OCR Interpretation


The Manchester journal. [volume] (Manchester, Vt.) 1861-current, November 03, 1868, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025668/1868-11-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

.Yew . idi(rti(m n t$
T ICi:Ns.:i BT 7 UK I'M TED
titTu rm wrr
& c Thompson a eo
.uut
ONE DOLLAR SALE 0F
i
; t-
, r.mJm tfrnrt ft-, Uuh Wy
f tWJI BhW1. A1,
kof Pwwd e t-ie
Th Ma V to4 M th utlm at
lOLA.A IM'I.
f trw'-Mtj u av I
t.liM iittrl- -H " tHM.u aa W t
tutltl k hint rwM r iUUMa ft-
lrt law, a a
' Mr riMf
aa a
Ttt ttiIT.
Caat t aaaM Vt af anl
t to w M4 Cte. im, aiB a!4 M iktrawaf
Hillllll a.Aia
T -l OF TM I Tf . 0 ,
-v um H ! tartr aw Ik l
Wt4 "" taa a4.
MarrM MU rMa f.J aH. I
MVhrt fnttt. trm aa Mar, ! L
f u'f i Ml a. Pra Iimi rua
y mi wtM4 bL. iw L-i tw i.fc H
.( 'a r
Vara .mmar4 Ta , tiaa a4 iwl
a rMlnJ IJ4 4 r
Im -. w a4 ra-i . ! a""
atu. rvwft'h -t, 4"1 aw4
ai aat i faa Lu Ti.
r !.. HUM, UnW Mma atrf4
II i hi Ii tut. )aii ". t "!
an a.'. Uiw t4 (" In
w aai t ftwa r aa (U
h imUWkN Ki" a n !- L
xm rm a a mi a M, tu t I
aM tuaOM Lim H4aMajb aawa atlli.ar m
Ma tal Lta Hrr-a
Ftl a CLJ OF HITr. l . .
fH W tW WtWalaf aUrl ' 1
f-it 4 Wl t!!.
I an( fka'Waa. Narrla
tlr Hruik pallia
oa . OakH i r.K, ';
Um man TkiM aaaal. Uh r' ai
4ik itl !. r trl fmrtlaf.
a Ua I rtia iau t"H at-l; '!
riir4 ki.lral' K(4 rial4
1a ri'. Itr4 llr fii4 Tm. t
Tr; Mow fWrl ;ia. U
a imm rtr. Kn4 i ii n )
nil'aaM halt (tf IW-U Hal-
Mrai atin. ai irf Hai!4 Hal auk aMaar fu
W4 rrka ftaa f r HraM litm I W. f"lrf
an J : a K..L 4.ia4i4 IUil4 ad Ltnnlkllk far
"7ai wll M . Tta;;ia( Tali f
4iiwWilu. Tkin Yr4a Frlat at a Maraitaa
Want.
F A CLCIOF 0I t:tllO ASD lta
a 'ri (kaM, Faar Oakam Coat. FaaU aa4
V i r.iiMA ai aaaiUf . Iktar4 !) Fit all
WMU K4l u. alik diaat rVMllaa, Pa""'
44414 aa Biak,ffjMwii , q Mufi rw
4 Ta . lki (, rtoal. T ! a4
Cmaxl, alt rWu- l'k -ar Plaid Wl
L ak.ai. Tatr tarrta Matitl. CaWa
414 VMM a4 l:fiik Hra akaal pl4M Al-
mmm kr4 Ittura n Haatlaf ("4 ) auk, .ia
4k4 aiki auk Kiai ati kriaa, raitli k
ar4 a4 flrip pat Paflla rrM Pura, Karra
4 atrr PlalMt I Pkr, Apla4 Har (k
ta. aaaaa a avir, Ht.i..l 4ar4mi. Ifc.i
r Pat? Ft tiaaiaak Takw Cmt wllfc Oaa !
laaaar Vaakaaa to aiauk.
Ckananiarl.a4afli.vaia Panfeartaa.
A(w alll k Mk f tkl. t aot
1 tort frwataMfaaaiaaaapaarita. liak
fotr Mkata krl 4 tala aa anadbl.
TAKE PARTICULAR NOTICE.
fW a tar ana b4 Maf If B4iair4 tXtor,
ka amalM. la aalaataai tauy pnatmaatora
kaia iAia4 I f.r4 lttra to aa, )-! thai ar
alaa aai a4r Ik laa afiat Laltorlaa. iiifi Ka
toratlara a.. Hkafk 11 ka ka 4 r 4
ir4 b tk l(l aatkwlll. Tbll arttaa la
laMl(l4 k Ik tolar M Comrt Mrekaia. la
aaaaaaa Paaliawtor Wutl4 aala 4tt to rorwara
UtimSkkLt at klt'kkM.
W a aaaart aa rfm At m ar tt. aa I aa
araaaatlnai ar lataa to taf It Mf .
ISD FOI CULTI.ARA.
t4 raf aara ta tall, Ta. Cnitf aa4 (lala.
S. C. THOMPSON A OO
IM FkDKKAL tTRKKT.
4a It
JJE CARKFUL
WHAT MEDICINES
TOU TAKE.
1a pat ara iika:M ba r wrk nf ha4 a.
ana. ab ii in r annin iii.ia'1.
aoa'i 4nab aklvkf ant intof tMlinf klf , wn4n
l.-r it.. a.w f Hlltar n Mkrala. atlfk anl
la i laal a aaaHi trtiatk la filar aaf Imiv
44 mi4 Ik ahlp fl "' IB' ial ti'wmx, an4 aa
war 4khllc lliniiUall r Inlttrl'Mlt t" Nr
k Ik. a4 ar 4,LW4t l..ll..ir4 bl IlKI'kftAllI BO
RkktMloN.
Dodd 1 N(tnrin nd Iarigorator
la a TONI'i 4B1 OriTi. 8T! VIM.AKT ahtck I SOT
a44 bf aK4(TiuM ki u gaiaa far .. it
anatataxM H a-a ii r(rkca bn4r ur ai4, M r
lraa allk aalaral 2'h Ika'. rm la iar Ik a
aral rriaiiai4lM t4aliai la Ik ttel. aar
fc'lvu . kat ka nA at44 lrvatliai toacfcr
B thai k aka rMM to t Will tot ra ur rarauar
all, atll aail 4 k kl al I'. Ikai k I k'allh. 4
ra la kla b"a akir a ill rnaa Ilk Ik tarn of
tormina Tara Irwai II Tak a tonlr ikal alii r
trk aa4 a4 atra9. OfWltJ'a Nrla I fr aala k
all lrif ti. Prkr ln Ihill. a t"4 ttl tarUB-
mumt uia araoaipaalM ak aaitl-a 14
OIUCCO ANTIDOT&
At.MAtTI IMraoalt 4lfO fa T-baa -Tat
rai ra . t t aa iwlkaat airyir. it pmri
jbnf 4T aB4l. I 1nriM t , bnwMw. grrat
Owarii.fi aa4 mtjtmrtmf po9r, id- lr atoaa
Oak ( 4t4al fe b.M at tmmi. mak - r'rwbtMC
m4 4UtM4a r.ii aM a4 ('!
afy I ar rn PUtr t nta ' r.
A trawl tao toittriwo wf T4m4, witb )
of wrfr, jatioaia. . aei fro A grata !
oA Awa lt, T. h, ANIum, J 4 It-. N i.
lOOK AGENTS WANTED FOR
tbb lumt u u ht4t.
"Men of Our Times.'
a Ladt Wrtirta af tk fi 4 tti alaat.
tHatMiy UuaUearA Wk it Wan Ural atal Kacr
aaj,a4 a I u h i tfc aik. Mta.
: atftftirr BKct kft arovkv
Aea aaf H ta ta tow, ar-4 mil. ta qimm a aaa
Bto4 aVa arid a I la Uat t aril It. Kry.
k4y aaaaa Ik Anak a laktat taa r4rr t wk.
We pay tr torg aoiii ii ad aaaft all.
tarrnarr. Ba4 tor rrlr, atvta Ball rrttalara.
A44naa MAtTKOkU PI Il.lfBIku ttl
4l4 MartrkrA.CI
$200 Z1 Hmtk -mr. avi4 no moov
rwro4 Ar)a watrf! o robrr vaoW and
fajai, fto tmM. mr ?ni Kxirinmmf M'w II ar
( InfJM tua. rr ItwrAiot-f ohmOd Uo
Iko rb '- f, F n-Sm AfMrrw Abt
ra t mt C T 1'iiUn trt- X l or . 14 !.
aoattt ft ilUrS 11L - , i till
.OVASTUI- Airents.
k i S ta l " rKsJl aarrrtf. al aa4 f.
i. V. wV-.ian th. (iF( ItK IWPlM'Vri)
tVYlkl'lV a! iff FAtflLI MAt IIINK.
i Tfti asawtwaa ariil itu, (nfj, Mr-4. aailt,
BV44, Ufti, U i .t 9ibn4r la wmt aap
' Ifcar taatiaa, fnw. 'i tl. Fairy warraatodl
f. it reara. Ma aili pay lwa Mr aaa M aaa aaa
tAat mi a a at", aar toxaattfta), aa aawa
. aaa'' aaa u,a oata. U aka tlu. 'F.taatM
stj.aA..' t-nJ mtr4 antiea) aaai aa nav
. tiaj tb .-V.lk W pa it. aeara wttkaari
, arr M. V t ata fruw til u pi
fNwarUi aM afw4imk, a a aaaawtiaaloa fruam wba-b
' Wra ikat a" eaa r toaa. A4-imaa F,
tn t 4A.iirwan.it. rt a, imnnis.
Mas
l 4 moH .. Ian aat tor irtjvwj rw y Mkx
nantoa aakartaa' "4? aMeatkVaa rat.wwi aat hinaa.
-' aad IA aaa aaaa aw ariaoawai, tora to 'Ir.
- aaia rt"a aatd raU pnaraxal canadi
tofcffcrtr4- 4a B
ENVELOPES.
tmra Bkiw,
tin-ni-AftA.
CAKtkk,
r aai AMTtpfAee af panaf anAil b,
aal w ran afi aVal f art j
Ta -m mkfaal aaal Mkrf aaat- ,
la u aMaavr !
i aaM Hiaait ;
, 1 r
iNaaaaiMaitoiiiMMaaiaaBiiMiiaM
toaak, w4 la tka to aaa aaBalartwfy
4 aad a) Vow ratoa, m tw
xdritXALomti.
V tr . ilvfrtistmrn it.
a m ii i -i , i .. ........mm, - "
' -
j fw fill nrMH
a wi wlkTkB uwto at a.
ft ri.
p o ,. ., '
.iA?n a 41;. r
"THE BLUE-COATS,
4 mi mm- U I
rWl M r tk I
ak
aw Mk fe WNfll AmNitfltoa ft rla
'a ,
lwWIM.H4lmUllu
cms! d aw a rww prt at aa
. ,-rr m '
ibfl h f t- a iPM
, 1lt1, aj4i(u) ,m
tttitrt m m i thb miu
I"Tl4TC!t, mmai4 MaAWa Vf ft
l..i attm. i. i. 4tar ( aj m
Hi mm J-t ' IWno Xt.uLt ft. I T
o , ra i a. I
7tm a ij.ii.li (jt ri.i au m il
. Mi,nrx, u umim y I M Ui ii
mimt A Um!l aa mm ar JrMi W fiija 4 1
r1 4 i:btf a a aa ui FaaiU bfara. f
a. dia. aiM m. aa4 a-" l al i la .
aa Mktiarrr l I UovTVWMtv t all K 4-
anMu. fnr aa a i aw ta a vl a4
a4 -aftafiap la-at artliat wd. W
Maaiuua. auiwt . iafH)ai(n
real a Wl (1 ifc ilra lna i ?
a toa fa ail 0 trrrttr. 4 CM !. T
a aa uia arl an t trr waiit. V fatkk
!. Wat FaaniJ aa4 la4 BlhW aaUt-
a ri'Ici ., r' t ft, rait-
aftripat. ra
a
l , 1
Vi , t M , 44md4' a rtimaa araaa
r. la 4. F aTVLU. Brtu, Vi,
Vlw-a.ll Fl'SiT4l PK"(.allMrlU
I li mm lak MH.miI! On 4oir. a.
tn4 aaai (.! f. rta. f itIHdlf
444rrM li.mliorKMI tKl.l! tr Ko, Yirk
tS
:t. lolis am Iron mountain
tl.R(UOC'illPKt'tTrplL drat Mori
ra kMa, F'krarf aa4 Aajfal I'Wfial Tk
mtrmvmot vl fa rMatl4 roaa In Pilot tauk ar ana
Mar Ibaa Ik UlrM aa taa tlr a.rmai;. Tb
t,m44 al h Ikwxt ar aoia to Ik aKaritf
rr, 4f ur f.aa,M aa ka paf oa tk (rtp
Ma, a aot '' (l,ail.au4 n( Wiaoa tonol tka (ar.
Ta uaitaOr larrrlnc Iraffr ui rarrytat oaat wllk
ikf an!- af r.il.4iluf al) ika UaaaJ ff'irm at Laaia
I., tk (ttkra IiuIm. riiMirr a araif raaa
T IHtw tor a a It of ta abtck lur tfl,aod
ieirrUNl to vartcb tk arurri aa wll a to -oo-nail
lu aj-ia.
Till ' Al l Ht. Pmtdrat. t. LMl. Mo
W. Ik QwWatra. rrtrrliallr rromaiad tfc
tt rrvat Munaa Wib4a.tr' tk at. Luaiaaad Ir-'a
M.watata Mallroaa. aa l4 Mcarit. Tk tftfj
f tk rn4 will b laf, an4 lb tnaaialalrailaa of tb
affair f th Corrttmay I la catlil ao4 iprta4
kanda, tad la alUI4 la Ik (raaimlcuataracauf lb
rihllr
UK TH(1HA. Warnruf l. Loala.
JoN.1 J. ttoK, Praa'l "I L.i'CbmlT iifCtimmirr.
K POX PrrVt at. Im Hoard ( Trait.
RARTOI BtTK.t. Prt Nunh Mlaaouri Hallro4.
1 H HrllTMN. Pr't Mat'l Baekuf Ik Htal of Mo.
all. KVVINIt.Pr''tb? Mr. N II of Kt U la,
lRil l( HRA. Prra'l Aoo bal l Bank f Hi. Irala.
J A4 B ItHH.Cklrl l:f kl. L aia A 111. Brtilrr Co.
(,M W TtVUHt. Pmi'tirf Paris. Hall mad (of Mo.)
TAI"I, !' "I Trader.' Mark, Hi. Loala.
oils B l.l'iMIMK.KK. Ptra'tT. N. Bank. i j.aia
AlHll.PHl MflKK. Vk-Pral V, Parllk Kallwa.
liOBkUT BAHTII. Prea't trrrman ltr.,t.t inlllall"B
BltW VtlKH BKKrJthM IS
K P MUHilAB A CO., (iKtSl.r
J a. rlVVIKT. W. T Bl-ODUITT,
I H A A C a PHEIJ, A rt KN'l
. V. BHAKY, OBtV I PIIK1.PS.
Pamiyal! attk Aulti4i b kad at h Nrv Ynrk
Aifrar. A llaillrd ambr of Boada will b nld at
tk b prlra 4 k. irlrla tk aerrtmd lalaraat to lb
karar. Parttea llrtti oat of th rltf, aot kavlntt rur
rHadnl kr, cia aand ikclr fanda la lb t.htr
nf th bank of tk Stale ef Nrw Tork. ar.d boada will
b rtarad l.r itir fr of fbar4.
U (i. MABtl ANIi, Vka-ITr. t. No. 41 Wall St
YACHT CLUB SMOKING TOBA CCO
It Try whr prommiiflvd, by imitfil Jurtjfea, to b
ujarrtii U obni for Ihlil)nwlDff reaauna:
ll ma dt ! in flu tot attirk grown.
Il haa m4 aad atfir'' amma
It 9 fititirvoa la It rifF-rU.
It ! (Van frrirti rfrujf, th .VfarafiFM
liaviitf aln ban riirartH.
ll Utavc an ari4. diaairrvhlt afTrtala
lhr but i,riff or baru Iht toniru,
lara ao off.-nalva udor la th ntotn.
Ontrt for eUyant MMrtwtuium l(pca
t t Ar daflr nrkrd Is tarliw btyg.
' It la of a brig M g fiMea color.
Hinv wry Mffhl.oo poaa I will laat
Two tn ihrea tin. aa onit at othm.
ftay It, trv It, and fuftvluc oarf If. If
Ycor t,,'Ur dtMo aot Itve-j U aak him Ut ft tl.
EUREKA SfcOKINQ TOBACCO
la ! a rer AMrt artk-l. and make aa airetltnt
iMtit. It ta atteh tnwfv In prlr and (h-rier bod
li.aa lb fHTr, and ita aal, wfcrrvr tatrtxiuccd, fa
ualr anaant, but iNintlatitijr m the lnra. -irdor
,rlar.t airwrxliaan Fiaa ara alao placed la
tb rarttMi ba of tbla brand daily.
JaW ar fH dlr.flraf
ar ami parking 1M dtilr fn (Vnrfjrw Chawtaff
Tobaceu, and bar Utel .mprurtd liaqualltj rarj
mack.
I A IMHC I 1 n A PUC -rad f. iut f
LrtllUk? 1 L.WH11 J IHonwt. Luta. aad
Kumi la k4trs Irtiiiaua, and (wtt lanU la ail pari
ft). !, for amlt- bjr af. T. BI-Im4 4 CO., Ural
Ut Br-.kTi, Ulrkmnad. lad. To CriTtiT- ).aiut
acirattaW'il (ur licbftt rmta of ntrai hi aanrtim
Wrd mi atuta a-orttr. erm-4 . a n t hn r
i baaa, Wwraaatrr, Uaaa; litebani Tocirr, Conwar,
Ma-.
$2,000
A YfAR AND EXPENSES TO AGi UTS
MitrA aliaV mm kraia aui. mo m I - Crtol
Kitra liMttirwmr-ata t". itrtwutM, Arrnta. Kur fur
lawr partirtitata, addrm W ii. WIlXtN i'O..
t'ltlaitd4 O.: HtMnn. M ., or Mt. Ittilt. Mo.
C I A mMERINCJ. Tliprne rinoTe1.
J Addrraa Ur A. BAItDMAN, Karl lladdam. Cana
PRIZES CASHED in Royal Havana,
(iimriir, aad Miaa.t-at LorTaaiia Circalara
t and Ittlortaail'm (it'tm.
jiwK I'll BATKM. Ko, U Broadway, New York,
p. 1MB.- B i, 4iat.
W
HAT ARE OUR Al'MFiOMS
ltiffr-r? Ar thf a fvrml too fan, ditil-
aea, baanache, aa aiifaar ! b, (.rtrr-
I m attar aatiwg, pain blw.tN tba ihaMvm. waatipa
tMHi f u arc tUpyytie and kilw nd niuhin
w ill HMBtH jroar aaa rftn irnt aa f A R It A ST fcf
feFM orawl Kltar Aprt.
rtt bALk tY IHii ENTIRK DRIOTKAPK
At.KNTS WANIkD
r 1) L -r t VI tor lb gralt kit of tba aaaoa.
.Vvv-i. THE RECIAN REND.
Hr..L 4 roltimr profualy llluatratrd.
Pr by mall for ta ct.,; ro0t fort AddraKK
I IAN rlkM) HI HI iMIIlSli (11.41 Park How. Moon
Trad npplld by AMkklt AM Bk k tU lit
i.pw i ra
A AlOdlCAL BOX for ONE DOLLAi.
Tb Frvock rrat twnaatltHi ; altr, t bHipn,
.arMht; la bttrhi pt.Hbid rwm, Mtattlr lmrar.
brilliaat lu I(m ml tb bl ronatrarilfta, wlik tb
aiat riri inipnivrmiiia i w kyl paitrr.
r iaat bai.a.- Ataa Knitooal) a4apl4 for tb draw
In; rwMn !- tiaarantm of tb bat worananabtp
tk pHmiant. Nu I att, aira, $ ; No t, Uaua
I ; W ft. it atra ftA. All a-m aa a rfjrt al tb
tmtMjvt - aiftw at d(C4tuut, .AidF- MM.
jry, N,t- al .t.m ,r'Jlw Vrk
AfJrrtiaT (.UAtrttv
TO rrHLIilllCEb,
Wttb tb K-wmW naotHf tl, fto !; 4 taarra
4aaoiwt It .iikrat ,. Ii ta atita4 a a
i,m -4Wii.an-tr"a M fi tJ.tr?a an tba ad'
rti4a Mbit iit.1 it III t(4 m ib ro of
la pa aad t It ttTt tn at tpa-nitar-r to ba tb
aw4a4i aw ara ayajottralay rmprmU4 to Ha aawtaaano.
r)i-f tk rfuw aWfrniMnf u t-ata r tli
pt at-oik t ih W 4Hi toot a cord wf ft In. fur
a ror wtU t aot 4
PaMtir with wboaa w ko aa afr antBt ataai
tvwirt wttb tbtv ordf
;, p f i t a rv.
PwtHabrJ A6rr:untt Al Stm York,
rabrtaa farw 1 p aaatw, la a4ao; l frr
mm..- ooa. i ajMMi.
cu. r.
aY(I.L 4k t en
Atrftfttt.
AwtKRTIattu
Tk k r4a4 adrtllriff la
to taaa ka bra kwa artofr."'lfalrtoa
(fa l amoaat, OH Jl l4t
Ato r inaat-it. attbadl eadatralrlilfarward
rk9 r-ttor la tatr -J'f a4 aiy tkt." Aia
twiaiw iwltA. .W k n47.
Tat a rtaa!y 4 la kalM adrtlala baa
tartora IW Mwatry . JiaaMkMU (f .) ttoarr l aaa
J.n Ii, la,
Tkr tktltoat la rkara k aiaat ial la
Ik I atiad kiatla." Oaa Jaa Adkatawr. Wawawar,
. r. aI.L ak '..
A 4rWwoao40 A oOt
a Faa How. rw Toaa.
a. us
fyAateaNaawtAa, mm AaraC.
TIOOK AGENTS WANTED FOR
MATTrtlW HALE BMrTntH 5t IwalE,
"tnuhlM aai Eaaflvv ta Ir Tork."
ara aaa aa.waa i
Mt "mr Afm
tm f J mt trt M 14 a; mm mmrnt a
to mm - :
f Ta auk ta Im baw Porlaw aa aaaa aad
1 1 Wm la 4y ; W aarawd Ma ar rateHI la
arai t ka "a auatatoa are awtadvd kf
kwi ka Nn 44 M'riaaat ar BWk
ia!ia4; W ft Hi ad t.ravl fcalawa, ar
Mf4 i Wra baakjiat H.. lawa aad Ltirtoa ar
a4to4: tow Btara ...4 trn tafayt IMtrael
aa4 Bw tmm eWtotor knt mrm M ll WIN tU a
!t atotot ta aiw f Xrw Ywrk a4 ll auet
WwcrbJ aaruaa mt tie bmui4 toU'tMMir. Ar
4 to uM I . t paaar, rwr Inoari Tfc
torra aeaaaawatoa 4,a Va4 ar aaar n rlr
ai all aaat Ba k Ik tk tortov f rWB
parumera aad aanaa ke a(ak, a4lr.ii Ik PakWak
t a C A OU. aarUaat, Caaa.
JKWTERS AND HANDBILLS
ltmtrd tk to i
a aad at toa nawa, at tb
Kit fcSAi. orrii.
COE'S COl'GII BALSAM !
Thin bf IrM a rr-w & likKl,
enS to Mi Mllim wf tr potdc A aftea aa :
Am y rotm aeunndv. tb pei.'rw' aanaa-ty '
ak than? w k tk p'pM no raaatad tkeni i
that aa.aw.gat tba Bias th-tf raqairad fa? Ue .'
twit. C-il aa4 abktww ? tna fcjMip !
IkMtlklM lg an kedoraa amtaa of winter,
CW ' Coajrfe Dtita inj4 awt to f nrru . F
yean it Wen a boataeboU nwLrao -
nvtbr aaaias f tb aafeiy of Uii rhOdrea. ,
. -. . j ,l.
aaaa. '
abd aad laaca, faaa4 fl J hi ba ailtumt IV. 1
t. .AMit-ia to Ik oniiaarr an K'U w
Um aaarkal. mt mom furuiak aar taaaitauia (kau)f
ataa batUaa, vluea a-.lt, la eoauaua aith Ua ala-
mt aiaa, ka M at ail 1114 Huvaa.
j
FOR CROUP,
Ttia BaSaaai "11 ba fouo4 ta4lo14a, an4 nay
aia;a b rs)ii Dho la lb at aiiram oaaaa.
WHOOriNO COUGH.
Th IratiBxiaf of all aba h naad it for thia
IrrnljW itiaraa diinnd tUa lt ami frara, la, tbat
it uianablf rur auU run It.
SORE THROAT.
Kwp T'mf throat art alth tha Italatm-takint
a UlUa aud often and J W wiU Boon Uitd ralief.
HARD COLDS AND (X)UOHS
Yifld at ono to 1 atr.l aaa af tliia Rraat rem
ad. It will auorocii in Riviug ratlaf wbnra all
ottirr rrttuxlua hate fall'.i.
SORENESS OF THE THROAT,
CHEST AND JiUNGH.
Do not H.'lar upicuriiiK k ul iinm '.lit ) taking
Cw't (i;h (ilam. Burn Iroultrtxi with an i f
Ilia abota named dilh. ulu.-a. 1 ii.'j ara all rt
mtnitoi7 ynitoma of muauiiiptiiiri, and f not
arrfaU-o, wiU aoourr or lair aa.inp yoa kwar in
to ttia lallcy of alitulowa from whiob Dona rau t-T-cr
roturn.
IN CONSUMPTION,
Many t rara-w trn atilTurer haa fonnd rolief and
to-ttay rujrica that lior life haa hoim madu raar
and prolonged by the aaa of Coo 4 Cough 1H1-
aant.
IN SHORT,
The people kuoa tlmarUclii, and it nooda noooru
nmnt from aa It ia for aale by artTT Oruggitt
and Dealer to limliciuea iu the United Htatva.
THE C. O. CLARK CO.,
Solo Proprietore, Now JUran, Ct.
Kcad! Head!! Read!!!
TEE ATTE5TI05 OF THE PEOPLE
IB CALLED TO THK
World's Great Remedy,
CQE'S DYSPEPSIA CUBE.
Thi proparatton ia pronounced by Dyapeptlra
at the only known reniody that will auri'ly cure
that aggravating and fatal nialailr. For yoara it
awpl on it foarful tidn, carrying before it to an
untimely gram, lla milliona uf (unVrera.
Coe'i Dyipepsia Care hoi Corns to the
Betcue.
Mietttirm, Siek rartrfi, Sintrnt$$ or Acidity o
.Mont'i, liwmy or -owt, r loiau-wy,
Lntriiutr, WenrintM, Hihuul
nrM, Lh-rr (irmrfninf.t
natly ttrminuting
in iralh,
Are a enr-Ir cnr"d by tliia potent rrm-nly, aathe
patieut lur a M. AilnoiiKh but uv yiar b-l.ir
the rw"itili., w.iat la the rtrli t of the ihib ?
Hnai aiial L"tui o.-t. j.s of il ia law, ay.
frVora LKXTIB SEXTOS, of Milwukr. )
HiLWArtak. Ww Jan. SI. lftSH.
Ukaau. C. Q. t'uil & Co., .Vfie H.ictn, I bun;
It-'111 atyaelf and wife bare iwl Co 'a Iyprp.
ata l ure, aad it baa proved l fcUI Cl Li aUiai
tiry 44 a reiMdy. have SO tifattation in aaving
that w have nmived UHK A f UKS It if from tie
aaa. Vary rwapoetfotly,
Btgnad) LKvTKH (jEXTOH.
A GREAT BLESSING.
JFKaa, Bft. V. F. Witr4 ,t-n, loraia Cb 0.
UkaaBS. Brmoaa & Ainirraaaa :
OfUf. mm- It give me grvet ploaeure toatala
that my wife ba diTimd grtl ocnrlit from the
aaa of Co' lyap)iia Cur, hhe haa ben for k
atiniheaof yrar grratly trt mi hied with Iyapoiia,
4"nmiml aith Krfnit aroyma of ooua:ia
Um aiio-h ao proatrawd hr that ah wa all the
alula, furuoutha, nnaole to do auyUnng. Hh
todt, al yoqr malaiM, Om'm f t itiaia Cure, and
haa lrid (UlKAI BKNKUl FlK iM IT, and ia
now n.mparauvrly wlL Bba rr-gartla tbia ntadi
aua t a great blaaetng
Xrniy youra, L. t. WABD.
Jan. 11th, lnir.
CLMHGYVES.
Tb R. laaac Aiken, of AlVgfcanT, teatifi
thai it ba farad bin, afhrr ail other rcmediee
bad fktlad.
knj tlrofKaU ta tk muHntrf trial UU oi. If ram
laib Uta itmlbt to iurt, titai rrv ono that
br bMtUo of 4a'o IVoinoaa Co) fra iWan,
aaai aka ia tba
I aaaoik'd praw vf l great
aaadMuakl wtaa.
Coe's Dyspepsia Cure
Wiil im ba 1'm.mA laiewiaarjta ka all
1 at faae-
I'laaltrv ta. kaaawf 1 4 a It in la .term-
ax aad ta tack wwry daaatdwrad aoaditorra of lit j T
ati mark. 1 A.
aV4d be twpgia ba ct. ar ermnlry tatrywnart
at kl par autua, or by aj'j4'aiia to
THE C. G. CLARK CO.,
Auk I'r. Wtotoitt
lyaaww Fw ba. Ok.
jjwi mxuvti) di
O. "W BM1T1I,
A FULL LINK OF
fall Ain) winter
CLOTHIITG !
KiarkaAy wiakiaf taek (oad abaaM call aa4 taka
look kafara aarrkala aiarakara.
Farkor Polat, Bnt W. ka. - l!f
f 'TlV IU A E A N i"SOUGH NOTICE.
W ara mauiifartariug a anjxwiot qualttf af
Carriases,
Wagons,
and Slefshs.
Hfc rusatr. Am4 ar Pftikiin 0fr14f mm! ftih,
f.rti,)r ittem tti ( trlri,tw4 ftnlabii. Kor rmc
timmcnd, r rail fomt illmtiam U tb incrme at wr
trainfMt, tnH fovltt rm UiotU tmA i iim.n uar rk
yt-m it th Mm U or i'nitr pftiulc4l pnl la
entiHlil.tm fr thr rufult f intaH'.
Wt ntk ti four imi.Ar. All oHrri will reotMra
our wtu) aUMtiuftt ad tr arark vc wsrrwil m rr-
PEACH & LEE.
Factory Point, Vt
Sbpi. n, i4 tif
QOAL
COAL I
t'OAL I
COAL I
W. II. FULLERTON,
Willi l)KlOT,
It pmiiaraJ to fumiah the bot quality of acrtt imd
in ai:T onanlitiaa. at tli TT kiwmtflirura. Con-
aoinitra of Coal will tiud it ti tltctr advantage to
give him a call before purcliaaiug tlitur wintara
aiippiy.
(J L 0 T H 1 1 (i !
OLONEY
Ha jntt returned from Boetoa with a In etlection of
Cloths!
whtrb ha proiioeee to mak up In th Itieat ttyl.
Ula
4aortmnl p.ohracea
IKXHLK AND NISOI.E FOIDKD TllE''OH,
AJMI.IiK corns,
1ILACK lKIKSEINS,
I.lllHT FA VY DORHKIN8,
OESTI.F.MEN'H HI' MM Kit OVOCOAIlfl,
LADIF.K' CLOTH, Ac.
My gootla will be aold verv low lor t'aiU,
F4tory Point, May tv, lba.
HARDWARE.
T PERKINS
Has Just Received
BUILDERS,
SHELF and
AGRICT7LTUHAL
IIAHDWAItli:,
COLORKD TAISTH,
I.EAPH A ZINO,
, MNHEKT), LAUD,
NKETRKOOT k WHALE OILS.
' PARLOrt WHITE,
HF.MAS, AH KLACK, COACH, Ft'ItNITCRE,
JArANH, .
And other Varnishes.
Olakiert rointa, Oltaa, Pntty, At. All kintla of
I'aint, Vaniiah, Camela, lladgar and Baara'
Hair lirualioa and Btripera Aencila.
DOORS,
SASH k BI.INR8,
'3 um,
CLAI'IJOAItDS, CALCINED
CO
a
P.
rLASTF.n, LIME,
HAIR, , ..
53.
n
W(X)D EAVE erOCTB, 4e Ac., Ac
Also, a lot of Furniture, to closed
out Cheap.
T. PERKINS.
I Door Eat Court Honao, on Union St.
Manchpat.r, April 2. IHm. A3.
J) S . WILSON,
mmirinnii ad dihii l
FURNITURE,
Com Irtlllg la part of
LOUICES, CH11BER SETS, BUREAUS, IED-
BTEAIW, MATTKAXHEH, tirHLNO IiEDH,
Cl ilia, Cradlea, EU-naion Tallica,
Different kind Chaira,
1: .,..'. Tablea and Btaiula.
PIC'Tl'KE Fit AMES, all kind.
Plctare Clata, Mirror aad Mirror Plato, Cblldrea'a
t'srrlairr and Mleda. Alao.
KirAE Wimn, MAIfHIANY, BI.AfK WAI.BCT,
I'llKhttY, CHPTNl'T arid a HITS VVCHlD
OCIINi and I AhKkIS
coaataatly o kaad.
A now and p rod id Hara fa atdatidaia. Ordor
At aar boor will rc-t nnnaipt otlmtlus,
bbttp 4 lHr Hilt-lb Brt' k Cben k.
FACTOBT POUT, TKKMOXT
TONDONDERRY WOOLEN COM
" PAST.
Tk Lmadiadrry V.la Ca pay . kal af mad aw
Brrncaia ar aki ta artaito atra'a tka mat
to. tor af l'fc. ttk a akara e ky tk yard, . taair
etoair atoy drtr,
iiar ka a f4 aaaalf f ltfc Wad
wkKk tky wtitaacbaata toe wi . rnaki leal
AM W HI Tkl 4 b,
AM 41 LBk
4KKk WABPIILD.
1.44.1 Tl .Ja'flat iea atf
Burr A Jtarton Seminary.
kill BMTP.B. VT,
rl I PIT TKRa ad rk laatttafina win eomanra
gli.SaliY, A rat T r4. aad will coailaae it
B L A. At rri. Prladaal
ramaaal iaatrerttoa will w.at4 for tbeaa 4r
tn; ta ara 4 'tWrl Eagtiak. nrtUBt mm
armal ear. Tk B-wdtag l-rut ki aaa
ta. rka'r rf Mi lim. I'lvt
Taaag toa MadriBg for Ik mlakttr, d ra a4.
atf . taetr Tlu aad Ibaom W1M oaid trom. Ik
are la. aad aaa eotia a k IrwIlhCr Beard.
N BANKRUPTCY.
DurratcT oa Yaaa tv. Rg.
At RatlaeJ tb tit darnf Mrtxa-, A. I) Ikon.
Tbe nnderwtgij.4 berets 4"ta n'riiea of bta a-
I anlanl aa Mmar. af Am U. L-arb, of ta-
i nart, ka lb C'laatv of Iktaairirl"a atod Htat of
j lemMit. Wlli,ta aakd thtnrt. aba ba b-n aH-
is'trrd a bankrupt oo bia ua prunoe by tt
a.trtrt Ctmrl of aid Innr1
I tl ACOB LtJUKhlVS. Aaanea.
j
Hardware.
JUNE 21H. 10.
LEM O. KINGSLEY,
HtM l
HARDWARE.
aWo4 Iroft, ail at Ct Ltwi, bo Ahapa, Kl
fto4 llraHrra, Ailoa, fir WHa, ftont,
MatiMtti dua l trriifi ftVlla,
4 noiWrlaiid 4 ai,
i trruLmr, 4ja.
rat aad
SAW-MILL SAWa
CARPENTERS, ULACKSM I T II 8 ,
Macbimata, Haaoat and Paintora' T.-la at
L. U. KINtrSLFY'H.
PILES.-WE HAVE JUST IMPORT-
x ill btrge Mork f the ebratd "lbif .
brand" fill, ahkb ar erlling vrv low tl
L. Q. RlNtiSLETH.
QUARRY MATERIALS. K)VI)EjC
Fnae, Kliiiri-la, IVka, ("row Itara, llamniera
and ho, kt I- 0. KIMISLI Y H.
POPE, ALL SIZES OF CORDAGE.
4fc Tarred Hop Marline, Clotlioa Linr-a, al
I. 0. KINOKLEYY.
(JIUNDSTONES - 15 THOUSAND
pound of tba In-at. fine, aharp, grit atonea ;
alao crank a and roll, kt
L. 0. Kimsl.F.Yft.
AINTS, OILS AND VARNISHES.
- Turpentine, Japan. Ird Oil, Machinery Oil,
Lindm-ed (hi - haw or Iloilrd, hy the barrel or gal
lonat loacat market ratne, at
L. O. KINCsLKYft.
I i ELLE VUTeTdII
eialtona ; alao "Uulgewood" and "Bt. Ixmie"
Color, ill t au.l in oil, all ahwlc and qutlitiea,
Tnbe I'ainta, Fronrh Zinc Mim raJ 1'auita, llran-
dou and Or afton, nil color, at
L. 0. KINOHLEY'8.
rjLASS ALL SIZES AND QUALI-
tn of Frencb Window Olaaa, oolorod, enam
h d md rut, t b-itlom priivt J glue Hid aand pa
per : klao IJlail.tcT l'littr, tt
K L. O. KINOSI.EYH.
U'AYMOUTH NAILS. ALSO HA-
' bio, Burlington and Fairhaven low. Howa'4
Bt-alu kt ntBiiulai'turer' nca. Tahle and I'och
nt Catlerr, Mtt ara and Bciaaora, at
L. O. KINOSLEY'8.
FXJRISX ITURE.
Hlcb and Faahlonablt
PARLOR FURNITTJEE,
t'.nlr TaMea. Mlrnira. Kttrnalori Table, Bedateada,
Mottreaaea, rlunur Beda, Bareaua, ( halra.
Manufacturer of
BLACK WALNUT, CHESTNUT A!D PAINTED
CIIAJlIlllXlT H13TTH.
CARPETS,
Velvet, Brutll,Tiairv, Thr Ply and Ingrain Car.
pat, Oil Clotba, Ac.
COFFINS AND CASKETS
AMU MBTALIC BURIAL CABES.
L. O. KINGSLEY.
Butland, Junt fi, 1M.
Er. Eoyce's Sarsaparillal
IT SELLS LIKE HOT CAKES!
Why? Ilecktiae it Perfornii ktl il Agee tol
It mmi Dtapeiiaia, JtiimlK-e, Liver Coniuttint,
Rick Kcad Ache l'unliia the Blood, Rcgulati a th
Ilowi la, Cure Ervaipclaa, Brroful anil Hrpbilltie
diecane. It i jiiat the medicine for thia acaaon
nf the year. Try it. Hold b all d-alnra in madi
ciue. Try it. FRANClh FENN A CO.,
l'riiprictora, Rutland. Vt,,
WlHileaale and retail dealer in Drug, Modit inet,
Cbi'mirala, Dye Sluffa, Fancy Article, Ac Her
ald Bnilding, Centre ISIrcet.
Bead w hat th Kul land Herald tari of It :
A OoouaraiHU Mimoi.-lr. Buyce'a Harrapail.U,
manufactured by Francia Pnn A Co., of thl place,
thourb but recently tnlrodured In Ihla arrtlon, I tl
ready meeting with a lar;e aale and giving much tatla
rectlon. Ita iropertlr ar tueb . mak It an eirel
lent blood purlllcr. preclaely th thing wlilckmoul pen
pi want at thia aearon, to clenn th iiil'm end
.,iarrf aaln.t th dl.raae Incilirnl to anpriwibinl hoi
weather. We h4e peiaonally leld lb qualitlea of
thw BarMparllU, and cordially recommend It to tb
public. -1
fJHE
2 SUBSCRIBER
Having pureuaard tbe entire tntereat of W. B. Dtvbi
Id the
COPPLR.TiH &SHEET1R0H
MANUFACTOEY
Vt Fnctory Iolnt,
la prepared to faralah any article In bl Una at the
lowt poeaiwe price, A gou auo wen eaew mm
ortmenl of
rota tbt beat atancfa.turara, together with
PL A 15 AND JAPAKN Ell, TIN, OLABs ASD WOOD
a Ware, BtoT Pipe, Bollcrt, Ta Kettle
tad Hollow War alwtye on
hand, Ala Faipa
Lead Ftp.
Tbaaknil forth re y ttlieral aroargaaint I kav
Ireadr received, I ra edtKed la KCI aavwlf to the
atmoat to paa tboae tbt my patroair ,e, kotk la
material and arte.
All kind of Job Work la my Una attended to
pr,aaptly.
Trad or Cak for all kln.la ef feddler't Brtr. I
am nut afraid f crowd, ao
"Otaae an, ana, all, tkla nwk a kail y
From It baa a anea a I,"
Tboae ladebiad ta ike lat 4-l af Toaag A fHvl
aad ate tWKe kavlag etftlea agate! tbem, ar la
formed that lb aaacrltoa- la lb far taa e rial a.
CHARLES K. YOUNG.
Pact 017 INrmi, A4 t, IBM.
JJANK NOTICE.
Pram rat Ortnber ta lat April, nwadara and Reltdara
anaaf -ted, Tn Bettoaktlt Katieaal Baafc af Maarbea
to artll b. alaaed at e'eieca, P. M
W. P. BLACK, Caahle.
taBKbeate JKrnt. Ink. ! 4a It
NVELOPES I 25.000
Ut Prtatad
M Lm Prleaa
4t tk ;ot'IAL OPPlrl CU aad aea warn
JiERNEY S FRENCH
i conDmon footers.
Tk B MedMa la tke mark.! far Borwa. Try w
j H E'eiW A BiB prwwtoto. Bertk atagaa
t fmr m u kUaki kf L.j. ima-a
I)atit a rr.14 ta rail
TL. O. OZlTbTZ0v
awrat d the ! kifk prteat tl 4
DRUG STORE,
Far A rialaa la be aa ataapttoa. atag a Ureal wllk
Reasonable Profits.
T wiU And at my fci.tr afrwat arkK of rtUftib4
iv aarOkt f!-t$aw ;
lrr.
alfNtta'tOd-,
t'TOODlir. Pa
fniwr j, rVdk. t tawiba,
rrh "l io-.ttJl 4"fi PI
ta, Ar InaH Hrokiatajiodaaji Ifttbrnkt,
Tap, fcntWpoa, Ktlk F, lauk, aVc4 V
tanned Fruit and Vegetables,
At ra tka laat ,' pr.rr,
Hata of aH ktoAa, iVanr, Iiwom, taioa,
Kltja. rao, t ct.anuta, aad t ff;
lUioor. j.dt' atd tnvat'v
far" C t)tajrf and i a,
dV anr trttatedis aad
Tmk la itraal
profuafua.
Iifk!i A"frliAt
toogfrlt, 1r bit itrt, aad arnr7tx-a'i Poowia all
ipod aiitwai.
Stereoscopes and Views
uf Maurb'r atti tirimt, u (ra and kit
AttMintata rVoturr. A.
Il la aeelra la try Ut taamerat.
COME,
GAZE
AMD rU'T.
Alwaya batiy to dllay and thro take a kappy la
aait mr goiide.
i. c. onvis,
1HC.H. Miuicnt(r, Vt.
FISHING RODS.
CWIFT A E(H1LKTii" mannhtcttrara af aupatlor
O Plahlng Kod.
Bplll Bamboo, I411C Wood, Hardhark, Cdar,
and ether Pi v and Hall lloda m bead
4nd made In order. Repairing
done in llie beat manuer.
Manchester, Vermont.,
jf(Wr?ty!eioiieBofie
will quickly rettore Gnv Hair
to iti nitunl color ind briutj.
and produce luiurlant growth. It b
perfectly hirmlest, ind u preferred
over every other preparation by
thoie who have line head of hair,
well 11 thoie who wish to rettore
it. The beautiful gloat and perfume
imparted to the I Lair make it desirable
for old and young.
Var Bala bp nil Drwgglata.
DEPOT, 10H OKEEXVYH H ST., H. T.
PBJONElDOaljAIl
T. M. COLLINS,
Plnlah.r and Dealer In all ktnil ef AMER
ICA N MA Kill I. i-..iii,rllnr Mnnntnrnla
H.ad rUenra, elil. TuMra. Mnka, Table Te,
liuor eirp., tiritietry real., . Having
worked at th hiinlnr.a for lb taaf elite.
year. I f.rl oonltdenl Ibat 1 e.B give irrvrl
.,t.ipi-.i.,n i 1111,. an may lavor Bl. wua
tbelr liatmnaee. Tlinae 1 want nf anvlkln.
In mr Una wlllda well to call aedeiainie Work, klnrii
and Price, before purcliaatng rlnrabrre. All Marble
(Iniihrd and Werk don tecardlng t atri r n
WEST IOUSET.
CAUTIOW
To Frrnalp in I)i-lira IImltki.
K. IMW, 1'kyilrUn and Hurg.ita, N 7 Kadleutt nt..
' IH..10P. n iinullril o.lly r..r all dlaeaara lucld.nl
ta tb frni.l avalrrn. Prel.oaui Cirri r Hour Albua.
butirelun, and other aienatrtial drrant.meni., r
trvatra on new uatb(l'ilral prfuetplra, and pedy tm
llf guaranteed IB a vrrv few dura, bo Invariable ear
tain it to ia n.vr uiud. nf trraln ml, thai meat btlt
omiiainia yinu untirr it, aad tli. iKtd p.raoa ai
rioicei la oerfect bratlh.
Dr Do a baa He doubt had grratar eipeHence Ik tb
ear of dlatea of mt tliaa any otlir pkyalelaa la
Boilon.
Boarding kcrntfimndiitlena for patient wk may wlab
w via im an ,un a lew oay. wuurr ni. iraiinnl.
Dr Dow . tlnr l4k, bavin xingned bl okol alt.
thin tn a nic nractlr. fur th. rare f Prlval litaea
and Frmalet iuiilall,tckaMWled(raaeeanrtar I tk
I'nlted lia
K B. All Irtl.ra must eoatala on dollar, er Ib.y will
ai ii n.wereo.
Iilftce boar from 4 4, n. te t . m.
Bo a, July .'.. lk lyJvSk
The Old r.ktabliiilMd Iloapilal,
Ko. t Hver Bl., AlUtiy, S. Y.
gi'icx ti'itEB 4o low rmctB.
Tmuly lurumnii Valirnli (red Annually.
DR J. TELLKK eonllau.lt. U wtdttlly
aalted on .11 form. l prtvaUdlHaer. at kla old at
i.oll. Ii.d Uoaollal, l 4 Braver atrrat. Allany. B. T
Ta.eiy yra d.voUil lelkia on. prtlrlr braaek al
practice, esablea hire l perforr care wrk . .ihM
pbyalrlaa eaa. and kt. facllltm ara nth Ibelng la turrt
ooad.Be wltk th. aoi.t rrolnrni fkyalrtaa. of lb Old
World, jof otiUtniiit th.eafr.l a. well a. tl ll.t rm.
dl. for tbM dlftreart, uger. li.dio-ru.rnlv I tk &!
taaata efa uniek aad rapid eure, to h obtataed at atk
r iei I ArerrO. In pyihlllia. (loaorrka. bi.t
btrtrtur. Kirrrui.nt nf th tevtlel. 4 kraitl
torda, Bt., t torraud Tkrol. aor af, Under Uila
boae. !. .rantloaiK B"U. t'ker. AM.a,nd
411 ether laipurtllea ef tk y.ta. 4rprrfetly 4r
tk. .iatrl of tb llwctor. Birdu-lar. aad have ba it
d la mar ika a.uutce aaalty, wrtk lmM
iao.il.
TOVNO MF.
Tuag m addicted teert kMta. wk kv Iro
ptrd ln.tr k.nltb. aad delro,.d th lr f lht
eid. tft. drrtvln, ihemlvr. of lb. ir Mr
nd i.lf.. r Betmcd tbt It eoaaultiaf lir. i. 1r
thy will gad a frlead to eoel td Pkrtrl wk
ka cared laouaaad. la alnoi.1 .ry part f Ik. I ftltod
btoto. wk .,li4 to Dr. T. broke dow la kealtk. aa
retotee la all Ikal makr. Uf. drambte and m k.eey
Tb reader I f eeer. wr that !kdlaey f thw k
rt will frt tour nla.t. drftcr1tl f tki tor
flkl dt.
DIL TELLF.BB GKEAS WOltK.
1 keek frrykody.--irtlltdllr. Irr T.I
her a gret wrk for Ik. warned r t ela.lif
merl jg. fuilf !!- new b et. kt
toaliana,aa4eraMl m aa.aat I4 tk
nt year Tbe aial. awcttrd e4 tk w,rrl4
Atooiar tl.hwtoktopaet-aop'
wrk Midwifery, ll eoauln. k4rd of towta
r befor wbll.k.4 . 'rvte4 l b woetk tkre. Illnea
IB aiaeval ft.l .4 f, It. ,4 real, I t,rl . keMl
tot laeleeed. will eer copy by rtr m.li In.
Tm ka de.t4 ill to tk er af tkM dla
wttofc tu leeakl Ia4.
TO THE LAM KM.
Irr.Tati.tatUllmaaiMih.Mir ag.ala AirWafa
tka aala of Irr lew a liaji.a rii. Mnaikly Pill..
Tk i f wee. Ika toaua toiie. MUllin lklrrp
auitoa a t fal remedy aivrw fcd a4 larl d
f .eery lfaer me4lne f.frM.ipg.ire.glarV
It tad !krtrrtl la fa.;r
-w-Mrrtdd!lrtJd!laltttte
kMld old tkew Prruea e4teltoak'k
oft. ch ew..f lb fdel !'
(lk,cl.t f l. Ilk. ttc kr kwa Ilk w
I k el by ali.lr toaayparlaf tk wrld,
' ae fr rtlty r 4aagv.
I ihk. in frem . t a .at., aa a aday
j Ir-H a to k a
j B Pea at t die... eaa ka eweed al ha, by
! a4ia1etitirt I J T.'tor. ! laanaMl
kt.leuaia,ilf terkad fra aer4toe. aval toay
oaet f p.. Wri4 4 i tawi warr.atod w ckara kr
i acne B- kaM4rt r Wf. f' belt
itta. add' ati ittr la
, I, HI Lit M a.
1 lytl B I bar Bt, 4y
HAlRDKESS!fJ(l
1
IC3
CS3
UNIOS DI'iE SAVINGS BASK.
39 J and m 0-cal St.
NEW "YOmc CITY
fITS Ml! t FltOM W t M H' t f M.
JOHN McLEAN. Piattdartl.
ind wirt., 1
tt.iana i ' r-vm-ttm-K
titwbww B. tana, TVawevrar,
Taaat B. AatHirn. . nmfy
Joa H T Aaf r (tor
t, iau, ratal .AWto, ga,IM.ai a
Bt per col. inimw aMt na anana of A I i.ti.
4H'r araacw t,A
ouu Mono.
-tlMni-i MAKK iMUal-AUM.-
Haa r.naik baa b attitfd b aVooi. aad
fcaokaiof Ut ta nf a ttt Ik tmr Maak
A laMMi4 t $ fmr root. 4 Maja4 ltktai wiU
itwar m Us iba it ti
tHk taprnwH dr tart ftmt Ana wall Jaoaar d J
Ir at fbrV tn tb arvstH of Ivnrti4f. ta
antl a Aiaw4f ; ad tfaot aiiMfiai, mr caittiaA
to lntrot tb aam aa Vrli f t'k.
TBUSTEEa-lneH.
el.ioa t 1.1
,IHl0 Uafknaaf,
'uatt K W iaT,
Jftmn M ara.
lJo A. titia,
; Airaao H laaAioa,
Sl ! ttt ( !,
J A IftUa at Vt tWOkj
Ilia H. b aaaatn
R I. Hfj,ia
jt. A, tk waa.
jjtirara P UtaafA,
To 4
J-'M H V Atnats
I H bn il,
i K r. IUaa.1.
Faaatxa iMiaarr, ta
!! ltlMt
Karo J Nata,
aV. V Hif-nwrnT,
alnavr I (avia,
laa ranr(-,
tAo.ll ftoo.
kt !. t LBa
tlliMI i'tt,
rti.Ma Nwnirma.
V T lUaoaaw,
Inar H tain. ft,
OaaiaR M. 4 aaPiN,
ait I'taOataF,
m M sot aortai o,
Jnaa f. lnHit
BOOT AND SHOE STORE.
X.. . Ot)Y'
II
A)ut ralA lara aldltlrtn in bt irk of
g'Hpd, tymtprtitac u largat tor k of
Boots, Shoes
AND 1 1 1 1 1 1 1 1 lu 1 H
vr off.r.d It thl. vlclallt, whli k k la alhg al re
duced pile.
LADIKk'OOAT, AkltilK, OI.OVK, PRIittt.K C4I F
BAI.MOKAU, AND POLIMH BiHiTB.
Alao
MEM' lUlTN'.nd tOL'Tllk'THIi't A THIS BtKiTA
PartltaUr attntiiin paid to th manufacture of
OXJSTOlVt WORK.
Great Reduction'of Prices
ron oabii
froit thl d4t.
Manhatr, Junt ;t, lata - 81
L. n.COT.
TKi-rrii i Ti-nri'ii i
7?,e? llrtnlmt AJmiik t Nif tvrr tulm it
the Jknlal Art.'
DR N. T. FOIJtllll, of Boeton, Maa , htt d.t
covered t new method of o eoneluirting tht
plate on which lh te th arc ,t thai they will irnt
.tart or drop while rating or eiieaking, neilher
will any article of food gt nml'T the plat, no
littler what the condition of the mouth la, which
it not true of any method hitherto need. 'lha
Iilati t ctnnot hc'dlnpiaccd hy any motion of lh
iior loiigno. I hve obtained the Pirluai tight
to make aud toll the luipiovod plai, and am
now prepared to inaert lh tame without eitra
charge. All in waul of ti lid. lal teeth trtreapeol
fullv invited to give me t call.
A. M. JUIINHdN, Drntiet,
kialicliceter, Yerinoltt.
N. 11. Tliia method la rccuiiiinlinli d by til tba
leading Daiititta In New F.ngland.
svWIiIiiis
W. A. ADAMS,
n AVI 10 Wn tiAjtfd la th Hrwli, atarbltt t.it
twaa ft th )aat Ow faar , bith lltn n1 rpiir
In 1IBrnt klbrl, frl eutilttlnt b nil ifiiuihinii tl
ti tl bt tuachln fir futnil? n tliat has laa
thuiifht bfr tb (ttjIiHA, Tit IHW K M-btit rtr
ad th 4.fd Mk.tial 4 iti I'arta kibtiU-a nf ..,i'li
lt Mac (it n. PIM nail and ciautln far uuralf.-
btwlrtf Mhtti 4 aainr. Ala a rtt attrtftiBt f
ATI llfc.B.4 I-4M H, aod Jk M,LH tor aal. kf
palrlitr wall dia.
raat ry Hotel, Vt.( altaaar- 11 U4--lrl
HOUSE, SIGN AND
l'l(i:S0 PAIM
ORAININQ
AMD
PAPERHANaiNQ
Wall tinted any ahadc or whitened wllk th tam prp
aratlon I ta In my Freco color. There I nothing
that ata torn par with It for beeaty of tnltb ar dart
Wllty, particular alUnlloa gtr.a to
SIGN PAINTING,
plelu or ornamental, tlao flHAISISKI It Imhatlot af
til Had. of wod and inarhl.
De.lgn funilnhrd for the Preeeolng of puMIe and
prlval nulMln.a. Workmen taut to ill part of lb
aosatry, and eallafkrtlo given.
GEO W BENNETT,
MANCHCtTtR, VT.
THE IIGErt RllUFICTUItllC CO S
Xew Fuinllj KpwIiij; Machine
onfawl!jr tu parlor to All otharn. aud
Bdaptad to the greateat vnrtvty of wor k
ara aold tn thin aaotlou and I oil War
rantnd bjr ma aa rejnaaented.
Alaoa do 4to.irtm.tit at tb ditrot kia4t af allk
lla tad tatioa Tbrw.it, Baadu. Dtt, Ac., a.14 by Ult
Comoany.
R. T. PUP.DT, A..Dt.
p.k n, it.
BIBLE3 TE8TAMENT8
Aod pobMnatiaMt of Ik Trort aVnfi-ptr fo aat At
Xs. 33. COT'H.
M . tt. to, ibat - tf
f AXH(X)I): How Ixmt How ltf ortd.
,tiA rblibnt A tlitU-n tm 1, 1 1
ttiu't (.ctaMaTao ICaaat mm tb ravttoal tmr4 wtvt
aatt)nnf FinMmatrb. or iNHarta. Haoioj J4
Km f ) Jraixitt, lopioitt to krairtdk,
laW, t0pt.U EriOV, t4 lf)H)timAtpi k$ '
lo4a f a cat a twaoot FilftiBiiw,
prK, ta oat o4tr, ooi A Wt
1 MMrrtAfta twr, t; la4a,tt Nr' f I!
dwbaant4r fr-M a tlftrif 7or prOc( taol lb L
anola ara ttt arrf tp iaf bar fa!
or4 wtavBt toa 4bvo oa m4 140. aaat la
tb Olrpiirotl aaf IS Etui, . ia. ak of '
at nvk : i rHia, at. r-i tmi iv o- f k Fb
a anattart fbr bt otita atay !,
y mn banf pti. prtttm tf ra raBt-f
Tbt u.ta . L- iaitao baA W t atb
o1 -r Oaa ta tb load.
boot,. a4 ., to a ptHa aofro. t ao addr,
paopntt a NHp( of at oroi. or tw araf o
b: l oia4fif a - Mwr-i tratA. pac AtV t
A (iv fin ! .
t- tl AA gf O fff.TVff V
lvA HI Urr, Aavw Tork. Poi l 4MJ
II la, H0LT0X 4 CO ,
1 raiiotokbi MtliMtera A Draa Mk.r
M.I Arttaf, (Mj MaacaBam.

xml | txt