OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, July 11, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-07-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Bttou S.
eiadiolan Sulhaset
Madiola ja tiorbi tíhnveaini1 "(ín vlv tnidö wtnmut rajaamaan
toivltimäi aifűattfű hauskasti hewos sottaisia inHtä joka miellyttäisi m.
iiäuitiltjsiä, mutta kun Lordi
jama-,r.uti",
na iltana tuli mielii häntä tapaa-'^lleu tarralla jofa teki hänet niin
nroan, oli tyttö iiiafii nxisynyt nU-jwaswnmelnou näköiseksi. "Ehkä
laffccn olafermcm. Mntta M^.jswä tunnet umfun sellaisen henk
Desmond riensi ívtiícíla fiitccIUv ^al.di CÍ fatoei inst, joutu n erin
wierassaliin ottamaan häntä -iäisen bywan, rikkaan leski miehen.
tccm.
'Näytätte nih- mictnittiiivältä ja
nuorelta, rakas Mrv. Desmond, vi
ta luulin teitä enfui OMabrofaHi talli
joksikin hänen ystäwistänsä."
"Ob, niinkö?", naurahti i s
Desmond, tichafoibcü hänen edes
sään. "Mutta sinä sanot itiin usvin
jotain liiliateta, että aían jo tottua
siihen.'
""Íctuuíra on lupa puyua", was
taji ÚIu'Vciuul "Huomaan teidät
todella niin iaactnítaroafíi, että el-
rvir
Ien ol-w 10 wlmnonnt uskolnsnuita'
i i tr.rtiireiíe, olisin walmis raka§»
tiuiuvm nnrten nuoreen iiitnniä."
Tämä «liellmti Mr-5. Desmondia
riin mii jos Clawering olisi sillä
TV. v. v. rT
ri
rMaai. oi, -.lew. \m
"KíJottóüi kyllä jauoíwtt flia
todeiiisnude-M-a ou.'fam,
delleeu suiiutiniu toa ii a fiHomispiii
iuänä, jov balumitn."
'"vj%n'u0Íen etra ette ole ni siti
ilmeet tekemään jotain miestä or
nelli'ekn", sanoi Clatoering. Hän
woi tuskin hillitä itseänsä iuirsfaMr,
masia äänekkääseen nauruun tiiriJ,
tmííunhiriieTla roanhalía waimolla. o
joka baluii olla mielii kuten nttovt
iotor
mailan hän. nauraa wirnis-
jota hntuaisi saada roaimon itsel
ivvn/''
"Tunnen kyllä sellaisia kymmenit
räin", ivastasi hänen ylhäisyytensä
-viipymättä. "Jos sanoisitte min
kii näköisestä miehestä Pidätte, woi
-tiit muistella tnttatoieni joukosta
iviicTin sellaisia. Tulisiko hänen
.•aa pitkä farhi lyhyt, tumma tahi
iDoalVantoeritien, eli
"Hüuen uifomuotortsa vi tee mi
tään eroa fesfentri Mrs. Desmond
nopeasti. '"Jos hänellä toomi ou
taljon rahaa. Mutta en ftaíuaiíi
... Ifeuaivta mrecr., tolia on pal?on lap
sia. Hänen toimen »aimoni» saisi
ensin nähdä unina Nniiuim kastoat
laessaan lapset aikuisiksi ja imi Top.'
v
set omat totilta n wanhempia, huomaa
MM1„ M»tanai. m,ela fatoa ».Ha. zj,,^ olvtoonia amt.imStwSK.
"6.
I,a"
l^ imlarmu.A.eanen ftrffa-
6"',.«„otostaan jättää Mbän iiii:,ia faif-
omttifmltcnia r„„iiIr?i
?eneigte
oljÍT nini íiolíivta. -itinä im raliíu'ttttimmcHen tmtoben ifäi-iiti in!
fim olin mi elä IaV
j?s-
ainoastaan miibcntciMii
^vn:--
'vi: nvnba. Gladwla fmtim muit-, -ofi,
ro nmöhcmmiu. Vii», niin. VorM
fii't oi-r
ftemmaí'i kun
rviv.v uiiv mic*
lu'niee .:ina ?c
mekin Maailma
Un
fäii„. ei- 01t Ml,„
„iestä jolla IaDfb."
cMH3 6c ailto r,flril0
áli S»ti. Desmond
'riir-ti
ci
iVrl§m
^lawerii-q. on n:aen ifätoüä olíc "Mntta ferro minulle totuus.
5amikaswunen Mtärea äiti minun Clawermg. Sinä itse olet yk
nnaiuen inies, ia sinun tulisi siis
i'tiiii C'ifö se olisi thrä outoa jos
Ioifcsia tapauksessa äitiä pation íoav,
?Uin vnK fofu rtfa
Mutta minä tcoHin knliä mennä ^litsiii itselleen lesken jolla
orí)t
Meillä on myytävänä alialue teltuja englanninkielisiä kirjoja
joissa kaikissa eri kaunoilta selitetään sitä poliittista ja taloudet
lista liikettä, jota Nonpartisan Liitto osaltaan edustaa. On paljoi
suomalaisia, jotka voivat lukea englanninkieltä ja me toivoisim
me, että nämä kansalaisemme tutustuisivat tähän kirjallisuuteen
"Modern Hiawatha" on runo puku ineu kertomus Nonpartisai
Liitosta. Muut kirjat ovat suorasanaisia poliittisia ja taloudellisia
tutkielmia. Näitä kirjoja myydään allaolevilla hinnoilta
Näitä kirjoja voidaan tilata osotteella:
Alennetuilla hinnoilla
Koska pieillä on vielä varastossamme melkoinen
määrä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto
muksia niin olemme pää itäneet myydä ne loppuun
suurella hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalai
semme, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä
viä kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaisuu
den ostaa niitä suuresti alennetuilla hinnoilla. Ne
ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok
si.
Kohtalon yhdist.ämät 25e
Mustasukkaisuuden uhrit 25c.
KÖyliäinhuoneen Prinsessa 25c.
ESTER, mieitäkiinnittävä kertomus 20c.
Ajan Ratoksi, kokoelma pieniä kertomuksia 10c.
Kaivannosta Hautaan 65e.
Sibil an ennustus 5c.
topooooQoo Baa9ouo npoooooooopooooooooocoooeo»p
Fiííi-
ole yhtä mieltä",
Clawering wälttelewästi
ft?Í! ma Mmt ?omailJI
yksinäinen
on täosikaswninen tntiir, maikka les
i£ it ie oiiü fuinkü nuori."
viO- mie- rakastun naiseen, c!
iv tee mitään eroa toaiffa tuo not
nen olisi fuubenkomrncncn wuoden
ifíiioeu", oli toast au s.
'3tna lohdutat minua, rakas
N'.onb päästäen kilvoituksen huokauk
sen. "Totta puhuen, olen usein a-
iisirsraieiisia KiijäiiiSüüita
6iig!aiüiiÉie!e!lö
S
S
k
5
$
•vrteííut, että minun olisi parasta
uii.'nnü uudelleen naimisiin. 9tt)i
u,! tulen menettämään Gladiolan,
cifaän saatvani micttiiä monta ikä
-v.iä hetkeä. Jos tunnet jonkun n f
n naisen miehen joka on äärettömän
rikas, tahtoisin mielelläni tulla esi
I ic-nkfi hänelle."
"Ílniumi kyllä yhden sellaisen mie
l'en täs^ä kaupungissa, jo ensi ksr
voii kun satun hänet tapaamaan,
inon hänet Millanani tänne ja esitän
hänet teille."
"Mntta ole niin hyiuä ja järjestä
koi,taus sellaisella ajalla jolloin. Gla
líioía ei ole kotona", sanoi Mrs
Desmond. "Minulla ei olisi wähintä
lään toiiüoa hänen suhieensa jos hän
näkisi aikuisen tyttären kanssani, sii
lil eiisimäinen kohtaus on tawallises
ii ratkaisewa. Kun hän on nähnyt
Kuiiika Poliot? artooinen hän on", too ii a isiin suuremmissa ntääriu kul
knsoi Mrs. Desmoitb toteíii. "Onko jettaa esim. Amerikaan. Tuomen
hänellä Paljon rahaa?" ^tulitikkutehtaat ohrat jo tähän men-
Hänen omaisuutensa urtuelican nessä lähettäneet tähän maahan no
tion servan noin ehkä miljoonaan mattamat määrät suomalaisia tuli
dollariin", oli toastaus. "Mutta kos- tikkuja. Nyttemmin o root kotimaani
ia olette itse niin äärettömän rikas, me tulitikku tehtaat yhtyneet tooibaf»
ei liöneti robansa tieto-oti tulisi ky fevn lisätä tätä ulkomaille toientiii.
jomykieen", sanoi Clcttvering pilkalli- Ne otoat perustaneet keskinäisen yli
sellä hymyllä. !distyksen, jofa on lähettänyt tähän
Mrs Desmond' huomasi unhoitta- maahan kaksi edustajaansa ja otoat
neenia kiihkossaan tatoallifen wa-.nämä edustajat jo onnistuneet Pe­
"otoaisniltensa
"Ei, tietysti ei",, änkytti hän. Sit
ten näytti to il fas ajatus johtuneen
Clatoering alkoi tuntemaan epäi
lystä. Mitähän, jos tčimii toanlia noi
ta ei olisikaan niin rikas kun hä
nen sanottiin oleman. Naiset, joilla
VH
paljon rahoja, e intit tatoalii iesti
olleet niin halukkaita menemään
naimisiin miehen kanssa ionko suu
rintpana edellytyksenä oli rikkaus,
fciin päätti enst tilaisuudessa mennä
Courtrightin luo, ia ottaa häneltä
mamia seltoä, silta dourtriaht tunsi
tällaiset asiat tarkkaan. Hän nouit
äkkiä ylös. "Muistin juuri että
minun oli määrä tatoata erästä hen
kilöä flupifiuoneeiftt tänä iltana",
sanoi hän Mrs. Desmondille. "Suot
tehän anteeksi jos poistun näin toar
hain"
"Tietysti ett tooi estää sitä", sanoi
Mrs. Desmond, mutta hän ihmetteli
mikä oli tehnyt Clatoeringissa niin
äkkinäinen muutoksen.
ftatfj
Kirjoituksia wanha» Vompein
seinillä.
Luullaan •oletixin jotakin uutta ja
"nykyaikaista" naisen esiintymisessä
politiikassa, mutta se on ainafin
niin toamha asia kuin Pompei. Ic»
Pompei on yli 2,000 touotta wan-
fia. Äskeisistä Pornpeisia tehdyistä
löydöistä käy íeliöille, että silloisilla
naisi!l? Pompeissa oli eräänlainen
naisäänestäjien liitto, niinkuin ame*i
ftjöinä maaleissa. Pompei n momtJ
alaisissa seinissä löytyy wieläkiu pu-!
noin fui'Iittooim:
"Af elírna ystätoänsä Zmyrinait
kanssa suosittaa (lajus Lollius Rns^
c'is'eti ehdokkuutta kaupungin Por
mestariksi (majuriksi), siksi, että hän
pitää huolto kaduista, rakennuksista
ja hauskuuksista pyhissä juhlissa."
Mutta tuon »vanhanaikaisen fau
punaiu esiinfaitocijat löiyitoiit tuon
Asellinan julistuksen alla toisen, tv
$ mittain Zmyrinan julistuksen, joka
kuuluu näin:
|j "Smyrtna waswstaa nimensä
6
I
käyttämistä ja sen st jaon suosittelee
liajuv Julius Polidins'en ehdokknut
ia,"'
Siis eitoät olleet naiset siihenkään
aikaan yhtä mieltä, eitoät edes poli
tiikassa. Heillä oliwat omat suosik
kinsa ja se pääsi toirkaan, jolla oli
tooiikutustoaltaisirnniat suosittelijat.
Tähän saakka Ponipeista esille
taimetut kirjoitukset otoat käsitelleet
ainoastaan politiikkaa, mutta uyt
on löydetty, muitakin elämänaloja
loskettelewia kirjoituksia. Muun
mttasia annetaan sitveelliM kehot
tiiftia seuraamissa lauseissa:
"Älä katso himoitsemasti toisen
ilnfí Soitiuoú, Tiismínc, Hmmkmm íí p. 1922.
miehen toaimoa, toa art Peitä kaswosi
maltillisuudella."
"Aloeta toälttää toihamieíisíii rtv
toisunksia ja mene kotiisi toaieten."
"Kutso, että Puhtaat lakanat kau
nistanet wuodettasi."
Näyttääpä olleen ihmiselämä kol
niatta tuhatta muotta sitten ämmä s
iottätotiii paljon samanlaista nyky
ajan elämiin kanssa.
Amerikan suomalaiset käyttämään
Suomen hič.tiffnia.
Ainerikan European Finanee
Corporation niminen liike Neto Z)or
kista on lähettänyt Unben kotimaan
kantta Amerikan suomalaisille ke
hotuksen käyttämään Suomen tuli
tiff u ia ja knjnä niitä kauppi ai (taan.
mtmit useamman kerran, ja oppii pi-^ laiset tässä maassa awustaa köyhän
tiimaan mimta tuletvana morsiame- kotimaamme teoíliíituben elpymistä
noan. tooisimme sitten ehkä hienosti imoinattaroasiu määrässä. Suomen
to riita tila hänelle että minulla on tulitikkutehtaat antatoat työtä timau
tytär, ivaan ei ennen." sille miehille ja moiti tästä teo iii
"Miten kekseliäs olette", nauroi fmiheu honrnrsta kehittää entisiä
Clatoering. jhuontattatoampi, jos ien timiteiti
Täten tosiaansi'.: moisitoat snoma-
rusiamaan toälitysliifkeen Suomen
tulitikuille New dorkiin. Onpa tä
mä puuha jo niin pitkälle edisty-
hänen-mieleensä, ia hän jatkoi: "£n W, että Suomen tulitikkutehtaat
Pava^tä rikkaalle naiselle että hän! woiwat sen nojalla lisätä tuotan
menee amioliittoon sellaisen
miehen!
kansm jolla on itsellä Paljon rahaa,
sillä siten tooi hän olla toafmtteitu
ttti. mies ei ota häntä, rahojen ta
f'c a\Timof|Veii. Sitäpaitsi, jos me
nisin naimisiin miehen kansia jolla
olisi rikkautta, tulisitte Gladiolan
kauL'a siten laamaan kaksi omai
suutta/'
toaan.
Mutta jokainen suomalainen fas iii
maassa tooisi atoustaa kotimaamme
tätä Huomattatoaa teollisuutta fysu
mällä aina kauppiailtaan suomalaisia
tulitikkuja. Ia suomalaiset kauppi
aat tooisitoat hankkia näitä koti maa 2
samme toal mistõttu ja tulitikkuja, jot
ka otoat yhtä liytoiä Tuin parhaimmat
ruotsalaiset tulitikut elieitoät parem
pia, ja joita tooibaon myydä jämäl
lä hinnalta ja Paifotelien 'haltocm
mallakin, mikäli meille ilmoitetaan.
N^aatalouden
alalta
Maitolehmien kannattawaisuus.
Ne maitolehmät, jotka antamat e
nemmän maitoa ja rvoirastoaa. smö
toät ylimalkaisesti enemmän, mutta
iiiti huolimatto niiden faiinattatoai
suiis kulutettuun ruokaan nähden on
suurempi kuin pikkusyömärien katso
matta lajiin, ikään. Painoon, poiki
miieen ja paikkakuntiin. Kokeita
tällä alalla on toimitettu Ahdystoa!
tain maanwiljekisdepartementin ke
hoituksesta eri puolilla maata ja
erilaisten lajien kesken. Kokeita on
toimittanut 96 yhdistystä, jotka eri
tyisesti oivat kokeilleet lypsylehmien
k mnatiatoai
suuden suhteen. Sen
johdosta, että näillä yhdistyksillä on
parempaa lajia lehmät, että niitä
ruokitaan ja hoidetaan paremmin
kuin ylimalkaisesti on laita, otoat tu=
iuf'cmn
rikalaisilla naisilla nykyään on ^'^psnlehmieit keskimääräinen mai
olitoatfin he1 ntelfo toaikuttatoina í2-i^
on
noa
naisilla kirjaimilla firjioitettuna!ii-viten fKimien keskimääräinen tuo
Aselliiian joka nähtätoästi oli taniomäärti sen sijaan on 6,07 pau
naisäänestäjien johtaja- julistus
toűa-
naa
luonnollisesti paremmat,
arnnto toUüíta íllílí)cn
nta^00
koko maan
pauttaa maitoa ja 160 pau
tvoirastoaa. Lypsylehmäyhdis-
i'a 248 paunaa tooiras
Wuoden ajalla toimitettiin kokeita
18.014 lehmän ruofinnon ja tuo
tannon wäliisistä suhteista. Siitä- sel
wisi. että mikäli tooimstoan anto
kohosi 100 pannasta 400 pannaan,
samalla säännöllisesti kohosi miöv
kiti tulopuoli 16 dollaria yli ruokin
tanienojeu jokaista 50 Paunaa koh
deu lisääntyneessä tooira&roon au
nosja. Kun tooirastoan anto kohosi
109
paunasta 396 Paunaaii. rahal
linen tulos kastooi jokaista ruokin
taan kulutettua dollaria kohden yli
dollarin 35 sentistä dollariin 52
senttiin.
Lehmä, jonka touotumcn maidon
antomcärä oli keskimäärin 3,250
panttaa, tuotti hyötyä Yli ruokinnan
$32.25. Sitätoostoin lehmä, jonka
maihonemtomäörä oli 13,250 pau
naa, tuotti keskimäärin too itt oa yli
ru.-kintamenoicn $218.19. Jälki
mäisessä ryhmässä oletoa lehmä tuot
tt maitoa 4 kertaa enemmän kuin
edelliseen sarjaan kuuluwa. mutta
sen antama» hyöty yli ntoTintameno*
jen oli 7 kertaa suurempi. Tuotan
non suuruus kohosi siten jäännotlv
see ti yli ruokitttamenoien mitä Pa
remmin lehmää ruokittiin.
Tämä tutkimus osoittaa, että on i
monin toerrom hyödyllisempää pitää Í
hytoitt lehmiä ja ruokkia ne fumtoííi=j
'"esti kitin pitää keskinkertaisia lehmiä
ja ruokkia ne tatoatliiella tatoalla. i
Tästä mielenkiintoisesta asiasta
tooi jokainen maantoiljciiiä iaadaj
tarkempia tietoja, kun Pyytää .r
merS Bulletin No. 1060, Relation!
Production to Income from Dai-!
ry Cotos, osoitteella: Department oi.
ííiiriculture, Washington, D. IS Sr
lähetetään jokaiselle ilmaiseksi In
kaisen maautoTÍjelijini, jolla on leb-i
iii, taikka seilailen, jofa aikoo hank
fia itselleen lehmiä, tulisi tilata ia
mä Bulletini ia lnkea se tarkoin.
Suomen Varakonsulin
virasto Duluthissa
30
E.
CARL ii, SALMINEN,
Varakonsuli.
Aura, Minn.
Sunnuntaina heinäkuun 9 tuitmii
na klo 10 aamulla pidetään jutna
lonvaltoelus Aurassa Mr. Abel Hil
lin talossa, ja saman päitoän illal
la eiifii hirtaushetki samassa pai
kassa.
P. Miettinen.
11
-:ren saan sydämen jiiiiiiia jo.
aipauksen murbeel.a tlnnni
-aa, eriä rakas toi tn:tai li
neit Isämme nitsui a
lalínvit fuoivtuai?: au
tl a pois
V .it to o n iniebeüv jr. ia-:
lemme isän
Johannes Ollikkalan
':!iv ja tinncsta-imnmv
i 'Ov:an?'fiia, ^n«»ependc.ifes.
^a/Ui*(]to rin mc!Mosta fcjii
-::"r- VO p. h.i-'V. Waimz-ia oi:
Jsontn.-tU? yi K*, iästä,
lääni s'ä, syqstvun &<
V i oli kuollessaan K:'
muotta u fttufon. 27 päito.'.-.
aa-iiiian.
Cnvi
Uuteen IMaailmaan S 1 5L
fulevakuuden mies 25
Jerusalem, Taalainmaasa .35
Kullervo .20
Ihmisen oma voima
Kohtalon yhdistämät 25
Aarteen etsijäc eli Suimm kansa 45
Mustasukkaisuuden uhrit
Köyhäinh
oneen prinsessa
Esther, jännittävä kert omas .20
Ajan ratoksi 10
Povauskirja j)
Kanainhoitokirja 15
Kuvaraamattu hyvissä nahkakansissa 12,50
Kaivannosta hautaan 65
Mihin suuntaan 20
Tulevaisuuden edessä 75
Maanviljelijöille 20
Luvattomilla teillä .15
buuret vapaa-ajattelijat .25
Ihraisen oikeudet oman elämänsä suhteen 20
Elämä puhtaudessa 20
Työmiehen vaimo 25
Murtovarkaus 20
Mestari Garp
15
Kumarrusmatka 20
Lahjoitusmailla 25
Sevillan Parturi 20
Tanssikengät 10
Paavalin toveri
Arminen-Aaltio Sanakirja
"Si/ltan Kallen runoja
JLn Mursun elämäkerta
liauhanrikkojat
Kuolema ja kuolematoin
Edistys ja köyhyys
Leivän valloitus
Vuosisatain vaatimus
Lähimmäisiäni
Suomi suureksi, Viena vapaaksi
Sukupuolikasvatus
Kalevan selityksiä
Muistelmia ja mietelmiä
Palestiinan historia
Amerikan Työmiehiä
Selostuksia maanviljelyksestä vasta-alkaville
Kasvitarhan hoito
Uusi Vapaus
Seitsemän Veljestä
Alfalfa eli Luserni
Robert Owen
Osakkeenomistaja
Eläinten lääkäri
Hengellisiä lauluja ja virsiä
üusi Testamentti
Virsikirja
Pieni Raamattu
Pieni Raamattu
Kuvaraamattu korukansissa 15.00
Pieni Pyhä Raamattu
Biblian historia gQ
Katekismus, vanha 35
Katekismukset, uudenaikaiset
Kuva-Aapinen
Siionin-Kannel, laulukirja
Risti ja Kärsiminen
Herran Tulen Kantaja
Raamatun Historia ... ... ..
Tilataan osotteella:
NEW YOBK
Uusi Kotimaa,
MILL8,
jätti jä:keen'a
vsrtiifu mnivtivnaor mirvy
:ken ja
i
rärtä, 1 toe! en ^iiorrii'iaii:
V1'.-itiössä, myös muita u/ui
3:i'iV oikein ymmarrämmo
Herran hytoyyden ja täysiv
/itämme armonsa kyllooden.
iästyä alta waiwan. Snruis
murheista. 3
iii ti saamnn
T.rtvnm ilosi 1 liemuiia. Wirj'
n. f).
ÁV.'tofset ka'kille, jotf.: ohitv
'.vao suruumme.
_vf
Alennetuilla Hinnoilla
25
1.50
.50
MIN».
r,fiM
lasin. Pojan !:.
vi
'ie. ra tutiatoia, joka tiir.n ilo
•. ty, annetaan.
Susanna CUtffiiia,
0. s. Sölsö
ja lapset.
-ip.vnjvr
1
ia a !.• ci.
A
•larannetaaa aknuttma ja
iiillisia tauteja. Hoi totu
vai: K»
yyt» hieronta, kiropraktikko, siíá.
kö. ruokajärjesttlmi-:. y m. 'naine»
a^" kaikenlaiset kääreet ta:
ittaessa. Kv.om.1 Aur
ingan
kyi.
yt oietaan väril&siea Ibdi rk
Laina päivinä lapi vuoden.
Dr. PETER KOKK 3
SUOMALAINEN KESK.NÄINEff
PALOVAlviJUTC-S YHTIÖ
Vakuutetun i?naii«iuivn "v.1
1 06,545.00. Värevri. Mi."-.,'»
Rahaa kassassa
-:rkakun'a Esimies Af.i-i K
.*ar" -ryin, M. II.
.'»'Me.- vi rt k
f.U'Ohs-1
Kiis-tunies T.ä.
8
v. :Nf(ikk:'Uri. J'.ht,x
Ben ats-n* A
tt ]:y\: k Ui.
Ai:..v
:v
-»iyk/uaiiCi.y, l.v 'in.(''*v
a v A i 1
tj
i-j.-,
Y--n
ívirjuville klfjevüii.
*!»tiö on V:irrn. «.-t! l.-otf-'.ía va
i
SUUKt 10 b'ENl: N LAA ,• JK£0
mntä
Cflp8Binp8
I
nyt myyiii vänau
ME TAHA A N) 5.
nuo äka ,-tr. a:
11a ollut pu -.dasia ja uu var vi'*
puhdasta.
Eli ei ka'iorít^Hüa-'.i-.* o'« ?«•,
tiin m-1 lähetämme tfiHe io*xi.-st
tavsíüis'íila hinnalla 10 yvnti:!-. v
tikko, kun n e kaup/iiaarm-t
tssile hankkia. VoixiiLvrkit K »J
paa.
maailman parasta
tu'.upakkn..»
Weyman-Brun« Company,
1137 Bioad Ne* Yo z
Or, Oíiarlss Á. McUonaíá
Lääkäri ja Haalari
Konttori?
Tehkää seuraava Suom matkanne
I tai tuottakaa sukulaisenne
Suomesta
lEiiOisiii A
jM
Amerikan
|w*
19
Kx
mL
Suora matkustaj.: iker, ae N«w
Yorkin ja Göteborgin v&lill:i.,
Nopeat ja upeat höyry.
laivat
i STOCKHOLM
ja
i DROTTNiNGHOLM
NEW Y O Ti KIS T..4 Lai V2- COTKPOR 1ST
I ijHein/ik. DROTTNTNGíiOIM soXesü
127 Heinäk. STOCKHOLM 9 Hemic
Elok. DROITNIKGHOLM Elox
5 Syysk. STOCKHOLM
17
Elok
23 Svysk. DROTIN'víGHOLM jSrvik
Lokak. STOCKHOLM 26 Syys
Kolmannen luokan piletin hiiv
i $110.50
Matkustajat natisevat a i v a a n 1
1
riita: „Swedish American Line
Foot West, 57th St.. New York" ji an
i tuvat maihin Göteborgissa
josta on ainoastaan noin vuorokau ivat
I matka Suomeen.
Verrattomat mukavuudet. ErinoniB!
I nen ruoka. Ystävällinen ktibteH.
Tilatkaa piiettinne nyt, kun on i
hyviä paikkoja, saatavana, maksama':.-»,
käsirahan llihrmmälle asiamiehelle ?-.?
Third St^
39Õ
Logan Ave^
»4 State St.,
Chicago, i!l
Minneapoüi, Mm
Se&ttie, W.i*a
San Frav^isco, C**
Winnipeg, Wan.,
Ne'v Yottt
I O O
JALKAA LAPAMATOJA
enemmänkin tulee uesm llve-Sautn
r.autittua
Arvol»a Apt..lekari: Nöyrlrnmilt klltjoka»^ M.

«mat)läyklcM'stfi
Iciika miu* rtla-.ni SlL'1
el lähti-nyt var«ln 20O jclkiia. mutta yli VX. j«i
ka a «armxstl Ja r,yt olt-n uiinkuln to'a^R -ui,-h.
Nv I ki tvi1Rviiniä, »I. o vsti
kiitollinen. i'iiiJi Kk!l* Mäki, AuguVd, Mout.
AI.VK-SnTsl: Ajit.-.-ykuri T.igiii l'iit rritrlnit ii
kek^iotu. KAKSINKKit'l AINES VOIMA. Tuma
18ii
.dO
.20
.60
.30
kr tű ivaa v irmasti luisina lot ja .ukki vmt
russa oi, v.it »u8 Int. liitojen yleis, tunto-*
mr-rk!t ovat si-urvavat: VViiLptcita rinnan -t'U,
m'attu^alrita klp a vatsus«:i, kuva nioka!
kt'lri liivSrkiil
aIu
ruokahalun
puvte,
vatíwtn täyt
ÜU'.tyys okspotamiii 'ii tai t:ilp*imu3 okwota
nn. siniset rvti!::iat elimien aila, painon \i
h"n ymfnen Ja epiimit Dytti viä tunteita v»*sas*a.
M.met
kärsi
,!4t
tätä yleisesti
tul»ksoii» suf,inssi
iasta rnvkajiirj.fitelmSRti ja moni Jvk.»
sairas eiUä ü'-ylá n ltüíin Ivioj -nntista taraliWiot.t
lSákk'intü tustil ifi-én, varnani!' .iir«U oiailoisVi,
vaikki r.iltd ole nükytij tb'liin tart-'ti U
Timä LAPAMA TOI.KÄKK 00 tullut tBO
»»tulmror ju eues1tuluni.k«iin mi Vila
Bitil s^«)malai.t»n niyymii ja vhtnii.'taci» lapa»
mutolUiikv \fiie rikas'i
L19NELL1N ALVE-S4T8I
Ka kai nk v t:x i ,ie vi vut.a) Liläki- viKtaaa naet
tia Mmm lf.akke-n maksua t-nuematta.
Lähetftitän poUmak5iune. n 1JBO binnalla,
tihhu
mukana.
—Liga^liiri Aitc-kki on suuril*—
—Ha
i t. Apteekki Xfa4#svali-»lww.—
p. ». LIGNELL XKb Superior, WUk

Sttrj. jattra I. fctbivg,
Suom. Mine Wagner.
itcntäi: Win nuoreltamnönti S8n,« »Oiiifo «»anto pvika MMK
"mutta olen tiäfmin mm Mlion uTmirering ebellecn
fcmufiiti että ra nmmävrä firinfa le.
Modern Hiawatha" (Borner) 25e
"Democracy or Despotism" (Mills) 1.00
"Making the Farm Pay" (Gilbert) 50c
"Public Ownership of Railroads" (Thompson) 40c
"High Cost of Living" (Howe) 1.00
"New Freedom" (Wilson) 1.00
U U S I K O I A A
New York Mills, Minn.
Tilataan osoitteella:
U U S I K O i A A
New York Mills, Minn.
Clatoenng", sanoi Mrs. Des
Sumnalaista tuiitiffuteoT|isuutta
edustaa New Dorkissa Finnish
Match Aaency of America, Inc..
50 Pine St. 5
VICTOR H. GRAN
Simmalaiiaen Lakimies.
200 Torrey Bldg
Duluth. Minn.
Superior St.
toimekeiottaa tehtäviä, jotka sen toi
uúvalt.'uia ulottuvat. Kirjpvaihto
owtte: Vice Consulate of Finland
Bos.
455, Duluth, Minn. Sahkiio.-oitt
Finlandia, Dulutli, Minn.
1.00
1.25
.20
.15
.75
.40
.80
.60
.65
1.00
.50
.25
,45
.25
.15
.65
.60
.30
.75
.75
.15
.60
.75
.35
.60
1.25
1.50
3,50
1.25
WILLAMETTE BOüLZVAXü
SAN
IT AKID r/1133
Chiropraotie täpooii?i-t,
Dr. Anna Kokko ö I). Pa. C.
467 Wmamsttd Blvd.,
CJor, Ainv oi ta Áve, Portland, Or«r
PvJtielin: Woodlawn 21Í0.
isa rv VV. Tsaav.s. 11, 11 u ."1
Os,('j.r »TorA
mlv-.
John Xiv j: rvi. ii.'
-v3'ikki i'li.t
V''vx ít-?l»'!0'rii.t,') pírkí'.'if."»
iiir.Hr,)' Johtui, u"iittm po(«l »s-,..
John Laide, YM, 1
^3ox 171. New York UK
ö-icrrer» Stat- Pankin ylöfeiTtijx
i Sr »eka, Minuefst».
Swedish American Line
70 E. Jackson St.
127 So. Third St.,
115 Cherry St.,
268 Market StL,
105
Pori lana. Orega.

xml | txt