OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, July 14, 1922, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-07-14/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

vi^lVfW f-i il II $
KeöKiiuaeslü
Sebcka, Minn.
Ne koulut, joifa enfimäifct umis.
ciuffaat rnfciifitoat tullessaan näi*
in Minnesotan inetfitn, oivat jo e
nimmaffcen häwinneet. Sikäli uin
kiertää alkeisopetusta Tapsijoitkollr,
ionka lukumäärä on seitsemättäkym'
mentä, rakennuksessa, joka on wain
tarkoitettu Pienemmälle joukolle.
Tästä tietysti kärsii lasien opetus
suurassa määrissä. Lapset jäämät
jälelie sellaivsta. joilla on tilaisnnS
S K
dl f? I?^bä edistyneemmässä maaseudun
Iii
Cl
|$g
Yhdysvaltain hallitus
en määrännyt takaisin lu'.mstettawaksi Victory Liberty Bondit
,/Ahdyswaltain hallituksen snoranaiseu tarkastuksen alainen."
Pohjolan Kellot ja Soittokoneet
edustavat täydellisyyt
tä maailman kello ia*
soittokoiieieollisimden
alalla.
fc A\
»rs.
ÍSSH
fc
PM
koulussa.' plihiMdatakaan suta műeit
váljon he jovjtnvoüt jaieflc lapsista,
jotka tahwät kaupunkien kouluja.
Täälläkin on yleensä elämä! Minn. ehkä wiipywat si e'.la -äin
muuttunut paljon siitä umisák-!kauan, että woiwat marjostclZä!
kaan elämätztä mitä se oli kolmekym-! olla.
mentä ia wain parikinkymmentä I 1'entpi Santapakka oli jonkun!
w u oi ia sitten, llurisasukkaan' cnU paimän Vierailemassa sukulaisien hl
maiset rakennukset otoat wäistyneet:tutiawien luona Wawnraösa.
syrjään uusien tieltä. Metsät otoat' Anna Korhonen oli parin rännän
muuttuneet wiljawainioiksi, hetoe^. vierailu retkellä Virginiassa.
too ima syrjänttänn! entisen v.ntifa* Siime .perjantai---iftana oíi tn
silkkaan lmrku.valiato.i. Heirosenkin5 paantu í ia°-pomtit Wm. Mattson vt'
on syrjäyttänyt jo a, lt am api vi tul».'talolla, jonka paikkakunnan nstäwät!
futoaltneciiä ja aikaapa jo ..Traeto-ioliwat toimeenpanneet yllätyksecii.
Ti" syrjäyttämään ien peltotyössä Motti Matalamäki on ortamtr
kin. Kaiken nimiin kehityksen rinnat*
Ia ei ole kehittynyt koululaitoksem
me. Koulu on toielä sama mikä ra*
lennettiin untisasukkaiden tarpeita
iynimttäniiian, eikä missään suh
teessa tooi täyttä.: nykyajan toaclt
muksia. Ensinnäkin on se fcrrotiWm
Wirkakunta on asettanut uuden
koulukhsymyksen asukkaiden raifa.s-j
fatoafjt wuosikokouksessa, joka en!
lauantaina hemak. 15 paitaa klo 7
illalla. Aleensä on wuosikokonksii
osaanotto Taimetta, niin että häd n
wäestön Itiäiiniyminen ja talonbä«jtu§!in saadaan kokous pidetyksi.
lifen elämän roauraBtuminen, owati^^áapa saapua tällä kertaa jou°
menneet eteenpäin, omat ensinmiieL i kolla. I. W.
uutisaiukkaiden koulut käyneet pie--:
nifü ja rlittämaiiöniifsi. Tilalle on! Aioodwovb, Minn,
vaiennetut uudet tarkoitukseensa And. Korhonen \a And.' Huttunen
•To^ttoamtnar. Siellä täällä totelä na-!onar mcitiieei Swan üfiiluenht a,
ice kuitenkin noita ensimäistä fcu iiUvarmect siellä automobiili-garage
íitrofetumfiia. :W sellainen on tüöí»j Le-npi Kytömaa ja Mamie liiíJ
lä 42:sessa konlupi:r isiä. tonctt otoat ^vierailemassa Sön'uíJ
kaaran Mr. Finnilältä ja An iii
Seiskari osti myös kaaran x've Wil^
so ni ltd.
Mr. Blackwood on ostanut non
N'okin ja aikoo silla nftocía farma
reille lautoja kulettamaan.
iegelin Kalle on taas ollut täi*
liian pieni ia samalla eväterweel- Ki seutnwilla ja ostellut karjaa iiicS hoin' mu^tVn mälillä oli miime
-w-n. -p-twj- fortina fiinä ILi",alina Tchtori Tripl-ttm ja
Kanpp-as Sintti Hannula. ~ecr!^tm. Perrinen tm lilla oli ensin pik
iRitoeriötä, on wieraillut täällä joit». ^-u
Kelloja
Täydcllxnen varasto Waitham ja
Elgin taskukelloja alimmiila teh
taan hinnoilla ja 10 päivän va
paalle koetusäjalle, kellonperiä, lö
kette a. rannerenkaita. Suomen
vihkisormuksia y.^m.
SOITTOKÜNEITA
torioia, mini it ja, italialaisia tcräetielijta harinonifFoje, mandoliinia, fb
roja, untohurMuja, klarinetteja, huiluja, Wainámöisen kanteleite, F««»
graafeia ja suomalaisia fonograafilt ewyjä y. m.
Ompelufoneito, pyssyjä, retooitocieja, sähköyieromakoneita. sähköwZiti
hienoja suomalaisia kuvaraamattuja y. m.
Kellot ja foiüokonvet Canadan ulaajille lähetetään suoraan warustoS
tamme Torontosta. Ont., joten mitään tullikuluja ei ole.
Kelloille ja soittokoneille myonnetääu 10 piitroän toapaa koetusaika, ja
ellei ne ostajaa enemmän kuin iät]m: tyydyttäisi, woidaan ne takaisin Ki
vettää meidän kustannuksenamme. Tämä on tietääksemme paras takun
nitu milloinkaan on rniiieen tawarolle annettu, mutta tatoaramme artuoa
tuntien tooimnte hywin tälla en edun myöntää.
KUVITETTU SUOMALAINEN HINTALUETTELO soittoko,
•eista ja kelloista y. m. lähetetään vapaasti pyydettäessä.
V. POHJOLA S CO.
^mariiran vanhin ja suurin suomalainen kello- ja soittokonekaup.
pa sekä rahalähetysliike.
W WHITEHALL ST. NEW YORK, N. Y
HEDMAN, HORNBORG & CO.]
Maksava O A
SuteSt., New York, N. Y.|
"j1 y y Dollarista raha-
lähetyksistä
-|a=
5 State Street, New York, N. Y.
my^ pilettejä kaikilla linjoilla 4
sue MEEN ja SUOMESTA
Kim
roQÍtteít)
'un Päitoän sukulaisten ja ti!íiatoien'tűnülulIa Y^ttta ci kummallekoai
luona.
Frank Hendrickson on olfut fo pi-i
temn-Ö!, ajan TnTttiW lnSpttaa-I
iissä umpisuolen leikkauksen takia.
C.V}\
prof.j
Nämä bondit eiwät tuota mitään korkoa jälkeen heinät 15 p. 1022. IosiFloodwoodm kohden. Mälillä hetl
tctllci on yhtään näitä, bon de. ja niin tuokaa ne meille ia saatte talianne, l)ii tapahtunut niin että kaara
Tämä pankki ei toaadi mitään korvausta näiden Bondien käsittelemisestä
Suomeen
ttitft Ksti?.rsa, Perzaawtsa. pehöSitim 14 LW.
ies on 8S:lla ikävuodellaan,
kuten minä olen, niin or. ole
massa vissejä asioita, joita ainoas
taan- eika on voinut hänelle opettaa.
Sairaiden hoidon perusteet civilt ole
muuttuneet sen jälkeen kuin minä
poistuin Lääkeoplstosta 1875 eikä
myöskään injaikéra kuin mi iiii pa
nin marklunoille ulostuslääkkeen, jo
ta käytin lääkavinaininatissani, joka
011
tunnettu apteekkareille ja yleisöl
le sitté 1S02 nimellä Tri CaíiiwelViu
Syrnp Pepsin.
Silloin lääkittiin u mm e tiui eiau ut
ta. sappi vikoja, päänsärkyii, huonoa
nvtansnlatusta, henkistä lamafliiru
mista, vatsahappoa ja muita häiriöi
tä, jot a aiheutuvat. ximm«tttraeisuii-'
(1 esto. leprsii yksinkertaisilla ka
x=»-uloptusaineillii. niohoiUi. ja juu
rilla. Nämä ovat edelleenkin per»,»
teena minun Tri CaldwelViii Syrup
PepsinilK joka on yhdistys Egypti
läisestä Sennasta ja muista ulosta
vista ruohoista ja pepsin i st ä.
Kykyihin on keksitty uusia lääk
keitä ummvttuneisuudeile, jotka
lääkkeet sisältävät calomelia, joka ui
elohopeaa, monvniaisia -moloja, minv
r» aleja ja hiilite rv aa. Niintä ovat
kaikki voimakkaita ulostusaineita,
monet vaarallisia, ja lääkärit varoit
tavat vleisöä niistä. Vissit hiiliter-
$10,00 arvosta
Syrup Pepsiniä
Vapaasti
Pikku tappelu kaupunkimme wa»i- muualla julkisissa paikoissa
heidät woidaan wangita.
ja lopettavat sen pikku
tnllut mitään erityistä wahinkoa.
ssjkii nuori tyttö jossain Duluth'
issa makeiskaupassa työskentelemä.
oli antanut dhdelle miehelle hiroanj tookas ohjelma. Tilaisuuteen v .pi
mieda hänet ciuntopaikfaan kun haa juna lnhyitä paheita pitäwät tc-iin'it
työstä pääsee. Tytön kertomuksen! taja J. W. Lähde ja pastori
i mukaan oihocit se mies ia hänen
towerinsa paí'oittaneet hänen faa-
raan
ja lähteneet häntä tuontaan
tellin emännän puheille ja seltoittä
nyt asian, ja poliisi hankittiin ja
miehet Pantiin putkaan.
Asia sitten myös ilmoitettiin Du
lnthiin ja iuietiin miehet sinne tuu*
iitvteitatoafsi.
Paikkakunnalta ia
ympäristöltä
Pankkiiri Chas. G. Hyry on
muuttanut perheasuntonsa Fred
Pohti laa. komeaan taloon. Kesän
aikana Hyryt asutoat ajoittain myös
kin huwi las saan Lehtijärwen ran
nalla.
Lakia on nvudatettawa, munta
ehtoo ci ole. Waltion A!aitotalous'
ja Ruokatarpeiden osaston tarkasta
ja A. Leonard wieraili wiralliscl
la tarkastusmatkattaan paikkakun
nallamme miime tiistaina ja kämt
tarkastamassa liitehuoneitamme
kauppalassa. Mr. Leonard pistay
si myöskin Uuden Kotimaan toi
mistossa ja keskustellessaan kans
samme kii uni
ttihu o mi otamme waltion
lakiin, joka koskee kananmunien
iMlitystä markkinoille. Tämä la
I fi waatii, että munien ostajan on
tarkastettawa ne ja kaikki kelmotto
mat eroitettawa ennenkuin suorit
taa maksun myyjälle. Kauppiaaiiia
ei ole mitään maltaa tässä asiassa.
He kaikki tofmitoat waltion lupakir
jalla ja elleiwät he noudata lake
ja niin heiltä woidaan ottaa pois
lupakirja, joka oikeuttaa heidät myy-
82-vuotias lääkäri huomaa äitien asettavan
etutiiaMe hänen lääkkeensä verrattuna myrkyl
lisiin suoloihin ja hiiliterva lääkkeisiin lapsille.
1892 arvostelu on tunnustettu oikeaksi sen kaitta. että maailma on hyväksynyt Tri
Caldwell'in
Syrup Pepsiniri, joka on yksinkertainen kasvilääke unnnettuneisuudelle. Niin vaa
raton, että tuhannet antavat sitä sylilapsöle. Myydään nyt enimmän maailmassa.
S
vatuotteet lamaannuttavat sydäntä
vissit sxiolat aiheuttavat sisälli-stil
myrkytystä, sisuksien murtumista ia
repeämistt*. Jos täysikasvuiset iii
toiset haluavat niitä kävttiiä niin
nun
Hengelliset ulkoiltua ju
hlar pan
naan useiden Ew. ^uth. Nuoriso
yhdistysten kesken toimeen sunnun
taina heinäkuun 23 pnä Lehtijar
toen lähistöllä kauniin Round La
ke'n rannalla John Mäen talossa.
SuMaan koetetaan saada pirteä, ar-
Dliettinen. Näiden lisäksi on Pai
kertomuksia, yhteis- ja yksityiSlan^
luo kaikkien, jniiiacni osaa ottatmen! lämmitys-, weiijvhtolaitoksin.
.. W.iWtat taholta. Ciiielma li»mc«te«i-mnit,i.
cli mcnntit nurin, mutta ci faarallfjno .10 juhlapäivän namuna, ifiäi-iirrn, tictojo, 06jr ta.
eikä lisällä olleille tullut mitään toäfliMonm on klo 12.-s ta ehkä Tiu foncUa,, työ-, ajoka ujn
isompaa wahinkoa. Kun kaara o iti puoli 2:tcen, jonka jälkeen taas oh- Livettä-, lallckalustoM.
saatu pnstonn niin he jatkoiwat ntüt-j jelmaa suoritetaan. SiaíDiníoíapuo^j •'ifitplJntJs,:tarpctta, Piirustuksia, o
kaa ja toiimcin aamupuoleen tti§*| Icen nähden me Neto Dork MUIÍiu]M-taueia.
taina he pääsiwät Floodwoodiin ja. Nuorisoyhdistyksen jäsenet
meni mat Floodwoodm hotelliin. Tyt» me. että otamme kukii^ ruof-ao. ja
to oli sitten päässyt ruumastaan ho- kalitom keittooineita
joista päiwällinen laitetaan. Muil'.a
mään munia. Mr Leonard lausui, weys-yhdistys on suunnitellut ton-j
kehoituksen, että kananmunat toimi-! p^ita klinikoita ja yleisen tertoet)
tettoiiiin markkinoille niin nopeasti denhpidon nenwontakokonksia pidet-'
kuin mahdollista, siltä ne pilaantua
mat pian kuumilla ilmoilla. Hän
fehoittaa myöskin, että niin pian
kuin hautominen on suoritettu fit
kot pidettä isim erillään emoista,
sillä hedelmättömät munat pysywat
täwäksi kolmella paifkafunanlla'
kauniissa ja yksi sellainen tulee ole
maan elok. 1 p. Ptummerissa.,
pilaantumattomina paljon pitemmän Ino^i tutustua leskiin tai yksinä:
aikaa ia otoat myöskin paljon Haut- siin mnsi'n otoioliiton tarkotukseila
tunrpaa tuotetta kuin hedelmöitetyt Jftirnrfr.n mestataan kirjeillä ja wa»
munat. Toinen laki, jonka nou
dattamista Mr. Leonard erikoisesti
tahtoi teroittaa mieliin, on sika
Iittien eli sawnkkeiden myyntiä ko--
kcwa laki, joka kieltää kauppiaat
myymästä sikaretteja alle 18 wuo
tiaitle ja jos. alaikäiset tatoataan
polttamassa sikareitta kaduilla tai
Naimaitmvitus. n
Keski-ikäinen yksinäinen mies ha-
íoíumiin waloknwilla. Etusija an
netaan seilaisitte, jollia olisi jonkun
tnerran maallistaan omaimutia.
Osoitteeni olisi
kukaan ei voi kieltää heiltä tuota
etuoikeutta, mutta niitä ui tulisi
kokkaan antaa lapsille.
Mitä yksinkertaisempi txramettu
neisuuden läSke on s^fä turvalisem
pi se on lapselle ja teille ja siti? pa
renipi kaikkien yieiselle terveydelle.
Ja kun te voitte saada tuloksia lie
viillä ja turvallisella tavalla käyt tri
mallil Tri Caldwfll'in Syrup Pep
siniä. miksi antaudutte vaaraan
käyttämä'!: pillereitä ja jauhoja ia i
voimakkaita liiäkkeitä, vaikkakin ne
ovat piilotetut makeisten sisään
Minun lriäkkrteni maksaa myöskin
vlihemman kuin useimmat toisista,
ainoa staar#
TI
^-..4.:n$a! -íttíoin,
1
oin sentin annos. Kel
lainen pullo, jonka voitte löytää mis
tä apteekista tahansa, riittää koko
perheelle useita ku«!-:ft.wia, ja kaikki
voivat sitä käyttää. Re on hyvää i
svllla pselle koska sr on hyvänma
kuista, lievää vaikutukseltaan ja
vapaata huumaavista uineista. Asian
mukaisissa annoksissa. Vitka määrä
tään ohjeissa, se- on rht-ä veikotta
vaa kaiken ikäisille. Vanhemmat, ih
miset varainkin huomaaavt sen ihan
teelliseksi.
Tri faldwell'in Syrur» Pepsinin re
sehti on iokaisen pullon pii ällä, ja
siihen «isilltyvSt aineet ovat suosi
tetű,ia Yhdysvaltain Phacmaeopoei
as=sa.
83:unen syntymäpäiväni muistoksi minä olen asettanut sivuun Kymmenen
tuhatta Dollaria jotka lahjoi te
MU,
puolen ",in- sin pulloissa minun Syrup
PepsiniiL Ainoastaan yksi vapaa ko-rpul'o perhettä kohti. Kaikki kdrsivát
u mm e tt un e i su
udes a. silloin tällöin, ja tässä on tilaisuus teille ja toisille
koettaa Tri Caldwell'in Syrup P»-p«juiä ilman maksua. Pyytäkää vapaata
pu'loanne tänään yksinkertaisesii lähettämillä nimenne ja osoitteenne: Dr.
W. B. Caldwell. 486 Wasliington St., Mcntieelio, 111. Älkää viivyttäkö tätä.
ntufaotn:rn'.l^flfauhlir'ia ^nsunl.lfc).
Waiai^tuö-laitoksia.
{.aiflafuimiltíT tntctoat saamat jSr.^-lithM, maontoilj. tuotiriUc.
jcstää tämän asian, kuten Beille so-j"1,
iw»M naton. JuMaan Ialiüemme Dc».rtm-»t
täältä New Aork 3Rliisistä klo 9
Topeliuksen ia. Paddockin Nuori- jolla on Mähemmän haluja rtt«
^yhdistysten jäsenet! muistakaa oi- telemiseen. Siis tytöt, jotka tämän
Ia runsaasti edustetut tässä juh
lassa. Terwetuloa läheltä ja kau*
tiilisettä nuoriioita ja yleisöltä so-' Gen. Del.
pii odottaa! Jumala siunatkoon tä- (55__5$__57)
ntän kauniin aifontuTierr^ntc niin
että se koituisi hänen nimensä kun-! õisiku heimolaisissa sellaista,
uiaksi ja nuorisomme
tosiparhaaksü'lla
näin, että kirjeet
tulisi tännepäin:
... I. ».'f.
Lbox 112 Menahga, Minn
(55—56—57) ,.
Maanroiiii-iijfätn Haukinta-Toimisto. 23 p. Wawinan kontrilla Salo
Wapaita nedonantosa ottajille ja
tar wit ii joi!!
e íaifiíla alvUla, luo
tetiatoilra ja maatuilta litfohnoneilta
Pohj.nslännen liikekeskustasta,
on inr.utc ohjelmaa, kuten runoja, ^aiwn linjoin, rautateiden, piletti* Niemeltä tmnä paljon muitta arwo
kasta ohjelmaa. Ruumiin ratoi n-
toa ruitsaftšti faatawana.
30 p. Brainerdissa kirkossa ff o 8
ill. Puhuu E. V. ia R. $: N
lotícjn, ikc-tlts-isnuksia.
^ukkvkanpvain hintoja.
1,1
Minneapolis, Minn.
aamulla Ew. Luth itienäisen seura- feunukfemme. Emme hiot palkita
kunnan kirkon edustalta, johon ensin
kokoonnumme. Nc, joilla on it*
eUäön automobiilit, tietysti käyt
tämät kulkuneuwoinaan niita. Ne
New Dork Millsiläiset, joilla ei
setlään ole
Hei, tytöt!
Olisiko ybtänn naishenkilöä 26 ja
lt* 30 ttmoden mälillä, joko olisi tosi-
kulkuwälineitä, mutta! yákas ryhtymään ktrjeroaihtoon
jotka kuitenkin haluamat tulla jn^íhywin mississä tarkoituksessa, josta
laan mukaan, woiwat ajoissa kaan« lovnn saa arwata, miehen kanssa,
tyä kauppalassamme Mr. Isaac Ke- jota on lähelle samaa ikää, nm1»
tomäen Puoleen. Hän on hywän^ luummin joka omaisi jonkunlaisia
tahtoisesti lupautunut hankkimaan-musikaalisia taipumuksia, tai omis
kyytiä kohtuullisesta maksusta juh-, taisi jonkunlaista pääomaa, inu:ia
laan lähtijo:lle.« pää ehi o on sittvo, hiljainen luonne,
huomioon ottatoat, saamat kuulla li
sää kirjoiltani alla alla olemalla o-
kaa juhlimaan yhdessä nuorten kans-! soitteella, ja myös oliU kuwa läfie
sa Herran sanan ääressä ja samalla
wäliaikoina nauttimaan kauniista1
luonnosta kauniin järtnen rannalta.
Ja olkoon kaikkien juhlaan osaa ot
tamien käytös arivokašfca, kuten kris-
tettäwä heti .ensi kirjeessä, muita
tertDctuIIi.it on se ilmankin. Elä
tvtin lesket ja pilantekijät woiwat
pysytellä syrjässä.
A. T. T.
My Lake, Minn
olisi jonkun toerran kokenut?
ta ja pääomaa alkaa maitotalous'
liikettä Etelässä. Not olisi Hywa ti.
laisnns skihen. Tarkempia tietoja
antaa kirjeen kautta
5^)
Uusi Puoti
HO
.rt. 1 rue,
Yleinen Kauppaliike
Me olemme pääkortteeri k-ihteliaal
le palwelukselle ja kunnollisille ta
varoille.
SMK AO fjn i
Maksanime
lm
1
w 1*1
Rahalähetyksistä Su
Rahosell pikaisesta ulosm«kjr hsolehtiw«t P»h»
zanM i,i .Helsmstm Osa?: Pv.M.
W«uhill f« (gmiti* S*9«i*l«iats
kirkossa klo 2 w. ja klo 8 ill. puhm:
V N i
23 p. Maplessa. W!s. kirkossa^
klo 10:80 ap. ja klo o iu.: puhuu!
R. V. N.
27
8 iii.
30
Merkitkää listaan mitä eritoiSiic-
a ensitilassa halii ai ie ja lähettä
kää lista eli kirjoittakaa meille, liit
täen 10 ioutiin postikuluja karten.
Autvmopiilrjä, unsia,käytettyjä.
ftflriflitiiottooit, tiet uja, ohjeita.
i o
neito, iäf|fö-,fom"ii-, öljy-. (Trac-! -äiset ja elneuifeíiumiiuhtat. aífaeii
wrs, Trucksl jfl0 10 ap. Puheita E. V. ja R. V.i
p. Brainerdissa kirkossa flu
P.
n^aimretlle ja ystäwille, jotka niin
monilukuisina saopuiwat perjantaina,!
heinal. 7 p. talollemme atousfamaanl
ja pelastamaan mitä Pelasietíatoieiuj'
oli, kun tuntemaííontalla latvalla,.
syttynyt tulipalo häyitti ua.acttara
mustustanne tässä meitä kohdan.nees
sa onnettomuudessa, mutta tahdom
me toiipitiörnäsii lausua läikille sy
dämelliset kiitokset.
Paddock, Minn.
Nnorisoyhdistyksen objelma°iItmna
on Paddockin ew. luth. kansallissev
rakuunan kirkossa lauantaina heinä
kuun 15 pnä klo 8 illalla. Tilat
suudessa on puhe pastori Miettisettä
ja paljon waihtelewaa ohjelmaa nuo
riita. Jumaianpalwelus Pidetään
edellämainitussa kirkossa sunnuntai
na heinäkuun 16 pnä ripin ja H.
ehtoollisen kanssa klo 10 aamulla.
P. Miettinen.'
Paranti
P««Mliite
vcaarttttiynoröio yemat««lta: vufutcttctoa SaYamliIly mYYtm
Ü3 p. Brit:!ievbv:!a k.rkassa :ioj Täydelliststi hywássü ftmnovfu
I ii'toa sabamylly, josv.c on 25
Aaltosen koululla klo 10 a v IS tuuman ki:ntealiampaiset sirkkelrt
Beawerin sirkassa ilo 2 ip. seka joksikin itufi 5 ply'n 9 iuuman
!G p. Lawler!5 ?a Gnste^onin i.' lemea, 100 jlf pitkä camves peltt».
vi-'1 8 iii.: vnlinn E V. N. .'•')?tihbäön kolmannella osalla fen to*
ib Lv Thomson:n k. rfo§fa ilo, Pellisestä hinnasta. .^irloittofoa
tO av., juhlitaan j. pp. Mr. jcj
'Mr- Maiti Koskcn luona. Mr?-!
Í iiovfi miwao ninicctvii '.vieraita
piiiH'Ví V. N
v. BraitierdiAsa frcfaSfo ftc-1
Is UT. lntínu R. B. N
I 20 H. Aooie Laken Wanhalka
kufe&ia klo 2 ip.
I 20 y.'
Brainerdisia M. (SetuTan! samana päiivänä hartau&hoio.
Erick
ihanalta maatilalla íunnehxn Gull a
n.r toe tr rannalla fesnfoulitn päättä
E. V. Niemi,
Tbomson. Minn.
Puh. 89—?,.
Sydämelliset kiitokset
pyydämme lauma kaikille
hänen
reumatismin
Tuntien kokvninkf-'í-.-ta. ne hirvitti
viit kärsimykset, jotka reumatismi ai
heuttaa Mrs. J. E. Hurst, joka asuu
508 E. Olive St., B61, Bloomington,
111., on niin kiitoJlinr-n pcrann-ttuaai)
ituen-sä, etta
hän on halukas kertomaan toisille kär
pijöille kuinka hän vapautui noista
kärsimyksistä yksinkerteiiella tavalla
kotonaan.
1
P^a"n,ttua.aD
Mrs. Hv.rst ei ole mitään myytä
vänä. Leikatkaa ainoastaan irti tämä
ilmoitus, lähettäkfiä se postissa hänelle
oman nimenne- ja osotteeruie karg-ta ja
hűn tulee, ilomielin lähettämääoS teille
tämän arvokkaan tiedon kokonaan il
maiseksi. Kirjoittakaa hänelle heti en
I nen kuin unhoitatte.
Pyytäkää tiMonnnto-lehtisiä, joita la-
Maksamme
dollarist»
í1f
Amerika^
''otteella:
Box 4 fi.
icíío'n
«ulan r. klo 3 ill. t.)5senfa heti.
21 p. Kalatvalan kinoina klo 2
P. Björklundin koululla klo S ,ll !^menfan
Abel Makey,
Ricbwoc-d M! nn.
Huomatkaa, Sotilaat!
Elai. 9 p. n n tniirnernen t-ain.a
.voiliv esittää iva,uhiivr
'i'.ne lp.-.llitukselie. ?ofoisv.i n-t:
"ii. joi a on tomíltr vi iVui-cvfieivi
Lyuv K. Latc,
Punaisen Risi-n Ott»r
Tail konniin osaston fottv-ilroe»
lus-sihteeri.
Jumalanpalwelvs on Ned Cric:t
c'^*
Erkossa lummntamú
nakuun 16 Pita klo 2 iltaPii-n oíT'i
1 iiö
"ull'wanin iaIv-:
P. Mietti!
illalla.
nii ll.
Jlmsitns.
Koultch-irin í!ío. 42, Bav-.f.t
ifauntisfa, vouosifokou? on
fo:tIufm
i nrella, Helnäf. 15 päitoa klo 7 iti,
jossa, tullaan toalitsemaan jo^o'f
.tan esimies kolmeksi \x
aanestäntään senraawisla í'uimuvi
i fivtä:
i 1 :ffi. Nakennetamrko tntst *.ns»i
2:kst. Muutetaanko koni jr: paikka
fijmtsentoctn Itä-etelä nurkkaan
iefo Va :n, Länsi-etelä Vi'-ssa. see. h.
cTefä keskustelemaan ja päättämään
nuusba esille tn lew ist a asioista.
vatsass&
etetiiiivi vapaasti xatdftvikoja kärsiville, heretään vapiasti vatsavikoja karsiville.
Smk. 42:0(1
«OOOOOOOOOOOOÖOOOOOO0OOOPOPOOOOOOOOOOOP»i)O ocooooww
LähetySknstannnkset, lahetettäw an summan suuruuteen katsomat»
ta, 25c postiteitse, $3.50 säh?öteitse.
Guomen Osu»ska«ppoj en ?eSk»s?»«t« ?.
einoa astamiehemme, wastaa kauttamme lähetetyistä rahoiStel.
HELANDER & NEKTON
Kirjuri.
IKi'ksi Vatsakipuja Kar
sivien Tulisi Nauttia
SIO-11-GÁLiÁ
Yksi laatikko tulee vakuut
ta maan teille, että se on suu
rin parannuskeino maa n
I paiillä vakaville vatsa ha tri
oille, vatsahaavoille, maksa
ja sappikivi-häiriöilleja kroo
niiliselie umpisuohtulehduk
seile:
Sto-li gal antaa tarmoa askelvisimne.
Se saattaa teidät syö tn ään hyvin, u ilk
kumaan hyvin, tekee teidät yrittViSäkal
ja sitänniilliaeksi. Tämä hengvnpela*»
tus-lääke on auttanut yli :hmus
ta.. jotka kertovat ystaviikvn So
11-
galista. Muistakaa, että joa lii-AUmuna
tämän ilmoituksen, ette hanki Sfi K
galia, niin te eaafct». syyttSl
jtdcánne kun teille eamitaan, ettu teillä
ei ole mitä iin toivoa. Älkää si ,-: otlot
tako kunnes on liian myöhäistä. Kl&ias
ja t.yvä terveys cat varmaa o sen* hte
nan arvoiset mitä Sto-ll-gal makaa, stt
lä se tavallisesti antaa apua silloin kui*
toiset iääkkeet epäonnistuvat seuraavis
sa taudin takauksissa: Vatsahaavat, Sa»
piki vet, Kroonillinen T7mpi8iioleat,.i,Jfc»
uus, Ommettuminen, Huvno rtniRneule»
tus, Raukea ja toimi viaton makba, Kaa
i au» ja happoja «ir.ältlivä vatsa, Hivttl
Buimauskoh avkse^,
i K^totauti, Hengenafcdisus, PaJinkivS
tvs, Jatkuva ummettuxieisuur., y. na.
Myyvät apteekkarit kaikkia lia ja läi»r
tetäiin myöskin suoraan kun IS he titt"
te $1.00 osfiittteiln: Digestive Ci
emi *1
Company, 800 University Ave., St Ha.pl,
Minn, myypi: New York Müi vMinn.
P. M. BtlTLER, Apteekkari.
Kaikkien kärsivien hv viiksi voidaas
tiedustella tai kirjoittaa John A. John
sonille, New York Mills, Minn., joka se»
Iit tää Sto-li-galin olevan hengen pelaat»*
jan.
7'yvtakää tiedonanto-lohtisiä, joita

The First National Bank,
Menahga, Minn.
M. Ristinen, Presidentti. C. R. Lee, Kassöo' i.
Joseph A. Quinn, Warapres. W. Iärwinen, Apulais Kassöäri
South Ferryn Elevator ja Subway aseman vastapäätä»
FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY
A skei s
estä »»VJVU vasta
TRI W. H. CALDWELL
Syntynyt Shelby villessa, Mo.,
Dr. Caldwell's Syrup Pepsinin keltéijn
New York Mills, Minn. 7—12,
1922.
P. Mettinen
Wapaa klinikka Ptummerissa. H- Kamunen,
Red Lake Falls, Minn., Heinät. Box 214, New Port Richey, Fla.
13 v. Red Lake kauntin tlr-,
H. H. True,
Otter Tail, Miiift.
NIELSEN & LUNDSEL
21-24 State St. New "Y.
Mr. ja Mrs. Andrew Maatta.
New Dark Mills, Minn.
S iii ri«ui:u R. V. 9\
14 v. VírloicHv'a ^aéíasjonin í Vase böyryinsl, íiiffuma, No. 2 En
iii- lorprise käretfi sa raar.ri, 1 ítiifi 56
ir-. y. Nannan koululla Flo lp. tuuman lõysühampainen ja 16 ja
Kettle Riwerittä F. SRcv- satilaspaüveluksc.?ta. tulisi rviita ??i*
Red Eye, Minn.
S
ebe ka, Minn. 7—3- -22.
Joseph Wilson,
Private Bankers.
Woolworth vldg. Suite 1104. Usw Aork

xml | txt