OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 21, 1845, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1845-07-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

III ? tJ I i"
THE TRIBUNE.
MOICDAV MoHNINi. Jl L\ . M
?gp* Tha fnflf*1 laaaUBl at ??'? hTcaTBil J< ?
MI n Ao.ti?'. U BB ? ?? ? :'!* *r:<'
l.r^lkV .. - -
nr>w reedy -,-e the < ? nter.ta in ai.othtr co.umii
Fk.m M/Aaataaraa Wc ar.- abalfad m ?>
orer our Waahii.a-.oi. letler rutlier a ri< h orae. by
tbe way bj '.!.<? piMMMrc m ftmmi Ftacaaw lfaar.
XOd a_ |4*a inatc?..l bri'-t BBXBBBM ir'.tn pnw. ?
BBjBBiMaaaaHai Max_yaa_laBa_ad Grataa?bbj
.ava
' p-aha aaaM a ta lokaow a>ra Mei
. . oa '?'?? tabaaj ?. ? ?*? ?
w:,h mi h *c arxay a. - ? - -
he.d.
Another from a Lcce !'? MBCl '- ' '
Ti, Halilili l'i '
a'.rrw-bine
AWahj ' BBM u-'.:"'r.;. ttBX>|iMliMMI
. ... ..- y ?? Kx. ?
,?.-?? xaa.
htai ,.f bbbmb?g Taaaa bat-t
eaaaarj ll ?? a aaahtlaM ?-???? I aaa
, - ., araa.wBaa B - '"""
BvacBX?aa
Thr l.real Flre oi ?anltirdn*.
Oat Baaaax haxc Baaa paaaMBj axrahBar.il Baaa
, inaataf ?exarBji bmbJbM bbj hMmmvi dcvxata
thaxhaFaa It m paaaad Bxr/aaM cavft-aad at
I , ,i.?-.,.. ,.i,; 11 "..'.' lhM oar ao -
? - ,:. t aaac i.-t BaBxH aa aa ahaalaia pra
,.i ihelmhalBg aaaaeai Lm ua pro
t,y i.... ,. --.." ,i..l rea.,!-.. now lo lahc aaeh aaa and
.>*,. a aa wh aaj ? * ??<??*?
. mm - ; - ? - ' ?*?' %s' ?
u-innt to.ii-li'. ? iwo ar aaaaa caeh aaaxai)
: \vii"i..-.i r ii in-- " ' aaa, i." aaMai f hoa
bbb dxn.-i-'.-. hM Ihera bc a Ihnxxaxgh iaai l
'.'. ? I?? ? I.adlj raa mobi
.-' ' '
. ihaM it bbxbiibjI ailMlag MBeaxlrj Bal
evrrv lire Ial BMBMB fcHI 'I BM BBarlOai - ?
??,.:. laaxars-stj TaaMaTtaahooM
ihaaan i ?-. I l Caartc. [aaairj the BMBaaMJ afirr
i-caaaM bmIi raryaaa aaaiBaaaaaayaxaxa M
_ urhjM .|?e,l.|.oi.ai>!.r haMBBa dMd BaXMB I" ?
alty aa' for BXaaVaaaMMT, M Maaai at a lllBgJMirln1
hoaxaaafiralaaxld. In MoMcaacaaahoai
will aniwer M aaaaaxMa bxa wl,..!.- Tl..- Bttjrof
a|,oi.,.| alwaya. omtii..i.ic-itetli.- r. -n!t of tbe m'niirv
,i?l in MMaataal or dtil.iinia aaaaa _? BM?aoay, lo
..,.?: io ba pahlhaxafl m hl or aaaaaarBi hj
.1,. i? .mi w. ii.i aa k in aaaa bM_ arkfcoal > bargi
aaal ihaataaiaBMBtiaa araaa.bc abta?cd and.!,'! ,-. d
ealruliiu-.! i ]???-? "i Ihtaro dMBaterxbt Bre.
I At'cr i srj . .> n Phn tl,. Majr. r, Cbaef Ba
^.ne,r AaaMttaU ftv -' i i b Id a lr.-> >
tKtn t>. .lel' rinii.. I ie I' ? lh.pri - vha " -'
!,-?,,, bad I.? Oaaautted oa bbj hand ? r
tli p"..". .oi daarxaxfagtatioa aaMkaraayarril
had been . \ |.. I c i.c "I liom B d. Iieifli.'.v oi pOrWet
ax ol hrei l" oat el lha
kintarv wo.ii'l have aaaariaad aaj good purpaaa,
A. a. Wc ihJak, iii"'.-'.''r tlnt b Bbjaal ahoald
hajawiaodoa aad pah i*t.'-'i ?hatah) Baa laaatarj bt
porti-.i." 't lbeax,aa aaoaM hadecaaed aact
ajhjhj t"' ealtaj aM hj tl.<- Cityllail Hell Tbcta
.ho.il.l aha ac ab~ iM wMMt hj Ma aM M lha ' B
Bjooaa on 9oai ra ? ? bhaai lha MaTiaaa oa boaad
i[? iht] . wai in tb. Il'.il-.r. .\. coaJabcaahad
for tl.e moii.eir. ili.-ir Bfaaaacc appaarad iaaVahat
A .u'dhI aai it.nle I'lr. ni. aai BbbbUj% Wl_aaM
harahtltc la obxioaalj a.irj with aa anaagi
?BMtMtaM r.rn.-l.ir ll-fir In-e paaBaJB OTM Bad
?? k wlien tli. .i i.a ? ' ai I.aah< d kWbj
nrir oit' > ? ?-1':? -
,1 Tlu irni'i-t I" .< lMli.-rvviil.il KafX fa >'i"'o/
a .- ii.nl iiioi'i- ei.laMajaaaaad Mbrfaaj il""'
agjaadaa Hhharto MoarChj webehaxaaMaac
wilf.il iaaaaattary oat ol Mahaa heca BfrcMcd aad
ronvi.-ie.l
4 M/aaaMlMfC MrhxfaM hta ajaJaMMorhifi
?.x;.' ..t.-niil- in .nu <'?> it BaBpctre arill
make aaeh aa aatlhgaahi ax tlmt M Batarday axara
hajLthaahaaM t.. aat aadar laMricthxaa n ibi
per-.! M Bceaaaaaad hj aoaaUaaxj aretaa ihaa <>.n
Poli?. im.at hcap a aCBVp lookuut loi tlml aoine
thin- aad iboca whoabaNj n M aai OBha txaaiai
to Bm lil'ial Ih iliiilt with rerj poamvelv Kvet,
WaaatkLaOaCXa. Oila (iii.a .Vl iii.it-t BC ?ul'ii'.'l t.>r.BJ
nluti n wln.-li will aaaaaa aha h>oa >>i BarHrocBao
fYoin aaj ..tlie-. ihaa ubxlaai >n"i aaaxoalahla pei -
Th.--- ara ajclM aaa_ aai M ha aaaoaaaaad a d<'
U:,. ? ei ..'lier ].eo|.le " property bj tl"? wbohx I
gfncrally little or n.'t.< "I lluir ovvn
.v i'igala uii.il.Hvcii.i haaiaaseM ? aaahatai
apcctiilor ? ni'i.-l BC ininle lo BCCp tlu ir .liatunce
Fireinei. ''iiuiioi B Ofl M BC> hhIBf( il WCdfed m t
axxard Thaj bmmI i"! tl?" Bajj haxa patiecl
couin.i.n.l ol iiou ovmi . iiL-me aad t_>iutreeM on
tlu raa Miaanl Propcatjr caaaot ba rapi?y a
ruo..-.l nor tliiev.-a .lele. 1. .1 il tl;. whoal BCCaC ed
a?Bjei li bhxhed u|> hj ? dcaac axah \ -'"<>.l Ui
liu.v i r.-.i.-e loree ia pooacaaioaM tl?' groaadal
an . imv liour. B?aitting iiuiic vv illiin tlnn fircli I II
thos,- wh.. liav,- btMNMM tliere. vvil! miv.- ii |Nal
ocal ol" I'loperty iiml IMMBM HM ixliii'tion ot ihc
hrc
DaahlMaaaBaM af taaaa aafgaatkaa lia??' ain-a
dy acaaatad M tbe alBexWaa an.l ar? ha acaad oa,
ao liir :ia tlu v are iCBaaMl .nuli.-ioua and Imve not
airemiy Ixvn re.luced M pra. tice There .an l?
no linrti. liowevei in aubmitltns thetn to itenera!
aaouableration.
IWaBaaaJ ?I BB o! Saturilay in verv l?-.ivy.
bul MM nearlv M lieavC .a tbal h) tlu' B~al MM "I
if.<. h ar? miti aaaaa ?aaaaaoa CcaxpaaMa
make au ucly hole m tbe aBBCMM i.<\ inany an.l
aweep away the -oiipl-,*.-* oi tuoat af tba raaaaaa
Butour .ity vvill not W Cta_Cd BM atiinne,! h) it -
We preaiime little difti. uliy ? ill be exparMaoad ka
rimlm^ aloi-a for all the inetvhanta burni out wc
kt.ova tbere vv .'.. U- lione ':. aaXt?f gCOd. XBf BalBXU
chawrs There urc a>l i.uirae inalaiieea ol ixlreun
daaiitution caumil hy thia lire hut we trua the-?
xrv ft-w ixmiparv.l vv ah BM aniount oi the loa*.
XJ.ny vv :<lowa anrl orphatia w hBBB BMaM vverr
vceted iii Ii.aurai.eo Stiak. have M IfcaMI I ihc
win^'a The weallhy the benovolenl. muat liata'ii to
a ik w appeaJ lo theit beiler fcelingx But our citj
i. aM hanaU yei, rarl will ateadtly puravie her marvh
io BaaxxMaaaj .
The (aivratlin.
We sre not nifaiaad MaaaahM thoa*- Laaa Faeo
joun.aii. wiii.-i: ajaaaaaal k_ hMBMMM caaaahxi
lo i.'oiia:ipn.oua! Hetonn, an.l whieh tffaajBad
ready crxxigh to aot wiih Whigx and he bachad by
Whti( vecea wbca lha Ooarraathai acaaad vahxa, ai
rvad;. Iffi/.u to pM on tlie aapivt gf PhBffiBCMMB
and orti.-r u? : k a? unworthv xuJ in.iu
eerc .dvcH-.tea M Kel.ini' Wc are ailcleventl
hour men. ao?! at luart hoaliio to t'oiiatitutiona! MBC
arxiion' \\.w the ti'i'.h ii that aome ol BaMCMMaaM
and iu.>?! eii. :?_??. ti. .haiiipiona oi thi. Hct'orni are
Whife-a -lor MaMB Bj A?Ml BaallO? Itwill ha> b.ar.i
to make ibe ranpht hacWaa that BBCh men Ivave I I
Bxeaajf what lln-y in.e BCCB BtBajaCMBXaJ aml OCBJ
mendtni: tor y.-a-- Seiiher w iii the x!l but utixiu
moua voteofihe V/_| meu;t>era ol tln- UfaaaaWI
for a ronvcntiv.e.. (jiwt. with enttrc franknea. xu.i
hxruu'uv fail to bc ontnuteal by the 1'eoplo with
tba nUHfly balaooed. dtvi.ion and .ieaperxte feud. m
oar oppooent. tn that hody. baaed on that eery qnc.
tion ol Convoutioii
But uo uiatu-t lt accm. io bc :he ohoice ot'thc
greal niaaac! the LctM IMCC i!\o.xtc.ot" Rct'orm to
draw lighl the Iiik ?? oipany ilemarv.tionon thia aUb
jajet. and n-?.'ar.l rathor party- intereat. lhaii th,- atvur
mg and axa_M_g af * &"?" '-'h OCaaBTBBBMBI Re
form Aa yoi: v> .IL c.-utlcnict) '
Hrtktmtr CaBXM*, vve hav. IBMBM? _MB_ M
Maha tbe hon?r or aemlitig H?n Samu: N
reprrai-ul her in tl.e Conatituttoiia! OaMVCHBMi -
There i* a PMBxrkable litneaa in thi. a-lcetton
rjr*- Crai Bam. S.auee?.aaor ol I?aa. H ? i
the old Ne.v Umip?b.i-e Tatr^t baMBaJ U> bc tbe
new MVahal oi New Hanipxhire Ii i. tbe Mxr
ahai". duty. we believe. lo c.teh and rcturu into
iBBaBMBMl fugitrye alavoa. Thi. t. a very propor
aaJactioa
Ljai fi I UBIIII M|lll ??
t'orpor.itian*.
i.idrr ?.imr
?? ?: j?
rominenm tt poaafbk wBh-BeTH
. .- .-., BI ' ' ' ' ? *
Cetpat-Baaa
. . - a -..tint' tnr BBBBBBB of _a*dW
? ., -ire firreat!;. .?.! epa
.. *-. i-xen.pt -aaa aaaaraaa af br
... v x T-a.i BhB we ai.awerthat.aofaraeit
. maa . Iaaaaai
;,rivation aflheaa ?abaaa aaa -
ad-taaaaa aeiataataaBaaalba, bal tk* ?
? ?? And thia vv- aaa ?
leherla bbgahoal Waaartei t\ aV -
? . rpwBad CapBaf i* aaaaaabaaad
ahaattat Bara - bi bj
i ;,. anv bod) I.'I
.--.rvin.
, ?
. .. ihe W bigra arhe i n aa
? -?
who aeeh 1
lograal
\ , ??.- Tl ? Lot ;' - I > ?
Ki ? raor, WyDj*1
? .- ...?',. raor, aad L>a;..- I
-; . rraha befrttea-l
...r Th4 i(.rii.-x.t?a bBtl iMimii.aU-1 W D
,n. K-.v.-r !nr (iov-fmor ar.d Aumn AafatTkt
L.'-'ii
Tunmaaia - A rarreegaadeai of ba BaBtaaottj
? irr-aa rroaa rTaabtille bal tha aVWga
.n pawBj eertabtoabelH a Bphrabi
M Poatlt i.overii'.r. hax.' th- butti-r < liau? IO* tb
. ,',jr... a..,.lai, aaaa aaa be Coagjiaai araava
irtv will hav hv- llBBBBBTa xvith tlir -ixtli
_
w... ,,...|\ ?Tiu- Lo " Poeo Tanterbl Coate i
tion blboad srv.-i.T.i ii iBaea bt * ' afiatd
Delogati Hi re an lha i - ? ?- I tl a ? all ti
Bb 10* I'.th. ITtb
N I ?
. '.'"'
- J ii taa '.-I
b 1 Dai B|
' M broag aad ?-. "tt 1
I pliam l.-'l on rvi-ry ballot l"it ibe ',th till the 14th
whfii lh<- Mait.ii n.i'ti tbri-w tlitir voti.-s for Darlbg
?ad ;. it hbl afcBBd Tbi- fnirhtrni-l tb<- Dunn men.
to whoni Ilarhnk' wai tft* lally BMMSioa* atri i rl rt I
theaa i.v.r u> Martin i.. deaaB Datfbf, BBd m" Mar
tin berarnr tlir 1'irky mnn t'apt. Hxii'lera'a ' bov ?
coald bar.ll> bab thia at Btraaletodi Martb *t?
ibe'Oroea Bay'caadldaMi I Baaaa araa Braaeahad
? i tl,- ? Milwaul-.i- ii,'. ? -
l,r.,.;..M Tli-.-invaM. t'.r li'iv-rii'ir aii-1
? -. :>, 'Ji'iiriria ihB UI Mdi lair 1" ba BBl
Pfae Wbga b?~e i loarer of araaglb in Oot Craw
..-.I. whoae adaitakliadoa agpaara tahata -
.. r> gerarra ? " ? JawrHg ??
, ,,r.|,. ? ? -? ?.'
?ara bach ahoarbgj a ? - -i- by Ihe
VPhiga aader Ooi Crawbrd It b a fair preaaap
?.,,, ii,:,t be i'it'i'ii- will ""' 'iiM<"'r'i BBehaOot
^______
\~%-' CH-BiAi I- Nn ?">? Whlf, B raaabg
. .u.l II. ii M.r.'.litb P Ui-ntry. VPaaJ ttt Co>
-BM III lha Wllaoii Diatilit Ti-nn Thr J.. I I '??
,.,'., ii iiov foaea _
I'i? Tha Hentld oorraapoadoal firooj IVaabbgj
?on ghrea Ihe foUoartag raaat
ii waaba Btt lat-t algbbal lha Praaidtat, bating
?.., Bottih '1 bj Bi Bucbanan ol bb deaiga lo reeign U ?
?.:.-n. jmriiii-nt iii.il vvi.tt.n ti. Bi Ptataaata a ? i
? :,.? I. in ;l roinpatible, xml ao on t" atjoie
|| 1 tk. . i.iiii.y wbea it J-hMll (M-rnr. Ac
i , , ....?- ':,. ? tt. in ,.l llu- iiv...
ii, aeeathat than Uaab-oa bai m ih- "nv 4
? . ? ?.. i ,, - long a Mi B - h,n,in ii ,:i
. , . ,, ? Wegiei biaaaa aaaBai wortby m ?? ? -
? , ... ta i ? itMin ii ia, ao Brraageaaentai
.. i . ii Br, Un- baaaa aad ai
,,, be maoV i. | a lof< ll ? i aa b l . I
4 11v lieniM,
x|. ri baata aad otb r* hurnl oui on Battrrdaj
riahl ....?..poadtaa
autoftbi ? ? aaaabet bai aada ba i -? ?
. [.r.i.i. .1 Caraalar, aat -? al d, wai n?
Bxeept tha Addra.aj beieal i ihe Ma ' um
li.tanr.- lor I?o i -M.
; t" Thi Wii UAMBl.B PlBI latCIUUICI
i i-trvvv i.i- tiMiiyto pay al fibbbaaaa an-i aoB?i
addlrlnaal rlab 8b adtartBaaaaaai
l"C~ Thr Binatanr Ntagara laa, All.anv aa aaaar.
? i,v aaenbgatabi adaaaaaaatl in?<t. II baaBagi
wbtrb o.-. uji-.1 50to H iniiiuti'i-. aml iia.iied thr pii i
a Baw Tarh at J paa I o'Hoek lha Si^i'. Baaajiy
. ih- axpectabaa al boi owaan
? - Tbe aaa Boal Up VaaWbhle laatooterj
- ? . ? \ a B o'.-liM-k A. M. in..,i. f '.iti.i ....
... ed the Chy >i patl i a i kxk, r vi
\\ vi \ CLRRDBBII M I> I'min Hiillini.ir.'
- ib a aoM eapraaalag hi* thaik. t,, Capt, M ll
, i , . | ? X:i.. ?
i nn. i.t iiiii.'h i? ii'l- n. - on
? m l imini a pn ila ;?? TiHrit
? Bpattaatti Maatol whoaae wi ?
? t eadeain, h...lag f adl
..hirli Iu bad i'i,ii i.ii f- 'in Nen x-ii. aaatl '
?i ihe Earebata proeara aoaa eraeaiia] rea
iiuatingto ba luck to ... ii.iion.-ui iha dowa
?- ,...,: ba Forl i ? ? kbdaaaa af 1 ?; I i ra -
Baa i :. iiinilitieri. lt urealiy tn bB . rr.iit
| t?' (ji--.ri.-i' liKipi-r IitiihtIv a elcrk m ihe larL-c
Dry-Qoob Wtttu at ithrk-i A Towb Cabarba araal
waa ve-triiiav arraabad aa a ahanga al ?r.on B ..ttiPk
lha ? -t..! Iirhment on nre lait Spriag
t'a^' The ueiitlriiian who Bilxrrtima for putM.. ?
.h h lniikU^-.' ii'inc. to ii? ?:th "trou^ rt-r
uu nilatoii.. lor capacity, estenaire acquiremcnta an,-.
H- la donbtleaa ...
: ? t. a, btag Praaeh,"? hn :?.'.<? ha. | eaa m c...i part t1.,-.
. ot-.i tO lt
A liiile boy paaabg Unt i Cbarcb ?a< .."<ur
liay ,tm.k iu a board whijeh BR rraaa tha
; .. - ? . n Bao iu.-11 x
-?
P 11 R Rohinaon I4S Naaaaa a lia- a
kog pha uae preaenting a riea td th.
Qraat Ptre aa B apgaarad Baat Ba Weter. ll ..-- .-.:
ag a ttew of tha I a ihe .-? raaa af
Hi.Miii aml rWvrr Hreeta.
I ol.l lia Ihi ii*.
?*?? b /.Vil" tf !'\i rribu;r
Sia A propt i.-ior ot a Cold XVater Bab baa lakrn
aaAtaga at ary eaaaaaBB pataaai ?nd th.ae that are n,>t
ol tiu moal - -' beware bow they take
eaMbaba BatayathallbaaaBa mai B what l ai
-eiteil. that thiwe that an- not .1 the atrongeat ronititu
tion* and vveak chtldren aink un.ter ;t? u?e I :.
rlrhrared Pr John Bell oa Hathn,^ aml MBaaal
xx',','. paaa '-' whaathaaayt?."Thi rapoaan
!'?!(' nih! Kt, rmt.i .-h.ldr. n a pvaOtba itrain;.:, r..- ,ni
mended h> I v.-ur^'.i. waa the tir.t ineam ol removtnj
thoaewl ??? might tbr.-u^!: Bhen
in... !t pn .,;..,,: 't. ni a.t :.. the part rr.-..
th.m hy theu puneia law.. Tl
vv, re :<?." i ? ? ' ' -ariv Bb Voald b a?..T.
pi I bb Plgl ? b ?avi?' .-.? with tha
? ani tahaadhaay b 4
general expa*nenee a ????j;. theretore. Im- ad.?ace,i to
?.,.-- ba u.. af ('. .'?! Bathit.i a. a r.ady inrana of
itrengtheunu tl iting har.l.oe*? lor
iaBeacyb Baaa Paaa k>>? ? CoM Bath >? nrither
HakeraBaaBal -flafbaaawej aaBaeaaaa^l
Galen aaya?? i " .i Baihin.- i* in;;: - habita
?!.i men an.1 cbiMren. ?-ery cold conr-.ttitiom. and thoir
wholne iiit-mp.'at?.y. and uae no exerciee inJ it ;?
he mida. dangt?. >?* alter venery. laaaitude, i rud:t:ea
voiiiiUBg. gript a lioarnt??, ??aub_4: and H baaaaBa
are not aataBMBBed to it" lt the above are oot lufBeient
p-vofi of tbe b-PBB ot'tVd Bcf.i-.g parenta aad thoae
who are not ol the moet rvibuit .-onititutioni. and all tn
trmted, are inYtteii to culi on me and 1 will S' able to
J'.ve themn.,,re I'r Bell in apeahing of Wann Hathi
piV-?-?.'. aaya?-Tbe ttequenl u*e otWarinKathi.il
ii, t morr iratetwl !., ih,- aenae, than it ia MLUtary to tbe
health. and to N-autv. 1 anert. and withou' tear I
roatradietioa that there ia uo plaaa in ihe v;ty wherr a
, XVarm Kathoan S bad to Maaa parbtttOB than at :.e
K.. ekrrhoekrr Bathi ioi Bowar* ar.J th- eharai ?
e ahill n?-, n marKi.- tuha. r.r ten for one dollar
BKNJ GOBPEBT Propt ?
? ?
'* ' '' >1" -..r; .- i-mni ih.t '
ihe aai ?u.tai..rd r-y the National Kire Inauran.-e r. m
pany. ft-.' XX a? ..ir, t 'y thr iirrat Kire. wil. oot exceed \
rwenty K'iht Thouaand Uoilan probah'.j not morr than
Tw-niv Pfag Tiiouiand Dollari XX> underaunJ -hey
have heratofora conatantly refuaeJ ba uke more than
g5,O0U m any one riak?bonca their fonunate eacape ?
They coot-nue buttaeat aa nanal
The l.reat Fire-rnll Particalar- of the Bnil.
Inx. Binl-Ni."" -f ?hc BBX-I IfB I rohable
l.a.a of -terea nnd Merch.aoi/e tromi M?c
ta -eaen 'lilliona af Oollnr. Oraaf Thr.e
llun.'red Bnlldine?-?'e?enil l.lae. l.o-l.
OaSaaardaa ara ' ' "
twf* BBal
...... ? -
."-'"- " *'
,:l, Wetl. ? -..
thkaaaehad ? ' -1" ; '''
bbbbj a aexa aad eaaafaaM a i aaaa al tbe .__!>
vt aa-aaa ?. a BataMMj Marahaj tbe
bahrahaoathitfacMaraM1 J L-Vaa Dotat
hfiiihicl Bad BMMria CaaaUe M
'..A.-.r.-.-t whi.l, -?mtuuni.ated ar
? . ? - wBl teftatal
-
. .,..,. Wkagb BM BC ?:.- " '
? ' ' :
"
"
' '
' ?
....
H i bbb
. ti tplacea
....
-.
f/Broi m ? ' ? ..--?-?
udaaMwanlbwialap on r"n ?"?"
oag ot ihe l oaapaa; a I i a itaadiag
baaa?L'wher-th-expli.-i.-ri look p?at waa ear
riad, on the raaf laaBIMflBBllM -:re.-' Rod 1
oahMawt with little in/ury aaaa BM - ' -
ingof xi? aaaaa Bcrcral aaxara M tha Coaapcar*
wefaaaaraor h aa htjarad baaag arriada i
Bagjiac aaaaa tha aa?M Pr.-vioiiati.the ex|
tbe fcrt . I ? ' -
Ma jbbtdaadid by tire - l
frame coabi arB__ad Ihc hcM aad with
aaaa M rM -?? aad I
i ?
Twootl. ' - itolia'-'etiik- '
-..?'..-.?-.-? ? ? ' ' - " '
..... ? i iBaaea ' ? ? -
?xlthouch w. arcrepcaa yeagerdBJ
tira ibe Mcaar ha.) baaa baad aad a a i M re Thia
are .to not IwlMra-fcrwa aJgaaoPMl M
reacbthe pbca aharc th.- Oaa-Hoaaa Mood Th
arexghl afcacaMa bbbbm mbc B_taata_ajbai 0 i i
? ? oniiil have rauaed an exploai.m I -
? h0 ""'r .' ?- ?" . ?
know etrtmmlf tbe hcM at ragard to tbe aaMMa
:u,,| it WOaM be wantoi. rru.-ity M BM MBOO
.|,..,i,;,-,'.? ni raadoH lacac ar.- bat thoaaaa. ra
?onafkatraaaact?g tha oragiaM tbt t ?i
...- ..- which eoa bc rigbl "-'i' aBdet
tiak. t.i'l.- ide wli.' hial -
Wheathe apaoaka awh aha ?
aah iaaw for aa anaeaaa daxxace,a dl
taeb ! ha rtotbel
efbrti ? txat tb.- pnaj
... ? ?,,:.. ?. . : raea ti, ..,, a oi io -??
? - vvlii.li
i . iWm it Maped oa
whh gaukl Mihba i " ''' "'
Icaae rapidly ??? "?'? ?' >'?- ?'???? - '" At
... .. . j,.. i Im k a ? '
i : , ? ? i
SaT' II'v? ? ? i ?" k. i '
We have thi*. nioment rctaraad from mt ?
the Contiairratioii. with eve. hearl aini braiii >'p
preaaed witli the aiiblinn: an>l RpfBlBMJ aaa
Tbe wbole are.i bMwaaa Bi ad-MreM Escbaagc
I'loe. h> -.ver MraM h'M Mr>.:i>hvay aad ap Broad
wav tothc Waverly HmBBB, il BBC raM au.pl.r.l.'-a
trc ot blood-rad aaaae aweepfaag Hki
lire. CxUha] va :.l|a. ainok--. Bad ttaBaV r. liy iag ilke gl
.?ant.i- iii.-i. or- all way- M BBCC Tbj I '? il
i.cliei.,1. will id Mop ?hor: of Wffliaa aa
m.i ihe l.v I ':-'?. aad tl"' '??? a
a i on raia d bj ibe lerrtl rbn ' '
.- drh iag the Coollagrai
.-ontli :i... Baa I horc iiooai *
niiiv bc -toppi-.l tlu. aide ihe arah r
^i it, Broaawai iberorfandaralhiof ibeW irertoj
... i. tve ' ' i.i.ii in. aad tl.. eag.
xbool the doora aad wludowa ol the i
dinga, and d irting theii bi
, ?? Globe lloi. l Bi bw the U
uiL'* .lovvtito the Boatoa and Prorkh m i Dej
:ill in a iiia.aa af t'.n.n.-. aml l.?.k lik.- an taUBBMM
gUaahraaoe arbilacrcraard aaaa ibaadcraa i"t
teriag waii. aeadfaMj ap a cataaaB 11 laaacaad burn
iag laa whkhapiaada Bhaapall oi Bn i
akyaad alK.v\era a hail atorni ot HiaaJ 008? MMJ
IU?ing hraada ..ver the erowd xrbieh horribly
ihrong an.l aaBbeaae the Mrcexa ka axary dbaetioa
tor a mile aroiinl.
The DepOt ia i.ow "T. tire an.l a IICUMIBanaa rn-i
lake- plaoc anioii^- tbe traaapUng rrowd, ?>* a raxaot
(preadi tbal ibe boilding ooatai? Bitj ol
.pirita Tba xriad uniiaaec itx atr.-iuth and
isdaow after biowiag iii a whirlwnid bo
tbe botcM laaa . -,:- ia ? Meadx cnireal l
>outh lia-i Tl.e Ddphi oae ol the bfta -?
.?i exti iain I ildingi in ihii parl of tbe I
.:: i-.' aln ? -t im ? Itxbly . ?? I dead l ?
rio ibi ihxi ihe - fa
Kxchange Sea - I H.
Og (,'reei. Wli i-.-'I ilio.v 1"- .!? ??-??' Thia |.|>>>-k
- .on..-' exaci j in ihc aa i
ihe pr.-. . iit'l an.l ibe I
it,,w liii.' t Ire. .,
The entire bloek betwcca Broad aad Wew a ??
fraea Exxbangeto Bearer, laabeapofen k
blxxing niiai Not a baildiag ia lefl Maaditwj Oi
ihe BoatheaM ooraerM Broad an.l Baaxer ?
fornia the poiatofa harajc 0 I beaxj
laorraiililn hnnana laai of aaa rhM ralaabl
Impa ii the (ity ?the t'.amea are nxfBaJ with un
paraOclad fury and we <lo :iot ace h"W . hiil'Ic
i.ri'k ia to ha taaad
The tiremenSJB) uiakme aa alwaya ;n oaaea ?'
jn-at emerseiirv like thia a'.ino'.t a-iperhtimaii ex
. rtioiia. bal what ean they do BgjSjaM tli"
enciny, which Bttachi ihem oa every ?:-:.
tad at'-enia |k.-.-i?l .1 vv nii a ipMl of li-inian .?
- ? aapa ahoating and roaring fron ?
Alreaih are laa la o of th.-:r pn -
aicl .t are daMmjod "fl e.'.iiii'.y
Tbe " ? ? Brc .-i'-v o aaai ihe Bn Wa
-? ..t Beath WiBaxaa, Bxcaaaxn P
llorria an.'. Th Baea - -
Bl deccription Draya carta aad wheelbarrowi
laritbthe moM iaeuagiaoaa ean --
ara ptubjng throogh the dena erowd
ree'ion. ntten.ie.i !>y the BWeating bia.kei'.
ex ' ig drit e t Iriah vv
hiii.i atiit two or lliree I iki I
run to aaapcaai theru 0:1 the vvalk or whcrtll l I
111:i\ !>e a Moh for aat'ety
fhcaidewalk in fron't af <>M Trintty billad Mfh
er thau your h?*ad w ith a ha!wark af BBaaV, b-ir< an
iieata, ubiea. kettlea. c'.oeka. aauce t>an*. portraita.
v.aca. cndirona. eaay rha:r?. mcal bai:a CCCXMCi
pCCaa pa'talia-a. ati.l t-very thhag e'.ae aaM w.i- ? ? -
acen or heard of.
The Bowlinx (in-en ia fu!l ot aiiniiar ma'
wlnleforty or rit'tv poorBHBBieo are tTjrMXJ M "?
Baaacakaa wa.!: u_. their farea in ihe F - '
ni..! haahiaf the .th ?ti tiieir ohaaaraa
The K'ik. Iroin drecon !.^.k frichteued .. : > t.me
neMi and i-ovv er ami.i the t?ake? of tire tha: foj
? r\ -i-ie
lu tbe Bsttery iliereare a. resupou a
h .1 goadl avattere.i apoa the atraa.?each!''.'
?taaaxad bj ibaoat-dnraa batirj Uereb
oradh), laagalj ria-kiue a pale iqaal? loohh
fant?ll
ifxcaa alwohaawhiahj bottV Bai taa
i:a. act' ' -
Th?'j'ai'ot the e ?ii!'..i-r
Bpaa tbe Bxy, aad the red ....
minclca chaatiilv ? ,:h ibe redder aad brighter hoe
oftheBaaBca TbcxrhoM Ckj neaai -. ti
thia tiery an.i haxaabj I -' - ? ??
Bexcnl of tho awaiaga a n m i d 11 ? . .
M ha I huc? frontinx the Bova lin.-lircen v?
rin- at one Ume?ikTiiitfd by a va1*r_t etnber?bat
they were IpCCdara aXtfaanxXBaad BTBaaM "?'
dam xge.
r roin Tbe Tnbi.ne?>'?.?* Edn
iuh. r m
Waat lentjthxre enabiedtoaanounreihattheter
rib'.e t'onrla?x:ion which hxa deTxaxted ao inipor
xnt and weaithy peatJoacf our ('ity. laagyM
the uctiniu an.l we!! .lire-.-ie-i exernn n? M our gxl
lant Ftrcmcn?xn.t ia now ?ub<iaed Si . B_
rijnt ^> laaaalji aaaMad?aaaaa an batt'e ?.
thickly atrewu w h wrreka Bad " - -
Eren haa we ixog -?-- ?
aji.i rv^peet arbxeh ? ? ? Stm V rl
thi. mt ment for tbe FiRiax> ta
.-Cfvaarv Thetr prxtaea are in every ni'-ith ai | ? y
pxrticulxr nientiou ol thia or BaMCCCapMBJ B ? ?
all did ao nt>b!y wou!d bc invuhoa. ka we!! a? ?u
pcrtluou. Su!*i.-e it to *xy that never did xny
body of men in a batile fleM thow tberaMtlvea more
fear.ea. of danarcr. more protnpt. more ?kiiltui. more
orderly. tn ihe diacharge of tbeir duuee. Wherever ,
tbe ftre rxgad hotwax, there ware the rxilant fcilowa, i
he:.--- :-r. n? v IB-MB - afcbl I I ?*_"?
? - . - - - evrr>
...... ?
[tbbb -
I ? ' . ,:,;. ?: rfcaaat ? ; ? ' '
? -
aaacarriad - ?- 'f ,"
ruiina ha- ?
Tha I rat] , a?thaaaag-ad ri \
godtran Bi htaj -br aaaa
... . |?ihidl ba lotty ru:n* af thr Wi
- ? i ... ? . ir-Ba af ?! : ' ?>
I? : . .-. gabaoaeaai i
... ,....!! ?-. Paaa baa
Broadwa iw<.v -
. .x -. ? -?
ra tbal
......
?-?-?-.
-
i
vv : :'?
twar
?
I a gooda I ? '
-?????..
... ... - - ? - ?
:. ?? ?. ???> kii.,w bow tbei B
N -Pbe Brica ! '
-
?-?-;.;: - ? 1
4 BJ : - il- . la -.
Bde, BTBI - ? ? ? -BaB a friru-1 Baadbg
Tiu- apleadid aad apa baa bofldiag kn>.wn aathe
? waa alao amoni: tbe ab - retber with
? -? ? ? - re i ' - '
H aa? - ?-.??: wi
trom nonc of whi-f.
v.?v, ba - ? ? ? . ? - arangera
-p.'nri ? - erbera) fan ? -? ? ? ' vd
Atn. : . ? - ?'
? ?
mbm paaaaafa whh be Ba
...
? -. o?loaa
. . ?;
. . ? .. laaea ot Mr J Behei -
. ? . ? . ? .
etcaadb] afrBad, with pi - ??
and .l-i -?...???' B ' ' B '? ?
?
H >. gBaaballBiiial ag aa ofTaa,
nn.l [i??rr . l ar- | -. ? . .oat.
n . t- waa be ? " N ?
??
s ...... - ? r Choataaa, Jr A
: -? i eapaeeadi
?
s . m ra.G-B.M9ai I
?iriit lave'l. Imurrd for *
... ? ??.-??
.:-,-< Manu
?
? .
aad mi- ?
raaot
- '
? ? ?
?
., a Ora b H
*
r-Yort Thu
. - na I by B -
.< v v... ..| .? .,..
....... - .? ..?..:.-?
lag B
aTlrgja.?? ' " *-?!??
, ui in- e-kiis It araa aaaad aad oceapbd kj
Mr Hr-..t. abeeeeabd ? abuaafbb
ian aaa aoajy bwal arni itairayi ? aaa, bnraa
. . ? ii.
.' - kway waa ban
? .
,:,.- on
wieha
.... .i
?
? rJ
... . %
? .i-.th
... Varahoaa
Ca J. II Browa a baflwr,
aad l- Lawn i ? ? tanaaa Bai raaa|
v . .? ? :?? mi 1 \. h.iu-.' I
Maik.tr-..1 itr?t bleapan- adamlaBroadway
? ? .......... baadwaytell a.JBaadb
,?..? . .; -.. from Kel l a l ' '?? Hr' b
xx HBaai Baaal ?? barai I ? Ra -. aaal
.-ni. wh'.i'h latt-r waa inv.d by th- m.iet nn
... \ . ?!?! Jg Baab tVaBaa at ra
,. ? ? il . baad.
? ? ? ipan
.. ?
?
?
......
?
eprei
a m?p
?
Compli-tr Li*t gf Firm* nid lmiixiili.il> i-iirnt MB I
?'..' xx xx
| u ... x; ... . ? - V ? X'
i- X|. .- ? XI. tn. r
, . m,r ?- li,. ? ?. N m-i
irber, boaxding I - ? ?'""'? nipr
ixxm c. Bnrdiek. (Clerk. K>P Choataaa J: a Co
...... ? Aru-.'i'Mii lai .-"
? ? rupbigaa IiiiB fT ~T Laaac ACo. Praaeb
, . ... , . \\- p .-- Giaaa,
IU> u | Iward I AJoha Bagaa
\ ? i ;??? rtra ' ???i^r"
i 44 a Billei raaaker,
a rideoeei ice
N -? v S I '
-?:.-? x I'
ard
.. .. -? " ' ?
-
w Hr
An
?irt' kin 4
i:lke-rei
v | ....'..
KEtt ~
. ,v i: . ?
13 Da HcLeod
..... i - ? -
. . fcfuV. , .-; . |? J bB r Ba I .arp.-i.t-:
lEdn m rtHhoaaa ?'-"'' K..kn,an. roachmar
NJefa -r.ner JO J ?iu..imn. ..o,-rr
B I tti. 8.X ..-? m n a > -1 Taoaapaoa blarbaatah
.- \\ ni Datenac taOot ... I-avut liioder.ck.-borer
? (. baar Place?H - Waa. Burarr. carprnter
XX M ? 'n> ' "-:n*- !,?>0urer
UJI - :*???"''? ? ?ca*?n"k
? . . _ , . , -? koaaas.
Manulacturer (Tbe rire 71 PJ liguetraAto wiMm.
. S - e a Be mer
- !ke .v idi leei
- . ucb.-d.-np -' *< u.oa 1 -> -
:?aaaad aaf
hK'iAH Ifl-JJaET
.... , :::,.
? ? anu ';"?E"
? , ? ? ? ''?
XX
i Bi ?
-
s .. ...
. . _ ? j --n.eom
idlow a aa i m - ii '"?r' ?'?*x;
" . : .!.-.
:.--.
WT.B.I it.nrtoo. do
34 BG roker. ' : ' :: , ,.
. ? .iward JHav-nxi 11 BaB
,- rc ?archaat merrhanti
Pabaaati, -.mponer ? Or.r.ckt k Krurer eorg
Brady mervhant ?-' Werekenrath A \ aa
* rva.-e.av _ I riaiaia l m. Danune. merchanta
KI BBr-ag.aaat?haa ? Ukm^i ____*5l__ .
17 t? cfcWB- N Marv-.r. r m 4-' Ge? ? Kruger, Conaul
-T Herm-iC G Bade rnet. to Luhee
.- E -hannaii. a m aat 43 Heory PBhar, unp. Bar
- ?? lailaaiaBCti i ?. f -' v ' l
w. enaa m-" d' - " '
14 Pi x . -1 raei
,......., h Del :.'?'? re.cam
.,: - - <. a a
SUEOM rr 14 ' -
- _r- 14 J r Zu__M
. .....
e.45 54 T. - ^roker.
hani tS B M
.-??... i .
g- ...... s ? --ri. me
CBbbara d v.-hoBoo
.. x\- :? - - i-ei
- ? n.ci^an; 45J C _.ram-rtr_n. *r ni
- ' - B A Brown com. 45 U. A r .^chumach
B K Plaaaa importer 45rear. E A. -trong.
14 -M.-hir...tt it \ u^e.juer ?. 46 A ^tonurnburgh. wei^her
35 Thomaa Clara. porter *6 Anguite Jeanrenand. com
35 LumleyFrankbn, broher 4? Wa*- H Gxuoa. wetgher
and ltnporttr 4d Wav i3^odgood, mar.
,, j-.lw.rl .. .. 70 r-eo. V\ -- 1
:..- ... ?
17 A . -v
' ... , \ m-? 7'. Caa ??'-.
h irk ? BMmak, 7.' Mrn HFarlae - l
a.
- :!,- -a -: a v
... ... -4
i.ouae
- ? ?' om. :t J ba <
v . - " - a. aBjoaaaaa i
. harl?
. , ,, ., ? . - ?trrahariwar.
n.nier 75 I.ou:a A Monn. wine*
. ? ? paii a 73 iao B T laiauiMi
J4 Jtiddletoo A Cc ? ra 75 A J 9m tl MM> Ifcaaan
-.4 Ha-.. Bea.coM ?-???? v v - ??? COM
D. AA. K ?!.? aad Al !
. ? . ?
v - "
v W_ K Baaxl
. . tra - -
...nt.
"
; '
57 Lawni i " ? ?
-
iroM
?
-
? j '.'.'.. - ?. ? -
- ?
.. ;-. .. :?
? '. ..- '
. Bmwn A
s . ?, - .v. -" l.l vi |
: ? ,
- .V "
- . - v udd rr
- ?.? | v .-? . irnp. H.G -
,rkan and Lirtngi M ' .I Baa t) earp
ton Una '? - -?'?:? ? r*r* " '
. ' Wm H Creagb I Hej gBParidXiBMaa.i aai
aae - ? CT aaeead
? .. rr..-r "' VV ? li - ? ;r.<era
... . -. .-.m
?'-?'.
B.COT n
? r*ar
? i ' - - - -v ? ?? N.<"
marck. -
'.'. - ? :? ? "- -
?
v -? Bf
KCHABG1 1! v
.. -? . s . | AHi
? - Itap.
- -
?'--'
63 J '?'
?n mer
S4 .1 P BeauTtlk ..mp
u ai '-' vvm Deraaar I I
"0 Batterneld, Hroth ? a Co, finer.
.?,, nTjJ. hn V anaton .aliorer.
53 Joaeph (? iher bap B7 1 ecabard Babet aaka
vj ,.,... _ ^ . , .- r W Kartl ?h . maker
g] Joaaak B?tth, BMirhant
- ? h \ r MiiihaaM
?| f B_ bar? Ir.drj |
P_AVEB BTBl l '?
1 \V >, .-tew.lt r.-a. rSB - \ ; ' WM '?' IH
2 Klii. ' ? ' -
?i Hennet C B. ll I ird -'-: '?'? BuUli ' om mr
, iv 39 J ' ',; Ml
... ODan'IOakIeyAao_imp
; - rOOin d
?
v I Bl
'
,- tk
:.. II P Howi
iSllB
-
V. A. ! ttt, itnp
: 11.
IH Jobn
x v
, ? lll-'t
,,?.: :- \ :.to: i?u- in.l..-"in ui'-i
i- i, vi Harwoodl ro bap
,M Th, ....:,!??.; nt.C Dlaaaaa, eoa moi
vi, igaa r.it.i ll MD 1 Bay laaa. Marrhaat
- B.-rn.r 1. mer.-h't tl lluran K Hotrhkiia.com
- II I>. I ./?-. mnt 11 HHr'.er. Hr-thera. imp
i P l?r Laaa. Coaaal M Beaj Babcoek.dr
,,,??-. I-J Miydain Hrother" niet.
? ck Gounteyjea'dnce 19 larxel D Walter .1 ?d i
93 Daalai Murphy Lab. rer MWUwm r"aUei aarreBant
I I ,v 1 P ipna,BnBRhaaM M B Q Hart .Iry aoodi
i ,.,, ol ll Wm H. Pab?i Iry .--I?
il Wm P Dia a .v Co rnei
. ., . \ - i II. Neillej mei
aaa. Lownde. Unp
. rtoa UKD H.yn
. .,.., ?.. ll. B lh. n v co mp
;? i
4- J .li i i. : vi'
. j wbtnai
? '
Jr, J ,\ I V\ oite. 1111(1
-
- .
l ??? . k ll.
. ? . on :i ll BB" -
U i'l IKI D
I'Uoh. " ? ?
J l' inni:. ' v
li . '. -. ? m.k'-t
vi..
vAlim.llU.l. -IKI I 1
vv ??? ii.-.tmaii .h.iomki l J I .-!> den. groi I da
U HiggXM roaebm_ ?'? -aiah Dtabraw boaraaxj
rroBi sTBxrr
-.'J K. Ayrei printei 11 Clark loalin. rabnian
3 Marbia Doyla, porMf iiaaaaaal I)uH-ard, prMter
.1 P M.thf wi'.mi...teni ll a lr IU MBBBghaa, ii-raan
SJohaBarka earaaaa 14J.Iccxaxiy.portxi
[.,..! H. Liaod raa. '15 AaninBiekerman. |*>rtei
tj I bilip .' '-? ? a. tar 13 Robert Dualap ,
. Patrtck K^ie aortH h 15CH1 agai p. rt.r
r... w K. aae en- 13 J..? Merrick.1 ? '?'?
I.'. J..hn Mr-rrn*. bwBM
IIJohaRaak mbbm
. n - r- ? laan
nnker
- t,,hii l oewi - '?' '
...
? - . -
i, reild. i. ?
. vv n, . .
:n II -, ,.. i. ? ? i 99 J
:. N len. iaboi
:
?: . s . , iori
. ii WILLIAM.
... |..,rti-r M H i '?' ? >? a?n. tb
? a. v h xg aaara 33 1. Ba r A ( -n- ri
B in kmyi ..?.-?.-?- s ? "'-erc-h*
, ,m -.''. H K i'eirtn, unport'-i
i-j a CataabeU, tarwater 80 Painai Praraa.eoM mer
s m. 4k L RMhaaad
17 John 1' I'.ark.ii.in dry ijoodi
17 Baaxaal r.oyd. eom 1- A. Rolker \ Mollman,
II Irv-.ii^ I Potter, BM I I oinin:.?;nn mf-n-hwit.
makcr. tt I 4. W BatagBI
- Ki-> Ma ' > lr> -' "-la
Tm- appearau.-e af the i'i'.;. J e.atcrday waa a
?arani..'- MM Bvar) arhcn ibe air waa pervailed
laad aaakc a;. lunBBg M iahcle trbfch in
...... i ap] raachcd ihe Banri Iii-.tr
I Howard
: . ? ? ? -. ? raxraa aarroa -
raolda i .? ? a rry to
. . were in aorae inata. ? ??aril\
? ? . ? ear I
aapaajr wc thouirht
. - .ii i eoaplc ' ??
Bapcrtcnaraaad with va - The |
? mi Mdaaalba aaia aaarijrrhaaad af Fumi
tara, but i gTSM raTBjga oi (ioofia, Houachold Fur
uilurc, C'arrixge., Jtr. Ac. rcmxined on ihe Battery,
withmany paafBBj men, women and rhildren. who
had pa-wc.i the niuht there. We bclieve that every
pacaMi I xerti.m waa ma.'.e Bj _'et teraporxry shelier
tor .11: aad a nightfall there reraaincd lew who
BBtariiBBd The Battery atii! l.aika like tbe i
tirokf.-n ? ojup >-: a i ial aniiy
The Mihtary certainly ae.piitted themaelve. with |
- icaal braver. ? con.ideriug tbat. bea:.:.
-. - ? : BBBjaaaJ M 'io. cxrept M
| -.?.:. va:'.hout mustxrd theiijieive* bieinic .
raaadilaa, at Caa
? . fjard tixrch aUjut town to |bj
. ? tmti Bm For the
.-r.-a'.er pCM Cfthc CaaBaafJ haga |g| BMB UaBJ aiel
xm - ' - ?'
w. haai ? MMMi. a; tne . i"t aaoaxaax, that the
Poiice xre in poaeeaaion of prr^.f that the great ex
- . wx. cxu.acd by (iunpowder In fa<t. thoae
whu iiihxied ihe air paclBeCM] bbMM the ruin*. or
exaruinci the effei-t. of the expaMaaXj ean aeari-ely
eutertxin xny otiier upunou
The n'tmher ot ltre. ioat it is at thi. moment im
po?.ibie to eaamatc Prtfbabilitiea xrc in favor ot
iu being very eonnderabie?but no caae.are kiuncn
ave the followin? Peter A Johnaon. poner of
Dwiirht Johnaou. who hia loft a wife aad three cbil
dren. He waa foond together with a coiorcd rnan
.,an:' MrnWmWk undcr :he ruin. of 4v! Broad atreei
A mxrried ,ad> *:?ter we rx-iiev. .,| m* M f
Martm. it i* aaecnai.ied. waa our .
the Piii. II"ad -*r.. - ? -Mr A I.. Cowdry
. a Coaapaay l*o i-.'.\si:o{K.-n.ljc.:
iu a no'iae m Nt-w atreet. and whoae rcm.ina have
? ."" ? ?'.?'?'!Wf re
.' a rk s.i .iay virvbiii.- BT BaMB ?Mr.Von ijrocn
Mf m the rirru oi Paveu?edt and \ on (irnraxiag,
? 4 Pear! atreet. who waa blown ip i.i 'he atore IJ
Broad atree*. out whoae bixly BBB not been iNal
The other cxae. of .uppoaed death are on!y reportx
?ad aa .uch are inaerted tn auulher place
The foilowing ar x. near u caa be x*-ertxincd ihe
amoont of uutorxnee on ibe Burnt Duunn lu moai
caxea iha loaasa ara total. inanraaoa to a oo nxtdcra
BBBBBajaaBBBaaaeBaaaaaaaaBBn- . _ 1
SXiaal Bm alar bBM .bUiii.'.l s'rviad a
,..:?-.'? I ? ,; ?? '
.. -
(- . -
V..- R vn ? ?
- . ??
- ?
tew-Torb *w<*?
Auliamiburi "
. ,. <n \r\CX\) probeblr more ?.?' ??
--.atea .. I50__ -'? "
-r .150 ??? , ' ? ? Biora .-? >>
-? ??
t'.tn, N.-.> X i,
gabu-aa
? ?i.-an
'
-
-
- ?
dereani
.. ..
... -? ...
. rjardea 'Vl>?,-,
i -..? .BfktRUBl
Thaaaaafab BBaaBbaafaaar Baaaaaee Oaaajaay,
| .. ., ggB m.-rerhanf'rty-vetl-.
. . thatof.he Bratideare Waa -
. i: Baaaaad '? b
....
?
ba aaa
? .. - ? I ' ;
-?
..'?'?? --?
...
s XX . . :; v
rbt
- - i i ? ? ? -
| ,' V ' ?),! X.1MI1-. I '
B . , g .;,.,... . _ ? . : catt arni n"-n from
Bbabgaae-thai -? I bbb**
iraanB BmbBPb aTaaerea g**aot vred/ [tej
aapdad the Poaaaaa. B the Maaaaa Baaaa rard, I
. ,-. irbab waaean rdaplod ? aad
irevent- I I - N B-rWajl I ' I ' I
itre-f. They Wl ribd ?? I BBiatt
_ % i . .batraaaa aeyed) ti-..
- . .-? iwai
Moathara B at eaaaaa aaf ba
. - oii-iii. aaal
- ? --
r Mr.Tba b*hb
- ?
il
-
?
. ? .
v ... - baiaad a
.?-???? x.. ,. . -i aaal
\ ??? "
, i..,.in by Ba -- ? '
,.,?, rhaata ? a Bb BeapBal
Uagh Ka ? - ag i" Ba W aaa
aada ?- x ",.? -.-,'.??- aa ?
? iaagaroaaly
liii.iiiiv Wateri. aaaa eoaagaaj BBjfcBr bb**d B
ntuiu badaa aai 'hu? BBbg ealaaaaatwaaty
i.wtrg-i ot bB teaapaaba aha abanrba aoaaf
. .:ave |M'ilihe,1
ihr? Pha4*aaapaaaaafraai Nawarb aaaaaaarBba
l .M-k an.l .'.i.i paaaB BBTtta broa
aar. . \ < i ?
i.-arta I
, . krya, Baa
.'.
tO "IO
. tn. ii
\ dVOWl ti."- ? ...
?? ahea I
. ?, ,., , . ??
laoeadia PfaebaaaBBB el th- Baj
?
, . - ii. ir
Boreraor - lalinrl w- a ad raadi ??? I
| ? , I' . :.. ii ,ii ? .(..: !.-h.i.-; 'll" 'Mitl' -
(whtehwen raaaarbaMy wai keptap i whBa ? ?
PaNaaaaaa baaaaaltaa aaaat-a praai ptaBa i"i ba
aflbaal aaaaa B whi. h tnr, petbraa i tbafa a_B u i
,i i'.. -
\- ? m in wi nt iiito a Iiiitrl inan < . n th. I ornrr ol
Pl ,? ,: I hn.ai! atreita and gM M-M r.lr?hin-i,'
.;? .1 r._; aai M 1 H"t pay.iu' tor it. an.i sayini; that thr I "in
panv WOald M'l'.i' Ih- I'ut. hniHii ihu altei hun am'
?tru. k hirn w.th h kniir M leaM l Ihi r ,harp laatnuBBM
ibsal ajeaarhhahorribai gatb Batara
men fh-n : ItOgtlhtT. ? ?tm-re.l tiu ihOMM ab MM th.
.... ?
B . '
V 11 .: i -* i r
.?
.'. |
panaealara
.
aaa Baa. I
aml ..' fjaarti WUUaaa wara al bal aaaad Bb ba I i
?araa bag B that BraeBaa. Tha pataB aa aaaa wai cor
. r, tr.,m th- BaaaaBy B Bk
i.. a
EagbeBe ?'. wmii.tat the great r.re ohe waa'r'keii
,. ? . . ?- . MBBbB BB I waathere nnt
ha.i an beas baBaa the bell atru-k.
| .- t to 5 ii. ;o<-k the Kmpire 1 ,re f'onipauy nail
been at work Irom th- eomrnenerment in rear ot tn
Wavrrlry iiouar, arni it apprara that Mr BAgBBBa
i'owdry % tirrmiui. wai btidbg thr pipe ..1 th- ho.r :;,
... t tl - al diagt xaiin n reai baa from Bba to Ur-j?ii
nr?'?juit hi tini in.'in-t,' BB -xp.oiii.n u?ik p.a, - tr l
lb? 1k, t ni i , ?? . ?' ? and powdi i
... | . XI i- .v,i.
Ihewfa rai ot
.... ? aa i Bi C. waa firoa l l i
.
... a the i
:, I Mr. l.ii'.v.r.l J..i ?
?
..... ..,??. ...
aere atopped
. ?..,.-. - it ed
?
. .-. d x?n fri rn thf .?..nil rtotv. "ut not ur,\
? ? i ai.ii Mr baaa
dreadruli) aaagled by ihe BUbg ol * ".m
A mrtnbrr of thr SouUiwark >:rr i- inpany wai
:.io'Aii. at tne t.me of thr t xp|. ii'in. upward of twrnty
yarda down throagh CBehaaaa.Plaeia, aad otbrra af th
lame erimpany w-r- tn..r- or Iraa ;nu:-'l
I ? i ', I.. iriy all the Kire Drpartmrnt irrm to ba-.t
?ur!rri-ii Betwaaa I ab I arataek two anen w-r
-jroutht :nto h B Daly ? wtnr and "pir-.t w?irh<jii?e, aaa
iBatathara mar. nim iiad baaa
earpkryed ia tbi -. f ataae boaae adjo4a?ag botb
t ?? ? in h.id reeriYi-d -.? n ntuv.oni fiom tbe ta. ,i .
ofthe !.-.?? adj. :...?? ? i lildiagaa ma eatai i
Marketfirid itrret tr.- nr-man haa been tahen to ihi
Hoipital. bal the man who B oi a it.aaon. haa .mi r .1 . .1
nn.i w?a taken'..'..?:.-? i-1- > -
Thr fi.-ht ar.iund th- -n ..--.,,.
Thi
. ? ? ? :
Greent - tn I -1 ' ?' '? Stoaea
? ? ? inbi ?:.- arett
.. ?
tjurn?.ii ? :? athatpart arbati
botb Bdi i a
:r. ? ? i - Ua ol
et. that I iba adyarb ? darinii
:... m- I . patl BM nt
The j ? '- a wi-iaai, Pearl
and Ba low-r pan oi Baahaaa* Phea, on th- raat ndr
? i.:! urntion, waa aqaa ;? graat, and we .upo.,?.
that one baaarad ilor.-i ?-r- ? ?pOad Ol tneir e'.Mjda. II
pr-Mli.'ioui exjienae ?c.J loaa. whi-h w-r- not reached By
the flre. Vaat tmoutiu al vaiua-.le g.ejda were loat by
beinr deliited with wbut
The ateucb of tbe cuy waa ao great, cauard I I UM
nuniing ot ipint*. Ba, and crery r,,i_iiuatjbie nuttr,
tcat it waa otfcnaive to thoar appro-nini; tha C ,'y I ir
maor BBBBI tjefore they reached the tire.
The B i r.r and aiann waa io great.that tbe buardrra md
many ot the fetnaJea, hali cirttt <i. bd in fright frtm lha
Wa.-rley iiouar the moment that pile of buJd'.njra touk
|ga Man-- ( tbeni lOUitbt ih. tet B the l';ty BBd Cl
-.ria, and ,.ih-r pin.ti. AJ elcap-il m ^^fety
.? Ig ?.'?*<?
. .?),.!.
-iiui-d arhh b aaaaaata, We ragrettoScaratBathaB
aio?. K.i araa waa bofcea
and h.- : ...i ?r ur,.!i v. .
faia. Bl na. ? ? :. . *? ''
? ? hrov.k.jn.
. - ? raaatag i took j
. . ? xi ,;,: -?.:.' ha Carey
A4a ragtog -' d ?? ?
the rlaii.-1 wi ?-.-.- aaaal thai it ?.?
auppoaed lha lha boatl n whieh he uaa mii;ht be eoo
naad DaaB howevrr. . ?nie. ao.i hn bodv. wrapprd
:n hl* bed cioihei. waa ;_in?ed;ately eonYeyed to a placr
?!The Zirhet for ten nulea helow the City waa cuvered
witn doaung fragmenu. 9e?era: pieeea of burnt govnli
wero picked up on !*taun Uland.
A letter neariy perfect. waa pictad up at thta aput,
_t?^eo?wh?l^Uered. U waa Bgaad by Caapar,
xi ...? g | ? . |? ^
- -. ' ,r-. ii '.'.. o?.i ?"?> -. , lnu.-.? aJ
-
? i?i i . . . ..... ..... ?,
? /
....
i. - ., v??
-, m- laata at .? betoagjag tc te?
. it*
rt ? ? i P ?: ? r an '. A le-aiij..
. < ha,l a .erv ti. : v*? Tl?
., ? . . ? wh.'.e they *n-?? :a *tnnr..T>a?,
:n. !>".. aj.d .? Bb ?n lo 6|t,
? aad a boy?il ia luppoard C. .' vhaaoe
i! :iie ot *? Pi -e. arho waain BaaB, acd who haa a>
? . ., . ? ? i- > ..... .
aa af a hau.
....
?
. ? ? rd OYrr tfe
vu.l *,
'
?
i. 'be ajoa*
... , v
?.?.
,. |
? - ? ?. ... aaa
. rere
?aa
.. . : - ? ?
' - '? Xb,
N ? | |?.i
.- iii.'h.iu. J.iaepl |
'?: ? >n
rnnii. . ' x;,,'... Uttti
? K Kan'v I'V.maa I'.-nvn Pae
Clark. Rohert Paberaa,WMBaa A ? ". .* Ha
| XX I. :?m Witvui \' ,o...i -i ?(,-1
. - -en reoo.ere.1 ?? ? |
'.x \ | K'.i.i'andt
v
..-. . ? ? ? ?
i i iv
;n#
tSiw.
aad ?aa oai*
: - x >
v ,m aia
..:..?;.-ii cauaed ?ti
li ,1 BB itore uken S- ika
: M.er l.i XX'liliam itreer r.rW k'l
goaa a.iiiiii. aaaay BdUiw > aa the Baa
Ooaaaaaaaa -: aaa, IBfl OaagBt B_l UbbaCbBb
baard ba Barb Cagattaa UaaA Baaa ?-t
aBait adbtha ?eam-t,. im.i a .ieta.hraenl of :r.k._ea
. bearBa aaal aat I aai baei Jutv-tka
'.n'aka IWaaaaaeBaa aad ?. me ot 'h-.u-k we-pot
? ^ (iieat appreheimona werr ra.er
| .. iu the fly.nj . ir.lera. m tr.
., ;,i ., .. , arard ba Baky '?' ? ?a i ??r i,
Btebor an.l... Baicaaa
.
V s 'V i'
-
....'? ?.
. '
I al '*.?
?
?
.BBBtl
?
Thr N w.Jrr.fi ilmr 4 oae.
riie Iim i.i.ii ii the Bapnaaa Ooartb N? J?
?aj in ba inipiTtiuit .-:iv. .1- Bgalg atgaai lg
i... ai.,,, Barwan ha ii- palBb-Ba wn ?*..
uiiiiiii nl i.v Jadfa N.-xi'ia Ju.la-e* OarpMBi ar.i
| |, ,,.,? |rrb| " l.i. I .luatie.- Honibiov. a.
iliaaeutiil. aml Juik-r \\ luti'liiinl nol banag hrarl
the 'i aaa ><? tn i.l'"""" ?,"' BaBaaaa '? B
'.illuvv ?.
I.t T ..... . ? .li
r atthi "
kJ. That tl - ' ' BBBa
. ? i ? .'
,l.,; to tbi cuatndy .i th- dVa .i.iiiiit
Tbe ilri.iu.il Emanripatbo kcti - pan_
?" a
rhuV . ?? l*a
ii .|'.-i .in ,| |,. n...|. I i. ' b?BtB B
N-'.v .i.t..". aad Barhapa ao "f Slara
ba maa ll
.. ih. vviiiio-'i nii g] raaraef aga
"tf I ,i, I .... ... S. . - . ihe flr.raiini. ara Firt
PaB _________
Nibloi iivaoiM ? Mr. Mi.w.tt aeta the eharart*.?'
l..uv Baaaa ? Bb B/aBa Beotra kV4b e/laaaa
mmtn ThB i? ? paaa aaw tt th.- pabik a an K'gii**
.IrJiniHti. I tm ih.u.'h vny peaabrM DonnizettliOpt
xi,. BowaH eoald aai aata abaaa a rharacar
... it. r adaptvd ta bei groal teleiiM. Ihan ia ihe charartrr
i Lacj aaaaaa ir adl B Inahry aaataaBae a aa
xir xi a aa orifftoal part ta bragaalaaaatlgBaLail
,? iti..y - ipoal a .!? m' f-ai in ihe |;.<-- and lh?
?
? .-? ,, . . \ ,. ? , X| . *l?Hat
I, . . \ "___*
, ? ""'
1 ':
' XI .
..... ' ?'"'
I l a ?,,.? ' .ir. ika
1 a ?. .
i Tia
i lia Baw TtraH
. _
-,. ? Hai iraaiLLa ?rlardij ?? |ne?iton*_aaaaf
p ., ,,,. lawl were thoar ol '.he !*? h-yv. wHhin ilw
... i, al iea M-.w, in - aaaai ?' ea
.?'?'? ??''?"??
. ?? > ? ? wa ar, '""'; "J ?_?
of liabeinghtredl?ary,lafarleaaaaail?tnBguartd I- *andi
Svaaparina li aaiaiibbaa aaaa wBl tn antag'ieii'',r
?i w rt ? mi Mroag 'o Im- rri.iieii. aml riotwiliia'andiai BJ '?
. ataa la mbd .-l by itiai t,f-r*n
oe T-rr %r- Bw, aorf gtw ratra wa baBe?at .waaaa
?... irai da. tM-en gt**b lo'h'.i prepararioB, in whi'h it MI
aiied ta eara -;Uit-r BentWaai any foiui of ulearouaorea
idiit-oui .ii.eaar. _
I'r-par-l an.1 ao.,1. wly.lraaie ar.rl reUll. ky A. B i ?
SANDS, WholaaaJa Draggia?a. TB F mom nrre-. Newyori
-".. I ?.. , al .Tl Hr Mu1?av Tl Ka.' Broarlwat, ar.d >'Y Omt
. . - . .- I i ,'f.l .i'.alea. Prwe BI F*
?o.ue .-.? :,otl.e. tol fk
KuM.'i loi.i aata roa I7lomim -Ptraat iwaaatlb
? toraa Irj *"'_*T
oobtala i Boftl.ii ... i.-'. ?- i .a themoataaa
, rparatiun now io uaa aud iht-ae ?>h< pun v^"'J
,- ii.r.enuiaa
- -
B
?:.e i.air where it haa fa en of - . . .d (mo
l> . ... H ^ lat iraB'i??.
i -.1 - ? apptr.
.,...,,- . . - ' f _|
., . . ila ' ?? c r**i
., g.a-.a ? ? ?? ??? aaaa, n ^y ??___:
... . .- la. -, .- ?' a, aol
,,. .-, p .r- .-?'- "' '?- '"Jvak
ra - , , , ? . . :. . , eelhl -i o( Ibt ^1?**
iTor alf-.- na and all .l.at-aar. anai-ig fiorn a-i irr-pirr
? ale o'tl,- i .H.l,-vt.ori'r an.l -.mprudeni-eof u'*__^_j
4aa uae of.. enturv, ar. Tl* SarMpartlia can ijb ''?PtiL**
,i~,u a. gaad ai ai.v, j-.-iu-r .r, tb acoaBtryar Europa. tm
ara azlraet.. put up ir. aa iarge or Uraer tajit.aiiM a?T
? .r tl, al the unprrretlentafl 1-w prfee of X> f-?,?
Hiit.e.or ... kjoUleafbf g?? aam- al/e aa otnerleba/Jt m
laaeiafol lt. S. ,i ..,..?? ? .', i ,ii,.'iand-aL
CaiTI ? '.a.-?. ? o. .i a ai..l ^-i.ul M-,P_ri-ftra^
,: .'1 (.. ,n ??,l ,l Sr* Vork. K. ?!..- i.-ter I kt I n? J*?
BewBTkofaaai i ?; ttogU*be Vmi\wm*
??'
Coaaai ? B?H >. Pat! Raraaaroal?Tat?""?E
,. > -ai'-.: a rrpuiation.atearttag aa]* ?~~
, ?a? w u,rh n.. (...owadili*
.r .,,<:? i-.ita' t.v BUay,Mg all pa.n, ao4 at
' *'v_i.
>??? ? *Z*t
? * .ii
? - ?
" ' r ...
???? ?-'?' ' J,
> ? !' " r" "t.,
?a,l irrra.r ? ' " a _
-. r. Kv*. a-.; I.i.u. Waaa .* .!'.*''? I-?!>? r'**,
-..?.??-" Paaa, ?_?_?,
tair-a. ' ? > - . ? . ' ? ? l-atretl
tnoat ?!? ,.r.?u* K.11.0. ?-,. ? ' ?? , i.?ri.l>uui~. Vr,_aio??
ty at tl* tloetor-a ongta- orpo'. I? Walker itrrei. la?^
raaa Braadway; Baaaa, a I farlaKl WLjtt
Loweli, c-j-tor, k, io.. New ato-hrAW. L "WJ?,
Woreaaur, u?nt Coj .Spr:ngne.d, "-?? ? ^'aallAi
?eatber lhal the ^enntne. ia eold .mlv aa m*0**'"*,. |__
aa- tiMi Iba ?orda " Ur >. Ke..a 0*a_B_4 ? '^"Jpir
???' goap, N Y.- eoatproaoad x? th a ataatAaaaia^m
. . ... ? aa >p!e igwlaawdWrappa-y*
fbaainari fiaaai Baattutta BaaaaBagbjax IJ
?'? '- ' ? . " L"V;L".', 'o-e.,la?
Urtiraa a,lo b. bad a. .jTXXa.at' "
jiuii-iiuM Bri/fci,..,' _
tr BiroBBr. BFrT_^^J?t7
rr,n an.l ae-|Hn? r,"7v
!'?A(N , ,, Hooi
oppnal'.J" rt'iwa/u ? ??
ry | nOnuai .BjrBBwe - ?*?> **"_j2j QC
,,. , uaii.ta. ,re./J R'mI .rr. a. . r^
. ?, , ?..?? k ( ?' wif, aconii-iri. 't^J^TTba
* BCOBOB BACBlla-tB. BI Baaaaaa
r_rr "?'*?>-?? dHaviao Calki.<>ribenio_eoaipJ?c*J
iiBtBlilajaBtbaiB raooirod fo. tba '?^_2f._. gLoa
M? aiac Taolrtstrop, tor aliarpming aad ke^-UMj

xml | txt