OCR Interpretation


Uusi kotimaa. [volume] (New York Mills, Minn.) 188?-1934, October 27, 1922, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025242/1922-10-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

K 2 &
T" ,f "f
gt '"f?"
I
e V
s
i
*.v
V
I
&
-"7T"T^-^- i^1 "W'4'—y^v.vv.'y^'r'iv"—* ^*t'f1
1 v
:-te|f ,V
1
V, v .•« -.'
1
'I V I
No. 84
Soo'linjan kor
jauspajaiyöläisci
palaavat työhön
mci
Iäisten muillakin paikkakunnilla o
dotetaan Palaatvan työhön tämän so
pimuksen perusteella.
Magnus Johnson,
Farmer-Labor puolueen efjboftS
Minnesotan kuwcruööriksi,
ja Paul I. Smith, eivmäkst tunnettu
toinen puhuja, pitämät kokouksia täl
lä wiikolla ja tulewalla wiikolla
Minnesotan waltion pohjois-ioiissa
seuraawasti:
Sanomalehden kustantaja tuomittu
wankenteen.
parempaa hoitoa siitoksen aikana.
toäföti ylimääräistä
i
olleet
tom*n6'
kossa pitemmän aikaa muiden yhti-j
I Amerikan Työwäenliiton maoli
julistus.
Washington, lokak. 23 p. Ame
rikan Työwäenliiton poliittisen
'työskentelyn komitea julkaisi täällä
tänä iltana lausunnon, jossa äänes
täjiä kehotettiin ajettumaan tulewis-
sa waaleissa tcontuinusta ivastaan
toain Soo-linjan korjauswerZta'.den lotta johdon käsiinsä ja säätää rakeu-! mieheksi.
työläisiä. Soo-linjan korjaustyö- tawia lakeja."
läällä il-j Berlin, lokak. 2(5 p.
Edelleen mainittiin
Tri Henrik Ehipstcad Puhuu
Tulnthissa
Shrine auditoriumissa illalla mar-! myös waatiwat saman werran wettä.
rask. 4 P. Kau'ala'.stemme Duluch'- SiiZ joka eekkeri nisua waatii joka
issa tulisi käyttää hywäkseen tätä wuosi 1,500,000 paunaa wettä en
tilarsuutta kuulla Farme'Labor nenkuin se tootpi tuottaa 30 bushelin
puolueen ehdokasta Dhdyswaltain sadon.
senaattoriksi.
Bay City, Mich. Edwin N.! ten hyökyaaltojen harjalla Bulga
Cornish, erään Saginaw'issa tlntef-jrtcm ensiuiäinen maalaispääniinis
tywän työwöenlehden toimittaja, tuo-^teri, on ollut mielenkiintoinen Eu
niittiin täkäläisessä liittohallituksen! ropan muÄle '.valtiomiehille, erit
oikeudessa neljäksi kuukaudeksi wan-Itäinkin sen tuttatvallisen ja pokkuroi
keuteen. Cornish oli julistettu syi)l-j mattomon 'suhteensa takia, joka toal
Itieffi siihen, eitä hän oli lchdessääu lijsee hänen ja kuningas Boris'in
tulkinnut määrin erästä estetuomio-!wälillä sekä wälinpitämättömyytensä
ta, jonka tuomari Arthur I. S utile, takia Noista yhä mieliä jännittäwis
oli antanut Detroitissa lakossa o ie-itä sot ako wai i skysymyks i s tä. Ei kau
mia korjauslwerstastyöläisiä was mi sitten sanoi hän kuninkaalle, että
taan.
I
I
IoIImn
sa kanssa ja palaamat työhön ensi^ tään rafcittalixia ehdotusta ei se sää-! pakeni maasta ja Saksassa tapahtili
tilassa. Itänyt Imkji", siniä wakuutettiin.^wallankumous ja keisarillinen hal
Soo-linjan työläisten ilmotetaan^ "Päinwastoin on Yk?i taanntmnuksel- litusmuoto kukistettiin. Frederick)
sopimuksen verustoella säilyttäneen ylinen ehdotus toisensa perästä tuotu! Ebert on ollut wuosikymnienia Sak
n. f. "seniority" (wanhemmllus-) oi-^'siin. ?)lei$int etujen ystäwiä on fan maltiKisten sosialistien huoma
keutcnsa, -mutta suostuneen Nhdys-^o:lgres?issa ollut kuitenkin niinz tuirnpia johtajia ja oli hän alkujaan
waltain työlautakunnan määrää-, riittäwästi, että kaikkia ivahingolli^ satulaseppä ammatiltaan, mutta on
mään ialkanalennukseen, joka oli al-^'unp?a ehdotuksia ei ole woitu sää»|pitkän poliittisen uransa aikana
kujaan lakon aiheuttajana. Sopi-tää laiksi, tuacn ei Heitä ole ollut! waltiopäiiväedustajana ja muissa
mus on erityinen, sillä se kc-skee,
n^n
knsyumkiiä, jotka sisältywöt tulowiin
maaleihin, kuten werolus, sotAaskoc
toetus, LauPPalaiwastoa koskewa
Kaswit waatiwat paljon wettä.
Tarkkojen. kokeilujen jälkeen on
löydetty, että kaswit waatiwat pal
joit wettä. Nisu, esimerkiksi, waatii
300 paunaa wettä joka pannaa omaa
painoansa wastacm. Siis kolmen
kymmenen busholin eli 18Ö0 paunan
sadon eekkeriä päälle, nisu waatii jo
kaista paunaa kohden 300 paunaa
wettä eli kaikestaan 540,000 paunaa.
Mutta jywät painawat pienen osan
koko kaswin Painosta, sillä oljet
čsr
—rv-
i'f.f
", té,i
I
i
1
Maalaisministcri.
rr-
ellei tämä tekisi juuri kuten kansa
tahtoo, niin piankin löytäisi hän \t
Lampaitten siittämisestä. settiä ilman waltaistuinta ja keskellä
Dhdysnxittaiit tnaanwi^jeKisosaZ- ^awallisia ihmisiä. Hän waroitti
to o.t saanut solwille kuuden toue-jnuoría .kuningasta stlmäilemästä
den kokeilujen jälkeen että Xarrt.Hiit-• niolcnimille puolille aitaa, että bä
ten kaswattajat luoiwat saada eitcm-j,,en
an^Q'n
man karitsoita omälampaista, jos! Edelle puolueelle, sille joka oli
niille annetaan toäiiiin tawallista
Kokeilijat saiwat selwille, että joka jäin johtaja tuonwostakin lausuu
titixtttrtesta lampaasta, joille annet-1 ilmi ajatuksia, jotka omituisella tä
tiin
ta. joka on laitettu maissista ja Z minusta. Me aiomme yhdessä liit
träänist j, noin puolesta kolmeen tää mamtwiíjeli jäi, radikaalit ja so
neljänteen osaan paunaa lammasta ^sialistit yhdeksi Puolueeksi waaleja
kohden päiwi-ssä. wart en to. 1024, s. o. i ollet minua
puoltolmiseenia wain
rvhdcile Puolueelle, sille
mailassa.
Tämä pelkäämätön inaaittoiljeli-
hoitoa saa-' mallaan walaisewat
Pättoän
poltta-
41 men vuosikerta. New Aork Mills, Mwu., Perjantaina Lokakuuv 27 p.
Saksan prosiden
iin Cbcrtin virka
aikaa jatkeita
p^lzon, että olt)imut tooincet, toimissa kehittynyt etcwäksi trcltio-
lainsäädäntö, Esch-Cumminsin rau-j^nä aikana olisi ehkä maalle wahin^siiwi-puolueen jcchWa ja il'moite
tatiela'n muuttaminen, siirtolaisuus,!goksi janiin owat nyt waltiopäiwätjtaan hänen miolipi^ensä poliittisista
federalinen poliisiwalta, työttömyys'Idättäneet suurella enemmistönä|ja taloudellisista Mmyksistä muo-
käsittelijää kehotettiin merkitsemään
mihin karkotukseen rahaa käytetään.
Seteli oli waihtanut käsiä 31 ker
taa, mutta ei ollut kertaakaan jou
I tutuit tämän 14 päitoän aikana kirk
koon, teattereihin tai muihin htttoit
telupaikkoihin. Seteli oli uusi luu
ama Tű- fe pantiin kiertämään, mutta likai-
tälähtien kun hänestä tuli poltttlíis-j rypistyni)t ja kelpaamaton kun ri William 9Í. Day on jättänyt prc-
tiin 200 enempi karitsaa'kuin joka!wia kysymyksiä. "Minun tothamte-j^ramertsia, Bottineau kauniissa, c-|Totn Mooren Canadan kansallisen
tuhannesta. ioAle annettiin wain ta-jheni pyysimät kuningasta heittä-jäältä yönä wiime toiiton loptrlla,i ratetatiofysteemin johiokuntamt. Tä
Mallista hoitoa. ään minut hiiteen. Mutta se olisi! räjäyttäneen kassakaapin auki ja jaa-, mä on poikkeus hallituksen tatoalli-
Wcres timotei ja apilas eli soypa-! ollut wastoin maamme porustusla- i necn sieltä $700 rahaa. Varkaiden!sesia menettelytawasta.
wu-la:dun, osaston paimenet löytt-i kia. Ja sitten he eitixit tunne ku-1 armeliaan olleen samoja miehiä, jot-l Canadan hallitus nyt omistaa
toät, on erittäin hyödiMnen Kna-jningasta niin hywm kuin miuä.ika owat hiljattain panneet toimeen! maailman suurimman rautatiesysiee
lampäille siitoksen aikana. Miltä olen opettanut hänet ja koh- useita muitakin roswouksia ja war- min. Systeemiin kuuluu Canadian
Jos weresiä laidunta ei ole kay- telen häntä kuten omaa poikaani, ^kauksia samalla ympäristöllä. Hei--Northern rautatie, jonka hallitus sai
tettamisfä, sitté woipi hyödyllisesti'Olen opettanut hänelle politiikkaa dän arwellaan asuwau jossain pilo-! haltuunsa wuonna 1917 Grand
syöttää wähän kauroja eli sekoitus-,kolmen wuoden ajan ja hän Pitiiä paikassa Pierre-kauntin hiekkaerä-! Trunk rautatie, joka joutui hallitul
maassa.
kamelska WenäjällL. ja mekin jou-'hus oli ollut hywässä terweydessä
dmmne siihen, nähkäös." ^elämänsä loppuun juak(a.
vv^
2itfin^úalt
motettiin maanantaina, että luopumaan^ sellaisev-! ^altiopäiwät püättiwät wiime tiistiu-l ^ott ympäri, Äitee Australiaan|Senaattori Robert M. La Jollette
neapolv. St. Paul & Tault ™dkm ^ci|eltö ««DtlOTüSta fan-:,,,
„cl,ä
70 to„St„„„
3U Sä
3'Iat:e-rauiaticn!)t!Õrt foriauSlucržiai- ,!txt0 Vrcsidcntti Ebertin toirfn-ailaa iejd-iansaittua huomiota ja julki tämän ja titfoixm toiiton aikana im.j 1. °8®.'tü'""'!n
dcn tiiöISifct, jotka
w.it v.tl
öiden korjaus työläisten kanssa, oli-! Laufunnossa tehtiin katsaus as tasawallan ensimäiseksi presidentiksi Uutisttta saMliensa tietojen Hnraatto riksi Minnesotasta, jaíí?ítt
wat tehneet sopimuksen työnantajain.!keisen kongressin toimintaan. "Ah^'szdan jälkeen kun keisari Wiííiclm!jo etukÄeön esittänyt Mr.j£tjnn Frazierin puolesta, joka on''
Katsoen siihen hxiifeaair taloudsl-! wansa warma, että, radikaalinen re-
^^en asemaan, jossa Saksa on sodan. Publikaani ewersti Brookhart tul
seurauksena, on jo Pitemmän arkaakaan walitsemaan suurella enemmts
ollut kysymys, eitä uuden presiden-^ töllä Mdyswailtainsenaattiin. Brook
tin walitseminen tällaisena k^iitilli- Hart on entisiä RoUeveltin progres-
sotawoittoilijain tutkiminen ja työ-jatkaa tasawallan ensimäisen/ sosia-Idoswneen wiime mhofina entistä ra. Niistä on 15 henkilöä lähetetty u
wäkeii koskewat yleiset asiat.
!listi-presidentin wirka-aikaa parilla! dikaaliisemmiksl. Häntä woidaan
-r- se palasi lähtöpaikkaansa. Neljän-1fibcntti HardingMe erohakemuksensa,
toista päitoätt aikana /sillä oli joka astuisi woimaan marrask. 14 p.
Maksettu palkkaa wiisi kertaa.
Ostetw tupakkaa wiisi kertaa.
Ostettu makeisia kolme kertaa.
Ostettu miesten waatetustavpeita
kahdesti.
Siankyljystä yhden kerran.
Pesuvuuteria yhden kerran.
Sukkanauhoja yhden kerran.
Parranajoa kaksi kertaa.
Hamtnastaikinaa yhden kerran.
Knoli 107 wuodeu ikäisenä.
DUmääräineu hoito lisää karitsoi-! murhata siihen mennessä.*
den tuotannon kahdella tcüvalla, sej Stambouliski waroittaa tulewai-! wäiietään olleen 107 wnoden i?äisetr,kccksikymmentäkaksittchmta mailia Thompson, niinkuin Housekin kiel-makkaroiden kanssa,
panee lampaat terweernpään kun-1 hmtecn nähden: "Jollei muuta-! löydettiin kuolleena wuoíeeítaan|rautatietä: Rautateiden johto on täytyy selittämästä matkansa tarfo*|
teon, että ne warmemmasii kanta- kaan tapahdu niin syntyy yleinen |e-j täällä wiime toiiton lopulla. Wan-! wähän kerrassaan keskitetty, ja nyt tuSta. Thompson on ilmoittanut,
wat karitsansa ja se lisää kaksoiskartt
"joiden tuotannon.
—4-
$'!" i
,,,*v-\-í.
4 I *»7^ i
(Cbe nm Romdand)
Charles Vurkmiw'» kävelymatka
maapallo^ ympäri.
Port ArtHuristä, Kanadasta, ?o
i toisin olewa suomalainen nuorimies
Chavles Vurkman^ joka muutamien
Jitä-Canadan' urheilunlmrraÄastien,
í
wedonlyönnin perusteella pari)ail-
suorittaa käM^matkaansa maa-
kan» 30 »iiiwiii» 1925. l«uutta. .Suomen konsuli @»bnt»S.ku#fiee„ Hmrik Shivstmdin pu°.^°
Burkmanin ja Men aikaisemmat
waiheensa Sydneyn suurimmille sa
nomalehdiVe, jotka asiaan näyttätoät
suuresti innostune?^.
wuodolla ollen tietysti käsityksenä,! werrata wisconstnÄäiseen lenaatto
että siihen mennessä asema wakiin-!riin La Folletteen. .Järjestynyt työ
jtuit niin että Poliittinen waalitaist.'- wäki on yksiinielistzsti hänen taka-!saapumisesta ilman tarkastusta, 2
lu woidaan suorittaa saattamatta naan ja samoin suunti osa myanwil- saapumisesta tähän maahan kontrah
waaraan maan turwallisuutta. jeli joitä, jotka o tojt sytoästi tyyty-^työläisinä, 1 mieZentoikaisena ja 1
mattömiä maa nwil'eli jäin nykyiseen! joka on joutunut yleisön niskoille,
Dollarin waellukset. asemaan. BrookhMm woitolle pää
"Dhicago, III.— Jotta HokksrinfseminM nimiHSwM^issa ^kae.^e wiisi. wuoÄa.
paperirahan kestäwyhdestä ja wael-jwas pala waltion säännöllisille re
luksista saataisiin jotain "kuusaa",.Publikaaneille, joista jotkut owat ti
lasit Waukegan-Chicagon kauppaka-j maittaneet ryhtywänsä kannatta
mart 11 päiwää sitten liikkeelle uu-|maan demokraattien senaattoriehdo
den setelin. Seteliin oli kiinnitetty kasta Herringia
kirjelappunen, jossa jokaista setelin
mmm
Ostettu kauluksen nappia kertem, Pohjoislännen wiljankaswattajain
Ruoka-aterioita kolme kertaa.
I
Nhdyswaltaiu ylioikeuden tuoma-
yhdistykselle on myönnetty paikka
Automobiilitarpeita yhden kerran.! Minneapolisin Kauppakamarissa.
Katippakamarm sihteeri CÜsforí), U. S. Grain Growers Sales Com- ja loput on pidätetty karkoitettawiksi
päättää tämän saawuwksen johdos-i pauylle, joka o« Minnesotan maan
ta, eitä rahan liikkuwaisuus on jäi-i toiljcltjäitt järjestämä korporatsiooni.
leen normaalissa ja että niin sanot-^
tu "ostajien lakko" on päättynyt. Tyowäen «ies nimitetty Canada»
Maalaiskylän pankki tyhjennetty. Ottawa. Canadan hallitus on
Minot, N. D. Markaidén ilme nimittänyt ammattiunioiden ja työ
teiaatt murtautuneen State-pankkiin wäen kongressin puheenjohtajan
rautatiejohtokuntaan.
Varron, Wis. Peter £eclair,jla ja useita muita pienempiä rauta-1 teki European juuri ennen kuin A
entinen puutatoaratyöläinen, jonka [teitä. Hallitus kontrMoi 4tyt Yli dysnxÄlat yhtyi maailman sotaan
N
"v '-'.i "s -t
s
Í
naisissa waaleissa.
1
1
Paljon maastakarkoitettuja.
Tämän wuoden ojalla on Du
luthin piirist^ kartoitettu ntaastut
tähän asti kaikkiaai: 33 henkilöä,
siirtolaistavkastaja O. S. Romingto
nin antaman ilmoituksen mukaan.
los siksi, että owat joutuneet ylei
sön elätettäwiksi, 11 henkilöä on lä
hetetty itíos rikollisina, 6 maahan
Presidentti on hywäksynyt eroupyyu
mu. Tuomari Day tulee toimimaan
Amerikan ja Saksan wälisten soiton i neet takauksensa, kuu eheät ole saa
jälki juttujen selwittetl^komis^oonis- puneet määrättynä aikana tetran
sa. omaisten luo heidän luullaan ole
wan jossakin tässä maassa, waikka-
Tämä liike käsittelee Oregonin, Wa
I shiugtouin, Jdahon, Montanan ja
Pohjois-Dakotau waltioideu wiljau
kaswattajam yhdistysten tuotteita.
Samanlainen oikeus on myönnetty!yhden juttu on wielä keskeneräisenä
oltuaan tässä maassa wähemmän
KansaÄismLsittain jakautuwat
maasta lähetetyt seuraawastt: cana
dalaisia 12, suomalaisia 10, kreikka
laisia 6, norjalaisia 2, saksalaisia
2, jugoslawilaisia 2, englantilaisia
2, italialaisia 1 ja turkkilaisia 1.
Venäläisiä kuuluu myöskin olewan
1 toiranomaisten hallussa, määräyk
sellä lähetettäwäksi ulos maasta,
mutta sinne ei toistaiseksi woida teh
dä lähetyksiä. Ainoa tapaus, jossa
tähän mennessä ott wenäläisiä woi
tu lähettää tilos maasta, on se kuu
luisa "fotDiettiaiiffi", jossa Emma
Goldman, Alexander Berktnau y. m.
lähetettiin. Kaksi karkc»ite!ttawakji
määrättyä owat olleet wapaina, toi
nen $1,000 ja toinen $2,000 taka
uksella, ja owat he kumpikin mencttä
pusulain nojalla. Näistä on yksi
toapaultettit karlkoiwsmääräyksestä.
koko systeemin johto on hallituksen^että hän tulee wiipymään Euroopa!
mmittämän johtoiinutan käsissä. isa noin kuusi kuukautta.
nFPPGTIVE
1
steadin puolesta
Madison, Wis., loka?. 26 p.
ja.k°..!l«wnttu--°n ^mckn ficlta ofaffecn máZtanwan ÄgconfimStol w°nh-ml.k°,s°-n toti-
Vltl Vlt
O« warma Brooryartin woitolle
pääsemisestä Iowassa.
Washingtonilaincht kirjeenwaihta- kotassa.
ja David Lawrence, joka wiimeksi pitänyt ainoastaan yhden
on ollut tutkimassa Jowan waltion! Wisconsinissa nimityswaalien jäl
poliittista tilannetta, ilmoittaa ole- keen ollen tvarma woitostyan warsi-
Ahdysw altain presidentin lähetti
Europassa.
Lontoo. William Boyce
Thompson, presidentti Hardingin la»
heinen Ysiäwä, ja usean republikaa
nipuolueen »vaalitaistelun "enkeli",
on saapunut Eutopomt tarkotuksella
l'
1 S
A
t.L c- rrx í
Pch^Dako^
tcsta.
Senaattori LaFollette aikoo pu
hua Minneapolisissa, St. Pmilissa
ja St. Peterissä, Minnesotassa, ja
Fargossa ja Grand Forksissa ja eh
ikä muissakin paikoissa Pohjois-Da-
Senaattori LaFollette on
puheen
"tehdä Europan nykyinen tilanne maa ttntoluja ja wähän suolaa
Thompsonin salaperäinen matka
muistuttaa europalaisille diplomaa
teille entisen presidentti Wit^onin
selle wuonna 1919 Jntercoíonial
rautatie, joka on rakentamisestaan: lähetin, ewersti E. M. Housen "sala
saakka ollut hallituksen kontrollin ai-!peräistä tutkimusmatkaa", jonka hän'tian päältä.
.KfMVUF-'W^5M.iM5WWM.UN
M.IIBI,•*.«»»•
TW" V "'o-'
1 tz frr ik *v
Kellogg on lyöty soke«della.
Farmer-Labor pitulueeit taantu
mukselliset waAustajat itäyttätoiit o
letvan sokeita kuin yölepakko aurin
gonpaisteessa. Senaattori Kellogg
waalipuheissaan yrittää taaskin pe
laitella kuulijoitaan, että Minnes ota
on wajoamaSsa "sosialismiin". Mut.
ta hänen kuulijansa nähttäwät toä
syneen tuohon wanhanaikai seen Wat
na, jotta taallä tapahtui wiime lau
antai iltana. Wiranomaisten lau
funnon mukaan Gorman mahdoit!
mia lakkowahteja kohden lauantai
iltana, kuula sattuen erästä lakko
wahtia hänen keinotekoiseen jalkaan.
ntitten Lontooseen on saanut Engines astia on melkein täynnä. Sitte
lännin diplomaatit, niinkuin myös pannaan pestyjä kaalen lehtiä pääl
täällä oictoat Mdyswaltain halli- le ja astia suljetaan puukannella,
tuksen edustajatkin ihmettelemään jonka Päälle pannaan kiwi painoksi.
hänen matkansa tarkoituksesta. Neljän cli wiiden toiiton seisottua
í i $
",
k
A A t^'i- í 1 I
V 1''
v
'í*V
1
~č/ •/m
e,° c"~ to.lmi)en
tolr^5l"rr«^'
1
1
'/i' 'j:/- •,... •,
íaí'
"iwy ""Pi"
^1'
vv. v.w*-,^°" itcet tänne wiime tiistaina neuwgt-
Kellogg oli wähällä saada senaattori
LaFoilletten eroitetuksi toimestaan.
,mlfo
mutta 1922
nimitti 6ällct
uudelleen ehdokkaaksi sihuremmalta
enemmistöllä kuin koskaan ennen.
Samoin nimitettiin Frazier Dako
tassa, Brookhart Iowassa ja Ship-
Niinpä kerrotaankin kuwemööri
Preus'in lausuneen kerran Kellogg',
in läsnäollessa, että -hän ei halua ol
la "sidottu kuolleeseen". Preus siiS
^heikommalla hctkellään" woi näh
dä jotakin sellaista, jota Kellogg ei
huomaa sokeudessaan.
strabin äänimäärä tolee myöskin fo-|t^tattijoikit cd»?taiat ja futfnrt
{Kamaan MmnesstaSsa. 3R"tia FoMselle oli julkniSfitt Amerikan
SJcIIogg on sokea eikä huomaa näi- garm Bureau liiton presidentti Ilk
ti inmttotte fansan mi°lialak.sa.!^z
festi joutuu syytteeseen murhayritys, maassa. Se on kahdeksan iät
icttä,. 3mmm ká kuin w.
sen miehen, joka ampui union asetta- Ttl^uiiatifa. Ja
Gorman käytiin wangttsemassa
Hapankaalin walmistamiae».
Tänä wuonna oivat useat suoma
laiset maanwilj^lijät ^aswManeet
paljon kaalia, mutta siitä syystä et
tä suomalaiset eitoät ole aina olleet
kaalen syöjiä, kuten saksalaiset ja
itä maltalaiset, he tu'lewat tekemään
kin heidän olinpaikkansa on toistat-! suoraan ylöspäin, Miss Eorhstner kuutti, "me pidämme ctmerifaíaifél
seksi tuntematoin. Mdeksässä ta-! sanoo, mutta kaikista paras keino
pauksessa owat karkoitettawiksi mäii- katfien käsittelemisessä on siitä laitta
rätyt saaneet lykkäystä habeas cor- minen hapankaalia eli sauerkraut.
rautatteyhtiön korjauswerstaalta, *oifett suurbisneksen Ellei ny
jossa joukon lakonrikkureita ilmoite-! kyisiä olosuhteita korjata itiin maan
taan yrittäneen estää hänen kuljetta
miseitsa toankilaan.
erehdyksiä sen säilyttämisessä ja
walmistamisessa, ilntvittaa Miss! merikan pankkiirien yhdistyksen pre
Luet) Cordiner, Minnesotan Maan-lsidentti J. W. Puelicher, Milwan
wiljelysopiston kotitalouden johtaja, fecsta, joka sanoi pankkiirien ole-
Seuraawat owat ohjeet:
Haipankaalta walmistetaan
puuastiassa. Tawallisesti
10-galoo-'Maanwiljelys-Opision
selwäksi Nhdyswaltain presidentille."itämä kerros mt)ös hakataan kalikalla,maanwiljelijäin mielilause
Thompsonin odottamaton saapu-jjoten se tulee märäksi j. n. e. kun- Í
^w .., '»,,y v».l
Zoko suurbisnet
tensa horjuvan
Chicago, lokak. 26 p. TumilA
taen Amerikan maanwiljelyksen o|e»
wan "kurjassa tilassa" 50 maaA
suurinta 'liikemiestä oíitoat foftxmhi»
Olemaan asemasta. Monet asicM?
tuntijat selittämät, että tämä kokouS
oli enemmän poliittisessa torkotnk
sessa fiitfuttu juuri yhdennellätoista
hetkellä eniten waaleja kuin todelfi
sestt aikomuksella awustaa maanwil
jMjöitä. Kokoukseen ottiwat o'ó$
ra^tateiiden!, tenrtistuvtciIlosten jt
n
turwautunut suurbisneksen edushlt
jiiu hakiessaan awustusta maanwU
jelijäm kärsimille wääryyksille. Tä
hän saakka ei tuota awustusta aie
tullut, mutta nyt waalin edeTlä uS
kotaan taas woitawan raichoitiaa
maanwiljelijõitä ja ehkäistä heidät
äänestämästä edistysmielisiä ehi)of.
kaita, joita owat asettaneet eri hal
tioissa.
Kaalia tooipi jonkun ajan säilyt»,wan walmiita awustamaan mitan*
tää kellarissa ripustamalla katosta Imitjeltjoitä, siliä, kuten 'hätt tyq-
International Harvester Compa
nyn presidentti Alexander Legge lau
sut tässä kokouksessa scuraatoat ttter
sanat maanwiljeN
jäin asemasta:
"Maanwiljelys on suurin liikeccht-
muutamat liikemiehet käsittäwät ien
ainoastaan jonkinlaiseksi litotmoiv
rikkaudeksi. Mutta sen liikejohto on
arwan yhtä waikeaa kuin minkään
wiljelijät tulewat alentumaan or
jmlteen. Tämä woi mahdoÄisestt
tarkoittaa maanwi'ljelijäin hautajal»
sia, mutta suurbisnes, waikka fe
ei ehkä sitä ajattele, tttlee istumaan
suruwäen penkillä. Ei woid^ mi
tenkään wäittää sitä wastaan, ta
maanwiljelys ja toiset suurbisnekset
owat riippuwaisia toisistamL,"
n°» kokoista puuastiaa käytetmn.! já ilmoittamat et.
Kaalista kuoritaan toferiäisct itiko-|lä
)e# tahdot tietää
mitä maailmassa tapahtuu, rttin tilao
ttsfl tatUw
Useat toiset suurbisneksen edusta^
jat puhuiwat kokouksessa, m. m. A-
ta maanwiljelijäsiä."
Palkokaswit je rikka n S.
"Palkokaswit ja rikkaus kulkemat
rinnakkain", sanotoat Mitmefotait
ylimääräiset
wnjfa
tcl)ict Pois ja tcriimitlä wci«sillä! meneötywiä maanwiljeli»
leikataan hienoihin wuoluchin. ,5l)bctäiini |ieIB myös B)be
pannaan noin neljä tuumaa Pmias-.,^ ^5^. riittäwästi. Osat
tian pohjaan ja wahän suolaa p«U'!Minnesot°zta. jotka joku nmos! siite
le. Puukalikalla sitte hcckataan, etra^^.^ xzHja omat nyt rikkaita ja
leikattu kaali ostmn pohjassa 'n'66imenttitlbtalxt joka tämän muutoksen
märäksi. Lisätään taasen nchä tuu-'n palkokasvien kas-
ia:tDa|tamtnen.
Í
6 e
,.'
1922
VOLI 41
i
Howard, joka ennenkin é
hikoissa, joissa rifkaita
0
lSnqmnässa «Itarissa, hichankaali ^okasweja. .Kaikenlaiset -Pilat. °l
on malmista ja kuin astia «ufais-M" W !-Y-p°wut oloa* »anmtm
taan on paras hyljätä neljä efi W W 'l«mt°n ruokana. Soy.
wiisi tuumaa mustunutta koolta as-'t"*^, jo.te c, toeta Mmnes-tassa
Siis, ensi wuonna
^ű "(?nem^ apilasta ja al-
Aliopision Tuoftfu» kaikille on et
tä kaikkiin heinämaihin tulisi kyltoäa
miestä ja waata rikaswttawia pal-
Hapankaalta syödään raakana ja^n bMvia, sillä mitä woipi säilyt
keitetchnä. Se on Marsinkin hywää säilössä.
Aliniääräisiä kirjotuksi a yliopiston
maantoiljelysopiSton johtajat tule-
die paljon kaswaiettu, owat warsin-
Wat kirjoittamaan palkokasvien kas
wattamisesta fa ne tullaan julkaise
maan iässäjehdesja. ...
'I1-
1
i'l-
í«»t'
.j-.',-' '«-ír!'--'1
s
-f A
v
4,^.''»': Ärii
Jc-x:

Minneapolis Mirm.
Chishelm, lokak. 27 p. fio $ ill.
Eveleth, lokak. 28 p. klo 7.3Ö ill.
Virginia, lofaf. 28 /Tila 8.30 ill.
"LK kbx k4-'4w
International Falls, lokak. 30 p.
Brainerd, Martast 2 p.
a n s u n n o s a i
Alexander Stambouliski.
A y .- v S V v V .- i
n i- s i i y 1
Oldest Finnish Newspaper in the United States, Published by The People's Vofee Publishing Company, New York Mills, Minn. Issued every Tuesday and Friday
'p^I'denw ttalithm. Fred-rich Eb-rt «alittiin Saksan hra SarÄd T«mer. on "Cana-! l,zta. joka on chdolkaano. NhdYs.ral-! ennakkoluulo,en a.kaa,
a Toilette puhua
'Lakonrikkun wangittu ammuskele
misesta Brainerdissa.
Brainerd, Minn. H. B. Gor
man-niminen Northern Pacific yh
tiön lakonrikkuri wangittim täällä

xml | txt