OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, September 01, 1922, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-09-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

S!km 6
r« I V—W r,* "ny
0'
Kuulkaa Edison Die
Fonografia
"Fonografi, jolla on sielu"
Meidän Kojussamme
PerMmln Näyttelyssä Syyskuun
V 6,
7
ja
8 p.
BJA. SCHOENEBERGER.
vJ|
V *h
Mi
V
Rautatavaraa
Hickory- Uuneja i
Haameksia
Miesten. Poikien ja
Naisten Pukuja
käykää katsomassa.
Jacob Palubicki,
Perham, Minn.
rt
':hiit*' Hir
't
Katsokaa
*1 »/.'! uJ d|1A "4''
ft
W W W
A
7
p.
Syyskuun S, 7 ja 8 p.
i
Millsin ja Perhamin tiimi pelaavat silloin
Vapaita näyttelyitä.-Painikilpailuja ja Kymmeniä pie
nempiä huvitteluja
Radiofooni iltasilla, jos ilma on suotuisa
ESIKOISTA! ERIKOISTA!
Näyttelypäivinä
Me annamme 10—20 prosentin alennuksen vaate
tavaralle, puvuille ja kengille. Erikoisella alennuk
sella hedelmiä ja ruokatavaraa. Tulkaa varmasti,
teiltä on tilaisuus säästää rahaa.
A. Diamondin
Puodissa
Perham, Minn.
l'/t**,"^r'«i
1' J,f*? ''*i
Öitft Kotimaa, S?cridtla!tmf Cyv??u«n Í pi. 1922,
Myy Rautatavaraa, Puutavaraa ja kaikenlaisia Raken
nustarpeita, Maanviljelysvälineitä, Tractoreita, Tryskiko=
neita, Clover Hullers, Automopiilejä, Trukeja. Meidän pal
velusosastomme on parhain. Tunnuslauseemme on: "Jos se
on tehty metallista tai puusta niin meillä on se".
A A
JO»
joka päivä
New York Uisin Päivä
Ohj
elma-ilmotuksia
Jmma
Näyttelyyn
Automopiilejä
Dodge ja Overland
Parhaita markkinoilla. Me välitämme
niitä
Myöskin täysi varasto Rautatavaraa
Uuneja y. m.
Kukowske Bros.
-%f*,
1 s'
i
Maksaa vaivan
tottua tekemään kauppaa meillä
DRAHMANN
"Stoori, joka säästää rahaa".
Tehkää meidän stoorista pääkortteerinne näyt
tely-päivinä. Olette aina tervetullut, ostatteko eli ei.
FRED BAUCK, JR.
Myy Mutual maaleja,
jotka on valmistanut
H.
Meille'
Kestää kauan ja maksaa vähem
män. Ainoa keino tulia vakuutetuk
si on koettaa sitä.
PERHAM,
nostaa 10 sekunnissa vauhdin 5
mailista 30 mailiin tunnissa.
D.
BROS.
mm.
Perhamin Ko-opsrstifvl Yhtiö
Me emme myy mitään, joka ei ole arvoltaan par
hainta. Meidän ruokatavaravarastomme pidetään
aina parhaimmassa kunnossa ja me koetamme sääs
tää teille rahaa missä voimme.
Meillä oa suuri varasto Miesten pu
kuja, Naisten ja Lasien päällystakkeja,
Vaatetavaraa, Naisten ja Miesten pukutarpeita, Ken
kiä, PääHvskenkiä, Lakkeja, Vanttuita, Alusvaattei
ta, Sweater
eita ja Planketteja, jo:ta íeidan kannat­
taisi tarkastaa. Tulkaa ja käyv ää meillä näyttely
päivinä Korkein markkina! uita maksetaan kaikis
ta maanviljelys
tuotteista. Teidän hyödyksenne,
Petein Ko-operSviiiei! Yhtie.
¥#EMB?E
Lähettää kaikkia farmituotfeita. Myy Farmityövä
lineitä, Jauhoja, Rehua, Lankaa y. m.
Yhteistilaukset ja yhteisosto tuottaa halvemmat
hinnat.
Näyttelyhinnat ainoastaan 3 p.
10 prosentin alennus hinnoissa koko varastolle
Vaatetavaraa, Kenkiä Miesten Pukutarpeita, Matka
arkkuja, Laukkuja ja Setseleitä,
on myöskin joukko poikasten 3-kappaleen
pukuja, joista joidenkin hinta on aina $36, mutta jot
ka myydään näinä päivinä $18.
Alennuspöytä täynnä kenkiä Naisille ja Pojille,
Tottukaa tekemään liikettä Math Schroederin
kanssa aina halvimmat hinnat.
Math Schroeder,
Vaatekauppias. Perham, Minn.
jiym a,""t 'f" !1 tJ'
,.'T. WW*.f
•4.
f» .j
É
I
•i
K
V
i!
(1

The MARCKEL CO.,
Perham, Minn.
MUTUAL CC.
Oldsmobile Eight
Fanners Society of Equity
Perham, linn,

xml | txt