OCR Interpretation


The Dallas daily herald. (Dallas, Tex.) 1873-1887, May 15, 1873, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025733/1873-05-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

- Varglala Ckeaqnleroe, . ,
A OBll vtAiJ Virtiuh Qlka.'ij'lif.reH
m41I ief.he .4'! :' Vfylii,
at Way,, Prance, lUnle ttitjr-4 4y
kUeialn bar twib rf. A4 mttarkabll
et I'aaro'iea U ralaiBi of Ual. (ankle un
der tka ret Umpire. Durint kainfafe
Mttti i At rmiiui wr tii CuioDti f
the IwiBtyiniaih Regional htl been
AtlteVasa Cr'uni
Baraatat .i ilif hi f eaaf ai lu
.elrfiara eoaoiia thaiaaoltei I reoororlo
rtt bwty f thill1 offlor. th7 artai to
iihir a,t iii two ma Hire f iraik down
Urwf, U4lhl SargBkht tut; reneheJI
' iki apot. Hi ktlompreil to lift l In oorpt
okte We ehonWera, but wi too weak to da
i, rnllug.twt of the ineiny at dli
Uoa, lie audi i(ui'l If be' faro wjuod
J, iiJ (h itkare hmnJ. forwurJ ex.
potting leaako pVlr, wb tbi Bin
(inl.Srljil brought dowa oni of then,
bet Mtt4 li aoral.r-te other bkj M
git lUUlf It. woiiaUl bimailr, anil
gallopee, back to tbi 7rnn! liBi Tbirl
H woa aaaa that lb jomif rati a wtl llav
lit weahtltaY blooej wai flowia. fnely
froa kit tinnit.. ill vhi urnlnantf In
apile al nil reeiitanoe, bn ha iti found
t ba a women I ! m Virginia Cbaa
quiorea, of Dtjimoof, o tin Department of
Ike Rord, who, iU yri blfore, nilug bit
young brolkir drawn la tbi ooneoriptloii,
ikd aroeetd himlf In p I oloibu, kd,
taking hli plaoe, had been 1 oiorporated in
'Ihi Tuinty-eiTintk ' regiment, end had
risen to the grade of Bergenia.' Tbi i
tbi wumak wbi kai jut upired In Ibi
Aeylurn at Iiey. . . .
' DALLAS PRICES CURRENT.
Orierli( PrUUn, Kit.
Baperled fcr th Herald by Hock, J. It I Co.
AppIm. dried... S
rrlinl 70
Ooldea8rwp80
V Ai)M,doi.2 00
i Jtlmokii, pr. lb. V
Rcaki.BTj.bbl.K 60
JJdtlir v.
OhoieiWit'n.Sa f
Oiilna M. 46
Baoon
i Clikr ildii... l'i
Krtakfaat 16
II a mi, oakt ... 10
Ckody - ' -
tick 17 19
f kke; ...25 80
Kock , ,26
Uun dropi....' 80
Ckkdiei Si
Chun 18
Mnokerel
Ni. l,hfbbl,.1000
No 2 9 00
Fresh per dot 4 60
M'idoi miatdot 6 60
l lb, pir dot. I 40
' 81b 2 60
I'otolots per In 1 60
Pirtfr par dit 2 10
Raiilki pr bos 4 00
Kiel per 1-b 9
Sardlnei prcan 22
Halt per bbl... ..4 00
Hklraca per dot i 00
Soda par lb V
Soap. olWi...... H
Clnrrlel, brandy 460
'Oiffi 19 22 Hnuff per dai i 12
' Coktil,iiireaai6 60Starab ptr lh: 9
Oatkiri.ioda... V Skouwon uir ra ill
rioHr,Texai4C0(76
Stxar
rit,ptrbbl..,.1000
Mominy perbblJOOO
Fair bblpir 111, 10
rrimi .... . .. iu
Choice 12
Uarrinc pr hex id
ladiBainr lb..i..l 7ft I Ceatrifngal... 18
f -j ' " ' ".. i w
t.nrii , i iu"" i
Tiaiea pr,lb l'.'j. ronder, !'
BtVKF... l , Vlltilir! ;
1-a.aoa. in jar.. S 7.', jTobaraa 45 to... . W
I.aMn ar. 4 'M 6 Oil 1 1 "S.... I -S 1
a'aaca'klVktkJ la 1 7& I V'.iirJ ttA hl.l ',.40 I
' .d far lb.....', hi "Wblik, I " 'i Vi
Kvtebri ar ara 8 ,()) ft be'tl t 2'. to 1 I'O
Wwlaajea " t; CorB .V.AVH 60 I
f.ilr par gal. 85
Dry .
, wUw'rlaa lr tba H.raW ky W. 11. F lall
rai.tTi. Merrlmao W, Uli (ilouovaivr,
I0j; 4 -I0f Orauile, luj; Oayu.'
aliida folia, IOo: Kicimnr), HI.". Arrjoldt,
-wrwJanvrkT1!" f, fiony i.wV,,liu o f.j
iKJei (itnrrd Uv, fri.ui lJ U '.'Do;
Chamhrar, froia 16, o "rc; i'oica!.! I." to
' 4-4 ion' cotton. Ilvuatoa Ciiy
WflK, ttapgnr, I Alilldr tllrar I'.'Jc;
Abho(l,;,Jlci .('rakeonU;' 'Vi.""J.H laowii
(iTTOt.HontB, City. Mills, h I Jo; '.an.
l)f, lljc; Hig Tie UJr; Krw Narkat
, lie; iXe.lfnrd ft, I0e; MapjachiiRrtta (.', !0o;
J, flmplr; 7, 4 4 kttWSEu roifos. coin
'iraal, Mcaiarrt, lijr.; IW B. 11';
f mil of ilia Looai, j7o. . 7-H ai.Rwnrt.
nTToa.-j-Uoot al, lljo; viioa, lie; liar
aiBy, 7i Ulapea n.i Cheoke from 9 to fiiiniailw, to aor pa,tura, pwi rjwaii,, i t-'JO.-;
Tiekinr, lJ iilte CoitonaJt, 'j lo "rtS,M;,i;i,"ub''' r' "tl
80e: Reitliti-ky Jeana 13J 10 4'ie;;" IMai-ri-a am'llaa nnh-wfof Pa'lae, Warre la
L, a rti.Han.-Jairj hnarn, al3.(ai.
ATaata aad ,.
aTaiparMeorlWUaraldl.y W. (. l!n lull Pro.
Woaiena'-. kipped I'eggoil i from $12 to
1tH Wonima' Cloili,' r?wJ,' $15 to $24;
Woaitma'. Kit, Kewed, ft,r. m 2V Miaaea'
Ktp, pi:gd, JIO' 60 to 111 60; Cloth,
elawe.i, 12 t 1; Kiu, Hewivl, i& lo iil;
hloaa'. ro(aiia, t'J .( JS fiO Mene
lllkty Kfp Boota, f-M 'to 30; MenV
Pegged Calf Shoes, $'J4 to 3li; Mcna'
raj-gad Calf Boon, $33 to CO; Uoya' Kip
Brogana, $12 to IS GO; Boya' Kip Boom,
$24 to 80; Boya' Call Shoes, $16 lo 21.
THE MAILS-
rtoare.
U::mBi
l;io
i Vi
V ui p
K in
eforlkaro. aanlV....
ootkarn ;....,..
roil Wank null...
rylar nail
Panton mall....
Clehnra Butll - - :
Pally ataja Una froaa Oallaa to tt'tcn tI Waia
kachla, ta bjla on Xiuuaular pt' ii, lMrinf
flallaaat p wi '
rlca kenre frond a at ta 5 p ra. laudaf from
tktlOan.V j r,,-
I. ! J;.' . WltLIAMJOKES.r.M.
iAttioii) tTmTtablV
frataa fam Ihaantlx, ajflrn !.. p. ta.
. -aa north. ' " ' v. S:i3p. n
r STAGE LINES.
' fart Vrth-l)pertf dally at Ipa arrlTttet in
"am
f Tylar PraMaat I am.aerlTfaat p m.arrlrai
, . a'arr day but taaajtay aod departa arery day bat
Vadaoaday.
PantoaAfTlaw Monday, Wodweaday and Friday
at I p w, daparle Tatiday, Tkuniday and (aturday
atfeanT- t r t M ' -"'-f
1 Cltbara DaparriSnadayaodTkertdayatTaBi
Mlscellancotja.
r.ONCRETK! CONCRETE I
K ftrtlaj-Wrl.j Ttret-ftan WorV rkfereta
ajaf aaanue kCaopatant Workman hy armlyin to
' 'A? tVeiar tveepet'i l.k'ary.wouk lid of the
aaaara. ,"t-..aa.llm
W
iA. SaJv.
'i4 e-.atiarfhaw'" j
DIALtM IM
If Alll!T IfiERIfAS MARBLE,
Wi da3.ly. nO.t Z'U'hll'i
.kakAAMfaad'aaa the plaaaora to annoonoi
a the cliliane of DaUaa Ibat be haa open.
.erfhaQABlifM-fwrTha awotwar -monthe. Ladlra
'and laallaaian aaaintfteal to tall.' Tba etrictael
ardor wtH at al) tlmra baiaforcad, and pnllla walla
t2Mtteaa. Ikjhlom
Tic44jrja KTHdiTI trom I It 11 F. K.,
. 3oscrH PtTZ,
4 rfrrleter.
. '.. .
AUIT, ft. AULT,
i .1 .- j
An vfalnt
? 1.' 4 J !U
FOR1 SALE .. ,
f - '. T .
At ! Iim, a U piaml Lad la Rortk
r tnu, lurlnlluc nuBiUraf iwbl 1ml
Ik tlii 4 itjdiltij moMM, I'Wlwki a4
roilMic L( Bu la clif r ixliw.
W Imlw Un4 Bu)n t Mil itid emlrn wu
r'iUfr. Isnig la ear IwdiIi r ?r !. WWt
a mi pull kin prspirl; la lk liawla f an agnt, Sc
iMiii"huilaMi,"Md4Ma aol pa a"hrj frlw"
au bliland luiniMut) pon htti.
Pnnui blnf Uad lar It will flail II t their
InUraal ta rail ana raflilar Ibtlr lana! at aara. W
thTf aolbloi ftr ruflatarlng araitrarttiiait, an!
ddI a aaiall aomiitnloa ha wla la aaaU4.l
If ya want to nil H'tir land ta Ika lmml(rakta Ic
thla eoautryi vatt mut plac thcai In tha kaaaf
Agau an tka llaa of Irani. Our ultoa kalng Ik tka
CITT Of tAlUI,
which hw aaw baroina tha rantar af aasmarrl 'and
traial for Iba Martk In tlortbwaat Taia. Wa kava
Hnpurlor twllltl.. u wUIok inn.li, which wahara
iiaatly incrawwl by IHrit dirlliljif, and wa
can I ii lira aalUfactiaa ta all wku plaoa propartf la
ar kanda, - . i
Wa boj and nil an aaiBBbaiaa
L1SB (IKTirtOitU.
Tbli braaek'xf oar botloMt wa atkaa afaclally
Wt ara anmliart af ika
TEXAS LAND LOCATINO
COMPANY,
and will iooata Crllcl: tor', X lataraat Jla tha
laal
felaw wa a-ia a aartUl.litt of tha laadi that wa
ata ao;o!hrta(
FOR SALE.
Djatu corxrr,
S40 iff. 6 mll.i K S of Rwtahi a, tha Aaa Rlokai
lroy, nilrlaand Unbar, prlca i wr acra.
W aim, It BilUr It It of 1I laa, part of tha O. W.
lhwtM.y,tlial'ar,frlcaaf acra.
t6 acnt, i mini N W af tIUi, part af tba I.
PfBto iBray, llmlwr, prlea pr acra.
IW acn'i, 11 '- 8 W oriMllw, tha 1. 1. 3otn
nrrrt. pralrla o4 tlmbar. prlw IS pr cra.
CHI acraa 10 alb I SW of 11m, llaibar, f 3 par
Tp acrw, 18 aillaa wit af Dallm, ?art of tka Thot.
rt.llln'nt.T,liirll'fi'''-
ll a,-ro II kiiIps ft ol palli, llm Win gryjii
nrif, llwtr, -. parai'i.
i. .v- ......
It'll M'tv I mil1 ilrt', ai piait., y , wi ,.tw ...n
"V.Vfi iai. 5f talta. pan ..fib. Ul
),,, i,.,,,,, (,i ln,i an I ll-Mhff. nl V fMnarai-ra.
173 arr,. s a.ll.a wmb f lull", pa l ..I tha I.mI
.Ht;". 'S:iur.W WI...
v..rnn .m . iln i W par wr.
. K m 'I mlli i of iKIIaa, part f th p. a
SO hm 4 ".'I" wl at Kallx, pari f tbajfl. A.
Laonard aurwv. at !.. '
la.ia. rw 4 nil!. S"W.w. I nf rtull part of U
. prhln aorri J, tlmN-r. l S"pr' r.
113 . r. 11 a.llca a.t f I'allaa. part of III I.
Johnaon aatray. praria. at K Wliwr arra, .
H2S afrall lr.llal af Pallaa, part of tka W.
I .an Mala arv.. nmiwr, a. '7" v' '
. 3;ft a.raa railA Saniavwal of Patliia, pari nl
tka fltraay l'laikaiirray,prair!a aad llml.al.tM'
par n'fa.' ? ' ';.,-
W'i aeraa al(ttl aollMaoalh of rll.pa' t ol Ika
a. P. Howard acry, pwiria aa-l tlmbarnl .' par
m, 4 . ,: : "
1?l.:raa mttM"rlh.aral af Pallaa, part af tba
M.Crorkcll iwi.1i prirlawl twibcr, al f H par
arra
yARUi ik pixl orsTr.
irti cra rullti av.)tnf J.a(Hirda;a, f. Hop ear.
va, f0 arra tit 'WiiiTallfft. ai 4W pararra.
arraa t miUa north of Mallaa, la arra in f olli
TAtinn, C..n4 rrbarj.al a,lan.
:0 or ra n mllr aaom.wi'il ol I'anaa. '' a raaiH
2VI a raa f aiili'i uortbol I'tllai, 171 arrae Ik eel-
llralidR, at il W par .
TtkBAXT C90SITT.
lo vnt pateaiad t Clark Pjan, al Td a",
ll'l aeraa In tha rnma of T. Hooalon, al H par
acra.
I (U acre 1(1 mile annth-writ of Fir! Worth, pari
of lha J.OUIalnn avrtvy, i.rairte. at Hirarra. -
li aero I aillaa carl of Fort Worth, tha fannlo
OMta. at IS pr arra
eon acne, in mum aentr. wan it I'allaa, tr.a r
Rlni.aj 4 Wllllaaie mraay, pralile.al U per acra
IU arraa, I villae aenlh of Fnrt trortk, ao arrt0 is
cnllltatoj, orchard and hctg-e fenM, prioe t,oao.
ptxrox eoo.iTT.
!KO0 acraa 10mila aonth of Ponton, tha TC. Thorn
ten auraav, prairie and Uml'ar, al Id par acra.
Farm.
Wi ini I mllraaouih of LwlJ!i, 1M aarae lu
coltitailon At H par air.
a-ac fotfhTT.
U aeraeat tl M para're.
riant coi'xtt.
' i
1W) aciae at Jl " por acra.
' UOXTAOOI COPKTt.
1140 aeraa al M par aera.
Atcnra coohtt.
1240 aeraa at Ii par aera.
tsixa COCitTT.
1W0 aeree at per aote.
'.' KUt cocpti. ' . '
ltM arrae, Joao A. Otiaao enreey, oa Cheatbet'o
eraak, prltflt per acre.
BixMtaao coujiTt. '"'''' '
S50 arraa i killae north of FeterfBlufr, M aeree la
eolUratlco, at 13 T" per ace.
mlata. riuivrr t-'-
.K
t aeraa on Orea Rafa1,iS jpae pr. s.(l e
640 aeraa ( nllei eolith of the towa af Hamilton, e
Ploek lfo. 1. ketwaan Jackw and Wood Stnwle
end nataroon Harwoad airaat and the B Ii freoad.
Block Ka. 1M, Touol'e Addltloa.conar Hood
and Howard ilroate.
One half Block No, H'4, Yoani'l addition, Wood
Btiaat, l(x-J0 feat, ....
Bloc o . M Vlelor and rrl StreeU, ,
J Block o.a f h!t a4 rVirl iirtatt.
Hia-lbrrk af Block Xo.73, Coatatatta Straot,
SOilJOfaet.
In Block N. TO, Vair dteaet, arreano fct,
? Ik lc If a. 4M yaclaa Ataoae and Olira traai,
t JBIoth SW io4 3ii Bryaa uidBuf for J Streeta,
f Uali la VlSMtrl Mllrkatsaato Cirtaati
1.1.
.t . ...
ArLT, JENKINS tiAVVt, V
Berth aHe of fana
Ctllei, Taiai.Ia
Winer Hi Uflnr.--
yiLLl.lM linos.,
WbolensU A 1UUU
ptALEM II
Staple and Fancy Groeerlei, i
j:
FKOTuxoxra tosacoo, oioam
i
i
And Pare , ,
WINES & LIQUORS
or All KIMS,
Elm Main i I Itf ajt,
V ALL AS, TEXAS,
IRIgbut Caah prka paid fur aoaatry prodaaa, '
' Thay bf tha kttandaa of tka pnMla tka fallow
ln( aonailialon araxlally dlra.tMl la than by Maairt
Manw, Annaw A Co. Tbar aim aanoaaoa Ibtlr
ncy for Samara OaMratad OalUavya lltuil.
BTAITOINTMIST. '
Ttxlradala lb United Hlatuof Anartca will
nlaaaa alwarra that Wllllaua Broa., of CaJlai, Taiaa
(Cnltrd illatna), hara bauama atat for iba aala f
aur Uln. wi would ajHH'lally racpiamaaid ortlai to
parcbaa direct froui tliam, thuraby piw?aaliat aVaud.
ltleraer, AffueHr V Co,
tl-nS-dly Colonial Sqiian, Loidoa
CHAS. MEISTEKHANS
lu Ik fall aparatioa hla
Dallas Brewery,
Ad la raady to lurr'? oti"t la lha City, Oca a
try, and frott abroad with THUS BIIB, maal Ik
hody and larar to tha bait It. Loula or Clnclaaat
0er. Ha ha) opanad Ik eonaectlen w Ith kll Brawary
A GRAND PATILLI0X,
It'karo thou who ara wrarlad with wark can ratlr
aiary luday ICtawlm and rajala tbaaiMlrai with
lha horaraga thai hara wKkant Inebriation, and
llatea to u loo eaualo al aaa bo hoard .in any
qaarlar of the warld.
k.lmlaalao Fraa,
dnU
H. COUI1RAN, . t , ,,.,y
."".'.I'wHOLBSaU ANU KBTAIli
Dlrussist,
A'tyriialuc Ua.las Hotel, CVattnarce atraat, n
t CABKrCLLICnXrOI KDEU
al.hll-lMlo, ,
r. a; it tie.
a. ar.avar
y ;.'.SA,YKBA(X.j
WhoJcal and He lall
Dru giglsto,
f ufiti th fro! hfttifi flt.
Ihtlliu,
Tcjat.
nl-dif.
CaWOSMMlCft.
K. GKOIUVK,
WUOLESALK DRKiGIST,
MAN UPACTUIIEBS' AGENT,
1KB I.Kiiaa IB
inti;(ai)i.Ts'8i;XDRirs,
Patent Medicines, and
Toilet ArUclea,
111, 116, 117 119 Treraon! Street,
' . . GatrtiTO, Tki ii
AGENT FOE.
Barb an 'a Croaylle Croporfmli, (1ra.Vii1j- Bema
dlea.nrMig'O wternaeppaatiaocark-aBiivar inppor
lara, Parry I'avia' rain Kinar, kiiaa'e Lnagrala
Bnraatt'a Btan'lard Prrparaliooe., ato ore. .
Bank i7n..woyjjiT
. D. CARET,
Builder and Joiner.
C Ii :T'.4 .t;.' 4 ; 1
iii ! ,8U0r OS MAIN 8TKEKT, i
j j
lu a'ii..e it ,1 Jf Li) A i
IVcar the Dallas Foundry
BawlllwiaVi eantraelefor an ildd of hniniof
Plan, Mpoeiflcatloaa aad Catlnatee faralahad to
pailiaa otaklaf ta baitd, aad aaaterial akppllod
wkaa daalrad. tldtf
J5a. T. itt T.
c . jcaiiai.
W. k. AVT
A ULT, JENKIMS A AULT, '
(UXlKiluiv AQEXTS, tOCATOEl
,soBt;ayEroRSi,-;.,7 ;
Dallaif ; 5 tit rn-ti ,r W!
.. ' ,a.i:o' i.'i. O
, Will bar. aril, laae and erat laade In Pallaa and
adjelnlar; mantlee; .btaia patenta, bay aad aalt
laed car tlAratae, aad taoataoertllcataeaa tka beet
Terant laadala fori barn and NortbaraatTaaae.,
tanile far eala, wflatarad t nf oharfa. -aHTwaVa
adjnnlnk the Dallaa .Library ronae
Borik lidref Iktotuara.
:-dif
r TtXA 4
f..i;v
Ai-1'iv.icl onaio Arrivfel!1
. -- -"4. , , 1
. ' i. - a L i it
1 .,.: a j...
''" ,1 i
I ai. 1 . r i '
I .:.(' I'tltJl. I I !;, , j, , ..... i
..' It. dit,. t '' . ).,.; i
i i ci ' a.i i.i . . i;,., ... ,
y !.!.: i ,U.i.. l:A - .'I .M . r
Ilew:Si)iraD(ISM
Tht Largeit Stock of v
NEwWlUNG & SUMMER DRY GOODS,
, ( CLtTflING, BOOTS, SHOES, HATS, HOTIONS, AC,
Tbtt LavoWor graced the conntr and iholTet of any hoo ia tht
t City or State. Thoir tlefarlmenU ii
Oortxestio Goods '.'uV
In rarity ; qnulitj,' ore eecond
nJ Ww'ern
Dress Goods
Mdon Gootli are siown on iMr
V.
laaoly, and
Poplins, Silkfi, Icnos, Ironlrme, Satin Stripe and
. Brochtt grenadines, I'riutcd Linens,
Linen Lawns and Mualins.
THE WHITE GOODS DEPARTMENT
Will be complete with all kiada of Good in tliat line, aoch aa
I'lQL'KS, JACONETS, CROSS-BARRED MUSLINS, VICTORIA AND
, BISHOP LAWNS, NAINSOOKS, SOFT FINISHED CA M
BRICS, WHITE MABSAILLES QUILTS, SWISS
AND MULL UL'SLINS, FATIST, LINES
LAWNS AND CAMBRICS, ORGAN-
' -t
DIES, TARLATANS, EM
' BROIDERIES, AND ALL
. RINDS OF LACES,
LACE COLLARS, SHAWLS, A., Ao.
Imlr Linen Towels and Table Cloths of every de
- scription, defybg competition.
BOOTS AC3D SHOES.
Thfj- make a, Speci.hj of that
of Batcbdlor'a Goodi and othera for plantatioa uae, beaidea the
- best of Philadelphia, Baltimore, atd New Ark Haad
aewed Roods for Ladioa' and Geotlemen.a wear,
Their Retail Stock la thie Una ta larger
:i i than any ot oor regular iho itbrea ,
. ; ; .. . while thoir pricea ara lower. .1 . ..
pIENprAKD i
,. ;... nn.n.., , .
Wkioh they anafMt,na..themieIteB('1 ti InOthcf gmi itetnrla their
bnalneiw.' Tbe aeaortment a edaj to the largest oJClnslve' " j
ClothiiHf Hooaee Ire theSuta, together with a full 1'iQ. iL'e I
01 jiom UlUUlO AlaQJo r ,1, .i.iii
:T:rTit Itt Styleaof IIAT :
, r.!J: f.f J'-i ... .1 .iivl m :..r-- ; av,.3 . .t .,,..,3
Our Mr. A. Sanger ia at preeent
' ' cent buyer, sir. I. bauger, ana toy ootu being traly ajive t
tha. demand, wiil bay none but the moat Fawhionable. . .
1 ' Goods, ' w4 'iuCh that 'the eonntry-reqairea. it.. ',
a." ' , ;,p,. ,1 . t j , ,: '" ' ao-.fi.. '. .-. j.,,, i., tJ , "
' - BoriniT for Caah ttt larre ooantitien, for foar Hoaeee on the Cm Ira!
tUifroad. (rem tnanufadtrera nd
Merchant, aa low al tner can ryuy at at. xuia, ijew uncana ana uairee
ton, and would irwrCtiully uk them (a examine vtir Stock before going
laewhajrOafTf A ',01 ; . - '- .k. i.t.c
1- r.f;c-:v..w SANGER BROS. ;
DALLAS. SHERMAN, BKTAN AND CALVERT, TEXAS, '
DlU ,Tcx ,, March 21,13; k3
i.'.l r ,'at v , i J,.., J
' ' .1 ;,T.,t kijiii .... i .1 !.. ,,a a,
j . . ' , al ' l ' T,' , '. '. a."i f .o)
.'ij' .I.'.-.. . it eaf Tl'tdl
.t.l a 1 f ..,; I ,,' i .;,
" r ;Z .. 7 ail
I . : d
to none of out .larger Sorjlhwri
Citii.' Their A, ."' . V
Department,
eoantm, nnilw tiieir ajWjiiii Bity
conaiil fartly of
branch, keeping all tha beet maker
YOUTH'S CLOTflmG.0-1 .
a.M'i ; t5i!j nil ,'. 1 , o. .' t 1 4
Irt NcW'Torkiogehel'ajtrt'ar,resi
ifjof tore, 4 are prepared to Bell to
Att3ntbn Land Cuycrs
h Ia ..! t
-'Entti" Auction
At ' twe 4; v,.-..v
Sawlk rkat rkaaa U a Wrt aaaaawt aflaadka
Ikle aaamy, katk Ik tk. "ay aadatiy. wbk k llaa
aaaara ara naaloae ta Ml at a naeanabk, prw,
aad Ullaala- thai, ky liiarmiakly MmlWu, a
aaa aiabalaaaa knr4 Ibalr aUtal pabllaaat en,
we kaa dataaaalaad to aauMlab a Waaily kaai Ka.
eateAaataoa. Oat kaaj kale wtti tale flaea
' ' 1'k 1 i1 tvaa 1
Maturtiay Maf ' lh ' ITlh.
Al wkltk Maie wa wtl tall a. Ik. rUakaal MaMaa
KM aetata lakd, uraaeaat la earlm a wlHaa af
Ike aaaaiy, laaradla, keek
Timber and Prairio.
Alia a aaahar of daalrel.rt laaliaamtai aaiaMa
Lett Ik tba
CITY OF I ALLAH.
I .::' I
land will ko' eotd h tnarta to anil pafih.rcra
. ;, UVm abeiraceaaf HHacak naaofa
!! I'll.i?' rr'l""""a natoaall il.alr Uoda
at anciina, thmildrall anil rralalar lh. In.madi.
ately.eaae lo talthe btcrll o7adt,llaakila.
ritaiaaabartke llae aad flee.
T ouUluai eafai Vtlt,
Karth .M,.rraklle3,a.r,
.'.' aa,..,kn. a.atinnek..,
Heatkak. iti.
,.M.a. n. aunnwe
tw fork.
QVlUta, TXTKXriA 4X f9.
Vkoleaeleveelerelk
iniSADY-MAUKI "1
CLOTHING:
miv rmmm goods, v
; HATS, ETC.,
11 aTaaalln ttraal, t
(Vkdar Ike Bgt.klae Bona.,)
afar. , ltT-l:ly.
ROOaTOIt.TIlA.
A. t. BIMIIIT. j t , T4 rilltIT
. , ,,Baar eaovaaaaf. ,
IIENSLEY, BROTHER CO.,!
:.,'., ,U9 tatt t (mitt'
CflMIJISSlON MEBCBAKTi 1
I'i-' ai i ,.-jt- n " 'ei'iii- if i
IATMlli:n DEALiSlit,
J i , i J
aANH , I'OOBS, aMjJM, HWtilVM AND
At.t Uni.tHXO WATCMAl n.
. . tail KO I.NXANT KOTIfli.
..)Ai AT i THE. TIII.s. !"
. ; . I.OTTIsT rICLi j,4 .1
l Tard at Oinral Freight ip. t Oflioa
aorner l.anarX v Fttteta. . . . . .
icaaie r tka ral.brata.1 Mllbarn Waaani.tha
beat aaaaahrinrad. taary Wacoa Waeraniad.
Hallaa. April 1 1. 17.aluf-L--J----
, i,. j rt ; ni '- I ''
veutrai i
Books ami Stationery,
CMOCrXKT WaRB,
GLASS WAiB, ni
LANPRETIt SAROEK BEf 0.
Furniture ot all HtaeSa.
p 1 a y 0 b,
Pietorci and picttire Pramis,
UAT RACKS,
WIKPOW SHADES
AND rillBRES,
L00AIMO OLASIES
1 ' .
5rrf.i dtn2 Btddiny,- tfp-LaU4rt
Lumber and Mingles, vtori
and Blinds.
Will Tojier, ."!eA, Mouljinf, . ITiaa'oaf
C'efnuci,
and e'ortthlni pertilnlng ta their hnalnaeeara
hapt coaatenlly tk hud and ero for eat at ll.lna;
mat. Tl-nMly
... A Cart ,
To the Citizens of Dallas City, ani
Country at large:
The undoreigned bare eatabliehed
tbemaelvea aa general Stack All
ot ion ecra and General Commiaiien
Uerchanta in your raidat. Stock ef
all kinda, Real Enlate, Goods, Fur
niture and Household Effeota fif ev
ery description bought and aold on
the most reasonable terma.
Liberal advances made 00 con.
signnienidi. :, .;, .
, Iteapectfnily, . .
,;it.A.mBBLERACO.
Office and Sale room on Main. 2
doors East of JefTergon Street...
. XteJ reBa,,.
h-1
TBH8 a v.l P"tt ,:);
. tai'f tr cW .ti, j
LAUD L00ATI5G C0HPANT,
1 1 " ' Oflea wltk Aallj Jeaklne A Aalt, ''
!, VAXLkS, 7 'J V 'TEXAS.
lob a Veary Browa.TaaMl, W. f.Caaaailaa,
Vloe-freaidant, J B Bawklna, 0naal
.' - djaat, Tlaro W Brawa Tn aaa. a : 1
ii.' .li' "ttrtll. '
rl rij.it - OIBeataVv-' ' 5'
Jab a fiaary Brawn, v . , k . Bf. ?. Caaamlae,
I. B. Bawklne, "."' " w. a. t,
IA, Jaaalaa,, . ..-'....(,, I
.. - al . a; '
Tktaa.aayaa.y wae arwanlead" aad eWrJ far
lkaaaaaarnaaaaf Lanrlnf taa Uad Oertllaav
laaaa (V.alaak.. Oaaawlattoaaeaa-alatb lata
aMlatWIaaabaT.whmaaaiachMaUaawa aad
labar ta ilTra, 10 m par acra.
All camktaaiaatlaM eheald ho adareaaad la
. W.B-AVIIT,
a. i'j Tata I at J I e. allng aser. ,
l.hATIl

xml | txt