OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, June 02, 1922, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-06-02/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

vvv
K'^tt
1
...?
V*y.^*', V
v
Esimies. Kirjuri.
42—43—14).
,1-,-M
||~, r—
Maailman parhainta ulostuslääkettä.
Tiedättekö tr, että useimmat maidän
•airaukeistamme johtuvat u mm ettun ei
miiHiffetu ja niistit myrkyistä, joita me
tiaamme suolistasta? Nauttiaksvimi* hy
\ää terveyttä teidän suolistomv täytyy
vuorittaa tehtävänpä säännöllisesti.
Markkinoilla on useita lääkkeitä, joita
käytetään vatsa- ja ulostuslääkkeinä,
mutta ei ole mitäim niin hyvää kuin
*a*vara yhdistettynä muihin lääkkf i
siin. Kun te nautitte Casearaa niin
teidän nuotistonne suorittaa tehtävänsä
luonnollisesti ja ilman tuskaa ja ki
pua ja lyhyen ajan kuluessa teidän
ummettuneisuutennn häviää. Sitten kun
tv «'koitatte Casearaa useisiin toisiin
lääkkeisiin sellaisiin kuin Rautaan.
Vosfojim. XnxTin ja muihin terveyden
rakentajiin, niin teillä on lääkitys, jota
et mikään voita.
Se on juuri »itä mitä Nuga-Tone on.
Se on kokoomus kahdeksasta arvokkaas
ta lääkkeestä, joita kaikkialla maail
massa käyttävät parhaimmat lääkä
rit. Nu.ira-Tone sisältää Casearaa, hie
nointa ulo*t m«lääkettä mikä koskaan on
keksitty. Saattamalla suoliston sään
nölliseen toimintaan se ajaa pois myr
kyt ruumiista. Tlauta valmistaa rikas
ta. punaista verta Fosfori ruokkii ja
rakentaa heikot hermot Nux virkis
tää ja tasoittaa sydämen toiminnan.
Ruga Tone on kaikkein ihmeellisin sy
dämen liliike ja voimistaja mitä tiede
,M raha oivat, hankkia. Se taataan eh
dottomasti tuottam.ian täydellisen tyy
dytyksen ti! teidfin rahanne yinetaan
takaisin. Yksi täyden ktmn lääke mak
saa ainoastaan $1.00. Hankkikaa pul
lo tiina an. Nuga Tonea myövät kaikki
"hyvät apteekkarit tai sitä lähetetään
•norxan postin kautta postimaksu suo
ritettuna, kun lähetätte $1.00 osotteel
lä: Rational Laboratory, 10:8 S. Wabash
Ave, Chicago.
Älkää lähettäkö
rahaa
4
4 v
io PAIVAN
VAPAA
KOETUS
Tri Xoerts, Ly viu tunnettu refrte
tiouií-ti Chicagossa, jolla on 40 vuoden
kokemus ja toiminta ja tuhansia tyyty
väisiä potilaita ja maine tehdä silmä
laseja, jotka sopivat, on nyt tehnyt
mahdolliseksi kaikille, huolimatta missä
asuti e kiivil iiii hyväkseen hänen edul
lista tarjoustaan. Tri Koerts tulee lä
'iieltiViifhin postimaksu suoritettuna jo
kaiselle, joka kirjoittaa hänelle ilmoit
taen ikänsri ja kuinka kauan on käyt
tänyt laseia. jos on käyttänyt, parin
extra suur-a, kauniita ruskeita pyöreä
raamisia kullattnja silmälaseja io päi
vän vapaalle koetukselle pidettäviksi
missä tahansa tehtävässä mikä teillä
on suoritetta vana. Näitä tri Koerts'in
Filmiilaseia ei voida verrata mihinkään
niihin joita näette ilmoitettavan. Tällä
alhaisella hinnalla, $4.98, te ette voi olla
ilman niitä silli, ne ovat yhtä hyvät
kuin ne, joita myydään $15.00 ja ovat
niin tieteellisesti hiottu, että te voitte
nähdä niillä kauas ja lähelle, tehdä hie
nointa työ'ä tai lukea kaikkein pienin
tä painoMa, ja ne tulevat, kestämään
eläniiinijän. '-Ystävänne varmaankin
onnittelevat teitä paremmasta ulko
niiöst inm*. Tri Koerts ei tule ottamaan
penniäkään rahaanne ennenkuin olette
tyydytetty. Hyväksykää tämä vapaa
tarjous heti ja hän tulee lähettämään
silmä lasit kauniissa sametilla vuora
tussa task ukot elossa, joka tulee ole
maan teidän vapaasti.
V i
o4„-. n í 1 I i ii I "-iii'f n- 1
Nippikoal» alkaa
Thomson townin haalilla kesäkuun
JíÍ jráitoa. Koulu kestää 5 päiwää.
v
Mt»ahqan Ap. L«th. Seurakuauan
t)íimtiiirá:ncn kokous pidetään seura
kunnan kirkossa 11 p. kesäkuuta
1922 k. 10 ennen puolta päiwää,
"?mfften jäsenten läsnäoloa pyyd:
tään.
He»rh Maatta, H? A. Hepokoski,
34,
Tilatkaa osoitteetta:
»o»ooo»oooooo»oooopooooo
:m
J. F. MÄKI,
Lakimies.
Suomalainen Lakimies.
200 Torrey Bldg
Duluth, Minn.
POHJOISLÄNNEN
MATKUSTUSL11KE
edustaa parhaita ja nopeimpia
VALTAMERILINJOJA
Lähempiä tietoja purjehdusvuorois
ta ja laivoista saadaan joko kontto
ristamine tai kirjeellisesti.
Asiapapereita maahanpääsyluvai
saamista varten valmistetaan. Toi
meksianto voi kävdä kirjeellisesti.
LAPSET OVAT ERITTÄIN ALT
TIIT SAAMAAN MATOJA.
Madot Ehkäisevät Lasten Ruumiillista
Kasvua ja Kehitystä.
Melkein kaikki lapset, huolimatts
kuinka puhtaana ne pidetään, vievät
kaikki esineet suuhunsa mitä käsiin»»
saavat. Tämä on varsinkin huomatta
vissa pienissä lapsissa. Useassa ta
paukseflsa tarttuvat taudit saavat näit
alkunsa. Mahdollisuus saada elimu
töönaä matoja ja lapamatoja on kaik i
kein vaarallisinta. "Lapsi jolta lapama
to vie ravinnon, joutuu kärsimään hir
veitä merkkejä tästä loiseläimestä koko
ikänsä. Juuri aen vuoksi pitäisi olla
erittäin varovainen.
Varmat merkit madosta on niiden
ulostuleminen kokonaan tai kappaleissa.
Mutta se ei tapahdu usein. Ilmaisevat
merkit ovat: huono ruokahalu, satun
nainen ahnauä, limainen kieli, korven
.nus, kipuja vatsassa ja suolistossa, yh
tämittainen sylkeminen, huono ruuansu
latua, kipuja selässä, mustat renkaat
silmien ympärillä, verenvähyye ja pyör
rytys-kohtaukset. Kär
simättömyys ja le
vottomuus sekä suo
nen veto, kaatuma
tauti, mielisairaus ja
raivohulluus on huo
mattu seuraavan la
pamatoa ja poistuvan
kun lapamato pois
tuu. Monet miehet,
naiset ja lapset ovat
hoidon alaisena jon
kun muun taudin ta
kia, vaikka heidän
vikansa johtuu la
pamadosta. J03 te epii
Viette
häiritty lapamadon
o
tv
*, -S
van ne
takia
tilatkaa heti
TANCÍDE lääkettä, joka maksaa $10.48,
tai puoli siitä, joka maksaa $7.25. Tä
mä lääke on hyvin tunnettu ja yleensä
käytetty Europassa eikä siitä ole ky*j
mystiikiinn, etteikö se olisi täysin luo
tettava ja tehokas täiike. Sitä mvy ai
noastaan LAXAL MED. CO., Forbes am'
Moultrie Sta., B—15 Laxal Bldg., Pitta
burgh, Pa. Paketin vakuutus 25c Í
When ordering,
if
ia'
MATKUSTAKAA SUOMEEN
maailman nopeimmilia laivoilla ja naut
tikaa samalla maksuttomasta laivayh
tiön järjestämästä käynnistä maailman
1
suurimman kaupungin LONTOON kaut
ta.
I "Aquitania" got jalk. 45,647 tonnia,
i "Mauretania" 790 jalk. 30,704 tonnia.
"Berengaria"
919
jalk. 52,022 tonnia.
Lähtevät New Yorkista joka viikko.
Myöskin suuret Ounard Linjan laivat
Bostonista ja Montrealista.
Uu5i sv,ora linja Suomeen Hampurin
kautta. Yhtämittaiset hinnat.
Kolme huvimatkaa. Suomeen "Aqui
tanialla" toukok. 23 P-, "Berengarialla"
toukok. 30 p. ja "Manretanialla" ke
eäk. 6 p.
Käykää lähimmän paikallisosia miehen
lnona tai kirjoittakaa osoitteella:
Cunard-Anchor, Anchor-Donaldson,
Lines, Minneapolis, Minn.
Käytännöllinen ja Halpa
Englantilais-Suomalainen ja Suomalais-Englantilainen
Sanakirja ja Lauseoppi
Meille on saapunut lähetys yllämainittua Nielsen & Lundbeek
Höyrylaiva-asioiiuiston ja Pankkiliikkeen kustantama 280 sivua kä
sittävää kielikirjaa, joka todellakin on erittäin käytännöllinen
ia hyödyllinen ja tulisi löytyä jckiiisessa kodissa ja jokaisella yk
sinäisellä henkilöllä, miehellä ja naisella. Paitsi kaikki tärkeimmät
sanat käsittävä sanakirja on tämä kielikirja erikoisen hyödyllinen
een takia, että se käsittää Lauseopin, jossa molemmilla kielillä esite
tään tavallisimmat keskustelut, jotka syntyvät erilaisia jokapäiväi
siä asioita toimitettaessa liike- ja yksityisissä asioissa. Ja tämä lau
seoppi on englanninkieltä taitamattomille siksi erittäin hyödylli
nen, että siinä neuvotaan myöskin ääntäminen sulkumerkkien välis
sä. Sitäpaitsi sisältyy tähän kirjaan molemmilla kielillä esitetyt
tavallisimmat kysymykset kansalaisoikeuksia hakiessa. Samoin on
siinä englannin ja suomenkielellä pykälä pykälältä vierettäin Yhdys
valtain perustuslaki, johon meidän kaikkien olisi tutustuttava.
Tämä sanakirja on sidottu mitä hienoimpiin koviin korukansiin,
mutta siitä huolimatta on sen hinta
Ainoastaan 50 senttiä»
Postin kautta tilatessa on lisättävä 5 senttiä postimaksun peittä
miseksi.
Uusi Kotimaat,
.irtiaäib
v
n
11
"'^7 ^V'j' Vl ", í/?° ttxft Aotimas, Perja«tUi«M, Kesak»»» 2 p. 1922
Ottoja kan$aeee
Hískuudísia
Mack, Mia».
erää kansa «obrfin wank.ua olfe»-
Ehdokas Becker kauntin sheriffiksi
Mmitystoaaleissa, Maanantaina,
Kesäk. 19 p.
Teidän äänestyksenne ja fmtna
tuksenne hytoin kiitollisesti hytoäksy
tään.
HÚÖNÖVERI
Risa tauti. Märkivä ihotauti, Nrivyt. Finnit,
Markatmavat ja kaikki muut taudit jotka
johtuval heikosta eli Huonosta Verestä ovat
hyvin tavallisia, ja jos ei niita ajoissa pa
ranneta voi niis lii kehittyä paranematon
tauti, joka vul heikontaa elinvoimaa .ja intoa.
Näin kirjottaa eras kansalainen lääkkees
tämme: Hankina, N. Y.
Arv. Apteekkari P. A. Ltgnell.
Tilasin joku aika sitten teiltä lääkkeen No.
500 ja «aan mainita, että se oli kerrassaan
Lignt llin A fp^kki on suorin—
---Snnm. Aiití'fxki YbdysvRllolKsa--
1 $ í
motei
rimiMtltoat fantctota Dtnbci.
lcmlmwat m„rhcwir,ia
oksille ja
wankina.
Kulunut oti myös jo tmuän toito
den touon aika. Maanmies on n
Kas, kesäkin on jo tullunna. Ai-,tua
"iäisen maamiehetlä on kiire aina, ^0§
ne
(Paid Political Advertisement) ta. Ei riitaisia, ahneita, eikä wa
hingollisia. Siemää maata on mo
nelle perheelle rotelä walittawana se
kä homesteadilla palwelwja taloj.i
pätsäreiltä perintöä. Maanlaatu ei
ole sama kuin Mack'issa, jossa posti
asemamme on toaan wähän etelään,
íR itä-etelä Bowstrin toton issa.
te­
hokas lüiilív. silla "l''U taas ti ysin terve, josta
lausun mouet kiitokset teille Mr. l.ignell.
Kunnioituksella, John Backlund.'
Erlkoislääke No. 500 on mainio lääke
liamalnittuihin vikoihin. Kuun iloon
kuuluu suuri pullo lääkettä, rasia veren
puhrJisvjspilleriä sisällisesti nautittavia.
HUOM! Jos teillä on näppyjä ell finnil
kasvuissa niin pyytiikäi rasia "Kasvojen
kaurii-tusvoidetta" ja taas jos on syyhyä
eli kiukelmaa ihossa missä osassa hyvänsä,
silloin pyytiikää "Klinikan syyhyvoitletta".
Nämä salvat lähetiimme lääkkeen mukana
samaan hintaan.
Siis tilatkaa läüke No. 500 ja tlmottakaa
minkä salvan baiuatte lääkkeen mukana.
Lääke lähetetään postissa lähetyskulut suo
ritettuna $2.60.
-Z-
s/
1 1
kesä näyttää oleman käsillä. Maan
ainoastaan heinästä woi jo tehdä ar
toton, se epäilemättä tuke werrattain
U)wä, ehkäpä harwn«inen.
Sunnuntaina 21 päiwä fun tein
tawanmukaisen naapurireisun menin
heti suoraan heinäwaiuiolle, otin kes-
fiartDomiton.
@U8 aitQÍjwn nim
ialmtin
Eduilla.
Tämäkin fourty on Puhdistetw san
gett synkän metsän peitosta melkein
kokonansa muutamassa tvuodessa.
pustellut kylwöwakkansa orsille. Ia'^nka waiwalla jaapi, \m ilolla
surujen waltaanko siis iiänelläfin omistocipi.
syytä nyt? Ei, ttxtan hänellä on
nyt syytä iloisesti httokneíía ja odo
tella sadon korjuu »aikaa. Mieli in
noitettuna maanmies uottolee satoa,
kymmenkertaisia muruja niistä rip
peistä, joita hän kylmää kyyhotteli
Luojan sormien lomitse.
Maa täällä on ettftTitofott sawi
multaa. Monella neliomaililla ei
kiweä ollenkaan. I^se ollen jossain
määrin maanlaatua tuntemana jn
epäile sitä liiottelnksi.
Astellessani tämän naapurin toai
Titolle
ajattelin Pyytää ettei pahas-
noastaan aawikko-kylwäjällä on nyt dakseni jotain uutisten weroista pii
hetken huokauksen aikaa. Hänen tu- fa§tä aikaa ja ennen kesälomaa.
Iisi in käyttää se juhlimiseen, juhli
miseen ainoastaan Jumalan kunniak
si. joka kylwoille kaswun antaa. Met-
Polkemista. Haluaisin imin saa-
„Ei, ei", ajatteli hän. Ja pyysi, että
jos kerron uutisia niin kirjoita siitä
mistä armosta on maa armolleen.
jofu
l)a(uaa
bänen aikansa on rajoitettu. Hänenymp^iristölta, niin sitä kyllä 0:1.
katsos täytyn raiwata ensin maa puh- ^xn, ajattelin itsekseni, sehän
taaksi ja sitten wasta kylmää. Kun
cn toaan
on tämä toimitettu niin täytyy ryh-^^ myötäjäisiksi. Hän ei olekaan
tyä rattoamirami troopilliset aarrno-
hywää wiljell,smaa
minulle kuni lämmintä iet
mifäön ai)ne§
metsät teiksi päästäkseen majoille. Itnasintme, että me tarwitsemme tärv
JlahnttaMan warhainen lupaawa
^oifa Mdessä tuu»
ainoastaan hywiä naapitrei
Paljon kaloja ja suuret jokitoarsini'^
tyt myöskin. Lisäneutooja antaa
kyllä auliisti nimimerkillä toonista
nut alla.
ympäristölle on tullut lisää Iiit
keen Harjoittajia. Mr. ja Mrs. An
ton Wuolle Floodwoodista, Minn.
Mrs. Henry Mattson aikoo men
iiä Minneapoliin terwehtimään tytär
tään Ainoa.
Mr. John Puhakka on alkama
katkasuttamaan metsätatoaraa.
Pitemmän aikaa on sähkötoirrat
toiipyiteet ilmoissa, joten on hiotta
wan kuuma.
14 Mae?, Mmn.
T. N.
Peyla, Miav.
Maikkapa minäkin alan ilmoiSh
että ilmat owat olleet hywin kan
niita, joten maanwiljelixm on ollut
oauskaa laittaa peltojaan Miljalle
Nyt onkin oikein lnpaawan näköist-i.
Kun wain ei tulisi hallaa niin tulin
marjoja myös kylläksi samoin kuin
muutakin wiljaa.
Gusti Saari on muuttanut osut
malleen maalle asumaan, joten f)c'
dän naapurit oliteat liommannc:!
beille tupaan htliaiseet tämän kuun
21 p., joka onkin hauskaa mielest-i
iti, että kokoonnutaan aina joskus
kaikin yhteen. G. Saari on asumit
Soudanissa Esa Torkon toaltahuv
nassa ennen, joten hän on nyt as vt
tanut tänne meidän kuningaskin'
taamme.
Kauntin komissioneerin totrfann
pyrkijöitä on tässä 4 piirissä tn on ta
hywää miestä, waan tfiihän niistä
cn toiron iaapi. Wm. Fay, Tolvei'
ista Pyrkii sanottuun toirkaan, jotcn
rooitte warmasti luottaa bäneen, ei:a
on rehellinen ja kykenewä mies eif^i
ole ttiin sanottuja mmmsaini miehvl
Kirjoitappas useammin Uuteen Kcr.
maalian paikkakunnan asioita, ja tmt
lopetan. Jos Itusi Kotimaa antaa
tälle tilaa niin toistee lisää.
Farmari.
Minnesotan tuleton laiulaatijaknnta
tulee ottamaan kysymykseen miftiiien
rantaoori-tounitoeron. Kysvmys tui rv
siitä, josko nykyinen tonniwero on 'ie
mitä sillä oli tarkoitus silloin kuin "e
laiksi laadittiin? Minä sanon, että u
on teräs trustille parempi nyt ft
että silloin kuin sitä ei ollut, ja ien
takia tullaan sitä uudelleen käsitle
Iemään rulewassa Imniaatijafunnau
istunnossa. Kysymys tulee ensiksikin
siitä josko kuuden sentin tonmtoero
on kyllin korkea. Edistysmieliset
toat aina kannaltanieet 10 sentin ton
niweroa. Nykyisen tonniweron mu
kaan ci ole imelä teräsnhtiö maksa
mit yhtään senttiä waltiolle roeroa.
on wed onnut «siansa oikeuteen
josko sen lockipykälän
r-Mboan periä tonnirocro
5 on„*,^nen tonniwero on arnfio
cli rniuiiűíiitoeto, ja jos sen lain mu
kaan vannaan terästrusti maksamaan
tonniwero niin ne tuletoat tooatnnaa
lybyesB tuletoaisuudessa että kaikis
to muistakin tuotannoilta waltiossa
on maksettava suhteellinen toero
päälle muitten werojen. Tonniwero
õrn meni loPi tm ime Imnloatijakmv
tk™ Af
*j 5 ,v '."
nassa, niin silloin terästrusti pani
läpi toisen lain, joka rajoittaa pai
kallisen kulutuksen niin paljo aitio»
astmn henkeä päälle paikallisiin a
lvsknlutuksiin. Tämän lain kautta te
rästrustt tuli säästämään toeroissa
Pohjois-Minnesotassa enempi kuin
mitä sen tulisi maksaa waltiolle ny
knisellä fi sentin tonnitoerolio. Tule
toa Minnesotani toaltionlainlaatij z
kunta kun kokoontuu ensi tal toena
tulee nostamaan toimitoeron 10 sent'
tiin tonnia kohden ja paikkaamaan
nykyisen lain, itiin että siitä ei pääse
tn uit ten kuin maksamalla touosittain
sen mukaan waltiolle mitä lain mu
kaan on maksattawa. Tässä kävttn
sanaa tonniwero koska se -sillä ylei
sesti tunnetaan, se on todellisuudet
satoero netto sisääntulosta, uloste*
toot pois otettuna mikä on nykyisin
lakina.
Olisi kaikkialla Mettatoa sellai
fia henkilöitä lainlaottjakuittaan jot
ka tiedetään, että ne tuictoat äänes
tämään tämänlaisissa kysymyksissä
cikem.
John H. Muchl.
a a e
fynt. Halmari,
ku oli 14 p. marrask. 1921 lap
siwuoteeseen, olleti syntynyt
1882, 6 P. tammik, jättäen jäl
keensä kolme lasta, poiki», man
hin 8 to., toinen 5 to. ja nuo
rin 3 to., Minneapolisissa,
Minn. Surulla jäitoät häntä
kaipaamaan 2 sisarta ja 2 toel
jeä Suomessa sekä lukuisia tut
tatoia ja ystäwiä, lapset ja
minä.
Leo Halone»,
Minneapolis, Minn.
Herran haltuun annan sinun,
Mun puolisoni rakas! Et enää
tääll' näe minua, Sytoäll'
maassa minä makaan Nyt si
nusta eron otai), Jätän sinun
Herran rauhaan. Älä murheen
tää I t' minun täbten' Ann' itsees
jaattaa fiantacpn.
I
Täten saan sydämen surulla
ilmoittaa, että meidän kaik
kein isä näki hytoäksi pois
kutsua rakkaan waimoni
Kaisa Sofia Wcsalau,
o. s. Tegeström,
joka waipui kuoleman uneen
uskossa Wapahtajaansa Touko
kuun 12 päiwä 1922, Minnea
polis, Mmn, elettyään täällä
63 touotta, 10 kuukautta ja 4
touorokautta. Hän oli syntyisin
Suomesta Iin pitäjästä, Tan
nilan kylästä, Oulun läänistä,
jota ikäwallä kaipaamaan jäin
minä Ixinen atoiopuolisonsa yn
nä 6 lasta, 4 tytärtä ja 2 poi
kaa, 3 toäwyä ja 6 lastenlas
ta, ynnä lukubsa tuttatoopiiri
uskon toeljiä ja sisaria täällä
ja Suomessa, joka täten kaikil
le tiedoksi annetaan.
Jacob Wesala ja
Minneapolis, Mmn.
$8ari)timpi majan riututoa
täydellisshen uuteen, Tää elo
kurja katootoa Ikuiseen kirkkau
teen. Silmäni siellä selkenee,
eiHetys kaikki erkanee jä murhe
iloks muuttuu.
Kuin myös haluan lausua sv
Mmelltset kiitokset kaikille, jot
ka niin suurilukuisesti ottitoat
osaa toainaian surusaatto-on ja
niistä kukkaseppeleistä, joita
niin runsaasti lal?jotitte toaina
jan haudalle. Jumala teille
kaikki palkitkoon.
Halataan
Bermontin tmltioon atvioliiton tar
koituksella keski-ikäinen kristillis
mielinen nainen, talon emännäksi
kelpaawa. Olen yksin taloutta hoi
tamasia ja on karjaa liika paljon
vffin hoitaa. Onko Uuden Koti
mocm lukijakunnassa semmoista, jo
ka on halukas siihen toimeen yrtti5
mään. Own Ies kim ies. Osotteeni
on: Fred Anderson,
iiV
t-i »f ft
Hr
iÄtii-:
i
1
1 V -,
%v
KIRJOJA
Alennetuilla Hinnoilla
Seuraavan 30 päivän ajalla tulemme myymään alennetnH»
hinnalla kaikki allanimitetyt kirjat varastostamme. Tässä merki
tyt hinnat näille kirjoille ovat kaikki 10—25 prosentta halvemmat'
kun entiset myyntihinnat. Kirjat lähetetään
Arminen-Aaltio Sanakirja 1.25
Sahan Kallen runoja 20
«Tolin Mursun elämäkerta 15
Rauhanrikkojat .76
Kuolema ja kuoleinatoin .40
Edistys ja köyhyys 80
Leivän valloitus 60
Vuosisatain vaatimus 65
Lähimmäisiäni 1.00
Suomi suureksi, Viena vapaaksi .50
Sukupuolikasvatus 25
Kalevan selityksiä 45
Muistelmia ja mietelmiä 25
Erämaan asukkaat L5
Palestiinan historia 1 15
Amerikan Työmiehiä 65
Selostuksia maanviljelyksestä vasta-alkaville 60
Kasvitarhan hoito 80
Uusi Vapaus .75
Seitsemän Veljestä .75
Alfalfa eli Luserni 15
Robert Owen ,.... .60
Osakkeenomistaja .75
Eläinten lääkäri .85
Hengellisiä lauluja ja virsiä ,60
Uusi Testamentti 1.25
Virsikirja
1.5Q
Pieni Raamattu 8.50
Pieni Raamattu 1.25
Kuvaraamattu korukansissa 15.00
Pieni Pyhä Raamattu 1.25
Biblian historia 60
Katekismus, vanha SS
Katekismukset, uudenaikaiset 80
Kuva-Aapinen Ztz
Siionin-Kannel, laulukirja 60
Risti ja Kärsiminen gy
Herran Tulen Kantaja 1.50
Naamat un HistvriQ »5ce*ioä»2q® [•.. .. J50
Tilataan osotteella:
Uusi Kotimaa,
HEW YORK MILLS, MIN*.
OFJíEET X'AT'AASTI
Tilatkaa ohjeft ja nUyte
3 an »at miten valmistaa»
tämä sievä Peter Pan pu
»ero. Helppo tehdä ja te
lee helpoksi valmistas.
.- 4 *.&
:«y?i:á
pppfPMfV
vvapaasti
hettäkää raha tilauksen mukana
Uuteen Maailmaan 1.5Ä,4,^1..
Tulevaisuuden mies ..........
Jerusalem, Taalainmaasa
Kullervo
Ihmisen oma voima
Kohtalon yhdistämät
Aarteen etsijät eli Sumun kansa
Mustasukkaisuuden uhrit ..
Köyhäinhuoneen prinsessa
Esther, jännittävä kertomus
Ajan ratoksi
Povauskirja ........
Kanainhoitokirja
Kuvaraamattu hyvissä nahkakansissa
Kaivannosta hautaan
Mihin suuntaan .......
Tulevaisuuden edessä
Maanviljelijöille
Luvattomilla teillä
Suuret vapaa-ajattelijat ....—
Ihmisen oikeudet oman elämänsä suhteen .20
Elämä puhtaudessa ...» 26
Työmiehen vaimo ....... ...... .25
Postikonttorissa 1®
Murtovarkaus 5. .20
Mestari arp
15
Kumarrusmatka ............ «2d
Lahjoitusmailla .2$
Sevillan Parturi .2Í
Tanssikengät
.10
Paavalin toveri 1.00
postissa. Lä­
Säästäkää Langan Ostossa
KUTOMALLA Concord teh
taan villalangoilla, jotka voit
te ostaa suoraan tehtaasta.
Sievä Peter Pan pusero, joka
on kuvattuna, tulee maksa
maan ainoastaan $'2.00—huo
mattavalla säästäväisyydellä
siihen nähden millä te voi
sitte ostaa langat tai puseron
jälleenmyynii liikkeistä.
CONÓÓRDIN LANGAT
täysivillaisia worsted lankoja
myydään teille suoraan teh
taan hinnalla huomattava
säästömahdollisuus naiselle jo
ka voi itse kutoa Coneordin
langat ovat taattuja kestävyy
destään, samanvahvuisuudes.
ta, värinsä pitäviksi ja par
haista aineista. Kaikkia käy
tettyjä värejä.
4 OUNSIN KERÄ 50o
1 PAUNA $2.
Kysykää näytteitä vapaasti.
Dept. B.
Kirjoittakaa tänään.
Huomautus
Menahga» ja ympäristö» cfaffaitit!
Uusi auto ten korjausliike on oio»
tettu entisessä Oscar Grönlundin
Garagessa. Hmr-ä työ taataan ja
hinnat kohtuulliset.
Rick Raskn, Omistaja.
Zos tahdot tietää
mitä maailmassa tapahtuu, niin tilaa
6
|Ufl ÄstilUHI
Ilmoitus fonccuffltittajiííc jo lőm* iM
mittäjille. *.
Tuok» mstfmiamrc Wcmha5 Ncen»
cet. R. A. (Wc,
HöyrypannujeK piiritarkastaja.
(4ÍÍ—ii).
I
1
'M
,u-ZU
:':4Í .'M
6be* 7.
,,ii|
r]
$4

4'M
4f,C
Mi
1
i
1 V' .' Nl
tjb&h 4f",r

V-j's. í
v: ,*
4
Dr. Ii. H. KOERTS,
Manufacturers Optician,
1509 Madison Street, Department
Alexander Puotinen.
Chicago, Illinois.
509 First National Bank Bldg.,
Duluth, Minn.
Melrose 3405.
VICTOR H. GRAN
CARL H. SALMINEN, Agenry,
Box 455, Duluth, Minn.
English.
possible write
New York Mills, Minn.
M-nm-t owat enhitt °j°t. Mom
Theron E. Begin
P. A. LIQNELL CO., Superior, Wis.
«pifas 9--11 t. ji ti-
11-13 t. »ittää ja taajaa.
,? V -ti 1' 4 1 1 -,-. íf'» ,( ,' M' I
J. Wesala ja lapset.'
Minneapolis, Minn.
Chester Depot, R. F. D. 1,
I. Äor 100. á
Concord Worsted Mill s
West Concord N. H.
TarkeBWS Licencen fwmflfimíW#
ioarten Pidetään Motor Inn Gar»
gessa New Aork Milljissä Kvjäk. 8 v.Ä*
p. klo 1—6 i. p. \i''

xml | txt