OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, July 11, 1922, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-07-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No. 54
"f
titcn teustitcrta.
frazkrin
mm
iimosiiiííaa eilis
tmmlisiä
Minneapolis, Minn., heinäk. 10 p.
Liutii^n PHjois-Takoban futocv
nöörilt Frazierin too itt
o äskeisissä uv
nnwsvaaleissa ja uieiben toisten
itáíinsinielisteii nimittäminen wal.
tton toirfoihin e!) doff a irii seuraten
cbiehismieiisten íuoittcjn PennsnI
ivúniűSiű, IndianaSsa ja Iowassa.
voi tehta mahbciiifefsi Farmer La
tor puolueen muüan Minnesotassa
iii nn ftjffniiä. tällaisen lausunnon'
ovat antaneet :u.wernöör!nehdok.is
Magnus Johnson ja seimariorine!)»
bokas Henrik Sbipstead.
„Kumernööri Fraierin nimitys ja
toarma valiticminen", lausui Mag
nus Johnson, ,,'vu'i.itaa Nhdnsvaltain
senaattiin n ^.-n sellaisen miehen
Usvui, iolion tauxrlHren kansa woi
luoti a a. Hän tulee olctnna" hyvä
kwnppali Snhb'iííe. Minä nV i hi iv
',tenut molemmat näinä nichct nnicfia
ia minä tiedän ci ban olewan ia
teli joita. Kmvernoöri Frazier e: olisi
foč-Taan tullut takaisinkutsutuksi i.f
leiwat rahamiei'et olisi niin fattr%
testi taistelleet nl?lakimies Vemfci
funstamisekn. Mr frazier?n fofe*
ipuffet valtion '.rlnvrüöönt'.ii viiden
iratiean mnoben aikana tefciriit hä
net erittäin soviivaksi edustamaan
V aitiotaan 29-asbiitgtonisja ja siellä
rl emien toisten edistysmielisten
iensfa 5än tulee saamaan aikaan tiv
u r~io.
„Minä olen pahoillani, ehu
1
-íoanmiti cli jäin kuveruöö rin ebdo
oi Mr. Baker joutui iapoiolle nV
mitysvaalissa. Mr Baker on yksi y=
Itinä asioita oarhaiten ttintewa mic?
mitä mina tun-m. Kitita ,c mmi.i "i:li:,cnra martoa, Wmco,, joht
tykset. jotka Nonpartisan Liitto on
s vnut aikaan Pobjois-Dakotassa,
ciottdirat tuon lualtioit edelleen ole
wan edistnsmielisten waltioiden f
tupäässä iässä maassa.
,.Kun minä olin Pohj.-Dakotassn
ennen inntiiystoaolin", jatkoi Mv.
I o lm son, „monet Liiton johtajista''
foncitoat minulle, että he kästttiwät
«sekalaisen woiton maalissa ehkä ole
n e.n parhaimluan, koska J. W. 21. o
li lupautunut toteuttamaan pääkoh
!ar L'iton ohjelmasta, ja siinä ta
pi'uksessq sen täytyisi uudistaa lu
pauksensa ja ottaa hartioilleen osn
täinen wastllunalaisuus esitettyjen
uudistusten toteuttamisesta".
Tri Syipstead mnöskin lausui,
ctiü Pohjois-Takotan nimitystvaali
pi tulokset omat hywin suosiolliset
Fa.rmer-Labor puolueelle Minneso
tosia. Hän sanoi waalitulosten joh
bcsic seuraawaa:
.^azierin moiito on sen toanhaiv-
:?c}scn
hntoän amerikalaisen periaat-
frrn woitto. että kansan tulee halitte.
Mr. McCumber, joka on hieno mies
^"r'oonallisesti. on 25 mitoita edus.
imut Wall katua ja idän rahani'
i:ä senaatis'a. Kansa on nyt nähtä
wasti siinä k«sityk'es'a,-että nyt on
xvow!
'S
'ffiM
1 I
surjäytti kuninkaansa
jo nimitti heidän tilalleen Äiniih
Broo?bartin. Pohjois-Dakota seurasi
-esimerkkiä. Wisconsin tulee epäile-
Mä-ttä tontit! ema n n uudelleen Lä-Ijuoppous
Kolletten Marraskuun waaleisia on
Minnesotalla tilaisuus lähettää Pob
Nev York, heinäk. 10 p. 48:n
Icnrtean puheenjMaja J. A.
-Hcpkins on antanut Pohjois-Dakotan
znimittisvaalicn johdo-cta seuraavan
lstusunnon:
,,\hmn o- rvvitic Poh
jois-Takoiassa merkitsee käännekoh
taa meidän poliittisessa i)iõtcria
samme. Se on cukulaukaus yli maan
uhntumasfa toodifamppctiíusfa, jo
ta -18:n komitea on suunnitellut ja
toka tulee alotetrawaksi hywin vian ja
ionka tarkoitus on saada walitulsi
Ahdosnxlltain senaattiin Frazier
Poblois^Dakotasta, Wran Nebras
lasia, Brookhart Kotvasta ja Ladel
lette Wisconsinista.
„48 :n komitea tulee antamaan
täyden kannatuksensa näille ehdok
kaille ja Progressing puolueen foiig
ressiekidokkaille N^ebraskassa ja Ida
hosia Arazierin listan ehdokkaill?
Pahjois-Dakoiassa Nonpartisan e')*
dokkaille Eielo-Takotasstl ja Prog
ressiwe Asiociationin chboHaiifr
Wicconsinissa. Me olemme läheisessä
yhteistoiminnassa kaikkien näiden
järjestö ien kanssa ja monet naista
ehdokkaista ovat 48:n komitean
maksawia jäseniä. Näiden miesten
maliiiemittptt fonaresiiiu edistäisi
í)tmin huomattavasti edustuksellisen
hallituksen aikaansaamista.
„Epäilemättä sekä demokraattisen
ctlo
republikaanisen puolueen taan
tumukselliset koneistot eiwät iätä
mitään imeä kääntämättä saadakseen
cifacn näiden ehdokkaiden tappion
itiarrashiifi! maaleissa, sillä heidän
moiííoiv'a merkitseisi vanhojen tmci
íueidcn hajaanttiinista".
(^tticnbergiit raamattu mWätoänä.
Leiv.tigin iuuseo Fur Buch und
edirirr. iota on nykyään huonoissa
raíia-ciivivía, on Mafian hallituksen
:tmaüa ia nun nut kaupaksi kuului
fan (Hnlicisboiain raamatun, Pelas
laaijVvn siten tmiicim perikadosta,
ilinct.M-oamti! valtiomuieo on tar
iv tn rut mainitusta raamatusta 10
rüüta tabLyisi^ .|wnngUifesti mie
fmtmintn, että tämä kallis kirja jäisi
edelleen Saksaan, mntta museolla
ei ole waraa hyljätä edellämainit
tua tarjousta, koska sitä muuten uh
kaa wararikko.
Näin ollen riippuu siis yksityisten
ubraowaisuudesta, saadaanko tämä
failis kulttuurimuisto jäämään edel
leen Saksaan.
Berlin. Kaksi miestä hyökkäsi
heinäk. 3 p. tunnetun saksalaiset?
sanomalehtimiehen ja Po li tilusten
a ítain arwostelijan Blaximilia.i
Hardenin kiinppuun lähellä kotiaan
Gruenornaldissa, Berlinin eräässä e
sikaupungissa. Harden wietiin tajut
tomassa tilasia kotiima, missä hito»
mattMn hänellä olewan wiisi haawaa
päässä. Murhayrityksen tekijät ttxttv
gittiin.
yritys Haidenin henkeä wastaan
tavahtui totil)än toista wiikkoa ulko
ministeri Rathenaun murhan jäl
keen, joka niinikään tapahtui (3ruc
nemaldissa.
•... ,, iciia huomiota ÍUTcittatDia íirjoniiíiia
nifc walita senaattori, lofa edustaa ..... ...
*0rT, ,= aifafauoich&cviaait „Die Zntunft
fanfaa. Maatttotíicítjatn ia uuemiev
ivn wararikot owat. Makuuttaneet
heille, että Wall tatu on hallinnut
s eitä kyllin kauan.
..Frasierin woitto ei ole puolue
woitto. Pohio!S-Takotan parhaim
mat kansalaiset, vuolueista Malitta
mätta, tnöskenteliwät ja äänesiiwät
Fra-.terin puolesta tehdäkseen Poh
jois-Dakotan wapaaksi waltioksi sensi
.jaan eitä se olisi Wail kadun alus
maa. Poliittistt kuninkaat jouiuwat
fypLän.
Sodan aikana julkaisi Harden u-
Pääasiallisesti tttomittiiu niissä Sak
san hallituksen politiikkaa. Heinä
kuussa 1917 lakkautettiin lehti sodan
ajaksi. Eräässä kirjoiiuksessa Harden
ylisteli presidentti Wilsonia ja toi
sessa hän esitti wotmaffaan weiou
muksen kansanwallan puolesta.
Juoppovs lisääntyy.
Minneapolis, beinäk. 10 p.
Mdnstoaltain balliinksen oikenswi
rasto on waatinut Minneavolisin
poliisipäälliköltä numeroita juoppou
desiä waiigittuien lukumäärästä ja
i ots Länneltä edistysmielinen senaai- täällä juopumuksesta 720 henkii oa Wgltion laajat alat kasvamaan hyö
tori lähetystö Washingtimiin".
48m komitea näkee ^razierrn voitas
fa sunnin toiveita.
kun edellisen vuoden samalla kuu.
kaudella vangittusen luku oli 443.
Wtíttie toukokuulla oli vangittujen
lukit 880 ja edellisenä vuonna sa
malla ajalla 513. Oikensmirasio
muuten käsittää Minneapolisin ole-
ovat
sMiirestl
New Ao rk, heinäk. 10 P. M
dnswaltain waltioidenwälisen kauppa
komissioonin attiatitivn tietojen
mukaan liiti rautatietä, jotka otoat
ilmoittaneet tuloistaan, otoat touko
kuun ajalla ansainneet nettotuloja
lähes $47,000,000 eli $17.000,000
enemmän kitin samalla ai alla miime
lvuonna, mutta kustannukset vliwat
alentuneet OVo prosenttia.
Idän waltioiSsa 7G rautatietä,
joiden nhteinen maililuku on 55,
797, o limat ansainneet nettotuloja
$24,671,800. Samalla ojalla Mii
me wuonna oli niiden nettotulot
$17,204,600. Näiden teiden liike
tulot oli mat $17o,47o,000 eli 1.3
prosenttia pienemmät kuin samalla
ajalla 1921, mutta niiden liifemenot
samalta aialta oliwat 7.3 pro'entia
pienemmät kuin edellisenä wuotena
eli $137,343,000.
Lännen WaltioiSsa olewat 38 rau
tatietä, joiden yhteinen maililuku
on 92,869, ilmoittiwat netto-liitetu
loik'een $15,140,600, kun nämä tu
lot miime wuonna sainalla ajalla oli
mat $10,777,700. Ltifchiíot kaik
kiaan oliwat $122,680,000 eli
r- «n.
Parhailiaan ollessaan hakattiin
Michiganissa joka wnosi kesktinää-
?1hdeksänkymmentä Prosenttia kaa
deinsta puusta oli silloin puhtainta
maikoista petäjää, mikä kuuluu par
haimpiin Puulajeihin, mitä Nmeri
kassa löytyy. Nyknisiit ei Michiganis
sa sitä puuta ole juuri lainkaan, sitä
woidaan saada sieltä nyt jo wähein
män kuin Massachuseiiista. Michi
ganissa saadaan nykyisin omista
metsistä Pääasiallisesti wain ala-ar
woista puuta, pääasiallisesti Poltto
puuta, tislauslai^oksiin, aitapat'aita
ja Puumassaan tarwittawia puita.
Kaikki parempi puu hiotetaan muis
ta lvalttoista.
on#
rw
(Cbt
Tim
RaeaitMte t»loi| ään
1
pl»sentti suuremmat kuin touto-!^ tarp-etw.n-.Aa wl-MwittM.
luutia 1021 Siifcmcnot oltont]'0 .™',!0 ^'tta... tottnu maamme
$98,241,800 cli 5.3 prosenttia pi
uemmät.
w
1
fim&en, niin että Porolle palaneet^ den jo 732 tapauksessa hamaitiiin
laatat kankaat owat jalellä. Mihin-! marmasti tulen syttyneen tupakoit'*!
fään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty joiben huolimattomuuden kautta
metsien uudelleen kaswattamiseksi.
Michiganissa on maata vieläkin ...... ....
joutilaana tutit Paljon, että vaiti o ^ance[?
torit fa?taottaa metiää niin paljo.,.!""'"''
että se voisi saada vuosittain oman
tarpeensa ja myybäkin vielä. Tämä
kvsnniys o.n nytiiinrt sallituksen met
0'ottatnat annetut numerot, että.^toimistoa harkinnan alaisena jc
on kieltolaista huolimatta,rltuííötoű
että sielläkin aletaan
suuresti lisääntynyt viime ttntoiina. icrnmntas'sa wlevaisuudessa uudel taholta valttamattomakst nlf
Niinpä viime kesäkuulla vangittiin, kasvattamaan metsiä ja Nbaan
tyisäa metsää.
van suurimman korpirojun valmis-j virkoihin ovat myöskin saanret ni-j tuneea hallituksen joukkojen vangik
tus- ra valityskeSkuösen pohjoislän-! mityksen. Lopulliset tiedot waalitK-^si, mutta täiä ci
út
nen valtioissa.. Koksista ensi numerossa. |frtt« viraNisesti.
homeland)
New Hork Mills, Mwv., Tiistaina Heinäkuun 11 p.
malloissa wuosittain tnliansia tuhoo
tuottamia tulipa!'oja. Mdvsivaltain
n!
can mii jelys1!ihtemri, jonka Mainon
nan alaisena on 156 miljoonaa eek
keri nalaa kruununmetsiä, kirjoitti
tästä maarasta tupakkatehtailtjoille
pyytäen heidän yhteistoimintaansa
ttipakoitsijoiden huolimattommltta
rnastoan. Sen johdosta ilmesim e
rään maan suurimnian tupakkateh
taan paperossilaatikkojenä kanteen
heti huomautus: „Muistakaa sam
in utiaa marmasti tulitikku, paperos
si taikka sikaan, ennen kuin heitätte
sen luotanne". Tämä waroihis on
ensimäinen laatuaan Wdyswallois-
ÍC-
Kirjoittaessaan tupakkatehtailijoil
le mainitsee maanwiljelyssHteeri
Wallace:
„Tupakoitsijoiden suuri armeija
ei tawallisesti lainaa minkäänlaista
Huomiota sille tulen w aar alle, joka
johtuu tulitikkujen ja tupakan käy
iöstä. National Board of Fire 11
ti
dermriters on kerännyt tilastollisia
tietoja, jotka osoittanet, että wuoiu?
nett tulipalojen tuottama iuahinfo
yksinomaan tulitikkujen ja tupakan
huolimattonrasta käytöstä nousi 73
miljoonaan dollariin kunakin wuo
tenet mii den wuo den ajalla 1915—
1919. Tältä n suureen summaan täy
tyy lisätä futom af tatoa strhdemäärä
metsissä, joisia joka wuosi palaa ja
jti-houtuu puuta niin iQÍjon, että
sillä moitäisiin rakentaa kodit kaikil-
,w.,. ,Ä le asukkrnlle sellaisessa shuresia fan
Milnn metsän haaskaus tohton. ... .. ,n ....
punaisia Turn Washington, New
Merkillisen tilaston esittää ?)hbys- Orleans, Tenwer taikka San Fran
waltain maanwiljelnsdeparttementti eisco.
Michiganin waltion metsistä. Wielä! «.
y.
m. 1890 oli Mtchiaan eit|uttatneti!SrtM
..... ,,
vr
tnall.0 mci,at»«tteben alall», uLh.-i^
m. fc c,.» hiota
W.olta

ntaaraa, mtnto te ttfe tarwitsee. I
v
I „MaanwiIielysdep«rtteMenl?n ho»
.4.
idon mailissa rrutmufmteJts a taval'--
miloii tt)iniStd
|n jotfn a
i1M
«'»L-,
omaisia maaraa. Hntoiinaimutiat
Waltiossa faabetaan metsää ny^ kalastajat, metsätyöläiset ja muu
kyisin joka wnosi noin 750 miljoonaa sulkijat polttelemat metsissä. Aksi at
jalkaa laudaksi, mutia se tartoitiec noa Palawa tulitikku taikka paveros
otniin tarpeisiinsa kaksi toertaa enem-!si, j0Ta huolimattoniasii heiietääi
man. Puutiuwa määrä tuotetaan iuimacn mefiään, saattaa tuottaa
muista waltioista. joten rahtiin ja hallitukselle kymmenien hi ban ti en
kuleiukseen menee wuosittain suure!pollarien menetyksen tulen sammu
nimntat. Ja kuletns tulee yhä M--itnh"e§h, puhumattakaan siitä, mitä
lummaksi mitä kauemmaksi siirtyy sp tirlioa tulipalo tuottaa metsälle, we'!
raja, mistä lautatawaraa woidaonjuoksuille ja palaneille kentille,
tuoda. Waltton metsien loppuminen Wuonna 1921 tapahtui kruunnnmei
icTitiiu siitä, että ensin on tuTilaamal =, sissä 5100 tulipaloa. Saatiin selwil
la hakattu metsät ja sitten owat tuli-! le, että niistä 80 prosenttia oli syi
vaiot hämittäneet melkein kastritíív: tyri
hi Huolimattomain ihmisten täh-
,.
HM
ii ns yksin woi atkaattiaadt
toerratrtain wähän sen tulipalojen
ulikan bämitiäntiiVTn, joka touo't
rin 41/i biljoonaa jalkaa puuta, -^ä- luoden jälkeen bämitiää kansallisia
mä oli wilonen 1880 ja 1890 mälil-1aarteitamme, pietien mielipiteen tön
in. Neljä wiibcttä osaa kaikesta Ymt-jtyy walweuiua tässä, niin että meil
tawaia^ta wietiin muihin maltioihtn. A)hdvswalloissa on sataw'isi mil
joonao itsestään toimivaa iulenvar
ijaa".
Presidentti Hardingin iímoitctani
n
,aMa
W°ww'mm°t
inilifítitoaniint ofciann hallituksen
huostaan cUci hiililakkoa heti saada
s^witctnksi kaiwostcnomistajicn ja
raiN'osmiesten keskinäisellä svpimuk
sella. Tämä menettely katsotaan hei­
11
Jrlannill tasavaltalaiset näyttä
loät joutuvan tavviolle hallitusta
vastaan alkamassaan sisällissodassa.
Nseat kapinallisten linnotukset ovat
joutuneet antautumaan viime päi-
Frazierin enemmistö Dakotan ui*
mityswaaleissa on 13,430. Wiisi Rvn
partaan i'iiti.it ehdokasta valtion! vinä. DeWaleran iímoitrtanit joit
wahtois-
Á'
Bwah amsieflnt
ballltakse» rab
laavaisvutta
Washington. Senaattori Borah
Jdahosta, republikaani, teki heinäk.
6 p. senaatissa yleisen hyökkäyksen
hallituksen rahainhoito-ehjelmaa ja
kongressin enemmistön lainsäädäntö
ohjelmaa wastaan. Hän lausui että
hallitus oli epäonnistunut, lukuun
ottamatta joitakin Pienempiä poik
keuksia, kansan taakan kewentämisesia
ia eitä edessä oli ohjelma, joka tu
iisi lisäämään tuota taakkaa, ei ai
noastaan miljoonilla, waan tuhan
silla miljoonilla dollareilla.
Tuosta ohjelmasta mainitsi se
•naattori Borah sotilaiden korwauk
sen, joka tulisi maksamaan 4,000
miljoonasta dollarista ehkä 6,000
miljoonaan dollariin asti kauppa
laiwasion awusiusehboiuksen, jonka
hnwäksyminen tulisi maksamaan ehkä
sataan miljoonaan dollariin asti
wuodessa 5 miljoonan boilerin ..
Liberialle M»ö..newn lainan ja ,6.|fc"
brtufici. 25 uuden -uoma-mwiran^
u
alituinen lisääntyminen on faawutbvj._
Amnndsenin matka.
1
Jokainen tupakoitsija käsittäköön j0fa tulee ohjaamaan 185-hevoswoi
velvollisuutensa ja ymmärtäköön
mikä hänen osansa on tmenvaaran
härnitiämisess/i.
ttliimtlsiä
uutisia
maista Jnnker-ytsitasoa
9-
4-
Päätös, lausui Mr. ComperS,
oli niin ohut ja naurettawa, että sv
lii tuskin tooiiijn pitää Amerikan
hallimksen pysywä!sempänä ohjelma'
na. „Tällainen meiiettch)", hän li
säsi, „on tarkalleen aimait saman ka
tai sta kuin kommunistisella Wenä-
t,toK,f,t'
dw5t cio
Perustamisesta ja toimintamapautta. Nentoosto „Wanlian kaartin" puhujat tule»
o n
Nome, Alaska. Kuuluisa nor
jalaine,, tutkimusmatkailija Ronald^^^^^^,^ nenw-.tt.luje,,
?!.n„.,i!ci, lähti täältä »udellc mat- irmcimlratraiSctt sekii taimien 1»:
fciltccn karttaen lentokoneella imm. wn?i ja periaate on j»öf».
pohioisttaman yli. .Rintamatta alfaa
Point Barrovista. Hän aikoo las
keutua maahan Huippuvuorilla tai
Cape ColumbiaSsa, Grönlannin
pohjois-osassa. Löytöretkeilijän mu
kana lähti Elmer G. Fnllerton,
brittiläisten ilmailttvoimien jäsen.
Silomaita koetetaan saada takaisin.
Washington. Sisäasiain de
partementti on pyytänyt oikeusde
portementtia nostamaan oikeuden
käynnin Minnesotan valtiota vas
taan saadakseen takaisin tuhansia eer
ier e ia entisiä intiaanimaita, jotka
valtio sai itselleen suomaasäädöksen
kautta. Tämä uutinen tuli tietoon
kun sisäasiain departementti ilmoitti
^opasta on lausui icnaaiton jotka eiwät ole sen kanssa Yh- niin noin kuukautta ennen maaleja.
oral), että hallituksen menojen.^
citä,
ltc otoat
».ui kohdau, missä se on alkanut ainoastaan sitä, että nen
tpata yleisön hermoja ja alkaa kansa wosio tahtoo näyttää arwowaltaansa.
Imaista sen erinäniit tatooin
toisinaan aäntuurnclla, toisinaan la-
tri
•foiffa, joskuv werenwuodaiuksella alussa wäärä ja jonka sowel
meteleillä. Puolueella, jonka huo* itQnxinen käytäntöön on osoitaittmmt
tassa on maan asiain hoitaminen, on ntohdottomaksi.
ensimäisenä ia tärkemNänä welwo,-! „«aft antaa työläisille ja rauta
Muutena pidättäytyä kaikin mafo=jje{jje oikeuden kieltäntyü hywäkin melkein wiimeistä myöten. Ja M!M.
á. ^ialliwksen menojen edeííren| neumoston päätöksiä, Työ-jkin tulee hänellä olemaan waikutus
lisäämisestä. Jos mahdollista, ol:n!^^ välttämättömyyden pakotukse? z waltatsia pulm jm Puolellaan, joiden
sen niitä supistettava.' uQ kieltäytyivät hyväksymästä jaj joukossa luullaan olevan senaattori
Wastatessaan senaattori Borahil-i päättivät lopettaa palveluksen ia al N
orris Nebraskasta, Borah vbahos*
íe lausui finanssivaliokunnan puj teisäänestokseliä. MMytyivit^a, ix mahdollisesti senaattori John
been johtaja senaattori McCumber. tekemästä työtä neuvoston nkiärää-' fCin Calisorniakia
että idaho Inisen senaattorin esittämät millä ehdoilla. Neuvosto on nyt ju
"synkät liimat" tulisina: katoamaan listanut heidät tämän takia laitto
jos rohkeasti ja järkemäsii kohdattai-! miksi. Tämä on kostollista iiieval
siin tilanteen watimi:kset. Hän 'l-!taa. Se yrittää saattaa hallituksen ko
maisi olemansa eri mieltä Borahin ko waikutuswallan liikkeen taak
kanssa, mitä tuli sotilaskorwauksen! jonka tarkoituksena on surmata v
suuruuteen wakuuttaen, että rahasto-^teisen sopimuksen henki ia periaate,
departementin toimittamat tarkat, yhteiset muwoiielut ja työnantajien
Icsfelntut oliwat osoittaneet, että ja työläisten Maliset yhteiset sopi
korkeintaan tulisi korjauksien suo- mukset. Se on määrän aatteen onne*
liitäminen entisille palwelusmiehille ton tulos.
maksamaan, hallitukselle 3,800,000,= „TyöwäenjärieStöiä ei woi da ha
000 dollaria. jctfaa eikä muodostaa hallituksen
määräyksellä. Tämä maa ei ole mus
tan ii"'emaliin den eikä punaisen itse
valtiuden Wenäiä. Tämä on Ameri
ka, mis'a wapaaehtoisen päätöksen,
nyt ja juurtunut kansan mieleen ja
muodostanut laitoksemme".
Nykyajan leinttimvt paperin
valmistus.
Berlin. Kuinka nopeasti kas
vava puu voidaan muuttaa paperi?-
si
rutoernöori Preusille ioimenpitees-! painoon ja kiello 11 oli sille paine!
tä rt. 'tuja sanomalehtiä kaduilla myytä
vänä.
Kansalaisoikenksien hankkiminen
yhdysvalloissa
Toukokuun ajalla tänä vuonna
myönnettiin Mdysmalloissa kania
lsisoikeuksia kaikkiaan 14,834 ulko
mailla smtilmeille lienfilöiííe, niistä
suomalaisille 74. Enimmät oli itali
alaisia, 2,498, sen jälkeen seurasivat
Suur Britannian je sen alusmaideit
anifkaat, sitten wen Näiset, saksalai
set. Puolalaiset j. n. e. Suomalaiset
olivat verraten pienenä prosenttina
verrattuna maassa olevaan lukit
mäaraättsä esim. ruotfdtai#iert rin
nalla.
ja nint)5kenneliä siitä valmistet
.....
järjestöjen laittomitii *771 |/2|"t|*fi
luli s u i n e n i u i n o s e w i s s a I W 2 7 I Í U I Í I
mcncttc'tiő''.
Washington. Amerikan Työwa
en liito n presidentti' Samuié Gom
vers julkaisi täällä lausunnon, jos
sa hän tuomitsi rautateitten työneu
mositta Päätöksestä julistaa lakkou
tuneet pajam-esten järjestöt laitto
-niksi. Tällainen menetteli) oli Gom
e osin mielestä „komin bolshÄvistis
ta menettelnä" ja sanoi hän sen o
iemon yrityksen „Hajottaa mieliwal
tavesti minkä tahansa työwaen jär
jestLn".
i s e a s i a s s a a n o n u e i k a i k k i o a e k e n y ö k k y k s e n W i s o i
on la kattama olemasta
„laittomia". Onko tämä
muuta asiaa. Se on toä itiä mätä n
seuraus toiminnasta, jonka periaate
k,,.,r
9 K-A?3
tuja '°wn,aleht,a fabinl o? CtaS
eorüm '-udnn paver-.eht-nl.m an
tehnyt kokeita ja julkaisee niistä
losinksen lehdessä "Ter Papier
FaBriecant." Kolme kasvavaa pun
ta, joiden oksilla taivaan linnut
iloissaan viserielivät, kaadettiin klo
7.35 aamulla, kuorittiin ja kuljetet
tiin heti tehtt.aseen, jossa ne valmis
tettiin paperimassaksi ja paperit7!.
Kello 9.30 valmis paperi kuorma
cutolla lähetettiin sanomalehden
Saksan entisen keisari» aikeita
epäillään.
Lontoo, Orng. Dyily Mailin
firjeenmathtajű Haagissa ilmoittaa,
eitä Hollannissa pelätään ent. keisari
Wilhelmilt jonakin päivänä koetta
van livahtaa takaisin Saksaan, jos
monarkistit siellä ryhtyisivät vaka
vampiin yrityksiin keisarivallan pa
lauttamiseksi.
1922
VOL. 41
yrittää kakistaa
EafolkiKn
Washington, heinäk. 10 p.
Saaden wakawau opetuksen askeisis.
tä edistysmielisten woitoista Penn
tiimani asja, Indianassa. Iowassa
ja Pohjois-Takotassa republikaani,
puolueen „wanha kaarti" on alkanut
suunnittelema'in woittaakseen takai
sin asemansa jaattamalla tappiolle
np edistysmieliset senaattorit, jotka
owat uudelleen ehdokkaina tämän
syksyn waaleissa.
Tämän hyökkäysliikkeen -suurin
irritys tulee olemaan senaattori La
Folletten kukistaminen. ..Manhan
kaartin" johtajat owat sitä mieltä,
jällä, mii/sä tyoiwäenyhdiistyksistä että LaFolletten tappiolle saattami
en tehty hallituksen kontrollin alai- nen yksin Fortoaiii kaikki ne neljä
sia toimistoja, joiden tehiämänc on
hallituksen määräysten toimeenpane
minen. Työneuwoston määräns To
seitaa toiminta- ja ilmaisuwapauden.
„Acutta woin. sanoa, eitä Ameri-
tappiota, jotka he owat kärsineet m
mitysmaaleiss-a. LaFollettvn wasta
ehdokkaaksi nyt suunnitellaan tri W.
S. Ganfieldia, joka on entinen Cen
ter opiston presidentti Kentuckysta,
b° rantateillä,mutta nyt en k»»t..j»A-j-na MZ.
Gansield ja S. Kogema owat olleet
Washingionissa neuwottelemassa
„wanhan kaartin" johtajien kanssa.
Ä^utta senaattori LaFollette ei
myöskään tule olemaan toimettomi
na. Ainoastaan Hartoat ntiehet julki
sessa elämässä omat saaneet niin ja
kmnattoinait kannatuksen iyotäteke
miltä ihmisiltä kuin La Follette
Hän tulee saamaan heibän äänensä
Lievää jäätymistä Pohjois-Dakti
tassa.
Bismark, N. D., Heinäk. 10 p.—
Nhdysrnaliain hallituksen ii matoi
ntivio ilmoitti jäätymisiä ilmenneen
Napoleonin tienoilla viime perjan
tai-aamuna. Kylmyys oft kuitenkin
niin lievää, että se ei tJe tehnnt
miiiiän haittaa wilielyksille. Miim.'
perjantaita vastaan oli Pohjois-Da
kotassa kesän kulmin yö, alhaisin
lämpömäärä ollen Napoleonin seu
duilla, jossa lämpömittari osoitti
30 astetta. Mistään ei k,'mm??
kuitenkaan ole tehnyt vahinkoa mii.
jelnksille.
Knolleita.
Astoriassa, Dr:., fuoii feiäk. It
P. kanplaisemme John Henbncfiot
(Lukkarila) 58 vuoden ikäneno.
Sainaja oli syntynyt Siikajoella. 0.
l. ja oli maanmiljelijä Bruh Prai
rielta, Wash. Häneltä jäi vaimo j".
4 lasta.
Mohamkissa, Mich, kuoli heinäk.
p. Matti Kero 64 vuoden ikäisenä.
Iv. «««1 3Tt:ru U4 rouooen ttat)ena.
ja
„ämä ,al)i„nä
fur0.
maan Puolisonsa ja 4 lasta, kaikki
täysi ikäisiä.
Kesak. 25 p. kuoli Astoriassa, £rc.
Yksinäinen mies John Saitte. Hänen,
sukulaisistaan ei tiedetä.
Parlamentin naisjäsen palauttanut
takaisin osan palkastaan.
Ottava. Miss Agnes McPhail
suoritti torstaina rahaministeri Fiel
dingille 4,000 dollarin suuruisesta
?dustajapalkkiostaan takai'in $1,500.
Hän aikanaan vastusti parlamentin
jäsenten paikan korottamisia, pitäen
sitä jo ennestään tarpeettoman suu»
reim.
75 lonkkaautnnnt junat ikossa.
Chicago, heinäk. 6 p. Seitse
mänkyinmeniäwiisi matkustajaa louk
k a a n u i y k s i e n e n v a a a i s e s i k u n
Chicagoon menevä Pere Marauettcn
Senjohdosta keisaria! matkustajajuna ajoi yi teen Nen?
on alettu pitää silmällä entistä tin Aork Centraiin veturin kansaa c*
kemmin ja Hollannin sisäasiainmt-jräässä vaihteessa Porterin aseman
nisteri on antanut yksitniskohtais-'t^tuona Jnbianassa eilen illalla. Oit*
ohjeet hänen vartioimisensa ieh6»ia« |nettninimbeu johdosollaan toimit»
misesia. tamassa tutkimusta.
hííÉÉ*

Maximilian Hardenia ivastaan teh
ty murljayr'tys/
Oldest Finnish Newspaper in the United State», Published by The People's VeiceLPubtishing Company, New York Milts, Minn. Issued every Tuesday and Friday

xml | txt