
omaiset sen johdosta, että Tokoi saa-^ Kun hän saapuu koulusta kotiinsa ja
pm tähän maahan Canadasta siir-! mhtnii työhönsä, tulee hänen kirjot
tolaiinus-asetuksia rikkoen.
näyttää selototun mnöskin poliittisia
10 aamulla. Koska useilla suoma
la.siNalin maantoiljeltjöillä on osak
keita tähän yhtiöön niin mainitsem
me tästä kokouksesta siksi, että ha
lukkaat to oi ro at olla siellä saapumil
la, jos 'tahtomat. Samaan aikaan
Uuden Kotimaa» ilmoitushinnat:
Halutaan-tieto. ja ojoiieilmoituf.
set $1.25 kertc.', tolme kertaa $3.00.
Nimenmuutos- ja ctoioerc-iimoihtf"
set.$1.50 kerta, 3 kertaa $3.75. Kch
laud- za wihkimä-ilrnoitul jet $2 -00.
Kuioslause-ilmoitukset: alin hinta
$1.00, pitemmältä 3 senttiä sanalta.
Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen
waihto- ja ima*iimditufit $1.25
kerta, 3 kertaa $3.00. Kuolonilmoi
tukset pienen ristin ia yhden wärsyn
kanssa $2.75 ja ison. ristin ja Yhden
wärsyn kanssa $3.25 ja jokaisesta
Mätoärsysiä td k^oslauseesta 50c.
lisämaksua. Kaikki muut tilapäiset
ilmoitukset 50c. palstawurnalia kerta
ilmoitettuina, 45c palitatuumalta
kun same ilmoitus julkaistaan faksi
kertaa Peräkkäin ja 40c. tuumalta
kolmelta kerralta. Pitempiaikaisista
ilmoituksista alennusta sopimuksen
mukaan.
Kaikista tilapäisistä ilmotiuksis
ta tulisi rahan seurata mukana.
Huom.! Ilmoitusten pitää olla
konttoriamme mii metsiä au Imurn*
teine el)tiaiseen tiistain numeroon ja
roianeiStäan keskitoitlrona ehtiäkseen
perjantain numeroon.
Ihmisiä tulisi arwostella hei-!sen edustajan tai ainakin tunnetun
fciin tekoansa, eikä heidän omaisuu» anti-radikaalin saapumista itänne
tcnsa mukaan. harjoittamaan propagandaansa.
o
Iloinen ja tyytytoäinen miel:
tm paras seurakumppani elämän
tiellä, jos ihminen sen kadottaa, ci
hän koskaan euään sitä tapaa.
o
Uudet postimestarit.
Wasta iiinnteithjen uusien posti
mestarien tulee postihalliiuksen an
tantan säädöksen mukaan käydä foit
Ina tottuakseen toimeensa. Uusien
Pieni hetki ratkaisee usein toot-j f0i«cn, jn folmannen luokan posti*
toit tai tappion, menestyksen tai hä-jmestarien täytyy mennä kouluun pii
mien. een touoksi ntcidän tulee ai- ^insä keskusposiikonttoriin (Central
na ottaa ajasta maori, ettei se hie- Amounting Post Office.) Tämä mää
kan tawoin pää e juoksemaan sor- ^iys astui moimaan uutena muoie
mi emme lomitse hukkaan. r.a 1922. Jokainen nimityksen saa-
0
imt uusi postimestari saa määräyk-
Nöyryys on kyllä kaunis omt-' seit ensimäiseliä yliposmne,statin a
nainms, mutia se ci saa mfftnii niinpulaiselto Hubert Workilta mennä
pittRle, että ihminen et tunne omaa tällaiseen koulupostikonttoriin saa
artooaon, eikä luota omiin tooinrim- maan opetusta ja harjaantumisia
fa, sillä tällöin joutuu hiin l)äv toimeensa. Niistä mortista aineis"
miöött. Sananlasku sanookin: „Jo^ta, joihin uuden postimestarin täy
tä auttaa itseään, sitä auttaa Junia-, tyy koulussa perehtyä, mainittakoon:
lakin", ja fun ihminen tuntee omat miten hänen tulee kohdella nlciiöa,
luotinansa, tietää että hänellä on mikä on postimestarin asema yhdys»
ktjftja johonkin, silloin totu hän tyy-^ kunnassa, miten hätien tulee kostoot
ueesti asliia ulos elämään tais- taa yleisöä oikealla talualla käyiiä
teluihin. mään postilaitosta, miten hänen iu
o ice käsitellä toalituksi.a, miten hänen
Asiaan^taa postiballittckselle ja esittää kir
jallifesti mitä hän koulussa oppi ja
miten hän käsitti koulunkäntinsä.
Postimestareille tahdotaan pai
nostaa welwollisuuksicn tuntoa ja
tietoisuutta liitä, että heille on uskoi»
iit tärkeä tchtätoä, sillä le otoert pai»
Farmers Terminal Packing Co:n
wnosikokvus
pidetään Bolrnby Hoolissa, 6:n ka
bun ja Stobcrt kadun kulmassa St. hoitajia maailman fuurim
Panlissa alkaen helmikuun 8 p. klo!wassa liikeyrityksessä, miia ott ?)h=
bUsiualtoin postilaitos. Postide
parttementti. tahtoo iästä lähtien kai
kella tapaa parantaa tätä laitosta ia
saada se sellaiseksi, että oikea suhde
synwy postihallituksen ja yleisön toö
lille. Se woidaan saada aikaan wain
pidetään suuri autoinobiilinäyticly üten. että oikea mies on aina pai
Overland rakennuksessa Midmav
alueella Tähän auto näyttelyyn
menijöille annetaan alennusta ran*
tatiekyydeissä, joten tähän kokouk
sen menijät moisiwat käyttää hy
wäkseen tuota kyytien alennusta
Rautalti.'piletin saa silloin puolen
toista kyydin hinnalla edestakaisin.
Amerikan Legiona on esitiä-
kallaan paikallisen
hoidossa.
o—
ityl VHÄysmaltain hallituksen ttiö
sihteerille voimakkaan n^aswsinksen
sen johdosta, että hallitus on aitta*Itä huolimatta eitoät californialaiset
itui iutoan aÄtia maihin Ihdysmal- ole Määrässä, kun he waatiwat, että
laissa ftteiiälaiien kasaffcpaäUifon on rnlidvttämä toimenpiteisiin japa
^regorie Semenofsin, joka on yksi! nilaisien wasiustamisekii Ameri
bokDtzewtkicn weriwilwllisia. Legio-.'kassa.
na on esittänyt wastalauseessaap.,! Jos ADnäillaan tilastoja, ja ne
että Semenosf on „epämieluisa uiko-! puhumat aina totuuden, niin ih
maolainen". Hallitus on aifaisent-|mee)'si huomataan, että wiimeisen
mitt aniomZi hänelle luwan miipgä
Mdyswalloissa kuusi kuukautta.
Amen kan Legiona on tällä teollaan
esvttrmut puolueettomuutta, sillä tä
hän sackkka on.se etupciissä timaiv
Postikonttorin
Calisornian japanilaisista.
Waikka epäilemättä sangen pal
joit Puhutaan liioitellen japanilais
maarasta, Marsinkin silloin kun tar
koitetaan maaran uhkaaman siten,
että Japani tulin sotalaimoillaan ja
rupeaisi Pommittamaan Sait Fran
c:
sr o it satamaa ja sieltä hyökkäisi ai
na Washingtoniin saakka, niin sii-
kymmenen imiobcit aikana javanilai.
tten asutus Californiassa on lisään
tynht monin kerroin. 1910 oli siel
lä 719 maassa syntynyttä japans
laista. Wuonna 1920 määrä oli
', fat wastalänseitaay poliittisia rabt-j
1,975. Koko kymmenen wuoden cw rintaa ja kostoa. Ja hitfimustõii
kaaleja mStaott.' Nyt ilmaisee se.kana oli kaikkiaan 28,000 syntynyt rafiriotsfa päättäen heidan waliter
»aSWStaivcmsa mMkin taantiunuf-j japanilaisista wanhemmista, iot?a|mtoa3ti tarmitfe liioin pelätä esi-1
k
7
:^r:^pm
o
kaikki syntyneet omat nimellisesti ja
oikeudellisesti amerikalaisia, .mutta:
jotka siitii huolimatta ennen kaik
kea owlÄ japanilaisia. 1910 japa
nilaisia oli noin 41,000 Califor
liiassa. 1921 heitä on 110,000, toi
sin sanoen lisäys on 192 prosent
tia. Koko Kalifornian toäestööu
nähden heidän prosenttilukunsa on
kaswanut myöskin ollen nykyään 3
prosenttia.
Japanin kanssa tehtyjen sopimus
im Mukaan Japanista ci saa tähän
maahan päästää tyoläiswäestöä.
Tästä huolimatta heitä on tänne
muun nimisinä kulkeutunut toiimeis.
teit wuosien aikana noin 50,000.
Melkein kaikki on tatoattu tt.)ösfen:e=
letoän joko ammattitaitoisina tai
toivottomina muutama kuukausi sen
jälkeen kun he vliwat maahan tul
leer. Kowin kummalliseksi on muo
doswmtt naisien tähän maahan saa
puminen. Heitä on tänne kuljetettu
sillä perusteella, että heidän miehen*
sä muka täällä eläto-at. Todellisuu
dessa he eitoät kosfaon^Ie miehiään
nähneet, toacm omat naimisiaupst
sctmittu wain kuwien perusteella.
Heitä kutsutaankin „kuwcrmorsiamik
si" picture brides.
Japanilaiset íualtaatoat ehdotto
masti walkosclta ttiömiehclia työpai
fan. Hän tekee työnsä 50 prosenttia
íjaírrenimalla. Hän panee lapsensa,
joita syntyy suhteellisesti part folme
kertaa enemmän kuin maitoisia, jo 3
-5 touoticctna työskentelemään
Seurauksena onkin ollut, että japa
niiarfet oroat saatteet käsiinsä monta
ammattia, kuten puutarha- ja hede!
mäwiljelyksen alalla. .Heidän ha
lussaan, watkka heitä oli wain Í
prosenttia, on kuitenkin Parasta
maa-alaa 16 prosenttia.
Näin ollen ei ole ihme, että ame
rikaloiset heitä wasiustawat. Tä
mä tulee paraiten ja myöskin ja
loimmassa muohossa näkymiin Ca
lifornion futoernoörin lausunnossa:
„Me kylläkin kunnioitamme teidän
saatoutuksionne, taideitaiye, nutte
ruutianne, filosofiaanne, ja ntyön
näntme^ teille oikeuden omalaatuisen
kehityksenne eteen työskentelemiseen,
mutia, me olemme amerikalaisia, em
mekä tahdo, että tulette meidän kes
kuuteemme. California haluaa py
syä länsimaisen siwistyksen äärim
mäisenä wartiopaikkana."
lista äwäisiys Reinin rannoilla.
Ali kahden wuoden ajan otoai
Rein-joen ammoin wiljellyi rannat
eläneet uuden ja oudon raakalaisuu
den painon alia. Ranska on sikä
läisinä mi rh it y sjonkk oinaan käyttä
nyt m. m. Senegalin neekereitä, Ma
dagastarin alkuasukkaita ja marokko
lai^a. Sellaisissa siwistyshistorian
mainehikkaissa kaupungeissa kuin
Köln, VeM, Wonns, Speyer walwo
ivat Afrikan alkuasukkaista muodos
tetut sotilasosastot järjestystä. Wies
baden, Ludwigshasen, Mainz, Trier
näissä ja monessa muussa Rei
ninwarren matkailupaikassa pitämät
mustat ja keltaiset sotajoukot komen
ioaan wäestön yli, jonka keskuudessa
europalaisella kulttuurilla on tuhat
touoti set juuret.
Tämä on kieltämättä uusi ja outo
ilmiö Europan siwistyksen ivaiheis
sa, joka et wot jäädä sywiä arpia
jälkeensä jättämättä.
Jo nyt, jo ranskalaisen miehityk
sen alkuosasta saakka on Reinin a
lueen wäestö saanut kestää nxikimal
taa, joka 'ei ole Europalle kunniak
si.
Walaisewana esimerkkinä luonnot
to nasta tilanteesta koitumista epä
kohdista, joita ei woida wälrtää jouk
kojen. ollessa neekerejä, mainitsemme
yhden monien joukosta.
Elokuun 19 pnä keskellä päitoää
ampui Wormsin läheisyydessä muu
an wartiosotilas, Senegalin neekeri,
jokea myöten ohitse kulkemaa mat
kustajalaiwaa baawoittaen waikeasti
laiwolla olewaa naista, min että
oikawarsi murskautui. Päällystön
toimittamassa tutkimuksessa käwi fel
mille, että asianomainen neekeri, ko
toisin Norsunluurannikolta, kuului
heimoon, jonka kieltä ei kukaan muu
k'ko pataljoonassa ymmärtänyt, eikä
Mie§ itie huolestaan ymmärtänyt
Nanskaa, eikä muitten sotilastöinä
rienfa kieliä, mistä syystä hän oli
U)äärin käsittänyt käskyt. Talloi
ülla woimilla Ranska taistelee kult
tuurin puolesta Reinin rannoilla..
Mutta inho tin ma ii maanmaitooksi
muodostuu tämän musien miehistön
maííanpito heidän esteettömän Mal
littomuutensa kautta alueella, mis-

simistynht europalainen wäestö
cn aseetonta. He huomaamat, eitä
heillä on maita tyydyttää rajut hi
monsa wrwitsematta pelätä wasta-
m-
U«F Sbtieuwi, Skrtturiftiwt,
nnestensäkäcm kurinpidollista tool
montaa.
Lukuisat omat ite hywin todistetut
tapaukset, joissa saksalaiset naiset o
ivat saaneet kärsiä mitä raainta toä*
liwaltoa mustan tai keltaisen sota
mäen puolelta. Aseistetut neekerit
tat algieri laiset hyõkkääwät usein
miehissä kaduilla ja maanteillä ohi
kulkemien naisten kimppuun, karkoit
iamat tai iskemät pyörryksiin heidän
miehiset seuralaisensa, milloin sel
laisia sattuu olemaan, loahaotoat
naiset- syrjään ja raiskaamat heidät.
Niinkin räikeitä tapaisia tietämät
täysin todistuskelpoiset asiakirjat
loahmistaa, kuin että 25 mustaa so
tilasta, ettsiu iskettyään erään nuo
ren naisen miehisen seuralaisen tain
nuksiin. raasioimat naisen pellolle ja
siellä raiskasimat hänet kukin wuo
roonsa. 4—5 muítaa sotilasta yh
den naisen kimpussa on jo liemem
ptä tapauksia Sangen usein on he
ti toimitetussa lääkärintutkimuksessa
todettu uhrissa Pahoja mammoja tat
muuta sairastumisia. Ja useimmiten
todistamat iskut ja haamat, että uh#
ria ci ole saatu alistumaan ilman
läikeinttt wäkimallaniekoa.
TämL hillitön himojen riehumi
nen mustassa „rauhoitusarmeijassa"
saa mieläkin inhoittamamman piir
teen siitä, että se mälistä hakee uh
rinja poikastenkin joukosta. On to
dettu tapauksia, jolloin algteriläinen
tai neekerisotilas on käyttänyt 13
10-, mieläpä 7-muotiaita poikia. Ja
riissä tapauksissa on lääkärintut
kimuksessa usein todettu maikeüa
mammoja ja haawoja. Wärillisten
wäkimallantekijäin hillitöntä rajuut
ia todistaa, eitä uhrien waatekap
paleet mölistä on sicfaieifsi remit
tr), ja että uhri useissa tapauksissa
on iskxtty tainnoksiin ennen wäki
wallatiiefoa. Ja mitä on sanottama
siitä kyrillisestä, joka maantiellä
Mendenin läheisyydessä ensin rais
kasi mastaan tttleman maimon ja sii
iii päästyään ioiscka suunnalta ofi
kulkeman 18 mitoita an lutorufaiicti I
Tekeepä näita todetessa mieli ky.
fya: tämäkö on se oikeamielinen rau
hantila, jonka puolesta m. m.- rans
kalaiset min suurella äänellä julis
iimat taistelewansa.
Mutta tällä surullisella ilmiöllä
on laajempikantoinen seuraus kuin
Reinin marsien korkealle kehittyneen
kansan häpäiseminen. Neekerit ja
marokkolaiset, madagassit ja senega
ltlaifei sotilaat oppimat mäfimaltaa
ia raakuutta. europalaisiett opetia
jienso johdossa ja turmissa. Reille
"siintyy europalainen kulttuuri ai
noastaan tDűrjopuolien räikeänä ir
irifumana he oppimat aifaa myöten
mfös inhoamaan ja halmeksintaan
F:tä. Ja tällaisesta kylmöstä oit
fasmatna Europalle kosto, joko mar
maankin raskaimmin on kohtaama
juuri sitä kansaa, joka tämänlaisen
..militarismin" on manannut esille
mustasta maanosasta.
Matkustamien siirtolaisten pnhtans.
Vhdysrnaliain Terweyswitasio
huomauttaa äskeisessä kirjelmässään,
että maikka iyyfus-kuumeen ja rut
totaudin Europassa lakattua riehu*
masto, määrällisiä syöpäläisiä mu
kanaan Mctiatoa siirtolainen lak
kaakin olemasta ja tuhoa uhkaamas
ta täällä, tulee Terweyswirasto mie
lii senkin jälkeen maatimcan, että ne
siirtolaiset, jotka Iähtemit matkalle
iätä maata kohden, otoat mahdolli
simman Puhtaita, ottamatta lukuun
niitä tartunnan toaareja, joille he o
toat olleet kotimaassaan alttiina.
Täi esimerkiksi on yhtä tumallinen
suuremmissa Amerikan kaupungeis
sa kuin Europan kaupntfien köyhä
listön keskuudessa. Täi on waaral
linen ainoastaan silloin, kun se on
purrut sairasta henkilöä ja imenyt
siitä myrkytettyä merta. Jos tässä^
maassa esimerkiksi kaikki tvyfus-kuu-^
meitä sairastamat Henkilöt toiipymäi
iä eristetään ja paunaan sellaisiin
huoneisiin, joissa ei ole täitä, niin
härmää tauti, sillä sen íűuöintieme
net kuolemat. Tämä selittää ien,
miksi ei esimerkiksi m. 1911 Nem
N orkin kaupungissa ne 34 iyytus
kmtmeen tapausta, jotka silloin fat
humot, Päässeet paisuttamaan tautia
riehumaksi, maikka Nero Dorkin kau
pungin köyhäin 4*ia «onin pat
kóin mallitsee tahxiton siiwottomuus
ja taudin lemenemtselle altis ala.
Tästä huolimatta, fluomauttaa
Tenvevsmirasto, tulee tästä lähtien
maahan saapuwilta sürtcUisilta nxm
ria entistä suurempaa puhtautta nk«
fm jo soviwaisnuden ja terwchdelli
ictt näkökannan perusteellakin. Eikä
tulisi täällä sallia pelottaman niihin
surkeisiin oloihin, jotka wallitsiwat
siirtola:
s oloissa monia »vuosia ennen
iodan puhkeamista, jolloin tuonista
Keski-Enropan maisia saapui siirto^
laisia ai wan anteeksiantamattoman
saastaisessa tilassa, monet syvpSläiS-
ten saastuttamina, SBaifka ne sii
hen aikaan, eitoät tuoneetkaan mu-
puhdistuttamaan ne termeysohjei
den mukaisesti. Dhdysmaliain Ter
meysmirasto ei niitä suorastaan pa
koita tähän, eikä se moi itse sitä toi
mittaa, sillä muutamat Europan
maat asettumat siinä mastusiamalle
kannalle sillä perusteella, että pane
malla moimaan tällaisia toimenpi
teitä Mdysmaktain hallitus käyttäisi
Ellei tällaisia Puhdistusta ole toi
mitettu jo Europan puolisella lähtö
asemalla, lisää Termeysmirasto, tu
lee se lisäämään selkkauksia ja kus
tunnuksia tällä Puolella laimati fan
toutiiia tulosotamaan. Jos puhdis
tamisen jälkeen laimoa pidätetään
12. paimäö ennenkuin se laskee sitr
tolaislostinso maihin, on se sangen
masienmielisiä laimaybtiöille ja siir
tolaisille itselle. Mutta elleimät loi»
trayhiiöt ota anrtetitisia ohjeisto
huomioonsa ja noudata niitä, on Pi
dättäminen ainoa feino estää syöpä
Iäisiä tuletta mat siirtolaiset tuomas
ta maihin ilettämia syöpäläisiäan,
joiden mukana saattaa kulkeutua
tautejakin kaikista warokeinoista
huolimatta.
Oikeus Pnhna wieraalla kielellä
julkisella paikalla.
New porkin appelaisionioikeudes
sa annettiin äskettäin päätös, jolla
cn hnomattawa merkitys kaikille ul
komailla syntyneille Amerikassa osu
mille. Asia koski oikeutta käyttää
muita kieliä kuin englantia julkisis
sa puheissa, kokous haaleissa, kadun
kulmissa ja muissa senkaltaisissa
tilaisuuksissa.
Muuan juutalainen Louis
Goldberg oli mangittu Brooklynissä,
N. ?)., kun hän piti puhetta juuta
laisien käyttämällä kielellä asunto
kysymyksen johdosta, joka oli käynyt
kireäksi korkeain muokrien tähden..
Poliisikomissioneri R. F. Enright oli
mähää ennen antanut omasta olot*
teesiään määräyksen, ettei julkisia
puheita saanut Pitää muulla kuin
euglanninkielelV. Tantan säädöksen
perusteella tapahtui wangitseminen.
Wcmgittu mapauicttiin syytöksestä
kyllä seuraamana paimänä poliisi*
oikeudessa, mutta Goldberg haastoi
cikeuteen poliisikomissionerin, polii
I V A
cnuoTioiuomio «kaikkia tuollaisia Pu
heoikeuden rajoituksia ivastaan ja
kanaan rutto- tai mutta määrällisiä,lausuu tuomari Putnam, joka laati
tauteja, fuletiimat ne pienempiä ja! oikeuden päätöksen, siinä seuraamaa:
mähcmmän määrällisiä táuteja jaj „Jos kannattaisi metoojan mangit*
ahdettuihin kortteeripaikkoihin ytnpä-^ semista, täytyisi meidän mennä ää
ri maan suuren täi- ja muidev syö- rimmäisyksiin ja edellyttää, että jo
paläisten tttlwan. v faitten, joka pitää. Yleisen puheen
'Nykyaikana omat monet loiwayh- muulla kuin englanninkielellä, toov
ti öt, jotka siirtolaisia kulettatoat, toi-paa« mangi ta, katsomatta ollenkaan
uieenpanneei pakollisenkin maaiimut- puheen tasoitusta ja sanojensa laä
W suuremmalle puhtaudelle jo läh- tua- Jos mangitiaisiin henkilö, joka
röasemilia, kun uuden siirtolaislain |puhuu juutalaisien kielellä* juutalai
unikaan maahan lasfottamien siirto-istssa kaupunginosassa, olisi se juuta
laisten luku ott supistunut merrat- laissyntyisien kansalaisten ^oikettk
tain pieneksi, melkeinpä oleutatto
maksi entiseen toercaten. Siten olo
suhteet Europan satamissa jo omat
sangen tyydyttämät. Mutia tämä
rajoitus kestää main mahän aikaa
wuoden, ellei lakia uusita jo rajoi
tusta pidennetä. Ja jollei lakia uu
sita taikka muuten rajoituksia asete
ta siirtolatstultoaan nähden, tulee
oikea hyökyaalto sirtolaisia tähän
maahan niin pian kuin este lakkaa
olemasta, sillä Europassa sadat tu-jtm kieliä. Seutähden turmaiakseen
ott n et ^odottamat main mahdolli-, rauhaa, meteleitä ja rctuhattonntuk
simtta matkalle lähtöön, ©illoin sic mastaan paikallisen asuntokysy
tullaan kysymään jokaisen hirrm myksen kriitillisellä hetkellä, poliisi
kesiämyyttä maamme termeysmarns- antoi määräyksen, että kaikki puheet
tuksissa. I tűit' pitää englanninkielellä. Tärri
fien sortamaa rikkomista.'
„Näiden syiden perusteella ei e
siinny minkäänlaista aihetta sekaan
tua estämästi oikeuteen, että kukin
kansalainen saa puhua omalla äidin
kielellään. "*í
„Ott kttmmtwfiit otokfitttattwr, eÉi
tällainen määräys annettiin Baconin
sanoja käyttäen, syntyneenä erityisen
tilanteen kiihóituksesta.' Aleensä ei
mät poliisimiehet ymmärrä juutalats-
On kumminkin luultatvaa, että I silittänee, mutta ei oikeuta tuollais
laimahtiöt otoat ottaneet termecavjta poliisisäädösiä. Esitetyistä asian
seen huomioonsa miime taimen ja ke» haaroista päättäen olisi sellainen oi
mäimcn ajat ja tulemat asettamaan lut yksin lainlaatijakunnankin oike-ll
iermeystoatimuksia matkustajilleen, nisien ulkopuolella."
Tuomari Putnam kumosi paikalli
sen oikeudezt tuomion ja määräsi uu
den tutkinnon asiassa. Tämä puhuu
oikeuden tmolesta, että kukin saa jul
kisossa puheessaan käyttää omaa kiel
tanfä.
oikeutenaan ulkopuolelle sen rctjoien ScHoene julistettiin täällä lauantai-
kuuluwia woimia ja siten asettuisi
niiden maltaoikeuksia rajoittamaan.
Näin' ollen ei Nhdysmoliain Ter
meysmirasio moi muuta kuin ottaa
uudelleen käytäntöön miime taimena
ja kemäänä moimassa olleen totoon
kehoitiaa maltiodeporiiemeniiia mää
räämään ulkomaiden satamissa ole
mien konsuliensa antamasta ter
meysolosa koskemia warokeinoja.en
ttett lähtöä ja loi mollakaan mallitsc
man puhtauden sixteen. Somalla
iatoolla soimat täällä kotimaassa ole
mat garaniiinimirfamiehet määräyk
sen puhdistuttua täällä lai man saa
mutina, jokainen siirtolainen täistä
ja muista syöpäläisistä ja mähaisen-.
kin epäluulon perusteella pidättää
heidät 12 Päimäit sen jälkeen. Tämä
toimenpide yksinomaan sai sen ci»
kaan, että muutamat laimayhtiöt o
maila kustannuksellaan peru siimat
(ähiöoiemille jonkinlaisia puhdistus
ja iertoeysloitteita.
Ícafíirt syyllinen ihmistappoon.
Milwaukee, Wis. Tri Emil C.
na syylliseksi toisen luokan ihmis
tappoon. Walamiehistõ harkitsi
päätöstään 15 tuntia'.
Trt Schoeneu syytettiin panneen
toimeen ennenaikaisen synnytyksen,
jonka seurauksena Helen Halmorsen
nimiselle nuorelle naiselle syntynyt
lapsi kuoli.
ib Si *1 i
Proctor, Minn.
Nykyinen kurasimme
tyksille SUOMEEN
on
Tämä pieni kaupunki,
Tuluih Mesabo North eru rautatit
liikkeen pääfortteeri, sijaitsee melkein
maaseutujen ympäröimänä ja siten
on. jonkun werran liikeasioissa maan
wiljelijäin kanssa kuin oit poljen
lyhkäisempi matka kuin Duluthiin
tekemään kauppoja.
Moomvilj
eli jäin lainayhtiö piti
touosikokouksensa miime miikolla,
jossa toal
i
itiin esimieheksi Fred
Hendrickson, suomalainen Midway
totonisto. Ahiiö oli tehnyt liikettä
Ylt $60,000 edestä wiime wuonna.
Moitotalot täällä ja Duluthin mä
Iillä otoat muuttuneet uusille isän
nille nykyään. Bay View Dcckry,
joka myi ulos miime syksynä $15,
000, ojt nyt sen entiset isännät osia
neet koista tuhatta eekkeriä läheLa
rauta-aluetta, jossa aikomat uudesta
runnaamaan. Hinta on ollut $100,-,
000 maihcilla, jos oikein muistan ja
tämän paikan First National Pankki
on asioissa myös tekemisissä.
Waikka on niin hiljainen aika,
itiin kuitenkin tuli ne 50 komppa
nian miime kesänä rakennettua huo
netto asuttamaksi, waikka moni toltok
rost sillä mielellä, että fittre saa toi
N ityön sopasta, mutta ei sekään alit
tanut tänä taimena. Kyllähän tä
mä paikka olisi paljon mukawampi
asua kuin saisi tänne Dulnthista ka
iuwaunu-tien, mutta kuin täällä lii
kemiehet otoat sitä aina wastuZta
neet, niin ei sitä ole tvielä saatu.
Täällä kuin kiskotaan niin korkeita
hmtoja tawaralle, niin ostajat, joilla
ett tilaisuus käymät Tuluihissa au
Potila. Tämä paikka on aina ollut
kasmamassa ja ollut huoneitten
Puute. Komppanian pitäisi taas tie
tojen mukaan kuin ajat paranee ra
kentamaan uusia asunnotta. En tie
dä, mutta arwelen, että iulewaisuu
dessa tänne tulee rakennetuksi meije
reiiä ja muitakin maanmiljelijäin ta
marart myllyiä, sillä tämä olisi sopi
toa paikka.
Junamies.
Mitt Rwer, Min».
Wuosi ott siis 'taasen loppuun ku
limut ja uusi tou osi on alkanut. Niin
ne lvuodet toierimöi eteenpäin. Tal­
sin, joka hänet toor.qitsi ja vari muu-1 mat kylmyys on taasen poraillaan.
ta henkilöä maatien wahingonkor-: Waan talwea seuraa aina kesä, siis
maucia määrästä wantzttsemisesta. eletään waan toiwos-a, että pianjrosfa olleeseen
õkeudessa fumõtttiti kumminkin syy-,taasen tulee waloisanipi aika ja il- seen, fvksi hän
iös aiheettomana Muita Goldberg' mat ISmP:nemot, niin sitten taasen^tahtoisin noin waan siroumemte*
metofi appellatsionioikeuteen. |saadaan nauttia luonnon ihanuudes-, huomauttaa, että harkitseppas asioit»
Appellaisionioikeuben paatos on ta siin Paljon tuin siihen wain on ti-.mähnn eimen fnin lähdet niistä
-VW
1
1$V*: i
Postin kaottaja fi
sähköteitse on I
S k 5 0 0
Dollarilta
.21-y08 syömme ,paiikid-o8oittib
sia (shekkejä) markoissa
nitun kurssin jälkeen ja «likoiai® 1
koiicen prosentin korkoa retárlí
matkustajien shekkejä «lollai*!»-^
sa, jotka Suomessa lunastetaaa
siellä voim assa-olevan dtllthi
kurssin jälkeen.
Lähet^iculutv rah ai ali etykeiU e
postin kautta on 15c. submits
alle $20.00 sitä suuremmilta en»»
miltä mitään kuluja ei perit£
Lähetyskulut siiftköteitse
$3.56 kaikilta summilta.
Kaikki lähetykset osoiteta»*
postin kautta, jos sähkösanomilla
hetystä ei erikoisesti pidetä.
Osoittakaa lähetyksenne ve*^.
taanottajan ja lähettäjän oeoit
t.eella varustettuna osoitteellsi
First Nat'eiial
Bank,
Haiicocic
sämme.
iiSlCÍii
Perustettu v. 1874 —,
Varat yli $3,000,000.9»
Kirjoittakaa Suomeksi meilii
on kuusi suomalailta
1,
irkftt«
Iaisimtta. Kuten näemme, niin
luonto muuttaa muotoansa, näin ox
ihmiselämänkin laita, joskus tuntuu
kuin elämä aikoisi hymyillä, mutta
somassa 'tääntää taasen kulkuansa ja
näyttää kuin kaikki olisi kaikki. Ayi
kin elämme aikakautta, jolloin mcl-^
tein jokaiset^ yksilön elämä en jok,
stenkin sammuuutto, ettei suurtakaan
maloti pilkkua mistään päin pilkis
tä, maikka kuinka tarkastelisi, maan
onhan se aika kulunut pättoä fer
ro llaan ja ehkä -se menee edelleen
kin.
Noin läheS 30 wvotta sitten, fol
ioin talle paikkäkunnalle otoat muut
taneet ensimäi jet kon suloiset asu
maan, on koko nämä seudut olleet
mitä synkimpiä metsiä, eikä muita
ihmisolentoja täällä tuskin köskaan
näkynyt paitsi alkuasukkaiw, jotka
metsän riistaa toaanitofji Waan
silloisen demokraatti-ajan paikoituk
sesta siirtyi tänne ensin muutamia
ja fitté aina toähitelien on tullut li
sää, niin että tämä nyt on jo koko
laajalti osuttu sitoma lainen kontri.
Eipä ole toinnut elämä silkoinkaan
hunajalta tuuttia niille, jotka ensin,
otoat tällä paikkakunnalla elämänsä.
alkaneet tehdä. Cn ainakin ollut p*.
räti yksinäistä, sillä lähimpään ih
misasuntoon oli matkaa 8 mailta ja
lähimpään markkinapaikkaan noin 25
mailia. Tällaista taitoalta kun piti
lähteä astelemaan ollen mi elä seläs
sä 100 paunan painoinen peuran ta
kapuoli, joka piti saada toaihdetiua
suolaan, jauhoihin sekä mm hitt tar
peisiin ja loikki tarpeet piti kulettaa
kantamalla, siis sitkeyttä iartoittiin.
Mutta eläneet toaan otoat ja muuta
mat elätoät mieläkin, koska paikka
kunnan eitsintätuen asukaökm elää ja
on hytoissä tuumiin tooimissa ja
muutenkin on hauska ja ketterä
ukko, kertoilee maan nuoremmalle
oimelle tapahtumia hänen nuonnt
tensa ajoilta.
Kuten ehkä jokainen muistamme
tiehyt wiime syyskesällä täällä met
sämalkeat, joissa ympäristön miehet
oli pakoitetw olemaan sammutus
töissä, josta liimattiin maksaa 25c.
tunnilta palkkaa. Mutta kun Iutoat
tua maksua ei alkanut kuulua, niin
Yleisen mielipiteen pakoituksesia k«t
juttiin kansankokous nuorisoseuran
hoalille tämän kuun 1 päitvänä, jos
sa otettiin asia keskustelun alaiseksi,
ja jonkun aikaa kun oli ajatuksia
julki lausuttu niin päätettiin tooli
ta 3-miehinen komitea ottamaan sel
mää toaltion meisäpalo-mohdilta. .•
Komitea teki työnsä ja tulos oli, et
tä jo saman miikon loppupuolella
akkoiMi miehet saada maks:wsoit»k
sia. Mutta pahasti olitoat herrat
aikoja lyhentäneet. Miltä oli kat
kaistu puolet ja toisilta mieläkin e
nr-mtnän ja taas muutamilta vä
hemmän. Tästäkin epäkohdasta ei- j'
kotoat ukot wiela ottaa seltoan, joka
enkin paikallaan.
Uuden Kotimaan 4:nessä nume»
„Jussin" kirfoituf
ttsensä tunnustaa.
i
Af
fr
I
vl
k 3
f.
ff
1
'V
$
fa
•H
vk
ff.
i4:
iX-
Uh
•0i
O''-.
|v
Vi

New Z)ork Mills, Minn.
Pub elin 98
Kntert-d a* second class matter at th#
poet office at New York Miila, Minn.,
nadcr tbc A vt of .March 3, 187V.
THE ATM OF THE AMERICAN
NEV73T,APERli PiiiNiED IJK
FOLEIGN LANGUAGES.
To help preserve the ideals and
Mered traditiona of this, our adopted
country, the United States of Amer
ica. To revere it a laws and Inspire
othe-8 to respect and obey them. To
strive unceasingly to quicken the
public's hcrnie of civic duty. In all
ways to aid in making this country
greater and better than we found
it.
Foreign Department

xml | txt