OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, October 24, 1922, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-10-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

T. I
V
V-,
i
MW»
:"lfv wvs*'s
... 4 s, i
1 1
á
v
y
.^.WdW
S
v
vV
w
-SMK.
Tilataan osoitteella:
46
i A v V i
v V
v
HEDMAN, HORNBORG & CO.
Mnktava jjil (Irt5SlateSt"
SUC MEEN ja SUOMESTA
64 päivää suomalaisen siirtokansan
keskuudessa Amerikassa,
Kirjoittanut Laurj Perälä.
Tämä huomattawa matkakertomus on nyt ilmestynyt kirjan
muodossa kiiiittäen myöskin 60 kuwaa Anierikan suomalaistit,
öiutuSjeubuiiia, yksityisistä henkilöistä y. m. Kansilehti on myös.
kin koristettu aistikkaalla kuwapiirroksella. Ollen syntynyt ja
kaswanut maalaiswäestön keskuudessa Suomessa ja otettuaan
osaa maalaiswäestön harrastuksiin kirjoittaja tässä matkakerto.
nmk^eSsaan on erikoisesti katsellut asioita maalaiswäestõn kan
nalta. Senpvtakia jotkut liikemiesten ja kaupunkiasuktaiden
erikoiSharrastuksia edustawat sanomalehdet otvat epäsuotu-saSU
amoStellcet tätä kirjaa. Mutta maanwiljelijäin keswudessa
tulisi sen saada sitä enemmän suosiota. Runsas kuwiws tekee
kirzvn erikoisen mielenkiintoisksi.
Hinta 50 senttiä.
Uusi Kotimaa,
Rew Aork Mills, Miu»^
Jännittäviä RomaaiÉirjüja
Alennetuilla hinnoilla
Koska meillä on vielä varastossamme melkoinen
tft&ärä seuraavia jännittäviä romaaneja ja kerto
muksia niin olemme päättäneet myydä ne loppuna
suurella hinnan alennuksella. Kaikki ne kansalai
»omme, jotka eivät vielä ole lukeneet näitä jännittä
viä kertomuksia ja romaaneja, saavat nyt tilaisuu
den ostaa niitä suuresti alennetuilla hinnoilla. Ne
ovat mainiota ajanviettoa pitkien talvi-iltojen ratok
si.
Kohtalon yli dis tärnilt 25c
Mustasukkaisuuden uhrit 25i.
KÖyhii ihuoneen Prinsessa 25«.
EST Ei V, mieltäkiinnittävä kertomus 2"c.
Ajan Ratoksi, kokoelma pieniä kertomuksia TOe.
Kaiv&nnosta Hautaan 65c.
Sibillan emmstus ... ... 5e.
Tilataan osoitteella:
V v
4U *UUDo,i(iristaNewYork'N-Y"
reha-
lähetyksistä
5 State Street, New York, N. Y»
myy pilettejä kaikilla linjoilla
i A A
U U S I K O
Pohjolan Kellot ja Soittokoneet
edustavat täydellisyyte
tä maailinan kello ja
soittokoiieteollisuuden
alalla.
Kelloja
Täydellinen varasto Waltham ja
Elgin taakukelloja alimmilla teh
taan himoilla ja 10 päiviin va
paalle koetusajaUe, kellonperiä, lo*
kettoja, rannerenkaita. Suomen
vihkisormuksia y.^m.
SOITTOKOINEITA
turmia, »»iiti 11 ja, italialaisia teräsfieliftä harmvnittojk, mandoliineja, fH
rain, «utowrppuja, klarinetteja, huiluja. Wäinämöisen kanteleita, F»«»
grnnreja ja suomalaisia fonograafilt ewyjä y. m.
Ompelutoncita, Pyssyjä, rewolwerxja, sähköhieromakoneita. sähkömSit»
hienoja suomalaisia kuwaraamattuja y. m.
Kellot ja soittokoneet Canadan tilaajille lähetetään suoraan toaraAtsõ'
tamme Torontosta, £nt., joten mitään tullikuluja ei ale.
Kelloille ja soittokoneille myönnetään 10 päiwän wapaa koetusaika, js
ellei ne ostajaa enemmän kuin täysin tyudyttäisi, woidaan ne takaisin la
liettää meidän kustannuksenamme. Tämä on tietääksemme paras takuu
pitö milloinkaan on milleen tawaralle annettu, mutta tawaramme arlvsr
tuntien woimme hywin tällaisen edun myöntää.
KUVITETTU' SUOMALAINEN HINTALUETTELO soittoko
oeista ja kelloista y. m,-ltiietetään vapaasti pyydettäessä.
V. POHJOLA S CO.
Amerikan vanhin ja suurin suomalainen kello- ja soittokonekaup.
pa sekä rahalähetysliike.
., K.!
í ,ä
,.V' "-1/
I
k
I
5, V
Suomeen
1
if
i
I
vi-:.,,.
y
1 V
1 1 1
Glädlolatt Sulhaset
(hri. Laura I. 8ibbe^/**V'",kXil^
•o»».
(Jatkoa.) "Tule, tule pian-
Hänen hv rämänsä säikähti. haaksirikkoon.
"Minä luulin ettei sinulla ole ke-^uhrin Freen hywäksi.
tään ystäwiä, kuten minulle sanoit, että poika waikka tvasta olikin, niin
!koko maailmassa", sanoi toinen. feijoittaifi hän sisartansa tähän nai
"Eikä minulla olekaan", wastasi miskauppaan. Pojan koko tulewai
t^Iorice, surullisena. Minä Wain!suits oli hänen käsissään, tehdä siitä
unhotin 7nainita että minulla on jotakin taikka musertaa se kokonaan.
weli." "Kuten hän nyt on", sanoi tyttö
"Weli!" huudahti Browne^Brad^ itsekseen. "Niin tulee hän aina ole
ley. maan köyhänä ja tekemään työtä
"Niin. nuori poika, kuudentoista wain elääkseen. Hän ei joudit teke
wuoden Wanha. Minä en ole kuut-j mi
siin
"Te olette niin hywii minua koh'
taan", kuiskasi Florice kiitollisena.
I "kuinka woin koskaan Palkita teitä?"
I $cttou fuliithm oli fäb!eim.mntt!Ela,i kuol,.wa.waansa
'firioitotlu mahniifji. !'°"». flrnnf» «°him tu» »otto
i
Mi im kutsun zuol'upoian ja tm-
wan heh", sanot Browne-Bradlett,
i N u n u i a e e n s e n k o o i e n k a
i kiiruhtaen ulos otoesta.
Päästyään pnneaan nurkkaan, zos
Rakas í^rcc, oletko faircS waiko
jtertoe? Tule luokseni taikka
i weljestään, niinkö? No, fcsCa ei- laan. Äcutta Wien omalla am
!hän ota neuwoistani wparia, nün,mästyksellään ei ollut rajoja kun hän
Pysyköön Poika missä on. Ei mikään sai tietää ettei Florice ollutkaan Des
ole niin sop'waa Turn nitistää seiiai-jmoirtnen luona. He eiwät tienneet
!set asiat alknunsa." edes hänen osotettansakaan— eiwät
Ja näin sanoen alkoi hän repi'! pyytäneet häntä sisällekään.
faitoi Browne-Bradley jalomielisellä
r:v»^
1
Ita että imolchdit hä»:u puoi-siaaii katkemifa"t-isteluss- ylNKtSSn Pian otooet he puhelussa keskenään
W WSM, takia, toisaalta, joi i° ennenfnin oikein tiesikään miten.
i iti, niin katson perään että se tulee' hänellä olisi rahaa niin saisi hän
^lähetetyksi." Ikaikki ne edut, jotka rikkaudella on
ja kuka tietää mikä hänestä woisi
tulla, ehkenpä menisi naimisiin jon
kun rikkaan perijättären kanssa ja
Yvr
0(j
1
1
1
s
Rchkaise.
Illan tultua tapasi kuitenkin left!" sanoi Browne-Bradley. olemansa rikas kuin mikä lordi ikään.
'Clarkson itsensä muulle asialle kut-! Woiko hän enää katsoa tuotä W' Matkalaukku hänen kädessään ai*,
suttuna toisessa osassa kaupunkia. i misjoukkoa kaswoihin tuota töl- koi tuntua yhä raskaamnralta, waikkct
"No niin, maailmaa ei luotu yh-!listelewää rahwa?ta? Eikö sittenkin
tenä päiwänä", saneli hän itsekseen.pölisi parasta lopettaa kaikki ja tneit
"Muutamia tunteja ennemmin taikka nä lordi Clotoeringin waimoksi.
1
sf
nomuiun lordr Clawermgtn kanssa,
m..
.. ...
mi.
..
rr 4..
Samalla aikaa kun Florice itäin
huolehti weljestään Free'stä oli tä
mä henkilö parhaillaan New?)orkis
su katselemassa tämän suuren kau
was- pungin nähtöwiä.
taa pian. Odotan suuresti jännitet-! Hän oli pantannut päälli)stakkin^
tynä. Florice." jsa ja siten saanut kylliksi rabaa pääs
"Ahaa!" mutisi Vrotone^Bradley. Iäkseen suurkaupunkiin ja a'koi nyt
"Boi niin, että hän haluaa
tietoja!
...
wt. ma annan hänelle myonta-
e.
T» i- i ttxm wastnuksen hylnyülen waikka
sű Han itcft olewan sa kei.enkaan nft-i- & ...
kuoleman katkeruus olisikin sydames
kematta awan Han paper.n ja alkoi!...
tutkiman sen sisältöä. Hän litki!iúnL
..Y
hämmästyttää sisartansa läsnäolol-
V
1
jniyöhemmin, ei muuta asiaa." Hän kyllä ei koskaan woisi mieStä-tuumi hän itsekseen.
Sillä wälin oli Browne-Bradley rakastaa, sen oli hän jo sanonutkin! Katsellessaan ympärilleen jotakin!
kumppanineen ajanut määräpaik-! hänelle, eikä lordi odottanutkaan fitäjrcttmntciaa huomasi hän että »li jou
kcaiifci. fíuit ElawerinA, eli ^ones, häneltä, ^os hänellä sitten olisi! tiinut siihen kaupungin osaan, jota^^ wähän lunta pesuksi, että saimme
Isoksi häntä nyt woimme kutsua, oli!rikkauksia, niin mitä kaikkea woisi-ikutsuttiin Boweryksi. Hän oli kuul- nähdä onko se samanlaista
asettanut
I kuiskannut
waan
illaksi, jos luulet sen Parhaaksi, mut- Poloinen Kree! Mitä tekisikään^Norkis^a ollut.
!ta minä mieluummin inifmit ci te t| hän nyt tällä hetkellä Kuinka jak- jmystä paikan suhteen, waikka tutta- hetkellä pullahtelee sawu komon'
hiin enää awaisi museon owia." foi hän odottím sen aikaa kunnes wansa siellä kaiwannoilla oliwat ^wallitessa toctait toiwottawas-^
Mutta ennenkuin Browne-Brad sähkösanomaan tulisi wastaus? Jos!huneet sitä ja sanoiwat sen olewan
ley oli saanut päätök^cnsä tehdyksi^hänellä wain olisi rahaa niin niitäj0™3 ensimäisen paikan, jossa kiitoi* senkin tulen hengen.
jFloricen suhteen PYsWyiwät wauupt^kaikkea woisikaan hön tehdä weljensä New Dorkissa käydessään. Freen ,,
Í museon omien eteen. ^hywäksi? Pukea hänet hienosti ja ^tottumattomiin silmiin, siinä katsel-
jalon
ään muitten kuin työläistyttö-
llut hänestä moneen wiikkoon ja niin s jen kanssa joissakin lähiseudun teh
pelkään suuresti miten hänen lai-!taissa. Jonkun ajan kuluttua on
Etansa ott, enkä woi olla rauhallmen.^hänelläkin nälkäinen lapsilauma ym
i Pelkään että hän on sairaana jossa-ipärilläan ja hänen on wain tchtä
11 kin ja tarwitsee tninua." jtoä työtä kahta kowemmin heitä yllä
ÍÍ -Niinpä niin »uhan Iu°vn°IliZ-!p-taäkseon. Wo elimiänsä kuliujiih-in kutsunut oikealla nimellii hiinta.
4 v Í
te
olla somaa rikkaana elostella. Tor
iwonpa että Flotice pian menisi nai
misiin ja rikkaan miehen kanssa, joM
la olisi talli taikka polkupyöräkaup
pa."
Nä'ssä mietteissään alkoi hän vä
hitellen tuntemaan'itsensä nälkäiseksi.
Ne kolme dollaria, jotka hänellä oli
taskussaan näyttitvät koko isolta sum*
MG Omalta hänen mielestään. Hän tunsi
olikin wain puolillaan hänen tawa
roitaan.
"Milläpä menen syömään jotain",
"Miksi näytät niin kowin máű- jtähettöö hänet johonkin opistoon,! les saan, ei paikassa ollut mitään ^alit)all|
iwiiiseltä, rakkaani", sanoi Browne»ijos hän haluaisi ostaa hänelle poi-1 ihmeellistä nähiäwää. jj J1
5Bradley uteliaana. kupyörän taikka hewosen taikka mitä! Sillon astui hywin puettu ttuori *011011 kuulemaan ^unmlan sanaa,!
"Ajattelin juuri olisiko minulla tahansa, joka hänen ijällään olewia mies hänen luoksensa ja kosketti LLV"0 axllx Z
aikaa lähettää sähkösanoma", sanoi poikasia miellyttää.
glorice, yhä mietteissään. Hänen oma elämänsä oli joutunut
Häi: tekisi siitä
kin", wastasi nuori mies huoletto
masti. "Tiedättekö mitään erityis
iä paikkaa?"
"En", sanoi Free.
"No, sitten woimme mennä toait
ka tähän", sanoi wieras wiitaten kä
dellään erääseen rawintolaan poikki
kadun.
(Jatk.)
Ottoja Kansamme
keskuudesta
mään sähkösanomaa palasiksi ja ht.it--sai hän wain ^koclijan kautta. jfalícuiut tehdä, nimittäin polttaa.!tään kirjoittamaan. Nyt on Päitoiit•
ti ne tuulen waltaan. Mitäs minä jiyt teen? kysyi nyt tästä sanotaan Hellin pidätlä-! niin lyhykäisiä, että et sinä näe kan-!
"Kaikki ott hywin, rakkaani, se mt^ Free itseltänsä, noen $500 siitä limauspalkasta, lii- toja kiertää. Se on wähä waaral
lähetetty", sanoi hän kiiruhtaessaan! Tässä pulassaan tuli hän oiotel-. naajalta, ja yksi sunnuntai meni lista. Me kolmannen luokkalaiset.^
takaisin pukuhuoneeseen loukun het- leeksi Tom Grenningiä. Mutta hä*|nmcm omistaja toistakymmenen mie-z joita herrat haukkuu bolshewikeiksi jaí
Feu kuluttua "ja se on «toifaila |nen rohkea mielentilanpa fai aufttmu fanssa polttamaan niitä risuja. moni haukkuu itse itseään ja on niiitj
tuottamaan iloa." kolahduksen^kun hänelle ilmoitettiin,^ sijtä pääsi tuli wähän lewiämään!Pöllö ettei näe, ei kuule. Kun mci
"Ci, kiitoksia kiitän teitä sy-että tämä oli poissa kaupungista eikä!laajemmalle kun on woinut oííajriitcleimne keskenämme niin hywä
dämestäni sanoi Florice kiitollise- tiedetty milloin hän palaisi. tarkoitus. Sitä nyt owat koettaneet herrain on määrätä. Tässä on oma|
*No nyt olen merrassa", tuumi sammuttaa joittenkin kymmenien! kokemukseni. Täällä on yksi kotoa'
na. "Minä unohdin kysyä paljonko
|e tuli maksamaan."
"Gi sinun tarwitss huolehtia Nitä", potien minulle. Luultawasti florice |fe walkea on wielä hiitoiskellyt ja Kelpaa muu kirjallisuus kuin "Eteen-!
Free. "Tämäpä wasta mukawa kep-^ miesten awulla, waan näihin asti työwäenpuolueen mies, että sille ei
kädenliikkeellä. "Se oli wain pieni, trtemtyt menojaan. Mahtatoa oti hi n puolustamaan kotiaan keskellä! kana myytäwänä ja keinottelija ^e! jornuei'Timastu^yl'm!1!^
aj'ia, kuusikymmentä ssnttiä mnn ^lo kuiienf.n, jossa lie asuwat. Luu- yötä, waan ci tuli kuitenkaan ole noi mitä hän antaa. Ja minä fa-j Kun kipu veivaajmaksiesa ja muatteiee
joutawa pikkuraha." lifiirpa ettii sisko olisi wiihtynyt si:-'tehnyt kellekään mitään wahinkoa,tuin olemaan paikalla. Se lupasi tt/riífuinc^M1^
^Minä toimitan sen teille takaisin,-»ä asumaan. Siitä teen hänelle pi-!muuta kuin on Pitänyt walppaana nnn wähän, että minä pidin fen! IIKTr%Jmat"2m^suí1fu^^tuntui1^"!!»
nimv'an kuut saan palkkani", sanoi^laa kun tapaan hänet ja koetan saa- ja wähäuniiena palon läheisyydessä wallan mitättömänä ja lupasin 301
florice. ^da heidät ystäwiksi jälleen, että saan olewat torpparit anteeksi, piti sa-!dollaria enempi, waan minä
"Älä nyt Vain mÄkM untsst Gn.tulla häntä toäliiit katsomaan tuossa! noa farmarit. Se wain on sellainen olin waan 3 luokkaan kuulutoa ttiln}
I
s I Ciis kiitos tie! »ooettUlen
asian takia", nauroi BrÄvne-Brad-! komeassa talossa. Ihmettelenpä ke
ley. I neií hewoset nuo oliwai talon edus
Raskasta oli Floricelle jälleen pu-talla? Jos owat heidän niin toi-1 fontrnUeetata. Niin kauan se jär-teu des saan myönyt niitä minulle.
feutna fircfiiftläifen tytön pukuun tooupa että saisin niillä ajaa. Minä Kyttää arkalnontoisimpien mieltä,, Hän mieluummin myi tie 30 taalaa JÄ"
SíwSítt^vffi
U li
.4Ä.
4
•I
illan näytäntää warten. Hänestä panisin ne ju-oksemaan, se wain on Kunnes on wiimeinenkin kipuna sam-hälwemmalla. Hän on itse samalla ^ihit suõruouuna taíso? p)fcUs*a
Í tuntui kuin ei hän ikänä pystyisi warmaa. Mutta kylläpä nuo Des^munut. luokalla, mutta rikkaan rahalla ou| liSulnIpt«fwkiba^vanÄ—
kestämään osqnsa läpi enää.^ monöit cfutoctfm komeasti. Taitaa! Nyt saimme sievän sateen wettäiparempi kurssi. Nuo. toisen, luokan! 00« Suptrtor*
1
'i
v V 1 4 5
sinä tooit?" huudahti toieraB. »©4iW'™la*tmifa kosta
luoksensa ja sanoi:
"Kas, päiwää Mr.
Wells, kuinka woitte!"
Free katseli häntä
lenpa ifoinen etttä tapasin sinut.» k°koo,ituwat hänen sanansa ytnpani
Hän tiesi.
"Luulenpa että olette erehtyneet'
toosti tunsi tämä hänet, sillä olihan Jronwoodissa siten ollakseen warmaj
oli Free kertonut toiselle koko tari-!taan "pallohaaliksi", sillä sitä pide
nansa että hän oli New Dorkissa^tään suurena paheen pesänä tai al
wain kolme dollaria taskussaan, mut- kuläl,teenä sellaiseen, joka tointui
ta oli hywissä toiweissa löytää sisä- i nallaan istuttaa epäpuhtaan sieme
rensa, joka työskenteli ompelijattare-!"en ymmärtämättömän nuorison fe
tid jossain. I bäinceu, waan ei ainoastaan nuori
«Eikö lähdetä syömään jonnekin?"^"- mutta myöskin lasten sydämeen,
sanoi Free tuntien että hänen ol'^Kyllä tietäisimme tuohon sanoa jota
tehtäwä jotakin wieraan hywäksi.
North Jrouwood, Mich.
Tätä meidänkin kontria yritti wä
hän ichkailla metsätoalkea. Mr. I.
G. Helli on kliinauittamit fortin
maata, ja kHinaajan on ollut sopi- ja ne on niin paksuja näin maalien
jnm§ myös polttaa kaikki puhtaaksi,!edeltä ettet kerkiä Uutta Kotimaata^
fe kuitenkaan (sanotaan) et us-1ollenkaan lukemaan jopa siihen mi-'
1
v V V
riitaantunut Desmondien kansia!on joitakin farmareita ajanut yöiöi-ipáin" lehti. Hänellä oli muutama malnmmluntomerlik^". ?!8T»nfakuut^on
kauhu se tuli, kun se on läheisyyshän meinasi että minä tuleu nii »-1
Edessä ilman ettet toot tyynni itä1tä totihan hyötymään niin ei hän ka-
1
V *r5 .\V-' '.v, i "k" r. .v
PARAS
SAVUKE
olikin hywään tarpeeseen rajoitta-,
%t hän tunsi Peity- maan walkean waltaa, waan toiclä i
uu^
v-
tä kewyckti olalle. !6i8ta- Tämä todistaa, ettei fanja
"No. kas. Billy JoneS. tainta
le.
sanoi Free.n "Minun nimeni ei ole! $9* on saapunut ympäristölle e
Jonls, waan Hnnrphrey Wells." Eläinlääkäri Dr. Parker, joka on a°
"Pyydän anteekn", sanoi nuori! lottmmt karjan testaamisen niiden
mies ja kiiruhti edelleen. i keskuudessa, joiden lehmät on wielä
Muutamia minuutteja senjälkeen testaamatta. On mtlistettawa, että
eräs toinen mmtt mies, hywin puet-1 jokaisen tulisi testata karaansa, siten
tu kuten edellinenkin, astut
hänen
Humphrey!taan
ihmeissään,
Hän ei muistanut koskaan ennen!"iin
nähneensä miestä, mutta
sade, joka tappaa
^ojamen formula olt
£1
ű'
otc
00Tljmu
luopuneet wielä pois!
NIIN
lukuisasti!
päästäkseen selwille onko hänen kar-:
jansa puhdas taudista, jota kutsu-
tuberkuloosiksi. Jos on toiclä I
niitä, jotka eiwät ole tehneet ilmoin
on
arwatta-jantaa
tieto lountin agentin "ssiisiin
että saa karjansa testatuksi.
Ei ollut mieleinen wieras se uusi!
tulokas tälle kontrille, jota kutsu-
I kin paheista, waan niihin emme
"Eipä ole wäliä waikka lähden-!wa, ne saa olla jokaisen oman har
kintansa ja käsityksensä mukaan—I
Richmond, R. I.
Minä taas pyydän wähän tikaa
Uudelta .Kotimaalta nyt kun on. pit­
toosata. En tiedä joko rahamiehet
on ostaneet Toiwolan 5wn!ionkiertä
jän kuin se on jo maailmalta kuol
lut. Se on tric-uin saanut niin Pal
jo, että kannattaa pitää suu kiinni.
Et suinkaan sinä ole wallet n. mitättö
mään innostunut? Sattuu että si
nulle» tulee joku rahamiesten lehti
4W1 ......
lk'*
yf:/v v"vv* 'P'U'M
n* ft
,0,
Í
Snellmannin sauna aijotciani ntllisia tauteja. Hoitotavat: Kyl
muuttaa suutarisapaksi, ja sitte kun se vyt, hieronta, kiropraktikka, säh.
alkaa toimintansa, itiin silloin alkaa ruokajärjestelmä, y. m. min#,
ollakin jo kaikki tarpeellisemmat lii- kaikenlaiset kääreet tar
W i- N°rth SronmooMSK
kaina päivinä läpi vuoden.
fJ
vt.
v K 5 4
y
miehet ne pitää työläisen rahan wa&
lan mitättömänä. Tässä joku ctif»4
süte olin ilman hewosta ja tohtochv
ilmoitti minulle lehdessä, että hänel
lä on $300 hewonen myytämäna
$100. Minä menin katsomaan M.
hän tuli näyttämään. Minä tunsin
sen werran hewosten wikoja, että
sillä oli Peitti joka jalassa eikä sitä
tuohtui kääntää, se olisi kaatunut.'
Minä sanoin suoraan että se on
wiallinen, se ei ole minkään artooi*
Inen. Tohtori sanoi, että minä oleB
hewoskoijari, että Hiin ei myy h»-..
WoÄMlsa sellaisolle miehelle kititt
minä olen. Minä tulin siihen
Munuais- ja
I
otusta karjansa testaamatta muudes-^ IVäKKOtSlUfl
paras tehdä se heti, *Mnen ja tomninen vima, niao
letuksi, niin voi siltä syntyä monia vaarsl
lisiä tauroja.
HuomaUua uiltä tämä mies annuo IS
äk
kees tiin ime:
Arvotpa Apt. P.
tuna $2£0.
w'
Pää­
tökseen, että hän halusi muydä sellai
selle, joka ei mistään tiedä fun itB
koo herra tohtoria. Nyt ehkä lopetan
tällä kertaa ioiroocit hauskaa sykM
Uuden Kotimaan lukioille.
Dollnas leuhka.
»n» iummnywimnnww» n I »»»»»I
mm
SUOMEN VARAKONSULIVIRASTO
Vahvistaa valta-, kauppa- vnmt
piuita tidíakirju|a, niiden Suomeesi^
käyttämistä varten, ja vaadittaessa»
laatii valta kauppa- y. m. asiakir
joja, palkkiota vastaan, sekä välit*
tea passiasioita. Osoite:
•vALTIOLAISSA VAHVISTETTU.
ASIOIMISTO JA MATKAPILETTI
LIIKE.
Välittfiä matkapilvttien myynti»!
Suomeen ja Suoraeata Amerikaatt
kuikille ensiluokan linjoille.
LAATII MATKALUPIA SUOMESTA
.AMERIKAAN MATKUSTAVILLE
Asioimisto välittää ja valvtKi velka
perintö- ynnä muita asioita Ameri
kassa ja Suomessa ja välittää Suo,
men ja Skamlinu vian maitten tava
rainniyyntilnkettä.
Kun haluatte ostaa tai myydä maa
tilan niin kääntykää puoleeni. Mi
nulla 011 myytävänä kaikkialla ylä*
Michiganissa suuria alueita perkaa
mat toinia, farmi-maita ja valmiit»
viljel vsma it,a. Osoite:
'CHARLES O. JACKOLA»
Borgo Block, Calumet, Mich. U. S. A.
e
Weshoe, Ment.
A.
Llgnnll.
Ol*n nauttinut loppuun llläkfcvvn No. 350
pien tiíystii tvrvi* nyt. Biiti iij tou teille.
Kuiinioitukfiella, Wm. Meet,
Erikois!itHke No. 350
on
p, A. LIGNELL CO»
ka,
mainio lüálf
yllämainittuihin tauteihin. Kuun keatávl
annon Julion kuulun Ho pullo lääkettä J»
rasta hcnnopUicvlS. Tilatkaa lääke Nf. 350,
lähetetiiiin postissa, lähetysKulut
suoritti»
—Lignr-lHn Apteekki on imnrhi—«
•—Suom. Aptoekki XM^evilloissa— if
Superior,
WILLAMETTE BOULEVARD
SANITARIUMISSA
parannetaan akuuttisia ja kr
o*
SUURI 10 SENTIN LAATIKKO
nyt myytäväni.
ME TAKAAMME
ettii Copenhagen nuuska on aina ol
lut puhdasta ja on varmasti puh
dasta.
Ellei kauppiaallanne ole sitä, niin
o lähetämme teille postissa taval
lisella hinnalla, 10 sentillä laatikko,
kunnes kauppiaanne voi teille hank
kia. Postimerkit kelpaa.
Z107
O»»»»»,,,,,»»»,,».,»,,»»»
REUMATISMI
ivnt jaloissa ja käsien nivelissä sek» yii-
K
klUc tutta viileni täällä.
tv*-| Erlk3
í ymmainmuthin kipuilun,
i v i
e
«iV-
^V-
ir
%'Ed-
täälli'
niiJn kuí'utvi^kuuia.
..liläkf
5lll0lu
No 4f0%n^mainlohoitoon»"ilS!miceáUCUlUetnivdella.kuuut(vtltUToni
14
•{»•$•»
,äbely**
4
l*
i
J). i£ká"AúMí á &É, íMU'a

FINLAND STEAMSHIP CO. A3$*!CY
New York Mills, Minn.
®7 WHITEHALI/ST. NEW YOBK. H. Y
South, Ferryn Elevator ja Subway aseman vastapäätä.
*t*\K ..: ..,, Nvsi Kotimaa, Tiistai»» L»ka?«»s 24 p. 1922. VV
.. .... 1 Y iMtnun tocltoolltfuuteiu on mennä
'mttcm etta se tulee Iciiictetiif ai"! -. ,r,^.
jeuraawaa:
"Mr. Humphrey Wells, Claghor
nin ruokatalo, kaiwannoilla, Manch'
Clumk, Pennsylwania.
v a k a i e k n w i e a a n s a
.... ,tt .. 467 Willamette Blvd.,
fat ulat, nuu sopu ,ita jotain |^jor^inworth Ave. Portland, Ow
Puhelin Walnut 674V.
CHARLES 0. JACKOLA*
Vice Consul of Finland,
Calumet, Michigan, U. S. A.
Pr. PETEB KOKKO,
Chiropractic Specialist,
Dr. Anna Kokko C. D. Ph. 0.
Copenhagen Nuuskaa
Maailman parasta purutupakkaa.
UNITED STATES TOBACCO CO.
Successor to Weyman-Bruton Co.
Broadway, New York.

xml | txt